Home » Press Releases » 2017 » The Leader of the Opposition Replies To The Message of the President on the State of the Nation 2018

The Leader of the Opposition Replies To The Message of the President on the State of the Nation 2018

The Response of the Message of the President on the State of the Nation by the Leader of the Opposition 

Mr. Speaker, koleg MNA, ser ek frer Seselwa,

Sesel, parey lemonn antye in anbras 2018 avek tou son defi. Seselwa in ganny envite ankor enn fwa pour li itiliz tou loportinite, sirmont difikilte e planifye byen son ozordi pour li ganny en meyer demen ek en lavenir ranpli avek lespwar. Alor, a-tou moman fodre ki nou lizye i ouver, zorey i ekoute e lespri i fonksyonnen. Sa ki pa servi bann fakilte e grandi dan lentelizans pour li atenn lasazes, malerezman i ganny kit ater dan sa monn konpetitiv. Alor, pep Seselwa, mon mesaz se pour nou, koman sa pep beni, ekoute, analize, reflesir, balanse e finalman fer konklizyon.

Tou Seselwa i fyer son desandans. Dan Victoria i annan en moniman nasyonnal ki apel moniman Bi-Santener ki ti ganny inogire pou mark 200an depi premye letablisman an 1770. I senbol nou desandans, kote Seselwa i sorti – en zwazo sorti Lafrik, enn Lazi e lot Lerop. E sa ki en vre bote se lefe ki dan tou Seselwa ou war en pe sa bann diferan atribi – en pti tre malbares, en pti lizye sinwan, en seve Afriken, en kouler Eropeen. Alor nou tou nou bann etranze lo sa montanny Gonwanaland dan Losean Endyen. Me ozordi, depi Pierre Hangard, nou konsider nou lekor koman Seselwa.

Ser ek frer Seselwa, Sesel i en pei lakey ek vre ospitalite. Preanbil nou Konstitisyon i dir : «Nou lepep Seselwa, OKOURAN e FYER ki koman desandan diferan ras nou’n aprann viv ansanm koman en sel Nasyon avek lagras Bondye e nou kapab servi koman legzanp en sosyete miltirasyal armonye;” Nou ganny demande pou montre respe pour tou dimoun, san get son kouler lapo, son larelizyon, son nasyonalite ek son desandans. Okenn lenklinasyon zenofobik e rasis i devret ganny eliminen. I malere pou dir ki sa bann dernyen tan, sa vilen bebet in montre son figir, e i tre enportan pour tou bann dirizan dan sa pei kondann en tel latitid e ansenny nou zanfan ek nou pep pou montre respe e ki mannyer pou viv an-armoni.

Kouler lapo enn pa devret fer li krwar i siperyer avek en lot ki son lapo i en diferan kouler. Lapo i parey en lenz ki kouver ou lekor. Se ou lekor, ou leker, ou savoir-vivre ki enportan. Pa oubliye ki letan ou maltret en lot imen zako, ou pe senpleman rekonnet ki ou osi ou en zako, me ki’n sorti dan en diferan pye. Seselwa, annou apresye nou leritaz, rekonnet ki se pa nou ki ti deside pou vin lo sa later, ki’n determinen si nou pou ne nwanr oubyen blan, Seselwa, Endyen, Angle, Franse ou Arab. Nou’n erite, e alor apresye kanmarad pour sa ki nou ete – bann zoli zanfan nou Kreater.

I malere ki ozordi Facebook in vin en landrwa kot lensilt in vin en pastan. Olye vin en laveni kot ou kree zanmi, dekouver zanmi, senpatiz avek bann ki dan soufrans, solider avek bann ki dan difikilte e partaz lazwa bann ki reisir dan lavi, in vin en fron batay. E sa ki fer li pli pir se bokou dimoun i kasyet anba sa ki nou apel bann ‘fake profiles’ kot zot ensilte ou san ki ou konnen lekel zot. Mon prensip i kler lo FaceBook: mon annan en sel non, Wavel Ramkalawan. Nenport dimoun i konnen kwa ki mon ekri, e si mon met okenn keksoz ki dimoun pa kontan, zot annan tou drwa pou ‘challenge’ mwan. Me ki mannyer en dimoun i kapab rod rekour kont Pye Ponm, Bwat Zalimet, Sat Maron oubyen Lisyen Eran? Ou pa kapab oumenm ou anvi dimoun konsider ou koman en bon zonm, me selman lo FaceBook ou non i en fanm e oumenm ki pli kankan.

Dan sa lespri promot laliberte lekspresyon e anmenn en pli gran sans responsabilite, mon krwar in ler pour ki i annan lezislasyon ki regard prensipalman ‘ban’ ‘fake profiles’ e met responsabilite lo ladministrater/moderater bann group lo FaceBook. Elimin ‘Fake profiles’ e fer dimoun pran zot responsabilite. Sa i ava elimin ‘cyber bullying’ e i ava permet en dimoun ki santi ki son personalite in ganny abize pou rod rekour devan lakour. Me pli enportan, i ava met dan lespri tou dimoun sa lide ki personn pa kapab zis maltrete e denigre son prosen zis akoz i anvi. Tou dimoun i merit respe e lalwa i devret la pou protez drwa tou endividi. Se sa kalite leta ki nou anvi nou nasyon i vini.

Mr. Speaker, sa i anmenn mwan direkteman lo size ledikasyon. Ozordi mon krwar ki Minis Ledikasyon i bezwen deklar en leta dirzans kot ledikasyon i konsernen. Nou dan en kriz e lavenir pei i dan sonm. Mon vreman dezapwente ki dan sa sitiasyon aktyel ki nou pe pas ladan, napa gran solisyon ki’n ganny propoze. I pa ‘automatic promotion’ oubyen fer lekol vokasyonnel ki solisyon. Apre ki mon’n koz avek plizyer dimoun dan ledikasyon zot dir mwan ki se fondasyon ledikasyon ki bezwen plis latansyon. Parey en lakaz i bezwen annan en fondasyon solid, se dan lekol primer, e menm dan lakres ki tou keksoz i komanse. Ozordi plis ki 70% nou bann ansennyan dan primer pa bann ansenyan kalifye malgre ki zot pe debourye e donn tou – en keksoz ki nou apresye. Se la kot pli gro travay i ete. Gouvernman i devret envesti dan bann teachers primer, ankouraz zot pou swiv bann kour apropriye, donn zot lankourazman finansyel pou fer sa, e nou ava trouv bann rezilta ki pou transform nou sistenm ledikasyon konpletman. Regard enpe plis bann ansenyan primer, zot pe atann sa.

Mon felisit bann teachers dan primer ki montre gran devosyon. Me sa i pa ase. Aprezan in ler pou donn zot bann zouti apropriye afen ki zot kapab delivre bann etidyan avek en pli bon nivo avek segonder. Me si nivo pabon dan primer ki kalite mirak nou ekspekte dan segonder? Byen sir lekol lekselans pou reste en rev, menm en rev oubliye!

Lo en lot nivo, paran i bezwen zwe zot rol a-plen. Ledikasyon ou zanfan i komans dan lakour. Ou bezwen montre lentere dan ledikasyon ou zanfan olye war ou zanfan koman en fardo e lekol koman en fasilite desarz sa fardo. Tan ki nou pa kapab ganny sa bon balans ant responsabilite paran, latitid serye bann etidyan ek konpetans lekol, lannen ale, lannen vini, nou ava pe kontinyen tourn an-ron. Annou pa oubliye ki sa move standar ledikasyon pe ganny resanti partou. Bann lekol pos-segonder pe war li pli difisil pou rekrit etidyan, liniversite Sesel osi pe ganny problenm e rezilta i pa sa ki pei i ekspekte. Ki mannyer ou kapab ekspekte ganny bon ners, ansennyan, sanniter, teknisyen ek maren Seselwa si etidyan napa sa grad neseser? Byen sir rezilta ki nou pou gannyen se plis etranze ki pou vin travay dan nou pei. Eski sa pa deza pe arive?

Mon ensiste ki napa ase gidans pour nou bann etidyan segonder an sa ki konsern posibilite lanplwa. Ozordi nou war nou bann zenn ki pa ganny lekol pos-segonder pe esey debourye lo zot menm e mazorite pa fini byen. La ankor, i enportan ki gouvernman i rantre e akonpanny sa bann zenn pou asire ki letan zot fini lekol e pa ganny en plas pou kontinny zot letid, zot rantre dan lanplwa tout swit koman en apranti. Annou envesti dan nou zenn olye les zot perdi, kot apre nou war etranze ki pe fer travay de baz. Met larzan pou donn zot en skill e dan bidze nou pou siporte.

Mon ensiste ankor, ki lakle se ledikasyon nou zanfan. Annou pa rod re-envant larou, me annan plito tal tou kart lo latab, adres bann pwen pertinan, envesti e bouze. Model bann lekol prive i la dan nou pei limenm. Aret gaspiy letan pou fer ankor letid kan rezilta pe get nou dan nou lizye. Mon repete, deklar en leta dirzans e pran ledikasyon koman e size serye akoz se sa lakle pour nou repran nou pei e annan bann Seselwa kalifye.

Mr. Speaker, Mon regrete pou dir, me apard bann gran plan ki nou pa konnen kote larzan pou sorti, mon pa’n ganny okenn lankourazman lo ki mannyer nou pou rezourd bann gro problenm ki nou pei pe fer fas avek, tel ki drog, lapovrete, delenkans, krim ek bokou lezot. Se sa bann keksoz ki determinn leta nou nasyon. Pour mwan i malere pou dir ki mon war leta nou nasyon dan en gran fernwar e letan nou pou pas dan tinel, nou pou dan plis fernwar ankor. Linefikasite gouvernman i kronik. Sitiasyon aktyel i kritik e sa ki zot propoze konpare ek larealite i de diferan zistwar. I vin pli kler ki Seselwa i bezwen en nouvo vizyon, en nouvo fason fer e en nouvo direksyon.

Mr. Speaker, drog i ankor pe touy nou zenn ek nou mendev. Biznes pli profitab dan sa pei ozordi se drog. Lekip LDS in fini pronons son lekor lo en lalit serye e san pitye. Me malerezman Lekzekitiv pa pe diriz par legzanmp. Statistik i kontinyen montre nou bann sitiasyon efreyan. Dimoun i ankor pe mor avek sa pwazon. In ler pou pran bann aksyon vreman serye. Akoz ki tou dimoun i konnen ki biznes ki annan larzan drog ladan, me lotorite pa pran aksyon? Eski zot pankor konnen ki mannyer keksoz pe deroule dan sa pei? Mwan mon’n ganny menase avek trafiker, serten pe anmenn en kanpanny kont mwan politikman e pe menm finans serten artis pou kraz mwan. Eski mon pou reste trankil? Larepons i NON. Okontrer mon kontinyen debout for kont drog. Me malerezman mwan mon pa dan gouvernman. Si Seselwa i anvi war diferans met LDS dan Lekzekitiv.

 

Mon kapab dir sa ki mon anvi, me si gouvernman i deside trenn son lipye, se nou lazenes, se nou paran, se nou pei ek son lavenir ki pou kontinyen ganny detri. LDS i anvoy sa mesaz kler avek gouvernman ozordi: Pran aksyon serye kont drog NOW! Aret rode kote metadone i pli bon marse e ki grander sant ki pou bezwen konstri. Koup sours sa drog, pran aksyon ek bann trafiker, sezi bann byen malaki, adopte sistenm cold turkey e nwa gete si sa pei pa rezourd sa problenm eroin enn fwa pour tou e nou ava reganny nou mendev e nou pep i ava viv an sekirite.

Mr. Speaker, mon lafreyer avek sa pei se ki mon santi ki ozordi nou annan en gouvernman ki pa pare pou pran bann desizyon brav. Parey mon’n deza dir, se en gouvernman ki pe zwe bon boug e ki pe trenn son lipye. Se sa pli gran danze ki nou pei pe fer fas avek ozordi. E olye adres problenm direkteman, kwa ki ou antann? Ou tande en letid pe ganny fer, en rapor pou ganny prezante, en seminar pe ganny organize, en konsiltan pe ganny apwente, eksper etranze pe vini, etc… Kan eski nou pou war aksyon dan nou pei? Drog i rantre dan prizon, prizonnyen i mor e lezot pe vin adik. Eski sa i demann 2 eksper etranze pou vin fer resers ek letid? Mon dir annou serye nou dan sa pei e si Lekzekitiv pa konnen ki i pe fer konklizyon i senp: avans dekote e les en gouvernman LDS diriz sa pei silvouple.

Mr. Speaker, pli gran danze ki nou pe fer fas avek ozordi se en mank volonte pou pran desizyon ek aksyon zis akoz gouvernman i per pou perdi vot. Diriz en pei pa devret baze lo vot ki ou pou perdi oubyen si ou pou ganny lot eleksyon. I plito en kestyon pran desizyon dan lentere nasyonnal pour byennet lepep, fer plan ki pou anmenn nou pei pli devan e fer nou pei epanouir. Tan ki nou tat-tate, nou nasyon pou retourn an-aryer, nou pou regrese e sa dan limenm i pou pli gran pert nou sovrennyte akoz bout par bout se etranze ki pou pran kontrol nou pei.

I byen ki Prezidan i vizit bann distrikt e rankontre manm piblik. Me kestyon ki nou nasyon Seselwa i bezwen demande se: Ki rezilta i aporte? Konbyen dimoun ki ankor dan menm sitiasyon? Promes i tro bokou, me malerezman aksyon i pti git. Mon pa konnen konbyen dimoun ki mon’n rankontre e ki dir mwan ki zot in ganny en bon parol anler State House, me ki napa narnyen kin arive. Mon’n menm anmenn plizyer ka a-latansyon Prezidan. La mon bezwen ankor enn fwa repet sa parol: LDS i en mazorite dan Lasanble Nasyonnal, me nou pa dan gouvernman oubyen Lekzekitiv. Fodre pa met tou fardo lo koabitasyon.

Mr. Speaker, eski ou’n remarke ki dan sa pei, e sa i reprezant leta nou nasyon, i napa en sans pran keksoz koman en priorite. Tou keksoz i trennen – La sa Progressive Income Tax in trennen pandan mon pa konnen konbyen letan, ban plan ou tann 2020, lafen 2019, Septanm, Desanm, lannen prosenn, etc… Kan eski nou pou bouz lo aksyon? Par egzamp, pran sa zafer Anti-Corruption Commission. Personelman mon krwar ki tro bokou lenvestigasyon i trennen. Mon krwar ki si bann lobstak dan travay sa lorganizasyon in ganny idantifye, bann lamannman i devret ganny fer imedyatman e non pa esper ziska Septanm. Sa ki’n ganny propoze pou fer ki en lannen antye pou pase avan ki pei i donn sa lorganizasyon ledan neseser pou fer son travay. Nou osi nou’n idantifye bann febles e nou pa war akoz sa lalwa pa devret sanze deswit. Mon pou met sa dan premye Leaders’ Forum.

Lo lot kote, mon pe osi war serten retar dan sistenm prosekisyon. Mon konnen ki Attorney General i annan en kantite travay. Eski pei pa kapab ranforsi sa biro avek plis travayer pou anmenn bann kes koripsyon devan lakour? Antretan se nou pei ki pe perdi. Resours leta ki’n ganny vole pe pran tou kalite larout e pe disparet. Seselwa pe demann aksyon imedya, me sa ki i pe war se tou keksoz pe mars lo torti.

La nou’n ganny lanons en ‘Small Claims Tribunal.’ Avek tou respe, me mon krwar sa i en lot legzanmp kot i senpleman gou fer lanons pou donn lenpresyon nou pe bouze. Deza i annan 2 tribinal ki ti ganny anonse lannen pase – Tribinal Later pour bann dimoun ki gouvernman ti pran zot later. Manm sa tribinal in ganny nonmen, me ziska prezan napa nanryen ki pe arive. Lot tribinal ti pou regard labi par larme ek lapolis. Sa enn ni manm sa tribinal pankor ganny nonmen. Alor, mansyon en lot tribinal i fer mwan poz bokou kestyon lo si i pou arive e kan i pou komans  son travay.

Mr. Speaker, i osi annan en lot kalite zwe. Ozordi bokou keksoz i ganny met lo ledo koabitasyon – en ledo ki mon bezwen dir i byen larz sa enn. Sa in vin en palto fann deryer e mon konnen ki menm bann o-zofisye dan gouvernman, enkli serten minis, i servi koabitasyon koman en leskiz pour zot mank aksyon. Fodre ki sa i arete e sak endividi i pran zot responsabilite parey zot devret. Letan gouvernman pa pran en desizyon, pa bezwen met sa lo ledo koabitasyon. Wi, i bezwen annan dyalog, menm si serten pa kontan, me aksyon ekzekitiv i bezwen ganny pran par legzakitiv e non pa par Lasanble Nasyonnal. LDS in donn gouvernman en bidze pour li travay avek. LDS ozordi pe senpleman dir avek gouvernman, ‘get on with it.’

Mr. Speaker, bann gro gro sif in ganny mansyonnen dan diskour Mardi. Mon pou onnet e mon pou dir ki zot pa’n enpresyonn mwan akoz mon pa’n ganny gran detay lo kote nou pou ganny sa larzan, lekel sours finansman, e seryezman, mon krwar ki i annan en kantite plan ki pa’n byen ganny kalkile, me zot la senpleman pou enpresyonnen.

Mon dezapwente akoz sif i travay Minis Finans dan Bidze. Lannen pase, Mr. Faure ti kas sa tradisyon ki’n ekziste pandan bokou lannen kot nou annan 3 diskour bidze dan en lannen – Enn fer par Minis Finans, dezyenm par Prezidan apele Diskour lo Leta Lanasyon e en trazyenm apele Diskour pour Lazournen Nasyonnal. Se pa rol en prezidan pou anons logmantasyon saler minimonm ek logmantasyon sekirite sosyal. Sa se bann ki rantre dan diskour bidze e ki ganny analize par Lasanble Nasyonnal. Zis bann sif ki’n ganny mansyonnen i pre pou egal bidze nasyonnal pour en lannen e i deza reprezant enpe plis ki nou det aktyel. Eski sa i vreman serye?

Mr. Speaker, pour mwan i annan serten lanons ki san ezitasyon mon pou apel zot kanpanny politik: Logmantasyon saler minimonm, logmantasyon sekirite sosyal, logmantasyon konze maternite ek konze paternite, rekreasyon pour trwazyenm az, konstriksyon sant pour trwazyenm az, plis welfer avek lanfaz lo lapovrete, etc…

Lo size tinel, mon promet lepep Seselwa ki zanmen LDS pou aprouv sa letan i ganny prezante pour konsiderasyon dan okenn bidze. Alor gouvernman i anvi fer 2 tinel pour en kou plis ki R800 milyon? Nou’n senpleman ganny dir ki tou keksoz i ok. Me koman en senp sitwayen, mon demann mwan si sa i vre? Eski konsiderasyon in ganny donnen lo son kou an-relasyon avek son rezon? Sa sonm pou fer sa tinel tya kapab refer tou semen lo Mahé, Praslin ek La Digue, en keksoz ki neseser avek sa bann move semen ki zis kas transpor ozordi me kot road tax i kontinyen ogmante. Eski alor i fer sans zis pou koup letan i pran pou sorti sa bann landrwa par detrwa minit? Eski zot in pran an-konsiderasyon ki sa kalite drile dan sa bann granit i riske annan en lenpak negativ lo nou bann larivyer e ki bann ‘crack’ i kapab ganny prodwi e i kapab fer plizyer nou bann sours delo disparet, enkli sours Cascade limenm? Annou pa oubliye ki’n arive avek Labank Santral swivan en pti drile kot Pirates Arms. Eski zot in pran konsiderasyon kou mentenens sa bann tinel? Me mon osi krwar ki sa kou ki’n ganny mete pou riske triple si zanmen nou les sa kalite proze demare.

Mr. Speaker, nou bezwen demande si vreman en tinel ki nou priorite a ler aktyel? Tou Seselwa tya plito kontan tande ki gouvernman pe envesti sa kalite larzan dan en lopital modern spesyalize, olye pe bezwen vwayaze pou al Chennai pour tretman. Seselwa tya kontan war plis lenvestisman dan fotovoltaik pou redwir son kou elektrisite. Nou’n ganny kado soley me kwa ki nou pe fer avek li? Seselwa i anvi war proze ki pou redwir pri lavi e donn li ek son fanmiy en meyer lavi. Seselwa i anvi war konstriksyon lakaz afen ki i sorti lo lalis san fon. Zis mazinen konbyen lakaz ou tya gannyen avek R800m? Se sa ki priorite sa pep ozordi e non pa tinel.

Mr. Speaker, zisteman, en size ki konsern tou Seselwa i reste pri, oubyen kou lavi. Malerezman nou’n ganny dir menm keksoz, me apre tou bann vizit ofisyel napa nanryen konkret ki’n arive. Kenya, Ethiopi, Maurice, Sri Lanka ek Lenn, i reste senpleman bann topik konversasyon. Ziska prezan napa okenn rezilta ki pe benefisye nou pep. STC i reste en kestyon pour bokou Seselwa an sa ki konsern zot rol pou fer desann pri lavi. Bann regroupman marsan dan nou pei osi pa pe soulaz konsomater, e ozordi i kler ki kartel i egziste kot menm serten boutikye pa pe pran prodwi avek lezot biznes Seselwa, senpleman akoz zot ganny menase par sa bann kartel. Sa i ede detri bann pti biznes Seselwa e in ler pour FTC port en pli gran latansyon lo sa size.

Mon fatige dir ki in ler pour nou vin brav e pran desizyon e pas lo staz aksyon. Fodre pa annan lafreyer. Mon fatige met propozisyon devan lo serten aksyon ki nou devret pran, gouvernman pa fer nanryen e apre blanm i vin lo koabitasyon e dimoun i demande kwa ki LDS pe fer? Nou kapab koze, me letan ou annan en lekzekitiv ki trenn son lipye e pa pran aksyon neseser, byen sir tou keksoz pou reste an-plas e se konsomater ki pou ganny afekte.

 

I pa akseptab pour marsandiz ganny vann plis ki 2 fwa son pri lenportasyon. Sa i en krim e gouvernman i bezwen regard ladan. Mon pa pe rod pri kontrol, me parey i arive dan serten pei Eropeen, gouvernman i kapab met en plafon lo profi pour komers. Vye stok komisyon pa kapab zis ogmante akoz sa boutikye i anvi. Ankor enn fwa i bezwen annan regilasyon serye ki ganny met an-plas pou swiv aksyon bann boutikye ki pa pe ede pou soulaz lavi nou pep, me ki pe plito anrisi zot lekor. Aksyon konkret i bezwen ganny inisye pou protez konsomater, e gouvernman pa kapab les malere kontinyen vin viktim bann marsan malonnet.

Letan nou koz lo STC, travayer sa lorganizasyon i bezwen konnen ki bann dimoun ki’n ansarz zot lorganizasyon in fer en kantite lekstravagans e zot in depas zot misyon anba zot prop lalwa. Eski zot konnen ki tou le mwan STC Hypermarket i pey plis ki 1milyon elektrisite e R4milyon rent? Kestyon serye ki nou bezwen demande se: Eski leksperyans shopping i pli enportan ki marsandiz pli bonmarse? Nou, dan LDS nou dir komisyon pli bonmarse i pli emportan. Alor kwa ki nou pe propoze an-relasyon avek STC?

STC i devret ferm sa hypermarket e vann bann marsandiz lo baz wholesale. Donn Seselwa en leksperyans wholesale, ki bokou pli bonmarse. Dan zot bann warehouse, zot ava annan en landrwa kot zot prodwi i lo ‘display’ ansanm avek son pri. Dimoun ya vini e i ava aste sa ki zot bezwen. Rezilta i ava ki tou bann marsandiz pou bokou pli bonmarse e tou popilasyon i ava benefisye, pri lavi ava desenn. Eski zot mazin leksperyans City Mart dan Dimans? Nou kapab fer sa leksperyans ankor, me sa fwa i pa ava zis avan eleksyon, me lannen antye. STC pou bezwen osi elimin bann ‘middlemen’. Eski Dubai i prodwi diri, zonyon, lafarin etc…? Non. Be akoz ki zot pa al direk kot sa ban ki prodwi e anmenn sa bann marsandiz isi a en pri pli bomarse posib? Mon pa war akoz ki Air Seychelles oubyen en lakonpanyen prive pa tya kapab al dan biznes en pti avyon kargo pou deservi nou pei.

Nou kapab demande ki pou arive ek bann travayer anplis kot STC? Nou’n deza ganny dir ki i annan plis lanplwa ki nou annan dimoun. Gouvernman i devret fer en bon analiz lo tou bann travayer, met zot dan bann kour formasyon pour zot nobou antre dan nouvo lanplwa san ki zot perdi en sou lo zot lapey oubyen trouv zot san lanplwa pour en sel zour. Sa bidze ki’n ganny mete pour URS i bezwen ganny sanze pou vin en bidze pou donn bann travayer nouvo skill ki ava permet zot rantre dan nouvo lanplwa. Avek en plan konkret mon pa war akoz nou devret annan cashier etranze, oubyen etranze pe travay dan okenn laboutik. Seselwa i devret repran kontrol dan bann tel pozisyon. Me silvouple, letan nou pe debout pour Seselwa, fodre ki Seselwa i osi konsantre e travay.

Mon osi konsernen avek bann travayer Air Seychelles ki ziska prezan nou’n zis tande serten pou ganny fer aret travay. Gouvernman i devret asire ki sa bann travayer i rantre dan nouvo lanplwa avek bann nouvo skills. Pran egzamp kot SRC i dir zot mank travayer pou nobou akonpli zot travay byen. Anba sa finansman pou donn nouvo skill, sa bann dimoun i devret fer training, ganny en lapey e le moman ki zot kalifye, zot ava komans travay. Nou pa kapab zis dir i annan lanplwa, me selman nou war dimoun perdi lanplwa. Lavi i dir e mwan mon debout lo kote travayer. Zis pour azoute ki mon krwar pour dimon ki travay ki SRC i fer e tantasyon pour koripsyon, sa bann travayer i devret ganny en pli bon lapey. I tro fasil pour ou les serten marsandiz pase san ganny deklare e apre pour ou kolekte ekivalan oubyen plis ki ou lapey dan sa fason. Se reveni pei ki ganny afekte.

Mr. Speaker, moman in arive pour nou donn Seselwa plis loportinite afen ki nou kapab devlop nou pei prensipalman noumenm, me osi avek led etranze. Si nou pa fer atansyon lo tou nivo nou pou ganny tape. Pran sport par legzanmp. Mon ti pe ekout Mr. George Bibi e en analiz ki i ti fer ti frap mwan. I ti dir ki laplipar lekip foutbal i fer vini zwer etranze dan pozisyon ‘striker’ e kan i ariv ler pou met lekip nasyonnal foutbal ansanm, zot dekouver napa bon ‘striker’ Seselwa. Sa i en legzamp ki nou bezwen pran serye. Eski bann klib pa krwar ki si zot ti pe donn en Seselwa menm benefis ki en etranze e i tya pe zis zwe foutbal sa ti pou ed son klib, me par lao tou, ed Sesel fer byen lo nivo enternasyonnal? Mon konpran en klib i oule ganny lakoup, me eski zot pa krwar tya meyer pour klib ek Sesel ganny lakoup?

Sa legzamp i anmenn mwan lo nivo travay dan pei e ki mannyer pou valoriz nou Seselwa. Mon refize aksepte sa parol ki Seselwa i pares oubyen pa serye. Si mon aksepte sa vedir mon pe kondann mon papa ki ti en travayer serye. Ki mannyer Seselwa in konstri State House, Domus, Katedral Imakile Konsepsyon, Lakour Siprenm, Lasal Dev, Unity House ek tou sa bann zoli legliz, e fer tou bann pli zoli batiman ek semen dan Sesel si zot ti pares oubyen pa serye? Si nou bann gran pye ti serye, akoz nou pa kapab swiv zot legzanp.

Malgre ki mon konpran akoz sa i ganny dir, mon pa dakor avek akoz mon war sitan Seselwa ki serye e ki travay vreman dir. Zot devosyon, lonekte ek serye i ekstraordiner. Alor mon krwar ki nou koman Seselwa nou devret promot nou lekor pour nou devlop nou pei e byen sir amelyor nou sitiasyon personnel. Annou komans par regarde konbyen nou depanse lo en etranze e donn nou Seselwa menm benefis. Eski ti pou annan en diferans? E si nou, Seselwa, nou ti adopte en latitid pli serye dan travay, tel ki ariv boner, travay onnet e akonplir nou latas, eski sa pa ti pou ede anmenn plis larzan kot lakour? Mon debout lo kote travayer Seselwa, LDS i debout lo kote travayer Seselwa, alor mon plede pour nou lev nou paviyon pli o posib.

Me mon oule krwar parfwa se etranze ki ganny priorite dan nou pei. I vre ki en Seselwa pou annan bann keksoz personnel pou fer, tel ki anmenn zanfan peze, fer demars lakaz, al dan serten biro, asiste en lanterman, ganny konze maternite, etc, tandi ki en travayer etranze zot napa sa bann lobligasyon. Me eski akoz sa ki nou bezwen donn etranze priorite lo Seselwa san pran an-konsiderasyon lenpak ki sa i annan lo nou lekonomi? I bezwen annan en nouvo lapros pou sanz sa sitiasyon. Anplwayer i bezwen annan pli gran konsiderasyon pour Seselwa e Seselwa osi i bezwen pran son lanplwa bokou pli serye.

Mr. Speaker, zis mazinnen si sa bann zenn ki lo eroin ti zet sa pwazon e rantre dan lanplwa. Tout swit, i ti pou vedir plis ki 1milyon dolar ti pou reste dan lekonomi Sesel. 1 milyon dolar i vedir anviron R15milyon ti pou al pour benefis bann fanmiy e mon pe koz sa tou le mwan. Sitiasyon sa manman avek 2 garson ki lo eroin e ki pa travay e ki trouv li pe fer tou depans lo sa R8000, tya kapab sanze si sa 2 garson ti deside zet sa eroin e travay pou ganny en minimonm R8000 sakenn. R24,000 ti pou rantre dan sa lakour olye R8000 menm si zot ti kontribye R1500 sakenn, sa manman tya trouv li avek R3000 anplis e sa ti ava en soulazman. Sa 2 zenn tya kapab debourye lo zot menm. I neseser pour nou tou koste ansanm koman en fanmiy e realize ki i annan larzan anplis ki nou kapab gannyen, me sa i depann lo ki mannyer nou pran lavi serye e apros lavi limenm.

Mr. Speaker,  pour nou sanz leta nou pei, e fer li vin vibran, nou bezwen lans en lapel avek nou lazenes e fer zot mazinen ki atraver lemonn se bann zenn ki’n diriz bann revolisyon. Sesel i bezwen en revolisyon, pa parey 1977, me enn kot nou pran lavi serye an-mezir ki nou promot bann bon valer moral, lademokrasi, travay dir, rod tou loportinite e parlao tou, byennet pour tou Seselwa. Lazenes, leve regard zot lavenir e donne lespwar Sesel. Aret atas zot zis avek smartphone, facebook ek byen materyel. Konsantre dan zot letid, me mazinen ki se zot lenerzi ek lafors ki pou tre enportan dan rekonstriksyon sa pei. Ozordi lapel ki zot pe gannyen se pou transform nou pei. E la mon demande ki nou pa zis fer promes ek bann zenn. Par egzanmp ki mannyer nou bann zenn kalifye dan lotelri pe ganny trete? Ki kalite lapey ki nou zenn kalifye pe gannyen? Fodre sanzman i arive.

Mr. Speaker, permet mwan pou tous enn de pwen lo Ladig, akoz souvan i resanble ki zot ganny oubliye. Depi sa 6enm Lasanble, bokou lanfaz in ganny mete lo devlopman sa zil. Nou’n fer deba e FPAC in menm fer en sesyon avek bord Linyon Estate. Ozordi en nouvo bord in ganny apwente lo rekonmandasyon nou komite FPAC e nou swet zot bonn sans. Mon pa konnen ki manyer sa landing fee lo Praslin ek La Digue pou afekte reveni Linyon Estate, e mon demande pour nou ganny plis detay.

Serten pwen ki konsern zabitan i komans avek lakaz dimoun aze. Wa krwar zot in ganny mete lwen avek sant La Digue, dan en landrwa izole, lwen avek tou aktivite. I neseser pou konstri en nouvo akomodasyon ki pli pre avek legliz, lopital, oubyen laboutik pour ki zot ava santi ki zot form par sa kominote dan ki zot in fer en bon kontribisyon.

Depi 2014 ti sipoze annan en proze pou donn zanfan La Digue en ‘funpark.’ Mon menm aprann ki en son R1.6m ti ganny transfer sorti dan Children’s Fund pou al dan La Digue Trust Frund. Ki’n arive avek sa larzan?

Bokou zabitan La Digue i ankor pe esper en morso later pou fer zot lakaz. Depi 2013, 21 kare later in ganny arpante Linyon Estate, me ziska prezan napa en sel dimoun ki’n ganny en kare. Mon demann gouvernman, spesyalman minister konsernen pou vin kler lo sa zafer later pou asire ki dimoun ki merite i ganny asiste o-pli vit posib.

La Digue i trouv li san en sant lazenes e byento sa morso ki zot ti pe servi pou ganny vann. Zot pe rod en bibliotek, en landrwa kot zot kapab ganny akse avek internet ek lezot fasilite ki ava ed zot epanouir. I deza annan en batiman pour Parti Lepep ki sipoze vann avek en biznesmenn Mahé pour en gran profi konpare ek sa ki zot ti aste ek gouvernman. Akoz ki gouvernman pa rantre an-negosiasyon avek Parti Lepep, oubyen pli bon ankor, akoz Parti Lepep pa rann sa propriete ki ava ganny dedye pour lazenes La Digue?

Konfizyon i kontinyen renye konsernan polisi lo kontriksyon ek transpor. Ziska ki tan eski Diguois pa pou ganny konsilte lo keksoz ki konsern zot? Ankor enn fwa mon fer en demann pour ki gouvernman i aret trenn zot lipye e ekout Diguois.

Nou’n ariv 3 mwan dan lannen e lekol i ankor dan menm sitiasyon. Sa staff room, i ankor dan en move leta, lopital osi sitiasyon pa bon, spesyalman letan lapli. Diguois pe demann aksyon akoz zot osi zot anvi bouz devan.

Mr. Speaker, i malere pou dir, me si ozordi nou leta i kontinyen deteryore, se akoz i annan en gouvernman ki trenn son lipye tro bokou e parey mon’n osi dir, ki pa pare pou pran son responsabilite. I kler ki fodre nou fer byen atansyon akoz sinon LDS pou ganny akize pour mank aksyon gouvernman anba sa palto koabitasyon. Ozordi i annan bokou landrwa travay kot problenm i tro bokou – pran par egzanmp Ports Authority kot bokou travayer in kite oubyen ganny pouse. Kwa ki leta pe espere pou aranz sa landrwa travay? Sa i zis en legzanmp. I annan tro bokou konplent, dimoun i ekri, promes i ganny fer, me apre napa nanryen ki arive.

Mr. Speaker, depi Zanvye size ki’n preokip tou Seselwa i konsern Asompsyon. Napa kalite lakizasyon, kalonmni ek lensilt ki mon pa’n gannyen. Malgre tou sa, mon’n reste trankil e mon’n sibir tou. Ozordi mon anvi dir tou Seselwa byen for e byen kler Wavel Ramkalawan ‘is not for sale’. Mon pou tou-l-tan en Seselwa lib akoz napa okenn lakord atase avek mwan. Pandan mon parkour politik, mon’n debout lo mon prensip e depi premye zour dan politik kot mon’n rod tir sa gouvernman koronpi e dominer o-pouvwar, mon prensip i reste parey. Ansanm avek bann premye konbatan tel ki Mr. Mancienne, Hon Ferrari, Hon Georges, Madanm Georges ek Tony Derjacques, nou pa’n zanmen vann nou prensip. Nou’n travay lo later Sesel pou asire ki Seselwa an-ekzil i retourn Sesel, ki nou sovrennte i ganny respekte, ki drwa imen i ganny onore e ki nou mars dan semen lademokrasi, laliberte ek lazistis. Ozordi nou ankor parey. Pandan sa 1an dan Lasanble, nou’n travay pou transform nou pei. Pour Hon Ferrari ek mwan menm, nou disan verse e nou mark koud dan nou latet le 3 Oktob i memwar nou lalit, pour Mr. Mancienne ek Hon Ferrari, lanprizonnman ek kaso i ankor konmsi yer e pour nou bann avoka, Hon ek Mrs Georges ek Mr. Derjacques, sa kantite er-d-tan an-kour pou rod lazistis pou fer ki zot non i reste grave dan rikord zidisyer Sesel. Alor, ozordi, mon anvi ankor enn fwa, lo lapar tou dirizan ek siporter LDS dir ki nou tenir nou prensip e personn pa pou kapab zanmen aste nou.

Dan labib i annan en liv ki apel Ecclesiates 3.7 i dir ‘En moman pou reste trankil e en moman pou koze.’ (‘A time to be silent and a time to speak.’) Mon’n reste trankil, mon’n ganny kritike, mon’n ganny ensilte, mon’n ganny kalonmnye par bann ki mon’n lite pou donn zot laparol e tir lafreyer koze anndan zot. Mon fyer pour sa lalit ki mon’n anmennin. Ozordi I mon tour pou koze e pou pronons pozisyon LDS lo sa lagreman ant Lenn ek Sesel lo Assompsyon. LDS i krwar ki Sesel i merit annan fasilite pour nou coastguards sirvey nou teritwar dan rezyon Sid Was e koman en Lasanble, nou pou donn sipor bidzeter pou fer sa arive. Sa i tonm an-linny avek nou vizyon ki mon’n repete a plizyer repriz ki tou zefor i devret ganny mete dan devlopman nou coastguard. Kot i konsern sa lagreman dan son laform aktyel LDS pa pou ratifye li. Mon repete, tou MNA LDS ek konsey LDS in tonm dakor ki nou pa pou ratifye sa lakor parey i ete. Mon profite pou remersye tou dimoun ki’n montre zot konsern senser lo sa size e ki pann zis vini pou sey fer politik bonmarse ki’n rantre an-kontakt avek zot MNA e ki’n fer zot lavwa ganny tande. Se sa ki nou’n travay pou anmennen dan nou pei, e nou dan LDS nou fyer sa lakonplisman.

Aprezan, annou travay dir pour nou pei. Annou sanz leta nou nasyon. Annou vin bann Seselwa responsab e determinen. Ansanm koman gardyen sa paradi konstri nou pei e prezerv li pour bann zenerasyon ki pou vin apre nou. Pour nou reisi dan sa latas, annou touzour a tou moman envok benediksyon Bondye lo nou pei e lo tou son zanfan.

Seselwa, reste ferm, reste solid e determinen e ansanm Nou pa pou zanmen les tonbe!