::
Home » This Week in the House » (Leader of Government Business, Hon Charles De Commardmond) Response to SONA 2019

(Leader of Government Business, Hon Charles De Commardmond) Response to SONA 2019

REPONS SONA 2019
Hon. Charles de Commarmond

Myse Speaker

Diskour Prezidan Danny Faure Mardi le 26 Fevriye dan sa Lasanble pann zis donn nou en portre lo leta nou nasyon.

Diskour in osi montre nou kalite Prezidan ki pe diriz Sesel Ozordi.

Mwan Myse Speaker, Monn vwar en Prezidan kalm.

En Lider ki an kontrol. En lafors trankil.

Monn vwar li demontre respe.

Monn vwar li demontre limilite e rekonet ki sikse Sesel, se pa li tousel ou son Gouvernman ki’n akonpli.

Monn vwar en Prezidan rekonesan, ki konsyan ki se gras a travay dir e devouman sak Seselwa, ki Sesel in ariv kot I ete Ozordi.

Dir Mersi Myse Speaker, pa vedir zwe bon boug.

Dir Mersi I bon savwar viv.

Diskour Prezidan in enn ki donn konfyans nou pep.

I montre nou ki nou annan en Prezidan ki annan en vizyon kler e ki pare pou pran desizyon difisil.

Prezidan pann vin fer politik dan Lasanble. In koz fransman avek lepep Seselwa.
In fer en diskour fran e onet.

E se lo sa diskour fran e onet ki nou kote United Seychelles pou adrese.

Prezidan pann dir ki tou I parfe.

In fran, in koz laverite lo bann vre defi ki devan nou.

Mwan Myse Speaker, monn vwar en vre Lider devan sa Lasanble mardi pase.

Monn vwar sa kalite Lider e Prezidan ki Sesel I bezwen.

En Lider ki pa vin polariz lopinyon, me enn ki annan abilite pou inifye sa pep.

En Lider ki demontre lafors san ki I entimid ou abes son bann oponan, me ki fer li trankilman e avek respe.

Akoz lafors Myse Speaker, pa vedir lekel ki kapab kriy pli for ou sa ki montre pli gro lebra.

Prezidan Faure I travay dir.

Pour li ‘’Sesel I parlao tou.’’

Son konpa in set lo stabilite, linite e prosperite pour tou Seselwa pe enport kwayans politik. (mon repete)

Malgre tanpet, Prezidan Faure in tenir for.

In annan bokou pile, in annan bloke.

Zot in anmar son lanmen e anpes li ranforsi son lekip.

In annan freeze. Zizman. Zwe lakour. Imiliasyon plizyer dimoun.

E apre in defrost lanmenm. Ou a kwar tou batri in desarze e in flak. Pete glob. Msyse Spiker.

E ki nou’n vwar? Prezidan Faure in ankor for e prezan ki i for.

Sa en Lider. En vre lider. Enn ki vreman kapab diriz pei.

En zonm ki kalm e for. Ki annan tolerans e anmenmtan sa rezilyans pour tenir presyon. Akoz nou a rapel, kot i ete lanmans pwalon i so.

Prezidan Faure I en Vizyoner ki pe enspir nou pep e donn Seselwa lespwar pou mars ver lavenir latet an ler ranpli avek konfyans.

Nou dan United Seychelle nou’n gany enspire par Prezidan Faure e son diskour.

Akoz nou par natir, nou en parti pozitiv.

Pou nou Myse Speaker, ver delo I touzour lanmwatye plen olye lanmwantye vid.

Problenm pa zis Sesel. Mon kwar ki Seselwa in ase matir e enformen pou vwar ki defi i ekziste dan tou pei.

Me Myse Speaker, sa ki separ Prezidan Faure avek lezot e sa ki separ United Seychelles avek lezot se ki nou, nou pa vin focus lo problenm nou.

United Seychelles I enterese avek solisyon olye vwar zis problem, zis pou fer dimoun kwar ki tou keksoz dan sa pei I mal.

Nou pa kapab les problenm konsonm nou, nou pa kapab zis kritike, konplent e apre dir nou pann gany enspire.

Me ler ou dan en leta sitan negativ Myse Speaker, ler olye donn en koudmen nou zis saboule, ler olye konfront difikilte, nou saye, ki mannyer ou ekspekte gany enspire?

Sa I parey en dimoun ki touzour an retar, touzour pe konplent, I mank avyon epi I dir avyon pann take off.

Me Myse Speaker, sa avyon lontan in take off.
Me letan ou touzour AN RETAR, pa blanm pilot avyon si ou ganny kit ater.

Le pwen Myse Speaker, se nou dan United Seychelles, nou enspire par diskour Prezidan akoz I ofer lespwar pep Seselwa.

Nou nou dir avek tou Seselwa, annou ansanm kontinyen travay dir. Akoz avek travay dir, pou annan mwens retar.

Nou nou kwar dan dir mersi akoz nou rekonnet lakonplisman nou pei. Nou fyer sak fwa ki nou travay dir I gany rekonet atraver lemonn.

Myse Speaker, dan United Seychelles, ler Sesel I premye lafrik pour en bon rezon, nou selebre akoz se Seselwa ki top.

United Seychelles pa selebre ler nou fail, nou pa glorifye dan soufrans nou pep e rod sak loportinite pou zet nou pei anba ouswa met disel dan son boubou.

Malerezman, se sa leta lespri serten nou ozordi dan sa pei.

Konbyen fwa dan sa lasanble Myse Speaker nou’n tann 40% lapovrete?

Sa in vin en nespes lapriyer.

Me ler World Bank, UNDP, Nasyon Zini, WHO e lezot I montre progre kontinyel ki nou pei in fer anba United Seychelles, sa Lasanble I reste trankil.

Mon pa vwar sa lafyerte, sa sans patriotism parey mon vwar sa pasyon e leksitasyon ler nou tande nou’n fer mal.

Mon demande, eski nou tou nou bann vre patriot Seselwa?

Ki mannyer nou kapab apresye le byen otour nou ou kontribye pou en pli bon leta nou nasyon, si nou menm nou, nou kontinyen noye dan lanmertim e vanzans?

Myse Speaker, nou bezwen parey Bob Marley in dir ‘emancipate ourselves’ avek sa kalite ‘mental slavery.’ Annou deblok nou lespri e tir negativite.
Nou pa kapab denigre nou pei, kontinyen ankouraz en kiltir ki glorifye problem e tou sa ki mal. Nou bezwen arête priy pou maler apre konplent ler nou rekolte problenm.

Ki nou ekspekte nou lazenes I fer Myse Speaker, si nou koz lo zot zis ler zot dan lapoud e lo metadonn?

Me leta nou nasyon, I montre nou ki mazorite zenn dan sa pei I bann manrmay konfyan, ki pe fer sikse –menm lo nivo mondyal- dan domenn akademik, sportif e lanvironnman.

Oli lankourazman pou sa bann zenn? Oli felisitasyon?

Eski I zwe bon boug ler nou rekonet e ankouraz sikse?

Eski dir mersi in vin en pese dan sa pei?

Myse Speaker annou lev Sesel anler.

Ozordi, I sagrin mwan pou dir, ki se etranze ki vin sant nou laglwar e elev nou moral koman en nason.

Granmersi Prezidan Faure I annan sa tanperamen e bon zizman pou diriz sa pei. I pa zis rabase devan en mikro, me I diriz par lekzanp.

I rekonet letan pei pa pe fer osi byen, me I ankouraz e felisit nou ler nou reisi.

Myse Speaker se sa ki United Seychelles I ofer Seselwa.

Nou en parti lespwar e se avek lespwar e determinasyon ki nou pou reisir sirmont nou bann defi.

Leta nou nasyon pa enn ki parfe.

Dezapwentman, problem e defi i par dan lavi.
Politik- pa en politik saboule e destriktiv, me en politik pragmatik e konstriktiv- i en zouti pour travay lo defi e amelyor kondisyon lavi en pep.

Prezidan Faure dan son diskour in tous plizyer pwen e propoz solisyon konkret pou adres bann defi.

United Seychelles I siport son propozisyon lo size lalkol.

Kontrerman a sa kin gany dir, Prezidan in brav e fran lo sa size.

Lalkol I en problenm ki pe ronz fabrik nou sosyete.

Pandan bokou letan nou’n mank kouraz pour adres sa problenm.

Mon kwar ki tou Seselwa ki vwayaze in vwar ki I annan landrwa e ler spesifik ki vann lalkol.

Si nou oule bouz devan, nou bezwen fer sa ki neseser.

Mon konnen ki depi lontan Konsey pou drog avek lalkol –DAC- e osi CARE e bann legliz pe demann Gouvernman pou pran ban tel mezir.

Mon swete ki sosyete sivil I siport sa demars akoz nou tou koman en sosyete nou devret koz en sel langaz e anvoy menm mesaz.

Bokou letid in fer par Minister Lanfanmiy kin demontre lenpak negativ vyolans domestik lo lafanmiy, lo zanfan e son kou ekonomik pou pei.

Dan bokou ka, vyolans I lye direkteman avek labi lalkol.

In ler pour nou ranvers sa sitiasyon e mon konvenki ki lanons Prezidan I en bon pa dan sa direksyon.

Me mon kwar osi, nou kapab al pli lwen. I annan bokou pour fer ankor pou ki sa kiltir bwar an ekse, I ganny eliminen dan nou pei.

United Seychelles I donn son siport total propozisyon Prezidan pou separ landrwa ki vann lalkol avek laboutik.

Myse Speaker, in ler pou pran aksyon e fer keksoz diferaman.

Me konpran nou byen. Nou pa pe dir personn pa vann lalkol.
Me I bezwen annan en lord dan fason ki lalkol I gany vann.

Nou pa kapab kontinyen avek en sitiasyon kot konmela, laboutik I gany penn avek posters ki advertise labwason.

Eski I byen ki ler ou zanfan I antre dan en laboutik, premye keksoz ki i vwar se letazer bwar avan manze?

Ki mesaz nou pe anvoy avek nou zanfan e nou lazenes?

Sa pa ase rezon pou vann lalkol dan son prop landwa?

In ler pour nou aret blok semen e kree problem trafik letan nou park devan nenport laboutik akoz nou oule aste lalkol.

An sa ki konsern drog Myse Speaker, United Seychelles I reste solider avek bann viktim e zot fanmiy.

Sa trazedi I douloure pou nou pep, me nou bezwen annan kouraz pou pran bann desizyon difisil.

Realite Myse Speaker se ki ladiksyon I en maladi e nou bezwen ofer sa bann zenn swen e tretman.

I fasil kondannen, I fasil pas zizman, me mon le dir avek tou Seselwa, pou montre plis konpasyon.

Ladiksyon I serye.

Trafik drog I enn bann pli gro defi ki lemonm in fer fas avek.

Mon demann en kestyon avek sak Seselwa ozordi.

Si ti annan larepons senp, si ti vreman fasil, akoz ki bann pli gro pei, avek plis resours ki nou, pankor kapab rezourd sa problenm?

Lekel sa pei, devlope ou ki ankor pe devlope, kin reisir elimin drog konpletman dan son sosyete?

Myse Speaker napa; me sa pa anpes nou lager avek tou nou kouraz pou protez nou zanfan e sov bann kin tonbe.

Ozordi Myse Speaker, mon le anmenn sipor United Seychelles pou zefor ki pe gany fer par APDAR e tou lezot lazans e partner ki pe travay avek bann adikt.

Annou mazinnen Myse Speaker, se nou zanfan, nou bann frer e ser Seselwa ki bezwen led.

Annou tret zot avek respe.

Annou montre zot ki lasosyete pann rezet zot.

Dan sa laliny Myse Speaker, mon le propoze ki Minister Lasante I rekonsider sa bann landrwa piblik, kot zot donn sa bann zenn metadonn.

I annan nou Myse Speaker, ki maltret sa bann manrmay ler nou pase e vwar zot dan laliny pe esper latizann.

Mwan Myse Speaker i aras mon leker ler mon vwar sa bann zenn.

Se pourkwa mon demann Gouvernman pou donn sa tretman dan en fason e fasilite, ki respkete dignite imen sa bann zenn e retir stigma.

Napa malad ki gany tretman dan piblik koumsa.

LADIKSYON I en maladi, e in ler pou nou tret sa bann zenn avek plis dinite e respe, pou zot realize ki sosyete pann rezet zot, e pou zot osi annan plis respe pou zot prop lekor.

United Seychelles I akey lanons Prezidan ki noun gany finansman avek Gouvernman Emirat Arab Ini, pou konstrir sa sant Cap Ternay e osi avek Lotorite Franse e Linyon Eropeen pou develop progranm.

Nou dan United Seychelles nou mesaz I kler an sa ki konsern labi e trafik drog.

Nou demann Prezidan pou pa les okenn nou zenn ater. Ziska sa dernyen adik, nou devret fer tou pou donn li en dezyenm sans refer son lavi. Li osi I nou zanfan.

Par kont, nou dan United Seychelles nou le vwar plis aksyon kont trafiker.

Okenn trafiker pa devret kwar ki zot ‘’safe’ pou kontinyen anpwazonn sa pep.

Mon espere ki sa nouvo Lazans Nasyonal pour Lentelizans I a donn priyorite lalit kont trafik drog.

Lo size lapovrete Myse Speaker, mon kwar ki in ler pou nou annan en lapros serye lo sa size.

United Seychelles pa pou pran okenn lektir avek bann ki pe fer nou kwar ki Seselwa pe mor lafen, ki napa manze, napa delo, napa travay, napa lakaz, napa ledikasyon ou napa lasante.

Myse Speaker se sa lapovrete.

Se sa kondisyon ki ti ekziste Sesel 50an pase e ki United Seychelles in retir sa pep ladan.

Annou pa konfiz kou lavi avek lapovrete. Annou pa konfiz sa pep avek statistik ki pa konplet.
Sa ki le koz lo lapovrete, mon dir zot al koz avek zot gran paran e I ava rakont zot vre lapovrete dan Sesel.

Par kont Myse Speaker, United Seychelles pou reste touzour lokote bann ki mwen fortinen.

Kot I annan vre bezwen, kot dimoun I bezwen lasistans, nou siport bann mezir parey ki Prezidan in anonse pou émpower’dimoun e retir labi dan sistenm.

Mesaz United Seychelles I kler.

Sesel 2019 pa Sesel 1976.

Seselwa ozordi I annan loportinite, Seselwa I annan swa.

Annou aret fer politik 40%.

Ler etranze i visit Sesel:

• Zot vwar kalite lakaz ki nou apel Social Housing,
• zot vwar sa kantite loto nef lo semen,
• zot konstat bann statistic parey kantite dimoun ki vwayze par an,
• zot vwar lakantite dimoun ki proprieter zot prop lakaz,
• zot vwar kantite lakaz ki annan akse avek delo trete e elektrisite,
• zot vwar lakantite dimoun ki annan telefonn portab e akse avek internet
• zot vwar akse ki dimoun I annan avek ledikasyon e lasante
• Myse Speaker si mon kontinyen mon pou fini demen bomaten.

Me le pwen I ki sa bann dimoun I riy nou. Zot demann nou, oli lapovrete? Zot mem dir nou, ki nou pa kalifye pou gany led. E tou sa I bann siny nou pa en pei pov.

Myse Speaker, pou bann ki fer resers lo lot kote latab, mwa les zot al rod bann statistik spesifik pou bann size ki monn site.

United Seychelles I konnen ki in fer pou sa pep.

E kot I annan bezwen, kot dimoun I gany kit deryer, se nou kin touzour la, pare pou ede e ofer nou solidarite.

Nou pou kontinyen, me nou bezwen fer lasistans vin pli efektiv.

Lakaz Myse Speaker I en lot size ki Prezidan in anons nouvo mezir.

E lakaz, I en lot size ki United Seychelles pa bezwen lektir lo la.

Letan nou ti konmans konstrir lakaz lo later konble Roche Caiman, en bann ti maltret Seselwa e dir zot ki Gouvernman pe met zot dan lakaz lapen.

Pa bliy Nageon Estate, sa dapre zot ti lakaz Pizon.

Myse Speaker, sa Gouvernman anba United Seychelles in kree loportinite pou dimoun vin proprieter zot prop lakaz.

Permet mwan partaz en statistik pour bann ki le fer nou kwar ki Seselwa pe dormi anba ros.

Dernyen resansman I montre nou ki ozordi, dan 75% lakaz dan Sesel, 3 dan 4 lakaz, I annan zis 4 dimoun ou mwens ki viv dan sa bann lakaz.

Sa I vedir ki nou problem lakaz i plito baze lo lekspektasyon e swa ki dimoun I annan e non pa neseserman avek bann lakaz ankonbre, kot dimoun pe dormi lo kanmarad.

E kot I ankor annan lakaz ankonbre, se bann leksepsyon e se sa ki nou polisi lakaz pe adrese.

Myse Speaker, United Seychelles I rekonet lekspektasyon Seselwa pou annan son prop bout later e lakaz.

Me annou pa konfiz problem personel dimoun ouswa problem sosyal parey ler fanmiy I kase pou vin fer politik avek size later e lakaz.

United Seychelles I siport Prezidan Faure 100% pou 100%, akoz si nou aziste sistenm pwen avek bann nouvo mezir ki Prezidan in anonse, si nou konplet sa 3000 lakaz avek lasistans Gouvernman Lenn, mon konvenki, ki nou bann frer e ser Seselwa ki bezwen lakaz, pou gany asiste.

Pou konklir Myse Speaker, Mon le servi en fraz dan diskour Prezidan.

Prezidan in fer nou rapel ki Leta Nou Nasyon se Nou.

Myse Speaker, Ozordi nou annan loportinite partisipe, kontribye e kritike.

Me annou fer li dan en fason konstriktiv.

Mon lans lapel alor avek tou Seselwa, nenport ki kwayans politik pou nou osi met Sesel premye.

Annou apiy nou pei.

United Seychelles in annan loner pou diriz sa pei pandan tou sa letan, e malgre bann mankman, nou’n reisi kree en nasyon Seselwa, ki ozordi I kapab debout avek lafyerte akote lezot nasyon o monn.

United Seychelles in kre loportinite pou tou Seselwa grandir e determin kalite lavi ki I anvi.

Se sa pli gran rev e pli gran dezir ansyen Prezidan Rene ki’n fek kit nou.

Fodre ki zenn Seselwa I sezi loportinite, ki zot aprann ki zot annan respe, ki zot annan konfyans e lespwar dan zot lekor e zot pei.

Ozordi, ler nou regard leta nou nasyon, nou dan United Seychelles nou dir Prezidan Rene mersi, mersi e mersi.

Prezidan Rene pa ti en zonm parfe, I pann reisir fer tou dimoun kontan, me mon konnen ki in fer bokou, bokou e bokou menm pou pep Seselwa.

Son pli gran lakonplisman, e pli gran lakonplisman United Seychelles, i en Sesel kot sak fanm, sak zonm, sak zanfan I annan loportinite, e i annan swa.
United Seychelles in lager pou met sa fondasyon an plas. Pou retir inegalite ek lenzistis dan sa sosyete.

Rezilta, I dan sa Sesel ki nou vwar otour nou Ozordi.

Konpar sa Sesel 40 an pase, e apre vin dir mwan, ki sa pei pann devlope, ki Seselwa pann progrese.

Nou dan United Seychelles nou pare pou fransir sa lot letap nou developman. Parey nou vizyon dan nou konstitisyon I dir “A United Seychelles where every child, woman and man is empowered to cross the next frontier of development.’’

Nou dir avek sa pep, zwenn nou, (follow US) kontinyen travay dir, kontinyen siport kanmarad e reste solider pour ki ansanm nou anmenn nou Sesel pli devan.

Nou dan United Seychelles, koman en parti progresis, patriotik e demokratik, nou siport Prezidan Faure pour en Sesel ini; pour ki tou Seselwa i kapab travay ansanm, pour nou Sesel ki par lao nou tou.

An siportan son mesaz lo leta nou nasyon, nou dan United Seychelles, nou renouvle nou sipor pou vizyon ki in etale pou lavenir Sesel, e nou pou fer sir ki I reisir. Mon lans en lapel avek Lepep Seselwa pou siport Prezidan Faure dan sa travay nob ki I pe fer.

Msye Spiker, mon remersye ou.