::
Home » Plenary Items » Budget Speech 2020 of the Leader of the Opposition (5/11/19)

Budget Speech 2020 of the Leader of the Opposition (5/11/19)

Mr. Speaker, Koleg MNA, Minis ek Staf Minister Finans, viziter dan Galeri, pep Seselwa,

 

Premyerman, permet mwan pou remersye Minis avek son lekip profesyonnel e dedye pour prezantasyon Bidze 2020. Sa lekzersis parey nou dir tou le tan i demann bokou konsantrasyon akoz i esey tous tou aspe nou sosyete ek tou nou zabitan. Nou apresye zot konpetans e zot langazman. Byen sir, nou osi rekonnet ki letan zot pe prepar sa bidze, zot pe swiv bann prensip e filozofi sa gouvernman ki la ozordi. Alor ekspekte ki i pou annan diferans dan lafason ki nou, koman en lopozisyon ozordi, nou regard bokou laspe ek fason fer ki pe ganny propoze. Me sa, dan okenn fason pa devret annan nanryen pou fer avek zot travay ek zot profesyonalism. Apre tou, avek en sanzman gouvernman, ki nou ekspekte an 2020, se zot, sa bann profesyonnel ki ava kontinyen fer zot kontribisyon dan devlopman nou pei.

 

Msye Speaker, Gouvernman ozordi i kontinyen pe fer en travay mentenens avek nou pei. Zot mank kouraz pou vin inovativ, e zot per pou pran bann desizyon brav ki ava lans nou ver en lavenir prospere. Parey mon’n deza dir dan lepase, lepep Seselwa pa ganny sa lespwar pour en meyer demen. Desizyon ki ganny pran yer i sanze ozordi, nou war en mank aksyon konkret ki pou montre sa pep en larout eklere e donn li konfyans ki koman en Seselwa, I pou kapab partisip dan kreasyon sa larises, e pli enportan, benefisye ladan. Zabitan Mahé, Praslin, La Digue e tou zil nou larsipelego I oule war son pei bouze dan en fason pozitiv. I pas tro bokou letan pe espere.

 

Sa i pli gran diferans ant filozofi ozordi ek filozofi LDS. LDS i krwar dan pran desizyon rezonnab ki byen analize, pas dan aksyon e fer keksoz bouze. Nou krwar dan koz direk avek sa pep, afen ki I konnen kote i debout e kote son pei pe anmenn li. Nou pa krwar dan evite pran desizyon zis akoz tel dimoun i nou dalon, oubyen kwa ki nou pou gannyen avek li. Kot fodre koze, nou koze e kot fodre pran aksyon nou krwar dan aksyon.

 

Msye Speaker, zisteman pandan sa lekzersis analiz bize pou annan lenstans kot nou pou dir non, e dan lezot lenstans, nou pou demande e ensiste ki gouvernman i met plis larzan. Nou’n deza fer sa avan. An 2016 letan SPDF ti dir zot bezwen R120m pou mentenens Topaz an Lenn, apre ki nou ti analiz byen tou keksoz, nou ti dir non, e zanmen SPDF ti retournen, me parkont Topaz ti retournen, ‘fit for duty’. Sa menm lannen, nou ti ensiste ki plis larzan i ganny mete dan bidze pour ki Lazans tenny dife i ganny en nouvo masin ki kapab ariv pli o-posib, e nou kontan ki sa proze in materyalize e sa lazans ozordi i pli ekipe. Se sa fason nou travay.

 

Eski sa i en bidze eleksyon? Byen sir i en bidze eleksyon. Sak Seselwa pe deza fer zot prop konklizyon e bokou pe demande akoz ki serten desizyon i ganny pran an 2020, lannen eleksyon prezidansyel. Seselwa Msye Speaker in mir politikman. Mon napa gran problenm avek en bidze eleksyon. Sa ki nou bezwen gete se si i bon oubyen non. Me Minis I kapab reste asire ki nou pa pou ganny ebloui par sa lalis proze ek progranm ki’n anboufte bidze 2020. Sa ki Seselwa entelizan i bezwen fer, se konpar larepons ki Gouvernman ti donnen letan kestyon ti ganny demande lo serten size ki konsern zot e desizyon kin ganny pran ozordi. Par egzanmp, travayer ki lo kontra dan gouvernman, mazinn byen ki mannyer Ladministrasyon Piblik ti dir ki zot pa pou kapab ganny ‘long service allowance’ akoz zot ganny gro benefis lafen zot kontra. Ozordi i ok? Travayer parastatal, eski zot rapel zot osi letan mon ti lager pour zot ganny sa ‘long service allowance’, ki larepons gouvernman ti donnen? Mr. John Adam, Mrs Ivy Orr, Mrs Françoise Shroff, Mr. Eric Arnephy ek bokou lezot, zot rapel ki larepons mon ti gannyen konsernan pansyon ki zot pe gannyen? Mon kontan ki mon’n ede pou sakouy pye fri, e menm si lannen eleksyon ki fer zot riy en pti git, mon kontan menm, e mon riy avek zot.

 

Nou’n war menm zafer dan bann bidze oparavan. Bidze i dres en zoli portre lalis proze me bokou apre pa ganny enplimante, e i annan ki revin ankor dan bidze lannen apre lannen. Eski alor bann sif i realistik oubyen zot zis anbelir bidze? Letan nou balans performans bidze sa lannen an-relasyon avek proze, dapre parol Minis, nou ganny en mwayen anviron 30-35% performans zeneral, etan donnen ki pli o sikse i anviron 50% e pli ba i 11%.  I senpleman bann promes ki ganny mete koman bann labwet pou ganny vot. E pourtan Minis limenm I dir nou ki gouvernman i annan problenm pou rekrit eksper pou enplimant sa bann proze.

 

Eski se pa sa problenm partou dan pei ozordi, enkli dan sekter prive? I annan nesesite Msye Speaker pou fini travay lo en ‘National Human Resources Information System’ e etabli en ‘National Manpower Requirements Database’ pour nou kapab focus lantrennman bann Seselwa dan bann landrwa kot nou lekonomi i annan gran demann. La nou ava vreman pe regard devan e pran devlopman nasyonnal o-serye e sa ki ganny mete dan bidze i ava realistik akoz nou ava akonpli zot.

 

Dan mon pwenn-d-vi, en bidze nasyonal, apard regard sif ki gouvernman i propoze pour kolekte koman reveni e pour depanse pour fer marse pei, i devret osi analize ki mannyer nou lekonomi antye pe fonksyonen e ki nou pou fer pou amelyor li e fer li grandi. Nou devret konstaman pe regard devan e demande ki lot pa ki nou pou pran?  Ki nou fer pou solidifye nou bann lendistri e pou anbelir zot pou anmenn plis loportinite pour nou dimoun kree larises. Se sa larises ki ganny kree ki pou permet Gouvernman soutenir son bidze e ogmant li kot i neseser a lavenir. Eski sa gouvernman pa war ki i annan en gro problenm letan lendistri ki fer pli byen dan nou pei ankor ennfwa se prodiksyon gines avek labyer pour konsomasyon lokal?

 

Msye Speaker, mon kwar bidze 2020 i devret osi poz sa kestyon pour bann aktivite ekonomik, me sirtou pour nou bann lendistri kle. Pour nou lendistri lapes, ki lot pa? Nou’n annan en plan devlopman lapes ki Minis ki responsab pour sa lendistri in propoze resaman. Nou devret war en koneksyon dan sa plan avek Bidze. Annou gete kote nou kapab anmenn sa lendistri pour soutenir e agrandi nou lekonomi dan lavenir. En keksoz ki nou’n koz lo la se anmenn plis partisipasyon Seselwa dan lapes endistriyel. Seselwa i bezwen annan plis partisipasyon dan sa lendistri. Napa dout ki se dan sa direksyon ki nou bezwen ale. Stok pwason dan nou losean i limite, e bann eksper i koz lo posibilite ki stok i redwir a lavenir. Donk pou nou kapab gard nivo benefis e ogmant li, nou bezwen annan en pli gran par dan sa lendistri. Deza, nou annan de-trwa antreprener Seselwa brav ki’n antre dan lapes komersyal. Nou bezwen gete ki manyer nou pou ed zot pran sa lot pa.   Non selman zot bezwen vin pli gran me nou osi bezwen ki nouvo zenerasyon i kontinyen kot zot in komanse. Bidze, in mank loportinite pou met divan anba lezel sa bann antreprener Seselwa dan sa lendistri pou donn zot bann lankourazman tel ki lekipman, marse pou vann zot prodwi, later pou letablisman lizin pour transformasyon prodwi e proteksyon. Eski Seselwa ki dan lapes in ganny okenn lankourazman Zedi pase? Larepons pour mwan i kler – I en gro NON. Si nou anvi en lendistri i grandi e Seselwa i pran kontrol, fodre ki gouvernman i osi zwe en rol. Pa zis koz lekonomi ble, me fer li vin vreman ble, en realite pour Seselwa.

 

Msye Speaker, pour nou lenditri touris osi, nou bezwen gete ki nou fer ozordi pour agrandi benefis demen. Nou’n ganny lakantite lalinny aeryen ki nou kapab soutenir e nou pe al ver lakantite lotel ki nou kapab soutenir. In ler pou konsantre pli serye lo ki mannyer nou ganny plis larzan avek touris ki nou annan. Mon ti a kontan propoze ki Gouvernman i reget ankor litilizasyon nou later ki reste disponib tel ki Cap Ternay pour devlopman komersyal ki a servi nou lendistri touris. Sa i devret fasilite ki annan bann atraksyon baze lo nou lanvironnman natirel e nou kiltir ki a ofer keksoz azoute pour touris vizite, aktivite pour zot pran par ladan e prodwi ki zot kapab aste. Sa i fer mwan, e mon sir Minis pou konn ekzakteman ki mon pe dir, mazin bann model lo kontinan Lafrik, tel ki Carnivore an Kenya oubyen Boma, kot Victoria Falls. Nou deza war popilarite Boat House ek Bazar Labrin, e sa i montre nou deza ki nou bann viziter i anvi plis aktivite. Ler ou get en landrwa parey L’Union lo La Digue, avek fasilite tre senp, ki, gras a aksyon sa Lasanble, in war son potansyel agrandi, nou kapab demande akoz nou pa kapab devlop lezot landrwa pour nou ofer en leksperyans pli ris, pli Kreol pour nou bann viziter e anmenmtan kree plis larises pour pei? Sirman lo nou 3 zil prensipal i annan lespas pou fer nou bann viziter apresye nou kiltir e anmiz plis, an-mezir ki plis dolar i rantre dan nou lekonomi.

 

Msye Speaker, Minis in fer resorti ki 436 morso later in ganny mete a dispozisyon fermye. Me eski sa pa en bon moman pour gete ki manyer sa sekter pe pas lo en lot nivo. Ziska konmela, tou nouvo fermye pe fer sa ki lezot pe deza fer, setadir prodwi legim, ek fri, e gro manze pour konsomasyon tradisyonnel. Me benefis plant menm legim i kapab war son limit, e fermye pour bezwen nouvo debousman. In ler pour diriz nou lagrikiltir ver en nouvo letap pour redwir lenportasyon, e osi pou nou rod prodwi avek posibilite eksportasyon. Mon pa pe sey dir ki si sa ki nou kapab eksporte, me ler ou mazin en prodwi parey lavannir, ki annan gran valer lo marse enternasyonnal, e ki nou’n deza eksporte dan lepase, nou kapab konklir ki posibilite i ekziste. Lasosiasyon Fermye i annan en kantite lide, fodre ki zot ganny ekoute, e olye fer zot fristre avek taks, se lankourazman ek debousman ki zot bezwen gannyen. An retour Msye Speaker, se Sesel ki pou benefisye.

 

Msye Speaker, mon bezwen osi dir ki apre en kantite vizit ki Komite Zil in fer lo nou bann zil, tou manm i reste enpresyonnen avek sa ki pe arive lo Denis Island. Lagrikiltir, tourism, lenerzi renouvlab ek konservasyon in may kanmarad byen for e sa zil i donn nou en model devlopman pour nou bann zil. Felisitasyon Mr. ek Mrs Mason. Si ti annan en pli gran sipor Gouvernman, bokou plis tya kapab ganny fer. Zisteman Msye Speaker, se sa ki nou pe koz lo la. Petet antre tan departman Leritaz tya kapab repar sa far istorik, ‘the famous Denis Island Lighthouse,’ ki lo sa zil.

 

Posibilite i la. Defi osi i la. Me parey tou keksoz dan lavi, letan i annan en vizyon, ou kapab fer sa ki paret enposib vin vre. Nou bezwen senpleman vin pli inovativ, me an menm tan nou bidze i dwatet promot lazistis dan tou sirkonstans. Dan sa bidze, mon zis espere ki bann sif ki donn lespwar ozordi pa anmenn fristrasyon ek lakoler pli tar.

 

Serten I kapab demande kwa sa lazistis ki mon pe koz lo la? Les mwan eksplike. Letan nou koz lo proze kapital ek kontra, annou fer sir ki bann proze i vreman kout sa pri ki pe ganny mete e dezyenmman, ki tou dimoun i ganny sans partisipe e ganny sa kontra si son kalkil ek konpetans i meyer. Letan nou met larzan pou konstri lakaz e kree bann kare later, annou fer sir ki se bann aplikan ki swiv prosedir e ki kalifye ki gannyen. Letan nou met larzan pour lasistans sosyal, annou enn fwa pour tou, koup lo labi pou asire ki aplikan ki dan bezwen e ki kalifye ki resevwar lasistans. An dot mo, annou pa gaspiy larzan lepep Seselwa zis pou fer kontan fanmiy, zanmi ek konesans. LDS in lite kont koripsyon e malservi fon piblik. I ankor pe arive, alor tou ki konsernen i devret pran en nouvo latitid dan zot fason fer. Nou war sa klerman dan rapor Oditer Zeneral.

 

Msye Speaker, afen ki ou kapab depanse, ou bezwen annan akse avek larzan. Gouvernman i ganny son larzan atraver taks ki i ranmase avek biznes, alor i kler Gouvernman i en fasilitater, e i anmas taks, biznes i kree larises, e Gouvernman i pran atraver bann fre ek taks ki i enpoze. E la mon bezwen dir Msye Speaker, parey tou Seselwa, mon’n soke letan Minis in dir nou ki zis 10% lakonpannyen pe kontribye 97% biznes taks e ki 30 lakonpannyen ki pey 80% total biznes taks dan nou pei. Anplis ki sa, in dir nou ki 717 lakonpannyen pa pey okenn taks akoz zot pa’n fer profi, se sa ki zot declare omwen. Sa ki osi sokan se letan Seselwa pe konplent pri lavi ki ser, e ki nou war plis laboutik pe ouver dan tou kwen nou kominote, Minis I dir nou ki 77% bann lakonpannyen ki fer ‘wholesale’ ek ‘retail’ pa’n pey okenn taks biznes akoz zot in deklare ki zot pa’n fer profi. Eski vreman nou kapab pe viv dan en tel realite? Ki vreman pe arive? Minis mersi bokou pour sa deklarasyon ki oun fer dan en fason fran e onnet pour nou konnen kot nou debout. Msye Speaker, mon pa ganny en konpran, e mon demande ki minis I eksplik nou sa byen menm dan son larepons. Anplis ki sa mon pe demande ki dan lespri latransparans Minis I donn nou lalis sa 30 lakonpannyen ki pey sa kantite taks afen ki lepep Seselwa i ava zize pour limenm. Si Minis pa donn nou sa, FPAC pou bezwen fer son prop lenvestigasyon e fer piblik konnen.

 

Msye Speaker, ki mannyer eski nou kapab alor dir ki nou lekonomi I an bonn sante kan mazorite lakonpannyen pe deklar en pert e preski napa larzan ki pe rantre dan kof gouvernman atraver taks biznes? Dan sa ka mon pou dir ki se lekonomi bann endividi ek bann lakonpannyen ki an bonn sante. Sa ki mon tya kontan ki Minis I osi fer, se pour balans larzan ki kit nou pei atraver bann labank ek ‘money changers’, avek Labank Santral kot zot kapab ganny tou sa lenformasyon, pou regarde konbyen sa bann biznes ek endividi ki pe dir zot pa pe fer okenn profi e alor pa pe pey okenn tax, pe transfer deor. Mon pa aksepte ki Sesel I ganny servi pou kreasyon larises, me profi ek larzan, ki enkli taks i al andeor Sesel. Apre nou koz lo pri lavi ki ser? Sa i leka senpleman akoz gouvernman pa pe met son lipye ater pou defann nou pep. Mon espere ki Seselwa I konpran sa sitiasyon byen menm. Sa i apel senpleman tir dile avek Sesel, me pa donn Seselwa enpe sa dile. Msye Speaker, i pa akseptab e nou ekspekte aksyon lo lapar gouvernman. Sa i apel en gro lenzistis pour nou pep.

 

Msye Speaker, zot ava osi konpran mon konsern akoz lo en lot nivo, Minis in osi dir nou ki bann aktivite lotel i kontribye zis 7% reveni total taks biznes. Mazinen ki 44 lakonpannyen dan sekter touris in deklar depresiasyon ki tonm plis ki 50% e alor pa’n pey en sou taks biznes. I kler alor ki i annan en gro problenm dan nou pei. Lendistri touris i nou lendistri prensipal. Nou’n antann ki i annan plis touris ki pe vizit Sesel e ki zot pe ranmas plis reveni. Nou menm ekspekte en logmantasyon 5% sa lannen. Dir nou lekel bann gro lakonpanyen touris ki pe kontribye taks dan nou pei. Eski pa i ler pou fer en revizyon total afen ki nou ariv lo en sitiasyon kot biznes i benefisye, me ki lepep Seselwa osi i resevwar son par, e sa pour ki nou kapab ganny meyer servis tel ki ledikasyon pour nou zanfan, en bon sistenm lasante ki donn nou konfyans, san oubliy met plis larzan dan pos Seselwa?

 

Msye Speaker, i normal alor pour mwan demande ki pe arive avek Komisyon Reveni Sesel? Ki zot pe fer pou evalye sa bann biznes ki deklar zot pa fer profi e alor pa pey taks biznes? Eski zot mank kapasite pou fer sa travay? Minis pou bezwen ekler nou lo la. Mon krwar ki nou bezwen pran nou pei o serye. Sa Komisyon i bezwen met plis zefor dan koleksyon reveni. Nou’n tou-l-tan donn zot nou sipor, swa pou rekrit plis dimoun e menm pou ogmant zot lapey. Mon bezwen demande ki biro taks i aret al kot menm pti biznes Seselwa pou fer lenvestigasyon, me ki zot regard plis sa bann ki gro e ranmas sa ki zot merite. Eski zot pe osi regarde lekel sa bann lakonpannyen nanm anba ki zot kasyet zot reveni e la Biro Rezistrasyon osi tou, i annan en rol pou zwe e alor pe kasyet taks ki zot devret peye akoz letan zot pe vin gro, letan pou pey taks, zot kas zot an mil pti morso e zot pa pey taks, e alor nou bezwen regarde tousala? I evidan ki Sesel pe perdi tro bokou larzan. Moman in arive pour nou regard plis nou pep ek nou pei. Sa zafer pa pou kapab kontinyen.

 

Msye Speaker, mon anvi dir avek Seselwa, mwan, mon pa pe rod pini personn, me mon pe plito rod lazistis, akoz apre tou, letan en dimoun pa pey son taks, i vedir ki i pe pran tou nou larzan i pe met dan son pos pour son byennet. Letan i pey son taks, i vedir ki nou benefisye letan nou al lopital, letan nou anvoy nou zanfan lekol e dan lezot depans ki gouvernman i fer dan bidze, bann pti semen, tou keksoz ki fer dan bidze. Parey mon’n dir oparavan, mazinen ki se taks ki Gouvernman i ranmase, kontribye par ou ek mwan ki i depanse pou kapab donn nou en bon lavi. I pa normal pour nou pey taks lo tou komodite dan laboutik e ki sa marsan pa remet sa larzan dan kof leta. Sa, i osi rezon nou kontinyen lager kont koripsyon akoz se nou larzan ki ganny vole. Sa, i senpleman pa normal.

 

Msye Speaker, dan sa menm lespri, in ler pour ki en sistenm taks kler avek bann regilasyon senp e fasil i ganny etabli enn fwa pour tou. Bann eksper dan sa domenn i dir ki lezislasyon taks ozordi i anbigi e diferan lezislasyon Iikontredir kanmard e ki i annan en sel dezord. Sa ki pey taks e sa ki ranmas taks i enterpret lalwa sakenn dan son fason, e sa byen sir i les ouver tou sa trou e sanmenm sa ki pei pa pe ranmas larzan ki i devret. Mon espere ki Sesel i ava byento annan en lalwa taks byen analize, kalkile e balanse pour ki pei e tou Seselwa i ava benefisye. Msye Speaker, parey ou konn byen, LDS i krwar ki taks i bezwen desann, taks i bezwen zis e ki tou dimoun i bezwen peye e ki sa i sel fason pou kapab fer li desann.

 

Sa, i fer mwan regard enpe pre sa ki mon pou apel bann gaspiyaz letan pou ranmas detrwa sou, tandi ki gro roupi i disparet. Ki vreman pou abouti pou fer desann sa sonm R3000 ki en endividi i kapab fer vini prodwi atraver Internet pou fer li vin R1500? Avek tou son bann konplikasyon Bill of Entry ek lezot, gouvernman pe senpleman pini Seselwa. Nou viv dan en monn kot dimoun i kapab fer vini son prop keksoz ki i bezwen akoz sistenm komers in evolye. Akoz ki Sesel pe retourn an-aryer? Akoz zot pa plito al ranmas gro larzan taks ki pa pe ganny peye olye trangle en Seselwa ki fer vini de komodite pour li servi. Me si i annan ki pe fer gro biznes, apros zot e fer zot pey taks ki zot devret, me pa met tou dimoun dan menm sak. Antouka, mon anvi dir avek Minis nou pou bezwen regard byen son regilasyon letan I anmennen.

 

Msye Speaker, sa zafer taks lo akomodasyon ek loto i osi fer mwan riye akoz i ranpli avek kontradiksyon. Petet mon bezwen dir Minis ki sa bann dan son minister ki annan ‘Institutional memory’ ti devret notifye li. Minis I dir nou ki sa taks lakaz pe sorti 15% pou vin 3% akoz I krwar ki sa pou fer desann pri lwe lakaz. Eski Minis pe dir nou ki letan sa menm gouvernman ti enpoz sa taks detrwa lannen pase son bi sete pou fer monte pri lwe lakaz? Lo sa zafer taks lo loto. Sa lespri ogmant R25,000 levy lo tou transpor i prezant li tro fasilman koman en fason pou pini sa ki annan mwens larzan Minis, se sa lafason ki I ganny enterpret deor alor i pa normal. Lo kote transpor hybrid, gouvernman I montre kontradiksyon. Letan hybrid ti rantre dan pei, taks ti 5%. Me letan dimoun ti tonm lo sa kalite transpor, ki gouvernman ti fer? I ti war sa koman en loportinite pou ranmas larzan e alor i ti ogmant sa taks en sel kou pou fer li vin 12.5%. Eski zot vreman krwar dan hybrid e dan lanvironnman? Me an menm tan, Minis I dir nou ki en transpor hybrid ki par lao 2000cc pou ganny trete koman en transpor konvansyonnel. Apre 2000cc i nepli en hybrid, I transformen ankor ennfwa? I vin en lot kalite hybrid, konmsi i retourn parey I ti ete avan? Sorry Minis, me mon pa ganny en konpran polisi gouvernman e kwa ekzakteman ki zot anvi akoz I ranpli avek kontradiksyon.

 

An-relasyon avek lanfaz lo koleksyon reveni mon bezwen felisit tou manm FPAC dan sa Lasanble Nasyonal pour travay ki nou’n fer ziska prezan. Nou’n war en kantite, nou’n raport en kantite, me malerezman Lekzekitiv pa’n fer ase dan mon lopinyon. Apre ki Lazans Botanik ti pas devan FPAC boner sa lannen, mon kontan war ki zot in sanz zot prozeksyon an sa ki konsern reveni. Sa in sorti R1.2m pou vin R6.874m pour 2019, e menm sonm in ganny mete pour 2020. Menm zafer i aplik pour Linyon Estate kot apre ki FPAC ti fer en travay laba, pour premye fwa zot in deklar en profi dan 2 lannen konsekitiv.  Avek lankourazman FPAC, ansyen Minis Larose, ek zot Bord, SRC menm ti prezant premye rapor ki montre en gran koleksyon reveni konpare avek bann lannen avan. Sa, i en lendikasyon ki vreman sa sizyenm Lasanble anba direksyon Onorab Speaker Nicholas Prea, dirize par LDS in zwe en gran rol pou amelyor koleksyon reveni dan nou pei, an menm tan ki nou koup lo gaspiyaz ek koripsyon. Fodre pa ki Seselwa I oubliye ki konpare avek oparavan kot tou larzan dan Bidze ti fini depanse lafen lannen akoz ti napa kontrol, ozordi sa larzan i retourn dan kof leta e Minis I kapab deklar lekonomi dan detrwa santann milyon roupi lafen lannen. Nou pe fer progre definitivman.

 

Msye Speaker, mon bezwen osi mansyonnen ki sa menm Lasanble, atraver bann kestyon ek mosyon in kapab pous gouvernman pou fer serten lenvestigasyon mazer dan serten lazans, tel ki SBFA, e la mon anvi dir Minis, mersi bokou pour lafason ki oun azir koman Minis Finans, e la nou’n war kot i annan plis ki R80milyon an kestyon. Nou’n osi fer lamannman dan lalwa Lazans Anti-Koripsyon e nou espere ki avek en bon korperasyon avek lapolis, koripsyon i ava ganny konbat e larzan sa pep i ava retourn dan kof. I reste en defi pour sa lazans pou fer retournen sa 50 milyon dolar ki ti disparet. Msye Speakr, mon swe se ki kan sa 50 milyon i retournen, i ava retourn avek bokou zanfan e bokou pti zanfan, e ki sa 50 milyon i ava anfet en granmer oubyen en granper Bizael akoz i ava met bokou larzan dan nou kot.

 

Me Msye Speaker, mon dezapwente ki sa bidze i en lot ki mank linovasyon pou met divan anba lezel lazenes Seselwa. Premyerman letan mon koz avek bokou zenn profesyonnel, mon tou-l-tan renouvle mon prop lanthousiasm avek zot vizyon. Letan par egzamp ou war bann zenn ki anvi lans zot dan volontarya akoz zot kontan zot pei, e zot konsernen avek son lavenir e zot eksplik ou ki letan zot regard bann zanmi zenn ki’n tonbe, zot anvi sanz sa sitiasyon e partaz zot konesans, lenerzi, ou senpleman donn lezot lespwar pour lavenir, Msye Speaker, i donn mwan konfyans dan en meyer demen. Letan mon regard bann zenn ki dan Lasanble ozordi e ki anvi vin ekoute pou zot konnen dan ki direksyon zot pe ale, mon anvi dir avek zot kontinyen e felisitasyon pour zot lanthousiasm. Kan mon rankontre bann zenn ki dan konservasyon nou lanvironnman e ki donn zot lafors pou ranmas salte lo lans e anmenn kanpanny kont plastik, ki krwar dan lapes soutenab, dan ledikasyon e dan proteksyon bann lespes, mon krwar ki nou devret donn zot en plas enportan dan sa bidze. Msye Speaker, Lasanble napa drwa enpoz okenn sonm lo gouvernman, alor mon fer en lapel spesyal avek Minis ki en serten sonm i ganny mete pour bann NGO lazenes ki travay avek zenn. Eski pa ti pou bon pour kree en fon pour linovasyon afen ki nou zenn i kapab debourye? Lazenes, Msye Speaker pe rod divan anba zot lezel, zot pa pe rod nou pou fer tou pour zot. Sosyete i bezwen donn sa bann lespri vayan, dinamik, ranpli avek lenerzi, ki demen pou diriz sa pei ver nouvo lorizon, sa posibilite pou anvol pli o posib. Lorizon i devret zot limit lesyel i devret oter ki zot kapab ale. La mon anvi dir avek zot, zot annan mon sipor total.

 

Mon sagren letan mon antann Minis mansyonnen ki Sesel pe deteryore lo lendeks fasilite fer biznes. Eski sa i drol? Pour mwan, definitivman non. Tro souvan en departman pa konnen ki en lot pe fer e sa envestiser i ganny anvoye partou. I senpleman annan sa nesesite pou senplifye sa prosedir, e byensir pour le moman olye amelyore nou war keksoz vin pli difisil e pli konplike. Avek bann reform apropriye, mon annan konfyans ki pou napa okenn rezon akoz en etranze pa kapab debark Sesel bomaten, fer tou lanrezistrasyon son biznes e kit pei aswar. Msye Speaker, la mon dir avek Minis ki mon kwar ladan, Sesel pou vin dan premye 5 pei lo kontinan Lafrik omwen dan fasilite fer biznes e mon, mon menm kwar ki Sesel parey nou dir I kapab vin nimero enn dan Lafrik.

 

I annan en mank lankourazman pour Seselwa dan sa bidze. Mon tya kontan tande ki gouvernman pou ankouraz Seselwa pou fer en ‘dry dock’ afen ki bato ton pa ava bezwen al Moris e ki sa larzan i ava rantre dan nou lekonomi. Mon anvi tande ki gouvernman, olye ser biznesmenn Seselwa i ava donn zot posibilite pou lans zot dan bann proze ki ava kree plis larises e lanplwa pour nou pei. Sa lapreferans pour etranze i bezwen ganny eliminen. Etranze I devret kapab rantre dan biznes ki Seselwa pa kapab fer, e non pa vin tir manze dan nou labous. Letan ou dir avek Seselwa I annan limit lo lakantite lasanm I kapab servi pour en biznes touris e ou rod tou kalite fason pou ser li, me selman pour etranze tou keksoz I glise, ki mesaz eski zot pe anvoye pour nou pep? Mon ti fer sa kler dan mon mosyon ki mon’n prezante letan mon’n demande ki plis atansyon I ganny donnen avek nou biznes Seselwa. Letan nou pe koze I annan serten gran proze Seselwa, Seselwa, ki pou anmenn benefis pour nou pei ki pa’n ganny aprouve, oubyen pe ganny retarde.

 

Se sa kalite dialog ki mon annan letan mon koz avek Lasosiasyon Biznes Praslin ek La Digue, oubyen SCCI. Zot santi ki napa ase latansyon ki pe ganny donnen dan sa ki zot anvi fer. Rezilta se bokou dekourazman ek fristrasyon akoz zot war etanze ki pran zot plas e larzan I kit pei san pey taks. Petet Minis I devret osi pran konsiderasyon ki sa bann dimoun tya kontan ganny konsilte avan ki desizyon I ganny pran. E la Minis, kritik pour sa bidze i pann annan okenn konsiltasyon, ni avek SCCI, ni avek Lasosyasyon Biznes Praslin, ni avek Lasosyasyon Biznes La Digue, ni ek bann fermy, ni ek bann dimoun dan lendistri lapes. Par egzamp, zot in vin dan Lasanble pou antann avek nou, sa nouvo zafer kou GOP. E deswit, zot in eksprim zot konsern akoz zot konnen ki dan zot diferan lendistri, ou gard en dimoun pour en kantite letan akoz in vin ou lanmen drwat e pandan tou sa bann lannen in annan konfyans, konesans ek lenvestisman ki’n devlope ant sa travayer ek sa biznesmen. Me menm dan Gouvernman I annan etranze ki’n travay plis ki 10an, me erezman Gouvernman pa pey okenn GOP. Alor akoz ki zot pe vin pini biznes prive Seselwa par enpoz en GOP R5000 par mwan lo zot? Ki pou son konsekans? Eski sa pa pou zis fer monte pri akoz parey nou tou nou konnen, bann tel fre I pou ganny pase lo konsomater. I annan en leokri parmi bann biznesmenn Seselwa, ki enkli bann kontrakter, e mon demande ki Minis I rekonsider en tel desizyon atraver konsiltasyon serye ek tou dimoun konsernen.

 

En lot pwen kot pa’n annan konsiltasyon i konsern ogmant lakantite zour konze pou sorti 21 pou vin 24. Parey monn dir Msye Speaker, nou nou kontan straight talking, koze, adrese, balanse, fer tou dimoun realize. Mwan koman sa dimoun ki ti lager pour ki konze aniel, depi dan premye Lasanble I enkli zis bann zour travay e ekskli wikenn ek konze piblik, mon’n tou-l-tan siport travayer. Mon senserman krwar ki sa desizyon politik ki pe ganny prezante avan eleksyon in ganny fer pour rezon politik e I bezwen ganny analize par anplwaye e anplwayer. Nou bezwen regard son konsekans pour nou pei.  Byensir tou dimoun I kontan konze, me si nou pa travay ki pou son konsekans? Msye Speaker, fodre nou regard lefe azout 3 zour lo konze aniel an term finansyel. Ozordi dan Sesel I annan anviron 55,000 travayer, etranze e Seselwa e zot tou zot annan en drwa pou zot ganny konze aniel 21 zour. Alor 3 zour anplis I vedir 3 fwa 55,000 travayer ki tonm 165,000. Msye Speaker, sa I lakantite zour non prodiktiv ki sa desizyon pou kree. Aprezan annou get son vre kou. Si ou konsidere e si ou met tou sa travayer I ganny saler minimonm, ki pa leka, I vedir lo lapey R5804, diviz par 22 zour travay par mwan I tonm R264 par zour. Prezan Msye Speaker, annou regarde konbyen sa 3 zour non prodiktiv I kout pei, lo baz saler minimonm, ou pran R264 ou miltipliy li par 165,000 e ou ganny en total R43,560,000, ki vedir pou sak zour, lo saler minimonm, I kout R14,520,000. Msye Speaker, me nou konnen ki pou dir sa I bokou pli o, mon, monn met li lo minimonm. Mon poz sa la e mon demande ki en deba nasyonnal lo sa size I ganny fer lo medya sosyal, lo SBC, lo TeleSesel ek stasyon radio prive. Demann nou si vreman nou pei I dan en sitiasyon kot I devret ogmant konze aniel sorti 21 zour pou vin 24 zour e analiz son konsekans?

 

Air Seychelles byensir I reste en size ki konsern tou Seselwa. I annan bokou fristrasyon dan sa lakonpannyen. Nou bann zenn pa war lespwar avek Air Seychelles e bokou pe kestyonn lavenir. Zot bezwen bokou lankourazman e sa lapey de baz ki zot gannyen pa donn gran lankourazman. Sa I aplik spesyalman pour bann ki travay lo avyon. Me I osi enportan pou poz kestyon lo si nou ankor bezwen etranze avek gro lapey ek lavantaz spesyal la ki Air Seychelles I fer zis vol rezyonnal? Mon santi ki nou pa pe ganny dir tou laverite lo Air Seychelles. Kestyon serye ki nou poze nou pa pe vreman ganny larepons. E la, Minis mon bezwn dir ki nou bezwen konnen ki pe arive avek sa size lisens ‘ground handling’ ki nou ti koze isi dan sa Lasanble atraver eki mon ti anmennen? Minis ti dir ki I pou donn nou detay, me ziska prezan napa nanryen ki’n ganny fer, me ki mannyer mon konpran gouvernman I ankor anvi kontinyen avek sa plan e ki ozordi I annan presyon sorti kot gouvernman lo SCAA pou donn sa lisens sankwa Bord I ava ganny disourd e nouvo dimoun ava ganny apwente. Dir nou kwa ki pe vreman arive pour nou kapab pran en bon desizyon letan nou ariv lo sa sibvansyon pour Air Seychelles. Eski Ethihad pe fer kado R85m tou lezan Air Seychelles, e se sa ki dan sa bidze? Donn nou detay silvouple Minis. Me en keksoz I kler: Nou dan LDS nou dir ki Erport Sesel fodre I reste pour Sesel.

 

Eski I vre ki SCAA konmsi pe subsidise Air Seychelles e ki bann lavantaz ki Air Seychelles I annan lo erport tel ki lwe biro ek VIP lounge I vreman pour zot lavantaz? E minis, dir nou akoz ki Air Seychelles, IDC ek Zil Air, en lakonpannyen prive pa pey okenn fre avek SCAA pour servis Control Tower e pourtan se sa bann lakonpannyen ki annan mazorite vol par zour. Akoz ki Zil Air I kontinyen ganny tou sa bann lavantaz? Vi ki SCAA I sipoze annan proze redevlopman, eski sa bann lakonpannyen pa devret pey sa ki zot servi e sa I ava donn en vre portre lo zot loperasyon? Nou bezwen konn laverite lo Air Seychelles akoz I nou lalinny avyon e I annan bokou Seselwa ki ganny zot dipen avek sa lakonpannyen. E la an pasan, kin arive avek plan pou permet nou bann zenn Seselwa pilot, bann kin fini retour isi pour zot kapab anvole e bann ki ankor pe train, ki zot lavenir? Msye Speaker, dan sa bidze, parey monn dir zot pe rod R85 milyon pour Air Seychelles. Eski sa I fer ki Air Sychelles I soutenab e alor nou bezwen konnen.

 

En lot sif ki Minis I bezwen donn en bon leksplikasyon lo la I konsern reveni ki nou pou gannyen koman grants. Sa sif in sorti R145,000m an 2019 pou vin R647,00m pour 2020. Vi ki sa sonm I rantre dan bidze koman en reveni e apr sa I al osi koman en depans pour bann diferan departman, mon tya vreman apresye si tou manm Lasanble tya ganny en papye ki donn detay tou sa bann grants ki ava enkli lekel ki pe donn nou sa larzan e pour ki proze. Ganny nou byen kler: I nou responsabilite pour nou konnen, e sa ki pa kler nou pou senpleman demann kestyon avek lespwar ganny larepons kler e onnet.

 

Msye Speaker, i annan bokou kestyon pou poze lo sa bidze, me se letan ki manke. Sa ki mon pe kontinyen lager avek pou konpran se lafason ki sa gouvernman I panse. I resanble ki lopital, kordgard ek lekol La Digue in vin en litany aniel ki ganny resite dan Lasanble. Bann Digois osi ki ti dan Lasanble Zedi pase e bann ki ti ekoute La Digue osi I santi parey. La zot in ganny dir ki kordgard pou pare an 2021, Lekol an 2022 e lopital an 2021. Kestyon ki mon demande: Akoz ki gouvernman pa pran en desizyon e dizon, komans avek Lopital. En batiman R15.5 milyon I kapab fini ganny konstri dan 6 mwan. Eski sa gouvernman pa fatige antann kestyon dan Lasanble, kestyon dan miting piblik, konplent ek fristrasyon sa pep La Digue, lannen ale, lannen vini? Vreman mon pa ganny konpran zot fason panse. Problenm se ki sa bann prozeksyon lo kou ki zot prezante I monte letan lannen prosenn I arive. Vre in ler pour sanzman dan sa pei e LDS ava montre zot ki mannyer proze I ganny fer.

 

Pour Praslin e bokou distrikt dan Mahé se sa menm fristrasyon ki renye. La mon pa konnen konbyen fwa Onorab Phillip Arissol in demann kestyon lo lekol Anse Boileau e konbyen fwa Onorab Adelaide pe poz kestyon lo klinik Baie Lazare. Tou-l-tan I pe arive, larzan pe vini, etc… me selman pou fer referendoum, R20 milyon ti pou aparet en sel kou sorti dan lesyel. In ler pour nou pran sa pep o-serye.

 

Minis I dwa Lasanble en bon leksplikasyon lo larzan konpansasyon pour bann dimoun La Misère ek lezot rezyon ki’n ganny afekte avek polisyon. Dernyen fwa dan Lasanble Minis ti fer en deklarasyon brav e for. I ti dir nou ki I pare pou al Abu Dhabi pour li al negosye larzan konpansasyon. Me Selman Minis pa’n dir nou nanryen ziska prezan lo ki zistans son negosiasyon in arive, si in ale, kan I pe ale, oubyen si son gouvernman in les li ale. Alor, mon tya kontan ki I fer en deklarasyon kler vi ki nou’n war ki aktyelman met en sonm R37.5m dan bidze pour peyman konpansasyon. Ekler lepep silvouple.

 

Lo sa menm size kot in annan neglizans lo lapar Gouvernman atraver bann lazans, nou dan LDS nou krwar ki sa I bezwen sanze. Akoz ki en drayver gouvernman ki fer aksidan I ganny pouse e zot menm tir larzan pou repar sa loto, lo son konpansasyon, me selman letan bann gro sef I fer fot napa nanryen ki arive avek zot. Dan bokou pei en minis transpor I demisyonnen letan en aksidan tren I arive malgre pa li ki ti drayver tren. Sesel osi I bezwen bouz dan sa direksyon. Bann sef pa kapab zis les konpansasyon tonm lo gouvernman, savedir lo lepep Seselwa kan se zot neglizans atraver mank aksyon oubyen move aksyon ki serten ka grav parey La Misere, PUC Praslin, fungus, Koltar Cascade I arive. Sef I bezwen pran responsabilite ki al avek son lapey ki I anmenn dan lakour.

 

Msye Speaker an konklizyon, mon bezwen dir ki larzan lepep Seselwa ki pou ganny depanse dan sa bidze I bezwen prodwi rezilta dan tou domenn. Dan Ledikasyon, sa plis ki en bilyon I bezwen donn rezilta sa bilyon. Dan Lasante, li osi tou I bezwen donn rezilta en bilyon. Fodre pa ki Seselwa I kontinyen vin dan fristrasyon e dan lakoler. Nou bezwen valer pour nou larzan. Mon envit tou Seselwa ki annan responsabilite pou koup gaspiyaz, itiliz byen sa larzan. Me osi montee plis langazman. Mon osi lans en lapel avek tou dimoun pou kontribye atraver taks ki zot sipoze peye. Sa I apel nou pei. Nou lazenes I bezwen bon ledikasyon. Lasante tou dimoun I enportan. En bon lapey pour tou travayer I esansyel. Sesel an-antye I bezwen anmenn en lalit asarne kont drog. Annou koup likou sa bebet ki pe detri nou lazenes, e annou met en target pour nou napa nouvo adik. Bann zenn madanm ki lo eroin, silvouple pa met en zanfan o-monn akoz I pou annan tro bokou problenm. Swiv byen counselling e pran proteksyon. Sorti dan sa drog e apre sa reorganiz zot lavi e konstrir n fanmiy, sinon nou sosyete pou eksperyans en lot gro problenm. Msye Speaker, mon anvi eksprim mon sipor pour bann travayer dan lazans APDAR, mon fer diferans ant lazans ek sekretaryat. Mon anvi dir avek Manmzel Sabury ek son lekip, kontinyen zot travay for, kontinyen al rod bann adik, e d zot, fer zot retourn lo bon semen. Nou pou siport zot travay.

 

LDS I debout lo kote tou travayer e tou Seselwa. Atraver zot, ki Bondye I beni nou zoli pei ek nou pep.

 

Nou pa Pou Zanmen Les Tonbe.