::
Home » Verbatim » 2016 » Sitting of Tuesday 23rd February 2016

Sitting of Tuesday 23rd February 2016

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 23rd February 2016,

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal, bonzour tou bann ki pe ekout nou.  Nou pou kontinyen ozordi avek deba lo Diskour Leta Lanasyon e devan mwan la, premye pou entervenir ozordi se Onorab Bernard Arnephy.  Onorab.

HON BERNARD ARNEPHY

Mersi Mr Speaker.

Bonzour Mr Speaker, bonzour tou Koleg Onorab, bonzour tou zabitan Anse Boileau e pep Seselwa ki alekout.

Mr Speaker, nou’n byen vote e rezilta nou vot e travay dir pe ganny distribye avek sak Seselwa san eksepsyon.  Vwala vre vizyon en Leader ki onor son promes e pa zanmen abandonn son pep.

Ler ti pou fer sakrifis nou’n fer li ansanm malgre ti parfwa dir, ler pou rekolte fri nou sakrifis e travay dir, nou bezwen fer li ansanm.

Nou ti fer sa sakrifis ansanm akoz nou’n toultan reste konvenki ki anba leadership Parti Lepep e Prezidan Michel apre movetan, nou ti pou vwar botan.  Nou admit ki malgre tou sa lakonplisman i annan ankor bokou pou nou fer.  Nou reste sa parti ki pa’n zanmen perdi son nanm e pe kontinyen mentenir son prensip e bon direksyon baze lo lazistis sosyal pour tou son dimoun.

Nou pa’n zanmen abandonn nou bato e les lekipaz tousel.  Nou pan zanmen pran time out pou al repoze e zwir gro pansyon tou le mwan pandan ki nou pep ti pe trimouse e kontinyen travay dir.  Parey granmoun i dir wi lafous in mir e nou pe partaz li avek tou nou zanfan.

Manifesto Parti Lepep ki Prezidan Michel ti prezant avek tou Seselwa dan son konpanny eleksyon 2015 i enn avek konteni byen kalkile e ki dekrir klerman koman sa larises ki pei pe fer pou ganny partaze avek lepep.  San dout alor ki dan son Diskour lo Leta Lanasyon Seselwa, Prezidan Michel in pronons son lekor lo en seri mezir pou kontinyen adress nou pei asir plis prosperite e progre pou sak sitwayen nou pei.  Kot tou Seselwa i kontinyen ganny loportinite pou prouv zot lekor dan nenport ki forte ki i annan.  Me an menm tan kot nou tou nou pran nou responsabilite pour nou aksyon e eleman primordyal pou asir sa stabilite e progre ki definer nou vizyon koman en pep.

Mr Speaker, pou komans mon lentervansyon i enportan remind nou dimoun ki pandan sa dernyen 38 an en kantite transformasyon in arive dan nou pei.  Nou’n bouz sorti dan vye lepok pou ariv dan en Sesel modern.  Wi Mr Speaker, the new Seychelles ki aport nou bokou loportinite ki bokou i envy ozordi.  Nou sel Sesel, vre pei loportinite.  Sa i rezilta revolisyon 1977 ki’n fer ki Seselwa in ganny met o sant tou son devlopman.

Nou’n fer en pake progre dan domenn lozman, lenfrastriktir, telekominikasyon, devlopman sosyal, kiltirel, ledikasyon, lasante, eksetera.  En kantite bilyon in ganny envestir dan nou pep, pou fer nou sa pep ki nou ete ozordi.  En pep fyer, rezilyan determinen en pep ki pe kontinyelman demann ankor plis.  En pep ki nou bezwen kontinyelman trouv fason inovativ pou kapab manage son lekspektasyon dan en Sesel modern e prosper.

Mon repete tou sa in vin gras a revolisyon 1977.  Malgre serten i refize admet.  Si non ozordi posibleman nou ti pou ankor pe ganny dikte par Angle lo ki direksyon nou pei i bezwen pran.  Anba en sistenm kolonyal sa bann gran savan politik ki ozordi pe koz lo demokrasi avek sitan konviksyon ti zis pe reve partisip dan okenn eleksyon Prezidansyel lib e zis kot lepep i fer son swa lib e demokratikman.  Erezman keksoz ozordi i le kontrer.

Mr Speaker, Prezidan in ankor enn fwa koz avek son pep dan en fason fran e onnet.  In souliny nou bann lakonplisman me osi rekonnet ki nou annan defi pou sirmonte.  Seselwa pe demann meyer servis.  En servis ki vo sa lenvestisman finansyel ki nou Gouvernman i enzekte dan bann Minister, Lazans e konpannyen etatik sak lannen.

Mr Speaker, vwala serten bon nouvel ki Prezidan i prezant avek Seselwa koman langazman e priyorite Gouvernman Parti Lepep pou sa 5 an ki devan nou e ki fonde lo Manifesto ki Prezidan Michel ti prezant avek Lepep Seselwa pandan dernyen eleksyon.

Logmantasyon pansyon retret pou nou bann dimoun aze.

Logmantasyon dan benefis envalidite pou bann ki pli dezavantaze.

Revizyon novo saler pou en housing loan avek Housing Finance Company (HFC).

Loan renovasyon e reparasyon lakaz pou pansyoner avek sudsisdy of course.

Trezyenm mwan saler pou tou travayer.

Nouvo scheme gratwite pou travayer Sekter Piblik.

Peyman gratwite e konpansasyon ansyen manm lafors defans.

Peyman ex-gratia ansyen servicemen RFA.

My first Job’ scheme pou zenn graduates.

Logmantasyon Housing allowances pour graduates.

Allowance pou bann etidyan post segonder dan bann Lenstitisyon post segonder e prive.

Laptop scheme pou plis etidyan.

Swen medikal gratwit pou tou Seselwa.

Scheme lenerzi renouvlab pour lenerzi pli afordab.

Plis sipor pou Lorganizasyon non gouvernmantal.

En Odit dan bann Minister pou idantifye defayans a adres zot dan en fason sistematik.

Meyer sistenm kominikasyon pou reste konekte avek lepep pou meyer service delivery parmi bann lezot mezir enportan.

Mr Speaker, les mwan brefman adres sa zafer service delivery.  Prezidan in koz lo nesesite pou plis lenvestisman an term latitid pou amelyor service delivery ki malerezman i reste en mons ki kontinyen tarni repitasyon Gouvernman.  Souvan motive par azanda politik.  En latitid ki a tou pri merit enn fwa pour tou ganny eliminen.

De lot kote mon egalman krwar ki nou merit pe ankouraz e rekonpans bann fonksyonner devoue e senser ki fer zot travay avek etik e donn sa meyer servis posib.  Zot merit ganny rekonpanse atraver bann incentives neseser ki a vin koman en form motivasyon.  Dan sa loptik mon sizere ki anmezir ki nou lekonomi i kontinyen reste performan ki nou konsider seryezman ogmant gratwite tou travayer servis piblik ki donn tou e fer ki sa vreman reflekte zefor zot servis kontinyel avek Gouvernman.   Sa i ava osi enform retansyon pou sa bann travayer.

Sa odit ki pe fer dan Gouvernman i enn ki timely.  Souvan ler keksoz pa bouze MNA’s e DA’s i ganny blanmen.  Malerezman masin livrezon pa neseserman dan nou lanmen, me mon admet ki nou egalman accountable avek nou elektora ki’n elekte nou pou reprezant zot.

Lotorite distrik in toultan lobby pou en travay pli byen kordinen avek plis sinerzi ant li e bann Minister e Departman Gouvernman e etatik respektivman.  Dan serten lenstans sa i mars tre byen.  Me malerezman i annan serten Minister e Lazans ki kontinyen fer lavi distrik en kosmar.

Nou bezwen kontinyelman revwar nou bann Polisi ki diriz loperasyon nou bann Sekter kle tel ki tourism, lapes, pti e mwayen biznes, sistenm finansyel pour ki nou vwar bokou plis rannman atraver bann reset dan bann tel Lendistri e kot Seselwa ki travay dan sa bann Lendistri i vwar li pe benefisye plis.

Nou bezwen kontinyen elimin bann red tapes dan tou domenn ki egziste e ki souvan rann dimoun fristre e an retour se Gouvernman ki ganny blanmen.  Mon siport demars pou en Anti -Corruption Commission an menm tan ki nou bezwen met azour tou lezot Lalwa relye avek sa size koripsyon.

Mon osi senserman krwar ki i merit annan plis latransparans dan preparasyon Bidze e kot bann leaders dan distrik i ganny pli byen konsilte sirtou an sa ki konsern proze e progranm ki tous distrik direkteman.  Sak distrik i annan son prop spesifisite e bann konsern e demann merit ganny adrese dan en fason pli reel.

Pep Seselwa pli partikilyerman sa 31mil 512 dimoun ki ti met zot konfyans dan Prezidan Michel le 18 Desanm 2015 les mwan felisit zot pou sa bon swa.  Wi, zot in byen vote.  Mwan ek ou nou’n byen vote e nou pou kontinyen byen vote.  Akoz ler ou vot byen ou ganny rekonpanse.  Nou pa aste vot nou.  Me nou delivre lo nou promes.

We are indeed on the right side of history.  Nou pli determinen ki zanmen pou kontinyen re dres nou pei, pou kontinyen asir stabilite, progre e plis prosperite.  Sa i akoz nou krwar dan sistenm kot nou envestir dan nou dimoun, nou krwar dan prensip nob ki fer nou sa pep fyer ki nou ete ozordi.

Nou pe navig dan sa monde ki souvan tirbilan avek en sans direksyon e nou lobzektif final se ariv kot nou destinasyon sen e sof.  Nou asire lo nou parkour e nou annan 100 poursan konfyans dan nou Kaptenn Prezidan Michel.  Sa ki krwar i pou kontinyen anbet nou, zot letan pe ekspire, kontinyen reve.

Wi Mr Speaker, the time is over pou SNPThe time will soon be over pour sa maryaz de konvenyans ki apel Linyon Sanzman.  Akoz lepep in vwar zot, lepep in dekouver zot azanda.  Enn ki personnel avek bokou legoizm, enn kot bef dan disab sakenn vey son lizye.

Dan sa pei nou bezwen vre leaders ki lead atraver aksyon e bon legzanp.  Dan sa pei nou bezwen vre leaders ki pa per defi e pa per pou sirmont defi.  Dan sa pei nou bezwen en real President e non pa en Prezidan Facebook ki sorti lavey eleksyon answit i al hibernate pou 5an.

La avek sa zafer pansyon ki pe al koupe zonm pou bezwen mate e al debourye parey tou Seselwa ki leve, debourye e travay dir pou kapab kontinyen fer nou pei progrese.  Pep Seselwa pa les zot ganny anbete par sa lopozisyon dezespere dan sa eleksyon ki pe vini.  Ou vot i annan valer, konn valer ou vot.

Wavel e son klik leaders SNP e swadizan linyon sanzman they are all spent forces.

Annou les bann defi e leson tire pandan sa dernyen eleksyon vin en sours lenspirasyon pou ou fer en bon swa dan sa eleksyon pou elekte sa dimoun ki pou reprezant ou laspirasyon pou sa prosen 5 an.  Sa dimoun ki pou la pou ou ler ou pou bezwen li.  A sa pwen mon santi ki nou bezwen anmenn en ledikasyon sivik, pli pre avek nou lazenes.

Mr Speaker, mon pa kapab konpran kwa ki pas dan lespri e zenn ki annan a penn 18 an me ki koz lo lafatig avek en Gouvernman ki’n 38 an o pouvwar.  Sa i senpleman enn parmi bann mannev lopozisyon avek zot politik bon marse pou detourn lespri nou lazenes ki toutfwa pe zwir sa plizyer loportinite ki a zot dispozisyon gras a lakonplisman sa menm Gouvernman.

Mr Speaker, sa bann bon lanons ki Prezidan in koz lo la dan son Diskour Mardi pase i an rezilta en lekonomi stab, rezilyan e performan.  Sa i fer nou en model parmi bann pti leta zil e sa i en lakonplisman enkrwayab lo lasenn rezyonal e enternasyonal.

Soustenabilite sa bann lanons e mezir i demann travay e zefor kordinen e konsiltasyon dan son lenplimantasyon.  Tou stakeholders i bezwen vin on board avek Gouvernman.  Sa i enkli tou Sekter Prive, Lasanm Komers , bann NGO’s eksetera.

Lasosyete sivil i annan en rol kle pou zwe pou donn koudmen Gouvernman enplimant serten son bann progranm.  Bann tel Lorganizasyon ki ganny finansman sorti kot Leta merit fer zot travay san okenn motiv politik ki souvan destriktif.  Nou bezwen kontinyen siport nou bann kad profesyonnel ki enkli bann kad medical, ledikasyon, enzenyer eksetera.  Pou zot donn zot mye dan zot landrwa travay e ankouraz zot pou fer en karyer Sesel apre apre ki zot in fini spesyalize dan zot domenn.  Tou sa ki’n ganny mandate pou deservi piblik i merit fer li byen.  Napa plas pou lesefer e medyokrite.

Pou bann fonksyonner Gouvernman, nenport ki pozisyon ki ou responsab mon mesaz se travay byen e travay onnetman.  Arete fer dimoun fristre, akoz ler pou ganny met deor ou pou napa rezon pou kriy viktimizasyon.

Mr Speaker, Sekter Lagrikiltir e Lapes bezwen ganny plis sipor pou kapab revitalize.  Mon pe demann plis latransparans dan lamenazman bann servis tel ki labatwar, hatchery pou asire ki napa monopolizasyon par serten endividi ki an se moman pe zwir tou benefis e konsesyon e fer lavi lezot prodikter difisil.

Mezir pou evantyelman redwir retir tax lo lapey tou travayer i enn ki’n ganny byen apresye par tou Seselwa.  Me sa i osi vedir travay dan en fason pli konsyansye e pou asir meyer prodiktivite.

En lot bon nouvel se lobligasyon pou Sekter Prive osi asire ki travayer i resevwar minimum wage e trezyenm mwan saler.  E i enportan alors ki osito posib Employment Act i ganny amande.

Nou progranm lozman i reste parmi top priyorite nou Gouvernman.  An 2016 ankor 277 lakaz pou ganny allocate avek bann ki pe esper lakaz e ki azour avek zot kontribisyon HSS parmi lezot kriter neseser pou alokasyon.

Plis kare later pou osi ganny met a dispozisyon bann ki anvi konstrir zot prop lakaz.  La mon swete ki ler sa bann kare i ganny allocate provizyon neseser i ganny fer pou fasilite adekwat tel ki semen, delo ek elektrisite.

En rediksyon dan pri materyo konstriksyon mon panse a osi ankouraz plis dimoun pou antre dan en tel biznes e sa a fer ki lokasyon lwe pou lozman e biznes i vin pli afordab.  Sa i reste kantmenm en gro defi an se moman.

Mon welcome lanons ki Welfare Agency pou revwar kriter pou kalifikasyon lasistans e kot bann ki vreman dan bezwen i ganny sa lasistans ki i merite.  Mon osi zwenn avek bann lezot Manm ki’n fer lapel pou ki home carers osi i ganny sa minimum wage.  Me la i enportan ki en sistenm sipervizyon i merit seryezman ganny konsidere e aplike.  Akoz i annan en kantite labi ki pe pran plas.  I malere pou konstate ki en bon nonm sa bann carers pa pe okip nou bann dimoun comme il faut.

Demars pou loan pli afordab pou renovasyon lakaz i osi en tre bon nouvel ki bokou dimoun ki mon’n koz avek i welcome.  Me toutfwa ankor nou bezwen kontinyen responsabiliz nou dimoun pou zot ganny zot priyorite korek.

Mr Speaker, bann tel bon mezir ki Prezidan in anonse in sertennman anmenn en gran soulazman pou mazorite Seselwa.  Me i osi enteresan note koman sa in anmenn lanmertim e kree kantite panic dan kan bann swadizan leader dan lopozisyon.  Sa lafors malisye e ekstremis pil lo li ki napa lentere lepep a ker.  Zot ti pe demande, zot pa ti malelve, zot in gannyen.  Aprezan deal avek.  Pa i vre Onorab Bresson?  La zot pe call MNA’s e zot pe lobby nou an sousekre pou nou pa vot lo sa Lalwa pou aboli pansyon.  Nou dir zot too little too late.

Parey nou Prezidan i aspire vwar, mon osi mon anvi vwar ki zesyon e retonbe nou Bidze Nasyonal i tous ankor bokou plis dimoun pou en meyer lavi.  En pe plis fleksibilite dan zesyon Bidze ki’n deza ganny allocate avek bann Minister i kapab ganny konsidere me kot sa i ganny fer dan latransparans e avek plis accountability byensir.  Par egzanp distrik i bezwen ganny plis sipor pou sports, bann progranm eksetera.

Malgre sa kantite lenvestisman dan domenn ledikasyon, defi i reste kanmenm.  Mr. Speaker, zis lenvestisman resours dan limenm pa sifi.  Nou bezwen anbark lo en kanpanny pou nou responsabiliz nou bann ansennyan, etidyan e paran anver zot lobligasyon.  La mon propoze ki avek sa mankman teachers nou kapab adopte serten nouvo stratezi, par egzanp seminar style teaching sirtou avek etidyan matir S3 e S5 e sa pou definitivman ede pou adres sa sityasyon mank teachers.

Plis lenvestisman dan lekipman teknolozi modern e adekwat a osi ede fasilit lansennyman e laprantisaz.  Mon pe lans en lapel avek sirtou nou bann zenn pou sezi pli byen bann loportinite ki a zot dispozisyon pou en meyer lavenir.  Pou nou kapab atenn nou lobzektif ledikasyon pou tou, nou bezwen en sanzman mindset e en sanzman latitid parmi tou bann ki angaze dan devlopman e lepanouisman sak Seselwa pou en meyer ledikasyon.

Nou bezwen komans met en pri avek servis ki nou ofer dan nou sistenm lasante pou konsyantiz dimoun lo sonm ki Gouvernman i envestir dan nou sak fwa ki nou visit Dokter.  An menm tan ki nou admet ki zofisye medical merit donn pasyan lenformasyon adekwat lo zot kondisyon medikal.

Mr Speaker, dan Lopital prive, lokal e aletranze tou keksoz ou bezwen peye depi ou konsiltasyon, depi sa pti morso koton ziska sa latizann ki ganny preskrir.  Isi Sesel nou ganny tou gratwit.  Nou pe alors demann plis lapresyasyon de la par pasyon e en servis avek plis konpasyon e konprenezon de la par staff medikal.

Mr Speaker, Anse Bolieau in benefisye atraver en kantite proze pandan sa dernyen 5an.  Sa i enkli konstriksyon plizyer feeder roads.  Lenstalasyon flood lights lo laplenn football, lenstalasyon crash barriers dan bann landrwa danzere, proze delo trete pou rezidan Caiman Estate, konstriksyon trotwar eksetera.

Mon ti partisip dan en latelye ki ti ganny fer lo validasyon bann donnen lo Sekter Lagrikiltir tou resaman e la mon kontan note ki le neseser pe ganny fer pou Gouvernman negosye e trouv finansman neseser pou nou bann partner etranze ed nou rezourd sa problem mank akse motorable ki deservi bann laferm dan e dan mon distrik i annan serten laferm ki’n ganny idantifye pou ganny sa lasistans.  E la mon pe koz lo laferm Madam Mathurin, la fanmir Louise eksetera.

Bann fanmir lo propriyete Ex -Holden Pierre in ganny en bon deal avek Gouvernman pou lof pri pou pey zot plot later e la zot kapab pran en loan swa pou repare zot lakaz oubyen pou rekonstrir zot lakaz.

Semen Gran Bwa pe byen progrese.  En proze ki sa anviron 8 fanmir ki pou benefisye pe atann son konpilsyon avek bokou leksitasyon.  Travay reparasyon mazer lo Lesperance Housing Estate pe byen progrese.  Negosyasyon neseser i entans pou trouv en solisyon permanan pou problem sewage lo sa Estate e negosyasyon pou en Mini Sewage treatment plant pe seryezman ganny konsidere par Lotorite konsernen.

Sa lannen nou pou osi ekspekte vwar konstriksyon pavement depi laboutik Fock Yune ziska kot MAIA.  Byento nou vwar demaraz konstriksyon sant mikro antrepriz ki pou benefisye plizyer pti biznes ki pe atann ganny en meyer lokasyon pou fer zot biznes.  Mon pe osi fer demann pou provizyon pou en cash point ki pou ganny enkli avek sa fasilite en fasilite, en servis ki an gran demann parmi bann rezidan

SBFA lazans ki siport ban pti biznes in asiste en gran nonm endividi dan distrik pou trouv sa sipor neseser pou lans e fer marse zot biznes malgre si ki i annan serten ki ozordi i fer krwar zot in bliye e in zwenn tim pil lo li dan dernyen eleksyon.  Malgre tou sa bann bon keksoz ki’n ganny mansyonnen, i reste kanmenm en kantite defi pou sirmonte an sa ki konsern lenplimantasyon serten proze o nivo distrik.

“Wayleave” permission i reste ankor en challenge sirtou an sa ki konsern konstriksyon semen pou deservi bann fanmir ki ankor pe atann.

Distrik pa’n vwar okenn konstriksyon lakaz sosyal pandan sa dernyen 12 an.  Mon partaz konsern mon zabitan vizavi sa sityasyon.  La mon oule lans en lapel avek Lotorite ki negosye bann grant pou konstriksyon lakaz pou pran an kont distrik ki annan later e pe espere pou en tel devlopman pran plas parey mon distrik

Nou 2 lekol primer e segonder enkli nou 2 lakres i osi demann serten latansyon pou kontinyen amelyor lanvironnman laprantisaz.  Nou sant lasante i osi bezwen plis latansyon e sipor pou kontinyelman kapab donn en meyer servis.  I ankor annan konplent kot serten Dokter i ankor pe refize pran letan pou ekoute e konsilte pasyan, menm parfwa pran lakoler ler pasyon i kestyonn zot lo kalite konsiltasyon ki zot resevwar.  Sa i en latitid ki pa akseptab.

Mank resours finansyel pou progranm e aktivite ki tous tou kous popilasyon distrik i reste en defi.  Nou bezwen moderniz nou sant kominoter e fer li vin pli user friendly avek fasilite adekwat pou facilitate divers bezwen e pou atrakte diferan group dan kominote.

Mr Speaker, pou konklir mon reitere ki mon’n byen vote, nou dan Parti Lepep nou’n byen vote.  San dout apre sa bann bon lanons nou pou kontinyen byen vote.

Nou Gouvernman pou kontinyen asire ki bann ki pli vilnerab i kontinyen ganny siporte.  Nou pou kontinyen enzekte resours finansyel pou bann biznes kontinyen devlope e grandi.

Revolisyon 1977 anba leadership Msye France Albert Rene in delivre lepep Seselwa.  Ozordi nou en pep fyer e Beni.  Kot in annan sanzman pou fer, nou ki’n fer.  Nou pa per sanzman.  Nou pou kontinyen fer sanzman dan benefis tou Seselwa.  Tou sa transformasyon ki nou’n vwar ozordi se nou travay.  Travay Parti Lepep.  Nou’n inisye e nou’n enplimante e Seselwa dan son gran mazorite pe kontinyen ralye deryer Parti Lepep.

Nou reste en Parti dirize par en Prezidan ki kontinyen ouver son leker avek tou dimoun e ki fer le neseser pou fer rev e laspirasyon son pep vin realite.

Mon remersye zabitan Anse Boileau pou tou zot sipor e konprenezon.  Ki Bondye i kontinyen vey lo nou bann leaders e kontinyen Beni nou pei e nou pep lo son larout ver plis progre, prosperite e stabilite.

Mon remersye ou Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Samson.

HON DEREK SAMSON

Mersi Mr Speaker.  E bonzour.

Bonzour osi pour tou bann ki pe swiv, sirtou bann zabitan Anse Royale.

Mr Speaker, depi en pe  letan la, tou dimoun ti ankor pe wonder ki ti pou arive avek nou pei, apre sa dernyen Eleksyon ki’n somehow sakouy leta nou Nasyon.  In annan ki ti pe per ki nou pei ti pou antre dan en bann kalite latmosfer parey serten nou bann pei vwazen, letan e apre ki in annan en Eleksyon.  Vedir, dezord e chaos.  Me par kont ozordi, letan i annan en pe ki pe sey win Eleksyon an deor bwat vote kot Palais de Justice, nou isi dan Lasanble, nou pe met pare pou en lannen travay.  Letan nou pe prepar lavenir nou pei, i annan ki pe rode kwa ki zot pou kapab dir ankor, pou konfiz nou pep, lepep Seselwa.  Nou, nou preokipasyon Mr Speaker, nou preokipasyon se bon leta nou Nasyon, nou pei.  Asize isi dan sa Lasanble, debat lo leta nou pei, debat lo bann Mosyon ki pa vreman binding anver Gouvernman, debat lo bann Bills, Proze-de-Lwa ki pli tar i vin Lalwa, apel Minis pou vin reponn Kestyon lo bann devwar son Minister.  Tousala i pa sel preokipasyon ki nou bezwen angaz nou ladan.  Pou garanti ki nou leta nou Nasyon i reste enn ki pro-me-tan.  Nou angaz nou dan plizyer lezot aktivite.  O Komiser Britanik Sesel ti demann mwan Mardi pase apre Diskour Prezidan-: ‘So, what do you do when you’re not here in the National Assembly?’ Mon ti reponn li:- ‘Well, I have the Anse Royale Constituency work to attend to, next to other things related to my responsibilities.’

Mr Speaker, sa i parmi bann kestyon ki souvandfwa mon vwar mwan pe reponn, non pa selman avek en Diplomat, me avek serten nou bann sitwayen, sirtou nou bann zenn.  Alor, ki nou kapab tire ladan Mr Speaker?  Se ki petet i pa neseserman annan bokou dimoun ki konnen oubyen konpran lenplikasyon vre louvraz en Manm Parlman, MNA.  I pa mon lentansyon pou fer mon lentervansyon vin en leta travay en Manm Parlman ozordi, me pou plito fer komanter lo enn de pwen ki mon santi i pertinan otour leta nou Nasyon.

Annefe yer swar letan mon ti p e finaliz konteni mon lentervansyon pour ozordi, mon ti realiz en keksoz prensipal, ki wi, nou bezwen bouze dan sa pei.  Annefe, nou tou nou bezwen bouze dan sa pei, enkli mwan menm Mr Speaker.  Me, pour ki sa pei i bouze, napa en sel Prezidan Michel.  Pour ki sa pei i bouze, napa en sel Parti Lepep.  Oubyen lo en lot kote, en pti group isi oubyen en lot pti group laba.  Pour ki sa pei i vreman bouze, i annan en sel keksoz e sa se lepep Seselwa tou ansanm.

‘Together’ Mr Speaker.  I napa lot fason.  There is no way nou pou kapab al fer granzar e dir, les mwan, mon ok.  Mwan mon pou kapab debrouye mwan tousel.

I pa mars koumsa Mr Speaker.  There is no way ki nou pou kapab al envant larou.  Nou pou bezwen pare pou aprann avek kanmarad e nou pou bezwen pare pou montre kanmarad direksyon.  Pour nivo ki nou pei in arive a sa moman, sa ki nou devret pe fer se reste ansanm koman en pep.  En sel Sesel.  Sa moman i egzize ki nou fer li koumsa Mr Speaker.  Ki nou montre ki nou kontan Sesel e ki nou reste ansanm ‘Together.’

The time pour lezot keksoz is long gone Mr Speaker.  Sa ki reste nou pou fer se leve koman en pep e bouze, pour ki ansanm nou kapab vwar sa transformasyon ki nou bezwen pou fer sa ‘Nouvo Sesel.’  Kot leta nou Nasyon, nou pei i enn ki meyer pour lepep Seselwa.  Se sa nou realite Mr Speaker.

Mardi pase isi menm la anndan, nou ti vwar en Prezidan.  En Prezidan ki’n ganny rightfully elected.  Lantouzyazm pou bouz Sesel pli devan.  Pou transform Sesel.  En Prezidan ki reprezant en Parti ki’n lite pandan plis ki 50an, pour liberasyon, liberte, dinyite e devlopman total tou Seselwa.  En Prezidan ki reprezant Parti ki o pouvwar ozordi e sa se Parti Lepep.  En Prezidan ki reprezant bon leta nou Nasyon, nou pei.  Vedir, en Prezidan ki reprezant lazistis sosyal, legalite, fraternite e linite dan nou pei.  En Prezidan ki pare pou dedye son lavi e travay pour Sesel.  Alors Mr Speaker, nou sorti lwen pou ariv ziska la kot nou’n arive ozordi.  E mwan mon dir ki si nou pa regard nou pase, nou pa pou zanmen kapab arive ariv kot nou ti ava kontan reve arive.  Pou nou ariv kot nou’n arive ozordi, in pran nou bokou.  In pran nou en zenerasyon granmoun ki ‘n viv e konn vre lamizer nwanr.  Me an menm tan ansanm, zot in devlop kouraz pou liber Sesel avek son bann zanfan e fer li vin en Sesel progresif e fyer.  In pran nou osi ozordi, en zenn zenerasyon dimoun ki pe ede avans Sesel dan en latmosfer teknolozik, avek en rapidite enorm pou elarzi nou pozisyon lo map lemonn.

Wi Mr Speaker, in pran nou bokou determinasyon pou anmenn Sesel e son pep parmi bann meyer pei pou viv e vizite.  In pran nou bokou plis Mr Speaker, pour ki ozordi nou katreven kenzyenm lo katreven nef pei par Labank Mondyal, dan son Rapor fasilite fer biznes.  Sa ki’n ed nou pou fer sa posib se ki apre ki Gouvernman Parti Lepep in kontinyen met fasilite e posibilite pou fer biznes Sesel, nou bann pti, mwayen e gran antreprener in prouve ki wi.  Nou kapab debrouye e ede fer marse lekonomi Sesel ansanm, atraver bann biznes prominan.

Wi, nou’n kontinyen Mr Speaker.  In pran lepep Seselwa an antye pou fer ki Sesel in kapab ganny klase karantyenm lo en lalis 67 pei, dapre survey anyel fer par Transparency International. Tranparency International i en Lorganizasyon Enternasyonal ki son bi se lager kont koripsyon.  E mon asire Mr Speaker, ki ler nou pou’n fini etablir sa Komisyon kont Koripsyon ki Onorab David Pierre ti demande atraver en Mosyon dan nou Lasanble, ki nou klasman lo sa lalis pou vin enn ki pli meyer e pli enteresan.

Mr Speaker, pa fini.  In pran kouraz nou tou pour ki ozordi Sesel i okip swasant katriyenm plas lo en lalis 188 pei lo lendis devlopman imen, fer par Nasyon Ini.  Anba sa lendis, en pei i fer plis byen ler life expectancy at birth i pli lontan, ler dirasyon oubyen peryod sistenm ledikasyon i pli long e ler income per capita i pli o.  Si Sesel pe okip sa pozisyon lo sa lalis, i vedir ki nou pe fer plito ase byen dan sa bann areas.

Anyway Mr Speaker, parey Prezidan ti dir Mardi pase.  Lepep an antye i konn tre byen sa ki nou’n fer ziska prezan.  Rezilta i la pour tou dimoun vwar e apresye e konpran.  E sa ki oule konpran.

Mr Speaker, nou pase i fors nou dezir en lavenir kot byennet lepep Seselwa dan son totalite i reste en priyorite e ki leta nou Nasyon i reste an sekirite.  Par kont, dan zefor pou reini nou pep, malerezman Sesel pandan sa bann dernyen mwan ki’n koule, ti pe pran en lapant enkyetan.  Politik ti pe komans diviz nou.

Mr Speaker, fodre zanmen Sesel i tonm dan politik sal.  Fodre ki zanmen nou perdi konfyans dan nou kanmarad.  Perdi konfyans dan nou pei e pli pir ankor, fodre ki zanmen nou perdi konfyans dan nou prop lekor, si vreman nou oule vwar nou pei bouze e avanse.

Mr Speaker, i annan en pwen mon ti ava kontan ranforsi pandan ki mon pe koze aktyelman.  Letan mon’n ekout Prezidan Michel dan son Diskour Mardi pase, mon’n vwar en Sesel avek tou son defi e tou son sikse.  E mon’n osi vwar ki somehow lo zepol Prezidan Michel, se fardo lour Sesel an antye.  Se sa lenpresyon ki bokou fwa nou gannyen Mr Speaker.  Wi.  Se Prezidan Michel ki Prezidan Larepiblik Sesel e ki wi, se li ki teknikman responsab pour nou pei, bon leta nou Nasyon.  Dan en sans, se li ki bezwen mazin lavenir nou Nasyon.  Me Mr Speaker, problenm Sesel pa zis problenm Prezidan Michel.  Problenm Sesel i problenm tou Seselwa, akoz en zonm li tousel pa pou kapab zanmen pran presyon tou sa Sesel li menm.  Se mwan, se ou, se nou tou ki premye pou ansanm responsab sa pei.  Prezidan Michel pa’n zanmen annan en baton mazik pou li diriz sa pei avek.  Se selman ansanm, nou avek li, ki nou pou kapab manifik-man transform sa pei.

E ki mannyer nou pou fer sa Mr Speaker?  Se an travayan plis e pli dir.  Nou bezwen reste angaze dan sa ki nou pe fer.  Gard nou konsantrasyon fikse lo nou misyon e aret konfiz nou bann responsabilite.  Sansan, i pou zis parey ki nou oule swiv en dizon, en dizenn Series dan en sel zour.  Ou pou bezwen sey mazinen ki’n arive dernyen fwa dan sa Series, pou ou kapab kontinyen swiv.  E sa Mr Speaker, i kapab tre konfizan.  Si vreman sakenn ti kapab gard son lokipasyon, si vreman sakenn ti kapab mentenir son responsabilite, nou ti pou pli lwen ozordi.  Sa i sa kalite perfeksyon ki mon krwar nou pe rode pour nou pei, si nou ti ava vreman petet kapab akonplir li.

Mon pou kontinyen Mr Speaker.  Mon ti ava kontan kontinyen par fer enn de komanter e sizesyon lo sa Minister ki mon’n travay avek pour plis ki 7an.  Lasante.  Lasante i ozordi annan preski 3 Brans.  E Prezidan in koz longman lo la e sa in sinifye plizyer keksoz Mr Speaker.

1, se lenportans sa domenn, koman sa enn Minister ki resevwar plis porsyon bidzeter anyel.

E 2, ki nou bezwen aksepte ki i annan serten problenm dan serten parti sa Minister.

Annou sey tret sa size Mr Speaker.  Annou komans koumsa.  Ki Lopital e lospitalite i sorti dan menm rasin.  Be ki en kliyan oubyen en pasyan i eksepte resevwar letan i kot Klinik oubyen Lopital?  Sa kestyon i rezim tou sa kestyon ki Prezidan Michel li menm ti demande dan son Diskour Mardi pase letan i ti pe koz lo servis ki Lasante i ofer.  E larepons i senp Mr Speaker.  En bon Servis Lasante.  Tou dimoun ki vizit Klinik oubyen Lopital i ekspekte resevwar en bon servis.  E en bon servis i pa ekivalan Minis Larue oubyen Prezidan Michel, menm si se zot ki anmas en pake zoure anba Klinik oubyen Lopital, dan bann serten sirkonstans.  En bon servis i senpleman ekivalan Minister Lasante an antye.  En tim ki pe delivre swen avek bann standar protokoler, me pli enportan, avek bokou lanmour e sourir.  Parey Onorab Dokter Payet ti dir yer.  En servis avek konpasyon.

E pri pour en tel kalite servis i pa kout larzan Mr Speaker.  Akoz?  Akoz bann tel kalite ki ou bezwen pou ofer en servis parey i devret sorti dan ou leker.  E sa ki sorti dan leker imen, nou pa kapab met en pri avek.  I pa kapab ganny aste.  Se pour sa rezon ki bann tel profesyon dan sa domenn, i plito ganny vwar koman en vokasyon.  Me ki ou gannyen letan ou ofer en bon Servis Lasante?  Senpleman plezir e satisfaksyon Mr Speaker.  Plezir e satisfaksyon pou vwar gerizon oubyen amelyorasyon lasante ou pasyan.  Sirtou plezir e satisfaksyon pou vwar sourir lo figir ou kliyan, malgre son douler.

Mr Speaker, sa servis ki nou popilasyon i ekspekte de nou Servis Lasante, i senpleman egzize ki nou ganny trete parey en konsonmater ki pe vin resevwar en nenport prodwi oubyen servis.  Enn avek en konsep ki koman en konsonmater, ki li ki touzour premye.  The customer is always right, menm si servis i ganny persevwar koman enn ki ganny donnen free.

Wi Mr Speaker.  Lopital e lospitalite i sorti dan menm rasin.  Dan son bann ansyen definisyon, lorizin Lopital ti en landrwa kot kliyan avek en difikilte oubyen en bezwen, ki se swa fizik oubyen sosyal, ti ganny akeyir oubyen resevwar avek e dan lospitalite.  En tel landrwa ti ganny refer lo la koman en Lopital.

Nou bezwen sey konpran sa lekspektasyon nou bann dimoun Mr Speaker.  Akoz ki nou dimoun ozordi pou menm pare pou peye pou ganny en dezyenm lopinyon lo kondisyon son lasante.  Se pa akoz Servis Lasante, ofer par Minister Lasante i move.  Non.  Sityasyon lavi nou bann sitwayen in sanz konpletman Mr Speaker.  Pa zis an referans avek Servis Lasante me lo tou nivo.  Seselwa par son listwar e pase, in konn e apresye valer sa ki pli meyer.  Nou’n kapab atraver nou pase, ofer posibilite nou pep ganny le meyer konfor posib.

I pa zis sa Mr Speaker.  Preski tou keksoz i deroul lo en nivo standar konmela.  Nou popilasyon i konn sa tre byen.  Pou donn en senp legzanp.  Personn pa oule esper servis plis ki 30 minit ozordi, Mr Speaker.  E 30 minit i menm kapab tro bokou.  En pasyan pa pou neseserman satisfe ki ou donn li zis Panadol ozordi.  Senpleman akoz i konnen i annan lezot pain killers ki kapab pli efektiv ki sa.  Lo nivo standar lavi ki’n monte, in par konsekans fer monte bokou sirkonstans lavi nou bann sitwayen.

Alors Mr Speaker, nou tou nou bezwen met en pti pe plis zefor, pou fer ki nou ganny en meyer Servis Lasante.  Ki se swa kliyan oubyen pasyan e bann ki pe ofer swen Servis Lasante, i devret annan en pe plis tolerans.  E mwan mon dir, annou donn lanmen sa bann  dimoun.  Annou fer li ansanm avek zot.

Mr Speaker, i annan enn de size ankor lo lasante ki mon ti a kontan adrese.  Ki annefe, mon’n ganny demande par bann ki servi Lopital Anse Royale, pou anmenn devan ozordi.  E sa i pa enkli kan ki servis admisyon pou komanse Anse Royale, akoz nou’n aprann resaman ki byento an mwan Mars, bann pasyan pou komans ganny admit dan bann Ward dan sa Lopital.  Sa 2 pwen prensipal ki mon pe plito vin koz lo la se Sant Izolasyon pour bann maladi kontazyez e servis ki bann Klinik i ofer dan rezyon sid/was.

Pour Sant Izolasyon Mr Speaker, Sant Karantenn, nou popilasyon pe pran bann dernyen menas maladi kontazyez koman tre serye.  Depi son SARS ziska dernyen-man, ZIKA.

Mr Speaker, i enperatif ki Sesel i ganny son Sant Karantenn o pli vit posib.  Malgre nou annan bann resours neseser pou reazir, me nou tro pti pou bar en lepidemi isi Sesel, sirtou san en Sant Karantenn.

Mr Speaker, mwan mon pe sizere ki sa batiman, sa Sant i ganny konstrir somewhere dan visinite Airport, dizon lo Zil Du Swet par la.  Zabitan i refize vwar ki Lopital Anse Royale i ganny itilize koman Sant Karantenn dan le fitir ankor.

Lot pwen i ki nou annan 3 Klinik ki pe ouver zis 2 zour dan lasemenn pou vwar kliyan, dan rezyon sid/was.  Sa se Takamaka, Baie Lazare e Beoliere.

Mr Speaker, sa 3 Klinik letan zot ouver 2 zour pandan lasemenn, zot deborde avek kliyan.  E sa presyon ki ganny devlope dan en tel sirkonstans, i repann lo Dokter e osi byen ki lo kliyan.  An retour, Dokter pa ganny sifizaman letan pou perform son devwar e byensir, kliyan i esper pour lontan avan resevwar en servis.

Mr Speaker, rezondet deryer sa tel lorganizasyon aktyel dan sa rezyon se resours.  Me avek en tel Bidze ki sa Minister i resevwar, ou pou oule krwar ki plis ti ava kapab ganny fer pou mye zer sa bann resours e permet ki sa 3 Sant Lasante i ava ouver a plen tan, sirtou prezans Dokter.  Si nou annan Dokter a plen tan dan sa bann lokasyon ki mon’n mansyonnen, i pou dan lavantaz preokipasyon ki dwatet ganny performen par bann Dokter e Ners osi.  Enn enportan se home visit e osi aktivite motivasyon e promosyon lasante, ki nou tan bezwen ozordi avek tou sa bann maladi ki pe leve.  Mon konvenki ki mon bann koleg respektif dan sa rezyon a dakor avek mwan, avek sa propozisyon.

Mr Speaker, bon lasante nou Nasyon i reflekte lo bon leta nou Nasyon.  Se sa ki pe sorti dan bann repons ki’n ganny delivre depi Vandredi ziska ozordi.

Avan mon komans termin mon repons lo leta nou Nasyon, mon oule fer mansyon ki bon leta nou Nasyon i pa depan zis lo bon leta nou pep me osi lo plizyer lezot fakter egalman enportan pour nou Nasyon.

2 Sekter ki’n enteres mwan parmi sa bann plizyer eleman nou lekonomi tou dernyen-man e ki pe kontinyen atir nou bann zenn pou angaz zot ladan, ki se swa koman lanplwa oubyen biznes, se Sekter Lapes e Lagrikiltir.

Mr Speaker, pandan lannen 2015, mon’n ganny sans admir komitman plizyer zenn pe partisip dan sa 2 aktivite, ki ede garanti nou lekonomi alimanter.  Bon leta nou Nasyon Mr Speaker, i osi ganny reflekte atraver sa 370 zenn Seselwa ki ti ganny zot Degre Iniversiter swa dan Liniversite Sesel, ouswa dan bann Liniversite aletranze.  Pou note, Liniversite Sesel pe vin deplizanpli atiran.  Non pa zis pour nou bann etidyan lokal Seselwa, me pour bann etranze osi.  Ozordi i annan anviron 2500 etidyan Seselwa full time, enkli bann ki part time e 3 etidyan etranze ki’n antre dan pei depi lannen pase.  Sa Liniversite ki serten ti krwar pou en failure, pe ozordi fer Sesel fyer.  Dimoun nenport ki laz pe partisip dan sa rev ki sak lakour, en graduate Liniversite Sesel.

Mr Speaker pou konklir, les mwan osi parey mon bann koleg, dir mersi mon bann zabitan.  I pa en sekre ki mon pe fer mon dernyen repons lo leta nou Nasyon dan sa senkyenm Lasanble Nasyonal e ki mon pa pou en kandida pour sa prosen Eleksyon Parlmanter sa lannen.  An dizan mersi Mr Speaker san ki mon zistifye mon lekor, mon oule zis garanti nou bann zabitan ki san zot, nou distrik pou san en larm.  I pou en distrik mor.  Anse Royale koman dezyenm Lavil, i en rev ki ganny partaze avek plizyer Minister konsernen.  E mon espere ki apre mon manda i terminen, ki i ava komans vin en rev ki pran son realite.  An dizan mersi, mon bezwen osi dir zot ki in en plezir pou etre zot humble serviter.  An dizan mersi Mr Speaker, i mon devwar osi pou dir zot ki Anse Royale in touzour vot pour Parti SPUP, SPPF e ozordi Parti Lepep.  Pour sa mon dir zot mersi e mon demann zot pou kontinyen vot pour progre e prosperite, pou kontinyen e touzour vot pour Parti Lepep.

Mr Speaker, pour ki sa pei i bouze, napa en sel Prezidan Michel.  Pour ki sa pei i bouze, napa en sel Parti Lepep.  Pour ki sa pei i vreman bouze, i annan lepep Seselwa tou ansanm.  ‘Together’ Mr Speaker.  Ki Bondye i kontinyen beni nou tou e mon dir zot ankor, mersi bokou.

Mr Speaker, mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Samson.

HON DEREK SAMSON

Mersi Mr Speaker.  E bonzour.  Bonzour osi pour tou bann ki pe swiv, sirtou bann zabitan Anse Royale.

Mr Speaker, depi en pe  letan la, tou dimoun ti ankor pe wonder ki ti pou arive avek nou pei, apre sa dernyen Eleksyon ki’n somehow sakouy leta nou Nasyon.  In annan ki ti pe per ki nou pei ti pou antre dan en bann kalite latmosfer parey serten nou bann pei vwazen, letan e apre ki in annan en Eleksyon.  Vedir, dezord e chaos.  Me par kont ozordi, letan i annan en pe ki pe sey win Eleksyon an deor bwat vote kot Palais de Justice, nou isi dan Lasanble, nou pe met pare pou en lannen travay.  Letan nou pe prepar lavenir nou pei, i annan ki pe rode kwa ki zot pou kapab dir ankor, pou konfiz nou pep, lepep Seselwa.  Nou, nou preokipasyon Mr Speaker, nou preokipasyon se bon leta nou Nasyon, nou pei.  Asize isi dan sa Lasanble, debat lo leta nou pei, debat lo bann Mosyon ki pa vreman binding anver Gouvernman, debat lo bann Bills, Proze-de-Lwa ki pli tar i vin Lalwa, apel Minis pou vin reponn Kestyon lo bann devwar son Minister.  Tousala i pa sel preokipasyon ki nou bezwen angaz nou ladan.  Pou garanti ki nou leta nou Nasyon i reste enn ki pro-me-tan.  Nou angaz nou dan plizyer lezot aktivite.  O Komiser Britanik Sesel ti demann mwan Mardi pase apre Diskour Prezidan-: ‘So, what do you do when you’re not here in the National Assembly?’ Mon ti reponn li:- ‘Well, I have the Anse Royale Constituency work to attend to, next to other things related to my responsibilities.’

Mr Speaker, sa i parmi bann kestyon ki souvandfwa mon vwar mwan pe reponn, non pa selman avek en Diplomat, me avek serten nou bann sitwayen, sirtou nou bann zenn.  Alor, ki nou kapab tire ladan Mr Speaker?  Se ki petet i pa neseserman annan bokou dimoun ki konnen oubyen konpran lenplikasyon vre louvraz en Manm Parlman, MNA.  I pa mon lentansyon pou fer mon lentervansyon vin en leta travay en Manm Parlman ozordi, me pou plito fer komanter lo enn de pwen ki mon santi i pertinan otour leta nou Nasyon.

Annefe yer swar letan mon ti p e finaliz konteni mon lentervansyon pour ozordi, mon ti realiz en keksoz prensipal, ki wi, nou bezwen bouze dan sa pei.  Annefe, nou tou nou bezwen bouze dan sa pei, enkli mwan menm Mr Speaker.  Me, pour ki sa pei i bouze, napa en sel Prezidan Michel.  Pour ki sa pei i bouze, napa en sel Parti Lepep.  Oubyen lo en lot kote, en pti group isi oubyen en lot pti group laba.  Pour ki sa pei i vreman bouze, i annan en sel keksoz e sa se lepep Seselwa tou ansanm.

‘Together’ Mr Speaker.  I napa lot fason.  There is no way nou pou kapab al fer granzar e dir, les mwan, mon ok.  Mwan mon pou kapab debrouye mwan tousel.

I pa mars koumsa Mr Speaker.  There is no way ki nou pou kapab al envant larou.  Nou pou bezwen pare pou aprann avek kanmarad e nou pou bezwen pare pou montre kanmarad direksyon.  Pour nivo ki nou pei in arive a sa moman, sa ki nou devret pe fer se reste ansanm koman en pep.  En sel Sesel.  Sa moman i egzize ki nou fer li koumsa Mr Speaker.  Ki nou montre ki nou kontan Sesel e ki nou reste ansanm ‘Together.’

The time pour lezot keksoz is long gone Mr Speaker.  Sa ki reste nou pou fer se leve koman en pep e bouze, pour ki ansanm nou kapab vwar sa transformasyon ki nou bezwen pou fer sa ‘Nouvo Sesel.’  Kot leta nou Nasyon, nou pei i enn ki meyer pour lepep Seselwa.  Se sa nou realite Mr Speaker.

Mardi pase isi menm la anndan, nou ti vwar en Prezidan.  En Prezidan ki’n ganny rightfully elected.  Lantouzyazm pou bouz Sesel pli devan.  Pou transform Sesel.  En Prezidan ki reprezant en Parti ki’n lite pandan plis ki 50an, pour liberasyon, liberte, dinyite e devlopman total tou Seselwa.  En Prezidan ki reprezant Parti ki o pouvwar ozordi e sa se Parti Lepep.  En Prezidan ki reprezant bon leta nou Nasyon, nou pei.  Vedir, en Prezidan ki reprezant lazistis sosyal, legalite, fraternite e linite dan nou pei.  En Prezidan ki pare pou dedye son lavi e travay pour Sesel.  Alors Mr Speaker, nou sorti lwen pou ariv ziska la kot nou’n arive ozordi.  E mwan mon dir ki si nou pa regard nou pase, nou pa pou zanmen kapab arive ariv kot nou ti ava kontan reve arive.  Pou nou ariv kot nou’n arive ozordi, in pran nou bokou.  In pran nou en zenerasyon granmoun ki ‘n viv e konn vre lamizer nwanr.  Me an menm tan ansanm, zot in devlop kouraz pou liber Sesel avek son bann zanfan e fer li vin en Sesel progresif e fyer.  In pran nou osi ozordi, en zenn zenerasyon dimoun ki pe ede avans Sesel dan en latmosfer teknolozik, avek en rapidite enorm pou elarzi nou pozisyon lo map lemonn.

Wi Mr Speaker, in pran nou bokou determinasyon pou anmenn Sesel e son pep parmi bann meyer pei pou viv e vizite.  In pran nou bokou plis Mr Speaker, pour ki ozordi nou katreven kenzyenm lo katreven nef pei par Labank Mondyal, dan son Rapor fasilite fer biznes.  Sa ki’n ed nou pou fer sa posib se ki apre ki Gouvernman Parti Lepep in kontinyen met fasilite e posibilite pou fer biznes Sesel, nou bann pti, mwayen e gran antreprener in prouve ki wi.  Nou kapab debrouye e ede fer marse lekonomi Sesel ansanm, atraver bann biznes prominan.

Wi, nou’n kontinyen Mr Speaker.  In pran lepep Seselwa an antye pou fer ki Sesel in kapab ganny klase karantyenm lo en lalis 67 pei, dapre survey anyel fer par Transparency International. Tranparency International i en Lorganizasyon Enternasyonal ki son bi se lager kont koripsyon.  E mon asire Mr Speaker, ki ler nou pou’n fini etablir sa Komisyon kont Koripsyon ki Onorab David Pierre ti demande atraver en Mosyon dan nou Lasanble, ki nou klasman lo sa lalis pou vin enn ki pli meyer e pli enteresan.

Mr Speaker, pa fini.  In pran kouraz nou tou pour ki ozordi Sesel i okip swasant katriyenm plas lo en lalis 188 pei lo lendis devlopman imen, fer par Nasyon Ini.  Anba sa lendis, en pei i fer plis byen ler life expectancy at birth i pli lontan, ler dirasyon oubyen peryod sistenm ledikasyon i pli long e ler income per capita i pli o.  Si Sesel pe okip sa pozisyon lo sa lalis, i vedir ki nou pe fer plito ase byen dan sa bann areas.

Anyway Mr Speaker, parey Prezidan ti dir Mardi pase.  Lepep an antye i konn tre byen sa ki nou’n fer ziska prezan.  Rezilta i la pour tou dimoun vwar e apresye e konpran.  E sa ki oule konpran.

Mr Speaker, nou pase i fors nou dezir en lavenir kot byennet lepep Seselwa dan son totalite i reste en priyorite e ki leta nou Nasyon i reste an sekirite.  Par kont, dan zefor pou reini nou pep, malerezman Sesel pandan sa bann dernyen mwan ki’n koule, ti pe pran en lapant enkyetan.  Politik ti pe komans diviz nou.

Mr Speaker, fodre zanmen Sesel i tonm dan politik sal.  Fodre ki zanmen nou perdi konfyans dan nou kanmarad.  Perdi konfyans dan nou pei e pli pir ankor, fodre ki zanmen nou perdi konfyans dan nou prop lekor, si vreman nou oule vwar nou pei bouze e avanse.

Mr Speaker, i annan en pwen mon ti ava kontan ranforsi pandan ki mon pe koze aktyelman.  Letan mon’n ekout Prezidan Michel dan son Diskour Mardi pase, mon’n vwar en Sesel avek tou son defi e tou son sikse.  E mon’n osi vwar ki somehow lo zepol Prezidan Michel, se fardo lour Sesel an antye.  Se sa lenpresyon ki bokou fwa nou gannyen Mr Speaker.  Wi.  Se Prezidan Michel ki Prezidan Larepiblik Sesel e ki wi, se li ki teknikman responsab pour nou pei, bon leta nou Nasyon.  Dan en sans, se li ki bezwen mazin lavenir nou Nasyon.  Me Mr Speaker, problenm Sesel pa zis problenm Prezidan Michel.  Problenm Sesel i problenm tou Seselwa, akoz en zonm li tousel pa pou kapab zanmen pran presyon tou sa Sesel li menm.  Se mwan, se ou, se nou tou ki premye pou ansanm responsab sa pei.  Prezidan Michel pa’n zanmen annan en baton mazik pou li diriz sa pei avek.  Se selman ansanm, nou avek li, ki nou pou kapab manifik-man transform sa pei.

E ki mannyer nou pou fer sa Mr Speaker?  Se an travayan plis e pli dir.  Nou bezwen reste angaze dan sa ki nou pe fer.  Gard nou konsantrasyon fikse lo nou misyon e aret konfiz nou bann responsabilite.  Sansan, i pou zis parey ki nou oule swiv en dizon, en dizenn Series dan en sel zour.  Ou pou bezwen sey mazinen ki’n arive dernyen fwa dan sa Series, pou ou kapab kontinyen swiv.  E sa Mr Speaker, i kapab tre konfizan.  Si vreman sakenn ti kapab gard son lokipasyon, si vreman sakenn ti kapab mentenir son responsabilite, nou ti pou pli lwen ozordi.  Sa i sa kalite perfeksyon ki mon krwar nou pe rode pour nou pei, si nou ti ava vreman petet kapab akonplir li.

Mon pou kontinyen Mr Speaker.  Mon ti ava kontan kontinyen par fer enn de komanter e sizesyon lo sa Minister ki mon’n travay avek pour plis ki 7an.  Lasante.  Lasante i ozordi annan preski 3 Brans.  E Prezidan in koz longman lo la e sa in sinifye plizyer keksoz Mr Speaker.

1, se lenportans sa domenn, koman sa enn Minister ki resevwar plis porsyon bidzeter anyel.

E 2, ki nou bezwen aksepte ki i annan serten problenm dan serten parti sa Minister.

Annou sey tret sa size Mr Speaker.  Annou komans koumsa.  Ki Lopital e lospitalite i sorti dan menm rasin.  Be ki en kliyan oubyen en pasyan i eksepte resevwar letan i kot Klinik oubyen Lopital?  Sa kestyon i rezim tou sa kestyon ki Prezidan Michel li menm ti demande dan son Diskour Mardi pase letan i ti pe koz lo servis ki Lasante i ofer.  E larepons i senp Mr Speaker.  En bon Servis Lasante.  Tou dimoun ki vizit Klinik oubyen Lopital i ekspekte resevwar en bon servis.  E en bon servis i pa ekivalan Minis Larue oubyen Prezidan Michel, menm si se zot ki anmas en pake zoure anba Klinik oubyen Lopital, dan bann serten sirkonstans.  En bon servis i senpleman ekivalan Minister Lasante an antye.  En tim ki pe delivre swen avek bann standar protokoler, me pli enportan, avek bokou lanmour e sourir.  Parey Onorab Dokter Payet ti dir yer.  En servis avek konpasyon.

E pri pour en tel kalite servis i pa kout larzan Mr Speaker.  Akoz?  Akoz bann tel kalite ki ou bezwen pou ofer en servis parey i devret sorti dan ou leker.  E sa ki sorti dan leker imen, nou pa kapab met en pri avek.  I pa kapab ganny aste.  Se pour sa rezon ki bann tel profesyon dan sa domenn, i plito ganny vwar koman en vokasyon.  Me ki ou gannyen letan ou ofer en bon Servis Lasante?  Senpleman plezir e satisfaksyon Mr Speaker.  Plezir e satisfaksyon pou vwar gerizon oubyen amelyorasyon lasante ou pasyan.  Sirtou plezir e satisfaksyon pou vwar sourir lo figir ou kliyan, malgre son douler.

Mr Speaker, sa servis ki nou popilasyon i ekspekte de nou Servis Lasante, i senpleman egzize ki nou ganny trete parey en konsonmater ki pe vin resevwar en nenport prodwi oubyen servis.  Enn avek en konsep ki koman en konsonmater, ki li ki touzour premye.  The customer is always right, menm si servis i ganny persevwar koman enn ki ganny donnen free.

Wi Mr Speaker.  Lopital e lospitalite i sorti dan menm rasin.  Dan son bann ansyen definisyon, lorizin Lopital ti en landrwa kot kliyan avek en difikilte oubyen en bezwen, ki se swa fizik oubyen sosyal, ti ganny akeyir oubyen resevwar avek e dan lospitalite.  En tel landrwa ti ganny refer lo la koman en Lopital.

Nou bezwen sey konpran sa lekspektasyon nou bann dimoun Mr Speaker.  Akoz ki nou dimoun ozordi pou menm pare pou peye pou ganny en dezyenm lopinyon lo kondisyon son lasante.  Se pa akoz Servis Lasante, ofer par Minister Lasante i move.  Non.  Sityasyon lavi nou bann sitwayen in sanz konpletman Mr Speaker.  Pa zis an referans avek Servis Lasante me lo tou nivo.  Seselwa par son listwar e pase, in konn e apresye valer sa ki pli meyer.  Nou’n kapab atraver nou pase, ofer posibilite nou pep ganny le meyer konfor posib.

I pa zis sa Mr Speaker.  Preski tou keksoz i deroul lo en nivo standar konmela.  Nou popilasyon i konn sa tre byen.  Pou donn en senp legzanp.  Personn pa oule esper servis plis ki 30 minit ozordi, Mr Speaker.  E 30 minit i menm kapab tro bokou.  En pasyan pa pou neseserman satisfe ki ou donn li zis Panadol ozordi.  Senpleman akoz i konnen i annan lezot pain killers ki kapab pli efektiv ki sa.  Lo nivo standar lavi ki’n monte, in par konsekans fer monte bokou sirkonstans lavi nou bann sitwayen.

Alors Mr Speaker, nou tou nou bezwen met en pti pe plis zefor, pou fer ki nou ganny en meyer Servis Lasante.  Ki se swa kliyan oubyen pasyan e bann ki pe ofer swen Servis Lasante, i devret annan en pe plis tolerans.  E mwan mon dir, annou donn lanmen sa bann  dimoun.  Annou fer li ansanm avek zot.

Mr Speaker, i annan enn de size ankor lo lasante ki mon ti a kontan adrese.  Ki annefe, mon’n ganny demande par bann ki servi Lopital Anse Royale, pou anmenn devan ozordi.  E sa i pa enkli kan ki servis admisyon pou komanse Anse Royale, akoz nou’n aprann resaman ki byento an mwan Mars, bann pasyan pou komans ganny admit dan bann Ward dan sa Lopital.  Sa 2 pwen prensipal ki mon pe plito vin koz lo la se Sant Izolasyon pour bann maladi kontazyez e servis ki bann Klinik i ofer dan rezyon sid/was.

Pour Sant Izolasyon Mr Speaker, Sant Karantenn, nou popilasyon pe pran bann dernyen menas maladi kontazyez koman tre serye.  Depi son SARS ziska dernyen-man, ZIKA.

Mr Speaker, i enperatif ki Sesel i ganny son Sant Karantenn o pli vit posib.  Malgre nou annan bann resours neseser pou reazir, me nou tro pti pou bar en lepidemi isi Sesel, sirtou san en Sant Karantenn.

Mr Speaker, mwan mon pe sizere ki sa batiman, sa Sant i ganny konstrir somewhere dan visinite Airport, dizon lo Zil Du Swet par la.  Zabitan i refize vwar ki Lopital Anse Royale i ganny itilize koman Sant Karantenn dan le fitir ankor.

Lot pwen i ki nou annan 3 Klinik ki pe ouver zis 2 zour dan lasemenn pou vwar kliyan, dan rezyon sid/was.  Sa se Takamaka, Baie Lazare e Beoliere.

Mr Speaker, sa 3 Klinik letan zot ouver 2 zour pandan lasemenn, zot deborde avek kliyan.  E sa presyon ki ganny devlope dan en tel sirkonstans, i repann lo Dokter e osi byen ki lo kliyan.  An retour, Dokter pa ganny sifizaman letan pou perform son devwar e byensir, kliyan i esper pour lontan avan resevwar en servis.

Mr Speaker, rezondet deryer sa tel lorganizasyon aktyel dan sa rezyon se resours.  Me avek en tel Bidze ki sa Minister i resevwar, ou pou oule krwar ki plis ti ava kapab ganny fer pou mye zer sa bann resours e permet ki sa 3 Sant Lasante i ava ouver a plen tan, sirtou prezans Dokter.  Si nou annan Dokter a plen tan dan sa bann lokasyon ki mon’n mansyonnen, i pou dan lavantaz preokipasyon ki dwatet ganny performen par bann Dokter e Ners osi.  Enn enportan se home visit e osi aktivite motivasyon e promosyon lasante, ki nou tan bezwen ozordi avek tou sa bann maladi ki pe leve.  Mon konvenki ki mon bann koleg respektif dan sa rezyon a dakor avek mwan, avek sa propozisyon.

Mr Speaker, bon lasante nou Nasyon i reflekte lo bon leta nou Nasyon.  Se sa ki pe sorti dan bann repons ki’n ganny delivre depi Vandredi ziska ozordi.

Avan mon komans termin mon repons lo leta nou Nasyon, mon oule fer mansyon ki bon leta nou Nasyon i pa depan zis lo bon leta nou pep me osi lo plizyer lezot fakter egalman enportan pour nou Nasyon.

2 Sekter ki’n enteres mwan parmi sa bann plizyer eleman nou lekonomi tou dernyen-man e ki pe kontinyen atir nou bann zenn pou angaz zot ladan, ki se swa koman lanplwa oubyen biznes, se Sekter Lapes e Lagrikiltir.

Mr Speaker, pandan lannen 2015, mon’n ganny sans admir komitman plizyer zenn pe partisip dan sa 2 aktivite, ki ede garanti nou lekonomi alimanter.  Bon leta nou Nasyon Mr Speaker, i osi ganny reflekte atraver sa 370 zenn Seselwa ki ti ganny zot Degre Iniversiter swa dan Liniversite Sesel, ouswa dan bann Liniversite aletranze.  Pou note, Liniversite Sesel pe vin deplizanpli atiran.  Non pa zis pour nou bann etidyan lokal Seselwa, me pour bann etranze osi.  Ozordi i annan anviron 2500 etidyan Seselwa full time, enkli bann ki part time e 3 etidyan etranze ki’n antre dan pei depi lannen pase.  Sa Liniversite ki serten ti krwar pou en failure, pe ozordi fer Sesel fyer.  Dimoun nenport ki laz pe partisip dan sa rev ki sak lakour, en graduate Liniversite Sesel.

Mr Speaker pou konklir, les mwan osi parey mon bann koleg, dir mersi mon bann zabitan.  I pa en sekre ki mon pe fer mon dernyen repons lo leta nou Nasyon dan sa senkyenm Lasanble Nasyonal e ki mon pa pou en kandida pour sa prosen Eleksyon Parlmanter sa lannen.  An dizan mersi Mr Speaker san ki mon zistifye mon lekor, mon oule zis garanti nou bann zabitan ki san zot, nou distrik pou san en larm.  I pou en distrik mor.  Anse Royale koman dezyenm Lavil, i en rev ki ganny partaze avek plizyer Minister konsernen.  E mon espere ki apre mon manda i terminen, ki i ava komans vin en rev ki pran son realite.  An dizan mersi, mon bezwen osi dir zot ki in en plezir pou etre zot humble serviter.  An dizan mersi Mr Speaker, i mon devwar osi pou dir zot ki Anse Royale in touzour vot pour Parti SPUP, SPPF e ozordi Parti Lepep.  Pour sa mon dir zot mersi e mon demann zot pou kontinyen vot pour progre e prosperite, pou kontinyen e touzour vot pour Parti Lepep.

Mr Speaker, pour ki sa pei i bouze, napa en sel Prezidan Michel.  Pour ki sa pei i bouze, napa en sel Parti Lepep.  Pour ki sa pei i vreman bouze, i annan lepep Seselwa tou ansanm.  ‘Together’ Mr Speaker.  Ki Bondye i kontinyen beni nou tou e mon dir zot ankor, mersi bokou.

Mr Speaker, mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Meggy Marie.

HON MEGGY MARIE

Mersi Mr Speaker.

Bonzour Mr Speaker, koleg Manm Lasanble Nasyonal, zabitan distrik Anse Aux Pins e tou Seselwa ki a lekout.

Mr Speaker, mon vwar li mon devwar koman Manm Elekte pour distrik Anse Aux Pins e osi mon devwar Konstitisyonnel, pou partaz mon refleksyon lo Diskour Leta nou Nasyon prezante par Prezidan Larepiblik Sesel, Msye James Alix Michel, le 16 Fevriye, 2016.

Mr Speaker, rezon det en Diskour lo Leta nou Nasyon, i premyerman sa randevou pou vin rann kont pep Seselwa, notaman zabitan mon distrik, parey Prezidan Michel in dir komansman son Diskour.  E dezyenmman rezon, se pa zis pou evalye degre satisfaksyon bezwen popilasyon, me osi pou verifye si nou pe avans dan bon direksyon.

Mr Speaker, sa 12 dernyen lannen ki Prezidan in prononse dan son Diskour, i petet pti gin letan pou serten, me bokou letan pour lezot.  Pti gin letan ler nou vwar devan nou, serten ser koleg, imansite bann travay ki reste pou fer, ek irzans bann defi ki kontinyen ogmante.  Sepandan, bann ki trouv ki sa letan i bokou, i par rapor nou manda, ki nou’n envesti.  Lo sa menm loptik, semen ki nou’n fer, i kapab ganny rezimen comme swivan: I ankor bokou pou fer malgre bokou progre remarkab ki’n ganny akonplir.  Zis an regardan bann sif koman levidans.

Mr Speaker, mon pa kapab reste endiferan devan serten pwen konsern ki Prezidan Michel, i fer sorti e met lanfaz lo la.  Se menm defi ki zabitan mon distrik pe eksperyanse, pe viv, pe koz lo la e pe rod solisyon.  Parmi i annan rezilta skoler, ki kontinyelman degrade, malgre tou zefor Gouvernman pou esey amelyor kalite ledikasyon, bann problenm ki relye avek Lasante, e kontinyelman vin en konsern.  Problenm Sanitasyon dan distrik, problenm Lozman, problenm Sosyal i arive ziska i termin devan Lalwa, lalis i long Mr Speaker.

Mr Speaker, me pour rezon letan, mon a pas lo detrwa pwen pertinan ki pe pli afekte mon distrik.  Mon analiz pour lo plan sosyal, ekonomik ek edikasyonnel me o sant mon deliberasyon, se sa zanfan mon distrik.

Mr Speaker, permet mwan komans avek ledikasyon nou zanfan.  Nou zanfan se lakle nou lavenir.  Anliny avek nouvo Curriculum Framework Pti Lanfans, Self ek ICCD Framework, mon profite pou remersye Gouvernman, pour ekout e reponn mon lapel, pou re ofer zabitan distrik Anse Aux Pins, son vre Lakres ki pe ganny renove.  Sa Mr Speaker, i montre osi, ki nou distrik pou benefisye anba sa R30 milyon pou devlopman Pti Anfans, ki Prezidan in anonse dan son Diskour.  En landrwa ideal pou gard zot zanfan, ler paran i al travay, Mr Speaker, sa i osi enn parmi bann reisit dan devlopman nou distrik.

Ser pep Seselwa, lo non nou zanfan, eski pa in ler pou aret fer gran Diskour e ansanm annou esey rod solisyon pour sa problenm?  Eski sa problenm ledikasyon, i zis konsern ledikasyon ek son bann travayer?  Nou bann rezo sosyal e dan lezot form medya, nou vwar ledwa i montre zis lo Minister Ledikasyon san menm demande, me nou ki nou rol ek nou kontribisyon dan sa zafer?  I enportan pour note osi, Mr Speaker, ki i annan menm ki ti osi form par Parti pou fer e pran serten desizyon e ki ozordi zot pe zis montre ledwa.

Mr Speaker, mon pozisyon, lo problenm Disiplin dan nou Lekol, i enn ki pa merit ganny tolere.  Sepandan, mon krwar senserman ki nou pa zis tret laform problenm disiplin, me annou osi tret son profonder.  Nou pa devret zis get sa problenm an izolasyon, me an konneksyon avek bann fakter e bann fleo sosyal ki pe kontinyelman annwiy e ronz nou sosyete.

Mr Speaker, se Lekol, ki mirwar oubyen refle lasosyete.  Ki nou ekspekte vwar, kan dan en lakour kot en zanfan i viv, i ganny karakterize, par lager, zoure, dispit – tousala anba lenfliyans sibstans ilegal – lalkol, prostitisyon.  Sa konportman pou byensir manifeste Lekol par sa zanfan ki’n vin viktim sa lensidan.  I enkyetan, Mr Speaker, pou vwar kantite ka kot bokou nou zanfan pe ganny maltrete, abize e neglize.

Mr Speaker, Kestyon ki reste, i ki touzour bann lespri se, ‘’Oli Lalwa ki sipoze protez nou bann zanfan dan bann tel sityasyon?’’ Pourtan bann Polisi ki gouvern zanfan i kler e i an plas.  Ki arive avek zot lenplimantasyon?  Akoz led i touzour retarde pou rezourd problenm sa zanfan?  Mr Speaker, mon regard mon rol koman Manm Lasanble Nasyonal, mon touzour e senserman krwar ki i pran en vilaz, oubyen en Kominote pou edik, dres e gid en zanfan.  Mon propoze alor ki i annan en zefor kolektif e Nasyonal pou redres sa sityasyon.  Nou tou, depi sa zanfan li menm, son paran, lezot manm son fanmir, lakominote – an gro, lasosyete.  Mwan osi krwar ki en armonizasyon ant bann Lenstitisyon ek lezot partner Minister Ledikasyon, lafanmir, Legliz. Anplwayer, lezot Minister i neseser.  Zot tou zot devret travay ansanm pou akord sa gitar.  Koumsa nou tou nou ava ganny en zoli ler pour sa refren.

Touzour lo menm laliny Mr Speaker, en zanfan ki’n ganny konsevwar anba lenfliyans lalkol ek drog, eski son konportman ek latitid, i pou parey lezot?  I kler ki son bann konportman pou bezwen lasistans medikal e sosyal pli spesyalize.  Dan en senaryo parey Mr Speaker, ki en Ansennyan ki pa spesyalize dan bann domenn, i kapab fer pour sa zanfan?  Menm si nou pe koz osi Polisi enklizyon oubyen lentegrasyon.  Mon lapel, Mr Speaker, i pou al pou Nasyon Seselwa.  Ledikasyon nou zanfan ek son lasante, napa ni kouler politik, ni lapartenans relizye, ni pouvwar e ni Lopozisyon.  Problenm ledikasyon Sesel, i en konsern Nasyonal.  Alor nou tou, ansanm ralye pour rezourd son bann problenm.  Annou aret montre ledwa akoz i fasil.  Donn en koudmen pou edik nou zanfan, pour en meyer demen.

Mon dezyenm pwen pertinan, ki mon pou tous lo la e ki konsern popilasyon mon distrik, se sa Kestyon byennet nou bann retret.  Sa i enkli son sekirite ek lape ki i bezwen, lasistans Carer ki travay avek li ek son swen medikal.

Mr Speaker, mon antyerman e senserman siport sa desizyon pou  ogmant zot pansyon sekirite sosyal.  De lot kote Mr Speaker, sa pa anpes mwan osi partaz enn de pwen refleksyon lo kondisyon lavi toulezour bann retrete.  Eski Gouvernman in fer provizyon pou met en mekanizm an plas pour zer byen sa bann benefis ki bann retrete i gannyen?  Pou eksplik mon pwen, si mon get sekirite ek lape ki sa retrete i devret zwir, konbyen nou bann retrete ki pa pe viv en lavi ere e anpe?  Konbyen parmi zot ki zot zanfan pe bat zot, pe maltret zot ziska ler zot rann lapel dan City Scan? Konbyen parmi zot, ki zot zanfan, menm pti zanfan, i fors zot pou donn tou zot larzan pansyon, pou depans initilman?  Mon swete dan en tel sityasyon, Lalwa i ava azir e vin pli efikas.  Eski Gouvernman pe port atansyon e met mekanizm an plas, pou gete e swiv ki bann Carer, zot travay i alaoter ki nou ekspekte?  Loan pou pansyoner.  I byen me Kestyon pour refleksyon i reste.  Eski sa laz, bann zanfan pou ankouraz zot paran pou al ankonbre li avek peyman en loan e kredi?  Oli sa sans responsabilite anver nou paran?  Souvandfwa se sa bann zanfan ki pou erit sa lakaz e sa lenvestisman.

Mr Speaker, Prezidan Michel, in osi koz lo diferan keksoz, parmi in koz lo konsesyon Tax, lekipman pour bann Antreprener dan Sekter Lagrikiltir ek Lapes.  Nou a swete en rediksyon dan pri pwason, legim ek fri e osi komodite laboutik lo letazer pa kontinyelman ogmante.

Mr Speaker, dan mon distrik i annan en bon pe artis.  Me nou pa antann koz lo zot, lo nivo Nasyonal.  Me byen koni lo lasenn enternasyonal.  Rezon i kapab varye.  Me enn se larzan pou pibliy zot travay, malgre ki i annan Lorganizasyon ki sipoze regroup zot, zot reste touzour enkoni lo lasenn Nasyonal.

Mr Speaker, mon swete, ki sa fon spesyal ki pou ankouraz devlopman talan dan lar, spor e kiltir, nou bann artis i swete vwar ki sa fon i osi benefisye tou artis, sportsmen, san preferans, non pa zis en group.

Mr Speaker, mon pou kapab termin mon lentervansyon, san enform zabitan mon distrik lo nou bann lakonplisman depi ki zot ti’n elekte mwan 3an pase.  Bann problenm endezirab ki souvan relye avek drog ek lalkol, ti pe nwir bann zabitan dan Anse Aux Pins.  An relasyon avek bann tel sityasyon, mon osi fyer, pou partaz sa bon kolaborasyon avek diferan partner kle, me ozordi mon kapab dir, ki nou zanfan ek lezot zabitan zot kapab respir sa bon ler vwazinaz lo Chetty Flat .  Sa problenm pa ankor fini ganny rezourd.  I annan ankor plis latansyon pou met ladan.

Mwan osi fyer pou partaz avek zabitan Anse Aux Pins, ki dan mon parkour politik, mon lalit pour nou distrik ganny en bon stasyon Lapolis.  Premye pyer in fini ganny mete.  Nou pe esper travay komanse dan nenport ki moman.  Sa i ava ede, Mr Speaker, pou anmenn plis lord ek lape pour zabitan distrik sirtou an relasyon avek bann konsern anti-sosyal ki’n deza mansyonnen.  E mon swete ki nou ava annan en Lafors Lapolis dan distrik ki efikas.

Mr Speaker, mon’n fer li mon devwar, pou akonplir dezir zabitan leo Capucin, par fer sir ki Gouvernman, i konstri semen Nourrice, pandan sa dernyen2an.  Me sa pa fini la.  Mon pe demann Gouvernman, pou konstri plis semen e an rezilta sa, i a ouver plis later kot nou zabitan ki pe rod later e ki lontan zot non i lo lalis, pou zot kapab benefisye e konstri dan zot prop distrik.  Sa i a ede pou zot a port zot kontribisyon dan devlopman zot distrik.

Mr Speaker, mon vwar li en konsern, enkyetan letan ou vwar lakantite zenn ki  pa dan lanplwa dan mon distrik.  Sa i fer ki i annan tro bokou zenn, ki deparpiye partou o bor laboutik e fatig bann kliyan e osi marsan ki vwar li en problenm.  Wi, nou annan progranm, ’Leve Debourye’.  Eski in efektiv?  Mon krwar in ler pou nou annan en lot mekanizm, pou kapab annan kontrol lo sa sityasyon ki vreman enkyetan dan nou distrik, akoz se zot nou lafors travay.  Wi, pa zis montre zot koman pou pil lo zot prosen, me i osi enportan montre zot, koman pou leve e ed zot lekor.

Mr Speaker, zabitan mon distrik, in touzour anmenn a mon latansyon kondisyon nou stasyon bis.  Sa konsern, pa’n ganny met lo letazer.  Ansanm avek Lotorite distrik, nou’n met lipye ater, byento stasyon bis pe al konstrir.  Mon lager pa’n fini la Mr Speaker.  Anliny avek devlopman nou distrik, koman Manm Elekte, a plizyer repriz, mon’n demann ek Gouvernman, pou annan en Plan Devlopman lakot Anse Aux Pins.  Ser zabitan, sa Plan in fini finalize.

Mr Speaker, annan en tel plan i ava ede, pou donn bann lenvestiser osi byen bann fanmir en lide lo kalite devlopman ki zot kapab fer a lavenir.  E sa i a ede ki Planning pa met zot retar.

Dezyenmman, annan en tel plan, pa zis pour fasilite devlopman deza mansyonnen, me pour osi armoniz devlopman Ile Soleil, avek lakot distrik.

Mr Speaker, proverb i dir: plito tar ki zanmen.  Zabitan in toultan koz avek mwan lo size drenaz dan leo e plato Anse Aux Pins.  Ser zabitan, ozordi Gouvernman pe vin realiz sa rev.  Tre prosennman, nou pou vwar travay komanse depi leba Bodanmyen, ziska lakot kot Carefree.

Pou konklir Mr Speaker, Diskour lo Leta nou Nasyon , i enn ki anmenn lepep Seselwa pour reflesir, dres son bord, vin en pe pli responsab e endepandan.  Aret montre ledwa.

Ser zabitan Anse Aux Pins, devlopman nou distrik, napa kouler politik, ni Larelizyon, me en devwar kolektif, armonize, pour nou kapab reisi.

Mersi Mr Speaker, pour sa letan ek latansyon ki ou’n akord mwan.  Mersi zabitan mon distrik, pour tou zot konprenezon, kritik konstriktif ek zot pasyans.

Mersi pep Seselwa pour zot gidans.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon, i reste nou 21 minit.  Onorab Bristol ou krwar ou pou kapab entervenir pandan sa 21 minit?  I ase?  Pardon?  Ok Onorab Payet, plis.  Onorab Murielle Marie, 35 minit?  Konbyen minit?  Ou pou kapab koz dan 20 minit?

HON MURIELLE MARIE

Wi, 20 minit Mr Speaker.

MR SPEAKER

20 minit ok, Onorab Marie.

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, tou Manm Onorab, zabitan Au Cap bonzour.

Mr Speaker, diskour lo Leta La Nasyon i enn parmi bann diskour ki annan bokou lenportans pour nou pei Sesel.  Diskour lo Leta La Nasyon prezante par Prezidan Michel Mardi pase dan sa Lasanble, i montre klerman ki Prezidan in ekout atantivman konsern lepep Seselwa.  Dan son ladres, Prezidan Michel in vin anmenn solisyon pou konsern lepep Seselwa san pran kont ki fanmir ou sorti, ki parti politik ou siporte ou ki larelizyon.

Mr Speaker, nou tou nou pou dakor ki Gouvernman Parti Lepep in fer bokou pour son pep me en pep ki pe kontinyelman devlope dan en lemonn globalize.  Sa ki ti en luxury pour ou, pour ou dimoun yer, ozordi i en nesesite.

Mr Speaker, pandan mon parkour politik e konneksyon avek bann zabitan dan mon distrik, mon’n ganny sa loportinite pour konpran sityasyon nou bann zabitan e zot leta ki zot pe viv ladan.

Mr Speaker, dan lepase teknolozi pa ti sitan annan gran lenportans dan nou lavi parey konmela.  Tou in sanze avek sa kantite devlopman.  Denozour laptop in okip en plas enportan dan laprantisaz nou zanfan e sa in vin en defi pour bokou bann paran ki pa kapab afford pou aste enn pour zot zanfan.  Lo sa not, mon pou siport sa progranm ki Prezidan Michel in met an plas konsernan laptop scheme ki’n vin an fors apartir Zanvye kot tou etidyan depi S4 pou benefisye atraver sa scheme.

Mr Speaker, mon fyer poudir ki Parti Lepep in kontinyelman met zonm o sant devlopman dan tou kous nou sosyete.  Parey Prezidan Michel in toultan fer resorti, i fer sir ki personn pa ganny kit deryer.  Apart bann diferan benefis apart ledikasyon, lasante, Prezidan Michel in al en step pli devan, in entrodwir en sezi mezir ki’n tous tou bann saler minimonm pour bann fanmir kapab anmenn plis reveni kot lakour.  Sa in osi enplik pou bann vyeyar ki zot pansyon in ogmante e de plis zot pou ganny akse avek en loan pou repar zot lakaz ki dan lepase ti sitan difisil kot zot ti bezwen met en lot presyon lo enn zot zanfan ou pti zanfan ki zot osi ti annan zot komikman finansyel.  Dan mon vizit kot plizyer lakour e dan diferan miting dan bann sou distrik, bokou zabitan in met konsern personal income tax ki zot ti eksprimen ki sa ti tro bokou lo zot saler e i demann revize.

Mr Speaker, sa i anmenn mwan osi lo pri lavi, kapasite nou bann fanmir pou fer de bout zwenn in kontinyen diminyen an rezilta logmantasyon dan pri komodite, menm pwason ki ou aste toulezour.  Mon sirtou konsern pour bann paran tousel e laplipar ditan se zot menm ki pe ganny saler minimonm.

Mr Speaker, mwan akey lanons fer par Prezidan Michel pou pran seri mezir pou adres pri lavi.  Lo lapar zabitan Au Cap, mon dir Prezidan Michel mersi pou rekonnet sa e ou’n pran mezir pou rezourd sa problenm.

Mr Speaker, distrik Au Cap in akonpli bokou pandan sa 4an atraver bokou proze tel ki peron Upper Reef Estate, pasaz pyeton, shed lo laplenn foutbol, shed obor court Point au sel, elarzman semen Point au sel vizavi lakour Pierre Joseph pour akse fasilite servis bis, bus shelter avek drenaz bus stop shelter laplenn St Andre, lalimyer lo laplenn pour fasilit bann zenn train ziske pli tar, changing room lo laplenn foutbol pour fasilit bann zenn pou annan en landrwa apropriye pou sanze avan e apre training, pavement ek railing pour sekirite zanfan lekol ki reste Jerusalem ek Gaza, pon vizavi laboutik Cavita Store Green Estate, semen transpor dan zone Lelefan, akse semen transpor vizavi lafanmir Finess, lalimyer ek enstalasyon cross barrier dan diferan sou distrik, servis bis pour zabitan Point au sel, repar bokou lakaz bann dimoun aze e osi bann ki pli vilnerab Mr Speaker pou nonm enn de.  I annan bokou ankor a fer me tou i depan lo baz priyorite an prenon kont avek resours ki nou gannyen.

Au Cap in osi benefisye avek proze kapital tel ki renovasyon lekol Au Cap, drenaz kot ex Reef Hotel ki’n ede retir delo lo semen ki ti inond bann lakaz zabitan Green Estate pandan dezas e osi pandan gro lapli.  Konneksyon delo trete dan zone St Roche, ex Sawa sawa farm, Green Estate ek Capucin ki ti en gro konsern pour sa bann zabitan.  Mon profit sa moman pour mwan fer resorti sa pwen, mon ti a voudre kapab fasilit tou mon dimoun dan mwan distrik avek en lakaz ou en bout later.  Me larealite i reste ki mon responsabilite i en fasilitater me non pa en donner.  Mon’n fer sa ki dan mon kapabilite, me i reste avek en lot lotorite pou egzekite.  Sakenn i annan son responsabilite pour zwe dan sa pei.  Koman en Manm Onorab, parfwa mon’n vwar mwan pe fer milyon phone calls zis pour mwan kapab ganny en randevou ek en lenformasyon avek en Public Servant lo case enn mon zabitan.

Mr Speaker, fotespere sa rezilta performance audit ki’n ganny fer dan bann Minister e departman i a kapab aranz en pe sa bann sityasyon birokrasi ki’n rann Seselwa fristre.  Sa bann mezir ki Prezidan in pran i dir bokou, i bann zouti ki nou pou kapab servi ou enplimante pou fer lavi tou dimoun pli konfortab e i ava anmenn plis prosperite pour nou pei.

Mr Speaker, sa problenm Drog in vin vreman enkyetan akoz de pli an pli sa sityasyon i vin pli pir.  Bokou fanmir pe kase akoz Drog, bokou zanfan pe soufer akoz Drog, plis resours i ganny depanse tel ki welfare pou soutenir bann fanmir ki’n vin viktim sa labi.  Bann fanmir ki viktim sa sityasyon nepli konnen ki zot pou fer.

Mr Speaker, bokou paran in vreman kontan ki Prezidan pe al entansifye lalit kont labi ek trafik Drog ki pou en lalit ki nesesit bokou resours, bokou zefor, bokou virzilans e bokou ledikasyon me Prezidan in fer resorti ki i pe al pran bann mezir akou term ki a soulaz bann paran ki pe soufer.  Par egzanp pou nonm enn de pour entansifye tretman medikal e progranm detox pou bann addicts, entansifye progranm reabilitasyon pour bann zenn ki’n ganny atrape avek Drog.

Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep in touzour asire ki son pep i ganny akse avek en lozman konvenab.  Sa in demontre atraver logmantasyon pou housing loan avek HFC sorti R750 mil pou vin R850 mil e logmantasyon nivo saler pou en dimoun kalifye pou en housing loan sorti R25 mil pou vin R30 mil.  Logmantasyon lo nivo saler pou ganny en housing improvement loan pou en dimoun kapab repar son lakaz sorti R8 mil pou vin R15 mil.  Bann dimoun lo en housing purchase agreement avek HFC, zot pou osi ganny rediksyon 25 poursan lo pri lakaz.

Mr Speaker, local governance i reste en defi pour nou bann kominote.  Mon pe refer klerman lo mwan distrik Au Cap, sa in osi anmenn bokou fristrasyon.  Au Cap i en distrik ki sak fwa gro lapli i tonbe i anmenn en kantite problenm.  Souvandfwa mon vwar mwan koman MNA pe monte pe al vizit sa bann dimoun avek mon DA.  A sa letan mon kapab senpleman anmenn en sipor moral pour zot akoz tou desizyon i ganny pran lo nivo santral.

Mr Speaker, mon kontan ki Prezidan dan son diskour in met ankor lanfaz lo lentrodiksyon konsey distrik.  Sa i ava ede pour lotorite distrik kapab pran desizyon lo nivo lakominote.  Olye pas dan bann gran prosedir ki pran bokou letan avan ki en dimoun i ganny en repons oubyen i kapab rezourd son problenm ki a ede redwir sa fristrasyon.  Netwayaz distrik osi i en gro problenm.  I annan detrwa semen dan mon distrik tel ki dan leo Green Estate, Reef Estate ek Point au sel ki pa aparet lo kontra Landscape.  Distrik i santi li paralize pou fer netwayaz akoz napa larzan ek nou ganny demande pou esper nouvo kontra.

Mr Speaker, antretan ki nou pe esper nouvo kontra, zabitan i fristre i krwar distrik pa pe fer naryen.

Mr Speaker, koman Manm elekte pour distrik Au Cap, mon pou pouse pou asire ki sa bann proze mazer ki’n komanse lannen pase pou ganny konplete dan son totalite sa lannen tel ki konstriksyon drenaz Turtle Bay ki a ede pou rezourd sa problenm delo monte dan lakour e lo semen.  Konstriksyon sa pon Green Estate, pavement kot Solano Savy ziska laboutik Cavita.  La mon profit sa lokazyon pou dir mersi tou bann propriyeter ki’n donn permisyon pou servi zot propriyete pou kapab enplimant sa proze ki pou benefisye pyeton e motoris an zeneral espesyalman bann zabitan lekol Au Cap ki sorti Green Estate.  Semen ek drenaz Upper Reef Estate, proze delo dan bann sou distrik.

Me parkont Mr Speaker, i reste ankor bokou defi pour deal avek parey drenaz bann fermye deryer kot Lenstiti Kreol ki pe kontinyen inonde a sak fwa ki gro lapli i tonbe.  Enstalasyon lalimyer dan diferan sou distrik, konstriksyon bus shelter monte vizavi laboutik Dezoben, elerzman semen kot lasapel Point au sel ki en danze pour pyeton e motoris e an vi ki later i prive, nou pe ganny difikilte pou ganny way leave.  La mwan pe lans en lapel ek sa fanmir, pou pran konsiderasyon e donn permisyon ki a permet distrik enplimant sa proze.  Bann lanmar kot lafanmir Wood cock kot laplenn St Andre e osi lafanmir Laport Anse Ocoub, problenm lerozyon ki en konsern pour nou distrik.

Mr Speaker, pandan mon manda, mon’n desarz mon responsabilite avek lanmour, avek konpasyon.  Mon parkour koman politisyen in mark mwan, mon’n akimil bokou leksperyans dan tou son laspe ki’n fer mwan vin sa vre fanm, sa vre manman determinen.  Mon’n vwar bokou nesans, mon’n asiste plizyer lanterman swa atraver maladi ou trazik, mon’n asiste bokou maryaz, mon’n temwen bokou soufrans ek lazwa.  Kot in annan soufrans mon’n pler ansanm, kot i annan lazwa nou’n selebre ansanm.  Mon’n vizit bokou lakour e mon’n fer bokou zanmi.  Mon’n organiz diferan aktivite lwazir ki’n anmenn lazwa de viv dan mon distrik e sa in mark zot ziske prezan, zabitan i ankor pe koz lo la.

Mr Speaker, laprev i la ki mon’n toultan met mwan zabitan avan tou.  Sa ki annan lizye pozitiv in vwar sa tre byen e zot in montre zot rekonesans.  Me sa ki annan lizye negativ in toultan pa apresye e pa satisfe.  Mon’n fer bokou diferans dan lavi bokou mon bann zabitan a tou laz.

Mr Speaker, akoz resours limite i pa’n posib pour mwan satisfer tou mon bann zabitan parey zot ti a voudre.

Mr Speaker, pli gro lakonplisman pandan mon manda se sa respe ki zabitan Au Cap in donn mwan.  Mersi pour sa.  Ser zabitan Au Cap, i en moman refleksyon pour zot.  Mazinen ki reprezantan Parti Lepep ki ti pas devan zot laport pour anmenn sa sipor zour dezas ti frap nou distrik.  Zepol reprezantan Parti Lepep ki zot ti vwar devan zot laport ler zot ti perdi enn zot manm fanmir.  Reprezantan Parti Lepep ki ti anmenn sa soutyen pou ou ler ou ti pe rod sa lasistans pou al fer tretman aletranze.  Zabitan Point au sel, zis mazinen ki reprezantan Parti Lepep ki ti la akote zot ler zot ti pe rod konneksyon delo trete, ler zot ti pe rod akse semen pour fasilit, akse lanbilans pour bann ki malad.

Mr Speaker, mon oule profit sa lokazyon pour mwan dir mersi tou zabitan Au Cap. Mersi mon fanmir ki’n konpran mwan e siport mwan dan bann moman difisil e tou bann partners dan mon distrik ki’n donn mwan sa sipor pandan sa 4an, ki’n ed mwan transform Au Cap kot in arive ozordi.

Zabitan Au Cap, Parti Lepep pe kont lo zot sipor pou ansanm kontinyen fer briye nou distrik.

Mr Speaker, mwan mesaz la ki nou dan letan karenm, ki tou zabitan i bezwen rekonsilye e met tou nou diferans de kote, annou kontinyen travay ansanm dan lanmour pour benefis e prosperite nou distrik.  Ki Bondye i a touzour beni zot ek nou distrik.

Mersi.

MR SPEAKER

Bon, avek sa nou ava adjourn ziska 11er

BREAK

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinyen avek deba, lo lalis mon annan Onorab Bristol.

HON ALDERIC BRISTOL

Mr Speaker, koleg Onorab, zabitan Takamaka bonzour.  Ankor enn fwa ozordi mon santi mwan fyer pou ganny sa dernyen loportinite pou prezant mon reaksyon lo speech Prezidan Michel lo Leta Nou Nasyon.

Mr Speaker, parey mon bann frer Onorab sa Senkyenm Lasanble, nou’n tenir nou for pandan sa manda.  Nou’n tenir nou for pandan ki nou pe sey nou mye, laba deor i annan tou sord kalite mannev pou sey demoraliz e degout nou.  Laba deor i annan tou sord kalite lafors ki ti oule met nou retar.  Nou’n sourd lo zot akoz nou konnen ki purpose nou la anndan.  Nou konnen pour ki rezon nou lo sa fron batay, nou konnen ki travay nou annan pou fer, nou konnen ki nou la pou reprezant e defann nou parti, nou pep e nou pei, nou konnen ki se nou ki ti ganny elekte par lepep pou reprezant lepep.  Bann ki ti boy kont, kontinyen koz laba deor menm zot, mon mazinen ki zot plas i an realite laba menm kot zot ete.

Mr Speaker, letan nou manda i fini, nou bann Manm Onorab ki la anndan nou pou sorti avek nou latet anler.  Nou pa’n parfe me nou’n fer en diferans dan lavi en kantite dimoun e mon dir sa avek tou lonnekte e tou senserite.

Mr Speaker, Sesel ozordi pe fransir en lot letap.  Prezidan Michel ti demontre en diskour ki for, ki blende e ki ranpli avek lespwar pour tou Seselwa pe enport ou stati dan sa sosyete.  En diskour ki tous aspirasyon e dezir sa pep, en diskour ki adres keksoz ki tre pertinan e tre esansyel pour nou sosyete Seselwa ozordi.  Kondir manrmay sa diskour ti annan ladan.  Pandan ki serten zot glob in pet vre, me pour lamazorite Seselwa sa diskour in anmenn en soulazman lo figir e dan zot lavi.  Pandan ki serten zot pe mord zot nennen vre, me lamazorite Seselwa pe santi en nouvo souf, en nouvo lelan dan zot lavi.  Pandan ki serten pe dir ki se ma fot, me lamazorite Seselwa i santi zot soulaze par bann mezir ki pou benefisye zot e ede soulaz serten soufrans lanmertim e dezapwentman.

Mon kontan ozordi, wi nou’n vot byen.  Sa 1111 zabitan Takamaka in byen vote e zot dir mwan dir sa bann engra e sa bann Lopozisyon ki zot pa pou anpandan.  Nou fyer dan nou distrik akoz nou en distrik ki’n fer fars avek non selman kont Lopozisyon e serten lezot eleman opozan me osi kont serten lezot Manm Lasanble ki’n deza reprezant nou oparavan e pa zis enn.  Nou’n montre zot ki nou en distrik ki apresye sa ki nou parti, nou Gouvernman in fer pour nou.  Sa bann zonm e fanm lepep dan Takamaka i dir zot bliye, sa ros zot pa pou roule, nou Prezidan zot pa pou touse.  Nou pa regret nou vot, nou konnen kot nou sorti, kot nou ete e kot nou anvi ale e la nou dir bring on Eleksyon Lasanble Nasyonal aprezan, nou’n pli pare ankor e bann zanfan prodig mon pa konnen ki zot pou fer mwan.  Sa enn dan Labib ti retourn e al demann pardon, sa bann ki nou annan la i ava enteresan pou vwar ki zot fer.  I annan ki ti dan byen dan sa pei, i annan ki pa ti ni bezwen travay ankor, a konn swivre bannyer demen dimoun.  Konmdir sanson mon tors tennyen mon lipye konnyen mon anvoy lavwa, anvoy lavwa bannla.

Mr Speaker, granmoun in toultan dir ki lasarite i komans dan lakour, ki ou komans apresye sa ki ou annan pour ou kapab kontinyen benefisye ankor.  Ki zanmen dan ou lopilans ou devret bliy ou nesans, ki zanmen ou devret bliye kot ou sorti akoz en pep san son listwar i parey en pye dibwa san rasin.  Ki ou zanfan i konnen e konpran kot nou sorti, kot nou arive, kot nou ete pour zot apresye sa ki zot annan a zot laporte ozordi.

Mr Speaker, Mardi le 16 Fevriye isi dan sa Lasanble, nou Prezidan in koze.  Prezidan Sesel demokratikman elekte an Desanm 2015 in koze.  Apre ki in ekout son pep, Prezidan Michel in delivre.  Dan sa speech i annan bokou keksoz enportan e enteresan ladan.  Bokou keksoz ki adres tou kous nou sosyete depi sa nouvo ne an pasan par bann zenn, bann etidyan, bann travayer ziskan nou pli aze.  Me par lakanmizri, Lopozisyon in swazir pou fer cheap politics lo sa speech.  Zot pe fer sa akoz zot glob pa’n zis pete me in grennen.  Zot pa ti ekspekte sa knock out. Bann bon konpozer, konpoz sa enn aprezan.

Mr Speaker, mon rapel ler Mr Madanm Moumou ti pe ganny serten difikilte pour ganny en loan HIL zis akoz zot laz malgre ki zot tou le de zot ti ankor pe travay e ankor pe debourye.  Mon kontan ki loan pour bann tel laz dimoun in ganny adrese akoz zisteman i bann lakaz pli ansyen ki demann serten renovasyon e sa demann lakaz:-e sa bann lakaz i propriyete nou bann dimoun pli aze, bon desizyon Mr President.

Mr Speaker, mon osi vwar abolisyon sa stamp duty lo lavant later koman enn ki fer sans e ki i a permet sirtou nou bann dimoun ki aste later atraver loan pour ganny sa rekour pou pa pey sa stamp duty. An dizon sa, mon ekspekte ki bann prosedir ziska ler sa bann dimoun i ganny son dokiman lavant dan son lanmen e i a speed up. Logmantasyon saler de baz a ed en pe plis reveni antre kot lakaz.  Lefe ki servis i reste gratwit e aksesib pour tou sa pep, i vedir ki napa kou adisyonnel lo nou dimoun dan sa bann sekter.  Plis lakaz, plis lenfrastriktir e plis servis i en sir ki sa Gouvernman i krwar dan devlopman sa pei e avek sa pep.  Pep o sant nou devlopman, sa i demontre klerman ki nou Prezidan i krwar dan nou dimoun e i debout for pou defann Sesel.  Se sa en vre Prezidan, se li nou Prezidan.  En zonm ki konn son priyorite e priyorite son pep.

Mr Speaker, sa Lopozisyon ki nou annan la pa ni demann gat letan pou koz lo la.  Zot en group ki pe sey anbet kanmarad, zot en group ki engra zot pe sey anbet lezot, zot pe sey anbet lepep, en group pe sey anpay en lot group, en group i sey zwe solda dan lakok son kanmarad, en group in fini kidnap en lot group, sa ki’n met son nanm dan bogi in mete, sa ki’n vann son nanm in vann, sa ki’n les li ganny anbete in les li, sa ki pe cool mad dog pe cool mad dog, sa ki fer son teat i fer, sa ki leker i plen ek laenn ek vanzans e sa ki pe regrete pe regrete.

Mr Speaker, si ou vwar en boug i dir en keksoz e apenn 9erd tan e apre i vir parol i dir en lot, dir mwan ki konfyans ou kapab met dan li.  Si ou vwar en boug i aplodi ler keksoz i dan son faver me ler pa satisfer li i sorti laflanm dan son nennen parey dragon ki konfyans ou kapab annan dan li.  Nou lepep nou pe obzerve, petet nou pe tro obzerve, nou pe get zot kot zot ensilte nou e fer politik sal e pante ver to nasyon ekstremis.  Nou pep in plis ki ganny ase, nou pa pou desann a zot nivo, me petet in plis ki ler pour nou fer en lamars masiv nou osi e demande ki zot dirizan enkonpetan i demisyonnen e ki zot fer en politik pli sivilize dan sa lemonn sivilize kot nou pe viv ozordi.

(Applause)

HON ALDERIC BRISTOL

Mr Speaker, sa ki pour ou i pou ou me sa ki pa pou ou pa pou ou.  Aksepte larealite.  Reality check my friend, it’s Seychelles time, time to fade away forever.  Konmdir Onorab Ghislain, koul katern e nou a met ou dan barik pou pike laprosenn fwa.  Antretan fou lape e les lepep avek Prezidan Michel travay.  Zabitan mon distrik, pandan sa dernyen 4an nou’n fer en parkour tre enteresan ansanm.  Nou’n travay ansanm, nou’n sante danse ansanm, nou’n pler ansanm, nou’n ankoler dezapwente ansanm, nou’n viv tousala ansanm malgre nou diferans endividyel.  En parkour ki pe vwar devlopman nou distrik lepanouisman nou dimoun.  Mon konnen ki mon pa’n arive fer tou, mon pa’n arive ed tou dimoun e mon pa’n arive satisfer tou dimoun me ansanm nou’n fer bokou e vwala leta nou distrik.  Nou’n arive stabiliz nou distrik politikman kot travay ki nou’n fer in benefis dimoun pe enport zot afilyasyon.  Nou’n en distrik ki’n ase trankil kot sakenn in sey deboury dan son fason.  Nou’n vwar en travay pli etrwat e pli konpreansiv ant Lofis MNA e lofis DA avek bi anmenn maksimonm benefis pour nou zabitan.  Nou’n vwar komansman en finisyon serten pti proze semen sirtou lo bann teren ki pli konplike menm avek serten difikilte ou pe liv parfwa.  Pa fini la, pou annan ankor sa bann pti semen ki pou ganny konstrir e serten travay serve e desen pou komanse sa lannen pour ki lezot kominote i gradyelman benefisye.  Nou’n vwar en redinamiz dan aktivite sportif tel ki foutbol ek domino enkli improvement fasilite sportif tel ki lalimyer lo laplenn foutbol e en dezyenm multipurpose court. Sa Olympic in mont dan dezyenm divizyon e tim domino pe fer tre, tre byen li osi, felisitasyon.  E la ki sa de in fini etablir, bann lezot tel ki beach volley ball, volley ball, beach soccer, basket ball a gradyelman komanse.  Nou’n vwar sikse dan kiltir kot Takamaka in montre ki i ankor valoriliz son kiltir e nou’n demontre nou kapasite ki swa atraver Paul e son group ladans kanmtole, Mis Antoinette ek son tim Trwazyenm az, Michel, Vincent, Raspyek ler zot poetiz zot mikro, Ladministrasyon Distrik pou kordin tousala e tou bann partisipan ki’n ede pou fer Takamaka ranport sa premye gran pri kiltrel organize par Minister Tourizm e Kiltir, felisitasyon.

Nou’n vwar lenstalasyon nouvo lalimyer pou ekleraz semen primer ensi ki bann semen segonder e tersyer.  Ansanm avek DA distrik nou’n fer letour sa distrik antye depi bor lanmen Takamaka ziska dan leo Bougainville e nou annan en lalis konpreansiv lo bann landrwa kot i nesesit lekleraz e sa nou’n anvoy SLTA. Depi ler mon’n konmanse ansanm avek zot sipor, mon’n lager pou lagrandisman nou trwa semen segonder prensipal, nou’n reisir pou ganny larzan pou komans travay lo enn at least e sa se semen Agathine.  Travay in komanse tar lannen pase e ler sa proze i fini, zabitan pou annan en semen anviron en 750 met longer ki pou ase larz e ki pou permet sirkilasyon trafik dan de direksyon.  Pli enportan ankor, nou’n fini diskit avek SPTC pou konsider met en servis bis lo sa semen e pou ed sirtou bann pli aze, bann ki ti donn koudmen atraver travay volonter pou fer sa semen en bann lannen pase.  Leokri bann fanmir ou manman tousel ki bezwen kit zot zanfan dan en landrwa konvenab e sef, in finalman ganny tande.  Lokasyon zeografik nou distrik i nesesit ki laplipar dimoun i bezwen al travay deor distrik.  Nou’n vwar lenportans en Day Care atraver sa enn tanporer ki pe deservi anviron en 50 enn zanfan.  Apre bokou deba e bokou demann ki mon’n fer dan sa Lasanble e avek lotorite konsernen, desizyon in ganny pran pou konstrir en Day Care permanan sa lannen.  Nou pe vwar en nouvo lelan lo size lozman dan nou distrik proze flat ex Dezoben i en proze byen koni dan distrik.  En proze ki nou’n lager, nou’n involve ladan menm teknikman, la in komanse lannen pase e pe al vreman byen.  Enn ki modern e ki adres serten demann lakaz pou Takamaka, Anse Royal e osi Baie Lazare.  Zabitan in fer resorti defayans dan resepsyon telefonn Airtel e Cable and Wireless dan serten parti nou distrik, demann in ganny fer e travay in komanse lo enstalasyon en lema 30 met par Airtel dan leo Takamaka ki nou ekspekte i konplete tre prosennman prezan nou ekspekte ki Mr Cable and Wireless i swiv parey.  Zabitan pe demann en better deal pou zot larzan.  Sa proze public beach and cultural park i ankor an mars.  Allied Builders in fini konmit son lekor atraver SCR Tax e proze ti kot Planning Authority pou approval.  Nou espere osi ki sa osi i bouz en pe pli vit.  Sa enn osi zabitan pou vreman apresye ler in konplete avek tou son bann fasilite ki i pou annan.  Nou lekol in komansman sa term welcome en nouvo Head Teacher, enn nou menm, enn nou zanfan distrik.  Nou swet ou labyenveni Mis Magda e nou konnen ki avek ou leksperyans e kapabilite ou:-ansanm avek ou bann teacher’s e staff devoue, zot pou anmenn sa lekol pli o ankor, pa zis akademikman e lezot aktivite ki zot toultan shine ladan, me osi lo nivo sportif.  Mon profit sa lokazyon pou dir bann paran koste plis e montre plis lentere ver lekol e ledikasyon zot zanfan.  I tre enportan e lo mon non, non tou staff, zanfan e paran, mon swet Mis Sylvia e bon retret e mon dir li mersi pour son letan.  Pandan sa dernyen 4 a 5 an, nou distrik in witness en transformasyon tre aparan.  Nou annan lakaz ki’n e ankor pe ganny konstrir, bann fanmir ki swa lo zot menm ou atraver en loan pe batir zot prop lozman, sa i tre ankourazan.  Mon annan bann businessman ki’n vin etablir zot kot nou tel ki magazen, apartman pou lwe, pti biznes touristik eksetera.  Loportinite in donnen e zot in pran.  Nou welcome zot kot nou an esperan ki zot osi zot donn koudmen e lev nou distrik e zot vin avek en lespri pozitiv pou travay.

Mr Speaker, i annan ankor bokou keksoz ki nou inisye e ki enportan pour nou distrik e zabitan ki pou komanse pou kontinyen atraver mon sikseser tel parey Food Pack dan leo Bougainville, lagrandisman junction Bougainville, bann pti proze lazenes, kiltir ek sport parmi lezot.  Nou believe dan kominote, nou believe dan kontinite, nou believe dan progre, nou believe dan nou dimoun e parey nou moto eleksyon ti dir, Together Forever. Sa ler nou met latet ek zepol ansanm ki nou kapab fer en diferans.  Se ler nou ralye ansanm ki nou kapab fer plis keksoz.  Reste alekar e zis kritike e fer rimer pa fer nou okenn dibyen.  Sa ki nou fer o nivo lakominote i repann ziska nivo nasyonal e menm rezonnen enternasyonalman.  Sesel i bezwen tou son zanfan, Takamaka i bezwen tou son zonm ek fanm.  Tou dimoun i bezwen met lanmen dan lapat pou fer en pli gro gato e asir en bon lapartaz, i osi enportan ki sa.

Mr Speaker, sepandan i annan serten issues ki senp e straight forward ki kapab ganny adrese san ki i annan sa bann red tapes e la mon pe koz lo servis piblik.  En legzanp tipik se lavites ki bann glob brile dan bann street lights dan bann distrik i ganny ranplase.  En travay senp ki kapab ganny fer tre vitman, safety nou dimoun ki servi sa bann semen segonder sirtou sa ki pe sorti or pe al travay dan fernwanr i primordyal.  Lalimyer pou ekler bann zebra crossings aswar e menm provizyon overpass dan serten landrwa kritik i ava al tre lwen pou ogmant sekirite pyeton lo semen.  Lot legzanp se rol DRDM pou asiste e adres bann sityasyon dezas danzere e irzan, tir portre pou al fer rapor pa solve problenm imedya e dilenm sa dimoun.  Dir ki MNA i annan pouvwar pou met Kontrakter lo site apre forward invoice i en keksoz tre iresponsab pou fer.  Mon demann plis aksyon de zot par si non, mon pa vwar en tro gran sans avek rezon dept DRDM.

Mr Speaker, i mon swe ki bann mezir neseser pou met pare sa de trwa bout later Land Bank pou distribye avek enn de nou bann zabitan i ganny konplete o pli vit posib.  Mon konpran travay lo sa Minister me osi mon pe fer sorti laspirasyon nou zabitan ki dan bezwen.  Napa bokou sa bann plot so annou met en pti pe plis zefor e mersi pour zot korperasyon travay avek lotorite distrik.  Mon apresye ki lamazorite travayer dan servis piblik i travay byen e zot donn maksimonm nou dir zot mersi pour sa bon travay e kontinyen lo sa semen.  Parkont i annan en group ki la avek zot diferan azanda personnel.  Mwan mon’n deza viktim sef avek azanda personnel e i fermal sa.  Mon pa ti a voudre mon frer i pas atraver sa.  Ler en CEO i sers tou fason pou downgrade enn son staff tre eksperyanse zis akoz serten rezon personnel, sa i tre trakasan.  Pa devret arive sa bann zafer dan sa pei.  Si en sef i pez en lot akoz i pe protez son plas, sa osi i mal.  I kree mekontantman e i anmenn diskor e lanmertim dan landrwa travay.  Ler en sef i anpes enn son travayer avanse pou fer monte enn son dalon, sa osi pa dan lespri fairness, i apel viktimizasyon.  Ler en travayer pa fer son louvraz byen on purpose pou fer piblik ankoler mekontan e lager kont sistenm, sa osi i malere e pa akseptab.  Si ou pa anvi travay al asiz se ou, les plas pour sa bann ki anvi donn en bon servis.

Mr Speaker, ankor enn fwa mon felisit tou sa ki pe fer bon travay ek zefor kontinyel pou upgrade service delivery.  Nou pep i note e zot apresye bokou.  Keep up the bon travay.

An konklizyon Mr Speaker, mersi pour tou sa ki’n donn mwan sipor dan mon manda.  Mersi pour bann zabitan Takamaka ki’n konpran ki mon pe sey fer pou zot, mon pa pou fer parey mon predeseser.  Mon pou donn full sipor sa enn ki pe vini osi.  Pli enportan, mon pa pou detri mon parti ek mon pei.  Nou la anndan lo kote mazoriter nou pa pou trai nou pei ek nou parti.  Lavi pe evolye, zonm pe vin pli konpleks, teknolozi in vin enfiltre partou me kwa ki se swa, imen i reste imen.  Disan ki koule dan nou lavenn e leker ki bate dan nou lestoman.  Gran met in donn nou lespri pou servi pou konn:-in donn nou lespri comme il faut pou sey fer sa ki byen e desifre ant laverite ek mansonz e nou les desten ziz nou lo la.  Nou zorey ek nou lizye i permet nou tande e vwar sa ki otour nou e en konsyans pou realize sa ki byen ek sa ki mal.  Sa ki pa vwar keksoz ki byen dan sa pei ozordi swa zot aveg, swa zot sourd, swa zot le vin donn nou sa ki nou napa me anba direksyon Prezidan Michel, sa ball nou pou fer retourn dan zot fourka.  Nepli annan letan pou gaspiye, nou pep pe depan lo nou, ansanm nou bezwen travay, ansanm nou bezwen rekolte zouir fri nou travay, ansanm nou bezwen anmize e selebre, ansanm nou bezwen avanse, together forever, forever together. For e solid sa ros pa pou roule, pa pou anpandan.

Vwala Leta Nou Nasyon Mr Speaker, ki Bondye papa i kontinyen beni e gid nou dan bon direksyon touzour.

Mersi.

MR SPEAKER

Onorab Payet-Marie.

HON MARIA PAYET-MARIE

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, 38an pase, mon ti annan mwan zis 5an.  Ankor en zanfan, san menm mazinen sa letan, si ozordi mon ti pou arive grandi pou vin en adilt responsab e en Lepep fyer dan sosyete.  En sosyete kot tou zenerasyon pe benefisye, e pe devlope.  En sosyete fonde par Per Fondater Prezidan France Albert Rene e ki pe kontinyen ganny dirize par Prezidan James Alix Michel ki’n la akote tou Seselwa pou donn  tou Seselwa en vre sans lafyerte e en vre sans lidantite Nasyonal.  En sosyete kot zonm ek fanm i ganny son plas O sant nou devlopman.

Mr Speaker, pandan letan ki mon ti pe grandi, ek sa distrik ki’n toultan pres ek mon leker, Mont Fleuri, mon aprann, mon paran in fer tou zot mye pour montre mwan lenportans annan respe, disiplin, annan sa lespri partaze, lanmour e lapresyasyon pour mon frer ek ser.  Malgre serten defi, zot in toultan fer sir ki mon reste lo sa bon semen.  Zot ti fer nou, mon frer ek ser, konpran ki ler napa en keksoz pou donn nou, savedir zot ti napa pou donn nou.  E ler ti annan, zot ti partaz ek nou tou.

Mr Speaker, nou paran in toultan koz avek nou lo vre lamizer, ki zot in pas ladan e kot zot paran e gran paran in pas ladan.

Mr Speaker, vre lamizer nwanr, se zenerasyon avan nou, ki’n konn vre lamizer nwanr.  Sa zenerasyon Pti Boy/Gran Msye, diri dan kafe dan bomaten, mars apye ziska Lavil ziska Port Glaud, sa se zenerasyon ‘64’ e sa se zenerasyon ki’n konn vre lapovrete.

Mr Speaker, parkont, nou zenerasyon ‘77’ an montan, nou pa’n konn vre lapovrete nou akoz lavi in gradyelman amelyore dan nou pei pou anmenn nou kot nou ete ozordi, menm si annan ki deside swazir pou pa aksepte larealite.

Wi, Mr Speaker, larealite ozordi, le vre Leta nou Nasyon, se ki nou pei in bokou pli devlope ki zanmen depi 38an pase ziska ozordi.  En tranzisyon enportan, depi mon laz konesans ziska ozordi.  Se sa tranzisyon enportan ki mon kapab koz ek mon zanfan lo la, san rezervasyon me avek lafyerte.  Mon fer li byen konpran ki nou isi Sesel nou pa ris, me nou pa pov.  Sa ki nou annan se ase pour nou viv e mon osi fer li konpran, ki se gras a bon direksyon e gidans mon paran e gras a prensip e vizyon nou Dirizan nou Parti SPUP/SPPF e Parti Lepep, ki son lavenir i garanti anba Parti Lepep.  Sa Parti ki mon pou toultan siporte e ki pou reste toultan pres ek mon leker.

Mr Speaker, depi  ki mon pe ekout Prezidan Larepiblik James Michel delivre son ladres lo Leta Lanasyon, zanmen mon’n santi mwan osi fyer ki sa dezyenm ladres ki i ti lir Mardi pase.  Mon fyer akoz finalman, sa Parti anba direksyon Prezidan Michel, in donn lepep tou sa ki zot pe demande en sel kou.  E ozordi serten Lopozisyon ki napa nanryen ankor pou dir, pe dir ki se zot nide?  I montre ki vreman nou Prezidan i travay pour tou Seselwa, irespektiv si ou Parti Lepep ou non.  I osi montre ki vreman i en Prezidan ki ekoute e ki i pe travay pour benefis sa pep.  I vre legzanp en Dirizan for e entelizan, i ranpli ek lasazes.  In montre nou ki dan moman difisil ek defi, menm si in reste silans, pour en pe letan, i vedir ki i ti pe byen analiz sityasyon avan ki i vin devan e prezant nou avek en Ladres ranpli avek lespwar pour tou Seselwa.  Sirtou ou sa Seselwa ordiner, ki’n fer li konfyans e donn li sa sans pou kontiny sa bon travay ki in komanse.

Mr Speaker, laverite ou pa kapab kasyet.  Lakonplisman Sesel ozordi, se larealite ki ou pa kapab kasyet.  Fer sa ki oule, pile si ou anvi, laverite ou pa kapab rennyen.  Ozordi Sesel, i ganny klasifye koman en upper middle income country. Sa ki konpran sa, i vedir i tre byen.  Me sa ki fer krwar i pa konpran, vwala alor serten statistik ki ava eklersi serten dout.

Mr Speaker, 38an pase selman 10 poursan Seselwa ki ti propriyeter zot prop lakaz.  Ozordi sa in ariv 72 poursan.  38an pase, ni menm en Telefonn lakaz, personn ant nou ti napa.  Ozordi 93 poursan Seselwa i annan en mobile phone. 38an pase nou ti pran bis ouswa kanmiyon.  Ozordi nou annan plis ki 20 mil loto dan pei – 1 loto  pour sak 5 Seselwa.  38an pase Seselwa pa ti konnen ki savedir pas dan avyon.  Ozordi apepre 40 mil Seselwa pe voyaz aletranze.

Mr Speaker, lavenir nou pei, i lo bon semen, sirtou pour sa zenn ki konpran valer lavi, lenportans travay dir, pour napa problenm pour embrace lavenir dan konfidans.

Ozordi Mr Speaker, nou pe partaz sa larises ki nou’n travay pou gannyen, en travay kolektif, en zefor linite Nasyonal, en responsabilite partaze, parey Prezidan Michel in koz lo la dan son Ladres.

Mr Speaker, larises pou annan ankor, si nou kontinyen travay ansanm dan lentere nou pei.  Fodre par lao tou, nou viv nou lavi toulezour avek en sans loptimizm ek pozitivite, respe ek lonnekte anver lezot e gratitid pour bann keksoz ki lavi i donn nou.  Tou dimoun i annan drwa lo sa later me fodre nou mazinen osi, ki nou pou nou pli byen zwir nou Drwa, nou bezwen osi realize ki nou annan responsabilite, pa zis pou egzekit nou Drwa dan en fason benefisyab pour nou, me osi an respektan sa menm Drwa ki lezot imen parey nou i annan.  E nou devret fer tou sa ki nou fer avek lanmour, pour nou frer ek ser e avek lanmour pour nou pei Sesel.

Mr Speaker, sa lannen ankor tenm Nasyonal in ganny deklare:  Mon kontan Sesel.  Sa i pa en azar akoz i vre, si ou en vre Seselwa ou en vre patriyot ou bezwen kontan Sesel.  En vre patriyot son rol, se pour defann son pei a tou pri.  I la pou fer Sesel dibyen e parey nou Prezidan in dir nou, pou viv nou lavi koman Seselwa, annou fer nou kontribisyon konte anver devlopman nou pei.  Me non pa zis pour nou breakfast, dezennen e din ‘Politik’.  Nou pa pou ariv okenn par e sa Mr Speaker, in komans vin en kosmar pour plizyer fanmir,  plizyer frer ek ser Seselwa, ki’n senpleman fatige avek fer ‘Politik’ ek tou keksoz par en serten group.  Tou problenm ki arive par sa serten group dimoun, se Prezidan Michel ek Parti Lepep ki ganny blanmen.  Lapli i tonbe, delo i monte, nou ki fer.  Senir plim i ariv Sesel – nou menm.  Trafik dan Lavil – nou menm ki ganny blanmen.  Ou a dir ki nou dan Parti Lepep, napa nanryen ki nou fer ki byen.  Me dir mwan Mr Speaker, si zot ti ariv o pouvwar dan sa dernyen Eleksyon, eski zot ti pou rekomans tou a zero?  Oubyen zot ti pou servi sa bon fondasyon Parti Lepep pour zot ride lo la?

Mr Speaker, o size Sanzman dan sa dernyen detrwa mwan ki’n pase, Seselwa in tann bokou plis ki zanmen, sa size Sanzman.  Sanzman i en zoli mo ki kapab anmenn bokou bon keksoz, me an menm tan bokou move keksoz.  Sanzman dan en demokrasi i enportan e neseser, e Sesel koman en pti pei vilnerab e bokou fakter eksteryer, i bezwen en vre Dirizan kouraze e motive pour kapab anmenn sanzman ki pou kapab anmenn li ek son pep pli devan e non pa fer li mars an aryer.  Sanzman motive par laenn, vanzans, zalouzi ek vorasite pouvwar ek keksoz materyel, i pa sa sanzman ki nou bezwen dan nou pei.

Mr Speaker, vre sanzman in kontinyen arive kan Seselwa in komans batir son nouvo sosyete apartir 1977 ziska ozordi.  Parti in fer sanzman anmezir i ale, pou reste relevan dan son devlopman, dan lafason ki i okip Seselwa, devlop Sesel e lafason ki i tenir li menm, koman sa Parti pli responsab, ki annan lentere tou Seselwa – ki fer son travay avek konpasyon e determinasyon – e i reste rezilyan pour sofgard aki e lavenir pep Seselwa.

Sanzman ki Prezidan Michel in anmennen devan lepep dan en seri tre konkret, dan tou Sekter Sosyal, i annan pour bi ferm sa dekalaz ki lepep in santi, ki’n komans annan ant serten group dan sosyete.

Mr Speaker, si Lopozisyon pe dir, ki SONA 2016 i zot nide, pep Seselwa rod Manifesto Prezidan Michel e lir li byen.  Si nou onnet avek nou lekor demann sa Kestyon, Lekel sanzman ki nou oule – sa bann sanzman ki Prezidan Michel pe propoze ouswa sanzman ki sa swadizan Sef Lopozisyon i oule?

Wi, Mr Speaker, Ladres lo Leta Lanasyon 2016 in sekour sa pep e fer sa premye pa, pour fer sa pep retourn parey avan savedir: koste ansanm e viv ansanm.  Sa fason viv bef dan disab sakenn vey son lizye, pa pou Seselwa sa.  Nou viv koman frer ek ser dan nou kominote e sosyete an zeneral.  I enportan annan larmoni, la ki Prezidan, in determinen ou fer lazistis dan lafanmir ki krwar, ki i annan en dekalaz dan lafason viv Seselwa.  Sa i  mesaz pli enportan Ladres Prezidan Michel.  Prezidan in anmenn tou solisyon devan sa pep.  Prensipalman devan son Gouvernman, kot sak Minister ek Departman, la i konnen ki annan pou fer, pou fer sak fanmir viv byen e santi zot ere.  I pe demann tou travayer Sekter Piblik, sirtou bann ki dan pozisyon ansarz pou pran zot responsabilite o serye e fer sa ki neseser pou rann lavi sa pep ere.

Prezidan e Vis-Prezidan, i pare pou fer dimoun delivre e pa fer serten fanmir soufer.  Tou Polisi i an plas.  Tou mezir in fini anonse.  I reste pou pas a laksyon.

Mr Speaker, parkont, bann Politisyen Lopozisyon i parey ki zot in tann zis sa bout dan Ladres Leta Lanasyon ki koz lo pansyon e sa pe fer zot kriy lasasen.  Me kriye si zot oule, pile si zot oule, zot pou respekte lavolonte, Lepep.

Mr Speaker, kan eski lepep in deza vwar Dirizan SNP travay pou benefisye tou Seselwa?  Kan eski nou’n vwar li prezan?  Kan eski nou’n vwar li pe ede pandan kalamite ki Sesel in pas atraver?  O mwen i ti a asiste ouswa prezan pour son prop siporter.  Me sa bann dimoun malgre zot tay deryer Dirizan SNP, zot vwar selman Prezidan Michel ouswa reprezantan Lepep, ki la pou donn zot sipor ek lasistans.  Lopozisyon Sesel, set en gaspiyaz letan e lenerzi, Mr Speaker.

Mr Speaker, SONA ki nou Prezidan in delivre, i enportan.  I konpri en kantite travay devan Gouvernman, alor napa letan pou gaspiye ek Lopozisyon.  Nou bezwen travay e fer Sesel progrese.  Nou’n vwar Lopozisyon fer lamars, ki ti zis pou satisfer legois e move mantalite serten Politisyen ki ti napa okenn stati dan sa pei.  Zot fer piknik dan lans zis pour satisfer zot ensekirite e koman en mwayen pour sa bann menm Politisyen ensilte e maltrete.  Parti Lepep ek son Gouvernman, in pare pou fer sakrifis.  Son bann dimoun i konnen ki in ler pour zot osi fer sakrifis.  Se sa ki diferans e nou avek Lopozisyon.  Nou donn sipor nou Parti e nou reste lwayal avek Parti dan son moman o, me pli spesyalman dan moman kot i pli bezwen nou.  Napa okenn dout ki dan Parti Lepep nou’n pare pour nou renouvle nou determinasyon pour nou kontinyen travay ansanm pour lepep Seselwa.

Mr Speaker, nou bann MNA Parti Lepep, nou kontan e fyer pou swiv direksyon nou Parti, pour nou kontribye pou bann fanmir ouswa bann dimoun aze benefisye.  Akoz sa pansyon ki’n koupe, pou donn Gouvernman bokou larzan pou ed lepep.

Mr Speaker, napa enn lezot Parti Politik, ni okenn lot Dirizan ki annan sa lentere senser a ker, pour okip Seselwa ki Parti Lepep.  Pa zanmen krwar ki serten endividi dan Lopozisyon, i kontan vwar sa 75 poursan Seselwa propriyeter zot prop lakaz.  Zot pa kontan vwar Gouvernman, donn Seselwa ordiner later pou fer biznes.  Zis parey zot pa kontan ki Seselwa ordiner i fer plis poursantaz sa plis ki 90 poursan popilasyon ki voyaze dan Sesel.

Mr Speaker, Ladres Leta nou Nasyon 2016, in fer lepep fyer zot Prezidan ek Gouvernman.  Me in fer sa bann dimoun, sa group dan Lopozisyon ganny grensman de dan.  Zot in fail ankor en fwa pou fer sa pep soufer.

Mr Speaker, mon’n apresye ki Prezidan in montre son mekontantman an denons an sa sanson Pil lo li.  Si ou kontan Sesel, ou bezwen kontan Seselwa.  Ou pa kapab pe anvizaz en pei, kot Seselwa pe pil lo kanmarad.  Ou pa kapab anvi e diriz en pei, en Nasyon ki eksprim zot lekor an pilan lo kanmarad, san realize ki zot pe pil lo sa plis ki lanmwatye Seselwa.  Ki si sa pli ale?

Mr Speaker, be si nou dan Parti Lepep ti’n pil lo ou, ou ti pou’n tann en leokri, me nou, nou pa la pou detri nou.  Nou la pou konstri, pou batir, pour anbelir.

Mr Speaker, apre zot a dir nou, dir Prezidan Michel demisyonnen.  Sa i ridikil.  Kote o monn, sa enn ki perdi Eleksyon 5 fwa, i demann sa enn ki’n ran port Eleksyon 3 fwa pour resign? Sa msye se li ki merit resign.  Si li ki krwar dan vre sanzman, akoz i pa sed plas pour en lot?

Mr Speaker, akoz menm ki zot pe dir ki 38an, tro bokou letan ki nou o pouvwar, 38sn o pouvwar i devret fer nou pran konsyans e mazinen ki kalite lavi, ki Seselwa ti pe viv 38an pase – kot bokou nou bann vre paran ti eskente, zis pour zot ganny en bout dipen pou sirviv – kot lapovrete pa ti zis en persepsyon, me en kosmar reel ki ti napa solisyon.  Ozordi menm si lavi pa fasil, Seselwa i nepli sa Nasyon dezespere ki vwar zis fernwar devan li akoz i napa en Lavwa.  Demokrasi in evolye dan tou son splander.  Kot Drwa sak sitwayen i ganny respekte e Seselwa i fyer son lendepandans ekonomik: kot i kapab swazir son prop mwayen pou fer viv son fanmir.

Mr Speaker, byento Sesel, pou al selebre karantyenm laniverser son Lendepandans.  I pou en levennman spesyal e vo lapenn selebre e Prezidan Michel avek son politik enkliziv, savedir kot in envit tou dimoun pou travay ansanm, met nide ansanm pou fer pei bouz devan, i kapab ranport fri si ansanm nou koste dan linite e lape e mark sa levennman enportan ki ti arive le 29 Zen 1976.

Mr Speaker, vre lendepandans, se ler tou ou zanfan i ganny akse avek ledikasyon.  Vre lendepandans, se ler ou kree tou posibilite pour ou pep epanouir, ganny en twa lo son latet – ganny fasilite biznes, tousala se progre, se 38an progre.  Ozordi alors, pa vin dir nou, nou’n tro lontan o pouvwar.  Nou Parti o kontrer i annan tou pou et fyer.  I annan tou rezon, pou selebre.  Pareyman sa pep ozordi ki voyaz ek son prop idantite.

Mr Speaker, pou al lo en lot size, sa se Kestyon en Komisyon Anti-Koripsyon.  Mon vreman kontan ki Prezidan Michel in anons kreasyon sa komisyon – en Mosyon ki nou ti siporte isi dan sa Lasanble.  Pou tro bokou letan serten dan Lopozisyon in fer dimoun krwar ki sel group dimoun ki koronpi dan Gouvernman se Politisyen, se nou dan Parti Lepep.  Si ou pran en loan ou aste en loto, zot dir, zot larzan.  Si ou fer en biznes, zot larzan menm.  Si ou fer en lakaz parey tou dimoun, tousala zot larzan.

Mr Speaker, sa Komisyon alors, pou fer tou dimoun konn zot grander.  Sa enn ki aste en loto cash down, i a bezwen prouve kote in ganny sa larzan.  Sa bann osi ki’n akimil gran larises ava bezwen rann kont.  Dan labsans en tel Komisyon dimoun i kapab dir nenport kwa, me avek en tel Konmisyon an plas, zot ava bezwen prouve tou sa ki zot dir.  Parkont sa Konmisyon ava osi zwe son rol detekte vre koripsyon sirtou parfwa dan middle management ant zanmi, san ki Gouvernman i okouran e ki pe fer fristre lezot travayer, ki pe travay onnet.  E finalman tou blanm i tonm lo ledo Prezidan Michel.

Mr Speaker, koman en imen, koman en kretyen ler i byen annou dir i byen e non pa vwar tou keksoz i negativ oubyen i mal, menm si nou konsyans i dir nou i byen.

Dan son Ladres, Prezidan in osi prezant bokou mezir ki pou benefisye tou Seselwa.  I enportan ki pandan ki nou pe met nou pare pou re-zwir sa bann benefis, nou pran en letan osi pou reflesir lo nou responsabilite, pour ki nou a kapab konsolid sa bann benefis e an fezan sa, prezerv li pou nou vwar son vre adisyon dan son lavi.

Mr Speaker, koman bann paran, nou osi bezwen kapab edik nou zanfan, ki mannyer ki nanryen dan lavi pa vin pou nanryen.  Ki si nou anvi benefisye, nou bezwen leve, travay pour nou ganny sa ki nou merite, e ki san zefor napa rekonpans ki vin pou nanryen.  Nou bezwen ansenny nou zanfan valer, pran swen avek keksoz pour ki gaspiyaz a ganny redwir e reveni a reste pou anmenn plis larises pour fanmir.  Nou bezwen montre nou zanfan valer Lafwa e krwayans dan en keksoz ki pli gran, pour ki i a kapab viv en lavi sen e koumsa eparny bokou danze, ki i ti pou rankontre, si i ti viv en lavi an foupanmal.

Mr Speaker, permet mwan a sa staz pou e felisit ou sa manman ou sa papa, ou sa gardyen, ki malgre tou defi ou pe fer tou sakrifis posib e tou sa ki byen pour ou zanfan.

Responsabilite koman en zenn.  Zenn osi Mr Speaker, zot bezwen pran zot responsabilite pour aprann e devlop zot lekor an prenon zot letid serye e pran sa bann loportinite ki’n ganny prezant avek zot dan en fason pozitiv e vin bann legzanp pour bann ki pe grandi apre zot, pour ki zot zenerasyon a kapab apre pran en plas for koman pilye lasosyete pour ki zot fanmir pou grandi e viv ladan.

Mr Speaker, lazenes i lavenir nou pei.  E lazenes i bezwen konn son pase si i anvi zwe son rol kle pour shape lavenir.  Ozordi nou annan tou fasilite.  Annou servi sa bann fasilite pour edik ou lekor.  E la les mwan dir zot, ki ledikasyon, vre ledikasyon i ganny trouve dan Lekol, dan Liniversite me pa lo en rezo sosyal kot lensilt ek maltrete i ganny esanze.  Vre listwar nou pei, i ganny trouve, dan nou liv listwar atraver nou gran paran ki ankor vivan e pa atraver propagann ki pe fer ou krwar ki zanmen nou’n progrese.

Mr Speaker, vre zanmi i sa zanmi ki la pour ou.  Vre zanmi i sa enn ki ed ou progrese.  Vre zanmi i sa enn ki ed ou pou apresye sa ki byen, me non pa sa enn ki ankouraz ou pou ‘like’ tou sa lensilt e maltrete lo facebook e fer ou krwar ki ou pli popiler ler ou fer tou sa la.

Finalman Mr Speaker, facebook pa rezourd problenm.  Se progranm, My First Job, ki pou ed ou ganny en louvraz.  Se bann lanons ki Prezidan in anonse ki pou soulaz pri lavi.  Se progranm Lakaz, ki pou ed ou ganny en lakaz.  Se ou prop latitid ki pou siport ou dan ou demars, pou amelyor ou lavi.  facebook i en zouti wi, Mr Speaker, me i pa en lavi.  E sertennman, napa en Prezidan ki ganny elekte lo facebook.

Mr Speaker, mon ti a kontan demann mon frer ek Seselwa ki pe ekout mwan ozordi.  Annou pa les politik diviz nou.  Politik in sitan diviz nou, ki nou pe vwar zanfan fase avek zot paran akoz politik.  Frer ek ser fase akoz politik.  Zanmi, vwazen, koleg travay, fase akoz politik.  Annou demann nou lekor, kan ki nou abitye viv koumsa?  Laenn, rankin, zalouzi, diskisyon pa pou anmenn nou okenn par.  Pour ou sa Lepep, ki, fristre e vol pour Lopozisyon pandan sa dernyen Eleksyon, mon swete pour realiz ou fot.  Nou tou nou annan serten fristrasyon a en pwen dan nou lavi, me mon pa pou les fristrasyon fer mwan vot Lopozisyon akoz mon senserman krwar ki travay ansanm ki pou aranz keksoz.  Fodre pa ki nou miss the point. Parti Lepep, i reste relevan malgre tou sa ki zot dir lo la.  Napa en pei o monn ki napa problenm, me nou isi Sesel, nou dan Parti Lepep, nou kapab fikse nou problenm ansanm.  Nou devret kontinyen montre lanmour pour nou fret ek ser, pou fer nou kapab fer sa diferans ansanm.

Mr Speaker, fodre ki pep Seselwa i reflesir.  Avan ki nou swiv bann bannyer Lopozisyon e olye azir konstriktiv, serten nou i leve bomaten, ek en ta fristrasyon lenbesil, zis pour nou ganny lekskiz pou maltrete e ensilte.  Pa akoz nou viv dan en pei kot nou gannyen gratwitman, ki nou pran tou keksoz for granted.

Mr Speaker, proverb i dir, Ki letan i sap nou, ki nou mank tou.  Zis parey nou mank en dimoun letan i lwen ek nou.  Me erezman Parti Lepep i konn son lafors, kapasite, e pa pou perdi Eleksyon dan sa pei.  In pli determinen la plis ki zanmen pour pep Seselwa e Sesel.  Ladres lo Leta nou Nasyon, 2016, pe donn tou fanmir en sans pour get zot priyorite e aranz zot fanmir.  I pou Seselwa ordiner dan son mazorite.  SONA 2016, i lekspektasyon sa pep ki Prezidan in determinen pou zwenn e fer sir ki Sesel pou reste lo Lendeks devlopman, konan enn bann pep pli ere: ki to mortalite i reste pli ba, ki en Seselwa i kontinyen ganny okipe depi avan nesans ziska apre son lanmor.  E kot Sesel in arive, annou pa kit zis sa ki ganny fer gratwitman.  Annou get sa volonte selman en Gouvernman Parti Lepep ki annan volonte.  Fodre pa zanmen ki nou inyor sa.  Travay pa ankor fini.  Prezidan Michel ek son lekip, in pare.  Mwan koman MNA in pare e mon asire ki lamazorite nou pep in pare pour kontiny sa travay.  Sa pti group ki pa pare, e ki oule pile dan lans, e kont kontour dan lamars, mazinen ki tanbour kriye pa ariv ziska bomaten.

Mr Speaker, pou konklir, mon pou termin parey mon ti komanse.  Wi, 38an pase mon ti ankor en zanfan e ozordi mon en adilt – en Lepep fyer e responsab.  Sa ki fer mwan pli rekonforte, se mon konnen ki lavenir son zanfan, ou zanfan e mon zanfan, i garanti anba Parti Lepep.  Mon rekonforte akoz mon konnen ki Prezidan Michel koman en zonm ki travay, pa pou aret la.  In komans travay koman Dirizan nou pei, dan bokou defi, in persevere e in delivre e i ankor pe delivre pour tou Seselwa.

Mr Speaker, mon demann nou Met, ki par lao tou, pour kontinyen donn nou plis lasazes e plis lanmour dan nou leker, pour nou ansanm kontinyen travay dir e pran nou responsabilite pou anmenn nou pei Cherie Sesel, bokou pli devan, pour byennet lepep ansanm.

Mersi Mr Speaker.

(Applause)

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Jeovanna Charles

HON JEOVANNA CHARLES

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Koleg Manm Onorab, tou dimoun a lekout bonzour.

Mr Speaker, sel fason pou Sesel kontinyen progrese se selman si Prezidan Michel i kontiny sa travay ki in komanse.  Sa ti parol Msye France Albert Rene an Me lannen pase.

Mr Speaker, pou tou bann veteran Seselwa ki kontan zot pei, ki annan lentere zot pei a ker e tou bann ki’n partikilyerman lite e travay dir avek nou per fondater Msye France Albert Rene e nou Prezidan Michel pou fer Sesel ariv kot i ete ozordi mon ti a kontan salye zot e dir zot mersi pou tou nou bann akonplisman Sesel.

Mr Speaker, dan son Ladres lo Leta Lanasyon Mardi pase nou ti tann Prezidan Michel pronons son vizyon pou sa lannen.  Malgre ki i annan dimoun ki pa agree e ki pa kontan i enportan pou ki nou tann lide, propozisyon e sizesyon ki nou koman bann dirizan lepep dan sa Lasanble ki nou annan pou dir lo nou zoli pei.

Mwan, mon’n vreman apresye sa ki Prezidan Michel in partaz avek nou.

Mr Speaker, ozordi malgre mon pou reponn ladres Prezidan mon ti a kontan osi koz ek ou ki pe ekout mwan.  Mon ti a kontan fer en konversasyon avek ou lo sa parti ki ou’n fek fini elekte e ki plan i pou annan pou ou pou adres ou konsern.

Nou’n tann ou mesaz ki ou’n anvoy pou nou an Desanm.  Konmsi Angle i dir, loud and clear.  E la nou pe met keksoz an plas pou sanz lafason fer e koriz bann fot imen.

Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep in konpran ou bann difikilte ki ou’n pas atraver.  In konpran ou bann fristrasyon.  Monte desann kot servis piblik pan efikas.  Kot ou’n bezwen asiz long letan pou esper Dokter avek en pti piti malad.  Partou dan Sesel dimoun in pas atraver sa bann sityasyon.  Roche Caiman in santi, Baie Lazare in santi, Takamaka osi in santi.  Praslin, La Digue, partou.

Mr Speaker, koman en zenn fiy mon ti travay avek mon gran manman pou ranmas kafe pou mwan kapab pey mon lekol.  Mwan, mon frer ek mon ser nou ti ganny elve pou viv en lavi tre senp.  Mr Speaker, an gran disan koman en zenn fiy mon ti annan 2 uniform, en pti sak vakwa ek en savat may dan pous.  Mon savat, mon uniform ti toultan prop.  Mon ti al lekol prop toulezour.

Nou pran ti napa bokou, me zot ti travay dir pou sa ki zot ti annan.  Sa bann letan, malgre nou paran ti santi ki zot ti pe kontinyen travay dir e pli dir.  Me zot ti kontinyen ganny pli pti gin zot ti kontinyen travay e persevere.

Mr Speaker, nou ti vwar nou vwazen agonize avek en saler ki ti zanmen ganny ogmante e ganny perdi zot lanplwa si enn ki ti swadizan kapab fer pli byen ti vini.  Nou ti vwar soufrans bann dimoun malad akoz sa kalite tretman lasante de klas ki nou ti bezwen fer fas avek.

Mon bann pti zanmi obor mwan pa ti al lekol akoz zot ti napa lenz.  Pa kont soulye, akoz sa pa bokou zanfan ki ti annan.  Konbyen bann paran ki ti bezwen met zot rev dekote avek lafreyer akoz zot pa ti konnen ki kalite fitir zot zanfan ti pou fer fas avek.  Ozordi nou koz lapovrete dan Sesel Mr Speaker.

Mr Speaker, Seselwa in soufer e ler zot ti demann solisyon sa letan personn pa ti anvi tann zot.  Solisyon ti zis pou en serten kalite dimoun e se pour sa rezon ki nou ti pran nou liberasyon an 1977.  Gide par nou per fondater e Prezidan Michel zot ti lite pou lazistis sosyal, legalite, fraternite e linite.  Apre nou liberasyon bokou pei ti rekonnet Gouvernman SPPF ki ti vin o pouvwar e ti travay avek li pou konstrir sa pei e anmenn li kot i ete ozordi.

Mr Speaker, politik SPPF/ Lepep in donn nou en pep edike, lasante gratwit, lozman konfortab e en standar lavi byen o.  Politik SPPF/Lepep in fer nou kapab aprezan ouver avek larestan lemonn e pozisyonn nou koman en sanpyon e en laspirasyon pou lezot pei.

Solisyon ki Sesel ti trouve ler i ti deside batir sa pei e donn loportinite egal tou Seselwa.

Mr Speaker, se pour sa rezon ki an Desanm 2015 lapel Seselwa in swazir ankor Msye James Michel ankor enn fwa e donn li sa manda pou okenn sanzman kot i annan sanzman pou fer.

Mr Speaker, en keksoz ekstra ordiner tre enportan ki annan avek Prezidan Michel se ki ler zot krwar napa ankor naryen pou fer, ankor pou sanze e anbelir Prezidan Michel i prouv zot mal.  Akoz i touzour pe fer bann analiz, rode bann posibilite pou kree plis loportinite e demontre en pli o nivo kreativite dan lafason ki i desarz son responsabilite koman Prezidan pei e sef Gouvernman.

Mr Speaker, zis mwan par mon aksyon, Prezidan Michel ti dir.  Sa in ganny manifeste a tou nivo.  Lokal e enternasyonal.  Lokal par bann vizit lo teren.  Travay dir, en perseverans fikse ver lakonplisman.  Pozitiv bann rev, bann laspirasyon en zenn nasyon ki anvi fer en perse avek ekselans dan sa monn sitan boulvers e konpleks.

Mr Speaker, ler en leader i reisir avek gran sikse transform dezespwar son bann adverser politik, transform dezespwar dan sak endividi, transform dezespwar dan sak kominote, transform dezespwar en pep, en nasyon dan loportinite.  Napa grander defi ki i pa pou fer fas avek.  E donn en repons ki donn lespwar ver en lavenir pli prosper.  E se egzakteman sa ki Prezidan Michel in fer dan son Diskour Leta Lanasyon Mardi pase.

Mr Speaker, dir mwan lekel parti ki’n anmenn sanzman dan sa pei.  Dir mwan lekel parti ki pou kapab transform sa pei.

Mr Speaker, mwan anvi remersye tou bann dimoun ki’n donn zot vot Prezidan Michel.  Zot in byen vote.  Osi bann ki’n rekonnet zot in fer en fot dan premye round eleksyon e retourn ver lepep pou dezyenm tour.  Ansanm nou pou kapab koriz e fer nou pei fleri e grandi kot tou nou zanfan a vwar zot pe benefisye demen.

Mr Speaker,Parti Lepep in retournen a ou demann.  Pare pou travay lo ou konsern ankor.  Nou konnen Sesel pe fer fas avek bokou defi, me listwar i reste e montre ki napa naryen ki enposib pou nou nasyon e nou pep fer fas avek.  Zis get mon paran e mon gran paran.  Zot ti annan tre pe ki zot ti apel pou zot.  Apre zot travay dir, me atraver zot travay dir zot sakrifis, zot ti reve ki en zour zot zanfan e pti zanfan pou rekolte sa ki zot in senmen.  Travay dir ek sakrifis.

Mr Speaker, e akoz sa en dimoun parey mwan e pli tar mon zanfan, nou’n ganny bann loportinite ekstra ordiner akoz zot in montre nou ki nou pa ti bezwen annan larises oubyen sorti dan en fanmir privilezye pou fer en diferans.  Sa ki nou ti bezwen se persevere, travay dir e reve.  Rev gro, dream big.  E avek Parti Lepep tou i posib.  Avek Parti Lepep the sky is the limit.

Mr Speaker, nou sipor solid sete nou fanmir, sete nou vye paran, sete nou bann bon vwazen, zanmi.  Sete bann larelizyon dan lekel nou’n grandi.  Se dan lafason ki nou viv kot a kot ek nou vwazen.

Mr Speaker, Prezidan in koz for lo ledikasyon.  Son planifikasyon, sipervizyon, disiplin, resours imen, lekipman, mentainance e rezilta skoler dan ledikasyon.  Tou sa ki Prezidan in dir mon agree avek li.  E mon konnen ki wi, Prezidan Michel pou transform sa sistenm ledikasyon.  Me mwan koman en ansyen ansenyan mon osi annan mon kontribisyon pou fer akoz sa size ki tous zanfan in toultan pre avek mon leker e mon santi ler en paran i santi ki son zanfan ti kapab fer pli byen.

Mr Speaker, annou get en kou bann fakter ki enfliyan rezilta etidyan.  Kalite ansenyan ki pe ansennyen dan laklas i en determinan kle, kalite ledikasyon ki nou ofer nou bann zanfan.

Pou nou annan kalite ansenyan, tou nou bann ansenyan dan nenport laklas ki zot pe ansennyen zot bezwen ganny training pou zot kapab enplimant curriculum dan en fason efektiv.  Avek lantrennman sa bann ansenyan ava kapab konnen ki mannyer pou challange bann etidyan ki doue e donn latansyon spesyal sa bann ki pe rankontre difikilte laprantisaz.

Mr Speaker, ki arive avek bann ansenyan ki’n ganny bon training, serten ziska nivo degre.  Sa bann ansenyan zot pe ozordi ansenny dan prive ouswa pe travay dan lezot Sekter pou en meyer saler.  Lekol prive i rekrit son bann ansenyan ki in deza fini ganny training.  Avek ki eski nou ranplas bann ansenyan ki’n ale.  Bon ansenyan kalifye e konpetan i ava anmenn bon rezilta dan nou bann lekol leta.

Mr Speaker, bokou fwa nou kontan konpar lekol prive avek lekol leta parey parfwa nou osi konpar sistenm ledikasyon Sesel avek sistenm Ledikasyon Lerop.

Mr Speaker, en paran ki met son zanfan dan lekol prive i fer en desizyon e en langazman pou envestir dan ledikasyon son zanfan.  Sa paran i pare pou donn tou son sipor son zanfan, kree sa lanvironnman pou son zanfan etidye dan lakour e menm pey dimoun pou donn li leson ekstra.  Sa paran i toultan fer letan pou al kot lekol son zanfan.

Dan lekol Leta, laplipar paran pa trouv letan pou al kot lekol.  Zot raport kot lekol par lobligasyon si zot zanfan in ganny sispann oubyen pou vin rezourd en problenm.  Napa swivi, napa lentere dan travay zanfan, napa kominikasyon avek ansenyan.  Ansenyan i vwar li tousel.  Lentere i vin lo tar kan zanfan i ariv dan S5.  La nou enkyet pangar i pa ganny en post segonder.  Nou problenm i kapab ganny rezourd si nou tou nou fer nou bout.

Mr Speaker, Gouvernman in envestir bokou pandan sa bann deseni dan resours pou ledikasyon, i kantmenm enportan pou note ki i annan ankor bokou pou fer pou moderniz nou bann laklas.  I annan en mank dan bann lasal spesyalize e en mank resours pou travay avek bann etidyan ki bezwen led tre spesyalize.

Mr Speaker, pou annan stabilite dan nou lekol nou bezwen nou bezwen aret tir etidyan kalifye dan laklas pou al fer lezot travay.  Sa pe destabiliz nou bann lekol.  Nou bann etidyan i bezwen toultan pe re adapte avek en nouvo dimoun e souvan enn ki napa menm kapasite.

Mr Speaker, bokou etidyan ozordi ki pa pe pran zot letid serye akoz dapre zot, zot annan tou sa ki zot bezwen.  Alor zot pa bezwen fatig zot.  Zot al vakans dan letan lekol, zot lentere i dan zot gadget elektronik ki pran tou zot letan.  Lekol i en landrwa ki bezwen annan lord, nou bann lekol pou bezwen travay dir pou re ganny kontrol lo tou zot bann etidyan pou zot konpran zot responsabilite koman etidyan.

Mr Speaker, lalkol e drog osi pa fer nou bann etidyan zistis.  I osi afekte kapasite entelektyel bann etidyan ki pe abiz sibstans.

Mr Speaker, en nouvo sceme of service pou bann teachers ti ganny enplimante lannen pase e osi lannen pase en schemem laptop ti ganny entrodwir.  Petet Gouvernman i devret revwar ankor sa package bann ansenyan pou zot ganny en saler ki dir sa responsabilite ki zot annan.  Sa i ava minimiz bezwen al rod en lot lanplwa ki pey plis an deor lekol.

Mr Speaker, taler mon’n dir ler mon ti lekol mon ti annan 2 uniform me mon ti touzour prop.  Mon ti donn lanmen mon gran paran travay pou mon kapab ganny sa ki mon ti bezwen pou al lekol.  Ozordi si zanfan napa goute, napa kaye, napa uniformDedicated fund i fer provizyon.  Alor pou mwan i normal pou demann tou paran e tou zanfan pou fer zot bout.

Bokou paran i fer bokou pou ki zot zanfan i annan sa disiplin e zot pran zot laprantisaz o serye.  Me i annan ki pa fer ase.

Mr Speaker, lansennyman i en profesyon nob.  Me deplizanpli i vin pli difisil.  Par kont i annan bokou ansenyan ki pe fer en travay nob e ki kontan zot travay.  Me i annan ki degout tou, fristre avek tou.  Ki fer ki lafason transmet bon laprantisaz pa pas byen.

Mr Speaker, si malgre tou sa ki mon’n dir nou kontinyen pa satisfe parey Prezidan in dir i annan en may ki pa pe zwenn e sa i serye.  Kominote i bezwen ganny met okouran rezilta ki zot pe espekte pa pe ganny achieve dan en dele letan.  E parey mon dir, wi Prezidan Michel pou transform sa sistenm ledikasyon akoz ou’n donn li sa manda pou li fer li.  I pou fer li.

Mr Speaker, i neseser alor ki nou tou, nou tou mon dir, nou bezwen zwenn ansanm.  Gouvernman, ansenyan, paran e tou lezot dimoun dan kominote pou travay ansanm.  Sa zefor i bezwen en zefor kolektiv.  E mon swe se ki tou dimoun i ekout lapel Prezidan dan lalit pou en meyer ledikasyon nou zanfan e nou sosyete.  Me ankor enn fwa parey mon’n dir taler mon ti a kontan remersi sa bann ansenyan ki lo son par i pe fer bokou pou ledikasyon nou zanfan.

Mr Speaker, la mon anvi adres ou mon bann pansyoner Roche Caimen.  70 antou e tou bann pansyoner dan nou pei ki pou benefisye en ogmantasyon dan zot pansyon retret oubyen oubyen sekirite sosyal pou fer li vin ekivalan saler minimonm.  R5050.  Parey en pansyoner ti dir Merkredi swar lo SBC.  Mon kontan nou pe ganny sa logmantasyon.  Mon pa ti tro mal, me la mon a pli byen.

Mon swe se ki sa bann pansyoner i servi sa logmantasyon byen e kot nou ganny lenformasyon ki i annan labi lo sa bann pansyoner akoz zot larzan, aksyon i merit ganny pran avek sa bann abizer.  I enportan e neseser.  I pa fer okenn diferans si zot donn en logmantasyon pou zot viv en lavi pli byen, pli dir e an menm tan nou pa ed zot si zot dan problenm, si zot bann zanfan pe abiz zot.

Mr Speaker, dir mwan konmsi defen Msye François Havelock.  Lekel sa pei ki bann pansyoner i ganny en lakaz dimoun aze si i pe ganny maltrete avek son zanfan oubyen ki napa fanmir.

Lekel ki sa pansyoner ki al ganny son pansyon R5050 parey en travayer ki pe ganny en saler minimonm.

Lekel sa pei ki son pansyoner i kapab ganny en loan R50 mil si i bezwen fer renovasyon pou amelyor son lakaz san lentere e ziska R100 mil avek 25 poursan sibvansyon san lentere.  Vedir i pran R100 mil e i rann selman R75 mil.

Lekel sa pei ki son pansyoner i voyaz dan bis gratwit san okenn rezerv.

Lekel sa pei ki son bann pansyoner i ganny asiste avek en carer oubyen Leta i pey son zanfan pou vey li.

Lekel sa pei ki tou pansyoner i ganny lasante pou naryen.

Lekel sa pei ki sibvansyonn tiket avyon oubyen bato pou son bann pansyoner al lo en lot zil.

Mr Speaker, si pa Sesel dir mwan lekel.  Si pa Prezidan Michel, dir mwan lekel.

A sak fwa ki mon fer okenn lentervansyon, servis piblik in toultan monte.  Mr Speaker, i ankor annan serten pratik negatif ki kontinyen retard nou progre.  Nou pe trenn en birokrasi avek mank prodiktivite, mank disiplin, mank profesyonnalizm e en move servis.  Zis met ou dan son plas.  Ki mannyer ou ti pou santi ou si ou ti al dan en biro pou rod en servis, sa fonksyonner pa ni salye ou, in fer son figir long e apre fer ou tourn an ron.  Sorti dan en biro, al dan en lot.  Finalman san okenn solisyon.  Eski i byen sa.  Eski Prezidan ki fer sa fonksyonner fer sa.  Eski sa bann keksoz i kapab pe kontinyen ozordi.  Kot teknolozi modern i lo son biro.

Mr Speaker, fonksyonner Gouvernman pe enport kot ou travay, ki ou pozisyon, ki ou afilyasyon.  Ou bezwen realize ki ou fer parti Gouvernman.  Byen Leta se nou byen.  Ler ou fer gaspiyaz ek resours leta, ler ou pe gaspiy ou letan dan biro.  Ou pe gaspiy ou letan e nou letan.  Annou devlop en konsyans travay ansanm.  Ou pa zis en travayer me ou fer parti en lekip, ou form parti Gouvernman.  Travay dir i pey fre, travay dir i anmenn ou lwen, travay dir i ganny rekonpanse.

Mr Speaker, in ariv ler pou mwan koz ek bann zabitan Roche Chaiman.  Prezidan Michel in prezant ou son vizyon ozordi.  Pou mwan pa fer okenn diferans pou ki ou’n vote.  Sa ki’n vot lepep mon dir zot bravo, zot in byen vote.  Sa ki’n vot lopozisyon mon dir zot pa trakase, tou imen i fer fot.  I annan en lot eleksyon byento.  Ou a mazin de fwa avan ou donn ou vot lopozisyon.  Nou tou dan nou distrik nou annan en rol fondamantal pou zwe pou fer nou distrik bouze.  Pou ed nou frer ek ser pou viv an armoni.  Mon esper ki ladres Prezidan in tous ou e ki ou kapab rekonnet sa.  Prezidan pa en mazisyen, i napa en baton mazik.  Me gete ki i pe ofer ou.  Annou.

Pou annan en logmantasyon dan saler minimonm pou dimoun ki travay 35 erdtan par semenn sorti R4050 pou vin R5050 par mwan.  Ou ki ganny saler minimonm ou pa pou pey income tax depi Avril sa lannen.  Me ou ki pe ganny en saler R8555.80 ou pa pou pey income tax komansman Zilyet sa lannen.  Ou sa fanmir ki ankor pe lwe lakaz ek PMC e ki pa pe swete al lo en house purchase agreement e ki pe ganny saler minimonm lazans proteksyon sosyal pou kontribye 50 poursan anver peyman lokasyon ou lakaz.

Ou sa madanm ki ankor pe lwe ou lakaz ek PMC e ki swete al lo en house perchance agreement pou osi benefisye avek en rediksyon 25poursan.

Ou sa madanm ki lo en house perchance agreement ek PMC ou osi ou pou benefisye en rediksyon 25 poursan.

Ou sa paran ki annan sa zanfan avek dezabilite depi Zanvye, son benefis envalidite in sorti R2430 pou vin R3450.

Ou sa madanm ki pa ti kalifye lannen pase pou ganny en pti HIL akoz ou saler ti par lao R8000, la ou pou kapab benefisye.

Ou sa graduate ki ti ankoler akoz ou loan R7050 pa ti ase pou batir ou lakaz, ou sans in arive.

Ou ki’n travay dan Sekter Prive, ki pa ti benefisye avek en 13 mwan lapey, Gouvernman pe negosye avek Sekter Prive pou ou osi benefisye.

Mr Speaker, mon mesaz pou zabitan Roche Caiman ozordi se demann zot tou pou pran zot responsabilite e aranz zot fanmir.  Zot in koze e Prezidan in ekout zot.  Etre fyer pou être en Seselwa.  Montre ou gratitid.  Pa zanmen montre ou zanfan pil lo li.  Si i ankor pti ozordi, ou montre li pil lo li.  Pa etonnen si i pli lo ou pli tar.  Zanfan ou kiltiv dan li lanmour me pa laenn ek zalouzi.

Mr Speaker, Roche Caiman bokou propriyeter pe fer fas avek problenm pou kapab ganny zot lavant.  Pou mwan sa problenm lavant mon krwar in vin pa akseptab.  Lakantite letan ki dimoun ankor pe espere i vreman fristran.  Mon swe se ki Minister Konsernen i donn en pe plis latansyon sa sityasyon.

Mr Speaker, Roche Caiman osi i annan en bon pe carer.  Zot osi zot form parti bann travayer ki ganny peye en allowance dapre zot ler travay.  Sa bann carer mon pa’n tann koz lo zot.  Mon demann Gouvernman pou adres sa size carer e met zot allowance anliny avek saler minimonm.  En swe ki’n ganny fer resorti par lezot Manm Onorab.

Mr Speaker, Seselwa in vin en nasyon byen edike e en gran parti nou manm, nou siporter nou parti i parmi sa pep edike.  Dan sa staz kot nou’n reisir anmenn Seselwa ansanm, napa ankor personn ki pou bat latet Seselwa.  Dan Parti Lepep nou fyer avek tou nou bann lakonplisman.  Nou tou nou pou bezwen reste ini e ralye deryer leadership Parti Lepep.  E ansanm annou kontinyen bataye pou raport en lot gran laviktwar dan prosen eleksyon.

Mr Speaker, i annan en keksoz avek Sesel ki dimoun pa konpran.  Mwan koman en aktivis lepep mon krwar ki nou pei i eksepsyonnel e personn pa kapab konpran.  Nou annan en bann leaders ki osi eksepsyonnel ek en determinasyon, en kapasite pou fer bann zizman ki adres bann defi e asire ki Sesel i reste sa mervey ki en lanvi bokou dimoun, divers nasyonalite dan lemonn.

Mr Speaker, napa en leader avek sa kapasite dan okenn parti politik Sesel.

MR SPEAKER

Onorab wrap up.

HON JEOVANNA CHARLES

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Yes ankor en minit.

HON JEOVANNA CHARLES

Mr Speaker.

MR SPEAKER

Yes.

HON JEOVANNA CHARLES

Ozordi lopozisyon Mr Speaker, zot azanda i selman en resipi pou disaster.  Msye Avoka i ensilte en fanm parey mwan lo teren Roche Caimen.  Manm kandida SNP osi i fer parey.  Ensilte mwan lo later konble par lepep Roche Caimen.  Mon pan reponn akoz pa vo lapenn.  Ki ou dir sa bann dimoun Mr Speaker, me mon mesaz pou zot se ki en lenstitisyon parey mwan ou pa ni ensilte ni lager avek lo teren.

(Applause)

HON JEOVANNA CHARLES

Mr Speaker, dimoun i ganny respe.  I sa enn ki diriz par legzanp atraver son skill e son fason fer.  Dimoun i admir li e vwar dan li enn ki meyer.  Respe ou bezwen donnen pou retourn kot ou.  Apre ki zot in ensilte mwan ozordi zot kapab telefonn mwan e demann mwan pou pa vot lo Lalwa ki pou anpes zot ganny zot pansyon.

(Applause)

HON JEOVANNA CHARLES

Mr Speaker, sa bann dimoun latet i bon sa.  Senserman Leader SNP i annan en gro latas devan li.  I bezwen rod en bon leader ki kapab definir etablir en sans direksyon kler e onivo zot parti politik.  Kontinyen avek zot menas, kontinyen avek zot……

MR SPEAKER

Onorab, wrap up.  Now.  Ok.

HON JEOVANNA CHARLES

Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Yes, konklir.

HON JEOVANNA CHARLES

Pandan sa 25 lannen ki mon’n en manm parlman mon’n fer bokou analiz karakteristik tou bann parti politik. Mon regrete ki isi Sesel sel parti politik ki annan Seselwa a ker se Parti Lepep.

An konklizyon Mr Speaker, mon anvi dir sa.  Parti Lepep i reste en lafors ki pou ankor plizyer lannen menm syek pou reste lafors politik ki’n fini ganny apele pou gid desten Sesel e Seselwa.

(Applause)

MR SPEAKER

Ok, adjourned ziska 2er.

LUNCH

MR SKEAKER

Bon nou a kontinyen avek deba lo Diskour Leta Lanasyon.  Onorab Jacqueline.

HON SULTANE JACQUELINE

Mersi Mr Speaker.  Bonn apre midi Mr Speaker.

Bonn apre midi tou mon koleg, tou dimoun a lekout spesyalman zabitan Port Glaud.  Mon pou komans avek mon lentervansyon repons SONA avek en morso Diskour Prezidan Michel.

Mon quote:-Mon pou kontinyen travay pour zot parey pour tou Seselwa, san demolir, sa ki’n pran nou en ta lannen pou konstri ansanm a lasyer nou fron.  Mon pou kontinyen travay pour konstri ankor en meyer Sesel – unquote.

Mr Speaker, parol en zonm determinen, en zonm brav, pare pou fer tou pour son pei.  Mon santi mwan fyer ozordi, pou siport e koz an faver en Parti ki’n tenir son prensip e pa’n fail dan son vizyon e plan pour anmenn lazistis sosyal, pour legalite, pour fraternite e pour linite pou plis ki 50an.  Mon annan gran sipor e respe pou Prezidan Michel ki ankor en fwa in sorti tre for pou delivre enn parmi son meyer Diskour ki’n tous tou Seselwa, e dan lespwar atraver bann mezir pozitiv ki’n pou ede soulaz e amelyor lavi.  In mentenir prensip nob Parti Lepep, ki met son pep O sant son devlopman.

Striktir sipor parey Sekirite Sosyal e Welfare: fon ki dedye pour bann zanfan ki mwen fortinen Lekol, Allowance pour tou zanfan dan pos-segonder e bokou lezot ankor – konsesyon bis, bato pour etidyan e trwazyenm az, i anmenn plis ekite, ki  fer ki sa pli sosyalman dezavantaze, i ganny sa sipor an plis, pour zot progrese dan lavi parey lezot.  Sakenn de nou depi konsepsyon apre nou nesans ziska ler nou mor, koman en sitwayen in touzour la pou kontribye pour son pei, i benefisye dan en fason ou en lot, avek tou sa sipor.  Menm loportinite e lankourazman, san get ras, kouler ek stati sosyal, pour li devlope e vin sa ki i anvi dan son lavi.

Mr Speaker, sa i Leta nou Nasyon Seselwa an 2016.  E paran napa okenn fatig latet pour ledikasyon son zanfan.  Koman imen, nou konnen ki son plas dan Lekol, depi Lakres in fini garanti.  I annan liv, kaye e tou sa ki i bezwen pour li aprann.  Son ledikasyon i asire devan son motivasyon e langazman personnel, dan son letid ziska Liniversite, san pey en sou.  I pa normal par egzanp, Mr Speaker, ozordi, pour en paran swazir, pa anvoy son zanfan Lekol, akoz i napa goute pou met dan son bwat oubyen i napa larzan.  Senpleman akoz Lekol in ganny donnen resours, pou asiste sa bann zanfan avek goute osi dezennen, apre ki Direksyon Lekol in zwenn avek son paran, pou ganny en diskisyon e konpran sityasyon – pour zot pa negliz zot laprantisaz e sezi tou loportinite pour zot aprann e devlop zot e vin sa ki zot anvi.  Sa sipor i depi Lakres ziska Lekol segonder.  Sa bann zanfan ki sosyalman dezavantaze, zot osi ganny asiste avek zot liniform.  Avek bann tel sipor, Mr Speaker, i difisil pou krwar ki nou pep i viv vreman dan en lamizer nwanr e soufrans, parey mon bann koleg ki’n koz avan in montre, an donnan zot prop leksperyans personnel.

An 1916 Mr Speaker, sa i ankor leta nou Nasyon, leta Ledikasyon e devlopman nou bann zenn.

Mr Speaker, remark in ganny fer ki i annan sepandan defi pertinan dan Minister Ledikasyon ki bezwen latansyon pour ki rezilta bann etidyan, lafen primer, segonder e pos-segonder, i vin pli bon, avek lankourazman lansennyman de kalite, an tenan kont bann resours ki pe ganny envesti.  Ledikasyon i en Minster avek gran lenportans, akoz i responsab pour pa selman edik nou zanfan pou vin entelektyel, me osi pour ede enkilke bann bon valer moral – ede devlop zot karakter, latitid, enfliyan zot fason panse, devlop zot kreativite, inove e life skills pour zot vin bann sitwayen responsab, pou pran larelev demen – pou asire, nou pei i reste stab e kontinyen progrese, dan tou laspe son devlopman.

Mr Speaker, Lekol, i bezwen asire, ki nou pe prepar etidyan pou viv e adapte e sirviv dan en Sesel, dan en lemonn ki sanze kontinyelman pour sa lepok konmela, me disi 5an a 10an.  Mon anvi tous partikilyerman en pti pe lo issues retenir Ansennyan dan zot lanplwa e Disiplin.  I paret ki i annan en mismatch dan persepsyon larealite Lekol ant bann Teachers e Minister Ledikasyon, ki ede pour kree serten mekontantman akoz keksoz pa pe ganny vwar lo menm nivo.  Teachers pe konplent teaching loads e gran laklas ziska 35 zanfan.  I annan ki teach 35 a 40 periods par semenn.  Napa ase letan prepar leson, korize e kit rikord e lezot paperwork ki pran bokou zot letan e Minister i repros Lekol ki teachers pa pe fer ase zefor pour enplimant sanzman – plis kalite lansennyman, menm si zot pe ganny nouvo Scheme. Sa i zis en legzanp sa malantandi, Mr Speaker.  Travay i bezwen ganny fer la pou redres sa sityasyon.  Nou annan teacher burnt-out dan Lekol e sa i enpakte lo zot performans e zot lasante.  Fini kont, zot swazir pou kite anba sa so much pressure. Parkont resers in ganny fer pou egzamin sa fenomenn teacher retention par bann Ansennyan, ki’n fer Diploma B (1) e menm letid pli avanse, parey Masters e Doktora, akoz depi touzour, i ti en issue, ki ti pe preokip Lotorite konsernen.  In toultan bi Minister Ledikasyon, pou ranplas bann expatriates avek trained teachers Seselwa.  Ki pe arive avek sa bann rekomandasyon resers?  Mon mazinen ki sa issue low job satisfaction e teachers ki pe kit lansennyman i reste alarman, si bann sanzman stratezik ki pe ganny enplimante pa pe ganny neseserman adres bann rekomandasyon, baze lo bann findings e well founded information. Nou bezwen valoriz sa bann resers ki’n kout Gouvernman en ta, olye rod dimoun aletranze pou vin montre nou, nou defayans ki nou kapab amelyore nou menm.  Dayer, mon bezwen fer remarke ki plizyer ki kite, i bann bon teachers ki nou’n trained e zot vitman ganny abzorbe dan Lekol prive, malgre i annan bokou ki’n fer parey, nouvo Scheme of service, ki ti sipoze motiv e atrakte Ansennyan, pou reste dan zot louvraz.  In fer pou aret Mr Speaker, sa blaming syndrome kot Disiplin i konsernen.  Blanm enn a lot, san abouti dan gran keksoz.  Paran i blanm Gouvernman, Lekol i blanm paran, me pou plito get keksoz an fas e dan son totalite.  Taking the bull by the horns, parey nou dir.  Tou Ansennyan in ganny train pou manage e kontrol son laklas, e sa problenm mank disiplin par  serten etidyan, menm si zot zis enn de, souvandfwa, i depas kapasite Ansennyan, ler zot anba lenfliyans drog oubyen lalkol: ler zot senpleman vyolan – napa respe pou personn enkli zot paran.  I annan ne sesite pou revwar mechanism e striktir an plas, lo en nivo Nasyonal, kot tou bann Lazans konsernen parey Probasyon, Sosyal, NCC e ti a menm bon osi train Zofisye dan Lafors, pou travay ek zanfan pou deal avek Disiplin pou donn sipor Lekol, pa zis sa zanfan, e pli enportan son paran ki bezwen la pou zwe son rol e pran son responsabilite.

Lekol Mr Speaker, li tousel, pa kapab pran tou responsabilite. E bezwen komitman tou bann partner kle, pou vreman fer sa diferans.  Ler zanfan i ganny sispann e retire dan lakour Lekol, olye nanryen fer, i pou annan travay disipliner pour li fer, depandan ki Lazans ki i pou refer, ki pou fer en diferans devan son ka byensir.  Dernyen rekour, i pou sa Sant Reform ki bokou pe espere.  Sa i koman en dezyenm sans pour re-ede – re-enkilke disiplin dan sa bann zenn atraver mezir: Tough love.  Sesel i bezwen tou son zenn.  Sa etidyan e paran, i bezwen vwar sa pozitivman pou evite ki  nou lafors travay demen, i end up an stok dan prizon, Montanny Posèe.  Travay en Ansennyan i reste enn ki tre stres-an e avek bann tel move konportman, i fer li vin pli difisil pou cope.  E move konportman, nou konnen touzour dapre resers, i en fakter ki demotiv teachers e fer zot perdi lentere.  Laplipar Lekol, Mr Speaker, i annan tre bon school council – en group paran dinamik ki azour avek bezwen Lekol, annan devlopman ledikasyon aker e anvi donn en koudmen pou travay avek Lekol pou amelyor lanvironnman lansennyman e laprantisaz.

Par ler zot vin konfize e dekouraze akoz zot santi ki Minister i reluctant pou ekout e pran konsiderasyon e valoriz zot bon kontribisyon ki zot anmenn devan pou rezourd bann tel problenm, ki pe afekte laprantisaz.  Dan sa konteks, tou led sorti kot bann partner kle i endispansab e mon swete ki Minister i rekonnet sa.

Lasante primer, gratwit i a laporte dispozisyon tou dimoun, parey mon’n dir boner depi konsepsyon.  Avek limer zans bann maladi avek konplikasyon grav, Gouvernman i donn tretman lokal e osi pran konsiderasyon pou anvoy pasyan trete aletranze.  Servis Danter, fizyo, serten tes medikal – tou i ankor gratwit.  Ou ki’n sibir en gran maladi, en maladi grav e bezwen reste Lopital oubyen al trete aletranze, ou konnen ki mon pe koz lo la.  An 2016, Mr Speaker, sa in leta nou Nasyon Seselwa.  Sa i leta nou Lasante.  I sagrinan kantmenm, ki benefis pou pei ki’n donn ou tou sa swe letan ou zanfan, pour ki letan ou’n vin adilt ler in ariv ler pour ou pran ou responsabilite, pour ou Lasante, ou fer bann move swa.  Nou bezwen alor kontinyen edik e konsyantiz nou dimoun pou pran responsabilite e adopte en stil lavi ki an bonn sante akoz tretman i ser.  Menm si nou ganny li pour nanryen, nou lasante, nou pa kapab aste.  Par ler nou tant pou get zis kot i annan problenm e bliy bokou nou lakonplisman.  Kot i konsern Lozman, sa i dir pour li menm.  En pti letour lo nou 3 zil pli abite – Praslin, Mahe, La Digue, pou zanmen fini emerveye avek lakantite lakaz ki’n ganny fer.  Avek nou Social Housing konstri par Gouvernman, i annan en bon pe lenvestisman personnel – bann ki’n aste oubyen erit en morso later e atraver sa bon prensip travay dir, in konstri lakaz zot rev.  An 2016 sa i leta nou Nasyon. E nou ankor pe fer progre dan Lozman, Mr Speaker.

Dan son Diskour Prezidan, in donn lespwar bann ki ankor pe espere.  Apard sa 277, ki pou ganny lakle sa lannen e sa byensir i pou plito lo zil Perseverance, i pou osi annan devlopman proze lakaz dan distrik.  Mon konnen ki sa in donn bokou lespwar aplikan lakaz, oubyen bann ki pe rod en morso later, sirtou bann zabitan, mon distrik Port Glaud ki pe espere avek pasyans.  Mon konvenki ki priyorite pou ganny donnen o pli vit posib pour komans devlop bann flats low cost ,Forèt Noire/Port Glaud, kot premye blok in fini ganny demolir plis ki 1an pase.  Mon swete osi ki Seksyon Later, i anploy plis surveyor o pli vit posib ankor e montre en vre commitment, pou allocate bann aplikan later ki’n pare pou pran loan pou konstri zot lakaz dan bann land banks ki’n fini demarke, depi en pe letan deza.

Lanons Prezidan Michel, pou redwi kou repeyman loan lakaz, in anmenn bokou soulazman pour bann ki ti’n perdi lespwar erit zot prop lakaz, akoz zot pa ti pe pey lo Lagreman lwe – pa akoz zot pa anvi Mr Speaker, me akoz zot saler lafen dimwan pa ti pe permet zot.  Lo non zabitan mon distrik, mon oule remersi Prezidan Michel senserman pour sa zes nob, pour sa rediksyon 25 poursan lo repeyman e pour pansyoner 50 poursan.

Bann pansyoner in montre gratitid pour konsiderasyon ki in montre anver zot Prezidan Michel.  Sa logmantasyon zot pansyon, pou sirman fer en gran diferans dan zot lavi, sirtou bann ki bezwen fer depans an plis zis, pour mentenir en ladyet spesyal: akoz zot lasante e bann ki bezwen transpor ki monte desann kot Dokter, pou swivi maladi kronik ki demann latansyon Dokter kontinyel.

I enteresan Mr Speaker, pour koz lo Leta nou Nasyon Seselwa kot lafors Parti Lepep ki ti ganny teste a 2 repriz dan 2 Eleksyon Prezidansyel-.  Larealite ti tap nou an plen figir, letan ou a dir parey ler en Siklonn in pase, divan in balye, in sakouye e tou in eparpiye dan tou direksyon.  E sakenn dan son fason in lite pour sirviv.  Lakontantman se menm si ou ankor anba sok, ou ankor vivan e ou sorti sen e sof, ou lakaz i loz ou e donn ou proteksyon e sekirite i la debout for e solid e preski tou keksoz i ankor entak.  E ou pe rod serten ou bann byen ki’n eparpiye an menm tan fer en bilan kwa ki ou’n perdi – ki’n melanz avek byen ou kanmarad e tre difisil pou dir lekel ki pou ou, lekel ki pa pou ou.  Lekel ki ou’n perdi?  Lekel ki ou pou kontinyen rode, akoz ou annan lespwar ou pou trouve e lekel ki pa vo lapenn rode, akoz tou fason menm si ou retrouv li, i pou’n fini ganny abimen e pou’n fini gate.  Vomye kit li kot in tonbe.  Apre tou sa leksperyans tromatizan, ou pe pran an kont kwa ki ti’n kapab ganny fer pour minimiz lenpak e anpese pou annan tel dega dan ka en lot Siklonn.  Malgre ou dan mal, ou santi ou rekonforte omwen ou lakaz i la, me maler pour selwi pour li in fini ale dan divan e i bezwen tou rekomanse.  E la en dimoun pli tromatize ki ou – pli to divage ki’n dir ki in perdi son konpa, i pe oule met pour ou Ankour pou pran posesyon ou lakaz, menm si parey ou, i konnen ki sa pa ti zanmen son lakaz.  En keksoz annwiyan e fatigan, kot i pe plito sey son lasans, menm si i konnen i napa en case.

Mr Speaker, Lopozisyon in anmenn en kanpanny malisye, ranpli avek distorsyon, negativite dan tou son lanpler, vize a tou pri lo moral siporter Parti Lepep pou kree konfizyon, zalouzi e mefyans.  Sa i pirman malifik akoz ou pe zwe lo moralite e kapitaliz lo lafebles en imen, ki deza annan presyon e fristrasyon lavi ki dayer, tou dimoun i annan sakenn a son nivo.  Zot in tourn pozitivite an negativite e zot ti pe tourn tou keksoz a lanver pour zot menm zot segwir, zot prop revey in met li dan negativite e fer li tourn anti-clockwise.  Me malerezman avek problenm mekanik, revey ti arete, e zot ler, ‘Time for change is now,’ pa ti zanmen arive.  Zot ‘Now’ ti relatif e la prezan in reste dan lepase – ekspire dan zot prop letan.  Dan tou sa bann mannigans, larzan in ganny servi pou detourn lespri dimoun ki dan bezwen e fer zot rev larzan, larzan e annan plis larzan.  E detourn latansyon lo sa ki pli enportan.  Menm nou bann aze pa’n ganny eparnye.  I vre ki avek larzan, nou kapab amelyor nou kondisyon lavi, annan mwens stress pou ganny sa ki nou, bezwen pou viv o mwen dan en minimum konfor e sekirite.  Me osi, nou pa bliye ki si nou tro kontan larzan, larzan i kapab viv nou Met e fer nou son lesklav.  Zot in oule fer Seselwa krwar ki nou sityasyon i enn pli pir dan lemonn e anmenn en kanpanny ki en kantite nou pep pe soufer e viv dan lamizer.  Kanpanny malisye, kot Prezidan Michel e son bann Minis e MNA, ki pe travay pou devlopman nou pei, e zot, zot pe ganny gro lapey lo depan malere ziska R45 mil, san fer nanryen tou le mwan – pe mars dan bann gro loto – zot menm ki annan pli gro lakaz e biznes – zot menm ki pli maltret travayer, movez peyer eksetera.  Zot menm ki koz mal lo STC, me se zot laplipar bann gro Biznesmenn, ki fer bann Cartel pou fer gro profi lo marsandiz enporte, anrisi zot e fer soufer Seselwa.  Pour sa rezon, Parti Lepep pou touzour siport STC, akoz i sel laboutik ki komodite i pli konpetitiv e ede pou stabiliz pri marsandiz de baz.

Mon oule fer en sizesyon Mr Speaker, ki Prezidan Michel dan son plan pou adres serten konsern, i osi vwar nesesite pou met plis resours imen kot pour ki en travay pli sistematik e kordinen, i ganny fer pou dekouraz marsan over tax dimoun lo marsandiz, pour evite ki se zot ki benefisye avek sa logmantasyon Ladres.  E sa beef up lo FTC i pou anmenn en diferans.

Mr Speaker, pou terminen, menm dan bann moman lensertitid, nou’n vwar Prezidan Michel in demontre karakteristik en vre Leader.  In kit son kalm – en Dirizan i pa’ n perdi son focus malgre tou negative vize pou destabiliz nou pei, in gard son sanfrwa e mentenir en stabilite politik e ekonomik: konpare avek enn ki komans kont son dizef avan poul i ponn, in komans ‘cheers’ avan son ver i plen – lesson learnt the hard way. Port Glaud i reste solid deryer Parti Lepep e siport Prezidan Michel koman sa sel Leader ki enspir konfyans.

Ser zabitan Port Glaud, annou pa zanmen kraz oubyen bat sa lanmen ki fer ou dibyen.  Mazin toultan i annan sa ki nou apel: en demen.  Si nou oule vwar realizasyon tou proze drenaz dan nou distrik parey semen ki’n komanse Beolière, parey nou pti proze distrik ki pou ede amelyor ou lavi, alor swa i kler.  Ou desizyon i devret baze lo sa fitir, ki viz ver ou progre pour ou zanfan e byensir pour nou distrik, pour nou pei.  E swa se pour kontinyen siport Parti Lepep.

Mon remersye ou Mr Speaker.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Esther.

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Koleg Onorab, lepep Seselwa espesyalman zabitan Baie Ste Anne.  Bonn apre midi.

Mr Speaker, mon’n toultan ekout avek ladmirasyon deliberasyon bann gran dirizan spirityel otour lemonn.  Ki malgre zot pei i antoure dan dezord, latak partou kote, nouvo menas e souvandfwa pe pas atraver bann kalamite natirel sa bann dirizan i kit lespwar vivan.

Soufrans e lapovrete lemonn eksteryer i enkonparab avek sa ki nou, nou pe fer fas avek.  Diskour Prezidan Michel, prononse Mardi pase in osi donn nou sa lespwar ki nou lavenir pan brize me o kontrer lannen 2016 in fer nou regard lorizon avek nouvo lespwar, nouvo lafors pou fer fas avek nenport ki defi ki krwaz dan nou semen.

I fer rapel pep Seselwa ki nou ankor meyer konpare avek plizyer pei dan larezyon e aletranze.  Annou azir fran.  Kot nou pei in arive, nou pou admet ki sa Gouvernman in elev standar lavi e parey bokou pe fer nou krwar nou sitan dan mal.  Prezidan in dir aret fer demagozi e prouv zot mal.

Apre Diskour, plis ki zanmen Seselwa i pli konsernen lo kwa ki’n ganny delivre.  Se zisteman akoz nou’n demokratize, nou’n libere, ki ozordi i annan en divers lopinyon lo sa douzyenm Diskour.  Aze, senn, travayer Seselwa, legliz e plizyer lezot group nou sosyete in reakte.  Remersiman, lapresyasyon, rezervasyon, fristrasyon.  You sa i bann reaksyon normal ki’n sorti toultour pei depi Mardi pase.

Mr Speaker, detrwa mwan pase Seselwa a zot prop swa ti deside dan ki lanmen zot pou plas zot pei.  Parmi 5 oponan, nou leader dekrir koman sa leader eksepsyonnel ti sorti viktorye koman the right man for the job.  E sa zonm pou sa lepok.  Nou konnen ki Bondye pa ti oule keksoz  ariv lotreman e nou dir mersi ki tou keksoz i annan son letan.  E in ariv pou en rezon.  Seselwa in byen vote.

Mr Speaker, parey in dir nou pa pou al an detay sa ki Prezidan in reisir akonpli pandan 5an son manda.  Son sikse i koz pou limenm.

Malgre tou kritik, tou blanm.  Prezidan tin kapab desid otreman e kite ale.  Me in mazin vant lepep Seselwa.  In mazin ou fitir e in re debout akoz ou.  Son travay pa ankor fini.

Sa dernyen eleksyon in fer nou tou azir fran avek nou lekor ki bato ti pe pas dan movetan.  Movetan sa lepok.  Wi ti annan problenm dan bato.  Ganny sa byen kler, ki bato pan koule, o kontrer kaptenn in servi son leksperyans navige, double son kouraz e pran en nouvo direksyon ansanm avek tou manm lekipaz fidel ki pa’n sote.

Me ou ki’n doute, ki’n ganny anbete ki bato ti pe pran fon e perdi konfyans e abandonn bato, nou dir ou come back onboard.  Napa lavi lot kote ou riske pran fon e noye.  De lot kote zot in vwar en Kaptenn ki a sak fwa i set sails pou navige i pa ariv lwen e bato i nofraze.  E sa voyaz menm avek kaptenn ek 4 segon abor bato pan ariv lwen.  Sa i montre nou kler ki pa tou ki ganny apele pou dirize.  Sak dimoun i annan son landrwa e son karyer.

In pran 38an pou akimil leksperyans dirize.  E konmsi manrmay Praslin.  State House pou Prezidan, legliz pou Mon Père.

(Laughter/Applause)

HON NATASHA ESTHER

Lo larout ver en lavenir pli prometan, Prezidan demokratikman elekte i prezan son plan avek lepep Seselwa.  Manifesto Parti Lepep in deza met an plas plizyer stratezi e plan travay.  Sa i gid Parti Lepep ou Seselwa pou sa prosen 5an.  Pa pou 100an me 5an.

Prezidan ti dir avek lepep Seselwa ki letan lafous in mir i pou komans partaze.  Sa menm pye lafous ki’n ganny okipe pou plizyer lannen e ki ozordi in aport fri.

Prezidan ti dir ki i pou kontinyen travay e asir pep Seselwa ki letan lanvironnman partaze i favorab sa i pou kapab dekoul lo son pep.  Bann gran laliny priyorite atraver son progranm 100 zour in ganny demarke e plizyer benefis in ganny highlights dan son Diskour pe deza ganny enplimante.

En bezwen pou aziste saler e en nouvo scheme saler pou travayer pou vreman en gran soulazman pou sa group travayer.  I vedir en pti pe plis dan lakour.

Prezidan in osi tous bann zenn atraver son progranm My First Time Job e ankouraz tou returning graduate avek en logmantasyon dan son housing allowance.  Allowance pou bann post etidyan segonder.  Seselwa ti demande ki ler zot ganny refer par Klinik Prive pou en swen spesyalize kot Lopital Sesel, zot santi ki sa servis i devret free.  Prezidan in ekoute e in azir.  Ozordi pou nenport ki servis parey Seselwa pa pou bezwen peye.

Anba son progranm lakaz atraver HFC ek PMC e anliny avek bi elev standar lavi, Prezidan in anons plizyer mezir e benefis ki ankor lafanmir Seselwa pou rezouir.  Tou sa in fini ganny enplimante.  Ki swa pou Desanm lannen pase ou Zanvye sa lannen.

Gouvernman Parti Lepep i reste angaze dan delivre son promes ek pep Seselwa.  Nou konnen sa ki Prezidan in delivre Mardi pase ou pe vwar ou par ladan e ou pe rezouir akoz ou’n byen vote.

Pou bann ki’n ganny anbete par sa politik bonmarse pa reste retisan.  Prezidan in asir ou ki i Prezan tou Seselwa.  Ou osi ou’n rekolte menm benefis menm si ou i pe krwar politik pile ti meyer politik pou Sesel e Seselwa.  Vre diferans ant politik Parti  Lepep ek lopozisyon se ki Parti Lepep i annan en meyer plan ek meyer stratezi pou egzekit son plan.  In fer li tou le lannen, i pe fer li pou 38an o pouvwar.

Lopozisyon de lot kote i zis koze, koze e koze menm.  Koze i fasil pou nou tou kapab koze.  Me sa ki pli enportan se ki mannyer ou fer li arive.

Dan demars pou kontinyen rod sa ki meyer pou son pep, Prezidan pa’n manke pou ogmant pansyon ek sekirite sosyal e pou sa mon partaz lapresyasyon Madanm Lesperance ek lezot pansyoner ki dir mwan pa bliye dir mersi Prezidan.

Nou bann aze pa’n per pou donn li ankor 5 e an retou prezidan in donn zot en high 5.  Ozordi nide pansyon nou bann retret i nide tou dimoun.  Me nou sa ki nou pa’n bliye se sa ti en promes date depi Prezidan Rene ki ti dir ki en zour tou pansyoner pou rezouir en meyer pansyon.

Bann carer osi pa’n ganny oubliye.  Parey Leader Zafer Gouvernman ti fer resorti Lendi pase, mon osi mon anvi rektifye e dir kler ki tou bann full time carers pou kalifye en logmantasyon ekivalan saler minimonm.

(Applause)

HON NATASHA ESTHER

Verdir R5050 ki pou antre dan lakour aprezan e bann half day carers pou ganny lanmwatye sa saler.  Ozordi i annan serten lakour ki nou bann koup aze pe viv ansanm.  E la en benefis R10,100 pou antre kot lakaz aparti Avril sa lannen.  In pran konsiderasyon 2 lezot benefis ki ava osi aport led kot lakour.  En loan pou reparasyon zot lakaz e twatir ki pou ganny sibvansyonnen e ki pou napa lentere lo la.

La ankor Madanm Bistoquet i dir pa manke pou dir Prezidan mersi.

Mr Speaker, lo sa size pansyoner mon oule dir en pti mo kosyon.  Ozordi dan lakour serten nou bann dimoun aze ki sipoze pe repoz dan trankilite, nou vwar en kalite sityasyon ki’n met sa bann dimoun otaz.  Zot in vin lesklav dan zot prop lakaz.  Larealite i montre ki serten zot in forse pran responsabilite zot prop zanfan.  Zot vwar zot dan en kalite lanpayaz kot zot in take over responsabilite zot zanfan.  Zot pe okip pti zanfan.  Tandis ki manman ou papa in pri dan lakol ou drog oubyen revize desarz zot responsabilite.  Zot vwar zot pe depans sa pti larzan kot pa fodre.  Sa mon santi kot i annan labi i merit ganny adrese.  Apart bann servis gratwit ki zot pe deza ganny tel parey bis, konsiltasyon e latizann, carer.  Prezidan in asire ki tou bann pansyoner ki voyaz ant Mahe, Praslin e La Digue zot pou benefisye avek en sibvansyon lo tiket avyon e bato.  En lot soulazman pou sa group dimoun.

Paran Praslin/La Digue ki annan zanfan ki pe pourswiv zot letid dan post segonder i soulaze par lanons Prezidan an sa ki konsern sa 2 tiket gratwit par mwan pou sa group etidyan.  I en lanons ki’n byen ganny akeyir par bann etidyan zot menm espesyalman sa 140 etidyan Praslin/ La Digue ki pe reste kot youth hostel.

Ankor Mr Speaker, paran ki annan zanfan dan lekol Prive lo Praslin i welcome sa lanons pou sa allowance post segonder, ki dezormen zot osi zot pou benefisye parey lezot zanfan dan lekol leta.  En soulazman pou bann etidyan ki bezwen kit Praslin pou al pourswiv zot letid lo Mahe e en gran sipor adisyonnel pou sa paran.

Mr Speaker, bann travayer Sekter Prive, malgre ki zot osi pe fer fas avek plizyer defi tel parey service charge ki koupe letan zot annan konze medikal, menm si i genuine sa dekalaz dan sistenm lapey travayer Seselwa etranze ki pa pe marse dan serten landrwa.  Sa group travayer in osi koze.

Lalwa ki pou ganny pase e parey Minis in eksplike yer swar dan son interview konsernan sa trezyenm mwan saler i reponn kestyon sa group madanm ki travay lotel ki ti demann mwan avan eleksyon.  Akoz Prezidan pa pas en Lalwa pou nou osi.

Prezidan in ekoute, in tann zot e in fer sir ki tou i an plas e ki zot osi pou benefisye.  An plis reform sistenm tax ki pou ganny retire lo saler mwens ki R8555.50 pou osi soulaz ban lakour avek en pti pe plis dan lannmen e apartir lannen prosenn lezot travayer ki ganny en pti pe plis ava osi vwar en serten benefis lo zot lapey.

Avek nide devlop e pran pli byen swen avek nou bann dimoun dezabilite, Gouvernman pe kree en fon pou ed e siport sa group vilnerab.  La i fer mwan mazin sa madanm ek son garson dezabilite, kot garson in fini lekol e i dan lakour naryen fer.  Mon sizere ki en progranm i ganny mete an plas pou train sa bann zanfan.  Par egzanp Minister Ledikasyon avek Konsey Lar i a kapab travay lo en progranm kot sa bann zanfan a kapab devlop zot skill parey dan lanmizik.

Praslin nou pa bezwen en nouvo lenfrastriktir, sa i deza an plas.  Me devlop serten progranm kot zot pa ganny kit deryer.  En issue tre enportan ki Gouvernman in pran kont se sa fon spesyal pou asiste bann dimoun ki pa kapab pran en loan pou repar zot lakaz.  Gouvernman i ofer zot en loportinite pou adres sa problenm enn fwa pour tou.

Mr Speaker, Prezidan in koz tre for lo service delivery.  Mon dakor ek li ki nou bezwen tir fristrasyon dan nou pep.  Nou bezwen delivre.  Mon osi mon pa pou manke pou dir ki i annan dimoun vreman angaze e debrouye pou fer keksoz marse. Me i ankor annan bokou ki kale.  I partou.  Ki swa lepep ou lopozisyon.  E sakenn i vin ek son taktik.

Nou pa kapab eksplik serten latitid, serten konportman ki fer nou dimoun vir an ron, fristre apre blanm i tonm lo Prezidan, blanm MNA oubyen dimoun napa swa me i bezwen vwar li dan en pozisyon pou ekrir State House pou rod larepons akoz MNA ankor pe espere e larepons pan zanmen arive.

In plis ki ler pou revwar serten prosedir dan fer keksoz pou fasilit zabitan Praslin.  Serten desizyon i tro tarde.  Serten aksyon i tarde ganny enplimante.  Serten proze pa bouze.  Onorab Ghislain in koz lo bezwen pou amelyor servis dirzans lo nou zil.  Mon osi mon siport sa nide e mon demande ki alavenir en Air Ambulance or Sea Ambulance ekipe ek tou son fasilite a ganny met a dispozisyon zabitan sa zil.  Sa i pou en travay partenarya ant Gouvernman ek prive.

In plis ki ler pou fer kler lekel ki responsab pou entervenir e ki rol DRDM lo Praslin pandan dezas.  Lekel ki responsab pou met lord lo lasose Bais Ste Anne kot en total dezord i egziste.  Taxi drivers, pirat, tou kalite form i fer sakenn pou li.  Lekel ki pran aksyon ek bann illegal practices ki pe deroule ouvertman lo Praslin san ki personn i azir.  Ladan menm zot menm ki oule pile.

Nou’n ganny ase avek leskiz, ase avek blanm enn a lot.  Retar pou azir lo bann issue pertinan lo Praslin.  Prezidan in dir annou aranze.

Mr Speaker, pandan sa dernyen 4an mon lavi mon’n met akote tou mon plan fitir e konsantre lo delivre e ed zabitan mon distrik.  In en lavi artifisyel kot in annan son moman gou, moman sagrinan e parfwa difisil.  In moman dan mon lavi kot monn akimil plizyer leksperyans travay e lavi.  In moman kot mon personnalite e mon karakter in ganny shape for the better. Anba bon gouvernans Parti Lepep atraver volonte politik Lotorite Distrik, determinasyon e zefor bann diferan travayer Gouvernman nou’n reisi akonplir plizyer keksoz ansanm.

Ozordi i annan en amelyorasyon anba erport domestik.  Pri avyon pou Seselwa in stabilize e ozordi tou dimoun i pey menm pri tiket ale retour Praslin e i annan plis avyon lo larout domestik.  Ek nouvo lanons, voyaz par avyon i pli afordab pou etidyan, pansyoner e bann dimoun ki bezwen deplase pou al swiv en tretman spesyalize lo Mahe.

Nouvo lenfrastriktir sportif parey swimming pool in ganny konstri.  Serten lenfrastriktir in amelyore e ozordi zenn dan distrik Bais Ste Anne i annan en pe plis swa.

Plis servis ek amelyorasyon dan nou sistenm servis lasante.

Konstriksyon nouvo por e serten son bann fasilite, nouvo sewage treatment plant, Mouline Estate, servis stasyon tenny dife in desantralize, in ouver son laport ek Praslinois.

Amelyorasyon nou kominote atraver plizyer proze pou fer lavi nou bann dimoun pli konfortab.

Kare later rezidansyel.  Lagrikiltir, biznes in ganny allocate avek zabitan.

Nouvo konstriksyon proze lakaz Marie-Janne Estate.  Plizyer loan in ganny disburse pou lakaz ek biznes.

Amelyorasyon dan nou sistenm stokaz delo ek en nouvo zenerater elektrisite.

Amelyorasyon dan kondisyon serten nou semen segonder parey Anse La Blage e lezot parey dan kontour kot lafanmir Monnie.

Nouvo Bus Shelter Valle de Mai e kot Lopital.  Sa i zis detrwa ki mon’n mansyonnen e lezot in deza ganny liste dan mon bann Diskour oparavan.  Tousala in ariv pandan 5an.  Travay pa ankor fini dan Baie St Anne.  Mon kit sa distrik avek plizyer propozisyon an traver bann mezir konsiltasyon ki nou’n fini met a latansyon bann Lotorite konsernen.  E ki mon swete vwar enplimante pou benefis zabitan Bais St Anne.  Plizyer priyorite distrik in ganny idantifye e ki pou tous ou lavenir.

Mr Speaker, 1814 zabitan lwayal ti donn zot vot konfyans Prezidan Michel dan sa dernyen eleksyon e mon pa pou manke pou dir zot mersi.  La yer mon’n tande zot pe dir ki La Digue in vol eleksyon.  Be dir nou depi kan zot in deza ganny eleksyon lo zil.

(Laughter)

HON NATASHA ESTHER

A sa moman la mon pou profite pou mon osi remersye tou zabitan Bais St Anne ki’n la avek mwan dan sa parkour.  Zot kontribisyon, zot sipor, zot konsey, zot lapriyer in vreman ganny apresye.  Travay i bezwen kontinyen.  Nou pou kontinyen tenir nou Bais Ste Anne.  Pa les okenn fouter dezord sorti aryer vin anbet zot.  Serten zot in prouve ki zot pe fer li dan lavi e zot pe fer li byen.  Me i reste sa group ki ankor bezwen nou e Parti Lepep in donn ou garanti ki napa en lot parti ki pou take care of you parey li.  Kontinyen fer li konfyans, in fer li depi nesans ou zanfan ziska nou gran paran i ferm son lizye.  Nou konnen i reste bokou defi pou sirmonte lo nou zil.  Pri lavi i reste konsern mazer ki pou bezwen kontinyelman ganny adrese e rod solisyon.

Nou kontinyen propoze ki Gouvernman i revwar posibilite ogmant sa Housing loan pou zabitan Pralin/ La Digue anvi ki materyo konstriksyon i pli o lo sa zil.

Dan laliny ease of doing business mon propoze ki sa fast track system ki ti egziste kot custom i ganny revwar pou zabitan Praslin/ La Digue avek bi fasilit bann dimoun letan zot vin retir zot cargo.

Dan Lendistri Touris mon propoze ki demars i ganny fer pou met taxi bay’s kot bann Lotel pli vit posib.  I annan en kalite zwe ki pe pase lo zil ki pa enteresan ditou e fer pri taxi egzorbitan.  Ler nou koz devlopman touris tou dimoun i bezwen benefisye.  Nou bezwen revwar lafason ki touris i ganny transporte lo nou zil.  Ki swa atraver biznes taxi ou bann bato lwazir.  Nou pa kapab annan enn ou de group dimoun ki pli benefisye ki lezot.

Mr Speaker, mon viv lo sa Zil, mon vwar e sa i koz en fristrasyon parmi nou bann pti dimoun ki’n swazir pou leve e debrouye.

An sa ki konsern nou semen piblik, nou’n vwar larive masin koltar lo Praslin lannen pase.  I egalman enportan ki nou bouze avek re sirfas nou semen depi Anse Lazio ziska kot zot in fini repare.

STC i annan nesesite pou ouver son super market dan distrik Baie St Anne e la osi i kapab annan son werehouse materyo.

I annan en nesesite parmi nou bann zenn pou annan en laklas lanmizik kot bann zenn a kapab aprann en nouvo skill.

Mon propoze ki planning i revwar son prosedir an sa ki konsern change of use.  En senp legzanp Mr Speaker, dan lenstans kot en dimoun i anvi fer en change of use.  I anvi turn son lakaz koman en pti guest house, dan plas ki i swiv sa long prosedir ki egziste e ki parfwa i pran bokou letan mon sizere ki bann lazans konsernen depandan i vizit sa building e fer zot rekomandasyon verbal e formel e license i ganny issue pou en peryod gras.  E pandan sa letan, sa dimoun i kapab formaliz son bann prosedir.

Mr Speaker, avek bi ki bann Minister i reste konekte ek zabitan Praslin, mon propoze ki ler i annan meeting piblik se bann PS ki monte pou vin donn lenformasyon manm piblik.

Mr Speaker, ti enteresan zis apre premye round eleksyon pou vwar bann dimoun de fas ki’n vin sis tou benefis ki sistenm Parti Lepep in kapab ofer pe dans pil lo li avek bi ki zot ti’n fini raport laviktwar.  Ti enteresan osi ki zis apre eleksyon en gro Msye dan lopozisyon i fer foulkan en pti men ek son bal fri e refize aste 2 pti mang avek li.  E se pourtan se sanmenm sa pti men ki ti pe dans pil lo li obor sa gro Msye.  Sa Msye Speaker, i montre nou zot vre kouler.

Ankor pli sagrinan, bann sef lopozisyon pa onor zot lobligasyon pou reste konekte ek zot siporter.  Zis pa menm apre eleksyon kot en lanterman en swadizan zot menm.  Ni figir enn antre zot pa ti la pou senpatiz ek lafanmir e se pourtan sa boug ti’n konfye zot son vot avan son lanmor.  Malere tousala.

Ankor pli sagrinan Mr Speaker, pou en zanfan nou zil ki sa pei in berse, in okipe.  In ekip li pou debout lo son 2 lipye zonm, ozordi i oule pil lo sa menm pei.  Mon panse ki tou zanfan Praslin i kit zot zil set avek bi pou al rod sa ki meyer pou li e retourn dan lakour avek keksoz enportan. Me pou serten i pa’n le ka.  Zot in plito les zot ganny trennen dan bann gran dyoz, gran demagozi e les zot ganny trennen pou pil lo dimoun.  Kote nou’n al mal.  Me dan tousala mazin byen ki apre pile i annan rezipel, e zot pou bezwen deal ek sa.

Pou bann ki’n bal bise lo sa size pansyon.  Fer krwar Seselwa ki Manm Lasanble i travay zis dan Mardi.  Prezidan in fer sir ki in kler tors lo zot, lo tou sa ki ti vreman pe dormi e pe file e fer kler ki sa ki pa travay dan sa pei pa pou gannyen peye.

Larealite in montre nou ki serten pe esey tou pou destabiliz nou sosyete e adopte bann konportman etranz.  Atansyon bann kalite konportman koumsa i ouver laport pou kree bann ekstremis.  Bann fouter dezord, bann ki vwar tou keksoz negativ, bann ki zis konplent tou keksoz.  E la Facebook in anmas serten nouvo plas pou zot.

Mr Speaker, ler ou get ler ki bann komanter i pase lo Facebook ou demande ke ler zot travay dan sa pei.  Kanta nou Mr Speaker, travay i kontinyen dan nou pei.  Sa ki pa’n reisir akonpli o nivo distrik, sa determinasyon pou en lo pran relev i la, mon pou siporte.

Premye round eleksyon pan fer nou asize lebra krwaze me in double ou sa ki nou ti annan dan rezerv pou bataye kont tou lafors pou anfen sorti koman sa parti viktorye.  Dezormen non tou sa bann Manm dan sa senkyenm Lasanble e non Parti Lepep i antre dan History Book.  Ki ou a mazin nou an byen ou an mal, me sa ki nou konnen nou’n dedye parti sa moman nou lavi pou ou.  Nou’n reste ansanm, nou’n travay ansanm pou rod sa ki meyer pou ou.

Lot parti pou osi antre dan liv listwar, me son zistwar pou diferaman avek sa ki pou nou.  Perdi eleksyon pou 6 fwa, pou ase pou ansenny nou bann zanfan lekol vre defet lo lasenn politik.  Pep Seselwa Parti Lepep i konfye ou sa 5an.

Mr Speaker, mon pans e mon lapriyer i al anver tou Seselwa.  Ki Bondye i beni nou lakour, nou travay, nou fanmir e nou pei.  Ki nou reste focus, angaze dan sa ki byen e nou gard lespwar.

Mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Onorab Fideria

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, bonn apre midi.  Tou koleg MNA, bonn apre midi.

Mr Speaker, ozordi Mardi le 23 Fevriye 2016, i en gran privilez e en gran loner pou mwan prezant mon refleksyon lo konteni Diskour Leta Lanasyon, delivre isi dan sa Lasanble par Prezidan James Michel.  Dan mon fason viv e fason konpran lavi, dan mon disiplin e respe pour tou dimoun, mon ganny oblize pou pa zanmen manke pou salye tou Seselwa, partou kot zot kapab ete.  E pli spesyalman, mon salye the beautiful people of Les Mamelles. Egalman e pli partikilyerman, donn en klima politik Nasyonal.  Mon santi mwan oblize e mon pa pou zanmen manke pou remersye e salye sa plis ki 31 mil 512 Seselwa ki’n donn Parti Lepep koudmen ekrir enn parmi bann sapit pli mervey dan parkour son listwar.  Mersi.  Mersi bokou pou zot tenasite.  Mersi pou reste fidel avek sa ki nou krwar ladan.  Mersi pou kontinyen ed Parti Lepep pou kontinyen enplimant nou dezir ek nou bann laspirasyon, ekrir dan Manifesto Lepep depi byen lontan.

Mr Speaker, deza 51an in pase.  Ou ki napa memwar kourt, konnen kot nou sorti.  E ou ki konnen kot nou’n arive e ou ki’n konn nou vizyon pour lavenir.  Ou ki pa’n les vorasite ganny tou vin en fason viv lavi.  Ou ki pa’n les ou ganny anvair par lanbisyon pouvwar.  Ou ki pa’n les ou ganny anbete par bann litani politik bon marse.  Ou ki pa’n les ou ganny gide par bann mosyon e perdi kontrol ou kapasite rezonnen e donn lanmen sant leokri sa sanson dyabolik ‘Pil lo li.’  Ou ki konpran ki Sesel i merit ganny en better deal.  Pa en Linyon Sanzman.  Pa en deal ‘Pil lo li.’  ‘Pil lo li’ i ankre bann parol pli degradan e imoral, ki politisyen Seselwa in zanmen deza servi dan okenn parkour kanpanny politik lo later Sesel.  Ou ki pe ekout mwan, ou ki’n deside asosye ou avek bann parol pli degoutan, pli vilger, pli iritan, pli vyolan, ou pe selman kapab ed nou dekrir e konpran ki kalite entelektyel ou dir ou ete.  Anfen, Seselwa pou konpran ki kalite Leader Parti Politik ou ete.  Ki fitir Sesel pou plonz ladan, si en mirak i arive e zot ganny pouvwar.  I selman fer nou konpran ki kalite zonm, fanm ou ete.  I vreman regretan e sagrinan.

(Applause)

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, ki fitir Sesel i annan avek en tel mouvman politik?  Mon trakase.  Nou devret trakase.  Malgre tou, dan Parti Lepep nou’n la.  Nou ankor la.  Nou’n arive raport enn parmi bann gran batay feros.  Se gras a nou sipor enkondisyonnel ki nou’n reisir sorti venker dan sa lager antoure.  5 bebet feros ki pa sivilize e ki pa konn okenn lezot langaz apard ki ‘Pil lo li.’  Nou dan Parti SPUP, SPPF, Lepep, nou’n tenir e nou’n dir avek lepep, ‘Tenir pa large.’  Nou’n demontre ki ‘Ansanm,’ ‘Together Forever’ nou determinen e nou vin pli for ki ‘Pil lo li.’  Nou rezilyans in pli for ki ‘Pil lo li.’  Nou lespri konbativite ziska dernyen moman in pli for ki ‘Pil lo li.’

Mr Speaker, isi Sesel, sa gran mazorite Seselwa byen sivilize e onnet in refize fer zot zanfan aprann e resit sa kalite kantik ‘Pil lo li’, versyon 2015.  Sepandan an 2016, ansanm nou ava kontinyen sant bann sanson ki fer nou koman en pep, koman en Nasyon beni ki refize repet bann sanson satanik ki oule boulvers nou koman en pep.  Listwar in predir larive bann fo profet maske anba slogan delivrans.  Atansyon Seselwa.  Fer vreman byen atansyon lazenes Seselwa.  Atansyon bann eleman ekstremis ki pe tir zot latet dan politik Sesel.  Be nou ki’n ganny delivre koman en pep, koman en Nasyon, depi ki nou’n konkerir nou Lendepandans ki’n tir nou anba dominasyon kolonyal e permet nou tras nou desten koman en vre Nasyon lib e fyer.  Nou dir avek zot en mesaz tre kler.  Nou pou tenir, nou pa pou large.  Nou’n arive, nou pou reste, Mr Speaker.

Mr Speaker, kontenir Diskour Leta Lanasyon 2016, delivre par Prezidan Parti Lepep e Prezidan Sesel James Alix Michel, pou antre dan listwar politik Sesel koman enn bann pli gran deklarasyon e manifestasyon lodasite e determinasyon son Parti.  En zonm, en vre Leader eksepsyonnel ki Sesel in deza konnen.  Konteni son Diskour Leta Lanasyon in en loportinite spesyal pour Sesel e Seselwa vreman konpran ki nou’n toultan e depi kreasyon SPUP, SPPF, Lepep, depi Zen 1964 ziska ozordi.  Si lannen 2015 in fini avek en gran laviktwar Eleksyon Prezidansyel Parti Lepep, mon konvenki ki lannen 2016 pou fini ankor en gran laviktwar Eleksyon Lezislatif pour Parti Lepep.

Mwan ‘Daya’, Mr Speaker, mon dan sa Lasanble ozordi akoz konfyans ki zabitan Les Mamelles in deside met dan mwan.  Zot in donn mwan sa privilez pou travay pour zot, pou koz pour zot, pou fer konnen ki leta zabitan Les Mamelles i ladan.  Leta bann nouvo ne, nou bann zanfan ki pe grandir, bann travayer ki pe fer biznes, tou sa ki onor zot Bondye, anfen bann manman oubyen bann papa tousel e tou bann trwazyenm az.

Mr Speaker, listwar sosyete imen partou atraver lemonn in touzour en listwar lalit pou transform kondisyon materyel zonm.  Byensir, sistenm an plas i determinen dan ki fason oubyen atraver ki mwayen e ki degre sak zonm, son bezwen de baz i ganny satisfer.  Nou konnen nou pa pe viv dan en sosyete parfe me si i egziste en keksoz ki laverite, se ki dan sosyete Seselwa, nou nesesite de baz pe ganny garanti atraver travay sak endividi ki pe angaz li aktivman pou kree sa Sesel pli meyer e pli prospere.  Dan profon mon leker, en gran mazorite Seselwa, mon santi lasaler sa determinasyon, lasaler sa loptimizm, lasaler sa kapasite ekstraordiner ek en dispozisyon eksepsyonnel pou defann en krwayans sosyal, an plis ki rekonnet ki tou zonm, fanm dan lemonn i ne egal e ki nou isi dan Sesel, nou reste enpasyante, trangle avek en laswaf pou vwar vre lazistis sosyal rennyen dan lavi sak pep, sak Nasyon.  I en krwayans ferm e senser nou Prezidan, Prezidan James Alix Michel, ki krwar ki Sesel i bezwen bouze e akonplir en o nivo devlopman lo tou dimansyon, lo lasenn rezyonal e osi enternasyonal.  E dan sa fason, kontribye plis nou par ver bann vre valer lazistis sosyal, bann vre valer legalite dan loportinite.  Sesel, an fas avek son bann lakonplisman, i fer nou byen plase e byensir, nou annan en kantite bon keksoz pou partaze avek plizyer sosyete.

Mr Speaker, nou sikse anba Gouvernman Parti Lepep i la pou lemonn apresye.  I la pou ou apresye koman en sitwayen onnet e senser.

Mr Speaker, malgre tou, i tre enportan note ki Gouvernman Parti Lepep in touzour reste fikse e reste fokalize dan son demars pou adres nesesite fondamantal tou Seselwa.  Anfen, elimin sa fenomenn sosyal ki nou apel lapovrete.  Sesel, nou ti erit lapovrete.  Nou’n erite lenzistis sosyal me nou zefor pou kontinyen reste determinen, pou kontinyen derasin sikatris lapovrete.  Elimin dezespwar e kree lespwar dan lavenir.  Elimin enferyorite batir lafyerte en Nasyon.  Kree konfidans dan sak zonm, fanm, zanfan e fer zot pran konsyan ki zot annan kapasite pou leve e sezi loportinite, reklanm zot vre plas dan sosyete e sa ki nou’n akonplir pandan sa dernyen 38an ki nou’n diriz sa pei.  Se sa ki nou’n reisir fer koman en Parti.  Nou’n debout solid e pran nou desten dan nou lanmen.  Nou pa’n vwar nesesite pou pil lo personn.  Dan Parti Lepep, nou viv dan lape avek nou lespri.  Nou mazin touzour dibyen pour nou pep e sa ki ankre nou sekre.  Nou sekre selebrasyon laviktwar nou defi, ki nou bezwen fer fas avek.

Mr Speaker, lannen 2016 pou mark 40an nou Lendepandans.  En lannen istorik.  Nou pou kontinyen travers sa nouvo frontyer.  Nou pou bezwen ariv kot nou desten.  Me larealite i dikte ki nesesite koman en Nasyon, nou re vizit e pran konsyans nou bann nouvo defi, ki nou prop sikse devlopman in anmennen.  An menm tan ki nou reste fokalize, nou bezwen redefinir nou stratezi e taktik, pour ki ler nou tourn sa paz, nou akonplir enn bann pli gran misyon nob ki nou’n dir nou bezwen ini pep Seselwa anba en sel drapo ki nou apel drapo Linite Nasyonal.  Annou tou ansanm, komans les nou ganny enspire e prepar Sesel nou tou ansanm, pou selebre sa moman solannel e deside pou ekrir ansanm sa nouvo sapit listwar.  Nouvo faz lemansipasyon Sesel, i atraver Sesel, kontribye dan en fason modes, pe enport ou kouler lapo, ras, kantite larises ki ou annan, ni menm ou lapartenans politik.

Mr Speaker, an 2011 ler mon ti fer kanpanny Eleksyon, konteni mon mesaz ti rezonnen atraver Les Mamelles e mon ti dir, ‘Mon la pour ou.  Mon pou la pour ou.’  Sa lannen 2016, deza 5an.  Mon pa bezwen fer gran piblisite lo tou keksoz me avek sipor Gouvernman, sipor mon lekip dan distrik, nou’n reisir pou fer plizyer fanmir Les Mamelles amelyor zot lavi.  Avek tou imilite, mon reste konvenki ki mon’n desarz mon langazman anver zot avek tou senserite.  Egalman, nou konnen ki pa tou keksoz ki nou’n toultan planifye pou fer, ki nou reisir.  Mon konnen kwa ki reste pou fer.  Nou bezwen kontinyen travay.  Travay pa fini zis avek en manda 5an.  Filozofi vizyon kreasyon ‘Nouvo Sesel’ i sible dan filozofi e vizyon kreasyon nouvo Les Mamelles.  Ansanm, koste.  Nou pou fer Les Mamelles briye.  Mon’n la.  Ozordi nouvo Les Mamelles i nepli en swe oubyen en vizyon ki vid.  Ozordi dan tou teritwar Les Mamelles, tou dimoun i kapab apresye e vwar sa gran leksplozyon devlopman ki pe arive.

Mr Speaker, mon’n toultan reve en zour Les Mamelles i devlope, ganny en vizaz oubyen en fasad modern.  Mon vizyon pour lavenir se ki ler ou desann sorti dan tou kwen Les Mamelles, ler ou ariv bor lanmer, nou ganny tou sa ki nou bezwen aste, oubyen tou bann servis esansyel ki nou bezwen dan sa fason.  Nou pa bezwen desann dan Kapital Victoria.

Mr Speaker, nouvo Les Mamelles pe dousman, dousman pran son laform.  Tou sa bann transformasyon ki Les Mamelles pe pas ladan, mon oule salye tou bann zonm, fanm, per e mer fanmir.  Bann zenn koup pe sezi bann loportinite pou kree sa bann kalite biznes.  San okenn dout, dan nouvo Les Mamelles nou pe vwar e annan lapresyasyon pou vwar zabitan Les Mamelles pe leve, zabitan Les Mamelles pe debrouye, zabitan Les Mamelles pe vreman reste angaze dan devlopman ekonomik nou pei.  Si yer ou t annan e pe viv avek en persepsyon kot Les Mamelles i en distrik kot tou stok problenm i ete e si ou reste Les Mamelles, ou napa en lavenir, ozordi mon debout avek en pli gran lafyerte.  Touzour pare pou defann mon distrik Les Mamelles.  Mon pou defann Les Mamelles avek lafyerte akoz mon pe vwar gran sanzman, gran transformasyon.  Mon tir sapo avek sa zenn biznesmenn ki pe pare pou kontribye dan nou demars pou kree sa nouvo zenerasyon biznesmenn, ki’n pran loportinite ki Parti Lepep in met an sa dispozisyon.  Ozordi sa enn ki ti komans avek zis en biznes in debrouye, i pe grandir e sa pe kree loportinite lanplwa pour bann lezot zenn.  Defi i reste.  Ansanm avek determinasyon, dan bann lannen ki pe vini, Les Mamelles pou kontinyen ganny transformen e vin sa distrik model ki mon anvi i vini.  Mon mesaz pour tou biznesmenn se ki loportinite i ankor annan.  Annou sezi loportinite.  Pa les bann komanter negativ dekouraz nou.  Byento pou annan en landrwa dan distrik Les Mamelles ki pou ganny demarke koman nou Mikro Enterprise Centre.  Si tou keksoz i mars byen, bann zenn ki swete ganny en plas dan devlopman ekonomik, ava ganny ankor plis loportinite pou leve e debrouye.  Ansanm annou koste.  Zwenn mwan pou anmenn plis boner e prosperite dan nou distrik.  Mon’n la.  Touzour la pou ede kree sa nouvo Les Mamelles.

Mr Speaker, ozordi nouvo leadership dan distrik Les Mamelles pa pe trenn lipye.  Yer ti napa en vizyon devlopman.  Ozordi nouvo leadership ki mon reprezante i annan en vizyon.  Yer ti annan en lanvi zis pou gard distrik divize lo labaz diferans politik.  Ozordi nouvo leadership ki mon reprezante i ranpli avek lanvi ek lantouzyazm pou fer keksoz bouze.  Pou debout akote tou zenn e pare pou lev tou nou lazenes.  Determinen pou donn tou nou lazenes en dezyenm sans.  En nouvo lespwar dan lavenir.  Wi.  Lazenes Les Mamelles i ranpli avek lenerzi, kapasite, abilite.  Ranpli avek lentelizans.

Mr Speaker, malgre defi, nou’n akonplir bokou.  Sa lannen nou’n vwar lakonplisman en lot proze lakaz.  In kout anviron R3 milyon.  Sa i reprezant lafen dezyenm faz redevlopman lakaz Les Mamelles.  An plis pandan lannen 2016, nou a vwar komansman trwazyenm faz redevlopman lakaz dan nou distrik.

Mr Speaker, parey Prezidan Michel in anonse dan son Diskour, 277 lakaz pe ganny konstrir e donnen.  Mon asir tou zabitan ki pe pey byen zot Scheme, ki serten zot osi pou benefisye.  Mon osi oule sezi sa loportinite pou dir ki Prezidan in pran en bon desizyon dan en bon direksyon, ler in anonse ki fanmir ki lo House Purchase Agreement pou ganny en rediksyon 25 poursan lo pri zot lakaz e bann ki pe lwe, ki pa swete al lo House Purchase Agreement, ki zot pe ganny saler minimum, pou osi ganny lasistans avek Lazans Proteksyon Sosyal, pou kontribye 50 poursan lo peyman zot lakaz.  Me en keksoz ki mon ti a kontan Departman konsernen i eksplike, eski bann dimoun ki annan aryeraz lo zot rent, pou osi benefisye?  Gouvernman in osi pran desizyon pou ogmant maximum loan sorti 750 mil pou ariv R850 mil.  Mon byen apresye me konsidere dan en lavenir pros, Gouvernman a kapab konsidere pou ogmant Second Housing Loan sorti R400 mil pou ariv R600 mil.  Sa i a pran an konsiderasyon, baze lo pri konstriksyon ki ete dan Sesel ozordi.  A sa staz, mon ti a osi kontan fer en propozisyon.  Ozordi, en aplikan pour loan avek HFC i ganny means test e baze lo rezilta, i kalifye pour en serten kantite larzan anba Scheme Smart Subsidy.  Eski pa pou byen si Gouvernman dan lavenir, i konsider bann dimoun ki dan retret, ouswa bann ki resevwar saler minimum, pou zot ganny en rediksyon dan zot loan ki zot in pran avek HFC.

Mr Speaker, mon osi zwenn avek Onorab Rose, Onorab Jasmin, pou azout mon lavwa an sa ki konsern lespas ki ganny lwe.  Les mwan pran sityasyon lakaz.  I pa zis ser, kot pri pe defons plafon, me dan bokou fwa letan sa bann lakaz pa dan bon kondisyon.  Mon’n deza anmenn en Mosyon lo sa size, kot plizyer propozisyon ti ganny soumet ek Gouvernman e ozordi plis ki zanmen, moman in arive pou keksoz ganny fer pou soulaz bann sitwayen ki pe soufer ek bann pri egzazere.

Mr Speaker, ozordi tou Seselwa i rekonnet ki lakaz i touzour en gro defi pour Sesel.  Alors, i osi reste en defi pour nou isi dan distrik Les Mamelles.  Avek bokou kreativite, Gouvernman Parti Lepep pe entrodwir plizyer Scheme Finansman, dan son zefor Nasyonal pou soulaz problenm lakaz dan tou distrik.  Mon lapel pour tou sa ki ankor pe espere dan distrik Les Mamelles se pa dezespere.  Pa dekouraze.  Kontinyen fer ou saving anver ou fitir lakaz.  Annan konfyans e kontinyen viv avek bokou lespwar dan lavenir akoz finalman, i swe Gouvernman pou fer ki fanmir ki dan bezwen, zot finalman ganny zot prop fwaye.

Mr Speaker, mon oule felisit tou zabitan ki pe fer zot kontribisyon, depi ki ler Housing Saving Scheme in komanse.  Mon panse i en moman apropriye pou dir avek tou sitwayen ki’n ganny zot lakaz, pou reste fikse lo zot priyorite dan lavi.  E sa se fer peyman ver zot lakaz.  Gard zot lakour prop.  Viv byen dan lakominote.  Mazinen ki tou dimoun i annan drwa pou zwir son propriyete dan trankilite, dan lape e dan sekirite.

Mr Speaker, mon’n ganny bokou konplent sorti kot bann zabitan, ki pas zot letan zwe lanmizik for, fer bann tranzaksyon ilegal e fer zot lavi difisil.  Mon pe dir annou annan respe pour nou vwazen akoz sa kalite latitid pa pou kapab kontinyen pandan lannen 2016.

Mr Speaker, se avek en gran determinasyon ki distrik Les Mamelles pandan sa dernyen 5an in koule, in reisir egzekit avek sikse, bokou proze lo nivo distrik.  Mon pa pou ganny ase letan ozordi, koz lo tou bann proze.  Mon a profite pou nonm detrwa.

Plizyer proze peron pandan sa 5an ki’n kout plizyer milyon Roupi, drenaz, plizyer miray ki’n ganny fer, plizyer kouvertir lakaz ki nou’n amelyore, plizyer tretwar, bus shelter, eksetera, eksetera.

Mr Speaker, pandan lannen 2016 mwan avek mon lekip dan distrik Les Mamelles, nou’n reste determinen pou realiz bokou proze.  Nou konsyan bann bezwen ki i annan dan sa kominote Les Mamelles e mwan koman zot Manm Lasanble, mon reste angaze pou asire ki sa kominote i progrese e ganny son par dan nou larises Nasyonal.

Mr Speaker, dan plizyer lokazyon isi dan sa Lasanble, mon’n koz lo Klinik Les Mamelles.  Mon reste e viv avek lespwar ki sa lannen 2016, travay ava komans ganny fer kot nou Klinik Les Mamelles.  Klinik Les Mamelles i bezwen ganny met alaoter lekspektasyon, kalite servis ki nou sitwayen i bezwen e i selman dan en lanvironnman konfortab ki kalite servis i kapab delivre avek lefikasite.  E kot napa okenn konpromi avek standar.  Dan lot kote, moman in apropriye pou kontinyen lans en lapel avek tou sitwayen, pou pa abiz lo nou Servis Lasante.  Servis Lasante Sesel i gratwit.  I alafwa en privilez, en Drwa.  Rapel nou, de milyon, de milyon sitwayen atraver lemonn pa kapab zwir sa menm loportinite ki nou isi nou gannyen dan Sesel.  Servis Lasante dan plizyer pei devlope i peye.  Latizann i kout tro ser.  Isi Sesel nou ankor sanse.  Vreman sanse.  Mon rapel Onorab Lebon ki dir, nou bezwen pran nou responsabilite.

Mr Speaker, nou Prezidan in koz lo Lasistans Welfare.  Nou Lasanble in anmenn Mosyon lo sa size, kot plizyer rekomandasyon in met devan.  Dan nou lalit pou protez sa ki pli vilnerab e pa abandonn okenn sitwayen ki dan vre bezwen, Lazans Proteksyon Sosyal i sa Lorganizasyon ki anmenn sa soutyen kot nou pep.  Personnelman mon dir avek CEO welfare ki lefikasite sa servis in byen amelyore.  Mon profite pou remersi tou bann Zofisye Welfare ki’n travay pre avek tou bann Zofisye Welfare ki’n travay pre avek tou nou bann Onorab isi, dan bann moman ki zabitan nou distrik ti bezwen lasistans.  Nou’n fer li san get kouler politik, kontrerman avek ki serten politisyen i oule fer nou krwar, menm anmenn Welfare Ankour.

Lo kestyon labi, nou bezwen en solisyon serye.  Solisyon pou elimin labi pa kapab anvoy pour demen bomaten.  Mon krwar nou bezwen fer en resers serye pou nou vwar akoz ki en sitwayen, pour lannen apre lannen, pe kontinyelman ganny lasistans finansyel avek Lazans Byennet Sosyal, menm si sa enn oubyen plizyer endividi pa annan okenn problenm medikal.  Serten i ankor byen for, ranpli avek kouraz e lenerzi e zot kapab kontribye dan lekonomi Sesel.

Mr Speaker, Prezidan Michel dan son Ladres in koz bokou lo ferm lekar ki egziste ant sa ki annan plis ek sa ki annan mwen.  Ler mon pe koz lo size Carer, menm si i en Scheme Gouvernman, Parti Lepep ti fer sir ki zot osi zot ti benefisye ek trezyenm mwan saler.  E la zot osi zot benefisye ek en logmantasyon e otomatikman, bann ki pe lwe lakaz ek Gouvernman, zot pou benefisye avek en rediksyon 50 poursan dan peyman zot rent.

Mr Speaker, ler ou analize, zot pe ganny pres 40 poursan logmantasyon.  Eski sanmenm sa ki lopozisyon i dir ki Prezidan Michel i voler?

Mr Speaker, i enportan note ki nou pep i konnen ki tou sa bann linisyativ pandan sa 38an pase, se Parti Lepep ki’n entrodwir.  Parey Carer, i annan bann progranm pou konstrir lakaz, annan en progranm pour bann etidyan al etidye Liniversite, serten in al Langleter, Canada, Zapon, Malta, Malezi e menm dan Liniversite ki ozordi pe operate isi dan nou pei.  I annan bann progranm pou aste ou prop later, annan ou prop biznes, annan en National Airline, annan bann Tankers.  E malgre tou e apre tou, isi dan Sesel, Gouvernman i fer sir ki sak dimoun i annan son prop Taxi e pa Konpannyen.  E osi bokou lezot linisyativ tre enportan ki enpakte tre pozitivman lo lavi nou sitwayen.

Mr Speaker, Prezidan in koz lo koripsyon.  I annan en group dimoun dan sa pei ki vwar sa 31 mil 512 siporter Parti Lepep koman bann voler, ouswa bann ki asosye avek koripsyon.  Mosyon anmennen par Onorab David Pierre ti ganny sipor tou Manm Parti Lepep.  Gouvernman Parti Lepep pou siport tou demars pou elimin okenn form koripsyon ki kapab annan dan Sesel.  Byento Proze-d-Lwa ava vin devan nou Lasanble e Sesel ava met li pare pou annan meyer fason lo tou nivo e konsekaman, ganny en pli bon zimaz lo nivo enternasyonal.

Mr Speaker, sa Lanons Prezidan lo konsern byen malaki, mon byen apresye.  Dan sa pei in ler pour tou dimoun travay onnet.  I pa kapab annan en sitwayen ki pa’n rente, ni erite.  I annan gran larises plizyer milyon, later, biznes e apre mont lo facebook pou maltret tou dimoun ki travay dir e onnet e serten zot pe viv parey bann lerwa.  I annan plizyer pti boy.  Nou’n lite pou tir sistenm lesklavaz e nou ava lite kont sa nouvo form lesklavaz ki pe fer son latet aparet dan nou pei.

Mr Speaker, drog i en gro problenm.  Bokou nou bann zenn ki ti pe travay, ozordi zot in tonm dan dekadans.  Bann ki ti annan en metye, zot pe asiz lo gento, zis pe pike.  Sa bann sityasyon i tre tris.  Serten in vann zot later, lakaz, loto, biznes e tou zot larzan in fini dan labi sibstans.  Zanfan, en lot manm fanmir ki pe okipe, parfwa gran manman.  Mr Speaker, sityasyon i tre tris.

Mr Speaker, i annan bann zenn manman ki’n ganny servi dan lenportasyon drog dan tou zot linosans.  Mon pe demann ek Gouvernman pou donn zot en nouvo komansman dan lavi.  Zot in ganny servi inosaman, swa ganny anbete e promet gro, gro sonm larzan.  Souvandfwa, bann trafiker i abandonn zot parey nou vwar bann sef pirat i fer.

Mr Speaker, Prezidan Michel in anons plizyer logmantasyon dan son Diskour.  Wi Mr Speaker, Gouvernman Parti Lepep, son misyon se touzour met ‘Zonm o sant devlopman’ e pran desizyon kouraze pou amelyor standar lavi son pep.  Ozordi, sa bann logmantasyon pe kout Gouvernman en kantite larzan.  Zis pou logmantasyon Pansyon e Carer, pou kout Gouvernman R72 milyon.  Pou tir Tax depi Avril ziska Zilyet, R11 milyon.  Zilyet ziska Desanm, R128 milyon.

Mr Speaker, lo street, sirtou bann lopozisyon, pe demande kote Prezidan Michel deswit in ganny larzan pou donn sa bann logmantasyon.  Mon ava dir zot kote in gannyen.  Ler zot ti pe kriy ‘Pil lo li’, Prezidan ti pe travay ek son lekip.  Ler zot ti pe fer lamars SBC, nou ti pe azout bann sif.  Ler zot ti pe met zafer Ankour, nou ti’n fini vwar kote nou pou ganny larzan pou donn logmantasyon.  Tou ansanm, i kout Gouvernman R312 milyon.  An plis, i tre enportan note ki le 24 Avril 2015, nou Lasanble ti debat lo en lamannman dan Lalwa SRC.  Plizyer propozisyon bann Manm Lasanble Nasyonal ti met devan, ki mannyer Gouvernman i kapab vin pli efikas dan kestyon koleksyon reveni.  Ozordi Gouvernman pe travay ver sa direksyon, pou anmas plis reveni pou siport sa bann logmantasyon.  Gouvernman Parti Lepep i serye e nou pou kontinyen fer tou dan nou kapasite pou annan en lekip tre profesyonnel e ki travay dir dan zentere e benefis pep Seselwa.

(Interruption)

MR SPEAKER

I reste ou 3 minit Onorab.  3 minit, komans wrap up.

HON EMMANUEL FIDERIA

Mr Speaker, Sesel in fer fas avek bokou defi.  Piratri, linondasyon, reform ekonomik.  Dan son parkour, tou bann leaders ansanm avek nou pep, nou ti montre nou rezilyans.

Mr Speaker, Seselwa i en Nasyon determinen.  Nou rezilyans e determinasyon pou reisir, in fer nou depas tou staz pli kritik dan lenplimantasyon nou progranm reform.  Lo kestyon saler e baze lo nesesite pou pran lapros inovativ pou donn plis lankourazman tou kategori travayer, mon pe lans en lapel, alafwa soumet en size refleksyon e demande si moman pa’n arive pou devlop e met an mars en Scheme spesyal pou donn konpansasyon tou bann Stevedore, apre bokou lannen travay dir.  Mon egalman sizere, Linyon Travayer i zwe en rol tre aktif dan sa prosesis.

Mr Speaker, lannen 2016 in anmenn nou pou selebre en gran randevou avek listwar.  Zen 2016 pou enn parmi bann pli gran selebrasyon ki Sesel in konnen.  Karantyenm lanniverser nou Lendepandans.  En lakonplisman eksepsyonnel e ekstraordiner dan devlopman nou Sesel.  Nou pa devret zanmen manke pou selebre lasazes sa gran vizyoner Seselwa, Mr France Albert Rene e tou son bann kolaborater, ki atraver lespas ek letan, zot in kolabore avek li pou anmenn sa transformasyon ki Sesel in eksperyanse.  Wi, nou’n akonplir bokou.  Son sikseser, Mr James Alix Michel pe akonplir bokou.  Egalman, nou pa devret zanmen manke pou swet li tou de bon e sikse, pou kontinyen annan lafors ek kouraz pou diriz Sesel e Nasyon Seselwa ver sa nouvo frontyer.

Wi, nou bann koleg ser MNA.  La 5an pe al koule.  Nou’n travay dir.  Lapli, botan, movetan, nou’n sikonbe pour sa pep ansanm.  Annou kontinyen reste ini.

Mr Speaker, nou zefor pour attain linite Nasyonal, nou lentelizans, nou kapasite, nou desizyon pou met Sesel avan tou i devret anmenn nou pou konklir ki lavi fitir zenerasyon Seselwa i depan lo tou sa ki nou fer ozordi.  Annou pa les zenerasyon fitir repros nou.  Annou nou tou ansanm resolve pou fer tou sa ki posib pour ki lafyerte nou fitir zenerasyon, ki listwar i ava rapel nou koman sa bann zenerasyon zonm, fanm senser ki’n toultan reste determinen pou pa zis swete me pou asire ki boner e prosperite i tous tou lakour sak fanmir Seselwa e les nou ganny epwize e les nou ganny enspire atraver sa pli gran Liniversite ki apel lavi.  Avek tou imilite e modesti, nou ava kontinyen les nou ganny gide par sa spirit ki pli gran ki nou tou e ki’n lakle sikse pa zis pour bann gran dirizan dan lemonn me pour tou sitwayen bonn volonte, ki’n pare pandan lannen 2016 pou tourn en nouvo paz, kot nou pa kontribye e epwiz lenerzi pou koz avek nou pase.  Si non, ansanm dan linite, nou batir en fitir pli briyan pour zenerasyon fitir.  Sesel, byen lwen avek leksplwatasyon potansyel tou nou bann resours.  Sesel nou potansyel i imans.  Nou pou selman kapab epouz nou potansyel, si nou deside koman en pep, pou travay ansanm.  Annou aret kanaliz lenerzi nou bann zenn zenerasyon dan negativite.  Nou bezwen kontinite dan Sesel.  Nou pou selman annan sa kapasite imen pou fer sa ki pli meyer pour Sesel, si nou diriz nou lenerzi nou zenn zenerasyon dan lakonplisman pli gran lekselans dan zot letid.  Nou bezwen plis Dokter, plis Enzenyer, plis Syantis, plis Sirizyen, plis Ekonomis.

(Interruption)

MR SPEAKER

Wrap up, Onorab.  Konklizyon.

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi tou Seselwa.

Ki nou a kontinyen travay dir pou vin sa ki nou oule vini dan lavi, dan linite, disiplin, lape ek stabilite.  Ansanm nou ava fer li avek pli gran determinasyon, pour lanmour ek prosperite Sesel pandan lannen 2016.  Les nou patriyotizm gid nou parkour pou toultan rod sa ki meyer pour Sesel.  Ki dan sa peryod Karenm, Bondye i kontinyen gard nou ini dan tou nou diferans koman en pep, en Nasyon Seselwa.

Mr Speaker, mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Bon, nou’n ariv a lafen deba lo Diskour Leta Lanasyon.  Nou pou adjourn e nou pou zwenn Mardi prosen, 9er bomaten.

(ADJOURNMENT)