::
Home » This Week in the House » (Leader of the Opposition, Hon Wavel Ramkalawan) Response to SONA 2019

(Leader of the Opposition, Hon Wavel Ramkalawan) Response to SONA 2019

Mr. Speaker, Koleg Onorab, pep Seselwa,

Ozordi, plis ki yer, lepep Seselwa i bezwen sant avek Mr. George Payet, a ot vwa ‘Mon pou sov ou mon pei.’ Ou pei, mon pei, nou pei, i bezwen sakenn son zanfan pou remet li lo ray ankor enn fwa. Nou bezwen retrouv larout moralite, semen vre lazistis sosyal e ladrwatir, santye lepanouisman imen e highway devlopman ekonomik. An 2019, Sesel pe apel nou pou rantre dan en nouvo partenarya avek li pour ki nou kapab lev nou pei. Nou pep i merit nouvo lespwar. Nou pep pe soufer an-silans akoz i fatige espere dan fernwanr promes vid. Leta nou pei i devret konsern nou tou. Leta nou pei i devret revey lepep Seselwa akoz i annan bokou desizyon enportan pou pran afen ki nou vin en pei modern ek en pep konsansye e determinen. Seselwa i bezwen pran Lendepandans 1976 serye koman en pep souveren. Welfer ek pares i bezwen ganny ranplase avek travay dir. Letid serye, kouraz ek determinasyon i bezwen vin nou lapriyer bomaten.

Mon salye nou bann artis ki’n sezi sa vre filozofi lavi. Atraver zot sanson, poesi e diferan form lar, zot pe kontinyelman fer nou lir bann sinny ki manifeste otour nou. Nou bezwen zis pran letan pou ekoute e nou ava kapab tat pou nou pep, antann soufrans ek laspirasyon nou dimoun, dekouver langwas nou lazenes, santi leokri bann travayer, rekonnet leker lour bann paran, tandi ki konba kominote biznes ya montre nou sa nyaz sonm ki kontinyen kasyet sa vre lespwar ki nou tou nou pe serse sak soley leve. Wi, keksoz i serye, e dan bon kreol mwa dir ‘zafer i sal!’

Mr. Speaker, diskour Mr. Faure, dan son kapasite koman prezidan Larepiblik pa’n donn mwan ek nou pep gran lespwar. Mon pa’n war bann kalite en dirizan ki donn son pep en direksyon e ki fer li viv en vizyon ki anmenn li ver en meyer demen. In en diskour ranpli avek parol san gran kalkil, lanons ki montre en mank kouraz e pli enportan, bann desizyon lanmwatye kwi ki kit nou dan plis dout. In en diskour ranpli avek lafreyer perdi vot dan en eleksyon. Par esey satisfer tou dimoun, ki en misyon enposib, Mr. Faure in kit lepep Seselwa konsansye dan en lafore, perdi. I malere pour nou akoz Labib i dir nou, ‘kan i annan en mank vizyon, en pep i peri.’ Eski se pa sa ki pe arive avek nou zoli pei sak zour ki pase?

Mr. Speaker, nou’n trouv en lepanouisman enportan pour nou pep dan devlopman demokratik nou pei pandan sa dernyen 2an, depi Septanm 2016. Ozordi Seselwa i santi li bokou pli lib pou eksprim li, manifeste son laliberte e rod son drwa. Mon fyer ki dan Lasanble, mon’n diriz sa lekip LDS ki’n fer sa vin en realite. Nou pep ozordi pa pou aksepte nenport leskiz ki ou donn li. Mon krwar ki sa i pli gro fot ki gouvernman Mr. Faure pe fer e sa diskour i en lekzanmp kler en tel fenomenn. I initil ou vin dir Seselwa ou ki donn li lakaz, ledikasyon ek lasante. I konnen ki i peye pour sa bann servis atraver taks ki i kontribye. Sa i pous nou dan en nouvo kiltir koz laverite avek nou pep. Eski gouvernman Mr. Faure pankor realize ki letan bann dirizan i koz manti lepep Seselwa i war zot? Alor si zot konnen, pa bezwen kasyet laverite, akoz nou pep souvan i war bokou plis ki bann dirizan i kapab mazinen. Par egzanmp, letan Mr. Faure i deklar zour fineray Mr. René koman en konze piblik, eksi i krwar ki Seselwa i oubliye ki pour Mr. Mancham sa menm Mr. Faure pa ti deklar li en konze piblik, e alor i trouv sa koman en lenzistis 1 pwa 2 mezir?

Mr. Speaker, parfwa mon ganny akize konmkwa mon dominer. Pour serten dimoun, si ou fran, ou pa les personn mont lo ou lipye e pran ou pour en boufon, alor ou dominer. Si ou dir keksoz ki mannyer i ete, e ou onnet avek ou lekor, alor ou dominer. Sa pa ofans mwan, akoz mon konnen ki gras a mon fason fran e onnet, nou’n reisi war bokou lalimyer dan nou pei, e nou’n war gran progre dan lafason ki nou pei i ganny dirize kot drwa sak endividi an 2019 i pli ganny rekonnet ki an Zilyet 2016. Alor annou reste fran e onnet e sa i ava kontribye dan fer Seselwa vin en pep pli determinen.

Mr. Speaker, ansanm avek lezot dirizan ek aktivis LDS, nou kontinyen avek nou kanpanny ‘Danny Out’ kot nou pe demann Mr. Faure pou demisyonnen e fer nouvo eleksyon. Rezon prensipal pour en tel demann se zisteman akoz nou pa war vre ‘leadership’ pour nou pei anba son direksyon. Anba ladministrasyon Mr. Faure, nou pa pe fer gran progre koman en nasyon. I annan tro bokou promes, vir an-ron e mank planifikasyon. Si deza Mr. Faure pa pe diriz nou pei, me pe mazin prepar li pour prosen eleksyon kot i pou debout koman en kandida, nou dir li, dan sa ka, fer eleksyon afen ki sa pep ya swazir son desten. Parey Angle i dir, i pa oule ‘rock the boat’ e alor bokou bann menm problenm i kontinyen. Direksyon pa kler. Desizyon i tarde ganny pran e se nou pep ek nou pei ki soufer. Letan ou krwar i pe al fer en lanons brav e desisiv, i frot obour. Avek en tel stil ‘leadership’ nou pei pa pou avanse. Alor mon redemann Mr. Faure pou fer sa ki nob e demisyonnen koman prezidan e permet lepep Seselwa fer son swa gouvernman.

En pwen ki montre febles dan preski tou diskour ki sa gouvernman i fer se mank konsiltasyon. Keksoz i ganny anonse, e konsiltasyon i ganny fer apre. Son rezilta: plis retar ek soufrans pour nou pep. Par egzamp, mon demann mwan ki konsiltasyon in annan avek Lasanm Komers lo serten desizyon ki pou afekte biznes dan Sesel? Letan mon ekout bann progranm News Extra lo SBC avek bann dimoun ki ansarz serten lorganizasyon tel ki CARE ek APDAR, ankor enn fwa, mon demande si in annan konsiltasyon? Letan mon tann PUC pe met lobzeksyon pour konstriksyon semen Pasquere-Grand Anse, Praslin, sa i reflekte latitid sa gouvernman kot napa konsiltasyon. Sa i en lakle, e mon krwar ki tan ki Mr. Faure pa konsilte, nou pou antann en kantite promes, me aksyon pou manke.

Mr. Speaker, letan Mr. Faure i vin koz lo lalkol e i pa vin avek vre propozisyon pou konbat sa problenm, mon dezapwente. Dimoun i demande ki diferans i pou fer pour en laboutik pa kapab vann lalkol ek manze, me annan en landrwa separe? Eski sa laboutik pou zis azout en pti bout pou vann lalkol parey serten laboutik pe deza fer? Alor ki diferans? Moratorium lo lisens. Ankor enn fwa, problenm se i deza annan tro bokou, alor ki diferans? Tou Seselwa i konn tre byen ki pli gro problenm lalkol ozordi se prensipalman sa pti ponm, baka ek enn de labwason bon marse ki soul dimoun vit.

LDS i dir ki nou bezwen adres sa size seryezman, e menm dimoun ki pe ganny en lavi avek prodiksyon, lenportasyon ek lavant sa bann labwason i bezwen konpran nou. Premyerman, sa bann labwason pabon pour lasante e i pe kout nou pei en kantite larzan zis pou donn swen medikal e i fer ki nivo prodiksyon ekonomik i tonbe akoz travayer i vin soular e lalkol i vol zot zouti travay. Konpran sa byen. Letan en alkoholik i dan ICU e ou azout son tretman ki bezwen donn li, i kapab kout plis ki R7mil par nwit. Tretman bann maladi asosye ek lalkol pe kout nou pei en ta milyon roupi. Perdi en manm ou fanmiy, spesyalman en zenn, akoz lalkol i anmenn en kantite soufrans e nou war pti zanfan pe vin orfelen. Se pour sa rezon ki nou bezwen serye avek sa size lalkol, san oubliye ki i annan plis dimoun ki’n vin viktim lalkol ki drog dan nou pei ozordi.

Moratorium i vedir protez sa ki la ozordi. An dot mo, annou kontinyen avek sa sitiasyon aktyel kot pti ponm ek lezot i kontinyen fer dega. Frer ek ser Seselwa, sa pa en solisyon. Mwan mon dir, annou vin brav. Mon propoz:
1. En ban total lo serten labwason ki pe fer dega dan nou sosyete, tel ki pti ponm, baka, labyer 18% lalkol ek bokou lezot ankor.
2. Annou ankouraz prodiksyon bon lalkol lokal, ki ava koup lo lenportasyon, bann labwason parey Seybrew ek Takamaka Bay, ki’n deza ganny meday enternasyonal e ki nou ava kapab eksporte pou ranforsi nou lekonomi.
3. Ogmant lamann ki ava osi enkli kensel lisens bann boutikye ki vann lalkol ek miner oubyen andeor ler ki lalwa i permet. Anvoy en mesaz kler e serye e sa i ava donn en direksyon.
4. Pour dimoun ki ganny atrape pe drive anba lenflians lalkol, annan bann pinisyon serye tel ki sispann zot lisens.

Sitiasyon i grav e nou bezwen responsabiliz nou pep an-mezir ki nou pei i pran aksyon direk e konkret.

Mr. Speaker, nou’n ganny bann statistik ki sokan lo labi zanfan. Sa ki devret pli sokan se lakantite ka labi ki pa ganny raporte. Eski bann lazans i ase byen ekipe pou fer fas avek sa sitiasyon? Eski vreman bann abizer pe ganny kwense? Mon propoze ki I annan en lazans dedye pou deal zis avek labi zanfan. Sa i ava anmenn ansanm sikolog, counsellors ek zofisye ki fer lenvestigasyon ek prosekisyon. Kot nou’n arive se en ‘one stop shop’ ki nou bezwen. Bann lorganizasyon tel ki NCC, i ava kapab donn sipor reabilitasyon ek ledikasyon. I annan tro bokou nou bann zanfan ki pe pler an silans. Manm lafanmiy, ansenyan, school counsellors e manm kominote i annan en rol kle dan sa lalit. Annou silvouple protez nou zanfan.

Mr. Speaker, leta nou pei pa pou amelyore letan bann size grav parey tretman pour drog i ganny servi pour rezon politik. I pa vo lapenn pour esey ganny vot par anmenn en kanpanny dezenformasyon lo sa size. I pa vo lapenn pour bann ki responsab APDAR pou dir ki LDS i kont progranm metadone kan se gras a LDS ki sa bidze in ganny aprouve pou enport sa form tretman. I meyer pou eksplike ki apard methadone i annan lezot form tretman e ki metod ki pe ganny servi aktyelman i metadone. Eksplik dimoun ki sa desizyon i en desizyon medikal e non pa politik. Aret mazin an-term vot, me plito regard sa bann dimoun vreman koman bann kliyan ki bezwen sipor, solidarite, e pli enportan, liberasyon dan sa prizon kot sa eroin in met zot.

Mr. Faure in anonse ki UAE pou fer donasyon sa sant reabilitasyon dan distrikt Port Glaud. Sa i byen, me kestyon enportan ki nou bezwen poze se eski bidze pou gard sa sant fonksyonnel in ganny travay lo la e prezante? Se sa kalite planifikasyon ki nou osi bezwen. I pa vo lapenn annan en loto kan nou napa larzan pou met benzin ladan. Konbyen i pou koute?

Me an sa ki konsern sa size drog, nou pa’n tann Mr Faure koz lo lalit kont drog limenm. Eski i pa ler pou pran lalit kont drog koman en priorite? Par egzamp, akoz ki nou kapab anmenn gard prizonnyen Tanzanyen, me nou pa kapab rod led apropriye pour nou anmenn polisye etranze pou kapab ed nou atak bann trafiker lo nou 3 zil prensipal? Akoz nou pa kapab fer vini en 15 lisyen pou ed nou fer en netwayaz sa pwazon dan nou pei? I byen nou met seo, kivet ek bwat lapentir vid pou bar delo ki pe koul dan lakaz, me akoz nou pa mont lo tol enkou pou repar sa trou ki dan nou twatir? Kan eski nou pou serye dan atak bann byen malaki? Kan eski nou pou pran aksyon apropriye ek bann pti menn lo skooter ki servi koman kourye pou distribye drog e ki vin en menas dan trafik? Mon pe dir avek Mr. Faure ki si i mank kouraz, zet sa travay lo LDS e nou ava fer sa travay akoz ozordi nou pe senpleman war plis zenn ki pe vin viktim. Annou pa oubliye ki Dr. Patrick Herminie limenm in dir ki bokou kliyan pa pe swiv tretman metadone akoz pri eroin lo ghento in tonbe. Annou sov nou lazenes, me zis en pti warning: Annou osi prepar nou pour sa popilasyon pti baba eroin ki nou sosyete pe komans fer fas avek.

Lalkol ek drog pe detri fabrik nou sosyete. Kan resours imen en pei i ganny detri, se sa pei limenm ki ganny detri. Mon fer en lapel avek lepep Seselwa pou konpran ki si nou pa met sa 2 fleo anba kontrol, se etranze ki pou kontrol nou pei. Demann ou lekor akoz ki sa Endyen ki vann ou lalkol ziska tar dan lannwit zanmen i sou? Demann ou lekor akoz ki sa gran trafiker li i pa lo eroin? Larepons i senp: Zot pe profit lo ou febles. Frer, ser, debout, aret les zot servi ou. Reklanm ou dignite zonm ek fanm.

Mr. Speaker, an sa ki konsern size lakaz mon krwar ki premyerman olye prezant leskiz tel ki ti annan granit dan later, Mr. Faure ti devret demann leskiz lepep Seselwa pour lapenn i pa’n kapab delivre lo sa gran promes ki i ti anonse, e sa se 24/24/24. In napa bon konsiltasyon ek planifikasyon ki’n ganny fer, me zis gran lanons trionfal. Ozordi i annan serten distrikt ki ni teren pankor idantifye. Letan ou’n met ou pep lo pik-pok, me ou pa’n delivre, ou premyerman demann li en leskiz, olye met li lo en lot lelan par anonse ki aprezan ou pe al konstri 3,000 lakaz! Eski nou kapab ganny detay lo kote sa bann lakaz pou ganny fer e kan zot pou pare? Ki’n arive avek promes 2017 pou fer lakaz plis letaz lo Ile Aurore? Annou serye e montre respe pour sa pep Seselwa silvouple.

Lakantite lakaz ki’n ganny delivre i dezapwentan. Mr. Faure i dir nou zot in delivre 174 lakaz. Eski i realize ki sa i vedir 7 lakaz par distrikt? Nou’n ganny dir ki sa sif R850,000 pou vin R550,000 koman kondisyon pou ganny later. Akoz? Pri konstriksyon in diminyen? Oubyen eski gouvernman in senpleman ris en lot sif sorti dan lesyel san fer kalkil? Sa i fer mwan poz en kestyon prensipal: Konbyen fanmiy ki zot in met retar? Me lezot kestyon pour refleksyon: Lekel ki dir zot ki en dimoun ki pe rod en bout later i anvi fer en lakaz blok oubyen ki i pa pare pou debourye dousman-dousman lo limenm? Eski lakaz mwens ki R850,000 ti’n ganny ban dan sa pei? Fodre ki zot aksepte ki sa sistenm pwen in fel nou pep, e ki fodre regard li ankor, enkli regard ki mannyer sa minister i fonksyonnen akoz se zot ki fer Seselwa pli fristre dan sa pei.

Mr. Speaker, mon osi krwar ki gouvernman i bezwen annan en sistenm ki regard bann zenn profesyonnel ki annan zot larzan ek fasilite pou konstri zot lakaz, e ofer zot later. Avek larzan ki ava ganny ranmase, sa i ava ede pour lezot proze lakaz. In ler pour sa minister komans ‘think outside the box’. Larg lanmen Seselwa silvouple.

Mon pa rapel antann sa mo koripsyon dan diskour Mr. Faure. E pourtan koripsyon i ankor pe arive dan nou pei. Anba son presidans, nou pe kontinyen war sa vilen bebet e malgre tou zefor ki Lasanble Nasyonnal i fer, spesyalman atraver komite FPAC, nou kontinyen war sa. A ler aktyel nou ankor pe sey konpran ki mannyer apre tou sa bann dekouvert lo lafason ki bann Irish in fer tou kalite trik, an 2017, apre ki Mr. Faure ti’n fini vin prezidan, en avoka Irlande in kapab konvenk FIU pou sinny en kontra R400,000 par mwan avek en avoka lokal, me ki 2/3 sa sonm, savedir R266,000, i ganny transfer pour sa etranze san pey tax? Ki mannyer SBFA, sa lorganizasyon ki ti donn bann pti loan ti kapab pe fer bann aksyon koripsyon lo sa nivo? Me ankor enn fwa, nou war serten dan detansyon, me lezot i lib a-letranze. 1 pwa 2 mezir? Prensip ladministrasyon Mr. Faure?

Mr. Speaker, mon swete ki avek bann lamannman dan lalwa Anti-Koripsyon, sa 50 milyon dolar, ki tradwi an 750 milyon roupi, ansanm avek son bann piti i ava rantre dan kof Sesel e bann responsab i ava fer fas avek lalwa; ki sa bann ki’n pran later leta konmsi ti pour zot i ava rann e ki bann gro aksyon koripsyon ki’n vol zanfan Seselwa en meyer lavi e lavenir ya ganny met o-kler. Nou anvi ki koripsyon i ganny met anba kontrol.

Lo sa menm size, mon krwar ki mon bezwen dir avek Mr. Faure direkteman ki in ler pour li, dan son kapasite koman sef lekzekitiv pou pran aksyon apropriye kan Lasanble i fer bann dekouvert. Nou pa kapab, kontinyen war en mank aksyon kan Lasanble i fer rapor ki ganny anvoy kot li. Nou’n fer rapor lo size Vye Marmit, kot i kler ki in annan trik dan prosesis tender, e ozordi sa landrwa pe ganny sub-let, ki kont lalwa, me napa nanryen ki’n ganny fer. Dan son diskour an 2017, la sa ki i ti dir: “Okenn propozisyon ki Lasanble Nasyonal I met devan ki pou amelyor sitiasyon lavi lepep Seselwa, nou ladministrasyon pou azir lo la.” Lalit kont koripsyon i enn ki pou ede amelyor lavi lepep Seselwa, alor akoz Mr. Faure pa azir lo la?

Mr. Speaker, lo size lalit kont lapovrete ek pri lavi an-zeneral, nou kontinyen war menm zafer, kot gouvernman pa enterese pou ekout bann propozisyon Lasanble Nasyonnal, e pourtan nou’n fer en kantite propozisyon, spesyalman an-relasyon avek STC. Ozordi, nou kontinyen pa war okenn aksyon pou kas bann kartel, me okontrer wa krwar ki STC li osi I zwe en rol pou fer monte pri lavi. Gouvernman I prefere les STC pey plis ki 16 milyon roupi avek zot parti politik, ki pas sa later avek sa lakonpannyen. Zis avek sa larzan I tya kapab enstal fotovoltaik e sa tya fer son bil elektrisite sorti plis ki R1milyon par mwan pou vin lanmwatye. Eski sa benefis pa tya ede fer desann pri komodite?

I kler ki plis aksyon I kapab ganny fer. Me mon tya kontan komans par demann kestyon nou fanmiy Seselwa akoz tou dimoun I bezwen osi pran son responsabilite. Eski tou adilt dan ou fanmiy pe travay? Eski sakenn pe fer kontribisyon pour tou repa ki I partaze? Letan ou ouver kastrol, eski ou annan par ladan? Letan ou ouver delo pou bennyen, oubyen met lalimyer on, eski ou ti fer en kontribisyon lo bil? Sak endividi I bezwen pran son responsabilite, e sa I ava osi ede pou fer kou lavi pli abordab. Mummy, eski ou realize ki si ou 2 zanfan ti al rod en plas travay, sa tya vedir omwen en reveni minimonm R12 mil anplis pour ou lakour? Mon pe met sa 2 pwen devan akoz mon anvi osi dir avek tou dimoun ki an-mezir ki nou LDS nou lager pou fer desann pri lavi, I enportan pour zot osi aport zot kontribisyon. Nou pa pou kapab fer tou nou menm. Zot osi zot form par sa solisyon.

Mr. Speaker, mon vreman soke pou war ki Mr. Faure i koz zis 2 pti fraz lo lasante kan sa i en konsern nayonnal. I byen ki pou annan resers lo maladi eriditer e ki finalman gouvernman in antann sa ki LDS, atraver mosyon Hon Clive Roucou ti propoz konstriksyon en nouvo lopital spesyalize Providence. Lo sa size lopital, mon espere ki pri ki nou peye pour sa later ek son bann batiman i enn ki rezonnab.

Mr. Speaker, Seselwa i apresye travay bann profesyonnel medikal, me nou osi realize ki zot travay anba bokou presyon. Mon espere ki sa lannen zot ava regarde ki mannyer pou rezourd bann problenm de baz tel ki file ki kontinyen perdi, leta bann ward ek kabinen, dra ek zorye e letan ki pasyan i pran pou war spesyalis e ganny tretman. Eski nou kapab konnen kwa ki pe arive avek sa progranm pou annan en sistenm kordinnen pour ki lenformasyon pasyan i ganny osi garde elektronikman? I annan detrwa lannen nou pe koz lo sa. La ki lalwa Akse avek Lenformasyon in pase, i ti ava osi byen si sak dimoun i kapab ganny en kod pour li annan akse ek son file pour ki si i anvi en dezyenm lopinyon, i ava bokou pli fasil.

Mon zwenn zabitan La Digue ki pa kapab aksepte lakantite letan ki i pe pran pour konstriksyon nouvo lopital Logan ki ozordi i dan en move kondisyon. I senpleman pa akseptab. La Digue i bezwen son lopital ek tou fasilite apropriye pour ki sa ki nou ti war lo medya sosyal pa repet ankor. Konstri sa lopital an 2019 silvouple. La mon espere ki La Digue Trust Fund pe pran propozisyon ki mon ti fer lo FPAC pou fer don en ‘incenerator’ kot tou bann dese medikal i ava ganny brile dan en fason izyenik.

Mr. Speaker, i enportan dan staz kot nou ete pou annan travayer etranze. Bokou biznes pa ti pou sirviv san etranze, malgre ki nou konsider sa nonm koman tro bokou. Me Seselwa i konsernen avek lakantite etranze ki rantre dan nou pei e travay ilegalman. Non selman ki pandan sa bann dernyen letan nou’n dekouver en sitiasyon dezord total kot sakenn i annan stamp ofisyel e pe debourye, me nou osi war ki i annan mank kordinasyon dan sa minister ant 2 son departman – sa i lanplwa ek limigrasyon.

Dan milye tou sala, mon anvi propoz sa bann keksoz swivan:
1. ki i annan en nouvo sistenm kordinasyon ant sa 2 departman pou asire ki okenn trik lo GOP pa kapab ganny fer;
2. ki tou bann anplwayer ki’n partisip dan sa koripsyon pou anmenn travayer etranze ilegalman dan pei i pas devan lazistis e pa ganny permisyon pou anploy okenn travayer etranze ankor;
3. ki tou travayer etranze i bezwen annan en kontra valid letan zot antre dan pei ki’n ganny sertifye par tou lede departman e aprouve par en zofisye pli senyor posib, tel ki PS;
4. ki dezorme, tou viziter ki rantre Sesel i ganny en viza zis pour lakantite zour ki i vin konze Sesel;
5. ki gouvernman i limit GOP pour bann biznes laboutik kot nou konnen i annan plis labi.

Seselwa i tre konsernen avek trafik imen ki sali repitasyon nou pei, alor nou pe kont lo sa minister pou klersi non Sesel. Antretan, fodre ki tou etranze ki napa GOP i ganny deporte dan nou pei apre bann prosedir apropriye.

Mr. Speaker, mon senserman krwar ki si nou vreman anvi sov nou pei, fodre aret trenn lipye. Mon pe koz fran e serten dimoun i kapab pa kontan, me sa ki mon bezwen dir zot, se ki kot pasyan ki apel Sesel in arive, nou bezwen donn li latizann pli for pour li kapab viv. Initil nou dir i fer lapenn e pa fer loperasyon. Si nou fer sa i pou mor, alor, fodre nou edik nou lekor e regard bann benefis a lonterm ki nou pou kapab gannyen. Par egzamp, fodre ki sa dimoun ki aret bwar ek fimen, malgre okomansman pou fermal e i pou menm war nanm, i realize ki pli tar, non selman ki i pou fer en lekonomi plis ki R100 par zour, me son poumon ek son lefwa, san bliy son ronnyon pou reganny zot lasante. Alor, annou mazin sa bann benefis osi pour sak endividi, nou pei ek zenerasyon a-lavenir. Kontribisyon sakenn pou fer monte nou pei, alor sakenn donn en koudmen e nou ava ariv kot nou anvi ale koman en pep.

Mr. Speaker, nou lanvironnman i labaz sa 2 pilye nou lekonomi. Alor sa i swiv ki nou bezwen vey li byen. Eski vreman nou pe fer sa ozordi? Mon konnen ki bokou pe ganny fer, me eski nou pe fer ase? Personelman mon pou dir non, e si nou pa pran aksyon serye ozordi, demen pou tro tar. Fodre pa nou arete zis letan i tro tar. An dot mo fodre pa nou donn latizann apre lanmor. La i moman pour nou pran aksyon. Mon anvi met devan pour refleksyon ek aksyon serten pwen ki mon konsider koman pertinan.

Premyerman, in ler pour nou regard dan en fason serye resours lanmer. I kler ki se bann Eropeen ki pe pli benefisye avek nou resours ton. Nou pa kapab kontinyen krwar ki sa resours i enfini. Nou bezwen pran desizyon kler e mon anvi propoz detrwa:
1. Mon demande ki Gouvernman i fer tou demars pour ki i annan en ban total lo itilizasyon bann rado oubyen bann FADS dan nou EEZ. Non selman ki zot ede pou detri bann zenn ton ek lezot lespes, me zot en menas pour lanvironnman nou bann koray lo bann zil elwanyen.
2. Sesel i devret osi regard ankor groser bann bato ton ki pe ganny permisyon pou lapes dan nou lanmer avek bi restrikte sa lo zis bann pli pti tonier. Sa 2 mezir i ava osi protez lendistri ‘long lining’ dan ki Seselwa in envesti.
3. Aksyon pli serye i devret ganny pran avek bann bato ki pe lapes ilegalman dan nou lanmer, spesyalman bann Sri Lankan. Me sa i enkli bann tonier osi. Nouvo lalwa anba ki Coast Guards i fonksyonnen fodre ganny pase o-pli vit posib.

An sa ki konsern lezot aspe nou lendistri lapes, eski i pa moman pour nou pei protez enpe plis bann lespes tel ki bourzwa? Par egzamp, mon krwar ki moman in arive pour defann lapes bourzwa ki anba en serten groser, ki reprezant bann ‘juveniles’. I ti pou bon pour SFA diriz nou lo la. Apre sa, eski nou pa devret osi, pandan en peryod letan, dizon 2-3an ou menm plis, annan en restriksyon total lo eksportasyon bourzwa lo baz komersyal? An menm tan ki nou fer sa, akoz ki nou pa ankouraz SFA dan zot progranm mariculture pou ede fer reprodiksyon sa bann lespes pou remet dan nou lanmer pou asir zot logmantasyon. Sa i kapab osi aplik pour reprodiksyon banbara ek lezot lespes lo ki zot in fer resers. Finalman lo sa size, pour nou kapab protez lapes artizanal anndan brizan, eski SFA pa devret pe osi regard seryezman dan refer stok pwason tel ki kordonyen ek kakatwa, par rantre dan en bon dyalog avek bann peser kazye, ki ava enkli diskisyon konpansasyon pou met serten restriksyon lapes sa bann lespes spesyalman pandan lapondant pour en serten letan? I annan diferan fason pou protez bann lespes, me nou bezwen senpleman vin proaktiv e dyaloge.

Dimoun i bezwen viv, me an menm tan bann lespes i bezwen sirviv. Avek en bon progranm, e la mon pran legzamp Rodrigues an-relasyon avek lapes zourit, ozordi tou peser dan sa biznes i kontan akoz i annan plis zourit ki osi pli gro e zot pe ganny plis larzan senpleman akoz gouvernman ek peser in tonm dakor lo en sezon kot sa kalite lapes i fermen. Sa i en size serye pour nou pei konsidere.

Mr. Speaker, i malere pou dir, me Mr. Faure pa pe met ase lanfaz lo ledikasyon dan nou pei. Standar pe kontinyen tonbe dan bann lekol leta. Sistenm primer i bezwen ganny refer e ganny bokou latansyon. Mon propoze ki i annan en progranm serye ki ankouraz bann teachers aktyel e bann zenn ki sorti avek bon rezilta A levels pou vin bann ansennyan primer par donn zot bann bon incentives. Se la ki nou bezwen komanse pour nou refer nou sistenm ledikasyon. Liniversite Sesel osi i kapab zwe en rol kle dan devlopman sa bann ansenyan.

Nou konnen ki en headteacher i sa motivater prensipal dan nenport lekol. Kot i annan en bon headteacher, son staff osi i motive, e avek sipor kominote ek paran, sa lekol pou fer byen. Alor mon pe osi propoze ki minister avek gouvernman i regard ankor ki lankourazman sa bann headteachers ek zot bann ansenyan i gannyen. Mon rankontre tro bokou dimoun dan ledikasyon ki dir ki zot pe esper zot laz arive pou arete. Alor, eski i pa moman pou regard afon dan sa sitiasyon? Annou envesti dan bann teachers e nou ava garanti lavenir nou pei avek Seselwa kalifye. An pasan annou pa oubliy bann teachers ki pankor ganny peye zot 13enm mwan akoz dat zot lapwentman.

Dan bann lekol, pli gran lanfaz lo disiplin i bezwen osi ganny mete. Paran i bezwen zwe zot rol, e si zot zanfan pa enterese pou aprann, i bezwen annan lezot keksoz pour zot fer. En zanfan pa kapab anpes en laklas aprann. Lotorite minister ek lekol i bezwen ganny resanti, e kominote ek paran i neseserman bezwen akonplir zot rol dan ledikasyon bann zanfan. Akoz ki lekol prive i ariv sa standar me lekol leta pa arive?

Mr. Speaker, nou lazenes i bezwen nouvo lespwar. Sa i enkli dan kote akademik, me osi dan tou lezot domenn lavi. Mon pe koz lo kreasyon en sosyete kot zenn i kapab devlop zot talan e vreman epanouir. La mon osi war sa devlpman sportif kot nou lazenes i fer monte nou paviyon dan en lelan patriotik. Lanfaz lo devlopman sportif e lar i bezwen ganny relanse e byensir sa i vedir lenvestisman. Krwar mwan ki si nou fer sa arive, drog, lalkol ek lezot vis pou vin bann santye ki nou lazenes pou zete zot menm. Pran swen ek talan nou lazenes e nou sosyete ya ganny transformen akoz i ava annan bokou plis aktivite kiltirel lokal e enternasyonnal pour nou pep partisip ladan e ganny lwazir ki sen e edikatif.

Mr. Speaker, mon konsernen avek nou lekonomi ozordi. Air Seychelles i reste en gro size akoz i nou lakonpannyen. 2an pase, ti annan en lanons kler ki ti ganny fer: Air Seychelles ti pou pozisyonn li koman en lalinny aeryen rezyonnal. I ti rann gro avyon, pous en kantite travayer, e tou keksoz ti pou ok. Apre sa, nou ti osi ganny dir ki zot pe ganny 2 avyon ki pou maksimiz zot servis rezyonnal. La souden nou’n ganny dir ki gouvernman pe donn en sibvansyon 6 milyon dolar par an. Rezon, oubyen leskiz ki’n ganny donnen se ki si bann lalinny aeryen i deside aret vin Sesel, Air Seychelles ya kapab ranplas zot. Ed mwan konpran sa silvouple. Eski avyon ki Air Seychelles i annan pou kapab al Lerop e ranplas sa bann avyon? Mon espere ki pandan sa deba nou ava pli byen konpran sa. Me zis pou soulinyen ki i vre ki planifikasyon dan gouvernman Mr. Faure i en febles masiv. Mazinen ki bidze fek pase e napa en landrwa ki annan en tel sif. Nou pei pa kapab kontinyen koumsa.

Mr. Speaker, pli gran lanfaz i bezwen ganny mete pou ankouraz biznes Seselwa. Pour mwan i kler: En biznes Seselwa i met son larzan dan labank Sesel e i benefisye nou lekonomi, tandi ki en biznes etranze i asire ki tou profi i ganny eksporte dan pei sa biznesmenn. Mon pe kontinyen war ki en pti biznes lotel ki en Seselwa i annan pe pey menm tax avek en gran lotel. Sa i devret sanze. Apre, in osi ler pour gouvernman pronons son lekor lo kategori biznes ki pou rezerve zis pou Seselwa. Mon’n deza mansyonn sa, me malerezman in tonm lo zorey sourd. Nou pa kapab les etranze tir manze dan labous Seselwa.

Mon pa kapab aksepte letan lazans ki sipoze asiste biznes Seselwa i trenn son lipye avek tou kalite leskiz. Zot in fatige antann mwan nonm non Mr. Lautee dan sa Lasanble. Me mon pou kontinyen servi li koman legzamp en Seselwa ki’n fatige e dekouraze zis akoz in premyerman ganny viktimize akoz son kouler politik e ganny refize en morso later konble pou fer en garaz pou ansenny bann zenn Seselwa. Me apre, Mr. Faure ti vizit son landrwa Anse Aux Pins e apresye ki sa sitiasyon i bezwen sanze. Depi 2an sa imsye i ankor pe atann. Dernyen parol ki in gannyen se later in ganny idantifye, me malerezman Allied Builders pankor tir zot bann materyo konstriksyon lo sa later kot plizyer Seselwa i devret ganny en morso. Oli lotorite dan sa pei? Eski i akseptab ki en gro lakonpanyen etranze ki fer milyon dan bann gro proze, ki enkli Stad Lanmizik, i ganny drwa met retar plizyer Seselwa ki anvi debourye? Oli lotorite Mr. Faure koman prezidan?

Pli boner mon’n fer referans avek lapolis an sa ki konsern lalit kont drog. Me mon osi krwar ki Seselwa pe atann plis avek nou lafors sekirite. Mon konpran zefor ki Komisyonner pe fer, me ankor enn fwa, i malere pou dir ki bokou zofisye pa pe donn sa lafors en bon zimaz. Letan zofisye lapolis i azir koman gangsters, zour sivilyen e bat dimoun, zot pe depas zot rol e kas lalwa. I byen letan nou tande ki lakantite krim in diminyen. Me eski sa i vreman leka, oubyen sitwayen i nepli raporte akoz zot pa satisfe avek rezilta ki zot gannyen?

Mr. Speaker, si nou lapolis ti kapab lev zot standar, nou pa ti pou war sa kantite lakonpannyen sekirite ki gouvernman i bezwen anploye. En gran parti bidze plizyer minister i al pour sekirite prive. Sekirite prive in vin en bon biznes fer larzan, e parfwa ou pa ni konnen ki mannyer serten dimoun in kapab ganny en lisens pou fer tel biznes. Alor mon anvi fer en lapel ek bann zofisye pou lev limaz sa lafors e azir konsansye. I pa zoli letan nou antann gard pe pran gous, pe partisip dan aktivite ilegal e pe soutir trafiker. Prouv zot lekor ek Seselwa e redonn nou konfyans. Permet nou viv an-sekirite se nou. Se sa lapel ki Seselwa pe lanse.

Mr. Speaker, letan mon dir ki nou bezwen sov nou pei, demann Mr. Faure pou demisyonnen e pour nou pei organiz nouvo eleksyon, nou pa fer li akoz nou voras pouvwar. Kou deta le 5 Zen 1977 ek son bann atrosite ki ti swiv ki pou reste pli gran definisyon laswaf ek labi pouvwar dan nou pei. Nou demann sa akoz vreman bokou Seselwa pe fatige viv dan en pei ki tourn an-ron. Pran legzanmp sa stasyon petrol lo ron-pwen Ile du Port e tou dimoun i ava konpran leta nou nasyon. Stasyon i ganny konstri dan en moman rikord e ti sipoze ouver an Septanm lannen pase. Eh ben, stasyon pa ti ouver e byensir dimoun ti komans demann kestyon. Finalman larepons ki nou ti gannyen se ki napa semen e personn pa konnen lekel ki sipoze fer semen. La nou’n ariv Mars e stasyon pa ankor ouver! Oli Prezidan Sesel? I les pei rantre dan presipis e i pa servi son lotorite avek bann lazans gouvernman pou donn lepep Seselwa en servis ki neseser? SFA pour gouvernman, SEPEC pour gouvernman, SLTA pour gouvernman. Mr. Faure ki ansarz gouvernman. I pa fer nanryen? 6 mwan pli tar pandan ki tou dimoun pe konplent trafik e bezwen al pran fuel dan stasyon Roche Caiman, nou annan nou en prezidan ki pa fer nanryen, e pourtan pou fer sa stasyon materyo pa ti vin da helikopter! Sa i montre ou linefikasite sa gouvernman. Seselwa i senpleman fatige e nou merit sa ki meyer.

Mr. Speaker, mon’n esey adres serten bann size ki mon krwar ozordi i konsern nou pep. Mon’n osi met devan serten propozisyon ki mon krwar i ava ede dan rod leklersisman e bouz devan. Letan nou reorganiz nou sistenm ledikasyon, nou ava pe kree bann Seselwa kalifye ki pou kapab kontribye dan devlopman nou pei. En bon servis lasante i ava permet nou debout for e fer en kontribisyon solid dan lavenir nou pei. Travayer ki byen ganny rekonpanse e en pri lavi akseptab, i ava soulaz nou fanmiy. En lalit kont bann fleo ankor enn fwa pou ranforsi fondasyon nou pei e ede dan devlopman ekonomik. Me mon anvi direkteman demann spesyalman nou lazenes adilt ki an bonn sante sa detrwa kestyon: Eski sa lavi ki ou pe anmennen i permet ou nouri ou lekor tou lezour? Eski ou stil lavi pou permet ou atrap serkey ou paran oubyen met en bouke fler lo zot latonm? Eski ou pe nouri sa zanfan ki ou’n met lo later? Reflesi. E si ou larepons i kondann ou, leve, sanz ou lavi, akoz ou en fardo pour oumenm, pour ou fanmiy e pour lasosyete. Vin en zenn debouryer, vin en Seselwa ki fyer.

An konklizyon Mr. Speaker, mon anvi termin avek parol ansyen Minis Dr. Larose ki ti dir ‘si selman mon ti konnen.’ Sa parol i profon.

Mon soue se ki tou Seselwa i ava war byen ki nou pei i annan bokou defi ki pa pe ganny adrese par sa gouvernmen. Ler pour dezyenm parti sa sanzman in arive. 2016 ti mark premye parti. Annou fer dezyenm morso an 2019.

Senyer beni nou pei Sesel e fer son pep viv an bonn sante ranpli ek kouraz ek determinasyon.

Nou pa pou zanmen les tonbe!