::
Home » Verbatim » Verbatim -- Third Term 2014 » Wednesday 10th December, 2014

Wednesday 10th December, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 10th December, 2014

The Assembly met at 9:00am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Deputy Speaker in the Chair

MR DEPUTY SPEAKER

Bon, bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun ki alekout.  Bonzour Minis avek ou delegasyon.  Ozordi bomaten avek nou nou annan Minis Mondon, Minis pour Ledikasyon, ki pou vin prezant Institute of Early Childhood Development Bill, 2014.  E san tarde nou a bouz toudswit lo son Bill.  E mon a ganny en Motion for Second Reading.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Bonzour Mr Deputy, bonzour tou dimoun.  Mr Deputy, anba Order 64(2) mon move ki nou lir sa Bill en dezyenm fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, mon segonn sa Mosyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon avek sa mwan ava envit Minis pou prezant son Bill.

 

MINISTER MACSUZY MONDON

Bonzour Mr Deputy, bonzour tou Manm Onorab.  Mr Deputy, pandan sa dernyen 5an Gouvernman in akseler zefor e met bokou lanfaz lo swen ek lasante, ledikasyon ek devlopman petite enfance.  Levidans resers ki deplizanpli pe ogmante i konfirmen ki kalite leksperyans ki bann pti zanfan depi laz 0 ziska 7an i viv avek pandan bann premye lannen zot lavi, i annan en gran lenpak lo zot devlopman plitar.

Gouvernman Sesel in angaze dan devlopman swen ek ledikasyon petite enfance e anmenmtan adopte e enplimant en lapros entegre kot devlopman petite enfance i konsernen.  Langazman ki Sesel in pran, se pou devlop e enplimant bann Polisi, Mekanizm, Progranm ek lentervansyon dan en fason entegre ki pou annan en lenpak pozitiv lo developman konplet en zanfan.

IECD ti alor ganny etabli pou diriz e donn direksyon stratezik dan devlopman petite enfance dan pei.  An plis ki sa, an 2013 koman parti langazman Gouvernman pou asir en o kalite swen lasante ek ledikasyon petite enfance, IECD in ganny manda pou regilariz bann servis vey zanfan pou zanfan 0 ziska 4an.  En servis ki tre esansyel dan lakominote e ki pe fonksyon dan en fason enformel.  Pou ICED kapab desarz son responsabilite i neseser ki i fonksyonn dan en kad legal.

Travay lo sa Bill Mr Deputy, ti ganny inisye lannen pase swivan laprobasyon par Konsey Minis pou agrandi rol Lenstiti pou osi vin regilater pou Child Minding Service dan Sesel.  Dan sa kad legal, draf sa kad legal ti ganny devlope par en prosis konsiltativ e diskisyon lo plizyer nivo.  Lo nivo Nasyonal en Komite teknik ti formen par reprezantan sorti dan Gouvernman, Lorganizasyon non-Gouvernmental, ensi ki lezot partener e endividi avek leksperyans e lekspertiz dan domenn petite enfance e dan domenn legal.  Plizyer dokiman nasyonal e Lalwa ki egziste ensi ki Regilasyon lo bann servis vey zanfan ti ganny egzaminen e pran konsiderasyon.

Dan konteks rezyonal e enternasyonal, bann dokiman e kad legal plizyer pei ti ganny konsilte, enkil Sid Afrik, Leta Ini ensi ki bann pti leta zil parey Moris, Karaib e Singapore.  Prezantasyon premye draf Polisi ti fer avek bann diferan reprezantan konsernen e sa dokiman ti ganny revize e amande.  Bann reyon konsiltatif ti fer pou bann child minders, lezot group profesyonnel ki travay dan domenn ECCE e serten paran pou esanz lenformasyon e ganny zot pwennvi.  Annefe prosesis pou drafte sa Bill in ganny enspire e enfliyans par bann resers e bann norm enternasyonal ki reflekte antraver bann kad legal modern plizyer pei ki’n zwe en rol enportan dan devlopman petite enfance.

Mr Deputy sa Bill i divize an 7 parti.  Premye parti i fer provizyon pou bann definisyon term e lenterpretasyon preliminer.

Dezyenm parti i fer provizyon pou letablisman en Lenstiti pou devlopman petite enfance, IECD dan dan en lankadreman legal e i definir son bann fonksyon.

Trwazyenm parti i donn IECD pouvwar lo bann servis vey zanfan. Lanrezistreman bann child minders e osi lenspeksyon bann Letablisman.

Katriyenm parti i fer provizyon pou lenstiti ganny dirize par en board, e pou li ganny administre par en Sef Ekzekitif.  Provizyon pou lapwentman board ek Sef Ekzekitif par Prezidan in anlinny avek Polisi Gouvernman ki konsern lapwentman Manm bann tel mechanism Lenstitisyonnel.

Senkyenm parti i fer provizyon pou kree en Board rapel e son fonksyon.

Sizyenm parti i konsern lezot fakter relevan asosye avek finans e serten valer ek prensip tel ki, prensip lotonomi e accountability.

Setyenm parti i kouver nenport lezot size parey proteksyon kont prose legal, laplikasyon ek provizyon Kod Penal, demann pou lenformasyon lo laspe devlopman petite enfance e i etablir bann Regilasyon neseser.

IECD Bill Mr Deputy, i alor en kad legal konpreansif ki adres swen, ledikasyon e devlopman petite enfance an zeneral dan en fason rasyonnalize e armonize.  E i an lir avek provizyon kad legal responsab pou ledikasyon, Education Act.  I reprezant osi stratezi pou lenplimantasyon dan kad referans nasyonal pou ledikasyon avek swen petite enfance.

Sa Bill pou lenstiti pou devlopman petite enfance i ava zener plis devlopman Polisi lo ECCE antraver son rol regilater e kordinasyon pou asir rasyonalizasyon ek armonizasyon lanvironman dan devlopman petite enfance dan pei.  Pou nou kapab fer sa, i pou nesesit en revizyon serten provizyon lezot kad legal ki egziste.  I pou osi asire ki lezot Polisi ava ganny met an plas pou amelyor servis ki pe oubyen ki pe ganny ofer, oubyen ki pou ganny ofer dan lefitir.

Avek en tel Bill lenfaz pe ganny mete lo devlopman e lankadreman sa Sekter petite enfance, an partikilye lo bann servis vey bann zanfan depi 0 ziskan 4an.  Sa i demontre komitman e langazman Gouvernman lo son bann prensip e Polisi sosyal ensi ki enklizyon.  I pou ede pli byen transform e valoriz ledikasyon, swen ek lasante pou byennet e lepanouisman bann pti zanfan e tou partener ki enplike dan sa Sekter.

Mr Deptuy, mon pe demann Lasanble pou donn zot sipor sa Bill ki pou met nou anlinny avek lanvironman legal pou dvelopman, swen ek lasante ek byennet ensi ki proteksyon bann pti zanfan dan bokou lezot pei devlope.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon deba i ouver, Onorab Barbe.

 

HON NICHOLE BARBE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, Koleg Onorab bonzour.  Mr Deputy, resers in montre ki sak zenerasyon imen ki pe ne, devlope e grandi i demontre en nivo lentelizans pli eleve ki sa ki pou zot gran paran.  Sa i vin akoz sak zenerasyon i ganny ekspoze avek bann progre e devlopman ki’n ganny met an plas par bann zenerasyon avan.  Progre e devlopman ki pa ti neseserman prezan diran lanfans zot bann gran paran.

Si nou pran sa zenerasyon ki ozordi i dan staz petite enfance, depi ki zot in ne zot pe ganny ekspoze avek en gran varyete teknolozi.  Zot viv an permanans avek bann diferan form medya e zot ganny bonbarde avek lenformasyon sorti dan tou direksyon.  I tre normal alors ki zot lanmwel pe ganny stimile dan en fason ki tre diferan avek lafason ki nou zenerasyon ti ganny ekspoze avek lemonn.

Ozordi lemonn i ganny dominen par teknolozi e nou kapab menm dir ki nou pe noye dan sa teknolozi.  Nou antoure an permanans avek bann diferan devises e gadgets ki gard nou konekte avek larestan lemonn.  I pa drol alors si en zanfan 4an a 5an ki kapab ozordi manipil en smartphone ouswa en tablet san okenn difikilte.  Depi in ne in ganny ekspoze avek sa bann diferan form teknolozi e pou li sa i en keksoz ki parfetman natirel.  Sa zanfan pou devlope e grandi avek en nivo konesans avek konpetans ki pa ti menm egziste dan letan son bann gran paran.

Ozordi isi Sesel parey dan larestan lemonn nou pe fer grandi en zenerasyon zanfan ki vreman konfortab avek manipilasyon teknolozi.  I annan ki pe menm dekrir sa zenerasyon koman enn ki sitan konversan avek teknolozi ki zot koz langaz teknolozi.

Mr Deputy, i dan sa klima ki Sesel i pran lepa pou etabli lenstiti pou devlop petite enfance.  Sa lenstiti i annan pou manda ofer en lapros konplet e global lo tou sa ki konsern swen ledikasyon e devlopman en zanfan ki tonm dan sa kategori.  Lenstiti pou osi servi pou gid Minister konsernen regle e kontrol sa servis child minding antraver lanrezistreman bann child minders e lespektasyon zot bann fasilite.

Sa lenstiti pou osi azir koman pwen fokal pou resers e repozitwar bann lenformasyon lo tou sa ki konsern petite enfance. I deza annan resers ki’n deza komans ganny fer lo vre sityasyon isi lokalman.  Me i egalman enportan pou nou annan en sel Lorganizasyon ki pou kapab resevwar bann transfer konesans sorti aletranze ki ava permet pou entrodwir bann meyer pratik e nivo lapros si i neseser.  I osi enportan ki nou annan en sel lenstitisyon ki kapab travay lo bann Polisi.  Sa lenstiti i ava kapab konsantre tou son lenerzi pou met an plas bann meyer Polisi pou devlopman petite enfance.  Sa i ava osi permet li en serten degre fleksibilite pou li kapab vitman re-evalye son bann Polisi e fer bann lazisteman antan reel pou mye adapte avek sityasyon lo teren.

Mr Deputy, lefe ki nou pei pe dedye en lenstitisyon spesyalize pou administre e zer ledikasyon, swen e devlopman bann zanfan Seselwa ki dan sa kategori laz petite enfance sa i demontre klerman lenportans ki nou pei i atase avek devlopman zanfan an zeneral.

Pandan sa bann dernyen lannen, Sistenm Ledikasyon dan nou pei pe pas antraver en reform konpreansiv.  Sa lenportans ki pe ganny plase lo devlopman petite enfance i enn bann konponan pli enportan dan sa nouvo direksyon.  Tou eksper dan domenn devlopman zanfan i dir ki zanfan i dan son staz formativ ant laz 3 a 6an.  Kot son lespri i prosed en abilite enorm pou retenir lenformasyon e en abilite natirel pou aprann bann nouvo zouti devlopman tel ki langaz e matematik.  Sa ki zot rekomande se ki zanfan i ganny formen korekteman dan lafason pou aprann e asimil lenformasyon.  Zot abilite natirel pou laprantisaz i deza la prezan, me i neseser pou ed zot zer e devlop sa talan.

I tre enportan ki nou atas en valer tre o avek lenstiti pou devlopman petite enfance.  San okenn dout i pou enn bann konponan pli enportan dan nou Sistenm Ledikasyon dan lefitir.  Kreasyon sa lenstiti i reprezant en nouvo lelan ki pe ganny donnen avek Sistenm Ledikasyon formel dan Sesel.

Mr Deputy, pandan sa bann dernyen semen, bokou piblisite in ganny donnen pou Konvansyon lo drwa zanfan.  Letan ki en sosyete i antreprann pou edik son zenn, sa i pa zis en refleksyon dwa sa bann zanfan pou ganny akse avek ledikasyon.  Me i egalman reflekte dwa sa sosyete pou devlope, grandi, e prospere.  Letan ki en Nasyon i envesti dan ledikasyon, la i pe envesti dan son prop fitir e lepanouisman son pep.  E Sesel nou lenvestisman dan ledikasyon i enn ki tre, tre, tre konsiderab.  Se antraver en bon ledikasyon ki nou garanti en fitir dan lape e prosperite pou nou pep.  Se antraver ledikasyon ki nou pou asir lasante e sekirite pour nou Nasyon.

Se pour sa rezon ki nou Gouvernman in toultan atas en valer enorm avek ledikasyon nou zanfan e sa in toultan ganny reflekte dan Bidze nasyonal.  Kreasyon lenstiti pou devlopman petite enfance i zis ranforsi sa politik an ledikasyon de kalite pour tou Seselwa.

Avek kreasyon sa lenstiti nou pei pe elarzi sa parasol ledikasyon iniversel pou kapte bann ki pli zenn e pou garanti zot swen global dan son totalite.  Byennet sa ki pli zenn, sa ki pli feb e sa ki pli vilnerab in toultan en priyorite pou Gouvernman Parti Lepep.  E sa pou reste en bann prensip fondamantal nou Gouvernman.

Avek sa Mr Deputy, mon pou donn mon sipor sa Bill akoz fodre pa oubliye dan Gouvernman Lepep se nou pep ki nou konsern primer e avek kreasyon lenstiti pou devlopman petite enfance nou pe demontre sa klerman.  Tou Seselwa i enportan depi pli pti ziska pli gran e nou Gouvernman i prepare pou envesti pou garanti en fitir ki briye pour tou Seselwa.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Murielle Marie.

 

HON MURIELLE MARIE

Mersi Mr Deputy, bonzour.  Mr Deputy, sa Bill ki devan sa Lasanble ozordi i enn tre spesyal akoz i pe tous sekirite e lasante nou bann pti trezor ki pou nou fitir sa lot zenerasyon e ki pe osi ed bann paran pou leve e debrouye.  Sa Bill i ansoulinny tou bann prosedir ki en child minder i devret fer kan en paran i santi li an sekirite pou li kapab kit son zanfan anba en sipervizyon ler i pe al travay.

Mr Deputy sa Bill i enn tre enportan akoz i fer provizyon an sa ki konsern tou bann Regilasyon e definisyon e rol enportan en child minder.  Savedir tou dimoun ki pou anrezistre koman en child minder pou konnen ki son responsabilite avan i pran swen avek nou bann zanfan.  Bann ki deza pe fer sa travay i ava ganny meyer sipor pou kontinnyen fer sa bon tavay.

Mr Deputy, Distrik Au Cap i annan 9 child minder ki ti enplike dan sa child minding survey ki ti ganny fer sa lannen.  E mon kontan pou dir ki sa rezilta sa survey dan mon distrik ti sorti tre byen.  Ki i montre ki laplipar sa bann dimoun ki ti pe vey nou bann zanfan apard 1, 2 ki ti annan 1, 2 pti amelyorasyon pou fer.

Mr Deputy, napa personn ki parfe.  E nou bezwen ganny kritike pou amelyor nou servis.  Mon ti enpresyonnen Mr Deputy, akoz personn parmi sa bann child minder dan mon distrik pa’n fer okenn training koman pou vey en zanfan.  Sa bann dimoun ti pe vey 4 a 5 zanfan ki pa ti fasil ditou.  Sa i demontre Mr Deputy ki lanmour pou fer sa travay i nob.  Pa bokou dimoun ki kapab, me bann ki pe fer li mon salye zot.

Sa Bill i osi fer provizyon ki tou dimoun ki enterese pou operate koman en child minder i devret ganny anrezistre par en lenstitisyon e sa i ICED isi Sesel e la zot a kapab ganny en Sertifika.  Sa Sertifika Mr Deputy i pa otomatik, i annan tou en prosedir ki vin avek.  Sa aplikan i bezwen soumet son laplikasyon avek Lenstitisyon.  Lenstiti i fer evalyasyon lo sa laplikasyon.  Si tou i korek, la sa aplikan ava ganny son Sertifika pou operate koman en child minder. Mr Deputy, me si son aplikasyon pa an Regilasyon avek standar ki lenstitisyon i met an plas, la sa aplikan pou ganny kriye e eksplike akoz ki son laplikasyon pa’n ganny aksepte.  Me si sa aplikan i ganny aksepte i pou kapab ganny en Sertifika e sa i a permet li ganny en license pou operate koman en child minder.

Mon kontan pou dir apre ki en dimoun in ganny son Sertifika i pou benefisye avek bann training apropriye ki pou ed li fer byen e pou ed li byen delivre sa servis.

Mr Deputy, training i en fakter enportan, menm primordyal pou bann child minder sirtou dan sa moman kot nou pe viv ladan kot bokou maladi i parwaze, pou asire ki sa child minder i ganny sa bann skill ensansyel.

Mon pou bezwen fer resorti ki sa Bill devan nou i eksplike ki pou osi annan en sistenm monitoring, kot bann child minder pou ganny vizite.  Lenstitisyon pou fer provizyon pou apwent bann Lenspekter ki pou ede fer sa travay.  E sa bann Lenspekter pou montre en kart ki pou idantifye zot ler zot pe fer sa travay.

Mr Deputy, mon pou bezwen met dan latansyon nou bann child minder ki bann Lenspekter i annan drwa pou fer bann spot check a nenport ki moman ki Lenstitisyon i santi ki sa bann child minder pa pe operate dapre Regilasyon.  Si sa moman bann child minder i ganny vwar ki zot pa pe comply avek Regilasyon zot pou kapab ganny en notis dapre en peryod letan pou rektifye sa bann defayans.  Dan sityasyon pli grav, si Lenspekter i dekouver ki sa child minder pe met an risk lavi sa zanfan an term lasante, son sekirite dan sa lobstik lenstiti pou bezwen sispann sa child minder ziska ler sa child minder i kapab rektifye sa bann problenm ki’n ganny souleve.

Mr Deputy, dan bann lezot lenstans lenstitisyon i kapab revoke en Sertifika lanrezistrasyon anba san bann kondisyon swivan:

  • Si en aplikan pa’n respekte son notice pou amelyor son standar ki Lenspekter in dir.
  • Si sa landrwa kot child minder pe operate pa pe meet kriter lenstitisyon.
  • Si en child minder i refize pou les en Lenspekter antre pou vin enspekter son landrwa.
  • Si en child minder pandan son letan ki in ganny sispan i kontinnyen promot sa servis e kontinnyen ofer son servis pandan ki son Sertifika in ganny sispan ek li.

Mr Deputy me apre tou sa bann prosedir, sa bann child minder si i pa dakor avek sa desizyon ki’n ganny pran, i annan 7 zour pou li dir akoz son Sertifika pa devret ganny pran avek li.  Me si lenstitisyon pa dakor avek sa bann rezon ki child minder in donnen, definitivman son Sertifika pou ganny pran avek li.  Me sa ki fasinan avek sa Bill se ki IECD pou annan en board ki pou administre e zer sa lenstitisyon.  E mon kontan pou vwar ki sa board i konstitye avek 7 manm ki sorti dan diferan Lazans ki annan responsabilite petite enfance.  Sa i konpri en reprezantan sorti kot sa bann Minister, Sosyal e Community Development, Ledikasyon, Lasante, e osi en reprezantan NGO.  2 dimoun ki annan lekspertiz e leksperyans dan devlopman petite enfance.  E osi en reprezantan sorti kot Attorney General.

Sa Bill i osi fer provizyon pou annan en Appeal Board.  Rol sa Appeal Board ki a permet sa bann child minder pou met en case devan sa board si zot pa satisfe avek desizyon ki lenstiti in pran avek zot.

Mr Deputy, mon pe rekomande ki sa Bill i ganny enplimante dan tou son totalite, me parkont ankor mon pou tir sapo avek sa bann child minder dan Sesel e osi dan mon distrik.  Me realite i reste touzour avek modernite e devlopman bann paran i prefer anmenn zot zanfan kot Day Care.  Me pou plizyer rezon ki lalis i telman long pou mwan koz lo la.  Me Mr Deputy, tou pei i annan son kiltir e bokou parmi nou la anndan in ganny veye par bann child minder ki a nou lepok i ti nou granmanman, tantin, oubyen granmoun dan konton.  Ki zot ti zet en regar lo nou ler nou paran ti al debourye.  Larealite denozour i reste ki bokou paran i bann single mothers, pa kapab afford pou met zot zanfan dan en Day Care Centre an deor zot distrik.  Akoz mon pe dir sa Mr Deputy, dapre sa survey ki’n ganny fer dan mon distrik i annan selman 9 dimoun ki pe ofer sa servis e a mon avi serten zot, zot sityasyon finansyel pa pou permet zot pou envestir dan sa bann rekomandasyon ki’n ganny fer par IECD pou bann child minder.

Mon pe rekomande ki IECD i met bann mekanizm an plas pou fasilit bann child minder ki annan lespas kot zot lakour pou ganny akse avek en loan, avek en lentere rezonab.  Ki zot a kapab met an aplikasyon bann rekomandasyon ki IECD pe damande.  E la Mr Deputy mon pe met lanfaz avek Minister Community Development pou akseler prosedir pou repar bann vandalizm ki’n ganny fer avek nou nouvo Day Care dan distrik Au Cap, e osi pou met an plas bann fasilite apropriye ki zabitan mon distrik a kapab servi sa fasilite dan nou distrik olye anmenn zot zanfan dan Day Care andeor distrik.

Mr Deputy, i regretab pou dir ki sa batiman in ganny fer 4an pase, ziska prezan nanryen pa ankor ganny fer pou itiliz sa batiman koman i fodre.  Mon pe rekomande ki Minister konsernen i fer sa ki neseser osito posib.

Mr Deputy mon pou donn tou mon sipor sa Bill akoz i benefisye e ankouraz sa pti group dimoun ki ankor pe delivre sa servis menm si pa pe anmenn okenn gran benefis ekonomik pou zot lakour.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Souris.

 

HON MIRENA SOURIS

Mersi Mr Deputy.  Bonzour Mr Deputy, bonzour Minis ek ou delegasyon.  Nou zanfan i nou trezor e nou lavenir.  Wi Mr Deputy sa ti osi tenm nasyonal ki Prezidan Michel ti dedye pour lannen 2005.  Ozordi sak zanfan ki ne i ekspekte pou viv aprepre 74an, laz mwayenn ki en dimoun i ekspekte viv Sesel.  Sa i dapre statistik sorti kot Biro Nasyonal pour Statistik.  Byensir tou zanfan pou arive viv ziska sa laz si zot ganny bann bon swen ek lasante, bon swen lasante ek ledikasyon antraver bann progranm de kalite sirtou pandan zot lanfans.  Sa i osi swe tou paran ki son zanfan i ganny meyer swen e ledikasyon posib enkli lanmour e lafeksyon pou li grandi e devlop son potansyel a tou nivo.

Mr Deputy, prenan kont kot bokou nou bann madanm ti pe komans leve debrouye e kot zis ti annan 1 ouswa 2 sant Day Care pou pran swen ek nou zanfan, nou ti vwar serten bann madanm lo nivo kominote ki ti komans vey bann zanfan pandan lazournen ouswa koman sa servis ki nou apel child minding.

Mr Deputy, bokou nou in kapab konstate ki laplipar ditan sa bann madanm ti pran swen ek nou zanfan ti ganny dekri koman i pe rann en servis ouswa pe ed en paran pou okip son zanfan pandan lazournen ler i pe travay pou kontribye dan lekonomi.  Lannen apre lannen sa ki nou aple child minding in kontinnyen agrandi enkli sant Day Care dan distrik in deplizanpli ogmante.  I evidan ki child minding in vin en pti biznes pou plizyer operater, akoz i en servis vreman esansyel dan lakominote.  I remarkab ki pou bokou paran enkli bann zenn paran, sa servis in enn ki anmenn soulazman pou ki ler zot al travay zot zanfan i kontinnyen resevwar sa swen neseser e pli enportan dan en landrwa sekirite parey i ti pou gannyen avek son prop paran otan posib.  Anmenmtan avek en tek servi, bokou paran sirtou zenn i kapab pran en lanplwa a plen tan pou zot kapab sony zot fanmiy.  Serten zenn paran ti osi swazir pou attend bann formasyon neseser ki pou donn zot plis konesans e bagaz pou pli byen desarz zot responsabilite.  Travay osi byen ki reponn bezwen ek legzizans kot Lorganizasyon travay.  Sa i ede ogmant prodiktivite e kontibye dan lekonomi pei.  Alor sa servis i krisyal i anmenn bokou benefis pour paran, lakominote e pei anzeneral.

Mr Deputy, bokou nou ti soke pa tro lontan pase kan nou ti aprann lamour tris bann pti zanfan ki ti arive dan Day Care ou menm kot lakour kot child minder.  Sa nouvel ti anmenn bokou latristes parmi nou pep.  Sepandan, nou kapab konstate ki bokou child minders ek bann sant Day Care in donnen e i ankor pe donn en bon servis osi byen okipe e pran swen avek nou bann pti zanfan.  Mon pou profite pou felisit zot e dir zot kontinnyen sa bon travay malgre i pa fasil e i annan bokou defi.

Nou osi rekonnet Mr Deputy, ki i annan serten pti defayans avek serten Letablisman kot zanfan i veye.  I vreman enportan ki bann child minders i rod meyer fason pou adres sa bann defi pou benefis non selman bann operater me osi pou devlopman konplet e entegral bann zanfan osi byen ki zot sekirite.  Ozordi sa Bill devan nou Lasanble in vin dan en moman apropriye pou ki nou servis child minding i ganny regilarize, enspekte e ki i reste a zour avek bann Polisi, guidelines, standar e progranm ki ava ganny devlope.

Mr Deputy avek sanzman dan partern maladi e swivan logmantasyon dan bann ka labi resaman, in plis ki ler ki nou servis child minding i ganny byen etabli dan en lankadreman legal anba en lenstitisyon profesyonel pou ki i reste azour avek larealite ozordi.

Sesel koman en pti pei ki’n sinny e ratifye Konvansyon lo dwa zanfan 25an pase, nou’n fer progre me i annan ankor en kantite pou nou fer kot in konsern nou bann pti zanfan.  I enportan ki nou onor nou bann komitman, kot aksesibilite e kalite swen, lasante e ledikasyon e byennet nou bann pti zanfan i konsernen.

Ler nou konsider sa Bill e Lartik 3 dan sa Konvansyon i demontre langazman e komitman nou Gouvernman pou met plis lanfaz lo devlopman petite enfance e plis determinasyon pou Sesel aplik sa nouvo Lalwa.  Sesel parey bann pei devlope pe fer fas avek devlopman dan en fason akselere.  E nou pa’n ganny eparnye avek sa lemonn globalize.  Nou pe met bokou lanfaz lo tou kalite swen ek lasante.  Tel ki nou fer sir ki nou dimoun i ganny meyer de meyer dan tou son laspe devlopman.  Enkli prevansyon lo desaz, lasante e lezot maladi ki kapab annan konsekans grav lo nou dimoun.  Alor i esktrememan enportan ki nou met bokou latansyon ek lanfaz lo nou pti zanfan e osi zot devlopman an antye.

Nou pti pei pe bouz tre vit ek devlopman dan teknolozi modern, nou osi bezwen vwar nouvo fason fer keksoz.  Nou bezwen evolye dan nou lapros e fer keksoz pli byen baze lo levidans resers anlinny avek standar e bon pratik lo nivo enternasyonal.

Mr Deputy, sa Proze de Lwa devan nou Lasanble pe fer egzakteman sa.  Pou fer sir ki provizyon ki bann child minders i donnen, i donn bann nivo servis child minding dan pei alaoter e elev kalite servis pou benefis tou nou zanfan ek zot paran.  I fer osi formasyon neseser lantrennman pou zot devlopman profesyonnel lo baz kontinyel enkli lafason zot mentenir zot letablisman pou ofer sa servis.

Dan en lot kote, i pa vedir ki sa bann child minders napa leksperyans ek lekspertiz.  Okontre nou konsyan ki bokou nou bann child minders dan Sesel pe fer en bon travay me avek formasyon adisyonnel e sipor apropriye pou ed zot rann en servis pli efektiv e de kalite.

Mr Deputy sa ki fer li enteresan se ki lenstiti pou devlopman petite enfance, IECD sa Lorganizasyon kle dan pei pou promouvwar devlopman petite enfance ansanm avek sa bann partner i pou fer sir ki tousala i arive.  Malgre son kourt legzistans, IECD in fer serten travay avek bann child minders tel ki sa letid nasyonal lo servis child minding dan pei.  E mon napa okenn dout ki lenstiti pou kontinnyen donn bokou sipor ek lasistans bann child minders ek Day Care.  Osi byen met an plas bann Progranm pou ed zot amelyor zot lenfrastriktir e lezot fasilite.

Mon reste konfidan ki IECD pou enplimant e antreprann sa Lalwa avek viger e profesyonnalizm dan tou son totalite avek bi pou anmenn lekselan dan servis e elev nivo standar pou ki paran, partener afilye avek Sekter petite enfance, lakominote e pei an zeneral i a zourir bann benefis ki sa Lalwa pou anmenn nou.

Mr Deputy avek sa 2 pti mo mon pou siport sa Bill. Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Esther.

 

HON NATASHA ESTHER

Mersi Mr Deputy.  Bonzour Mr Deputy Speaker, Minis ek ou delegasyon e tou Manm Onorab.  Mr Deputy i annan en koze ki dir ki letan ou zanfan i selebre son 3 mwan i en gran reisit dan devlopman sa zanfan.  Ant nesans ziskan 3 mwan sa peryod letan i ganny dekrir koman tre frazil.  Frazil dan lesans ki ekstra prekosyon i devret pe ganny pran pou asire ki pti baba i sirviv, e viv an bonn sante.  Rol e komitman paran i tre enportan a sa staz pou ki baba i konplet sa staz successfully. Plizyer resers dan devlopman zanfan in osi prouve ki bann premye staz dan lavi en zanfan i tre enportan.  Zanfan a sa staz i bezwen annan en strong start, avek plizyer lezot sipor.  Bon lasante, nitrisyon, ledikasyon e proteksyon sosyal i lakle sikse devlopman.  Failure pou akonpli tou sa i poz en risk ki souvandfwa determin fitir sa zanfan.

Mr Deputy, sanzman dan nou sosyete in montre ki bokou plis manman pe nepli reste kot lakaz pou okip zot prop zanfan, me i annan sa pli gran bezwen pou kontinny lanplwa e kontribye ekonomikman kot lakour.  Sanzman in osi annan lefe lo striktir fanmiy Seselwa.  En lepok plizyer granmanman ti pe zwe rol child minders, me ozordi nou vwar plizyer lezot dimoun ki pe zwe sa rol e i pa neseserman en manm fanmiy.  Pou bann paran ki bezwen retourn travay zot napa swa depi dan maternity leave komans plan kote pou kit zanfan.  Par leksperyans sa desizyon i enn tre serye e anmenmtan tre enkyetan e bokou refleksyon i ganny fer otour sa size.

Mr Deputy, lentere zanfan in ganny diskite plizyer fwa isi dan sa Lasanble e ozordi i pa en lekspesyon.  Nou rekonnet ki tou zanfan i devret pe viv byen an bonn sante e asire ki okenn zot dwa pa pe ganny vyole.

Bill prezante par Minis pour Ledikasyon i ankor ennfwa tous tou nou bann zanfan.  Gouverman in vwar li neseser pou asire ki byennet sa group zanfan i ganny regarde pli profon e ansanm i adres bann defi.  Dan demars pou fer ki tou sa ki konsernen e travay avek zanfan i koz menm langaz, Gouvernman i vwar li neseser pou kree en Lenstitisyon ki pou promot e monitor tou bann matters ki relye avek devlopman zanfan depi 0 ziska 8an.

Ozordi dan preski tou distrik antraver pei, plizyer dimoun pe vey zanfan e sa in osi vin en loportinite pou leve e debrouye.  Kondisyon, lanvironman, progranm travay i diferan kot sak child minders.  Se la kot travay in konmanse pou idantifye premyerman tou bann child minders dan distrik.  Sa Lenstitisyon in vwar li neseser pou konn sa bann dimoun.  Sa bann dimoun i pa neseserman annan en bagaz edikasyonnel me parmi i osi annan bann ki ranpli avek plizyer lannen leksperyans dan fer grandi zanfan.  I annan ki napa en progranm lo papye, serten i gard son progranm an tet e serten napa en progranm ditou pou lazournen.  I annan ki konsantre e donn plis latansyon lo swen zanfan, me negliz lezot laspe tre enportan parey annan en repa balanse.

Mr Deputy, Bill pe donn Lenstitisyon sa pourvwar pou armoniz tousala e ofer sipor pou devlopman bann progranm ki tous zanfan e fer ki tou child minders pou operate lo en standar apropriye e dapre Regilasyon sa Lenstitisyon.  Dan sa Lenstitisyon pou osi annan en Lenspekter ki pou pase de tanzantan e fer bann check pou asire ki servis i lo standar e dapre Regilasyon.  Rol sa Lenspekter se pou advise child minders kot lizyenn pa o nivo, lanvironman pa safe e child minders pa pe comply avek lezot Regilasyon.

Pou mwan sa Bill pe senpleman ofer en sipor anplis pou tou nou bann child minders, e i devret pe ganny vwar koman en lankourazman me pa koman en zouti ki pe vin detri personn.  Nou rekonnet ki zot travay i tre nob, kot zot zwe diferan rol alafwa.  Zot en gran led pou paran ki pa kapab afford en Day Care e ofer en servis ki liber paran pou kapab al debrouye sirtou bann ki bezwen retourn travay apre zot konze.

Sa Lenstitisyon pou ofer bann pti training ki ava ogmant konesans lo devlopman zanfan.  Sa i ava ed zot mye konpran sa travay e avek tou son bann lenplikasyon.  Child minders pou konnen ki i annan sa Lenstitisyon ki zot pou tonm anba la e la kot zot kapab resevwar led e gidans neseser.  Lenstitisyon pou osi ofer sipor kot bann child minders ava ansanm kapab idantifye bann resours ou lenfrastriktir ki a zot dispozisyon.  Par egzanp en play ground dan distrik kot zot a kapab servi dan zot loperasyon toulezour.

Alor Mr Deputy, i enportan pou bann ki deza pe operate pou vwar sa Lenstitisyon koman en lot pa progre dan devlopman nou pei.  Gouvernman pe anmenn en servis pli pre avek nou bann child minders pou asire ki tou zanfan pe kontinnyelman devlope dan son totalite e san okenn baryer.  Bill pe osi breach sa gap an paran, child minders e tou lezot partners konsernen pou asire ki i annan sa bon nivo kominikasyon ant tou dimoun.

Mr Deputy petet la mon ti ava rekomande ki sa Lenstitisyon i regard en pti pe kondisyon nou bann child minders ki pe operate dan bann Housing Estate.  Mon sizere ki sa Lenstitisyon i travay pli pre avek PMC pou fer sir ki i annan sa bon dyalog e korperasyon sirtou an sa ki konsern sa bann child minders.

An zeneral, Mr Deputy Speaker IECD pou annan en rol primordyal pou monitor well being nou bann zanfan, armoniz tou son bann existing Policies e Progranm.  Entegre nouvo mechanism ki senpleman pou benefisye tou zanfan.  Bokou travay resers in ganny fer lokalman ensi ki bann konsiltasyon enternasyonal pou asire ki sa Lenstitisyon i fonksyonn dan en bon kad legal.

Mr Deputy, bezwen lepep i reste priyorite nou Gouvernman e nou konvenki ki devlopman nou bann zanfan i devret reste priyorite lo azanda tou bann ki travay avek zanfan.

Avek sa 2 mo Mr Deputy mon pou aport mon sipor pour sa Bill.  Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Jacqueline.

 

HON SULTANE JACQUELINE

Mersi Mr Deputy.  Bonzour Minis avek ou delegasyon.  Mr Deputy Speaker, sa Bill prezant devan nou Lasanble ozordi pou etabli en Lenstiti devlopman petite enfance pou san dout premouvwar e konsyantiz bann dimoun ki vey bann pti zanfan ki nou apel bann child minders.  Lo zot bezwen e devlopman endividyel.  I pou osi konsyantiz sa bann dimoun spesyalman bann ki travay kot zot lakour e ki self-employed lo byennet sa bann pti zanfan, latansyon e kalite swen ki zot donnen e osi lafason ki zot sipoze pe edik e gid sa bann zanfan pou fasilit tzot lanprantisaz e annan bon latitid e savwar viv.

Aler aktyel Mr Deputy Speaker, i annan nesesite pou etabli Polisi, Regilasyon e gidans kler lo lafason ki sa servis vey zanfan pe donnen an tenan kont bann lenplikasyon dan kad legal, parey Minister Ledikasyon in soulinyen.  Mr Deputy Speaker, pou bokou letan dan nou sosyete e kiltir Seselwa, dayer i ekziste dan tou pei lemonn, nou’n toultan annan dimoun avek pasyon, lentere e pasyans pou vey zanfan.  En servis ki ganny byen apresye par bokou paran letan zot konze maternite i fini pou zot al travay.  En paran i konfye son zanfan a en si zenn az, depi 2 mwan par ler ziskan ler i al Lakres, avek sa child minder kot i pas preski en lazournen antye e san, e son petite enfance.  I annan paran ki napa swa menm si i ti a anvi met son zanfan dan en Day Care, akoz son mwayen pa permet, kot en lakour i pli bon marse e pli aksesib.  Parkont pou serten i en swa personnel akoz kot en lakour son pti baba i ganny plis lantansyon e swen akoz i napa bokou zanfan parey dan en Day Care.

I ariv en moman ki bokou kestyon in komans ganny poze lo kondisyon e standar minimum ki demande annan kot en lakour ki pe fer child minding e konbyen zanfan en child minder i ganny dwa veye an tenan kont lespas e resours apre en de ka aksidan, parmi i annan ki ti tre trazik.

Sa Bill Mr Deputy Speaker, pa pe zis asir proteksyon bann zanfan me i pe osi konsyantiz bann child minder pou revwar kalite servis ki zot donnen pou zot pli byen reponn bezwen sa bann pti zanfan.  Pou asir en pli bon ankadreman e zot devlopman.  Bokou zot, zot bann paran eksperyanse ki annan zanfan pou zot menm.  Me zot a dakor avek mwan ki sa pa ase.  Lenstiti pou fer provizyon pou donn sesyon formasyon, lenformasyon dan devlopman bann pti zanfan pou ede dan relasyon e kominikasyon avek sak zanfan ki dayer sakenn i annan en personalite e karakter diferan.

Enn parmi bann rol sa Lenstiti se pou devlop Progranm laprantisaz depandan lo laz sa bann zanfan.  E pou reste an kontak avek tou bann child minder an rezistre, pou kontinnyen siport zot avek bann bon konsey pratik ki pou ede dan devlopman konplet nou bann zanfan.  En zanfan i bezwen ganny veye dan en lanvironman ki akeyan e an sekirite.  Sifizaman lespas ek en latmosfer tre amikal, kot bezwen sak zanfan son laprantisaz e byennet i ganny tenir an kont depandan laz e lentere sak zanfan.  La kot bon konesans lo devlopman zanfan i konte plis ki sa leksperyans.

Progranm laprantisaz pou ede konsyantiz child minders avek aktivite ki pou fer zanfan aprann antraver zwe e enteraksyon avek zot lanvironman ensi ki lezot zanfan e adilt kot zot ete.  Fer zot aprann respekte kamarad, partaze, zot revwar lafason koman pou donn bon gidans pou devlop en bon labitid e latitid.

Mon konvenki Mr Deputy Speaker, ki bann child minder pou vwar sa bon litilite, sa sanzman dan lafason ki zot planifye lazournen sa bann pti zanfan, pou ede dan zot ledikasyon parey etabli bann bon pratik lizyenn, lav lanmen avan e apre manze, avan servi toilet, promouvwar bon konportman, annan bon relasyon avek paran ki konsern ranforsi bann bon labitid e konportman.  Kestyon ki nou souvan demande Mr Deputy Speaker, kimannyer en zanfan annou dir 2 a 3an i pas son lazournen kot en child minder, konpare avek enn dan en Day Care kot aktivite i pli byen striktire an preparasyon pou li al Lakres ?

Mr Deputy Speaker, dan mon distrik i annan 1, 2 dimoun ki pe donn sa servis e mon fyer pou dir ki zot pe fer zot mye e pou donn en bon servis.  Mon pou ankouraz zot pou pa dekourze avek sa 1, 2 pti sanzman ki dayer i pou fer zot fer zot travay pli byen e donn en pli bon servis.  E de zot par Mr Deputy Speaker, mon pou fer 1, 2 rekomandasyon.  Pou sa bann child minder ki pe zer enn pti reveni me pe kontribye enormeman dan devlopman nou zanfan, nou bezwen met an plas en sistenm ki ed sa bann child minders pou zot devlope me non pa kot zot pe ferm zot biznes akoz serten pti difikilte.  La mon pou fer en pti sizesyon kot sa Lenstiti a fer provizyon pou regard en pti zot bezwen, pou ekip sa bann child minder par egzanp, avek bann zouzou edikasyonnel, pou fer zot travay vin pli efikas.  Sa travay Mr Deputy Speaker, ki zot pe fer avek tan devosyon e avek tan lanmour.

Mon pou osi fer en sizesyon pou annan en scheme spesyal parey enn mon Koleg Onorab in dir pou ki sa bann child minder a kapab aranz zot landrwa aktyel pou met li lo en standar pli akseptab.

Gouvernman i fer li koman en priyorite pou annan en Day Care dan sak distrik pou reponn bezwen nou bann paran ki pas dan bokou difikilte pou vey zot zanfan.  Ki sak distrik i annan sa servis pou donn paran plis swa pou asir en bon devlopman zot zanfan.

Mr Deputy Speaker, mon ti a osi lans en lapel avek Lenstiti pou fer en letid enpe pli aprofondi pou regard readiness bann zanfan letan pe al lakres, bann zanfan ki’n pas dan Day Care e ki pou osi pas dan sa bann landrwa child minding kot zot bann bezwen debaz, laprantisaz pou ganny take care off pou nou asir en readiness o nivo letan zot pe antre lakres.

Mr Deputy Speaker, sa Bill i ariv en bon moman kot nou pe met lanfaz e rod bann bon mwayen pou devlop bon savwar fer e savwar viv dan nou bann zanfan.  Mon konsidere ki paran ansanm avek bann child minders kot zot zanfan i pas bokou zot letan i merit kordin pli byen pou konplemant kanmarad pou edik e elve nou zanfan bann bon valer moral, bon konportman, bon latitid.

Mr Deputy Speaker, mon pou termin mon lentervansyon avek en pti quotation ‘‘Children allowed to develop at their own speed will usually win the race of life.  In the long run it doesn’t matter whether you learn to walk at 10 months, or 15 months as long as you learn how to walk”.  Mon remersye ou Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Chantal Ghislain.

HON CHANTAL GHISLAIN

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy Speaker, i en lazwa ekstra en manman pou antrap son zanfan apre son nesans pou premye fwa.  Pou sa fanmiy i en labous ekstra pou nouri, pou abiye, pou berse, pou fer grandi.  E zour sa zanfan i ganny deklare, i ofisyelman vin en sitwayen sa pei e son dwa i ganny garanti anba Lalwa siprenm nou pei ki nou Konstitisyon.  E enn nou dwa anba sa Konstitisyon se ledikasyon egal pour tou.  Donk pou sa baba osi son ledikasyon garanti i komanse apre ki in deklare ki i en sitwayen Sesel.  Dwa ledikasyon anba Konstitisyon i al pli lwen e i spesifye klerman ki pandan en peryod pa mwens ki 10an, ledikasyon i obligatwar e gratwit dan tou Lekol Leta.

Mr Deputy Speaker, anmezir ki nou pei in devolpe e nou pei in vin pli modern, nou Gouvernman in fer sir ki in al pli lwen ankor e sa se met anplas bann nouvo Polisi pou osi pran kont bann zanfan ki pa ankor pare pou antre dan Lekol formel.  Apre sistenm 2an Lakres an preparasyon pou antre dan P1 in vin Polisi ki gouvern osi bann Day Care Centers e ozordi devan sa Lasanble se en Lalwa ki pou gouvern ledikasyon petit enfance, pli presizeman bann ki vey kot lakour.  Ler nou’n pas sa Lalwa nou pou’n asire ki finalman nou’n onor sa parti nou Konstitisyon ki dir ‘Ledikasyon pour tou’.

Mr Deputy Speaker, ledikasyon petit enfance i senpleman vedir ki ledikasyon i komans depi nesans e ki swen petite enfance e ledikasyon i en konponan esansyel dan devlopman en zanfan.  Pou boukou lannen bann zanfan ki’n vey kot lakour in presidir pa’n ganny presidir gete ziska ki zot in ariv dan en Day Care Center e i annan menm ki ziska zot in ariv kot Lakres.  En tel Lalwa i ava asire ki i annan pli lanfaz lo letablisman en lapros konpreansiv lo sa size petite enfance e promot en lanvironnman pli favorab pou laprantisaz e devlopman en zanfan.

Ledikasyon petite enfance i kapab ganny dekrir koman bann aktivite pour bann zanfan ki pa ankor al lekol.  En Lenstiti pou devlopman petit enfance i ava sa Lazans ki pou sofgard e promot devlopman bann pti zanfan.

Resers in montre ki fondasyon devlopman imen i komans pandan bann premye lannen en zanfan ki fer alors swen devlopman e laprantisaz sa zanfan i devret annan en lapros byen entegre.

Mr Deputy Speaker, parmi tou sa bann fonksyon, Lenstitisyon pou tous direkteman bann zanfan ki vey dan lakour pli byen, pli mye koni koman servis child minding.  Avek devlopman i nepli koutim nou bann madanm Seselwa pou kontant zot zis vin senpleman en house wife, kot son louvraz ti senpleman pou okip zanfan e lakour.  90 poursan bann manman zot al travay konmela e desizyon pou kit son baba kot en child minder olye dan en Day Care i varye.  Pe enport sa rezon i swe tou manman ki son zanfan i ganny en bon swen.  E ozordi nou pe dir ki en bon swen i osi al avek ledikasyon e devlopman sa zanfan.

Mon pe alors rekomande ki sa Lenstitisyon i met anplas bann provizyon pou ed bann ki deside pran sa koman en karyer.  Fasilit zot pou pli byen kapab non pa zis donn en swen sa zanfan, me ede dan zot ledikasyon e devlopman osi.  I neseser alors ki Gouvernman i ede dan amelyorasyon fasilite kot bann zanfan i ganny veye.

Mr Deputy Speaker, an konklizyon mon ti a dir ki tou zefors ki nou Gouvernman pe mete pou amelyor devlopman pti zanfan i en lenvestisman e non pa en depans.  Sak Roupi ki ganny envestir pou amelyor devlopman en zanfan i devret raport R4 a R5 dan reveni alavenir.  Akoz resers in montre ki zanfan ki resevwar lasistans dan bann premye lannen zot lavi, zot fer sikse Lekol.  Koman bann adilt zot ganny bon lanplwa e en pli bon saler, meyer lasante, mwens depans lo Welfare, mwens krim.  E zot kontribye pli byen dan devlopman zot pei.  Nou en pei ranpli avek loportinite e nou en pep ki o sant nou devlopman.

Set avek sa osi Mr Deputy Speaker, ki mon pou aport mon soutyen a sa Bill. Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Vidot.

 

HON KEVIN VIDOT

Mersi, bonzour Mr Deputy Speaker.  Bonzour Minis e delegasyon e bonzour tou dimoun ki alekout.  Mr Deputy Speaker, parey in ganny dir oparavan apepre 25an nou Lasanble in adopte ouswa in ratifye Konvansyon lo dwa bann zanfan.  E plis ki 5an demars in komanse pou nou prepar bann demars ver devlopman nou bann pti zanfan Sesel.  I montre en gran zefor ki Gouvernman Parti Lepep, SPPF oparavan pe fer e in fer pou kapab amelyor devlopman nou bann zanfan e pou donn zot en bon komansman, en bon depar dan lavi.

Mr Deputy Speaker, bokou keksoz in ganny dir antraver lentrodiksyon sa Lalwa, i annan bokou keksoz in ganny dir antraver bann survey ki’n ganny fer dan bann distrik enpe partou.  Me en keksoz ki kler pou nou note bomaten e ki enportan pou nou fer resorti se Gouvernman i bezwen ganny vwar koman en regilater e en fasilitater ki i normal.  Akoz sa i vreman rol en Gouvernman.  Nou bezwen travay ansanm avek Gouvernman pou nou asire ki nenport ki servis ki annan dan nou pei i asosye avek nou zanfan ki pou ed nou zanfan i bezwen ganny fer dan en fason ki byen.  Dan en fason ki ganny regilyarize byen e ki tou bann norm, parey in ganny fer, tou bann norm enternasyonal me dan konteks lokal ki ganny mete dan konteks lokal i ganny adapte e i ganny enplimante.

Mr Deputy Speaker, sa ki enportan antraver sa Proze de Lwa, se ki nou bann pti zanfan i ganny proteze.  Se pourkwa mon pou kontinny dan sa lalinny kot LGB ti pran yer, ler i ti pe koz lo en Proz de Lwa.  Kot nou bezwen retir nou lekor e vwar sa endividi dan sa Lalwa.  Dan sa Lalwa i enportan nou vwar sa zanfan, sa endividi ant 0 a 4an e plis ankor.  Nou bezwen vwar ki sa Lalwa pe fer pou li, ki sa Lalwa pe anmennen pou li.  Fodre zanmen nou debout lo sa kote pou vwar ki sa Lalwa pe anpes mwan fer serten keksoz, ouswa Lalwa pou anpes mwan fonksyonnen.  Me nou bezwen ganny vwar koman sa paran, koman sa enn ki pe ofer sa servis ki sak zanfan, sak zanfan, ou en pti garson ou en pti fiy Seselwa i konte e nou bezwen protez li.

Si i annan en kote mon pou debout lo la Mr Deputy Speaker, dan nou pei Sesel, se lo kote nou bann zanfan.  Akoz in toultan ganny dir, nou zafan i nou trezor e i nou fitir.  Si nou trezor i nou fitir, i enportan nou donn li en bon depar, i enportan nou protez li e i enportan nou asir en nivo sekirite, en nivo lizyenn ki alaoter e ki pou ed li pou li kapab progrese fizikman, emosyonnelman e osi spirityelman.

Mr Speaker, sa ki enportan ver sa Prose de Lwa, se ki bann Polisi ki pou vini apre.  Mon krwar Gouvernman i bezwen fer bann Polisi neseser e relevan avek nou konteks lokal.  Malgre nou’n get bann norm enternasyonal, malgre nou’n get bann lezot pei kimannyer i fonksyonnen.  Me selman fodre zanmen nou obliye nou en  pti leta zil nou.  Nou an vwad devlopman nou.  E nou popilasyon i ase pti.  Savedir nou bezwen met bann Polisi antraver bann resers ki nou fer antraver bann lenformasyon ki nou pou anmase ki anlinny avek nou konteks lokal e ki pou ede, ki pou ede parey nou’n dir oparavan pou ed nou zanfan pou li kapab grandir, pou li kapab devlope dan en lanvironman ki konvenab.

Mr Deputy Speaker, in toultan ganny dir ki fondasyon i vreman enportan.   Pli ki en fondasyon i pli for ou pli bon, plis posibilite ki sa ki ou batir lo la i pou tenir e i pou dire.  I parey ler ou pe fer en lakaz sa.  Si fondasyon lakaz i for, sa blok 4 pous, 6 pous ki ou pou mete lo la, si oule fer letaz ou a met 6 pous apre ou a met 4 pous anler.  I pou tenir li, akoz zot fondasyon i for.  Sanmenm sa ozordi Sesel ou vwar bann gran, gran batiman pe ganny fer.  Me nou vwar fonder ki fondasyon i ale e ki latansyon i ganny mete dan en fondasyon.  Kot Enzenyer i port latansyon dan fondasyon, dan feray ki ganny servi.

Me lo konteks sa Lalwa ozordi, nou Proze de Lwa ozordi sa ki enportan se fondasyon.  How deep ?  Ki profon nou ale pou nou protez nou zanfan ?  Ki profon nou ale pou nou donn nou zanfan sa bon komansman ?  Ki profon nou ale pou nou donn li sa bon laprantisaz neseser pou li kapab, sa ki ou batir lo la demen, ki ler in sot sa staz in ariv lo en lot staz pli avanse sa ki pe batir lo la i tenir, i kapab dire.  Zot in toultan dir si en pye dibwa i pous tord ou pa kapab fer li vin drwat.  Me i enportan savedir depi son rasin, nou komans fer li pous drwat.  Son lanvironnman ki i ladan i bezwen montre li ki vwala lafason ki ou devret grandi.  I dir ou ansenny en zanfan, train en zanfan dan fason ki i pou grandi e ler i pou gran i pa pou depar dan sa semen drwat ki ou’n met li.

Savedir lanvironnman, sa ki IECD pou fer la, i bezwen regilyariz tou sa bann keksoz li.  Lanvironnman ki nou bann zanfan pou operate ladan, pou pe viv ladan i bezwen en lanvironnman ki konvenab.  I enportan sa.  Akoz demen mwan koman en paran mon pa ti a kontan mon zafan pou al dan en landrwa ki i pou ganny afekte.  Ozordi ou pe tann bann leokri kot bann zanfan pe ganny abize, pe ganny isi, pe ganny laba.  Me savedir i enportan ki Gouvernman i fer son louvraz, i met bann Lalwa ki neseser, i vini i regilyariz sa e i fasilit nou bann dimoun pou kapab progrese.  Ki nou zanfan i kapab dan en lanvironnman konvenab pou li kapab grandi e demen nou tou, nou aplodi nou dir Gouvernman in byen fer.  Me selman sa ki enportan se nou travay an partenarya.

Ki mon pe sey dir par travay an partenarya ?  Nou’n vwar ki pa tou bann child miner ozordi ketfwa ki possess sa abilite, ou sa kapasite, ou sa landrwa konvenab pou li kapab kontinnyen vey zanfan.  I ok sa.  Pa nou tou ki’n garandi, ouswa ki’n ne pou kapab fer serten keksoz.  Me sa ki enportan se nou travay avek zot.  Se kot Gouvernman i antre koman sa fasilitater la, koman sa kolaborater fidel avek nou bann child minder.  Nou travay an kolaborasyon an partenarya e nou fer sir ki sa child minder i vin en sikse li.  Once ki en child minder i vin en sikse dan vey nou bann zanfan, dan protez nou bann zanfan, donn li sa laprantisaz neseser, donn li son letan zwe i osi asire ki sa zanfan i vin en sikse.

Savedir Gouvernman i annan everything to win par travay avek nou bann child minder. Se sanmen sa zanfan demen ki pou vin dan nou sosyete, ki pou pran bann pozisyon dan bann sosyete ki pou vin en travayer fidel, ki pou vin en anplwayer fidel, ki menm pou asiz dan sa Lasanble pou kontinnyen debat lo bann lezot Lalwa ek bann lezot problenm oubyen bann lezot issues ki pou bezwen ganny deal avek 15an, 20an, 25an dela.  I enportan nou vwar kot sa bann zanfan pou ale.

Fodre zanmen nou underestimate ouswa – sa pti zanfan ler nou vwar li pti pti you never know, i annan en profet ladan, you never know i annan en Prezidan ladan, i annan en Minis ladan, i annan en Manm Parlman ladan, i annan en Enzenyer lada, i annan en Peser ladan.  So nou bezwen kalibre li byen antraver son lanvironnman e antraver sa Lalwa ki mwan mon apresye ozordi pe vin devan nou Lasanble pou fer sir nou zanfan i grandi dan en lanvironnman, i ganny edike dan en lanvironman ki konvenab e ki apropriye.

Mr Deputy Speaker, bokou keksoz in ganny dir.  Mon pa pou tarde lo la pou kontinnyen koz lo menm keksoz.  I enportan pou fer pwen ki mon’n fer resorti.  Me primordyal sa landrwa se ozordi antraver sa Proze de Lwa se IECD i bezwen konn vreman ki son rol.  I bezwen konn vreman ki son rol e ki in ganny mete la pou fer e ki i pe ganny mete la pou fer.  E i bezwen fer sir i pa zanmen deroute lo sa li.  I bezwen fer sir zanmen i bliye ki son responsabilite anver nou bann zanfan e ki son responsabilite anver nou bann child minder ouswa okenn dimoun ki pou ofer sa bann servis dan lefitir.  I enportan ki IECD i kontinnyen devlop son kapasite, abilite li osi pou li kapab kontinnyen pouse e tyonbo lanmen nou bann child minder e tyonbo lanmen nou bann zanfan anmezir nou pe tyonbo lanmen sa child minder pou kontinnyen grandi Sesel dan en lanvironnman ki konvenab.

Mr Deputy Speaker, pou terminen i enportan ki nou note ki nou zanfan ankor ennfwa i nou trezor.  Fodre zanmen nou get keksoz lo son artifice values, zis lo son siperfisi.  Me vodre vreman nou get keksoz o profon.  E once ki nou get keksoz o profon nou pou kapab vreman fer en bon analiz kwa ki merit ganny fer e kwa ki devret ganny fer pou nou asire ki nou zanfan i kontinnyen grandi dan en lanvironman ki konvenab.  Mersi bokou pou zot latansyon.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Deputy.  Bonzour Minis ek ou delegasyon, bonzour tou Manm Koleg Onorab e tou bann ki alekout.  Mr Deputy, sa morso Lezislasyon ki pe ganny propoze bomaten, pou mwan i one of the most important pieces of Legislation ki’n pas devan nou senkyenm Lasanble.  Mon dir sa akoz nou pe koz ozordi lo lenvestisman dan nou bann pti, pti zanfan.  Nou pe koz lenvestisman dan pli gran resours nou pei, sa se nou dimoun.  E sa morso Lezislasyon i demontre ek mwan ki finalman Gouvernman in dakor ki nou bezwen met lanfaz lo devlopman lasante, devlopman fizik e devlopman entelekyel nou bann pti zanfan Seselwa a sa tre, tre zenn az. En keksoz a mon avi ki ti manke dan sa pei.  Akoz dan lalinny ki Minis in koz lo la in ganny siyantifikman prouve ki zanfan dan sa group laz sirtou 2 a 4an i kapab asimil lide e zot vreman konpran en kantite keksoz ki zot vwar pase dan zot lanvironman.

Mr Deputy, anplis child minding services i osi enportan akoz si paran napa landrwa pou met zot zanfan, bann paran pa pou kapab al travay, e donk prodiktivite dan pei i desann e de milye biznes i ganny afekte.  Gouvernman i ganny afekte e pei e son lekonomi annantye i ganny konsekaman i ganny afekte.  Donk nou pe tous en size enportan e nou pe tous en size ki tre enteresan.

Mon toutafe dakor ki i tre byen ki nou komans formen e nou komans shape the trends of thinking e behavior nou bann zanfan a sa laz.  Akoz sa pou ed zot devlopman sokler, entelektyel e fizik plitar dan lavi.

E alors, pou mwan Mr Deputy, sa ki pe al ganny fer i en Sound Economic Investment.  Napa larzan perdi, i plito benefis e benefis e plis benefis.  Mon kontan donk ki sa Bill pe propoz en regulatory body pou child minding services dan pei.  Dan sa konteks Mr Deputy, sa Lenstiti baze lo sa Bill i pou responsab pou li regilariz e standardiz sa size child minding. E a mon avi i pou evanyelman bezwen osi regilariz e standardize the issue of Day Care Center dan Sesel.  E pou li kapab fer sa byen i pou bezwen etabli bann Regilasyon, me pa zis bann Regilasyon i pou bezwen etabli bann standar.

Premye klarifikasyon donk ki mon pou oule ki Minis i donn sa Lasanble i se kan ki i ekspekte ki sa lenstiti pou kapab provide sa Lasanble Nasyonal, akoz i enportan, e nasyon Seselwa enkli kominote child minders ek bann standar ki zot pou bezwen.  E enn bann size ki i pou bezwen deal avek letan i pe etablir bann standar, e sa in ganny touse par serten Manm Onorab avan mwan, se sa size quota. Maksimonm zanfan ki nou pou kapab annan kot en lakour ki pe donn sa servi child minding.

Mr Deputy, sa i enportan e enportan ankor i sa size lespas ki i pou bezwen etabli kot bann child minders par zanfan.  Tou sa bann spesifikasyon i bann spesifikasyon enportan e sa Lenstiti pou bezwen tou deswit angaz li ladan e fer sir ki i fer sa kler avek tou bann child minders dan Sesel.  I pou bezwen dir zot ki area, ki lespas ki pou akseptab par zanfan kot en child minder, kot en lakour, ki pou ede anretour determinen ki kantite kantite zanfan en child minder kot en lakour pou kapab pran depandan lo sa lakour.

So sa Lenstiti pou annan en kantite travay pou li fer.  I pou bezwen donn sa quota ki pou kapab finalman definir e differentiate ant en Child Minding Service e en Day Care Center. Tou sa bann standar pou bezwen ganny etabli e nou pou bezwen sa pou nou kapab annan en clear definisyon ant the boundaries oubyen sa boundary line ki separ sa 2 servis ki ganny donnen pou bann zanfan a sa laz.

Mr Deputy Speaker, akoz pandan ki mon vreman kontan bann prensip e lide par deryer sa Bill, mon osi anvi ki sa Lenstiti i fonksyonn dan en fason ki apir bann child minders egzistan e garanti ki zot biznes i kontinnyen dan en fason pli for e pli rantab, pour ki sa bann pti biznes i kontinnyen fonksyonnen e sa bann dimoun i kontinnyen viv.

Mr Deputy Speaker, parey en entervenan avan mwan in fer sorti.  Fodre pa ki sa Bill i fer per bann child minders.  Fodre ki bann child minders i konpran ki sa Bill i la pou ed zot fer zot travay pli byen, pou ed zot fer zot travay a sa nivo ki zot donn bann paran sa nivo servis ki satifer sa paran e ki bon pour sa bann zanfan ki ganny mete dan sa bann child minding services. Mon pa anvi vwar en sityasyon kot sa bann biznes i ganny detri oubyen i fermen an vi ki demann lo market i eleve e anvi ki sa biznes i en biznes ki enportan pou pei.

Dan sa lalinny mon pou demann Minis 3 kestyon.  Apre ki sa Bill in pase, zot, savedir sa Lenstiti pou bezwen al travay pou etablir bann Regilasyon e bann standar.  Eski Minis i kapab dir nou si pou annan en peryod tranzisyon ?  Eski zot pou anann en Progranm tranzisyon pour sa bann child minders egzistan ?  Akoz ozordi Sesel nou konnen poudir napa okenn standar ki’n ganny etablir pou child minding.  Napa en quota par egzanp ki’n ganny etablir pou child minding e pou differentiate ant en child minding service e en Day Care.

Once ki sa Lalwa i vin an aplikasyon sa pou bezwen ganny fer.  Deki sa Bill i pase, fason ki sa Lendistri i fonksyonnen pou bezwen sanze.  E i pou bezwen sanz for the good. Me nou pa kapab sanz over night.  Alor, eski i pou annan sa peryod tranzitwar ki mon’n koz lo la ?  Mwan mon dir ki fodre i annan.  Nou pou bezwen annan akoz i pou nou responsabilite pou nou protez tou bann ki dan sa biznes e donn zot sa letan pou zot fer fas ek sa nouvo realite ki pou vin devan zot deki sa Lalwa i ganny entrodwi e deki bann standar i ganny etabli.

Dezyenm kestyon ki mon anvi demann Minis, se kimannyer Gouvernman pe planifye pou ed bann dimoun ki dan sa biznes, pou fer sir ki zot reste lo zot 2 lipye ?  Eski pou annan subsidy ? Eski pou annan bann sipor dan bann lezot fason ?  Si wi, dan ki laform zot pe propoze ki sa bann sipor pou vini ?

Trwazyenm kestyon ki mon anvi demande i, ki kalite commitment ki Gouvernman pe fer oubyen i anvizaze fer vizavi sa Lenstiti, akoz sa Lenstiti pou annan en kantite travay pou zot fer.  Zot pou bezwen en commitment from Gouvernman lo la kalite par egzanp Bidze ki zot pou require pou zot fer zot travay dan en fason for, dan en fason profesyonnel, dan en fason endepandan e dan en fason efikas.  So mon pe rod en commitment vizavi par egzanp Budget sorti kot Government.

Par egzanp nou konenn ki Sesel dan sak sa 6 rezyon ki’n ganny etablir i annan plizyer child minding services. E apre ki Lalwa in fini pase e bann Standar e Regilasyon in fini ganny met anplas pou fer sir ki sa bann child minding services pe swiv sa bann standar e Regilasyon pou bezwen annan lenspeksyon e donk pou bezwen annan en kantite Lenspekter.  E sa pou en konponan enportan dan travay sa Lenstiti, akoz san proper lenspeksyon sa Lalwa ki devan nou pa pou marse.  Sa Lalwa ki devan nou pa pou ganny met an pratik parey i devret ganny met an pratik.  E alors sa pou bezwen ganny fer, lenspeksyon pou bezwen ganny fer.  Sa Lenstiti pou bezwen en Bidze pour sa e Gouvernman pou bezwen provide.  E sa kalite komitman ki mon anvi vwar sorti kot Gouvernman se sa kalite komitman ki mon anvi vwar sorti kot Gouvernman.  Otherwise zot riske pa reisir attend zot lobzektif lo sa nivo ki potansyelman zot kapab attend.

Dan sa menm lalinny lefe ki nou pe al deal ek bann zanfan.  Mon ti a osi kontan ki Minis i dir nou, ki rol ki zot anvizaze donn bann lezot stakeholders ? Sosyal, health, devlopman kominoter eksesetera.  E egalman enportan si zot annan okenn rapor avek okenn Lorganizasyon Enternasyonal an relasyon ek sa size.  Tel ki UNESCO, UNISEF, World Bank Commonwealth, IMF eksetera.  Akoz mon krwar ki en bon relasyon ek sa bann Lorganizasyon lo sa size i a permet nou ganny bann additional help, tel ki funding, me pli enportan ankor bann benefis bann reser ki ganny fer par sa bann Lorganizasyon.  Bann training, bann resours materyel.  Tou sa ki nou kapab gannyen koman en pei ek sa bann Lorganizasyon an relasyon ek sa size pou ede enormeman anver bon laplikasyon sa Lalwa e pou ede anver compliance.

E Mr Deputy Speaker, ler nou koz par egzanp lo training. Pou mwan sa i enn bann laspe pli enportan an realsyon ek sa size.  E mon ti a osi kontan ki Minis i donn lepep Seselwa en lide lo kwa ki zot pe panse fer lo sa size.  Akoz pour ki bann zanfan i benefisye e bann child minders i vin efikas zot pou bezwen training e zot pou bezwen ankor plis training.

Donk Mr Deputy Speaker, training i eklivalan avek quality service. Donk eski zot pe fer provizyon par egzanp pou zot donn training for free.  Tou sa Mr Deputy i bann laspe enportan ki mon santi zot pou bezwen adrese an relasyon ek sa bon nouvo direksyon ki zot pe pran.

Mr Deputy Speaker, mon osi avan terminen, mon osi annan 1, 2 konsern an relasyon avek 1, 2 Lartik dan sa Lalwa.  Premyerman definisyon child minder, page 6 nou pe koz lo bann zanfan up to 4 years.  Taler mon’n refer sorti sa size Day Care. An vi ki sa Lalwa pe regilariz e standardize bann servis pour sa bann zanfan, nou konnen poudir isi Sesel i annan en kantite zanfan ki tonm within sa laz me ki olye dan en child minding service i dan en Day Care. Alors eksi sa Lenstiti pou osi regulate Day Care centers ? Kimannyer sa pou marse ?  Mon ti ava kontan en leksplikasyon from the Minister.

Part 2, page 8, 2(b), kestyon ki mon anvi demande i, eski in vreman annan resers aprofondi ki’n ganny fer pou provide zot ek kalite lenformasyon dan formilasyon sa Act ? E kan ki zot pou pare avek bann standar ?  Si i annan resers ki’n ganny fer, then zot pou bezwen konnen ki bann standar ki zot anvizaze pran e donk kan ki zot pou pare avek sa ?  E eski bann child minders pou enkli dan devlopman bann standar ?  Zot in fer resers, zot in enkli child minders ki fantastik.  E dan devlopman bann standar eski pou annan konsiltasyon?  E eski bann child minders pou ganny ekli ladan?

Trwazyenm keksoz se part 4(12), page 12.  I fer provizyon pou en Board, sa Board pou enportan dan sikse sa Lenstiti.  Alor letan nou met dimoun lo sa Board, annou met bann dimoun ki kapab e ki pare pou travay.  Annou met bann dimoun ki konpetan.  Annefe konpozisyon sa Board i fer rekomandasyon spesifik pou 2 dimoun ek proven expertise ek leksperyans dan domenn early childhood e dan zot devlopman.  E petet sa ki mwan, mon ti ava propoze se sa bann dimoun ki devret take the leadership lo sa Board.

Katriyenm keksoz i dan sa lalinny Part 4 (13), page 13.  Provizyon i fer ki Prezidan pou apwent Chairman e Vis Chairman sa Board. Prezidan pou osi apwent bann members of the Board.  Now, lefe ki Prezidan ki pou apwent bann manm mon panse ki i pou swazir dan son kapasite koman Prezidan bann dimoun avek lentegrite, bann dimoun ki i annan konfyans ladan.  Ki normal, ki byen, ki mon ekspekte.  Me dan sa konteks, akoz then zot pa les bann manm omwen petet swazir ok, kantmenm pa zot Chairman, kantmenm zot Vis Chairman.  Pou montre ki nou believe dan kapasite, dan lentegrite e dan lendepandans sa bann manm ki pou lo sa Board ki Prezidan limenm i pou’n apwente.

Mr Deputy, sa i plizoumwen en pti git bann leklersisman ki mon annan direkteman an relasyon ek bann provizyon dan sa moroso Lalwa.  Me zis avan mon fini, pou mwan konklir, mon ti ava kontan profite pou felisit IECD pou sa bon travay ki in fer.  E pour sa kantite zefor ki i pe mete pou fer sir ki nou donn nou bann zanfan sa kalite leksperyans ki pou enfliyans zot devlopman zeneral dan en fason pozitiv ki pou definitvman a mon avi plitar annan en gran lenpak pozitiv lo zot devlopman fizik entelektyel e donk lo zot laprantisaz.  Pou mwan sa i the meyer kontribisyon ki pei i kapab fer pour bann zanfan 0 a 4an ki tonm within the purview of sa mors Lezislasyon.  En lenvestisman dan sa direksyon i en bon levestisman pour pei.  E pei pou vwar son rannman plitar.  Mersi Mr Deputy.

 

MR DEPUTY SPEKEAR

Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon pa pou long lo sa Proze de Lwa akoz en kantite in ganny dir e bann bon, bon sizesyon in ganny met devan.  En kantite in ganny dir akoz nou tou nou pasyonnen avek devlopman zanfan.  Yer nou ti pe koz lo kimannyer nou bezwen perfeksyonn bann Lenstitisyon, bann Lenstitisyon pei.  E pou mwan premye Lenstitisyon pou en zanfan se ler i al dan en Day Care. Ler i ganny enterakte dan kominote, ler i zwenn lezot zanfan, ler i komans anvole so to speak.

Alors mon kontan ki bann Manm in rekonnet e al mon fer referans avek lentervansyon Onorab Vidot ler i dir nou pe koz lo fondasyon la.  Nou pe koz lo la baz, nou pe koz lo premye devlopman en imen, kot ennfwa 3 mwan i detase avek son paran, son paran i al travay.  Kote sa pti, pti zanfan i ale, i met li ?  E si nou ganny sa byen, si nou kapab devlop a mon avi sa Lenstitisyon byen, nou pou pe kapab rezour en kantite problenm, bann problenm ki nou’n koz lo la yer.  En kantite problenm ki annan dan sosyete.

Ozordi Mr Deputy, bann challenge of early childhood development i pa bann challenge ki bann eksper oubyen sosyete ti gannyen 20an pase.  Mon krwar en Manm in dir sa.  Nou, nou ti grandi avek nou paran, nou granparan.  Nou manman ti dan lakour.  E ler ou paran pe donn ou sa premye swen, ler ou paran pe donn ou sa premye swen i pe donn ou tou li, i pe donn ou the best care possible. Ler ou paran i kontan ou i pe donn sa premye swen.  Me ozordi paran i travay, manman i travay, papa i travay, tou dimoun kot lakour i travay alors nou bezwen fye sa premye swen, nou bezwen konfye sa premye swen dan lanmen en lot dimoun.  E i annan en kantite challenge ozordi avek sa.

Mon krwar Onorab Souris in fer resorti enn nou pli gran konsern, se the growing concern on child abuse.  Kote ou met ou zanfan pou fer sir i sen e sof pandan lazournen ki ou pe travay ?  I annan en growing concern e paran i konsernen, i worry kote mon pe al met mon zanfan.  I annan a growing concern on child neglect.  Eski pandan lazournen son diaper pe sanze?  Eski pandan lazournen i pe ganny manze a ler, i pe ganny manze ki noutritiv?  Eski i pa pe taye dan ros?  Eski i pa pe tay bor lanmer?  Eski i pa pe tay dan semen?  I annan sa bann konsern.  I annan en kantite konsern ozordi dan Lekol, dan Lekol Primer, kot Lakres, dan Day Care e dan bann Child Miding Services konsernan konportman bann zenn pti zanfan.

Kantite challenge, sa en gran defi sosyete konsernan konportman bann zenn pti zanfan.  Nou annan bann zanfan ki pe antre dan sistenm kot paran e en kantite ozordi in servi drog ler ti pou ganny li.  Alors li i annan bann personality disorders ki ozordi i en gran konsern pou nou pei.  I annan en kantite hyper activity dan zanfan ki pa kapab konport zot, pa kapab reste dan en kad.  Nou annan en kantite zanfan ki annan attention deficit disorders.  I bann nouvo defi, new challenges. Nou annan bann zanfan avek low-social and emotional intelligence ozordi kot lakour kot zot sorti, akoz zot listwar zot paran.

Now, Sesel nou pti git resours ki nou annan ozordi, kimannyer ki Minister Ledikasyon e kimannyer Institute of Early Childhood Development pou bezwen al met lannmen lo tousala ansanm avek paran ansanm avek kominote?  Sa i modern day challenges sa.  Sa i over and above sa servis debaz ki nou tou, nou’n koz lo la ki bezwen ganny pran an konsiderasyon.

E a mon avi ozordi bann child minding services ki pe ganny ofer la konmela pa pare pou pran sa defi.  Pa pare akoz nou bann Lekol pe vwar li en gro defi.  Nou bann lezot Lenstitisyon pe vwar li en gro defi ek sa bann zenn zanfan ki pe antre, zanfan pe dir gro parol, zanfan pe koz parey adilt.  Zenn pti marnmay 4an e mon krwar Onorab Barbe in fer sorti en pwen.  En zanfan 4an ozordi i konn operate en ipad, i konn operate en telefonn.  So nou zanfan ozordi i bokou pli ekspoze.  Petet bokou pli entelizan ki nou, nou ti ete ler zanfan 4an, nou ti aple zot zanfan e zot ti zanfan.  Zot ti krwar dan per Noel e ti annan tousala.   Ozordi zanfan i en lot kalite, en lot zenerasyon.

Alors avek tou sa defi i osi annan en lot defi ki pe monte ozordi Mr Deputy, e sa se paran.  Paran ozordi i egzizan, tre egzizan akoz zot konnen ki zot annan rights.  Zot konnen ki zanfan i annan rights e zot demande sa bann rights, pou bon rezon.  Nou pei pe vin parey Lerop, kot paran pe demann rights. Ki ou’n fer avek mon zanfan pandan lazournen, ok.  E zot demande, zot egzize ki ler zot met zot zanfan dan en landrwa, sa landrwa i protez e promouvwar devlopman son zanfan.  En landrwa ki prop, zot demande, zot egzize.  Lontan si ou ti kit kot gran manman, ou ti taye anba lakzaz, ou ti kasyet anba lili, ou ti annan en pti lerim avek ou ti ok.  Ti paran, ou ti dan lakour kot ou paran.  Me ozordi paran pa ekspekte sa.  E paran ler i antre dan en child minding service, en Day Care i ekspekte ki son zanfan i prop, in bennyen.  Ekspekte ki napa danze dan sa landrwa, i ekspekte ki son zanfan pa pou ganny abize, i ekspekte ki nou pou ed son zanfan devlope.  I ekspekte ki son zafan i ganny en nitrisyon akseptab.  Tou sa bann demann lo sosyete pou reste on the Institute pou fer sir ki bann child minding services pe kapab provide sa.

Challenge ankor ki nou’n fer resorti se ki sa bann dimoun ki pe ofer sa bann servis ki nou value zot en kantite, akoz zot pe ed sosyete devlope, zot pe les sa manman al travay.  Zot bezwen ganny tou sa sipor pou kapab fer sir nou meet sa bann legzizans modern pou en challenge, i en challenge.

Me mon konforte Mr Deputy, akoz mon krwar IECD ek Minister Ledikasyon have -Gouvernman in pran the right steps. E mon’n tann Leader Lopozisyon koz en kantite challenge, standards and all that. I annan the right steps and nou annan mon krwar ase eksper ozordi ki pe travay avek Minister Ledikasyon avek sa bann modern day challenges.  Nou annan ase dimoun ki konpran e aksepte ki nou annan sa bann modern day challenges pou nou fer fas avek.  Si i annan en Lenstiti ki’n ganny formen baze lo en empirical evidence, baze lo research, baze lo data.  I sa Lenstiti ki nou pe al vot lo la.  Akoz 1an pase en resers konpreansiv in fini ganny fer dan pei and that was public.  Mon pa konpran akoz Leader Lopozisyon pe demande si resers in ganny fer.  That was public, child minders ti ganny involved.  Ti ganny involved dan sa resers, zot ti ganny konsilte.  Annefe resers ti ganny fer devan zot laport.  Ozordi ler nou pe pas sa Lalwa napa en child minder ki kapab dir i pa ti konnen sa Lalwa pe vini, i pa ti konnen resers in ganny fer e IECD aprezan i bezwen travay avek zot pou improve their standards.  Ou pou bezwen aksepte kantmenm ki standar i bezwen etablir, akoz i annan child minder ki pe ofer en servis ekselan, tre byen.  Menm si sa dimoun i pa’n al Liniversite, i pan al A Level, me i pe fer en bon servis dan kominote.  Dimoun i kontan li.  Madanm entel, Msye entel.  Me i annan ki pou bezwen shape up akoz sa bann legzizans modern.  Akoz nou pep pe demande.  Akoz nou pei pe demande.  Akoz nou living standards i sitan o ki nou pe demann tou sa bann standar ozordi.  E parey nou’n dir Mr Deputy, nou pe koz lo fondasyon.  Nou pe koz lo labaz devlopman nou zanfan.

So mon krwar, mwan mon siport antyerman letablisman the Institute atraver en Legislative framework. Atraver en Proze de Lwa.  Lalwa i la aprezan.  I la in etablir e mon konnen, mon okouran ki bann standar pe ganny devlope, mon mazinen Minis dan son reply i ava adres sa.  Me mon okouran ki bann standar pe ganny devlope ansanm avek bann child minders. Akoz pa tou child minders ki annan menm kapasite pou devlop all sa bann standardsSo mon satisfe e mon satisfe ki sa pou siport bann child minders dan nou kominote, dan nou distrik ki pe ofer en bon servis.  Me the Law is about the development of the child.  It’s not about parents, it’s not about child minders.  It’s about the development of the child ki mon krwar i enportan .

Mon konnen Onorab Vidot, in fer resorti sa pwen, nou bezwen vreman get devlopman sa zanfan.  Son sipor, son proteksyon e tou sa ki nou kapab fer pou sov this generation from sa bann challenges ki nou sosyete pe fer fas avek.

Avek sa Mr Deputy, mon swet the Institute good luck, nou pou siport zot.  Nou pou siport Minister Ledikasyon dan sa demars akoz nou konnen zot bezwen sipor sosyete, sa i pa zis en zafer Minister Ledikasyon.  I en zafer sosyete, tou dimoun e zot pou bezwen bann community leaders dan sa demars.

Avek sa Mr Deputy, mon napa, mon pa’n soumet okenn lamannman akoz mon krwar sa Lalwa i ase sen, i ok. Mersi.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Minister Right of Reply.

 

MINISTER MACSUZY MONDON

Mersi Mr Deputy.  Mr Deputy, mon ti a kontan remersye tou bann Onorab pou zot kontribisyon, zot konsern, zot bann sizesyon lo lenplimantasyon Lalwa.  Byensir i tre enportan.  Mon apresye sa lentere e sipor ki zot in demontre pou sa Bill akoz mon krwar sa i vedir ki nou tou nou anvi sa ki meyer pou nou zanfan.  Sa Lalwa parey nou konenn i pou anmenn bokou benefis pour nou zanfan e osi pour nou paran e osi pou bann child minders zot menm.  Antraver Lalwa Gouvernman i pe kontinnyen fer provizyon pou fasilit lentegrasyon bann paran sirtou bann manman ki annan zanfan laz 0 ziska 4an dan devlopman soutenab pei an asiran ki i annan en plas dan bann landrwa kot zanfan i ganny sirveye ki anlinny avek kriter e standar ki akseptab.

Mr Deputy, parey nou konnen IECD parey Leader of Government Business in fer resorti, ti fer en survey tre konpreansif, tre aprofondi lo servis child minding dan Sesel.  E dan sa survey tou bann child minding ti ganny kouver.  E apre sa survey bann data ki IECD in anmase i pe komans deza travay lo son plan pou li kapab komans devlop son bann standar ki neseser, ki parey Lalwa pe demande.

Donk kot i konsern devlopman standar, IECD in deza komans fer serten travay lo la e IECD wi, i pa pe travay li tousel.  Framework IECD limenm i demande ki IECD i travay avek bann Minister kle, bann Minister ki Leader Lopozisyon in mansyonnen.  Akoz rol IECD se zisteman pou armoniz tou bann travay ki tou bann lezot Minister, tou bann lezot Lorganizasyon ki pe travay avek zanfan i pe fer.  Donk i annan sa involvement, sa partisipasyon tou bann stakeholders e anmenmtan osi parey mon’n mansyonnen oparavan nou pe ganny led wi, avek bann Lorganizasyon parey UNESCO e en Lorganizasyon ki IECD i travay tre pros avek se SAE Institute Singapore.  Avek led UNESCO nou’n deza fer 2 travay formasyon.  Par egzanp pou bann dimoun ki pe devlop kad progranm pou petit enfance e anmenmtan osi in annan en konsiltan ki’n travay avek IECD mwan pase enpe lo bann travay ki pe ganny fer, ki pe ganny devlope dan Institute.

Dan son plan byensir IECD pou bezwen prevwar an relasyon avek bann keksoz ki’n dekouver dan bann child minding services dan pei.  I pou bezwen prevwar si i annan en nesesite ki i annan en peryod tranzisyon e si i annan en nesesite pou fer sa, mon pa vwar akoz nou pa kapab fer li.  Mon ti a kontan petet reasir Lasanble poudir IECD konmsi pa pe zis vini antre, bulldoze bann child minders. Me mon krwar nou pe fer sa avek en bon lapros e dabor e avan tou, nou rol se vwar bann bezwen bann child minders e regarde dan ki fason nou kapab siport zot, pou zot kapab zisteman amelyor sa servis ki zot pe donnen.  E IECD byensir i ava fer son bann rekomandasyon, son bann propozisyon avek Gouvernman si i annan nesesite pou met bann Progranm, pou met bann Scheme anplas pou kapab ed bann child minders ki dan bezwen.

Kot i konsern Bidze pou IECD.  IECD parey bann Manm Onorab i konnen.  Minister Ledikasyon komansman lannen prosenn i pe enplimant PPBB, ok – Performance Programmed Based Budgeting e IECD osi koman en Lenstiti ki tonm anba Minister Ledikasyon in osi definir son bann priyorite pou depi 2015 ziska 2017 e son Bidze i pou ganny allocate par Minister Finans baze lo bann priyorite, lo bann Progranm ki’n definir pour lannen prosenn e bann lezot lannen ki pe vini.

Kot i konsern definisyon child minders, sa i neseser ki letan nou pe definir bann child minders kot i konsern definisyon child minding i neseser ki nou konsider bann zanfan 0 ziska 4an.  Parske deza bann zanfan sa laz i annan ki dan child minding services kot lakour me i annan osi ki deza dan Day Care. Parey nou konnen ozordi en Day Care i kapab pran en zanfan depi laz 3mwan an montan.  Donk se poursa rezon ki nou’n annan sa definisyon e ki nou pe donn IECD sa manda pou li zisteman regard bann zanfan depi 0 ziska 4an e apre letan bann zanfan i antre Lakres bann zanfan i tonm direkteman anba Minister Ledikasyon.  Se poursa rezon ki nou annan, Onorab nou’n definir li dan sa fason.

E mon ti a kontan osi dir ki Mr Deputy ki sa kad legal ki nou al enplimante, ki nou pe demann sipor bann Manm Lasanble pou osi ede asire ki lamazorite nou zanfan sa laz pe ganny en bon baz devlopman, bokou zot in koz lo fondasyon.  Anlinny avek kriter e standar akseptab, ki pe enport lanvironnman kot zot pe ganny sirveye.  Akoz mon krwar sa i enportan.  I enportan si nou anvi promot sa fondasyon solid pou laprantisaz pou tou nou zanfan dan Sesel.

E antraver sa Lalwa ek son bann Regilasyon, ek son bann Polisi ki i pou ganny devlope, bann Zofisye ki pou travay kot lenstiti, petit enfance, bann service providers e tou bann dimoun, bann child minders, nou tou nou ava pli kler lo bann laspe servis ki nou pou bezwen e nou pou bezwen pli byen kolabore dan lentere devlopman nou bann zanfan sa laz.

Finalman Mr Deputy, sa Lalwa i en zouti ki pou ed nou, nou paran, nou bann edikater, nou bann child minders amelyor servis ki nou pe donnen antraver bann fondasyon zisteman e sipor ki IECD pou donn zot.  Definitivman IECD pe komans osi regard bann progranm formasyon baze lo bann bezwen ki’n idantifye ki bann child minders i bezwen.  Ki kalite Progranm formasyon ki i pe met anplas pou sa bann child minders e nou konpran tre byen nou bann difikilte ki nou bann child minders i pe fer fas avek e i pa nou lentansyon pou al ogmant sa bann difikilte, pou nou al demann bann child minders pou peye pou bann formasyon ki nou santi ki nou bezwen donn zot pou zot kapab fer zot travay pli byen.

E finalman Mr Deputy, mon ti akontan reasir Lasanble ki nou apresye, Minister Lediaksyon, IECD nou apresye travay ki nou bann child minders pe fer e ki pe osi ganny fer dan nou bann Day Care. Sa servis ki zot pe rann nou bann paran ki nou konnen i bezwen al travay e ki zot bezwen en landrwa pou zot kapab kit zot zanfan.

Lo sa note Mr Deputy, mon ti a kontan remersi ou ankor ennfwa ek tou bann Manm Onorab pou zot sipor ki zot in donn sa Bill.  Mersi.

MR DEPUTY SPEAKER

Bon nou ava antre dan prosedir vote.  Lo prensip e merit zeneral sa Bill, tou Manm ki anfaver lev lanmen?  Inanim, mon a ganny en Formal Second Reading.

 

MADAME AG CLERK

A Bill of an Act to establish an Institute of Early Childhood Development to promote the holistic development of children and establish a framework for early childhood care and education for matters connected therewith or incidental thereto.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Mon a ganny en Mosyon pou sot staz Komite.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, anba Order 91(1) mon move ki nou sot Staz Komite.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn manm ki segonnde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Deputy Speaker, mon segonde.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Lo la mon pran en vot.  Tou Manm ki anfaver?  Inanim, in aprouve.  Mon a ganny en Motion for Third Reading.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Deputy, anba Order 71(1) mon move ki nou lir sa Bill en trwazyenm fwa.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Okenn Manm ki segonnde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Motion is seconded Mr Deputy Speaker.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Lo la mon pran en vot.  Tou bann ki anfaver lev lanmen?  Inanim.  Mon a ganny en Third Reading.

 

MADAME AG CLERK

This Act maybe cited as the Institute of Early Childhood Development Act, 2014.

 

MR DEPUTY SPEAKER

Bon avek sa, sa Bill in ganny aprouve par Lasanble Nasyonal.  Nou ava remersi Minis e nou ava eskiz li ek son delegasyon parmi nou.

Tanka Lasanble nou pou adjourn e nou pou rezwenn Lendi le 15, 9er bomaten pou prezantasyon Bidze, 2015.

 

(ADJOURNEMENT)