::
Home » Verbatim » 2016 » Sitting of Tuesday 16th February 2016 (SONA)

Sitting of Tuesday 16th February 2016 (SONA)

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 16th February 2016

The Assembly met at 5.03 pm

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Prezidan Larepiblik, Msye James Michel, Former President, Sir James Mancham, Vice President Danny Faure, Honorable Justice Francis MaCgregor, President of the Court of Appeal, Honorable Justice, Mathilda Twomey, Chief Justice of the Supreme Court, Mr Vincent Meriton Designated Minister, Ministers, Honorable Andre Pool, Deputy Speaker, Honorable Marie- Antoinette Rose, Leader of Government Business, Honorable David Pierre, Leader of the Opposition, Honorable Members of the National Assembly, Ekselans, Envite Distenge, all Protocol observed, byenveni a Lasanble Nasyonal e byenveni pou ekout douzyenm Diskour Prezidan Larepiblik lo Leta nou Nasyon.

E avek sa mon envit Prezidan Larepiblik, pou pronons son Diskour.

Msye Prezidan.

President James alix Michel

Msye Speaker.

Prezidan Mancham,

Vis Prezidan,

Prezidan Lakour-Dapel,

Sef Ziz,

Minis Dezinyen,

Minis,

Leader Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal,

Sef Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal,

Manm Lasanble Nasyonal,

Ekselans,

Envite distenge,

Pep Seselwa,

Pandan sa 12 dernyen lannen, tou-le-zan – preske o-menm moman – mon vin devan sa Lasanble Nasyonal, mon’n vin devan pep Seselwa, pou rann zot kont leta nou Nasyon. Me osi pou partaz avek zot mon plan pour lavenir, e partaz avek zot serten refleksyon.

Mon reprezant en Parti ki’n lite pandan plis ki 50an pour liberasyon, laliberte, dignite ek emansipasyon tou Seselwa. Nou’n lite pour lazistis sosyal, pour legalite, pour fraternite, pour linite.  E nou’n anmenn Seselwa lwen – tre lwen – pandan sa 38an ki nou’n o pouvwar.

An Desanm 2015, pep Seselwa ti swazi mwan ek Parti Lepep, ankor enn fwa, pou diriz nou pei. Zot ti elekte mwan pou kontinyen travay pour zot. Ozordi, mon vin devan sa Lasanble avek en manda renouvle. En trwazyenm e dernyen manda, konman Prezidan, ki lepep in konfye mwan. En responsabilite, en “challenge”, ki mon’n aksepte.

Dan kad sa nouvo manda, moman in arive pou mwan delivre en mesaz lo Leta Lanasyon, parey Lartik 65 Konstitisyon Repiblik Sesel, i obliz mwan.

E mon fer li onnetman, san egzazerasyon, san kasyet laverite, avek en sans responsabilite e konviksyon dan lavenir Sesel. Sa lannen i pa en leksepsyon, menm si serten ti’n swete – e ankor pe swete – ki pa ti mwan ki pe debout devan zot ozordi.

Mon regrete pou dezapwent zot, sa bann dimoun. Kekfwa zot sans, zot tour, a vini en zour. Me antretan, zot pou bezwen aksepte lavolonte pep Seselwa.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Zot pou bezwen aksepte en Gouvernman ki pep Seselwa in elekte. Pa en Gouvernman ki’n ganny elekte lo Facebook ouswa lo lezot medya sosyal. Me en vre Gouvernman ki’n ganny elekte libreman, demokratikman e konstitisyonelman. En Gouvernman Parti Lepep, pour lepep. Me mon oule asir zot ki, malgre tou, mon pou kontinyen travay pour zot – parey pou tou Seselwa. San demolir sa ki’n pran nou en ta lannen pou konstrir ansanm, a-lasyer nou fron. Mon pou kontinyen travay pou konstrir ankor en meyer Sesel. Dan sanzman e avek sanzman, akoz se nou, Parti Lepep – e toultan nou – ki’n anmenn vre sanzman dan sa pei. E nou pou toultan fer li kan i neseser. Dan respe pour nou prosen. Dan lape e dan linite. Dan dignite avek fraternite e konpasyon. San laenn e san dezir pour revanz. San azanda personnel. San JCB ni bulldozer. San met dife.  E san pil lo personn.

Msye Speaker, Pep Seselwa,

sa lannen, i pa mon lentansyon fer en bilan detaye, tou sa ki mon Gouvernman in akonpli an 2015. Lepep antye i konn tre byen sa ki nou’n fer ziska prezan. Rezilta i la pour tou dimoun vwar e apresye. E konpran, sa ki oule konpran.

Mon oule avan tou koz lo sa ki mon ti dir zot, mon pou fer pandan premye 100 zour mon nouvo manda e sa ki mon annan lentansyon fer sa lannen.

Me avan mon abord sa size, mon oule sit serten sif ek serten legzanp, ki montre klerman ki nou pei, nou Nasyon, in kontinyen fer progre – bokou progre, an 2015. Ki leta nou Nasyon i tre stab.

An 2015:

Nou ti anrezistre en to krwasans 4.34 poursan.

Nou rezerv deviz etranzer dan Labank Santral, ti 536 milyon Dolar Ameriken. Sa i reprezant preske 5 mwan lenportasyon. Mon fer zot rapel, ki an 2008, nou rezerv deviz etranzer ti reprezant zis en semenn lenportasyon.

Nou ti kontinyen repey nou det eksteryer regilyerman, e redwir nou stok det pou vin 62 poursan nou Prodwi Nasyonal Brit (GNP). Nou reste lo tre bon semen pou atenn nou lobzektif: rediksyon det piblik a 50 poursan nou Prodwi Nasyonal Brit an 2018. En sif ki bokou pei – bokou pei Eropeen, pa pe kapab atenn.

Nou ti kontinyen mentenir nou disiplin fiskal, ki reste en eleman kle dan nou stratezi amelyorasyon nou lekonomi.

To lenflasyon ti 3.2 poursan a-lafen 2015.  Sa ki i en bon endikater – stabilite ekonomik.

Lendistri Tourizm in konn en lekspansyon konsiderab, avek en logmantasyon 19 poursan nonm viziter, e en logmantasyon 17 poursan an reveni.

Apepre 40,000 Seselwa, ti voyaz aletranze lannen pase – sa ki reprezant apepre 44 poursan popilasyon Sesel.

Air Seychelles ti kontinyen fer tre bon performans, sirtou avek ogmantasyon vol ver serten destinasyon e louvertir nouvo destinasyon – en stratezi ki pou kontinyen sa lannen. Nouvo vol direk ant Sesel ek Lasin, i montre sikse sa stratezi.

Lendistri ton, an zeneral, in kontribye apepre 10 poursan anver nou lekonomi.

Seselwa in sezi loportinite ki Lekonomi Ble i ofer, e zot in ouver nouvo biznes lapes.

Dan sa menm perspektiv, Gouvernman pe al ofer pano soler, tou Antreprener ki anvi envestir dan masin ki fer “ice”, ki servi sa kalite lekipman.

Bann Antreprener dan Sekter Lapes ek Lagrikiltir, i ganny konsesyon Tax lo lekipman ki zot enporte pour zot biznes.

Gouvernman i kontinyen siport Sekter Lagrikiltir sirtou atraver Plan Nasyonal Lenvestisman dan Lagrikiltir: en Scheme Lasirans pour fermye, ogmantasyon prodwi dan ‘’requisite store,’’ fasilitasyon prosedir pou ganny en bay lo later Gouvernman pou fer lagrikiltir – diversifikasyon ek komersyalizasyon prodiksyon agrikol, ensidswit.

Nou’n kontinyen – e entansifye nou Polisi ek stratezi “empowerment” ek “ownership”. An rezilta sa,

nou’n plas 1612 dimoun dan lanplwa;

To somaz ti 4.2 poursan;

Ziska Desanm 2015, en total 538 loan pour en valer R507.3 milyon ti ganny aprouve anba “Scheme” Pti Lantrepriz ek Lantrepriz Mwayen – SME Scheme;

En total 117 nouvo pti biznes ti ganny kree, ki fer ki ozordi, i annan 2290 pti e mwayen lantrepriz Sesel.

Sant Mikro-Antrepriz Providence, in deza vin operasyonnel e 59 pti Antreprener in ganny zot latelye ladan.

Plis ki 270 Seselwa, ti ganny zot degre iniversiter: swa dan Liniversite Sesel, ouswa dan bann Liniversite etranze.

Touzour dan kad nou Polisi promouvwar ownership, an 2015, 77 fanmir Seselwa ti ganny lakle zot prop lakaz. 85 ti ganny ofer en kare later. Sa lannen, nou pou met ankor 277 lakaz a-dispozisyon bann fanmir Seselwa. Statistik i endike ozordi, ki apepre 75 poursan fanmir Seselwa, i propriyeter zot prop lakaz.

Pouvwar d’achat Seselwa in ogmante, sirtou avek en bes dan pri karbiran, elektrisite, delo, gaz e serten marsandiz. Sa lannen nou pou ogmant li ankor plis, avek bann mezir ki mon pou koz lo la taler.

“Hypermarket” STC in ouver son laport e pe ofer tou Seselwa, plis swa marsandiz e komodite a en pri abordab. Lepok “napa” in fini e i pa pou zanmen retournen anba mon Gouvernman.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Anfen, lo lasenn enternasyonal rol Sesel, nou limaz ek nou vizibilite, in kontinyen ganny rekonnet e ranforsi.

Tousala – e menm plis ankor ki mon pa’n mansyonnen, i montre klerman, ki nou pe viv dan en Sesel deplizanpli prosper.

E la, avan mon abord dezyenm topik mon Diskour, mon ti a kontan fer en pti refleksyon avek zot.

Pandan zot kanpanny elektoral e apre, ziska prezan, dan zot Zournal e lo medya sosyal, Lopozisyon ek zot siporter ek alye – lokal koman etranze – in fer tou kalite lakizasyon, mansonz, alegasyon ek kalonmni kont mwan e Gouvernman Lepep. Napa keksoz ki zot pa’n dir: Ki nou koronpi. Ki nou napa direksyon. Ki Gouvernman pa konn fer biznes. Ki dimoun pe vin pli pov. Ki nou pe toler labi ek trafik drog dan pei.

Les mwan reponn zot.

Eski en pei avek en Gouvernman ki koronpi, i kapab ganny klase karantyenm, lo en lalis 167 pei dapre “survey” anyel par Transparency International?

Eski si nou ti koronpi, parey Lopozisyon i dir, nou ti pou kontinyen resevwar led avek Linyon Eropeen, Labank Mondyal, Fond Moneter Enternasyonal, lezot Lazans enternaysonal e serten pei?

Eski en Gouvernman ki napa direksyon e ki pa konn kree lanvironnman ek fasilite pou fer biznes, i kapab ganny klase katreven kenzyenm lo 189 pei par Labank Mondyal, dan son rapor “Fasilite Fer Biznes”? Mon’n toultan dir: Gouvernman i pa dan biznes pou fer biznes. Nou kree lanvironnman pou fer biznes. Nou kree loportinite pou Sekter Prive fer biznes. E zot Sekter Prive i en partner privilezye e endispansab nou Gouvernman.

Eski en pei kot dimoun pe tonm dan lamizer nwanr, i kapab okip swasannkatriyenm plas, lo en lalis 188 pei lo Lendis Devlop Imen, fer par Nasyon Ini?

Eski i posib pour en tel pei – kot lapovrete i rennyen, kot tou keksoz i manke – ganny konsidere koman en pei O Devlopman Imen par Nasyon Ini e koman en pei a O Reveni par Labank Mondyal?

Eski dan en pei kot lamizer nwanr i rennyen, 75 poursan son sitwayen i propriyeter zot prop lakaz? Zot ganny garanti en pansyon: zot ganny akse gratwi avek ledikasyon, avek lasante, ziska menm tretman medikal aletranze?

Ziz-e pour zot menm! Mon pa’n envante sa. Se sa bann Lorganizasyon Enternasyonal zot menm ki dir sa.  Eski akoz zot siport Gouvernman Parti Lepep, ki zot in donn Sesel sa bon klasman? Sesi etandi, nou ran, nou rezilta ti pou ankor pli byen, pli o, si nou sif ek statistik ti azour. I annan annefe en nesesite absoli, pour tou Departman Gouvernman fer en pli gran zefor, e pli bon travay, dan fason ki nou kolekte bann sif ek statistik, ki nou soumet ek bann Lorganizasyon Enternasyonal.

Mon ava revin lo sa Kestyon drog pli tar dan mon Diskour.

Msye Speaker, Ser konpatriyot,

Sa dernyen Eleksyon in montre ki Seselwa in swazi pou ralye anba bannyer ‘ANSANM’ e zot in rezet lapel pou “Pil Lo Li”. Eski en imen, i kapab annan telman laenn dan son leker, ki i zet son prosen ater e pil lo li, e kraz li? Eski en Politisyen ki dir ki i en dimoun responsab e ki i annan lentere Seselwa aker, i kapab siport e toler en keksoz parey? Ki mannyer ou kapab montre ou zanfan sant sanson laenn ek vyolans?

Atraver zot swa, Seselwa in konfirmen ki Manifesto Parti Lepep, i reprezant meyer sans, meyer loportinite, pour lavenir Sesel. Se sa Manifesto ki pou gid mon Gouvernman ek mwan, pandan sa prosen 5an.

Mon’n koz bokou lo la pandan mon kanpanny elektoral e osi zour ki mon ti pret serman le 20 Desanm lannen pase. Mon ti osi koz lo bann priyorite, ki mon oule akonpli, pandan premye 100 zour mon nouvo manda. Zanmen mon’n fer fo promes avek lepep. Mon’n toultan tenir mon langazman. E vwala leta lenplimantasyon sa bann priyorite.

Ogmantasyon pansyon retret: An Desanm 2015 nou ti ogmant par R500 par mwan, sa pansyon Gouvernman pour bann ansyen travayer dan servis Gouvernman, an ‘79’, ki zot pansyon ti ganny kalkile anba Lalwa pansyon kolonyal. Ankor an Desanm 2015, nou ti ogmant par R500 sa pansyon spesyal Sekter Piblik, ki pe ganny peye pour bann ansyen anplwaye Gouvernman, ki pa ti kalifye ni pour en pansyon anba lalwa pansyon kolonyal, e ni anba Lalwa Fon Pansyon Sesel. E an Zanvye 2016, nou ti ogmant peyman sekirite sosyal, pour sitwayen ki’n ariv laz 63an par ankor R500, pou fer li vin R3,600 par mwan.

Benefis envalidite: Apartir le 1 Zanvye, nou’n ogmant benefis envalidite sorti R2,430 pou vin R3,450. Sa i fer ki i vin ekivalan saler minimonm aktyel.

Ogmantasyon nivo saler, pour en dimoun kalifye pou ganny en Housing Loan Improvement: Nivo saler maksimonm pour en dimoun ganny konsidere pour sa kalite loan, in ogmant, sorti R8,000 pou vin R15,000. Sa in fini pran lefe.

Ogmantasyon nivo saler pour en Housing Loan anba Housing Finance Company (HFC): Sa in ganny ogmante sorti 25,000 pou vin R30,000. Sa mezir in pran lefe apartir le 1 Zanvye.

Ogmantasyon Housing Loan: Maksimonm loan ki en dimoun ti kapab gannyen anba sa Scheme ,ti R750,000.  Apartir le 1 Zanvye, Housing Loan in ganny ogmante pou vin R850,000.

Loan renovasyon ek reparasyon lakaz pour pansyoner: En dimoun ki i annan 63an an montan e ki propriyeter son prop lakaz, i aprezan kapab tous en loan ziska R50,000 pou permet li fer reparasyon ou amelyorasyon son lakaz. I osi kapab ganny en loan ziska R100,000 pou refer twatir son lakaz. E sa loan spesyal i san lentere. An plis ki sa, Gouvernman pou donn en sibvansyon 25 poursan tou loan ki pansyoner i pran anba sa Scheme.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Andotmo, si en pansyoner i deside pran R100,000 pou repar son lakaz anba sa Scheme, i pou annan zis R75,000 pou li repeye san lentere.

Trezyenm mwan saler: Travayer Sekter Piblik, ki pa lo kontra, in ganny peye zot trezyenm mwan saler le 14 Zanvye. Nou panse ki i toutafe zis, ki travayer Sekter Prive zot osi, zot resevwar zot trezyenm mwan saler. Nou pou pas Lalwa pour ki Sekter Prive, i ava swiv nou legzanp, dan bi ankouraz prodiktivite e amelyor nivo servis, e partaz en pe larises ek byennet, ki zot in gannyen atraver Polisi Gouvernman avek zot travayer.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nouvo “Scheme Gratwite’’ pour travayer Sekter Piblik:  Gouvernman in ogmant Gratwite ki i pey son bann travayer. Sa in ganny pran lefe apartir le 1 Zanvye.

Peyman Gratwite e Konpansasyon ansyen manm Lafors Defans: Nou’n fer provizyon pour ki 808 ansyen manm Lafors Defans ki’n kit SPDF avan 2007 – e selon leka, zot zeritye – ek 150 militer aktyel, i ganny en Gratwite R8,000. Sa i akoz zot pa’n benefisye avek sanzman dan “Scheme of service”. Peyman sa Gratwite pe ganny fer e de ki i terminen, peyman Konpansasyon pou komanse.

10.  Peyman ex-gratia ansyen servicemen RFA: Apartir 10 Fevriye, plis ki 200 ex-servicemen RFA in komans tous zot Konpansasyon R20,000 ex-gratia. R1000 lo sak peyman ki pe ganny donnen, pe al anver zot Lasosyasyon. Negosyasyon avek Gouvernman Britanik pour rekonpans sa bann ex-serviceman Seselwa, in pran plizyer lannen, me zanmen in abouti dan nanryen. Lannen pase, Gouvernman Sesel ti pran en desizyon pour rekonpans zot, akoz zot merite pour servis ki zot in rann. Nou pe fer li e sa pe kout nou plis ki R4 milyon.

11. My First Job: Sa progranm in demare le 11 Zanvye. Lo 863 zenn ki’n konplet zot ledikasyon pos-segonder, 778 in deza anrezistre pour sa progranm. 77 zenn in deza trouv lanplwa, atraver sa progranm. 172 anplwayer in deza anrezistre avek progranm “Mon Premye Lanplwa.” Sa o nivo partisipasyon, i deza en lendikasyon son sikse.

12Housing Allowance pour Graduates: Allowance in ogmante sorti

R3,000 pou vin R4,000 par mwan e peyman sa allowance pour Graduates in prolonze par 2an. Sa in pran lefe le 1 Zanvye.

13. Allowance pour etidyan pos-segonder dan bann Lenstitisyon pos-segonder prive: Apartir le 1 Zanvye, tou etidyan Seselwa dan bann letablisman edikasyonnel pos-segonder prive, pe ganny menm allowance ki zot kanmarad dan Lekol Gouvernman. Sa i varye ant R850 par mwan pour premye lannen pos-segonder, ziska R1050 par mwan pour dernyen lannen pos-segonder.

14Laptop Scheme: Apartir Zanvye, etidyan S4 pe osi benefisye avek sa progranm, ki ziska prezan, ti tous zis etidyan S5 ek etidyan pos-segonder. Potansyelman, plizyer santenn etidyan S4, i kapab pran lavantaz sa progranm.

15.  Swen medikal spesyalize gratwi pour tou Seselwa: Depi komansman sa lannen, pasyan ki’n ganny en referans avek Dokter prive pour en servis spesyalize dan Lopital Sesel, i ganny akse avek tou servis gratwitman.

16. Lenerzi renouvlab: Proze pour demokratizasyon lenerzi renouvlab in demare depi boner sa lannen, e lenvitasyon tender in fini ganny fer. pour lenstalasyon pano photovoltaic lo en baz priyoriter.  Sa i ava ede redwir tou kou elektrisite pour konsonmater. Nou swete ki tou lakaz pou kapab benefisye anba en tel proze a-la-longer ditan.  Lenstalasyon pano soler pour sofaz delo, i osi pe kontinyen.  Konmisyon Lenerzi pe fasilit sa proze. E i pou donn formasyon bann teknisyen dan lenstalasyon e mentenans sa bann pano. Pour tou le de proze, Gouvernman pou asiste konsonmater ganny akse avek kredi neseser, pour lenstalasyon pano, e ofer garanti lo loan.

17.  Lorganizasyon non-gouvernmantal: Dan sa premye 100 zour mon nouvo manda, Gouvernman pou entrodwir en “Civil Society Small Grant Programme,” avek lobzektif asiste bann Lorganizasyon Sosyete Sivil, pour enplimant bann pti proze ki benefisye piblik.

18. Odit Minister: Dan kad amelyorasyon “service delivery”, enkli plis efikasite ek meyer performans Gouvernman, mon ti ensiste ki en odit i ganny fer dan tou Minister ek Departman Gouvernman. Sa legzersis pe ganny fer aktyelman e pe ganny dirize par bann Minis zot menm. Mon ava retourn lo sa Kestyon “service delivery” en pe pli tar dan mon diskour.

19.  Kominikasyon e reste konekte avek lepep: Mon’n toultan ensiste lo nesesite ki Dirizan – a tou nivo – i reste konekte avek lepep. Kot kominikasyon i konsernen, Gouvernman i reste – malerezman – son pir lennmi li menm. Nou pa kominik sifizaman avek piblik. Nou les Lopozisyon fann tou kalite propagann, alegasyon, mansonz ensidswit, san ki nou reazir. Sa i bezwen arete. Tou Minis ant-ot, pou ouver en kont ofisyel lo medya sosyal, ki ava permet manm piblik kontakte zot e met devan zot, konsern ek zot sizesyon. Sa i lye avek “service delivery” e i fer parti mon priyorite, pour sa premye 100 zour mon nouvo manda.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Msye Speaker, Pep Seselwa,

Nou ti dir nou pou fer li. Nou’n fer preske tou sa ki nou ti dir nou pou fer dan sa premye 100 zour mon nouvo manda. I reste nou ankor 41 zour; e i reste nou zis enn ou de keksoz pou akonpli. Nou pe fer li. E nou pe respekte nou langazman.

Me sa se pa tou. I annan ankor bokou keksoz, bokou priyorite, ki devan mwan ek mon Gouvernman e ki reklanm en desizyon ferm e en latansyon irzan. Mon pou sit serten.

Premye, se sa kestyon labi e trafik drog.

Serten faksyon Lopozisyon in akiz mwan ek Gouvernman Parti Lepep, ki nou’n toler lenportasyon, trafik konsonmasyon drog dan pei. Zot in fer politik bon marse avek soufrans paran, ki zot zanfan i tonm dan drog.

Zot bliye – konvenableman – ki kantite drog, nou’n sezi pandan sa dernyen 5an. Zot bliye – ekspre – konbyen trafiker drog ki’n ganny kondannen. Mon ava fer zot rapel. NDEA avek Lapolis in sezi drog pour en lavaler R339.45 milyon pandan sa dernyen 5an. Pandan menm peryod letan, 71 endividi in ganny kondannen pour trafik drog. Parmi zot, 65 pe pas zot santans Marie-Louise. 72 lezot endividi ki enplike dan drog, zot zafer i ankor pe ganny zize. Nou’n sezi propriyete ek byen bann trafiker drog, pour en lavaler R20 milyon pandan sa dernyen 5an. Pour lemoman, nou annan plizyer “case” An-kour, kot nou pe demann lasezi byen sispe e mal aki, lavaler plizyer milyon roupi. Sa lannen nou pe met plis lanfaz lo “Proceeds of Crime Act” (POCA) – en Lalwa kot trafiker drog, i oblize zistifye sours son bann byen sinon Leta pour konfiske sa bann byen.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Aktyelman, FIU an kolaborasyon avek NDEA ek Lapolis, pe pran aksyon kont 8 endividi anba sa Lalwa. Tou byen mal aki anba sa Lalwa pou ganny sezi par Leta.

Mon pou entansifye lalit kont labi ek trafik drog, pandan mon nouvo manda. Set en lalit ki nesesit bokou zefor, bokou vizilans, bokou resours e bokou ledikasyon. Me a-kour term, mon pe al pran bann aksyon swivan:

Entansifikasyon tretman medikal ek progranm detoksifikasyon pour bann adikt;

En progranm sereng prop pour bann adikt anba sipervizyon medikal;

Entansifikasyon nou progranm reabilitasyon bann zenn ki’n ganny atrape avek drog, sirtou atraver servis kominoter. Ranforsisman servis ek fasilite ki Sant Praslin e Coëtivy i ofer, e kreasyon en ‘Drop In Centre’ lo Mahé; sa pour en fasilite ki pour permet bann adikt repran zot lavi dan en lanvironnman apropriye, avek sipor profesyonnel ki neseser.

Lamannman Lalwa aktyel lo drog, pou pran tou sa an konsiderasyon e, ant-ot:

Donn diskresyon absoli Ziz ek Mazistra ler zot pas serten santans pour lofans drog;

Etablisman en Lakour spesyal, ki pou tret tou lofans drog;

Lentrodiksyon en diferan rezim e progranm, pour dimoun ki ganny atrape avek en serten kantite e serten kalite drog pour zot prop konsonmasyon;

Propozisyon kreasyon en striktir rezyonal pour lentelizans, kordinasyon ek loperasyon, pou konbat trafik drog o-nivo Komisyon Losean Endyen, kan bann Minis sa Lorganizasyon enternasyonal,l i rankontre pli tar sa mwan

In ler pou nou aret politiz sa problem e rod solisyon ek led pour bann viktim sa fleo. Problenm drog i pa zis mon problenm e problenm Gouvernman. I problenm sosyete, e nou ki onnet ek nou lekor annou donn en koudmen pour konbat sa fleo, enn fwa pour tou.

Lalit kont drog, i osi enplik plis aktivite dan distrik e o-nivo kominoter – sirtou atraver spor, lar e kiltir – pour bann zenn envesti zot lenerzi ek talan dan bann fason sen, prodiktif e inovatif.

Gouvernman Parti Lepep, i akord bokou lenportans devlopman kominoter. Mon’n toultan met bokou lanfaz, lo en lapros Gouvernman Lokal, kot i annan en partisipasyon proaktiv bann rezidan pou adres bann size e defi lokal. Gouvernans lokal, pou ganny ranforsi avek lentrodiksyon Konsey Distrik, byento. Lentrodiksyon Konsey Distrik, pou ranforsi nou sistenm demokrasi. I pou kree en platform pour zabitan vin devan, partisipe e form parti desizyon ki ganny pran. Sa pou osi, ranforsi relasyon Gouvernman santral avek distrik e finalman pou annan en sistenm ‘’service delivery ‘’ lo nivo distrik ki pli efektiv e, nou espere, alaoter lekspektasyon e satisfaksyon zabitan. Antretan, sa lannen, Gouvernman in met R30 million pour lenplimantasyon bann pti proze lo nivo distrik. Avek latansyon ki pe ganny mete lo Pti-lanfans, bokou travay pe fer lo konstriksyon “Day Care Centres” dan plizyer distrik pou soulaz bann fanmir, sirtou bann manman. Nou pou osi kree en fon pour ankouraz plis devlopman dan talan, dan lar, spor e kiltir.

En lot priyorite mon Gouvernman, ki nou pe kontinyelman adrese, se lekar dan standar lavi ki egziste dan nou sosyete. La ankor, Lopozisyon in politiz sa size, san fer okenn propozisyon realis. Se zot labitid. Zot koz e ekrir lo lapovrete ki, dapre zot, i egziste partou Sesel. Zot dekrir Sesel koman en pei lamizer nwanr. Me zanmen zot koz lo gro lakaz ki zot viv ladan, lo zot gran propriyete, lo sa bann gro loto ki zot roul ladan, lo zot bann bato deliks. Zanmen zot koz lo progranm sosyal ki an plas, pou ed dimoun pli vilnerab.

Fodre nou realis e get problenm anfas, san fer demagozi. E anmenn solisyon realis, ki nou Bidze e nou reveni i permet nou. Mon pa oule konpar nou avek leres pei o-monn – akoz nosyon lapovrete, i relatif.  Me mon rekonnet ki lapovrete i egziste parmi serten Sekter nou sosyete. Mon latas pandan sa prosen 5an, se kontinyen redwir lekar e elev standar ek kalite lavi Seselwa, sirtou bann ki pli demini. Nou pe deza fer li, par egzanp atraver:

Ogmantasyon pansyon ek sekirite sosyal;

Revizyon saler minimonm;

Revizyon benefis ek led ki Lazans Proteksyon Sosyal i ofer;

Sibvansyon pour day-care;

Loan spesyal san lentere pour pansyoner, pou repar zot lakaz;

Led Carer;

Stabilizasyon e, kot i posib, rediksyon pri komodite debaz e lezot komodite esansyel atraver STC;

Stabilizasyon e, selon sityasyon lo marse enternasyonal, rediksyon pri konsonmasyon elektrisite ek delo, e pri gaz pou kwi manze – … ensidswit.

Mon Gouvernman pou kontinyen fer plis ankor. Akoz nou toultan annan lentere tou Seselwa aker. E i pa zanmen nou lentansyon, pour nou les personn deryer. Sa lannen, mon pou entrodwi en seri mezir, ki ava kontribye pou amelyor ankor plis standar lavi en gran nonm fanmir Seselwa. Sa i enkli:

Ogmantasyon saler minimum pour 35 erdtan travay par semenn – sorti R4050 par mwan pou vin R5050 par mwan.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Pa pou bezwen pey Personal Income Tax lo saler minimum.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

E sa mezir pou pran lefe an Avril.

An menm tan – setadir an Avril– nou pe ogmant pansyon retret – sekirite sosyal, pou fer li vin ekivalan saler minimum, ki R5050.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Revizyon kondisyon ek kriter ki Lazans Proteksyon Sosyal i servi, pou donn li plis fleksibilite, pou donn plis led dimoun ki dan difikilte.

Kreasyon en fon spesyal, pou kontinyen siport nou bann dimoun ki fizikman e mantalman dezavantaze, atraver bann progranm spesyal ki a ede emansip zot e permet zot viv en lavi diny malgre zot dezabilite.

Rekonesan bezwen pou siport bann fanmir ki pli vilnerab, Gouvernman pe prevwar kreasyon en fon spesyal, pou permet fer bann renovasyon lo bann lakaz ki’n avarye e ki reprezant en risk pour bann fanmir ki reste ladan, e ki napa mwayen pou pran en loan lo zot menm.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Transpor gratwi par bato pour bann pasyan sorti Praslin ek La Digue, ki bezwen swiv tretman spesyalize Lopital Sesel.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

2 tiket bato gratwi par mwan, pour tou etidyan pos-segonder sorti Praslin ek La Digue, ki lekol Mahé.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Sibvansyon tiket bato ek avyon pour tou pansyoner, pou voyaz ant Mahé, Praslin e La Digue.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Revizyon VAT lo serten prodwi ek komodite.

Lentrodiksyon en sistenm Tax pli zis e ekitab. Nou pou entrodwir en sistenm Tax progresif, ki ava fer ki dimoun avek mwens reveni, swa pa pou pey Tax ditou, oubyen pou pey bokou mwens Tax. Sa sistenm Tax progresiv pou pran lefe an Zanvye 2017.

Dan kad reform sistenm Tax – e permet Seselwa annan plis larzan dan zot pos – an Zilyet sa lannen, tou dimoun ki ganny en saler mwens ki R8,555.50 par mwan, pa pou pey okenn Tax.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Sa i en premye staz dan nou reform konpreansif lo Tax, ki pran lefe an Zanvye 2017, kot tou Seselwa, pa pou bezwen pey okenn Tax lo premye R8,555.50 lo zot saler.

An menm tan en lodit ki Minister Finans pou fer, i ava determinen si in ganny okenn levazyon Tax dan serten Sekter, e ki mannyer nou kapab anmas plis Tax. Okenn larzan ki nou kapab rekipere apre sa legzersis, i ava ganny re-envesti dan Sekter Sosyal.

Mezir ki mon Gouvernman pe kontinyen pran pou redwir lapovrete dan sosyete, i bezwen ganny akonpannyen par en volonte reel dimoun konsernen pou “leve e debrouye”. Zot bezwen redwir zot depandans lo Leta. Nou bezwen nou tou, koman endividi, koman sitwayen responsab, pran nou responsabilite.

Parfwa i annan serten latitid ek konportman, ki fer ki nou pa get nou priyorite. Nou devre poz nou lekor kestyon: kwa ki pli esansyel dan nou lavi e lavi nou fanmir? Lafason ki mannyer nou depans nou larzan, i kontribye osi, pou kree lapovrete.

Kot i annan vre povrete, kot dimoun i vilnerab, Gouvernman Parti Lepep i la pou ede. I fasil pou kritik Gouvernman. Sa Gouvernman ki pe ed bokou. Sa Gouvernman ki’n fer bokou. I fasil pour serten kriye ki zot anvi sanzman, san konnen ki kalite sanzman zot bezwen pou sanz zot lavi. Eski zot realize ki sanzman Gouvernman Parti Lepep, pa pou rezoud zot problenm si zot pa sanz zot mantalite? Annou aret rod lekskiz pour nou febles personnel ek sityasyon ki nou menm nou’n met nou ladan. Ankor enn fwa, annou aret fer demagozi avek sa problenm lapovrete, e annou sakenn pran nou responsabilite. Mon konsey onnetman sa group dimoun ki koz pli for lo lapovrete Sesel.  Zot, zot annan pli gro biznes, pli gro propriyete – zot bokou pli fortinen. Mon konsey zot, pa zis koz lo lapovrete, me fer keksoz konkret pou amelyor lavi zot konpatriyot ki, dapre zot, i dan lamizer.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

En lot priyorite se amelyorasyon servis ki Sekter Piblik i donnen. Malgre plizyer reform, malgre serten progre, nivo fristrasyon, dezapwentman ek mank satisfaksyon manm piblik avek servis ki nou delivre – otreman-dir “service delivery” – i reste en gran konsern. Laplipar fonksyonner pe fer zot travay byen, avek devouman e avek en leker pour tou Seselwa. Me i annan serten ki pas zot letan, zis kree fristrasyon pour dimoun atraver bann diferan manev ek prosedir birokratik. I annan menm serten parmi zot – sa bann swadizan teknokrat – ki ostil anver sistenm. Zot fer tou pou “boycott” Gouvernman ki anploy zot. Zot tourn ou an ron ler ou fer en laplikasyon, ler ou rod en lapwentman, ler oule fer en konplent, oubyen anmenn en sizesyon devan. E ler zot ganny disiplinen, zot kriy “viktimizasyon politik”!

Mwan, i pa enteres mwan dan ki Parti Politik ou ladan, ni dan ki Larelizyon ou ladan. Sa ki enteres mwan, se ki ou fer travay ki ou’n ganny apwente pou fer, byen.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Sa ki enteres mwan se ou rannman, ou prodiktivite, ou fason azir avek manm piblik. Sa ki enteres mwan se ki tou Seselwa, san distenksyon, i ganny menm kalite servis ek tretman. Sa ki enteres mwan se ou lwayote anver sa Gouvernman ki pep Seselwa in elekte. Si ou pa kapab respekte sa bann kriter, ou napa plas dan servis piblik.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Dan lepase, nou’n koz bokou lo nou sistenm lasante, e servis ki lepep Seselwa in gannyen. Nou pe fer fas avek bann defi enorm – parey laplipar pei o-monn – tel ki Epatit, HIV-SIDA, maladi kominikab e non-kominikab. Set en lalit kontinyel, en batay ki nou bezwen gannyen. Nou bezwen persiste, ansanm, pou elimin sa bann maladi e konportman negatif ki i koz zot, e met plis resours natirelman, dan zot prevansyon e tretman.

Lopital Sesel, i annan lekipman parmi pli modern e sofistike dan larezyon. Lekipman swa ki Gouvernman in gannyen koman donasyon, oubyen ki Gouvernman in aste. Me lekipman tousel pa vo gran soz, si napa sa volonte, sa konpetans ek lekspertiz pou itiliz zot byen. Meyer lekipman pa vo pratikman nanryen, si Dokter, Ners ek leres Profesyonnel medikal napa sa pasyon, sa konpasyon, sa volonte pou ofer meyer servis zot pasyan. E pasyan, li, i perdi konfyans dan nou sistenm lasante. Toulezour i annan enn ou de, ki demann State House, pou anvoy zot deor pour en dezyenm lopinyon medikal.

Mon oule ki zot konpran mwan byen. Laplipar Dokter, Ners ek leres Profesyonnel medikal, pe donn en bon servis, souvan dan sityasyon ek kondisyon difisil. Me i annan defayans serye dan nou sistenm lasante. Sirtou o nivo latitid. Konportman ki pa ditou profesyonnel. Larogans, mank konpasyon, mank responsabilite, mank planifikasyon, gaspiyaz resours.

Bokou in oubliy zot rol e responsabilite pou sov lavi.  Zot preokipasyon priyoriter, se avans bann azanda politik e personnel.  Fer dimoun fristre e apre blanm Gouvernman.

Eski i akseptab ki en dimoun i esper plizyer semenn oubyen mwan, pou ganny en apwentman avek spesyalis? E ler, finalman, i ganny sa apwentman, i esper plizyer erdtan pou vwar sa spesyalis? Konbyen fwa nou tann konplent e mirmirasyon nou pep, ki’n la depi bomaten e pe esper spesyalis kot Twa Zonn? Selman, kot nou fanmir i konsernen, e kot serten dimoun i konsernen, zot ganny servis pli rapid e pli efikas posib.

Eski i akseptab ki rezilta laboratwar i kontinyelman  perdi ou ganny tronpe?

Eski i akseptab ki en stok lekipman dyaliz ek en stok medikaman, ki’n kout plizyer milyon Roupi, i zis gate, san ki zot ganny zanmen servi? E personn pa poz kestyon lo la? Oli planifikasyon? Eski i annan angi anba ros la? E ler serten medikaman i manke, an rezilta move management ek move planifikasyon, ou bezwen fer zot vin par avyon an irzans e zot kout nou plizyer fwa pli ser. Lekel ki bezwen peye pour sa? Se lepep! Se nou! Nou pa kapab toler sa.  Nou pa kapab kontinyen toler sa.

Eski i akseptab ki sa bann zenn Dokter Seselwa, ki’n fini ganny swazi pour spesyalizasyon, pe esper tou sa bann letan pour zot al fer zot training aletranze? E Bidze i la. Labours i la.

Eski i akseptab ki lanbilans ki’n fer aksidan, zot ankor pe esper reparasyon? Oli sipervizyon? Oli disiplin?

Sityasyon i serye, e en tel sityasyon i demann mezir serye. En lodit dan diferan Departman Lasante, in montre bann defayans kritik ki nou bezwen adrese vitman.  Mon pou komans par “outsourcing” Sant Dyagnostik ek laboratwar. Nou’n fer li avek gran sikse – malgre bokou rezistans – pour sant dyaliz. Mon persyade, ki sa lapros e stratezi ‘’outsourcing’’ serten servis esansyel – par etap – i ava anmenn en gran lamelyorasyon dan nou sistenm lasante e benefis pour tou Seselwa.

Mon’n koz lo Lasante. Me i annan en lot Minister kot i annan osi bann problenm. Sa se Minister Ledikasyon. I annan problenm o-nivo planifikasyon, sipervizyon, disiplin, resours imen, lekipman, mentenans, rezilta skoler e performans dezapwentan etidyan, ensidswit.  Me defi prensipal, se pou asire ki bann zanfan, bann etidyan, i perform o pli o-nivo e ganny meyer rezilta ki koresponn avek lekspektasyon Nouvo Sesel. Lekol i form parti kominote e paran i reste premye edikater zot zanfan, premye e avan tou. En lot defi se retenir bann Ansenyan: mentenir e amelyor lenfrastriktir nou bann Lekol. Mon pou deal avek defayans nou sistenm Ledikasyon ofiramezir ki mon pe adres bann problenm dan Lasante. Sa osi i en priyorite dan mon nouvo manda.

Msye Speaker, Pep Seselwa,

Housing pou kontinyen reste en priyorite pour mwan ek mon Gouvernman, dan sa bann lannen ki pe vini. Nou zefor dan Sekter Housing, pa pou selman kontinyen, me i pou entansifye. Nou lobzektif a lonterm, se pou permet sak fanmir Seselwa, vin propriyeter zot prop lakaz.

Sa lannen, nou pou met lakle en nouvo lakaz avek 277 fanmir Seselwa. An plis ki sa, sa lannen travay pe al komanse lo 68 younit rezidansyel dan diferan rezyon Mahé, Praslin ek La Digue. Nou annan osi plan, pou komans travay lo 72 nouvo younit lo Perseverance e ofer serten kare later lo Ile Aurore pour devlopman plis younit.

Nou pou met a-dispozisyon fanmir Seselwa, 131 kare later Mahé, Praslin ek La Digue.

An 2005, Gouvernman ti entrodwir ‘’Home Ownership Scheme’’ ki ti permet plizyer fanmir Seselwa vin propriyeter zot prop lakaz, pli vitman. Sikse sa Scheme, i evidan par statistik, ki montre konbyen fanmir Seselwa ki propriyeter zot prop lakaz.

Pandan sa dernyen 10an Gouvernman, in kontinyen envestir dan progranm lakaz, e  mon Gouvernman i santi, ki ler in arive pou osi ofer bann fanmi,r ki pa benefisye anba sa Scheme, en loportinite pou zot osi vin propriyeter zot prop lakaz, o pli vit posib. Mon Gouvernman in deside, pou ofer en rediksyon 25 poursan lo pri lakaz bann dimoun ki lo en House Purchase Agreement avek PMC.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Bann dimoun ki pe lwe lakaz ek PMC ki swete al lo en House Purchase Agreement, zot osi zot ava benefisye avek en rediksyon 25 poursan.

Pour bann dimoun ki pe lwe lakaz ek PMC e ki pa swete al lo en House Purchase Agreement e ki pe ganny saler minimum, Lazans Proteksyon Sosyal, i ava kontribye 50 poursan anver peyman lokasyon zot lakaz.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Mon Gouvernman, i reste senser e serye anver son Polisi pou ankouraz tou fanmir Seselwa, vin propriyeter zot prop lakaz.

Nou pe osi entansifye travay lo reparasyon lakaz lo bann housing estate e rekonstriksyon sa bann estate kot si i neseser, parey Pointe Larue ek Baie Lazare.

Sa lannen 14 fanmir Graduates ek zenn Profesyonnel, pou pran posesyon zot prop lapartman dan en blok Condominium ki nou ti konstri Anse Dejeuner.

Proze Condominium lo Ile Persévérance, pou osi ofer plis loportinite sa lannen e bann lannen ki vini. An plis ki sa, nou pe met a dispozisyon nou bann Profesyonnel, 70 kare later lo Ile Persévérance, anba nouvo Scheme “self build”.

Anfen, pou bann dimoun ki pe aste en lakaz ou en kare later pour premye fwa, nou pe aboli “stamp duty”: savedir ‘stamp duty’, lo lavant ziska R2 milyon.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nou pou kontinyen ankouraz aktivman Sekter Prive, pou zwenn avek Gouvernman, dan en partenarya pou konstri lakaz ki ava ganny vann oubyen lwe, a en pri rezonnab.

Ankor enn fwa, mon demann tou dimoun, pou pran zot responsabilite ek zot lobligasyon o serye, kot repeyman loan i konsernen e pou met larzan dekote, pou zot annan zot prop lakaz a lavenir.

Msye Speaker,

Permet mwan aprezan abord en Kestyon ki konsern Manm Lasanble Nasyonal direkteman e osi Minis mon Gouvernman.

Pandan mon kanpanny elektoral, pandan bann vizit ki mon’n fer, pandan rankont ki mon’n fer ek manm piblik, enn bann size ki’n leve souvan se pansyon Manm Lasanble Nasyonal. Seselwa i demande ki mannyer en Manm Lasanble, ki pa ankor ariv laz retret, i tous en pansyon apre dizon, zis en term ou de term dan Lasanble Nasyonal?

Nou, Gouvernman Parti Lepep, nou swiv prensip ki’n toultan anim nou e soutenir nou. Nou diriz par legzanp. Se pour sa rezon ki, komansman sa lannen, dan Konsey Minis, nou’n pran desizyon ki ni Prezidan, ni Vis-Prezidan, ni Minis, pa pou tous nou Gratwite sa lannen.

Nou prensip i ganny gide par Lavwa ek lavolonte lepep. Mon’n ekout lepep. An konsekans, mon pe propoze ki okenn Manm Lasanble Nasyonal – ansyen koman aktyel – ki pa ankor ariv laz retret, pa tous zot pansyon. Zot ava ganny zot pansyon ek tou zot benefis, ler zot ariv laz retret.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Menm prensip pou ganny aplike pour Minis. Okenn Minis – aktyel ou ansyen – pa pou kapab ganny zot pansyon ministeryel, avan laz retret reglemante par Lalwa natirelman.

Gouvernman pou soumet tre prosennman avek Lasanble Nasyonal, en lamannman lo kondisyon ek prosedir pansyon pour Manm Lasanble ek Minis. Mon kont lo zot sipor dan sa demars e mon remersye zot davans.

Msye Speaker, Pep Seselwa,

I annan bokou lot Lalwa ki Lasanble Nasyonal, i bezwen konsidere: i konpri serten Lalwa dan nou Kod Kriminel ki nepli fer sans ozordi.

Enn, se Lalwa ki Angle ti entrodwir an 1955, pou kriminaliz omoseksyalite. Menm si sa Lalwa pa pe ganny aplike denozour, i ankor reste dan nou sistenm Legal. Sa i en aberasyon. Sesel i en sosyete ki’n tradisyonnelman toleran: kot nou respekte diverzans lopinyon e kot nou viv anpe avek kanmarad. Nou pa en sosyete omofobik. An plis ki sa, Konstitisyon Repiblik Sesel, i garanti proteksyon anba Lalwa TOU dimoun, san diskriminasyon. Nou annan osi en lobligasyon, depi 2011, vizavi Konsey Nasyon Ini pour Drwa Imen, pou aboli tou provizyon dan nou Lalwa ki fer omoseksyalite ant adilt konsantan en akt kriminel.  Koman en Leta sekiler e demokratik, Sesel i bezwen respekte son bann langazman Nasyonal, enternasyonal e Konstitisyonnel. Mon’n ekoute e mon’n konsilte. Mon Gouvernman in deside aboli sa Lalwa.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nou pe soumet en Prozedlwa lo la, avek Lasanble Nasyonal, pour zot konsiderasyon.

I annan plizyer lezot Lartik Konstitisyon ki nou pou al amande, baze lo serten rekomandasyon ki Constitutional Review Committee ti fer an 2009. Serten parmi zot in fini ganny enplimante. Serten lezot, nou pou al fer li. I annan osi serten lezot Lalwa, ki nou pou bezwen amande e serten nouvo ki nou pou entrodwir. Nou volonte pou fer li i la, me tousala i kapab pran en pe letan, akoz nou resours imen i limite.

Me dan limedya, i annan en Prozedlwa ki nou anvi anmenn devan Lasanble Nasyonal.

Sa i konsern kreasyon en Komisyon kont koripsyon. Sa Anti-Corruption Commission, pou annan pouvwar fer lanket, detekte e anpes bann pratik lye avek koripsyon. I pou osi resevwar konplent kont koripsyon e fayle bann case lo baz lanket ki in fer, konsernan alegasyon bann pratik lye avek koripsyon, dan tou Departman Gouvernman e tou Lenstitisyon ki resevwar finansman ou donasyon, sorti kot Gouvernman.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nou napa leson pou aprann avek personn, konsernen koripsyon. Nou pran aksyon sever kot i egziste. E sa Komisyon ki nou anvi kree, i ava ed pou nou ranforsi nou aksyon kont koripsyon.

Msye Speaker, Pep Seselwa,

Sa dernyen Eleksyon in fer bokou Seselwa kestyonn lafason ki Prezidan Larepiblik i ganny elekte. I annan en deba enteresan lo sa kestyon aktyelman. An menm tan, Seselwa i osi poz son lekor kestyon: eski i normal e akseptab pour ki en Parti Politik ensinifyan, ki’n ganny 400 vot, i desid lavenir pei avek promes ek marsandaz pos ministeryel? Se sa en vre “auction” vot – e probableman se sa ki Leader SNP, ti fer referans avek, sa swar ki i ti perdi Eleksyon.

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

En lot Kestyon ki nou devret konsidere, dan nou demokrasi ki pe toultan evolye, se konbyen manda konsekitif Prezidan Larepiblik i devret annan? Apre bokou refleksyon e konsiltasyon, mon Gouvernman ek mwan, nou’n deside propoz ek Lasanble Nasyonal, ki Prezidan Repiblik Sesel, i servi 2 manda konsekitif 5an e non pa 3 manda, parey i leka ozordi.

Mon oule fer kler ki ni mwan, ni Vis-Prezidan, ni Minis ki nou’n apwente, nou pa oule akros nou avek pouvwar. Tou sa ki enteres nou se byennet, laliberte, prosperite ek linite pep Seselwa. Se lepep – e selman lepep – ki pou desid lo son lavenir.

Msye Speaker, Pep Seselwa,

38an o pouvwar. En rikord ki bokou i an vye. En rikord lakonplisman, ki kontinyen enspir tou Seselwa. Parti Lepep in anmenn nou lwen. Nou’n fer reform ekonomik, sosyal e kiltirel. Parti Lepep in donn pep Seselwa en vre lidantite Nasyonal. Nou’n donn Seselwa en vre sans lafyerte. Patriyotizm. Nou’n fer bokou reform, pou nou arive kot nou ete ozordi. Malerezman, serten sa bann reform in fer grosi bann lanbisyon pouvwar. Bokou memwar i kourt. Serten mantalite ki nou’n lite pour eliminen pe regroupe. Bokou dan lopilans zot oubliy zot nesans. Me lafors lepep, i reste sa Seselwa ki konn apresye kot i sorti e kot nou pe ale.

In kout mwan ser pou met lord avek vorasite ek koripsyon. Pou anmenn lape ek linite dan nou pei. Me mon’n fer li akoz mon krwar dan mon prensip. Mon krwar dan prensip Parti Lepep.

Dan sa dernyen Eleksyon, nou’n fer fas avek 5 opozan politik e avek diferan lafors – entern e eksteryer. Nou tousel – nou, Parti Lepep – nou’n debout kont TOU e nou’n ranport laviktwar.

(Applause)

President James alix Michel

Sete en batay feros, kont plizyer lafors. Me nou’n tenir. E wi, Gouvernman elekte dan sa pei, set en Gouvernman Parti Lepep. Me mon rekonnet ki i annan travay serye pou retourn ver dimoun, ki’n ganny anbete par fo promes.

Sa lannen nou pei pou fet son karantyenm laniverser nou Lendepandans. Si nou’n ariv kot nou ete, se gras a nou determinasyon e nou krwayans ki, dan nou Seselwa, nou annan sa kouraz pou debout e fer sa ki byen pour nou SESEL. Nou’n fer li ANSANM. La mon lapel koman Prezidan Sesel, se pou demann nou tou, pou koste ANSANM, pou nou konsolid nou linite, prezerv nou stabilite e kontinyen fer SESEL ki nou kontan, reste sa pei lape ek linite dan lemonn.

Ozordi mon donn zot sa lasirans, ki sa Gouvernman Parti Lepep pou kontinyen travay pour tou Seselwa. Pour nou byennet, pou prosperite ek progre nou pei.

Mersi. E ki Bondye i kontinyen protez e beni nou Sesel.

(Applause)

Mr. Speaker

Mersi bokou Msye Prezidan. I reste mwan aprezan pou, parey in tradisyonnelman leka, envit zot pour en cocktail, kot zot ava ganny loportinite pou koz ek kanmarad e osi koz avek Prezidan……..

Mon kapab dir sa?

Donk alors nou bann Manm Parlman, nou pou adjourn ziska Vandredi bomaten.

(Adjournment)