::
Home » Verbatim » 2016 » 6th Assembly » First Meeting » Verbatim – President Address – Tuesday 18th October, 2016

Verbatim – President Address – Tuesday 18th October, 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 18th October, 2016

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Msye Prezidan, tou bann Msye, Madanm, Minis, Prokirer Zeneral, tou Manm Kor Diplomatik, tou bann envite Distenge, Manm Onorab Lasanble Nasyonal, Msye, Madanm, Manmzel e ser ek frer Seselwa ki pe ekout nou dan lakour ozordi.

Mon swet zot labyenveni pour sa Sesyon Lasanble pour ozordi, Mardi le 18 e mon ti a kontan an partikilye, swet labyenveni Prezidan Larepiblik, Prezidan Danny Faure; an menm tan lo kote Lasanble Nasyonal, mon ti a kontan felisit li e remarke ki in dir dan son Diskour Dimans, ler ti annan son Inogirasyon ki i pare pou travay avek Lasanble.

Koman Speaker, mon ti a kontan reasir li  ki Lasanble osi, i pare pou travay avek Egzekitif parey lot lebra Gouvernman ki Zidisyer.

Avek sa, san plis tarde, Msye Prezidan, mon ti a envit ou pou adres Lasanble Nasyonal avek bann envite.

Mersi.

 

THE PRESIDENT DANNY FAURE

Onorab Speaker,

Onorab Leader Lopozisyon, Onorab  Leader Zafer Gouvernman,

Onorab Deputy Speaker,

Ser Onorab,

Ser Minis,

Ser envite,

Ser ek frer pep Seselwa.

Mr Speaker, premyerman mon ti a kontan felisit ou pour ou eleksyon koman Speaker a latet nou Lasanble.   Mon ti a osi kontan felisit Onorab Ramkalawan, pour son eleksyon koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal; Onorab De Commarmond lo son lapwentman koman Leader Zafer Gouvernman e Onorab Prea lo son eleksyon koman Deputy Speaker.

E felisitasyon zot tou  bann Onorab, koman reprezantan Nasyon Seselwa.  Mon tre kontan ki mon la dan sa Lenstitisyon kot mon ti komans mon karyer politik, 23an pase.

Mon vwar bann Onorab sa lepok ki la ozordi; Onorab Ramkalawan; Onorab De Commarmond; Onorab William; Onorab Simon Gill e ou Onorab Speaker, ou ti Minis pour Ledikasyon e Kiltir sa lepok.  2 deseni in pase e sakenn de nou, nou annan menm konviksyon pour sa ki nou krwar ladan.

Mwan, mon krwar dan en sosyete pli zis, pli ini, pli fraternel e prosper e pli imen.  Pou atenn sa kalite sosyete, bann prensip tel ki lazistis, egalite e  dan loportinite, lazistis sosyal, redistribisyon larises, i bezwen diriz nou travay.  E pour mwan, sa bann prensip pou anim mon travay koman Prezidan.

Ozordi mon’n swazir pou adres zot anliny avek Lartik 92 (1) nou Konstitisyon.  Mon swazir pou vin koz  avek zot lo reorganizasyon dan Ladministrasyon Gouvernman e  anons serten nouvo mezir.

Ser ek frer pep Seselwa, nou devlopman pou kontinyen met nou pep o sant devlopman.  Nou pou akseler lenplimantasyon nou progranm, avek plis viger e lenerzi.  Sa i nesesit en sanzman dan striktir ladministrasyon nou Gouvernman  e osi en sanzman dan serten Polisi, prosedir e fason travay.

Sa staz ki nou pe antre ladan, i enn ki pli konpleks e kot solisyon i nesesit korperasyon plizyer akter.

An konsekans, pou asire ki nou gard nou zefor dan lakonplisman nou bann bi, mon pou met laksan lo 3 keksoz;

 • Bonn gouvernans
 • Latransparans
 • E Accountability, parey nou dir oubyen an Kreol rann kont.

Bann striktir ki egziste, zot Lalwa pou ganny amande pou reflekte plis bonn gouvernans, latransparans e accountability.

        Mr Speaker, aprezan mon ava eksplik an detay nouvo striktir Ladministrasyon

        Biro Prezidan,   pou tenir portfey

 • Konsey bann Minis e Biro Cabinet;
 • Departman Ladefans, Departman Zafer Legal,
 • E Departman Ladministrasyon Piblik.

Biro Vis-Prezidan pou tenir portfey

 • Departman Lenformasyon,
 • Departman Lekonomi Ble
 • Departman Lenvestisman e Lendistri,
 • Departman ICT,
 • Departman Zesyon Risk e Dezas ziska ler i vin en Lazans Otononm.

E Biro Vis-Prezidan pou osi annan responsabilite pour tou bann zafer Relizye e Sosyete Sivil e osi pou zil pros e zil Elwannyen.

Pou annan an tou 12 Minister comme swivan;

Minister Lasante ek Zafer Sosyal.  Dan sa Minister, pou annan 2 Departman – Departman Lasante ki son misyon se pou promouvwar, protez e restor lasante e kalite lavi e dinyite tou Seselwa.  Nou pou kree kondisyon osi ki  tou konsernen, i fer nou lasante nou responsabilite.

Departman Zafer Sosyal ki son misyon se pou kolabor avek bann partner, pou donn pouvwar bann kominote pou zot ganny enkli, pou determin zot bezwen promouvwar en kiltir endepandan, responsabilite, respe, tolerans pour zot byennet ekonomik e koezyon sosyal.

Minister Ledikasyon, e Devlopman Resours Imen, pou annan 2 Departman; Departman Ledikasyon ki son misyon, se pou konstri en sistenm Ledikasyon ek lantrennman de kalite, ki reflekte valer Nasyonal e Iniversel e ki promouvwar devlopman entegral e imen e donn li sa pouvwar, pou partisip plennman dan devlopman sosyal e ekonomik pei.

Departman Resours Imen ki son misyon se pou formil Polisi Devlopman Resours Imen e devlop en plan Nasyonal, ki anliny avek evolisyon devlopman pei.

Minister Lazenes Spor e Kiltir, pou annan 2 Departman; Departman Lazenes ek Spor ki son misyon,  se pou donn pouvwar nou lazenes pou partisip aktivman dan realizasyon zot laspirasyon e dan devlopman Nasyonal, pou devlop en kiltir spor, lwazir e rekreasyon, ki pou amelyor lasante e byennet nou pep.

Departman Kiltir, ki son misyon se pou sofgard e promouvwar leritaz kiltirel kreol Seselwa, pou fer sir ki  i penetre tou plan ek Polisi Nasyonal e pouse pou devlop son potansyel, pou  kontribye e azout valer pour  bann pilye ekonomik pei.

Minister Tourizm, Lavyasyon Sivil, Por ek Marin, pou annan 2 Departman.  Departman Tourizm ki premye pilye lekonomi Sesel.   Misyon sa Departman se pou tenir zimaz Sesel koman en destinasyon Kreol Inik, par fer sir ki sekirite pei, ensi byen ki proteksyon lanvironnman kiltirel e standar de kalite, i reste o sant Sesel koman en destinasyon konpetitif.

Lavyasyon Sivil, Por e Marin ki son misyon, se pour formil en Polisi ek progranm Nasyonal, pou devlop e regle Sekter Lavyasyon ek Maritim dan pei.

Minister Lagrikiltir ek Lapes, i pou en sel e son misyon se pou agrandi fournitir de-baz prodiksyon manze lokal, pou amelyor kontribisyon domestik anver Sekirite Alimanter.

Optimizm litilizasyon resours natirel, avek loportinite pou  kree lanplwa dan Sekter Agrikol e Lapes.

Minister Lanvironnman, Lenerzi ek sanzman klima, i pou annan 2 Departman. Departman ki son misyon se  pou promouvwar, kordin zesyon e konservasyon en ekolozi balanse, nou lanvironnman natirel tout an gardan an kont, legzizans Konstitisyonnel anliny avek devlopman sosyo ekonomik soutenab Nasyonal.

Departman Lenerzi e Sanzman Klima ki son misyon se pou devlop, enplimant e kordin Polisi, an relasyon avek lenerzi e sanzman klima, pou gradyelman redwi depans Sesel lo lenerzi konvansyonnel, par promouvwar lenerzi renouvlab pli efikas.

Minister Labita, Lenfrastriktir ek Transpor lo Later, pou annan 3 Departman – Departman Labita ki gardyen tou later Leta e son misyon se pou fasilit devlopman ekonomik Nasyonal  e atraver bon litilizasyon later pou devlopman lakaz, batiman komersyal e lezot bezwen sosyal.

Departman Lenfrastriktir, ki son misyon, se pou antreprann letid konstriksyon lenfrastriktir, zer sa bann proze anliny avek Polisi Gouvernman e zer bann proze konstriksyon lakaz.

Departman Transpor lo Later, ki son misyon se pou garanti  en nivo transpor lo Later sifizan anliny avek devlopman sosyo ekonomik pei, tenan kont bezwen nou gard nou lanvironnman an bonn sante.

Minister Zafer Entern, i annan 3 Departman.  Departman Imigrasyon ek Leta Sivil, ki son misyon se pou fourni paspor; ranforsi en sistenm imigrasyon e kontrol paspor dan pei; etabli drwa e demann pou sitwayennte Seselwa; rikord nesans, maryaz ek lanmor.

Departman Prizon, ki son misyon se pou protez piblik kont bann ki komet lofans kriminel e met an plas meyer fasilite koreksyonnel, baze lo dinyite imen e devlop progranm apropriye pou reabilit bann prizonnyen.

Departman Lapolis ki son misyon se pour anforsi Lalwa, Lord ek Lape, avek bonn volonte, san lafreyer ou faver.

Minister Gouvernman Lokal i pou en sel  e son misyon se pou donn pouvwar Kominote lokal pou zwir en bon kalite lavi; donn pouvwar e sipor apropriye bann Lotorite, e kominote lokal, pou permet zot byen zer zafer kominote.  Zot pou osi bezwen neseserman, angaz tou bann partner dan zafer kominoter.

Minister Zafer Etranzer, i pou en sel.  E son misyon se pou promouvwar e sofgard lentere Nasyonal Repiblik Sesel, atraver en diplomasi proaktif e respekte bann prensip fondamantal Nasyon Ini.

Minister Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik, pou annan 2 Departman.  Departman Finans e Komers ki son misyon, se pou zer lekonomi pei, atraver bann Polisi e plan fiskal solid, pou anmenn stabilite ekonomik e en devlopman soutenab.

Departman Planifikasyon Ekonomik, ki son misyon  se pou devlop Polisi Ekonomik pou devlopman Nasyonal ki akseler-e krwasans ekonomik.

Minister Lanplwa, Devlopman Lantreprenarya e Inovasyon Biznes, pou annan 2 Departman – Departman Lanplwa, ki son  misyon se pou promouvwar lanplwa prodiktif pou tou travayer dan en lanvironnman sen, sof e bonn sante e pou fer sir ki drwa dan travay i ganny ranforsi, an kolaborasyon avek bann partner sosyal.

Departman Lantreprenarya ek Inovasyon Biznes, ki son misyon i pou fasilite aktivman lasistans pour bann biznes lokal e idantifye loportinite pou lepanouisman e devlopman, pou kapab amelyor kapasite bann biznes pou vin plis konpetitiv.

Mr Speaker, mon pe re- organiz Ladministrasyon atraver sa bann Minister, avek bi ki nou delivre pli byen pour nou pep; ki servis i vin plis, efikas e ki  nou os nivo performans atraver tou Minister, Departman e Lazans; ki nou lapros i pli byen kordinen e ki nou servi pli byen nou bann resours finansyel e imen.

Mr Speaker, mon pou aprezan  anons serten mezir lo size bon gouvernans.  Mon pou revwar lafason ki bann Board Lantrepriz komersyal piblik osi byen ki Board Lazans Piblik i ganny apwente, avek bi pour anmenn plis latransparans e osi donn loportinite plis profesyonnel kapab pou servi lo bann Board. Sa pour antre anfors apartir Zanvye 2017.

Pour annan en limit lo la lakantite Board ki en travayer Sekter Piblik i kapab servi lo la e target se pa plis ki 2 Board alafwa. Bann miting  Board pou bezwen fer an deor ler travay, oubyen dan Sanmdi, pour evit afekte servis Gouvernman.

Sepandan pour annan leksepsyon, dan ka ki Board miting i bezwen fer pandan ler travay ; par egzanp, Lotorite Planning akoz natir sa Lotorite i nesesit Staff, lezot Minister e manm piblik pou prezan.

Minis i responsab pour donn gidans e direktiv lo Polisi bann lantrepriz komersyal, e bann Lazans piblik ki tonm anba son portfey. Parkont, Sef Egzekitiv lantrepriz komersyal ek Lazans piblik, zot raport direkteman avek  Chairperson Board, pou loperasyon toulezour e zot responsab a sa Board ki ansarz zot. Lamannman lo bann diferan Lalwa, pou ganny prezante avek Lasanble, pou permet nou met an plas en prosedir, kot tou Chairperson Board e Sef Egzekitiv Lantrepriz komersyal, i prezant kont anyel e finansyel zot Lorganizasyon devan Komite Finans e Kont Piblik Lasanble Nasyonal.

Dezormen, Minis pa pou kapab ganny apwente swa koman en Chairperson Board, oubyen en Manm lo  Board Lantrepiz Piblik oubyen Lazans Piblik.

Dezormen en Sekreter Prensipal, pa pour kapab ganny apwente koman Chairperson Board  en Lazans Piblik, ou en lantrepriz komersyal ki tonm anba portfey son Minister.

Parkont, zot kapab ganny apwente koman en Manm Board. Sepandan, en Sekreter Prensipal, pour kapab vin Chairperson Board lezot Lazans ki tonm an deor portfey zot Minister.

Manm lo Komite Egzekitif Parti Politik, tou dimoun enkli travayer Sekter Piblik, i annan drwa partisip dan lavi politik pei, a kondisyon ki i fer li an deor travay e i pa servi son landrwa travay pour fer kanpanny politik.

Mon pou fer li en Polisi e Kod Kondwit apartir Zanvye 2017, ki okenn Sef Egzekitif dan Sekter Piblik, pa pour annan drwa asiz lo okenn Komite Egzekitif en Parti Politik.

Zesyon Resours Imen ;

Mr Speaker, dan sa nouvo letap, nou pour travay lo bann nouvo Polisi avek bi prezant avek Lasanble Nasyonal, en Prozedlwa lannen prosenn, lo kreasyon en Komisyon Servis Piblik endepandan. Enn bann resours enportan, se nou bann travayer, ki zot welfare i bezwen byen ganny okipe.  Tou Lorganizasyon Piblik, i bezwen met an plas en sistenm, pour fasilit kominikasyon ant travayer ek Management e visversa. Management i osi  bezwen zwenn bann travayer dan en rankont formel omwen 2 fwa par an, pour ekout zot pwennvi, konsern, ou laspirasyon lo fonksyonnman zot landrwa travay.

Disiplin ; Servis Piblik i ganny Gouvernen par bann lareg ki ganny etabli atraver Lalwa, regilasyon, lord e prosedir.  Sa i paret dan en laform lekspektasyon, ki nou apel Kod Kondwit e Etik. Sa Kod i aplik pour tou travayer Servis Piblik. Sa bann lekspektasyon kondwit, i osi defini Drwa e lobligasyon sak endividi e i vin sa standar kont ki kondwit tou travayer, e bann Siperyer i merit respekte. Vyolasyon Kod Kondwit e Etik, i en problenm disiplin, e aksyon disipliner i kapab ganny pran.  Mon pa pour toler viktimizasyon dan okenn form.

Lanplwa dan Servis Piblik, i nesesit en police clearance.  Sa i baze pirman lo rikord kriminalite e non pa lo okenn lezot konsiderasyon. Zero tolerans lo Koripsyon.  La ki nou annan en Lazans Anti-Koripsyon ki endepandan, okenn ka Koripsyon, i merit ganny raporte kot lenvestigasyon neseser a ganny fer e bann sanksyon apropriye, a ganny pran.  Koripsyon pa pou ganny tolere dan Servis Piblik.

Mr Speaker, i annan nesesite pour revwar serten bann Lotorite e pour donn zot plis resours avek bi, ki zot protez nou popilasyon.  Lotorite Lasante Piblik son Manda pour sirveyans e kontrol maladi lo nivo Nasyonal, pour ganny ranforsi.

Mr Speaker, ozordi nou napa Malaria Sesel.  Nou napa ZIKA. Sa i en keksoz ki nou pa kapab pran lezerman.  Nou pou met plis resours anver sa Seksyon dan Minister Lasante, pour fer sir ki okenn maladi ki ariv Sesel, i ganny konbat dan en fason byen striktire ; dan en limit letan apropriye e avek resours neseser.

Dezyenmman, se laspe proteksyon lasante zannimo e plant ki dan Minister Lagrikiltir e Lapes. Resaman nou’n annan 2 pes en partikilye, ki’n afekte nou kalite lavi.   Sa se Senir Plim e sa bann pti bigay. Tou lede in annan en lefe negatif lo preski tou nou bann sitwayen. Nou pour fer sir ki Divizyon Biosecurity, dan Minister Lagrikiltir ek Lapes i ganny plis resours, e ganny ranforsi pour kapab ganny fer fas  a sa bann pes ki vin Sesel.

Trwazyenmman, landrwa i konsern lafason ki nou protez nou lekor kont dezas, e redwir bann risk ki nou ekspoz avek. Departman Risk ek Dezas, pour aprezan vin en Lazans.  Nou pou ogmant son kapasite imen e finansyel, pou desarz son responsabilite anliny ek son manda.  En nouvo Prozedlwa pou ganny prezante avek Lasanble Nasyonal, avan Desanm sa lannen.

Katriyenmman, e dernyen laspe Mr Speaker, se nou sekirite Maritim.  I pa en keksoz ki nou kapab pran a la lezer.  I neseser ki nou touzour pe sirvey nou losean, pou fer sir ki napa bato ilegal ki pe lapes dan nou delo ; e pou fer sir ki nou lanmer pa vin en frontyer fasil, pour angaz dan bann aktivite ilegal.

Coast Guard, Marine Police, e NDEA, pour entansifye zot travay dan sa domenn.  Nou pe anmenn en nouvo Lalwa pou fer provizyon ki Seychelles Maritime Safety Administration, i vin en Lotorite endepandan, ki pour annan responsabilite pour regle aktivite Maritim.  Sa i a permet li ganny bann mendev e resours neseser, pour kapab azir dan en fason byen striktire dan en limit letan apropriye e avek resours neseser.

Mr Speaker, premye latas ki bann Minis, i annan pour fer ,se ki a zot tour, zot bezwen met bann striktir an plas, ki pour reflekte bon gouvernans, latransparans e accountability , e kot nou mezir performans e nivo servis dan en fason obzektif.

Mr Speaker, i enportan ki okenn sanzman dan Polisi e progranm, i pran kont ki mannyer sa pour afekte lavi nou sitwayen.  I enportan ki nenport progranm dan lavenir, i ganny fer ansanm avek dimoun. Sa i a permet ki nou sitwayen i form parti sa prosesis konsiltasyon e donn nou loportinite pou partaz avek li, sa pouvwar.

Sa se lafason ki nou bezwen travay avek dimoun e travay pour dimoun. Nou tou ki travay avek dimoun, e pour dimoun, nou bezwen annan sa konpasyon.  Dimoun i pa zis en non, ou en sif lo en file.  Dimoun i annan santiman.  I annan lekspektasyon e nou servis e travay ki  nou fer, i annan en lenpak lo zot lavi toulezour.

Pour mwan, i pa enportan ki ou lopinyon politik, oubyen ou krwayans relizyez.  Sa ki enportan, se ki si ou ganny demande pour fer 10 keksoz, fer 10 non pa 2 e ni 7.  Si en file i lo ou latab e ou annan tou Lotorite pou pran en desizyon lo la, fer li dan mwens ki 48 erdtan.  Si sa file, i merit konsiltasyon avek en lot Zofisye dan en lot Minister oubyen Lazans, pa bezwen fer sa dimoun vir an ron.  O kontrer, zwenn ansanm ek tou bann dimoun  dan Lotorite ; pran sa desizyon korek e silvouple fer bouze sa file e enform sa manm piblik dan en dele ki rezonnab.

Mr Speaker, nou osi bezwen manage lekspektasyon nou popilasyon.  Pour nou fer sa i enportan ki nou popilasyon i ganny lenformasyon ki korek, a ler.  Sa i nesesit amelyorasyon dan lafason ki nou kominik avek nou popilasyon. Anliny avek sa, Gouvernman pou prezant en Prozedlwa, konpreansif lo akse a lenformasyon dan sa prosen 6 mwan.

En Sekter ki pe preokip nou se Lozman.  An se moman  pri later e pri konstriksyon, i tel ki lamazorite dimoun napa sa abilite pou aste en bout later e konstri en lakaz lo la, pour zot fanmir.  An rezilta, zot bezwen lasistans Gouvernman.

Mr Speaker, ozordi i annan 4,911 dimoun ki pe partisip dan Home Savings Scheme.  Sa i donn en lendikasyon grander demann pour lakaz.  Gouvernman tousel pa pou zanmen satisfer demann dan sa domenn.  Nou bezwen en nouvo partenarya – en nouvo langazman ; en nouvo zefor kolektif  pour nou adres demann pour lakaz.  Nou bezwen revwar imedyatman provizyon e alokasyon later.

Provizyon later ; provizyon finansman lakaz e etabli en nouvo partenarya avek Sekter Prive, avek bi ogmant stok lakaz lo Mahe, Praslin e La Digue.

Nou prensip, i ki lasistans lakaz i bezwen baze lo ou bezwen.  Ou pou annan bann ka eksepsyonnel kot Gouvernman pou bezwen fer lakaz pour sa dimoun ki pe viv dan en kondisyon deplorab e ki napa okenn mwayen.

Lo nivo distrik, nou pou kontinyen desantraliz  plis bann servis e progranm.  Nou bezwen en nouvo lankadreman kot pou annan konsiltasyon lannen prosenn, ant bann diferan Lazans pour bann fonksyon ki Konsey Distrik pou desarze.  Sa prosesis pou annan konsiltasyon avek Lasanble Nasyonal dirize par Minister Gouvernman Lokal.

Eleksyon pou Konsey Distrik, pou fer dan lannen 2018.

Mr Speaker, nou oule ki nivo lekol bann Klinik e bann Sant Lasante Rezyonal , son bann management e Staff, i ganny plis responsabilite e kontrol lo zesyon avek bi os performans e kalite servis.

Nou bann dimoun aze, zot osi bezwen ganny nou latansyon.  E tou bann Lazans konsernen, i bezwen donn nou bann dimoun aze en bon servis avek konpasyon, avek bi prezerv zot dinyite ki zot merite dan zot retret.

Mr Speaker, pour nou kontinyen avek direksyon ekonomik lo en baz soustenabilite, e stabilite makroekonomik ki nou’n komans depi 2008, parey mon’n dir oparavan nou pe etabli nouvo Polisi e prosedir avek sa 3 zengredyen –

Bon gouvernans, transparans e accountability pou fasilit aktivite ekonomik e kree lespas pour Sekter Prive agrandi.

Rol Gouvernman se en fasilitater.  Fasilitater dan en lankadreman, kot bann Lenstitisyon ki annan en rol regilater, i desarz zot fonksyon dapre Lalwa e zot aplik lazistis e kot Polisi Gouvernman i ganny administre san okenn lanpayaz.

Mr Speaker, nou annan en problenm lapovrete dan pei.

Lapovrete, i annan plizyer fasad.  Sa ki enportan, se ki nou annan en nouvo partenarya pour nou sirmont sa defi reel.  Nou bezwen en zefor kolektif e en nouvo langazman pou retir nou bann dimoun, ki ‘n tonm dan lapovrete.  Nou bezwen aziste nou bann Polisi e met nouvo zouti a laporte nou bann Lazans ki egziste, pou target tou bann ka.  Serten mezir ki Gouvernman in pran i swivan ;

Pour bann sitwayen ki’n ariv laz retret, nou’n ogmant pansyon retret.  Pour bann travayer ki saler i pli ba, nou ogmant saler minimonm Nasyonal e osi elimin personal income tax lo zot lapey.  Dan sa bann semenn ki pe vini, nou pou prezant en Prozedlwa lo progressive income tax.

Gouvernman pou osi prezan en Lalwa lo lanplwa apre konsiltasyon ki  pe ganny fer.

Sa i enkli provizyon pour en 13enm Mwan Saler pour bann  travayer Seselwa.

Mr Speaker, en problenm ki pe ronz nou sosyete, se drog.  Me malerezman  i perdi dan senm kalonmni e fabrikasyon mansonz lo plizyer personnalite enkli mwan menm, san okenn regar pour konsekans ki sa i annan  lo nou lalit kont drog.

Pour mwan, mon konsyans i kler, Mr Speaker. Parey ou, nou’n travay pou plizyer lannen dan Minister Ledikasyon.  Ou enkilke bann bon valer dan lavi nou bann zanfan e zenes.  Mon devosyon anver sa bann valer, i reste touzour entak.  Sa fleo drog, i enn ki tre konpleks.  Nou annan progranm reabilitasyon ozordi.  I annan plizyer striktir ki pe konbat sa fleo.  Nou pou kontinyen fer sir, ki i annan en progranm ki enkli tou bann partner, akoz nou rekonnet ki nou bezwen en zefor kolektiv e kordinen pou konbat kont sa fleo.

Ozordi Mr Speaker, mon anvi anons serten mezir ki pou afekte abilite sa bann trafiker drog ; pou konsonm, anmas e distribye zot larises.  Nou pou fer li mandatwar, pour ki larzan ki ganny servi pou aste byen, ou sa ki nou apel ‘assets’ an Angle, pou bezwen pas atraver sistenm banker.

Sa i vedir ki dezormen, kondisyon pou anrezistre e transfer tou veikil, pou bezwen montre laprev tranzaksyon banker – sorti dan kont sa ki pe aste veikil, pou al dan kont sa ki pe vann veikil.  Pareyman pou tranzaksyon later ; pareyman pou tranzaksyon par  Lakonpannyen.

Sa i bann premye direktiv administratif, ki mon’n donn bann Departman konsernen.  Sa direktiv i pran lefe imedyatman.

Mr Speaker, mon rekonnet ki pou en gran, gran mazorite de nou, bann tranzaksyon tel ki aste veikil ; aste later ou aste par dan Lakonpannyen, i bann ki nou fer rar dan nou lavi.  I ganny fer atraver Labank e zot larzan i prop.  Mon salye sa bann fanmir ki’n ganny sa loner ek sa loportinite pou fer sa.  Sa bann mezir ki mon’n fek anonse i viz ver sa bann endividi ki itiliz sa sistenm, pou blansir zot byen malaki.

Sa bann mezir spesifik, pa pou ilimin drog sa semenn, ni semenn prosenn.  I reprezant bann zouti adisyonnel ki nou bezwen servi pou konbat sa fleo.

Mr Speaker, i pran en kominote, pou elev en zanfan.  Parey i pran en kominote pou mentenir en lankadreman  dan lekel en endividi pa santi sa bezwen, pou abiz okenn sibstans.

Mr Speaker, ziska prezan  nou annan en sistenm kot bann Zofisye Senior i deklar zot byen anliny avek Public Office Ethics Act.  Dan en pti pei parey Sesel, si nou kontinyen blanm tou politisyen konmkwa ki zot in vol larzan piblik, e kot napa sistenm ki anpes dimoun blanm zot san levidans, nou pou napa okenn politisyen dan Sesel.  Personn pa pou oule vin politisyen.

Mon’n vin politisyen pa akoz larzan Mr Speaker.  Mwan, mon antre dan politik avek en bi, pou deservi nou pep e pou fer zot dibyen.  Alor mon welcome sa prensip e propozisyon sorti kot lot kote latab, pour bann politisyen ki’n ganny elekte fer en deklarasyon piblik lo zot byen.

Mon’n demann Biro Attorney Zeneral, pou drafte nouvo Lezislasyon pour ki apartir Zanvye 2017 tou bann politisyen ki’n ganny elekte enkli bann Minis,  i deklar zot byen piblikman.

Mr Speaker, pour mwan desarz mon fonksyon koman Sef Egzekitif, i enportan ki mon annan en lekip.  Anliny avek Lartik 63 (1)  nou Konstitisyon, bomaten mon’n prezant ou, Onorab Speaker, lalis bann dimoun ki mon swete i form parti mon lekip.  I enportan  pour nou konnen ki apwentman Vis-Prezidan, Minis Dezinyen, Minis e Anbasader, i bezwen ganny fer avek laprouvasyon Lasanble Nasyonal.  Mon konsyan ki laprouvasyon i bezwen ganny fer omwen par 17 vot.

Mon demann avek sakenn bann Onorab, pou egzamin tre byen sa lalis ler Mr Speaker, i met lo Order Paper e mon swete ki mon ganny sipor neseser, pour sa nouvo lekip ki a permet mwan re-shuffle Konsey Minis e delivre travay Gouvernman dan lentere Sesel e pep Seselwa.

Mr Speaker,  parey mon ti dir zour mon Linogirasyon le 16 Oktob, e mon ti a kontan repete la ozordi ; ‘’Mon langazman pour mwan travay avek Lasanble Nasyonal pour byennet nou pep e pour lentere lepep Seselwa.’’

Mr Speaker, i mon swe senser ki dan lespri travay ansanm, avek Lasanble Nasyonal,  ki nou kapab agree dan sa bann prosen zour lo modalite nou bann rankont, kot nou diskit bann size dan lentere Nasyonal, ki pour benefisye tou nou pep e nou pei Sesel.

Mr Speaker,  zour mon Linogirasyon koman Prezidan,  mon’n koz lo Linite Nasyonal e Rekonsilyasyon.  Ankor enn fwa, devan nou Lasanble Nasyonal, mon oule renouvle mon langazman, pour ki ansanm nou travay ver sa lobzektif, ki pou inifye nou pep plis ankor.  Nou Lasanble Nasyonal, anba ou Leadership i annan en gran rol pou zwe dan promouvwar linite, latolerans e respe mityel.  Sa pou ede ranforsi respe, latolerans e linite, dan nou popilasyon.

Pou terminen Mr Speaker, mon remersye ou e Lasanble Nasyonal ozordi, pour ekout mwan e mon swet tou bann Onorab, sikse dan zot travay.

Mersi.

 

        (APPLAUSE)

 

MR SPEAKER

Mersi Msye Prezidan pour ou Diskour.  Mon ti a kontan anonse ki aprezan nou pou adjourn pour nou rezwenn tou bann Manm Onorab Lasanble, rezwenn Zedi le 20 Oktob, 9er bomaten.

E a sa pwen mon ti a kontan envit Prezidan e tou bann envite Distenge, tou bann Manm Lasanble e tou dimoun, pour refreshments an deor dan lobby.

Mersi ankor pour bann ki’n vini.

 

 

(ADJOURNMENT)