::
Home » Verbatim » Verbatim - Third Term 2015 » wednesday-23rd-december-2015

wednesday-23rd-december-2015

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 23rd December, 2015

The Assembly met at 9am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.

Ozordi nou pe pran Second Reading Appropriation Bill, ki mye koni dan langaz Kreol koman Budget.

Mon ava envit Onorab for Motion for Second Reading. Okenn problenm?

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Yes Mr Speaker, mon krvwar nou bezwen suspend some Orders.

MR SPEAKER

Non, nou’n diskite, i okOh, you want to suspend the 7 days requirement? Ok.  Mon ti krvwar ou ti oule suspend 71. Ok.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(1), mon move ki nou sispann the 7 day requirement needed pou nou fer Second Reading.

MR SPEAKER

Ok.  Okenn ki segonde?

HON JEOVANA CHARLES

Mr Speaker, mon segonde.

MR SPEAKER

Bon, nou ava pran en vot lo la.

Tou bann ki an faver?  Okenn ki kont?

Bon, mon a envit ……

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(1), mon move ki nou lir sa Bill en Dezyenm Fwa.

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

HON JEOVANA CHARLES

Seconded Mr Speaker.

MR SPEAKER

Ok, mon envit Minis pou prezant Bidze.

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Mersi Mr Speaker.

Mr Speaker, Leader Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, bann Manm Onorab dan Lasanble Nasyonal, Ser konpatriyot Seselwa.

Dan sa dernyen mwan, nou pep in envestir son lekor dan prosesis elektoral ki’n terminen le 18 Desanm.  Apre ki pep Seselwa in egzers zot Drwa dan lape, i enportan ki nou kontinyen donn tou Seselwa sa lokazyon pour li envestir son lekor dan lavenir nou pei.  Se avek sa prensip ki mon pe vin devan nou Lasanble ozordi.  Nou Bidze i ganny prezante anba tenm, ‘Kreasyon loportinite e batir rezilyans pour tou Seselwa’.

Pandan sa lannen, nou’n fer nou mye pou kree loportinite pour nou pep kapab kontribye anver sa prosesis Bidzeter.  Mon apresye en kantite langazman bann diferan dimoun ki mon’n zwenn, e sa enteraksyon ki nou’n annan lo size Bidze.  Mon osi espere ki nou kapab servi sa platform pou nou kontinyen koz lo Bidze, pandan bann lannen ki vini, akoz i enportan ki nou pa zis vvwar prosesis Bidzeter koman en prezantasyon ki ganny fer a lafen lannen.  I devret plito en prosesis enteraktiv, kot nou esanz lide, avek bi pou pli byen tras en semen ki kree plis prosperite.  Natirelman, realite resours ki a nou dispozisyon i vedir ki pa tou sizesyon ki kapab ganny enkorpore.  Me sa deba e sa lesanz kontinyel pou fasilit langazman tou sitwayen avek sa prose.

Mr Speaker, mon osi remersye tou Manm Lasanble e osi pep Seselwa, pou permet ki sa Bidze i ganny prezante a sa moman, andeor sa kalandriye elektoral.  Lafet Nwel i devan nou, en moman dan lannen kot nou tou nou reini antre fanmiy pou selebre.  Me i osi en moman for pour refleksyon.  E i kler osi, ki dan sa moman zwaye, nou redouble nou zefor pou travay pour byennet tou nou pep.  I en moman for pour nou reflesir lo nou parkour koman en pei ziska prezan e osi pou nou reflesir lo kote nou pe ale.  I en moman for pou nou ranforsi nou linite atraver nou travay.

Letan nou ini, i pa vedir ki nou tou nou dakor.  Me letan nou ini, savedir ki nou tou nou’n pare pou amelyore.  Ki nou tou nou anvi anmenn solisyon anver defi ki devan nou.  E mon krvwar ki atraver sa Bidze, nou pe kontiny sa konversasyon ansanm, lo sa bann solisyon.

Mr Speaker, dan lannen 2015 ki pe terminen, Sesel in reisi en rezilta remarkab dan en konteks global ki reste difisil.  IMF in anrezistre en krwasans global 3.1 poursan.  Bann pei pli devlope tel ki Lanmerik, in vvwar performans bokou pli ankourazan.  Me par kont apard enn de eksepsyon, bann pei dan zone Ero i kontinnyen sibir difikilte.  Bann pei an devlopman e bann pei emerzan pe osi santi lenpak negativ lie avek pri komodite de baz ki zot eksporte, rediksyon dan Kapital dan zot marse, presyon lo zot to lesanz e mwens stabilite dan marse.  Sesel in kapab anrezistre en krwasans 4.3 poursan a lafen lannen 2015.  Sa i reprezant travay sak Seselwa pandan sa lannen.  Sa amelyorasyon i lie a plizyer fakter.  Nou’n vwar en pli bon performans dan Sekter Retail ek Wholesale e sa in ganny fasilite an parti, atraver pri komodite ki pli ba, osi byen ki logmantasyon dan kredi ki disponib.  Ziska Septanm 2015, kredi ofer avek Sekter Prive, ti ogmante par 14 poursan.  Nou ekspekte ki kredi pou ogmante a en ritm 10.4 poursan an 2016.  Malgre ki disponibilite kredi i ogmante, Gouvernman i reste konsernen par akse avek kredi pour bann pti e mwayen antrepriz e mon pou koz en pe pli tar lo serten mezir ki Gouvernman pe pran pou fasilit sa akse.

En lot fakter mazer dan amelyorasyon dan nivo krwasans i baze lo performans pozitiv dan Sekter Touristik.  Krwasans ekonomik dan sa Sekter ti 8 poursan.  Logmantasyon dan larive touris ti ariv ziska 19 poursan e sa ti baze lo en stratezi marketing par STB ki pli sible, bann nouvo laranzman code share par Air Seychelles, avek pli bon koneksyon e plis frekans enkli atraver nouvo vol ver Paris, plis bato touris kin bizit nou Por e osi plis avyon charter ek avyon spesyal.  In osi anann pli bon performans dan prodiksyon labwason, prodiksyon Labyer ki’n ogmant par 21 poursan e prodiksyon Spirits par 35 poursan.  Logmantasyon dan litizilizasyon enternet in osi kontribye anver sa bon performans ekonomik.  E rediksyon dan pri karbiran, in annan en lefe pozitiv mazer pou redwi nou depans kot in konsern enportasyon e ensi osi, fer biznes lokal vin  en pe pli konpetitiv.

Mr Speaker, sa bann performans pozitiv i donn nou sa baz pou nou enplimant nou stratezi pou kree plis loportinite e batir rezilyans pour tou Seselwa.  An menm tan, nou bezwen realis lo defi ki devan nou.  Aktyelman, nou pa pe kapab retenir ase valer dan nou pei.  Nou annan bokou louvraz  ki pe ganny kree e loportinite pe ganny kree, me nou bezwen ganny plis rannman atraver sa bann loportinite.  Atraver bann mezir ki nou pou met an plas dan limedya atraver Bidze 2016 e lezot mezir a mwayen term, nou bi se ogmant loportinite pou azout valer atraver sa bann diferan Sekter, kot i annan plis lokazyon pour bann pti e mwayen antrepriz, envestir pour zot lavenir e lavenir nou pei.  An menm tan, nou bezwen revwar lafason ki nou asire ki sa bann biznes e osi lapopilasyon an zeneral i ganny akse avek sipor, pou fer fas avek defi ki devan zot.  I evidan ki a sa moman dan nou devlopman ekonomik, bokou loportinite pe ganny kree, me ki nou bezwen asire ki sa bann loportinite pe tous plis dimoun.  E nou bezwen osi asire ki sa ki pli vilnerab in annan akse avek sa sipor ki i bezwen, pou li kapab osi kontribye dan en fason pozitiv.

Mr Speaker, kot i konsern nou performans Bidzeter a lafen 2015, Gouvernman i ekspekte en sirplis 3.8 poursan nou Prodwi Domestik Brit, ouswa nou GDP.  Sa i ekivalan avek R735 milyon.  Sa i reprezant en logmantasyon 0.1 poursan sirplis lo nou target ki ti 3.7 poursan.  Nou reste fikse lo nou lobzektif pou redwi nou det par anba 50 poursan nou GDP an 2018.  A lafen 2015, nou reveni total, eksli don i 1 poursan pli o ki dan nou Bidze ki nou ti prevwar pour 2015, pou ariv 6.23 bilyon, konpare avek 6.18 bilyon.  Nou revizyon an sa ki konsern depans, eksli lentere lo loan pour 2015 i 5.8 bilyon, konpare avek 5.9 bilyon ki ti’n prevvwar dan Bidze 2015 lo komansman lannen.

E Mr Speaker, zot ava rapel osi ki an Oktob, nou ti vin devan Lasanble pou demann en Bidze Siplemanter R146 milyon.

Mr Speaker, malgre sa bann performans pozitiv an 2015, i enportan ki nou adopte en lapros konservativ e realis letan nou analiz nou perspektiv krwasans an 2016.  Nou pe prevvwar en krwasans 3.3 poursan an 2016.  Nou pe ekspekte ki bann kondisyon de baz i reste parey e nou pe prevvwar krwasans modere dan Sekter Touristik, apre sa logmantasyon ase dramatik an 2015 e osi nou pe prevwar en logmantasyon modere dan Sekter Lenformasyon e Telekominikasyon par 5.5 poursan, ensi byen ki servis finansyel e lasirans par anviron 3 poursan.  Nou ekspekte vwar plis krwasans atraver Lekonomi Ble an 2016, baze lo plis valer azoute dan Lendistri Lapes e osi serten nouvo proze inovatif.  Nou ekspekte ki Sekter Lapes i grandi par 5 poursan e ki prodiksyon Ton dan bwat i ogmant par 4.5 porsan.

Mr Speaker, Lo kote sityasyon moneter, Labank Santral pe kontinnyen pran mezir neseser pou asir stabilite moneter.  Apre en Polisi moneter sere  lo komansman 2015, parey nou dir en tight monetary Policy, en lapros pli lib, in ganny swiv apartir dernyen kar lannen.  Nou pe ekspekte gard sa pozisyon an 2016.

Nou ekspekte redwir lekar ant deviz ki antre dan pei vizavi depans eksteryer an 2015, pou ariv 18.4 poursan nou GDP, konpare avek 22 poursan an 2014.  Sa i reflekte rediksyon dan pri komodite ki nou enporte, anmenmtan ki nou pe kapab retenir plis deviz dan nou sistenm banker.

Lenvestisman direk etranze i ekspekte redwir an 2015 pou ariv 184 milyon Dolar, sorti 227 milyon Dolar an 2014.  Sa i anlinny avek nou lapros pou amelyor pozisyonnman konpannyen Seselwa pou envestir lokalman e osi kree nouvo loportinite pour tou grander biznes Seselwa.

Mr Speaker, an 2015 nou’n reisi stabiliz lavaler Roupi kont Dolar e an mwayenn pandan 2015, 1 Dolar in aste R13.34.  Par kont, Ero in vwar en gran depresyasyon kont Dolar e sa in osi reflekte dan lavaler Ero kont Roupi.  Sa in anmenn defi pour Sekter Touristik, kot bokou zot pri i baze an Ero.  Me nou pe vwar ki nou stratezi pe gradyelman permet batir plis rezilyans.  Se stabilite osi ki pou donn nou bann lantrepriz lokal sa konfyans pou envestir a lon term.

Mr Speaker, Labank Santral pe kontinnyen akimil rezerv ki’n ariv 538 milyon Dolar an Desanm 2015.  Letan loportinite i egziste, Labank Santral pou osi aste deviz etranzer lo marse lokal, me san enfliyans to lesanz.

Mr Speaker, an sa ki konsern lenflasyon, Gouvernman e Labank Santral pe kontinnyen dan zefor pou asire ki lenflasyon i reste a nivo ki permet stabilite ekonomik.  An Zanvye 2015, Biro Statistik ti rebaz sa Consumer Price Index, pou donn en pli bon refleksyon lo devlopman dan pri, par rapor a konsomasyon dan pei.  Sa ti kree en lefe logmantasyon dan lenflasyon lo komansman lannen, me ki’n gradyelman stabilize.  An zeneral, nou’n vwar en rediksyon dan pri domestik baze lo pri karbiran ki pli ba e pri komodite ki pli ba.  Lenflasyon i ekspekte 4.3  poursan, lo en baz annyel.

Mr Speaker, Sesel i reste lo bon semen pou ariv lo en nivo det par rapor ek GDP, mwens ki 50 poursan an 2018.  Nou ekpsekte ki nou det ki aktyelman 63 poursan GDP, pou ariv 49.6 poursan an 2018, baze lo nou sityasyon aktyel.  Nou pou finans sa rediksyon anyel atraver en sirplis anyel 3.8 poursan, ekivalan a R796 milyon an mwayenn, pour sa peryod ziska 2018.  I enportan ki nou gard sa disiplin fiskal, pou nou kapab ariv lo sa target.  I osi esansyel ki nou pa zis vwar sa lobzektif koman en sif.  Sa target i reprezant sa mwayen ki pou permet nou envestir bokou plis dan nou lenfrastriktir e permet nou akseler nou devlopman lo en baz pli soutenab.

Mr Speaker, An Novanm sa lannen, mon ti prezant avek sa Lasanble bann mezir ki nou pe viz enplimante lo mwayen term, ki pou asire ki nou kapab kontinyen fasilit kreasyon e partaz larises.  Nou Bidze 2016 i en parti kle sa stratezi mwayen term.

Nou tenm pour kreasyon loportinite e an menm tan batir nou rezilyans i reflekte nesesite pou nou fasilit lenvestirsman lokal dan nou lekonomi e osi asire ki nou annan mwayen e striktir neseser, pou asire ki tou Seselwa i kapab sezi sa loportinite.    I en realite dan nenport ki pei, ki dan en marse lib, i annan konpetisyon.  Konpetisyon i bon pou kree linovasyon e osi pou kree rezilyans.  Me nou osi bezwen kree lespas pour tou grander biznes, avek diferan kapasite finansyel e osi diferan kapasite resours imen.  E nou bezwen osi asire ki dan sa lanvironnman konpetitiv, nou bann travayer i kapab osi vwar en semen progre ki permet zot azout valer dan nou lekonomi e pli byen zouir lavaler zot travay.  I enportan ki nou travay i permet nou benefisye avek en meyer kalite lavi.  Pou asir sa konfyans dan nou lanvironnman ekonomik, Gouvernman i mentenir son langazman anver en Polisi Fiskal balanse, kot nou viz sa sirplis 3.8 poursan nou GDP.  An 2016, sa i reprezant en sirplis R767 milyon.  Sa target pou permet nou atenn nou lobzektif lo nivo rediksyon det e permet nou akseler lenvestirsman dan lenfrastriktir.  Sa target i osi kree lespas pour biznes Seselwa kont lo stabilite ki neseser pou zot envestir a lon term.

Mr Speaker, pour Bidze 2016, reveni Tax i ekspekte R5.9 bilyon, ekivalan a 29 poursan nou GDP.  Sa i reprezant en logmantasyon 8 poursan par rapor ek 2015 e i baze lo previzyon pozitiv kot i konsern reveni VAT.

Mr Speaker, depans total ki nou pe prevwar dan Bidze i R7.3 bilyon pour 2016.  Total ki nou pe prezante pour apropriyasyon par Lasanble i 6.56 bilyon.  En total 1.2 bilyon oubyen 18.4 poursan sa Apropriyasyon i propoze pour Proze Kapital.  Dan sa propozisyon Bidze, Minister Lasante e Minister Ledikasyon i reste priyoriter.  Sekter Lasante pou resevvwar R661 milyon, ki reprezant 10.1 poursan nou Bidze.  An sa ki konsern Ledikasyon, nou pe prevvwar en Bidze R556.5 milyon, oubyen 8.5 poursan sa Bidze.  Depans total dan sa Bidze lo saler i ekspekte R1.25 bilyon, ki reprezant R6.2 poursan nou GDP.

En Polisi enportan dan sa Bidze se pou evit gran logmantasyon dan depans lo Byen ek Servis.  Depans dan sa kategori i reprezant 1.093 bilyon, konpare avek 1.037 an 2015.  En logmantasyon selman 5.4 poursan.  Apard serten ka eksepsyonnel, Bidze pour Byen e Servis pou ganny mentenir lo menm nivo ki an 2015.  Nou pe osi viz pou koup depans bann Minister e Departman, lie avek lekipman biro, lospitalite e lezot keksoz similer.  Nou pe enpoz target lo bann Minister e Departman, pou evit gaspiyaz e redwir depans initil.

Mr Speaker, Sekter Ledikasyon i en pilye fondamantal dan nou demars pou nou kree plis loportinite pour nou pep e an menm tan ranforsi sa rezilyans.  Atraver Bidze 2016, nou pe prevwar lenvestirsman stratezik dan nouvo lenfrastriktir ki pou siport sa devlopman.  Me ankor pli fondamantal, se lapros ki nou pe pran pou amelyor kapasite pou delivre progranm ledikasyon baze lo kalite.  Sa i vedir ki nou pe servi prose Bidzeter pou nou met lanfaz lo rezilta ki nou anvi vwar dan Lekol e dan sa Sekter an zeneral.  Parmi bann rezilta priyoriter se pou amelyor lanvionnman edikasyonnel dan bann Lekol.  Sa pou ganny fer an parti atraver progranm spesyal pou adres bezwen zanfan ki annan difikilte sosyal e osi redwir lenpak bann fleo sosyal tel ki drog.  Nou pe osi viz pour amelyor kapasite lansennyman atraver stratezi pou akseler formasyon bann Ansennyan e asire ki tou bann post vid i ganny ranpli.  Nou ava rapel ki sa Minister i deza pe enplimant en progranm Bidzeter baze lo performans.  Sa ki nou apel Programme Performance Based Budgeting.  E okour lannen 2016, i pou pli fasil pou rann kont lo rezilta sa lenvestirsman.  Atraver konsiltasyon ki nou’n fer avek diferan reprezantan dan sa Sekter, i kler ki se ranforsman dan kalite ledikasyon e sa lanvionnman lekol ki fasilit sa, ki parmi priyorite pou nou kapab anmenn en diferans dan sa Sekter.  Mon profit sa lokazyon pou mwan salye e remersye tou bann edikater ki’n fer bann kontribisyon apronfondi dan sa prosesis bidzeter.

Mr Speaker, an 2016 dan Sekter Lasante, nou pe met bokou lanfaz lo kalite servis ki pe ganny delivre, par rapor avek lenvestisman ki ganny fer.

Servis ki ganny ofer atraver Lazans pour Servis Lasante i parmi pli esansyel e nou pe ranforsi nou mwayen pou nou kapab mezir lenpak nou lenvestirsman.  Anplis ki nou lenvestirsman regilye dan nouvo lenfrastriktir, nou pe osi finaliz an 2016, nou plan redevlopman pour Lopital Sesel.  Sa plan redevlopman i baze lo prensip adopsyon standar ki nou ekspekte ganny met anplas baze lo nou bezwen e lekspektasyon nou pep.  Dan Bidze 2016, nou pe osi ranforsi rol ki Sekter Prive i kapab zwe dan sa Sekter.  Nou rekonnet ki deza bokou swen primer i ganny kouver par Sekter Prive e set avek sa an tet ki nou pe permet bann pasyan ki ganny refere avek servis gouvernmantal pour en Tes oubyen pour en prosedir spesyalize, ki kou sa servis i ganny pran an sarz par Gouvernman.

Mr Speaker, kot i konsern Sekter Lozman.  Lozman konfortab e apropriye i reste en pilye dan Polisi Gouvernman, pou li kapab ranforsi rezilyans nou pep.  Gouvernman in envestir en kantite dan sa Sekter pandan plizyer lannen, baze lo prensip fondamantal, ki sa i en eleman kle pou nou siport devlopman nou pei.  Defi ki nou annan i lie avek disponibilite later e osi en marse segonder pour lakaz ki touzour an evolisyon e ki pou le moman pa reprezant en opsyon abordab pour lamazorite nou popilasyon.  Atraver Bidze 2016, Gouvernman pe kontinnyen envestir dan son progranm konstriksyon lakaz.  An 2016 nou pe prevvwar konstriksyon 166 unit, atraver Bidze Kapital.  Sa i enkli 40 unit lo Perseverans, ensi byen ki 36 unit dan proze Ex-Dominic Savio e osi lezot proze rezyonnal ki pou enplimante Les Mammelles, Anse Dejeuner, Ex-Kashugy Estate, Marie-Jeanne Estate avek Mont Plaisir.  Anplis ki sa, i annan 66 unit ki prevwar anba Scheme Self Financing, ki pou ganny konstrir an 2016.

Me Mr Speaker, parey monn deza eksplike, lefet ki akse avek lozman dan marse prive i touzour en defi, i kler ki Gouvernman i bezwen pourswiv serten proze inovan, pou kapab akseler lenplimantasyon nou vizyon, pour ki sak zenn seselwa i kapab anvizaz son larout pou li ganny son prop lakaz.  Deza, nou Scheme, Home Saving Scheme i prezant labaz sa solisyon.  Mon rapel ki tou dimoun ki pe kontribye dan sa Scheme pe fer en vre lenvestirsman pour zot lavenir, akoz se atraver sa Scheme ki Gouvernman pour kapab delivre sa lozman ki zot bezwen.  E nou bezwen asire ki nou annan mwayen pou reponn bezwen tou dimoun ki pe rod en lozman.  Sa dimoun ki lo saler minimonm, osi byen ki sa dimoun ki malgre ki i ganny en bon saler, mwayen pa sifi pou li kapab fer sa premye pa pou li ganny en lakaz oubyen en propriete lo marse prive.  Pou nou kapab akseler sa devlopman, Gouvernmen pou servi son nouvo kad Partenarya Piblik Prive, pou asire ki tou dimoun ki kontribye dan HSS i ganny asiste dan en peryod konvenab.

An sa ki konsern bann graduates e zenn profesyonnel, Gouvernman pe kontinnyen son proze konstriksyon Condominium lo zil Perseverans an 2016, atraver en proze pilot baze lo Partenarya Piblik Prive, avek premye faz ki pou konplete dan premye kar 2017.  An total sa proze pour devlop 150 unit.  Gouvernman pou osi demar son proze dezyenm faz condominium Chateau Vallon, 48 unit, anba prensip Partenarya Prive.  Sa bann proze pou ganny enplimante atraver en lenvestisman par Sekter Prive, me kot Gouvernman pou definir striktir repeyman pour bann benefisyer sa bann proze.

Mr Speaker, nou lentansyon pou nou batir rezilyans pep Seselwa i osi enkli provizyon pou nou revvwar bann Housing Estates ki Gouvernman in deza konstrir e adopte kot i neseser progranm redevlopman avek sipor bann rezidan, pou asire ki zot bezwen lozman i ganny adrese.  I enportan ki an menm tan ki nou envestirr dan bann nouvo proze, ki nou osi re-envestir kot i fodre.  E osi donn en kad sipor pour sitwayen zot osi re-envestir dan zot fwaye, pou zot benefis e benefis zot zanfan.

Mr Speaker, kot i konsern Sekter Tourizm, nou Bidze 2016 i osi reflekte ki tourizm i reste en pilye fondamantal nou lekonomi.  Bord Tourizm in met lanfaz lo en progranm marketing ki’n adres bann marse priyoriter e ki’n anmenn rezilta konkret.  An menm tan, in kontinnyen envestir pou asir sa kalite leksperyans pli o posib dan Sekter Touristik.  In osi travay pou relans Sesel koman en destinasyon pour bato krwazyer.  Gouvernman in osi asire ki i annan en pli bon lyen ant Sekter Tourizm e lezot Sekter nou lekonomi, atraver son miting regilye ant bann Departman Gouvernman konsernen e Sekter Prive.  Nou’n osi vwar ki Karnaval Enternasyonal Victoria, ensi byen ki Festival Kreol in zwe en rol enportan pou atir touris e osi fer nouvo leksperyans pour zot.  Pou asire ki nou kontinnyen batir lo sa performans, nou pe ogmant kontribisyon anver Fon Marketing’ pour tourizm, sorti 80 milyon an 2015 pour ariv 85 milyon an 2016.  En proze enportan ki pou kontinnyen an 2016 se letid lo kapasite nou Sekter pour abzorb nouvo lenvestirsman.  Sa letid ki’n deza ganny fer pour Nor Mahe pou kontinnyen pour lezot rezyon.  Nou ava rapel ki sa moratwar lo nouvo gran devlopman pe reste an fors ziska sa letid i determin meyer semen pou nou swiv.  Me an atandan, nou rapel osi ki devlopman rezerve pour Seselwa i kapab kontinnyen.  En lobzektif mazer ki nou pou pourswiv atraver Bidze 2016, se pou ranforsi valer azoute ki biznes Seselwa i gannyen atraver sa Sekter.  Avek sipor Labank Mondyal, nou pou fer en letid dan premye kar 2016 ki pou idantifye bann fakter pou fer nou biznes pli konpetitiv dan sa Sekter e osi idantifye loportinite lenvestirsman ki kapab permet Seselwa kree plis larises dan sa Sekter.  Nou pou servi sa letid, osi byen ki lezot letid ki deza egziste, pou nou osi met an plas stratezi spesifik, pou asir partisipasyon maksimonm antreprener Seselwa dan tourizm lo Praslin ek La Digue.

Mr Speaker, kot i konsern devlopman Sekter Finansyel, Servis Finansyel Enternasyonal i reste en pilye nou lekonomi.  Nou annan loportinite pou nou devlop bokou plis valer azoute dan sa Sekter, atraver pli bon formasyon, atraver devlopman nouvo prodwi e atraver regilasyon ki baze lo meyer pratik mondyal, me ki osi rekonnet nou pwen for koman en sant finansyel enternasyonal.  I esansyel ki letan nou konsider sa Sekter a lavenir, nou pa regard li zis dan en konteks biznes offshore oubyen biznes lokal.  I enportan ki nou kree loportinite ki pou kree larises dan nou lekonomi, baze lo nou enteraksyon avek lekonomi global.  I pa ase pou zis annan Konpannyen Enternasyonal ki  anrezistre kot nou.  Sa ki nou anvi, se biznes Seselwa, dirize par Seselwa, ki kapab ofer bann servis ki an demann globalman.  Nou byen pozisyonnen pour fer sa tranzisyon, me fodre nou adres sa defi deswit.  Si nou pa adres sa bann defi, se nou sistenm finansyel antye ki a risk.

Apre travay ki nou’n fer pou reform nou sistenm lesanz lenformasyon, Sesel in ganny aksepte par OECD koman en pei ki larzman an konformite avek standar global lo lesanz lenformasyon.

Nou pe osi travay avek Labank Mondyal, pou nou fer en National Risk Assessment pou etablir risk blansisman larzan.  I pou tre enportan ki nou swiv sa legzersis avek vizilans.

Pour nou kontinnyen avek reform ki pou asire ki nou Sekter Finansyel i kapab ofer loportinite pour tou Seselwa, i esansyel ki nou osi moderniz nou Lezislasyon.  Nou pe finaliz en nouvo Lalwa lo International Business Companies ki adopte serten prensip de baz ki permet evit risk pour blansisman larzan, an menm tan ki i donn en kad pour kontinnyinte dan sa Sekter, pour biznes ki deza egziste.  Nou pe osi finaliz en nouvo Lalwa lo Trusts e osi lo Global Business Companies, ki pou permet nou pli byen adapte avek regilasyon global e an menm tan, kree nouvo loportinite.  I esansyel ki nou envestir bokou plis dan formasyon e osi dan marketing nou zirisdiksyon e sa i 2 eleman kle ki nou pou met bokou lanfaz lo la an 2016, anlinny avek nouvo stratezi pour sa Sekter, ki nou pe diskite avek reprezantan Sekter Prive.  Mon remersye tou bann reprezantan Sekter Prive ki’n montre zot langazman dan sa prosesis.

Mr Speaker, An 2016 nou pe osi fer plizyer reform an sa ki konsern nou sistenm banker.  Nou pe travay avek Labank Santral, pou asire ki nou Labank i reponn bezwen nou pep.  Nou pou travay avek zot pou zot envestir plis dan formasyon e osi pou zot devlop servis parey Konsey Biznes.  Sa ki nou apel Business Advisory Services.  Labank Santral pou diriz reform dan sistenm lenformasyon lo kredi, pou fer li pli relevan pour nou bezwen e asire ki endividi e biznes ki pou pret larzan i ganny plis leformasyon e osi plis sipor.  Dan mwayen term, nou pou asire ki sa kad pour regilasyon kredi i pli konpreansiv.  Labank Santral pou osi etablir en Komite lo stabilite finansyel, avek sipor Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble.  Labank Santral pou osi ranforsi son manda pou protez Drwa Konsomater an sa ki konsern Sekter Finansyel e osi devlop mwayen pou ranforsi konpreansyon parmi nou popilasyon lo bann diferan regilasyon finansyel.

Mr Speaker, nou ekspekte ki bokou antreprener Seselwa ki’n komans serten proze deza, oubyen ki pe finaliz zot lenvestirsman, pou anmenn plis valer azoute atraver proze pwason, pou fer en kontribisyon enportan anver krwasans an 2016.  E nou pou kontinyen met sa lanfaz lo Lekonomi Ble an 2016.  Mon felisit sa bann diferan antreprener ki pe deza sezi loportinite pou zot pozisyonn zot prodwi baze lo soutenabilite e lo en brand spesyal ki ogmant valer sa resours.  En legzanp apropriye i sa enn ki’n ganny promouvwar par Fishermen and Boat Owner’s Association, anba brand Seychelles hook and line fishermen. Me i annan osi bokou lezot ki pe envestir pou kree en prodwi inik ki kontribye pou nou zouir potansyel nou lekonomi ble.  Dan sa kad, Gouvernman pou siport bann Lasosyasyon Peser me osi bann Konpannyen pou zot fer marketing zot prodwi dan bann Trade Fair spesyalize a letranze. I kler ki nou bezwen promouvwar nou Lekonomi Ble, parey nou promouvwar nou Sekter Tourizm.  Nou annan bokou konfyans ki sa i kapab kree bokou nouvo debousman Dan sa Sekter.   An term lenvestisman dan sa Sekter, Gouvernman pou kontinnyen ranforsi lenfrastriktir pour Peser lo Ile du Port e osi bann lezot lenfrastriktir de baz tel ki Ice Plant dan diferan lokasyon.

Mr Speaker, an sa ki konsern Lagrikiltir, Gouvernman in resaman finaliz Progranm Lenvestisman pour Lagrikiltir pour peryod 2016-2020.  Nou’n kapab idantifye plizyer lenvestirsman ki kapab ganny fer koman partenarya ant Gouvernman e Sekter Prive pour en valer total R867.3 milyon.  2 proze priyoriter ki pou demare an 2016 i proze pour en nouvo Labatvwar, ensi byen ki letablisman en Hatchery e en nouvo Parent Stock.

I annan plizyer proze osi ki pou ganny enplimante anba Livestock Trust Fund an 2016 e sa i enkli lenvestisman dan Laboratvwar pour Livestock e Veteriner, pour en sonm R8 milyon e R4.7 milyon pou osi ganny re-envestir dan Bazar Victoria.

Mr Speaker, Sekter Lenerzi i reste en Sekter mazer an sa ki konsern lenvestirsman an 2016 e dan kad mwayen term.  Bann proze mazer ki nou pe komans enplimante i lenvestisman dan 3 nouvo set zenerater pour Mahe, Praslin ek La Digue e sa i reprezant en lenvestisman R210 milyon.  Sa pou ganny akonpannyen par lenvestisman dan nouvo kab 33 kilo volt pour Sid Mahe, en proze 36 milyon Dolar ki pe ganny finanse atraver en loan avek Saudi Fund e BADEA.  Nou pou osi fer lenvestisman 10 milyon Dolar, pou permet sa lalinny ariv ziska Beau vallon.  Lavenir nou pei pou depan bokou lo lenvestirsman dan lenerzi renouvlab.  E pou nou kapab fer sa, i enportan pou nou ranforsi nou lenfrastiktir de baz, ki pou permet nou pli byen ganny rannman atraver bann lenvestirsman dan teknolozi renouvlab.  E se pour sa ki sa bann lenvestisman dan nouvo kab e dan zenerater i enportan.

Gouvernman pe demar son premey proze pour demokratiz lenerzi renouvlab avek bann lakaz pli vilnerab.  Apepre 450 nouvo sistenm fotovoltaik pou ganny enstale lo bann rezidans.  Sa pou kout R57.5 milyon e pe ganny finanse atraver don ki nou’n resevvwar avek Gouvernman Lenn.  Pou asire ki nou kapab soutenir nou devlopman, PUC pou osi an 2016, enplimant proze pou ogmant kapasite Danm La Gogue.  Sa pe ganny finanse atraver en loan ki Gouvernman in sinnyen avek Labank Devlopman Afriken.  Sa proze pou marye avek linisyativ ki PUC pou met an plas an 2016, pou redwir delo ki perdi atraver bann fwit dan son rezo tiyo, ensi byen ki avek proze pou transfer delo sorti Mare aux Cochons avek Le Niole e proze reparasyon lo Sant Tretman Delo Hermitage ek Cascade.

Plan sanitasyon PUC pou komanse an 2016, avek travay preparatvwar pour Sistenm Sewerage lo La Digue.  Sa i form par proze Nasyonal pou ranforsi Sistenm Sanitasyon ek Sewerage e dernyen faz sa plan pou finalize an 2016.  Elarzisman Sistenm Sewerage Beau Vallon pou osi ganny met an plas an 2016.

Mr Speaker, an sa ki konsern Sekter Transpor, an 2016 Lotorite Laviasyon Sivil, SCAA pou osi enplimant plizyer proze priyoriter.  Bann proze ki pou komanse an 2016 e ki pou ganny enplimante ant 2016 e 2020 i enkli:-

-Lekstansyon e amelyorasyon Terminal Enternasyonal ek Domestik pour en valer R103 milyon.

-Reabilitasyon Runway atraver en lenvestisman R110.9 milyon.

-Lezot lenvestisman kle dan lekipman esansyel, pour en valer -R44.6 milyon.

Nouvo Sant pour Navigasyon Aeryen ki R15.5 milyon.

-E lenvestirsman total pandan sa peryod, pou ariv R606 milyon e en parti sa kou pou ganny finanse atraver en pre sorti kot Agence Francaise de Developpement.

An sa ki konsern transpor lo later, Gouvernman pe envestir en total R70.7 milyon an 2016 e sa i enkli:-

-R7.6 milyon pour pon ant Perseverance ek Anse Etoile.

-R24.9 milyon pour pon Ile du Port.

-R18.5 milyon pour diferan semen dan kominote.

-R8 milyon pour drenaz e amelyorasyon dan striktir semen

-R18.1 milyon pou repas koltar e mentenir semen.

Pour redevlopman Por Victoria, sa plan redevlopman pe ganny finalize an 2016 e nou pou osi fer en analiz lo lasenn valer dan Por, pou pli byen definir loportinite pour partisipasyon diferan biznes Seselwa dan bann aktivite e osi pou idantifye posibilite Partenarya Piblik Prive dan sa proze redevlopman.  Posibilite finansman sa proze i an diskisyon avek Labank Lenvestisman Eropeen, EIB.

Mr Speaker, an sa ki konsern amelyorasyon dan servis piblik, gouvernans e zesyon bidzeter, nou ava rapel ki dan son Diskour Linogirasyon son dernyen manda, ki ti fer Dimans le 20 Desanm, Prezidan James Michel in donn langazman ki Gouvernman pou fer en meyer delivrans dan servis koman en priyorite dan premye 100 zour.  Gouvernman pe fer en odit bann servis ki i ofer dan sa peryod, pou li pli byen delivre.  Dan Bidze 2016, nou’n osi prevwar serten mekanizm ki pou fasilit mezir lefikasite Gouvernman.

Premyerman, nou pe etablir en nouvo kad verifikasyon lo lefikasite servis piblik e sa pou baze dan biro Vis-Prezidan, pou asire ki Departman Gouvernman i delivre lo zot target.  An 2016, nou pe antreprann en assessment lo lefikasite nou depans dan kad Bidzeter, sa ki apel en Public Expenditure and Financial Accountability Framework.

Mr Speaker dan konteks Bidze baze lo Performans Progranm, osi avek bi amelyor lefikasite Gouvernman, an 2016 nou pou kontinnyen elarzi sa prosesis pou evalye Bidze baze lo performans sa bann progranm diferan Minister.  Dan Bidze 2015, Minister Ledikasyon e Minister Lapes ek Lagrikiltir in deza antre dan sa sistenm.  Apartir Bidze 2016, Minister Later ek Lozman, Minister Zafer Entern e Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble pou osi komans servi sa sistenm pou pli byen evalye lefikasite zot travay.

Mr Speaker, dan preparasyon Bidze 2016, i osi premye fwa ki nou’n travay avek evalyasyon en Komite Devlopman lo Proze Kapital, ki revvwar tou propozisyon ki ganny soumet par bann Departman Gouvernman, pou asire ki sa bann proze in an linny avek priyorite ki’n ganny etablir e ki Gouvernman pe maksimiz litizilizasyon son resours.  En tel lapros i swiv meyer pratik ki servi dan plizyer pei dan lemonn.  An 2016, bokou progranm Gouvernman pou osi ganny met anplas atraver bann Partenarya Piblik Prive.  Nou pe resevvwar lasistans teknik sorti kot Labank Devlopman Afriken, pou fasilit kreasyon sa kad neseser.  Dan bann premye mwan 2016, nou pou pran loportinite pou nou prezant bann loportinite avek Sekter Prive e lezot partner, pou zot kapab komans enplimant bann proze an linny avek nou plan devlopman o kour lannen 2016.

Msye Speaker, an sa ki konsern gouvernans nou bann lantrepriz piblik, nou’n kontinnyen ranforsi sa kad ki asire ki maksimonm lenformasyon posib i disponib pour pep Seselwa.  Nou kapab fyer ki Public Enterprise Monitoring Commission, PEMC in resaman resevvwar kod gouvernans par OCDE.  E sa se Lorganizasyon ki asir zesyon e regilasyon finansyel parmi bann lekonomi pli avanse.  Komansman 2016, nou pou osi bouz ver kreasyon en Lenstiti Direkter, ki pou permet asir standar e formasyon ki nou donn bann reprezantan ki servi lo bann diferan Bord and Konsey Ladministrasyon bann Lantrepriz Piblik.  An sa ki konsern performans spesifik serten lantrepriz kle, nou’n konstat en gran amelyorasyon dan performans SEYPEC.  Annefe, SEYPEC pe deklar en dividend pour 2015 ki R66 milyon, baze lo son profi an 2015.    Sa performans in posib gras a tre bon performans par nou laflot tanker e osi re-eksportasyon e bunkering ki’n ogmant par 16 poursan.  SEYPEC pe kontinnyen envestir pou ranforsi lenfrastriktir, par egzanp atraver nouvo pipeline ki i pe etablir pou deservi Ile du Port e osi plan devlopman pour nouvo Stasyon Petrol dan Nor Victoria.

Mr Speaker, kot i konsern gouvernans an zeneral, Sesel in deza met anplas plizyer prosedir pou konbat koripsyon.  E nou kad pour zesyon byen piblik i pli for ki zanmen in deza ete oparavan.  Me i en fe ki napa en pei omonn ki kapab dir ki koripsyon pa egziste dan son pei.  Dan konteks Sesel, nou bezwen asire ki nou adres vre risk koripsyon e ki nou pa zis fer tapaz lo serten size akoz i annan en Eleksyon pe vini.

An 2016, nou pe met anplas en Lalwa ki pou etablir en Komisyon endepandan kont koripsyon, ki pou annan plen pouvwar pou li fer envestirgasyon e osi anmenn case devan lazistis.  Sa Komisyon pou baze lo domestikasyon Konvansyon Nasyon Ini kont koripsyon, ki Sesel i deza en manm.  Atraver sa Komisyon, Seselwa pou osi kapab sonn alarm si zot annan dout lo okenn keksoz ki kapab enplik koripsyon.

Mr Speaker, Sa Komisyon pou ede ranforsi bokou lezot reform ki nou’n deza met anplas, enkli letablisman Public enterprise Monitoring Commission an 2013, Public Officers Ethics Commission an 2008 e osi Lalwa Public Procurement an 2008 e Lalwa Public Finance Management an 2012.

Mr Speaker, i enportan ki nou servi Lenstitisyon pou ranforsi nou gouvernans.  Se atraver bann Lenstitisyon for e kredib, ki nou kapab osi kree sa konfyans neseser pou nou sitwayen envestir dan lavenir e se pour sa ki nou pe kree sa Komisyon, an linny avek langazman ki Prezidan Michel in fer dan Manifesto Parti Lepep ki ti ganny prezante avan dernyen Eleksyon.

Mr Speaker, an sa ki konsern Polisi komers e fasilitasyon prosedir enportasyon e eksportasyon. Koman en pei ki depan lo komers pour son devlopman ekonomik, i enportan ki nou servi nou aksesyon dan Lorganizasyon Mondyal pour Komers, koman en mwayen pou enplimant bann sistenm modern e efikas.  Nou’n etablir resaman en Komite lo fasilitasyon komers, akoz nou rekonnet ki letan ki i pran pou kapab tir en container dan Por, oubyen eksport en container, i reprezant en defi pour fasilite fer biznes dan nou pei.  Parmi bann proze ki nou pe enplimante pou fasilit sa, i enkli enstalasyon en nouvo Scanner lo Por, ki pou redwir lakantite letan ki nou bezwen dan serten ka pou Customs fer son verifikasyon.  Komisyon Reveni pe osi fer zefor pour ranforsi kapasite bann azan dan Sekter Prive, pou redwir lerer dan soumisyon bill of entry e an konsekans, akseler prosesis pou marsandiz antre dan pei.  An 2016 nou pou osi travay an konsiltasyon avek bann operater dan Sekter Yacht, pou asire ki nou fasilit krwasans sa Sekter, ogmant transparans e redwir posibilite labi.

Mr Speaker, an sa ki konsern nouvo Polisi Tax an 2016, parey nou’n deza anonse, nou pou travay avek sipor IMF, pou etablir en nouvo sistenm Income Tax Progresiv.  Nou pe viz enplimantasyon sa nouvo sistenm apartir Zilyet, si tou preparasyon i al byen.  I enportan pou rapel ki letan nou ti fer nou reform ekonomik an 2008, nou ti kontinnyen servi menm nivo Tax ki ti an aplikasyon depi avan, koman Sekirite Sosyal.  E sa ti en nivo 15 poursan parey i ete ozordi.  Nou’n gard sa sistenm akoz i ti reprezant en sistenm ki senp pour administre.  Me i evidan ozordi ki anmezir ki nou pei i evolye, ki nou bezwen enplimant en sistenm Tax lo saler ki ekitab e ki baze lo sa prensip lapartaz e solidarite ki enskri dan nou Konstitisyon.  Pou met an aplikasyon sa nouvo sistenm, nou pou ganny sipor teknik sorti kot IMF, pour asire ki nou kapab enplimant sa sistenm dan en fason efikas.  Direksyon ki nou pe donnen atraver sa konsiltasyon avek IMF, se pou asire ki nou met plis larzan dan pos sa ki pli vilnerab.  Sa i nou premye mesaz.  Nou pe demande ki atraver sa reform, nou idantifye sa mwayen ki pli byen permet travayer Seselwa pou ganny rekonpanse selon travay ki i fer.  Sa reform pou anmenn en logmantasyon direk dan saler bann dimoun ki pli bezwen.  I pou enportan atraver sa legzerzis, ki Gouvernman i kapab mentenir son reveni lo son nivo aktyel.  I pou osi enportan atraver sa reform, ki nou kree en kad pou batir sa rezilyans dan pep, a tou nivo.

Mr Speaker, pou fasilit devlopman Sekter Prive, parey mon’n deza anonse dan prezantasyon kad fiskal a mwayen term, Gouvernman pe viz redwir nivo Tax lo biznes.  Nou santi ki malgre sa rediksyon, nou pou kapab reste lo menm nivo reveni, si nou lekonomi i kontinnyen performen parey nou pe prevwar.  Avek sa rediksyon, nou pou osi kree plis loportinite pour biznes lokal re-envestir dan nou lekonomi.  Sa rediksyon pou ganny konsidere apartir 2017, si kondisyon ekonomik i reste favorab.

Mr Speaker, nou stratezi ekonomik in kontinnyen anmenn rezilta, an grann parti akoz nou’n asire ki nou marketing touristik in byen sible e in anmenn rezilta direk.  Me i kler ki sa Lendistri i enn ki evolye tre vit e nou bezwen asire ki nou kontinnyen anmenn inovasyon e ki nou byen pozisyonn nou lekor.  I enportan dan sa kad, ki nou esey elarzi labaz Lakonpannyen ki kontribye dan Tax pou marketing tourizm.  Se pour sa ki an 2016, nou pe elarzi Tax lo Konpannyen Konstriksyon klas 1 e osi lo bann Casino.  Parey i deza leka pour tou lezot Konpannyen ki kontribye dan sa fon Marketing, se selman bann ki zot sif d’affaire i plis ki R1 milyon ki pou kouver par sa Tax.

Mr Speaker, swivan langazman Prezidan an Zen sa lannen pou retir levy lo veikil elekrik e osi pou redwir duty lo veikil hybrid pou ariv selman 5 poursan, nou pe osi elarzi sa rediksyon pou kouver bann veikil spesyalize ki servi bann teknolozi, swa elektrik oubyen hybrid.  E sa i enkli bann veikil par egzanp refrizere, bann forclift, eksetera.

Mr Speaker, pou promouvwar mobilite dan en fason sen e osi pou ankouraz mwayen transpor ki annan mwens lenpak lo lanvironnman, nou pe osi retir tou duty lo lenportasyon bisiklet dan pei.  Savedir Tax lo bisiklet pou redwir sorti 15 poursan duty, pou ariv 0 poursan.  Sel Tax ki pou an aplikasyon se VAT.

Mr Speaker, Nou Lalwa i deza fer provizyon ki VAT i kapab ganny retire lo serten prodwi ki zwe en rol enportan pour proteksyon nou lanvironnman.  Dan sa lalinny, tou bwat take away ki bio-degradab, i kapab ganny enporte san atir okenn Tax.  Bann prodwi parey i bezwen ganny soumet avek Minister Lanvironnman pou sertifye, pour kapab benefisye avek sa konsesyon.  E avek sa konsesyon, zot pou kapab ganny enporte dan pei, menm san pey VAT.  Mon remersye bann diferan Loganizasyon ki’n fer sa bann sizesyon, atraver nou prosesis konsiltasyon.

Mr Speaker, lezot mezir ki nou bezwen gard an tet, ki annan lenplikasyon pou reveni, ki pou ganny met an plas dan sa Bidze i enkli bann logmantasyon dan bann sarz ki ganny enplimante kot lakour.  E sa bann sarz pou ogmante par 20 poursan an 2016, ki pou ganny reflekte atraver lenvestisman dan en meyer servis de kalite.  Dan menm lalinny, pou pli byen pozisyonn Biro Standar koman en garanter kalite dan nou lekonomi, li osi i pou ogmant an zeneral, son bann kou pour son bann servis ki i ofer, par 25 poursan.

Mr Speaker, an sa ki konsern Tax Corporate Social Responsibility oubyen CSR, an 2016 nou pe prevwar koleksyon R85 milyon, konpare avek R80.4 milyon an 2015.  Larzan ki ganny kolekte atraver CSR i al dan Consolidated Fund e apre i ganny redistribye atraver bann proze Gouvernman dan kominote.  Mon sezi sa loportinite pou soulinny serten bann proze e progranm ki pou benefisye avek sa bann Fon an 2016, anlinny avek gidans etabliR pour proze CSR.  Sa i enkli kontribisyon pour Paradis des Enfants – R4.5 milyon, kontribisyon anver Youth Entrepreneurship loan– R1 milyon, Progranm empowerment ek proteksyon sosyal – R4.5 milyon, Scheme spesyal pour Leritaz, Lar, Kiltir, Sport ek Dimoun ek Dezabilite – R2.1 milyon, progranm pour devlopman lazenes – R1.2 milyon, progranm sport o nivo – R1.8 milyon, alokasyon avek bann Federasyon – R1.8 milyon, alokasyon avek bann Lekip Sportif – R2.3 milyon, diferan progranm proteksyon sosyal – R2.7 milyon, progranm reabilitasyon e entegrasyon anba Servis Prizon – R7.4 milyon, sipor pour progranm Early Childhood – R2 milyon, konstriksyon Sant Day Care – R2 milyon, proze kominoter – R30 milyon, Stad Foutbol Beach Soccer – R5 milyon, proze drenaz e semen segonder – R18.5 milyon.

Mr Speaker, sa i reprezant serten sa bann proze ki pe ganny enplimante anba CSR.

Mr Speaker, atraver Bidze 2016, nou pe osi entrodwir plizyer Polisi spesifik ki pou ede kree loportinite e an menm tan ranforsi rezilyans nou pep.  Lamazorite sa bann mezir in deza ganny eksplike letan nou ti pe devlop Bidze 2016, oubyen letan nou ti prezant nou kad fiskal a mwayen term.  Sa bann Polisi i fonde lo langazman ki Prezidan Michel in fer atraver Manifesto Parti Lepep e ki nou enplimante atraver Bidze Gouvernman.  Sa bann langazman i baze lo prensip solidarite pou siport sa ki pli bezwen sipor e osi lo nesesite pou nou fasilit inovasyon e nouvo loportinite pour nou pep.

Premye mezir ki viz batir plis rezilyans, se pou enplimant Polisi trezyenm mwan saler.  Gouvernman in fer zefor, pou asire ki i annan en progresyon regilye dan saler nou popilasyon.  An Zanvye, tou anplwaye Gouvernman ki dan lanplwa kontinnyel, pou benefisye avek sa 13 enm mwan saler. Sa i enkli tou bann travayer ki osi ganny peye atraver bann alokasyon Gouvernman e sa i enkli:-

Bann Community Development field Technicians, bann Travayer Maintenance NSC, bann manm Cleaner’s Cooperative, Bann Home Carers, bann Azan Sekirite VVIP, bann lezot Staff Maintenance.  E dan Lapolis, sa trezyenm mwan pou osi aplikab pour tou travayer ran Lenkspekter e lo ran Dezyenm Lyetnan dan Larme.  Anplis ki sa, Gouvernman in fer provizyon ki sa trezyenm mwan saler pou osi aplik pour tou bann Konpannyen etatik enkli Air Seychelles, STC, SPTC ek PUC e lezot ankor.  Provizyon in osi ganny fer ki bann travayer Seselwa kot IOT i benefisye osi, anlinny ki gouvernman i en aksyoner dan sa Konpannyen.

(Applause)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Tou lezot Staff dan Gouvernman ki lo Kontra, enkli Lapolis e Militer pou osi benefisye avek trezyenm mwan saler, apartir dezyenm faz ki pou enplimante an 2017.  Sa Polisi pa pou aplikab pour bann Post Konstitisyonel.

An konformite avek Lalwa aktyel, Income Tax pou aplikab selman apre R10 mil lo sa trezyenm mwan saler.    Savedir ki si en anplwaye i ganny mwens ki R10 mil koman son trezyenm mwan lapey, i pa pou bezwen pey okenn Tax. Si son saler i R10 mil par egzanp, i pou pey Tax zis lo sa R100 par lao 10 mil e dan sa ka, i zis R15.  Sa Polisi i rekonnet nesesite pou nou ogmant rezilyans nou pep atraver ranforsi son kapasite pou kree larises.  Se pour sa osi ki nou pou travay avek Sekter Prive pou enplimant sa polisi dan Sekter Prive an 2016 e an 2017.

Baze lo  rezilta ki nou’n resevvwar apre en dernyen resers ki Biro Statistiks in fer konsernan mwayen bann fwaye Seselwa, nou pou osi etidye an 2016, pli bon fason pou kapab asire ki reveni bann fanmiy pli vilnerab i ogmante, anlinny avek zot bezwen.  I enportan ki nou adres sa kestyon dan en fason sistematik, kot nou pran an kont tou mwayen sipor ki nou kapab met a zot dispozisyon.  I annan plizyer Polisi ki pou kree plis reveni pour bann dimoun ki ekonomikman pli vilnerab e sa i enkli atraver reform Income Tax ki mon’n deza koz lo la, enplimantasyon trezyenm mwan saler e osi revi si neseser, dan saler minimonm Nasyonal.

Mr Speaker, sipor pour nou dimoun aze i en prensip fondamantal ki Gouvernman pou touzour defann.  Pli boner sa mwan, nou’n deza enplimant logmantasyon R500 dan Pansyon Sekirite Sosyal, ki tou dimoun par lao 63an i resevvwar.  Sa i fer ki zot Pansyon i aprezan R3 mil 600.  Parey osi in deza anonse, zot Pansyon pou osi ogmante tou le lannen, baze lo rezilta Consumer Price Index, pou ariv en minimum R5 mil an 2020, ou pli tar.  Baze lo lekspektasyon aktyel, sa pou kout R53.4 milyon an 2016, R73.2 milyon an 2017, R72.5 milyon an 2018, R79.5 milyon an 2019 e R68.4 milyon an 2020.  Sa logmantasyon i enn ki realis baze lo resours ki disponib.

Nou osi bezwen rapel ki en kantite dimoun aze i deza benefisye byen plis ki sa sonm, akoz zot osi ganny zot Pansyon ki zot in kontribye dan Fon Pansyon.  Anlinny avek langazman Prezidan Michel pou amelyor delivrans Servis Piblik, nou pou servi kad Bidze 2016, pou osi asire ki nou vye paran i ganny tou sa sipor ki zot merite atraver bann diferan striktir ki Gouvernman i met anplas e pa zis baze lo larzan ki zot gannyen.  Anplis ki sa parey in deza anonse, bann dimoun ki deza pe benefisye avek Pansyon Spesyal Gouvernman, in osi ganny sa logmantasyon R500 apartir Desanm 2015 e sa pou reprezant en depans R10.05 milyon atraver Bidze.

Mr Speaker, dan Bidze 2016, nou pe osi prevwar logmantasyon dan Benefis pour bann Orfelen, Injury Benefit, Survivor’s Benefit, Benefis Maladi e Benefis Maternite.  Sa bann Benefis pe ogmant par R50 e i reprezant en logmantasyon dan Bidze par R2 milyon.

An sa ki konsern Benefis Envalidite, Gourvernman pe fer en langazman pou alinny zot Benefis avek saler minimonm Nasyonal, pou pli byen reflekte sa kontribisyon ki zot fer dan nou sosyete.

Mr Speaker, Gouvernman pou osi aplik nouvo Scheme Gratite dan Bidze 2016 e sa i vedir ki apre 5an servis, Gratite pou ogmant sorti R6 mil 666, pou ariv SR 7 mil 500.

Mr Speaker, parey in deza ganny anonse, nou pe osi prevwar en sonm R4.04 milyon an 2016, ki pou ganny peye avek bann ansyen manm Royal Fleet Auxiliary, ki ti travay sa lepok dan Gouvernman Britanik.  Sa peyman lo en baz ex-gratia i pa kree okenn koz legal ki anpes zot kontinnyen osi reklanm zot drwa anver Gouvernman Britanik, me i en sinny rekonnesans anver sa kontribisyon ki zot in fer pour Sesel.  I enportan note ki selman bann manm RFA ki’n anrezistre avek sa Lasosyasyon pour bann Retired Seychellois Seamen, ki pou benefisye avek sa ex-gratia, baze lo legzersis anrezistreman ki zot in deza fer oparavan.

Mr Speaker, an sa ki konsern Gratite e peyman konpansasyon pour personnel Militer ki ti kit Larmen avan 2007, an Desanm 2015 nou’n deza fer provizyon pou pey Gratite R8 mil avek 808 bann ansyen Manm Lafors Defans ki ti kit Lafors avan 2007 e osi avek 150 ki touzour dan Lafors.  Fodre note ki avan 2007, Gratite pa ti aplikab pour premye Kontra, me sa mezir i adres sa kestyon.  En total R7.66 milyon pe ganny peye an Desanm 2015.  An sa ki konsern peyman konpansasyon avek bann ansye Manm Lafors Defans, negosyasyon avek bann reprezantan pe kontinnyen.  Me nou pe ekspekte ki sa pou kout anviron R16.75 milyon, baze lo lenformasyon ki’n ganny donnen par SPDF.

Mr Speaker, an sa ki konsern logmantasyon pour Graduate Housing Allowance, nou rekonnet ki kou lozman i reste en konsern prensipal pour bann zenn profesyonnel.  Se pour sa ki apartir Zanvye 2016, Graduate Housing Allowance pou ogmante sorti R3 mil pou ariv R4 mil.  Sa Allowance pou osi ganny peye aprezan pandan 5an dan plas zis 3an.  Oparavan, bann dimoun ki ti deza dan Servis Piblik pour plis ki 3an avan ki zot ti’n al etidye, pa ti pe benefisye avek sa Allowance, me aprezan nou pe fer provizyon ki zot gany enkli zot osi.  Nou pe osi fer sir ki bann dimoun ki ti etidye Liniversite Sesel, i osi benefisye atraver sa lavantaz.

(Applause)

MINISTER JEAN-PAUL ADAM

Apartir Zanvye 2016, tou anplwaye ki’n graduate apre 2012 pou kapab resevvwar sa benefis R4 mil par mwan.

Mr Speaker, an sa ki konsern bann nouvo Scheme of Service, avek bi promouvwar bann karyer spesyalize dan Gouvernman, tou le lannen Gouvernman i pran loportinite pou revvwar serten Scheme ki an plas, pou asire ki nou kapab retenir bann anplwaye konpetan e osi ofer zot mwayen pou pli byen devlop zot kapasite.  Dan Bidze 2016, en total R20.5 milyon in ganny mete pour sa bann Scheme swivan, pou ganny met an fors.

Kad Enpeskter dan Minister Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klimatik, Kad komen pour Ladministrasyon, Kad komen pour resours imen, Kad pour Drayver Senior, Departman Ladministrasyon Piblik, Nouvo Inducement Allowance pour Departman Ladefans, Kad pour Lecturer NIHSS dan Minister Lasante, Divizyon Risk ek Dezas, Procurement Oversight unit, Allied Services dan Lazans Lasante, Bord Tourizm, Lazans pour Devlopman Resours Imen, Lazans Lagrikiltir, Bann Syantis kot Lotorite Lapes Sesel.

Mon ava rapel ki plizyer Scheme ki’n komans ganny met an aplikasyon an 2015, pou enplimante dan son dezyenm faz an 2016.  Kou total an 2016 pour sa, i R45 milyon.

Mr Speaker, Bidze 2016 i osi fer provizyon pour ki Scheme Laptop ki aktyelman benefisye etidyan dan S5 e osi sa ki dan Lekol Post Segonder, pou osi ganny ouver pour etidyan ki aktyelman dan S4, ki pou pli byen permet zot servi Teknolozi Lenformasyon pou devlop zot letid.  Sa pou kout en sonm R2.25 milyon adisyonel, anba bann progranm sosyal Gouvernman.

Mr Speaker, Dan Bidze 2016, Gouvernman pou osi kontinnyen ranforsi son kontribisyon anver bann Polisi ki donn sipor sa ki pli vilnerab.  E sa i enkli atraver serten sibvansyon.  Par egzanp, R65 milyon ki siport bezwen dimoun pli vilnerab atraver Lazans pour Proteksyon Sosyal.  R40 milyon pou siport kou transpor piblik.  R24 milyon pou sibvansyon loan pour lakaz.  R3.5 milyon pour sa Fon dedye pour bann lekol.

Mr Speaker, nou pe osi prevwar dan Bidze 2016, pou fer provizyon pour bann etidyan ki dan lekol prive e ki swiv nivo letid Post Segonder nivo A Level, pou benefisye avek sa bann menm Allowance ki bann zanfan ki dan lekol piblik i benefisye.  Sa pou kout R1.35 milyon anba progranm sosyal Gouvernman.

Mr Speaker, atraver Bidze 2016, nou pe osi kree serten Fon spesyal, pou pli byen promouvwar devlopman sosyo-ekonomik, sportif e kiltirel nou pei.  Nou pou kree en Fon pour Lar ek Kiltir e osi byen en Fon pour Sport e osi en Fon spesyal pour dimoun ki pe viv avek dezabilite.  Nou pe osi envit Sekter Prive pou partisip aktivman dan sa bann Fon.  En sonm R400 mil in ganny prevwar pou demar sakenn sa bann Fon.

Mr Speaker, dan Bidze 2016, Gouvernman pe osi fer provizyon en sonm R1.4 milyon, ki pou disponib pour laplikasyon bann proze sible par lasosyete sivil, pou pli byen akonpanny zefor Gouvernman pou ranforsi rezilyans nou popilasyon.  Sa progranm pou baze lo progranm similer ki’n ganny enplimante avek siskse dan lepase e ki ede osi batir kapasite lasosyete sivil koman en partener kle Gouvernman.

Mr Speaker, an sa ki konsern akse avek finansman pour lakaz ek lozman, nou rekonnet ki demann pour lozman a en pri konvenab i premye priorite pour bokou fanmiy ozordi.  Nou progranm sibvansyon pour Loan Housing depi 2014 in deza anmenn sipor pour bokou fanmiy.  Ziska prezan, 343 fanmiy in benefisye anba sa progranm, pour en valer R39.7 milyon.  Me menm si sipor i osi disponib atraver Labank Komersyal, nou pe vwar ki lamazorite ka ki’n ganny finanse in fer atraver HFC.  Annefe, 97 poursan bann loan in ganny fer atraver HFC.  Menm si sa i montre en sikse pour HFC, i osi montre defayans ki egziste, pou nou kapab asire ki tou dimoun i kapab fasilman ganny akse avek sa finansman neseser, swa pou konstrir zot lakaz, oubyen pou kapab ganny en loan pou aste en lakaz swa dan prive oubyen dan bann Scheme Gouvernman.  Nou rekonnet ki nou bezwen elarzi sipor ki HFC i ofer akoz Labank Komersyal touzour pa pe fer ase.  Apartir Zanvye 2016, sa bann amelyorasyon pe ganny enplimante atraver Scheme HFC.

Premyerman, loan maksimonm pe ogmante sorti R750 mil pou ariv R850.

Dezyenmman, saler maksimonm ki pou ganny konsidere pour en loan HIL, sa ki nou apel bann Home Improvement Loan, pou sorti R8 mil pou ariv R15 mil an gro.

Trwazyenmman, maksimonm saler pou resevvwar en loan pour lakaz pou ogmante ziska R 30 mil, sorti R25 aktyelman.

An menm tan ki HFC pe met anplas sa bann kondisyon ki permet plis fleksibilite, Gouvernman pe travay avek Labank Santral, pou asire ki Labank Komersyal i pran zot rol kot i konsern finansman lozman.  I pa akseptab ki sa responsibilite i reste an mazorite lo Gouvernman.  Pour 2016, Gouvernman pe fer provizyon R24 milyon pou kontinnyen avek son progranm sibvansyon.  Alafen 2015, en total 1550 nouvo loan in ganny aprouve.  395 Loan Lakaz e 1014 Home Improvement Loan.  Sa i reprezant en debousman an 2015, plis ki R139 milyon.

Avek progranm ki Gouvernman pou lanse pour konstriksyon lakaz atraver Progranm Partenarya Piblik Prive e avek provizyon atraver HFC e plis sipor atraver bann Labank Komersyal, 2016 i kapab en lannen kot nou fer en gran pa an avan pou adres akse avek lozman e sirtou finansman pour sa bann lozman.

Gouvernman i osi rekonnet ki bann dimoun aze ki pe ganny Pansyon i souvan annan difikilte pou fer reparasyon neseser lo zot lakaz.  Apartir Zanvye 2016, nou pe met anplas 2 loan spesyal pour bann pansyoner.  Ziska R100 mil pour proze refer twa e ziska R50 mil ki pou permet zot fer bann reparasyon zeneral kot i neseser, lo zot lakaz.  Sa loan pou ganny donnen san okenn lentere, tan ki sa pansyoner pe viv dan sa lakaz.  Lentere lo sa bann loan pou ganny kouver par Gouvernman atraver en sibvansyon dan son progranm sosyal.

Mr Speaker, an sa ki konsern kreasyon nouvo loportinite, nou pe envestir en kantite, pou asire ki bann biznes Seselwa i kapab pli byen sezi loportinite ki egziste.  Nou osi pe met anplas progranm ki fasilit inovasyon e ede kree nouvo loportinite.  Sa i en stratezi esansyel a sa moman, kot lenportans lenvestirsman lokal koman moter lekonomi i an priyorite.  Nou progranm lon SME, kot Gouvernman i garanti an parti ban loan donnen, in deza kree bokou debousman pour nou bann antreprener. Komansman Novanm sa lannen, en total R487 loan SME in ganny aprouve, ki ekivalan a en debousman R430 milyon.  71.7 poursan sa bann loan in ganny fer atraver Labank Devlopman Sesel, pour en valer R309.1 milyon.  Mon pou touzour ensiste ki Labank Komersyal i bezwen fer plis zefor pou kontribye osi dan sa Sekter, akoz se sa Sekter ki pe kree krwasans ozordi dan nou lekonomi.

Ziska Novanm, Labank MCB in aprouv 72 loan pour en valer R45.6 milyon, Nouvobanq in aprouv 27 loan pour en valer R33.4 milyon e Barclays avek 21 loan, pour en valer R31 milyon.  Nou osi note ki malgre ki 78 poursan bann laplikasyon in ganny aprouve, nou bezwen fer en travay pou ed sa 22 poursan ki pa’n ganny asiste.  I kler ki poulemoman, servis pou konsey biznes e ed zot devlop zot proze pour finansman, i pa ase devlope.  Nou pou travay ek bann Labank pou amelyor sa servis disponib an 2016 e fer sir ki tou sa bann dimoun ki annan bann bon lide, i kapab osi ganny en debousman.  Nou pou osi travay avek Labank Santral, pou asire ki Labank Komersyal i envestir plis dan sa Sekter ki sitan enportan pour nou lekonomi.  Nou bezwen met lanfaz lo keksoz ki nou kapab fer e ki osi kree lezot loportinite pour lezot pti biznes.  Annou travay ansanm pou kree sa bann debousman e pa rod lezot lobstak pou met dan semen.

An 2016, nou pou osi finaliz lezislasyon pour Pti ek Mwayen Antrepriz, ki pou pli byen definir sipor ki sa bann biznes i kapab kont lo la.  I pou osi ede fer li pli fasil pour sa bann biznes adres lezot konsern pour zot loperasyon, tel ki fasilite pour senplifye zot enteraksyon avek Lotorite Licence, avek Planning, eksetera.  I kler ki akse avek landrwa apropriye pour bann Pti ek Mwayen Antrepriz i osi reste en konsern e Gouvernman pou akseler envestirsman an 2016, pour konstrir bann batiman apropriye.    Provizyon in deza ganny fer an partenarya avek Fon Pansyon, pou konstrir ankor 2 batiman Anse Boileau ek Ile du Port.

Mr Speaker, parey nou’n deza anonse, Gouvernman pe osi met anplas an 2016, sa Scheme kot Gouvernman pou sibvansyonn 40 poursan lo bann saler ziska, R7 mil pandan 1an, pour bann zenn ki sorti dan bann Lenstitisyon Post Segonder pour zot premye lanplwa.  Sa Scheme My First Job, i viz kree en meyer lenvestisman dan karyer en zenn, kot i kapab pli byen benefisye avek transfer konesans dan sa bann premye lannen lanplwa.  Sa i osi en mezir konkret lo lafason ki nou kapab pli byen siport bann pti e mwayen antrepriz, sirtou a sa moman kot zot pe demare.  I enportan pour note ki sa Scheme sipor My First Job pou osi aplik pour bann zenn graduate ki anvi fer zot prop biznes.  Gouvernman pe prevwar en sonm R25 milyon pou kouver sa Scheme dan Bidze.  Sa Scheme i osi fer parti bann mezir ki nou pe anvizaze, ki pou kree en lenpak pozitiv a lon term lo kalite louvraz ki pe ganny ofer a bann zenn ki pe antre dan lanplwa pour la premyer fwa.

Mr Speaker, an konklizyon, mon pe soumet sa Bidze pour zot konsiderasyon, koman sa kad ki pou permet nou pli byen akonpanny nou pep pou sezi loportinite ki devan li e osi batir sa rezilyans, pou asire ki i pa ganny kit deryer, ki asire ki i kapab kont lo sa sipor ki i merite letan i bezwen.  Sa Bidze i reprezant rezilta plizyer konsiltasyon ki’n ganny fer partou atraver nou kominote.  I osi reflekte bann langazman ki Prezidan James Michel e Vis-Prezidan Danny Faure in fer anver lepep Seselwa, pou anmenn nou pei devan ansanm, koman en sel Nasyon.  Natirelman, parey dan nenport ki Bidze, nou pa’n kapab enkli tou keksoz akoz nou mwayen i pa enfini.  Me nou prezant sa Bidze koman sa platform ki osi permet nou batir sa lavenir ki nou anvi, ansanm.

Mon sezi sa lokazyon pou mwan remersi premyerman, tou dimoun ki’n kontribye dan en fason ou en lot, pou met sa Bidze ansanm.  Tou bann manm piblik, Sekter Prive, Lasosyete Sivil, Etidyan, Ansennyan, Travayer, Aktivis, Zenn koman Vye.  Mersi pour zot langazman pou anmenn sa prosesis bidzeter pli pre avek nou pep e pou ede fer dimoun pli konpran sa prose.

Mon remersiman senser pour tou bann Travayer Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble.  Zot devouman e zot profesyonalizm i egzanpler.  E mon apresye en kantite.

Mon remersiman osi pour Mr Speaker e tou bann Manm Lasanble ki’n reini pou fer zot devwar ozordi, atraver sa prezantasyon e sa deba ki pou swiv e osi atraver zot kontribisyon ki zot in fer toudilon sa prosesis preparasyon.

Mon eksprim osi mon lapresyasyon pour Prezidan James Michel ek Vis-Prezidan Danny Faure e tou mon bann koleg Minis, ki’n asire ki Gouvernman in pare pou enplimant sa Bidze avek lefikasite an 2016.

E mersi a tou pep Seselwa.  Se atraver nou travay, ansanm dan linite, ki nou pou kapab delivre sa loportinite e delivre sa rezilyans, ki pou anmenn nou touzour pli lwen e touzour pli o.

Mon swet tou Seselwa en Zwaye Nwel e en Bonn Erez Ane 2016.  Ki Bondye i kontinyen beni nou pei e nou pep.

Mr Speaker, mon rekomann laprouvasyon sa Lasanble pour sa Proze-d-Lwa Apropriasyon Bidze 2016.

Mersi bokou.

(Applause)

MR SPEAKER

E mersi, meeting adjourn ziska demen 9er.

(ADJOURNMENT)