::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2006 » Tuesday 20th June, 2006

Tuesday 20th June, 2006

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 20th June 2006

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Bonzour tou Onorab. Nou komanse toudswit avek premye mosyon.

 

MR BARRY FAURE

Bonzour Msye Speaker e tou manm Onorab. Msye Prezidan Lasanble Nasyonal, ser koleg, sa mosyon ki devan nou i annan pour bi ratifye lagreman pou amann lakor Cotonou, lakour partenarya ant bann leta manm lafrik, Karaib e pasifik ouswa ACP, lo en kote e bann leta manm Linyon Eropeen lo en lot kote.

Zot ava rapel ki Sesel ti sinny lakor Cotonou le 23 Zen 2000 e ki nou lasanble nasyonal ti aprouv son ratifikasyon detrwa mwan plitar pou permet gouvernman soumet lenstriman ratifikasyon avek sekretaryat zeneral konsey Linyon Eropeen le 30 Novanm 2000.

Lakor Cotonou i ganny konsidere koman en lakor egzanpler dan lemonn ki diriz korperasyon dan domenn ekonomik, politik sosyal e kiltirel ant bann pei devlope e bann ki ankor pe devlope. Lakor Cotonou i siksed bann lakor Lomé ki date depi 1975 ant bann pei devlope Lerop e zot ansyen koloni. Lakor Cotonou i annan en dirasyon 20 an avek provizyon pou reviz okenn laspe sa lakor eksepte son dimansyon ekonomik e komersyal ki annan en diferan prosedir revizyon tou le 5 an.

Ann akor avek lartik 95 lakor, alafen fevriye 2004 sa 2 partner ti donn notice bann provizyon sa lakor ki zot ti anvi amande.  Negosiasyon ti ganny fer e lanse kot konsey Minis ACP Linyon Eropeen an Me 2005 e ti abouti alafen le 23 fevriye 2005 apre 10 mwan negosiasyon. Le 2 kote dan staz negosiasyon ti anvi gard bann gen ouswa bann aki fondamantal Cotonou tout an amelyoran lefikasite e kalite zot partenarya. I ti osi permet zot pou pran ankont bann dernyen devlopman dan relasyon enternasyonal sirtou kot i konsern sekirite enternasyonal e teorizm.

I enposib Msye Prezidan dan 30 minit fer en prezantasyon konplet lo bann lamannman ki’n ganny agree ant le 2 kote akoz sa teks limenm i annan plis ki 100 paz.

Bann diferan amannman i kapab ganny klase dan 5 group ki enkli dimansyon politik, dimansyon devlopman, fasilite lenvestisman, lankadreman finansyer e lenplimantasyon e prosedir zesyon.

Pou pran bann lamannman dan dimansyon politik avan, i annan enn ki konsern dyalog politik, ti annan lakor pou met anplas en dyalog pli sistematik e formel. Aprezan fodre ki i annan en dialog lo bann eleman esansyel, enkli dwa imen, prensip demokratik, leta de drwa e la bonn gouvernans e prosedir konsiltasyon ann akor avek lartik 96.

Sa i ganny dirize aprezan anba lartik 8 lakor revize. Sa dialog i aprezan bezwen ganny fer avan sa prosedir konsiltasyon kouver par lartik 96.  En nouvo aneks, aneks 7, sa revizyon pe donn bann modalite kimannyer sa dyalog i bezwen ganny fer avek sak pei. Alafen sa dyalog, nenport ki kote ki santi en lobligasyon kle i ganny vyole    i kapab envok prosedir konsiltasyon anba lartik 96. Osi bann letan pou konsiltasyon in ganny ogmante.  Paregzanp dan ka kot i annan koripsyon serye, letan pou konsiltasyon in ganny ogmante sorti 30 zour pou ariv 120 zour.

Anplis aprezan reprezantan group ACP e Lasanble parlmanter konzwent, ouswa, Joint Parliamentary Assembly i kapab partisip dan dialog politik.  I aprezan annan en referans lo korperasyon kont proliferasyon bann zarm destriktif masif anlinny avek bann rapor fer par bann lenstitisyon milti lateral ki spesyalize lo sa size e sa pour napa okenn lenplikasyon finansyel lo bidze ki deza dedye pour korperasyon ant ACP e Linyon Eropeen.

I osi annan en provizyon konsernan prevansyon aktivite mersener. E osi byen ki en provizyon konsernan lanplimantasyon the International Criminal Court. Dimansyon devlopman; anba sa dimansyon i annan plizyer amannman osi ki’n ganny adopte. Paregzanp lobzektif devlopman milener ki ti absan dan lakor Cotonou ki aprezan ganny enkli. I annan en referans aprezan dan Preanbil sa lagreman ki reafirm langazman le 2 kote, kot sa bann lobzektif i konsernen.

I osi annan amannman ki kouver sekter sosyal. I annan en referans avek promosyon lalit kont bann maladi relye a la povrete e proteksyon seksyel e lasante reprodiktif e osi byen ki drwa bann fanm.  I annan en provizyon konsernan bann akter non etatik. Aprezan  i annan posibilite pour bann  akter non etatik enkli bann NGOs ganny akse avek finansman anba sa ki nou apel the country strategy programme. Dan konteks korperasyon rezyonnal i annan senplifikasyon bann rekyet finansyel e fasilitasyon korperasyon ant bann leta ACP e lezot pei ki pe devlope lo en baz resiprok.  Lazenes osi in ganny aborde dan sa revizyon. I annan promosyon partisipasyon lazenes dan lavi piblik e lankourazman lesanz e lenteraksyon ant bann lorganizasyon lazenes ACP e Linyon Eropeen. ICT i osi in ganny enkli, i annan en provizyon aprezan pour ki devlopman e litilizasyon bann konteni lokal dan  ICT i ganny  kouver.

Sitiasyon bann pei ensiler, bann zil ki an devlopman i osi ganny kouver. I annan teks ki ranforsi tretman bann SIDS e i met plis lanfaz lo vilnerabilite bann SIDS ki’n ganny ogmante akoz nouvo defi ekonomik sosyal e ekolozik e i promouvwar en lapros armonye kont le de partner lo sa size.

Dan kad fasilite lenvestisman, i annan en provizyon aprezan pou fer lenplimantasyon sa fasilite lenvestisman avek labank eropeen pour lenvestisman pli fleksib  e pli efektif. Paregzanp bann kondisyon atase avek bann loans e to lentere, exchange rate risk sharing e repayman ver labank.

Dan konteks lenplimantasyon e prosedir zesyon i annan 26 amannman konsernan sa size ki tret sa bann pwen swivan; metod pou plas resours, lo labaz performans eksepsyonnel bann pei e bann bezwen spesyal ki ganny idantifye; Prosedir enkli re-definisyon responsabilite bann national authorizing officers, komisyon eropeen e bann delegasyon. Aprezan i posib pour ki bann aksyon non etatik i benefisye avek bann kont afinansyer osi.  I osi annan provizyon pour sitiasyon kot i annan kriz e ki finansman i ganny donnen par linyon eropeen.

Dan konteks lankadreman finansyer, linyon eropeen i mentenir son zefor finansyer vizavi bann pei ACP pour omwen lo nivo nevyenm fon eropeen pou devlopman san enkli bann balans finansyer, lefe lenflasyon, krwasans dan linyon eropeen e lelarzisman linyon eropeen pou pran 10 nouvo leta manm.  Deplis bann pei ACP i kapab ganny bann resours adisyonnel anba lezot risk lenstriman ki deza egziste ouswa ki kapab ganny kree.

Sa revizyon i otoriz transfer en sonm adisyonnel 90 milyon ero dan lanvlop ACP dan nevyenm fon eropeen pou devlopman.

Msye Prezidan ki bann benefis e kou finansyer pour Sesel.  Kot i konsern bann benefis, ant 1977 e 2000 la totalite finansman pour bann proze e progranm fer par linyon eropeen anba lakor Cotonou ti ariv plis ki 24 milyon ero. Aktyelman  pour period 2000 a 2007 i annan en total 4.6 milyon ero ki ekspekte ganny finanse.  La plipar sa larzan pou al dan solid waste management programme tandis ki 600,000 ero pou benefisye capacity  building plizyer lorganizasyon enkli bann group non etatik. E i annan 100,000 ero ki’n dedye pour tsunami flash appeal anba management UNDP. Napa okenn lenplikasyon finansyel adisyonnel lo Sesel si nou ratifye sa lamannman Msye Speaker.

Sa lagreman ki devan nou ti ganny prezante avek konsey Minis le 8 Mars 2006 e son ratifikasyon devan sa lasanble ti ganny aprouve koman desizyon C06/218.  Msye Prezidan mon demande ki sa lasanble i aprouv ratifikasyon sa lagreman. Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa mosyon?

 

MR PATRICK HERMINIE

Mon segonde Msye Speaker.

 

MR SPEAKER

Deba i ouver, sa ki oule koze.

 

MR COLIN DYER

Point of Order. Eski Onorab Barry Faure i pe prezant en mosyon dan lasanble ozordi koman en manm legzekitiv oubyen en manm lasanble nasyonal or si i annan drwa fer tou le 2 pozisyon anmenmtan,akoz mon’n remarke dan son ladres i pe adres ou koman Msye Le Prezidan ki normalman se bann anbasader ki servi sa term, either than Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Oke, premye si i pe koz an franse i ava apel mwan Président L’Assemblée,  an kreol nou reste avek nou Speaker. Dezyenmman i pe prezant sa konm en manm lasanble.  Bon, deba i ouver.

 

MR HERMINIE

Mon pou dir en mo an faver sa mosyon Msye Speaker. Mon krwar ki napa personn ki annan konesans lo EU ACP plis ki Onorab Faure limenm ki’n ganny privilez pou prezant sa mosyon e ki nou konnen koman Chairman komite pour zafer etranzer i tre aktiv dan sa kalite  ( ?) dan opouvwar kot son lavwa i ganny byen ekoute e byen respekte. E ozordi mon ti annan zis en demann ki sa komite ki osi enkli bann manm ki sorti lo kote lopozisyon i kontinnyen zwe en rol enportan e sirtou avek bann responsabilite ki byento Onorab Faure  – sirtou ki zot zwe en rol pli agresiv e pli enportan an sa ki konsern the millennium development goals. on krwar sa problenm lapovreman dan lemonn i reste en problenm reel e i labaz en kantite problenm ki swa la teorizm, vyolans, vyolasyon drwa imen, tou sa bann keksoz souvannfwa i egziste kot i annan en kantite lapovrete ki pe arise e mon krwar ki an sinnyen sa lakor ki devan nou, nou ava osi pe met responsabilite lo bann ki pou annan sa responsabilite pou asire ki bann development goals, avek bi pou elimin lapovrete ki ganny attain dan bann lannen mon krwar 2010 zot in mete – 2015 e non pa dan 2115 parey bann prozeksyon ozordi pe montre avek tou ki en kantite bann devlopman pe arive dan bann pei lafrik avek sa inequality dan distribisyon larises imen, bokou expert sosyal e economic i krwar ki laplipar pei pou kapab achieve sa bann goals petet dan lannen 2115 e non pa dan lannen 2015.  E sa i en gro problenm.

Sesel erezman laplipar sa bann goals in fini ganny aten dan nou pei an rezilta politik ki nou’n anmennen pandan sa dernyen 29 an, i en realite, mon pa pe fer politik e sa i ganny rekonnet partou dan lemonn. Me lenzistis dan en kwen lemonn i parey lenzistis dan lemonn an antye e fodre pa ki nou reste senpleman bann nasyonalis, nou bezwen vin bann enternasyonalis, letan nou deside komans sinny sa bann kalite konvansyon pour nou ganny en sinny ki sa frontyer lapovrete i ganny rekile partou kot i egziste.

Avek sa Msye Speaker mon oule donn mon sipor sa mosyon e mon pou vot anfaver. Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn lot?  Si napa okenn lot mon pou envit loter pou fer son rezime.

 

MR BARRY FAURE

Mersi Msye Prezidan, mon dir ou  Msye Prezidan akoz ou ki  prezid nou sesyon.  Msye Prezidan, nou lasanble nasyonal mon remersi ou pou donn mwan laparol e mon remersi Lonorab Patrick Herminie pou koze lo sa size e donn sa mosyon sa karakter serye ki demande.

Sa mosyon i en mosyon ki serye e akoz Sesel i zwenn lezot leta Linyon Eropeen e bann leta manm Lafrik, Karaib e Pasifik pou ratifye bann amannman ki’n ganny fer le 25 zen lannen pase, lamannman lo lakor Cotonou ki ti ganny sinnyen le 23 Zen lannen 2000. I vre ki millennium development goals ouswa bann lobzektif devlopman milener ki ti ganny adopte dan deklarasyon milener kot Nazyon Zini i enn bann nouvo lamannman ki’n ganny entrodwir dan sa lakor akoz annefe ler lakor Cotonou ti ganny negosye, i ti ganny negosye avan  deklarasyon milener ti ganny adopte, New York, kot syez Nasyon Zini an Septanm lannen 2000. E in en size bokou deba lo nivo enternasyonal enkli osi dan bann lenstitisyon ki form par lakor Cotonou enkli nou Lasanble Pariter Parlmanter ki aktyelman ozordi pe zwenn an sesyon an Vienne. E nou absan laba e parey ou konnen Msye Prezidan, ou ou’n otorize ki nou lanbasader vizavi komisyon eropeen i reprezant nou an Vienne. E sa size i osi pe ganny aborde laba.

Annefe nou kapab dir ki enn bann karakter pli for dan sa lakor se son konteks politik. Sa dimansyon politik, sa dyalog politik ki le 2 kote i kapab fer  avan ki en konsiltasyon i ganny fer anba lartik 96 ki en lartik tre, tre enportan ki konsern drwa imen, bann prensip demokratik, leta delwa e la bonn gouvernans.

Sa amannman ki’n ganny fer sepandan i pa kouver laspe ekonomik e komersyal parski parey lakor Cotonou in dir i annan lezot prosedir pou reviz bann provizyon ekonomik e komersyal. Annefe aktyelman i annan negosiasyon ki pe ganny fer dan konteks komersyal. Parey nou konnen i annan bann EPAs, bann Economic Partnership Agreements ki pe ganny negosye ant linyon eropeen avek bann pei manm ACP e Sesel osi i form par dan sa negosiasyon dan konteks rezyon Lafrik de les e sid. E nou pe fer sa akoz lakor Cotonou i demande ki komansman 2008 i devret annan en nouvo kad komersyal ki diriz bann leta manm ACP e linyon eropeen me sa i form par en lot lakor ki pe ganny negosye.

Msye Speaker mon ti a kontan demande  alors ki nou lasanble i aprouv ratifikasyon sa lakor ki devan nou. Mersi bokou.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver, lev zot lanmen.   Preski inanim, vot mosyon in ganny aprouve. Okenn ki kont. Mon repete mosyon in ganny aprouve. Dezyenm mosyon mon’n ganny averti ki in ganny withdrawn. Nou pran trwazyenm mosyon.

 

MR NICHOLAS PREA

Mr Speaker mon napa lentansyon withdraw pour mwan, mon annan lentansyon prezante akoz konsern anmennen par plizyer group ki’n apros mwan – Mr Speaker ler mon dir plizyer group, mon annan 2 group zanfan lekol, enn i apartenir a en klib lanvironnman bann eco-clubs, mon annan plizyer group manm piblik ki’n osi apros mwan lo sa problenm e plizyer touris, viziter dan nou pei, in fer resorti ki nou annan en gro problenm avek sa ki konsern boutey plastik vid.

Mr Speaker parey mon’n dir bokou dimoun in fer resorti ki nou lavi e nou pei an zeneral pe eksperyans en presyon sorti kot bann dese domestic e komersyal e konsern ozordi i koman lotorite pe adres sa size, e nou koman bann lezislater kwa ki nou pe fer pou aport sipor pou tackle sa problenm.

Sa problenm waste management in osi ganny aborde par Minister lanvironnman a plizyer fwa me sa nouvo presyon mete ozordi par se sudden logmantasyon boutey plastik in definitivman kree en lot challenge pour sa minister.

Ozordi i en realite ki bokou plis dimoun pe konsonm delo dan boutey, soft drinks dan boutey e menm labwason alkolik dan bann boutey plastik.  Sa i en realite ki nou pe fer fas avek. Alors avek plis konsomasyon i vin plis problenm dispozisyon, ranmasaz, resiklaz e osi plis mwayen lespas lo  dumping site e osi avek mank responsabilite par serten i osi aport plis problenm salte partou dan tou kwen nou pei. Ozordi osi i annan plis prodikter tou kalite labwason ki pe servi sa bann boutey plastik pou vann zot prodwi e sa i enkli Seychelles Breweries, SMB, Tropical Rhum, Sodipak e bokou lezot bann prodikter delo mineral lo Mahe avek Praslin.

E la tou dernyenman, en semenn pase, nou’n annan nou en lot akter, ki fek aparet lo lasenn e sa i pa lot ki sa super market ki la lot kote, mon pa pe al negativ lo li me nou’n vwar ler nou’n pas la nou tou ki kantite boutey pepsi, 7up e delo mineral ki’n stack dan store e ki pe osi vwar son larout lo nou marse lokal.  Avek lentrodiksyon soft drinks dan pti boutey plastik par Seychelles Breweries e san okenn refundable deposit, sa problenm in agrave.  Bokou dimoun, sirtou bann zanfan i vwar li pli konvenab pou aste bann tel boutey, me koman zot dispose sa bann boutey apre sa i en problenm.

Ler napa en regilasyon oubyen en linisyativ pou kontrole oubyen antis bann konsomater, alors plizyer dimoun pa pran zot responsabilite e sa bann boutey plastik i ganny zete partou kote dan nou lanvironnman.

Ozordi ler ou regard otour nou, nou pa vwar bann gro boutey soft drinks akoz zot aport en deposit ki fer li i vo lapenn pou retourn sa kot boutikye. Me dan ka lezot sa pa aplikab. Kwa ki nou annan anterm resiklaz sa osi i tre pe.  E la mon ti a kontan fer resorti problenm ki SWAC pe fer fas avek lo kantite bann tel dese ki zot pe deal avek e presyon mete lo ranmasaz par sa lazans e lo nou dumping site Providence.

Mr Speaker mon mosyon pe senpleman demande ki nou reviz bann lezislasyon oubyen ranforsi sa ki deza la pour ki nou kapab trouv en solisyon pour en problenm ki pe agrave. Mon  fer resorti pli boner ki sa problenm pe vin deplizanpli grav.  Avek bann nouvote ki pe aparet lo marse, e presyon sorti kot nou menm koman konsomater.

Mr Speaker  ler mon retourn enpti pe dan le pase, mon mazin defen Madanm De St Jorre koman ansyen minis pour lanvironnman ki li i ti vreman, vreman tough lo bann tel keksoz. I pa ti ezite pou lans lager menm ki parfwa i ti ganny bann reaksyon negative dan lasosyete me i pa ti ezite pou ert tough. E avek bann tel keksoz e menm Mr Speaker mon rapel sa environmental levy ki li i ti deryer pou enpoze lo bann prodwi enporte tel ki pake twisties, ice lollies etc. E ozordi mon garanti bless her soul, si i ti ankor la, ozordi mon  asire i ti pou lans en lot lager kont sa nouvo fleo ki nou sosyete pe fer fas avek.

Mr Speaker me kantmenm sa Madanm Minis ti kit deryer pour nou  en keksoz ki petet ozordi nou’n met akote ki nou ti kapab servi pou sey adres sa sitiasyon.  Sa i EPA 1994, Environmental Proctection Act 1994. Rezon ki sa Act ti vin anplas i ti fer ki sa enn ki  nou ti deza annan la, 1988 i pa ti apropriye pou deal ek bann tel problenm ki nou sosyete ti pe fer fas avek depi Zanvye.  La mon pe dir si nou bezwen fer li atraver ledikasyon, lezislasyon, lalwa e menm ranforsi bann lofans annou fer li. Ozordi bann boutey plastik i ganny trouve zete partou dan tou kwen nou pei.  Ou mont dan lafore ou vwar li, ou al lo en lans pli izole si oule ou vwar li, ou al lo lasose, premye keksoz ki ou vwar flote lo lanmer i boutey plastik. E mon pa bezwen dir plis ki sa, dan nou kominote mon asire koman nou sorti la deor, premye keksoz ki nou pou vwar dan en kwen semen set en boutey plastik.

Msye Speaker EPA 1994 i fer plizyer provizyon pou safeguard nou lanvironnman. I annan serten clause ladan ki enportan ki nou site. No person shall throw, deposit or place any waste on or in any street or public place. Sa i clause 12 nimero 4.  clause 12 nimero 9 i fer provizyon pou en agency dan nou ka SWAC kontrole e regulate waste disposal, siperviz bann landrwa piblik osi kot bann tel dese i ganny zete. Clause 13 i fer provizyon pou annan plis resiklaz avek bi minimiz bann problenm waste disposal e sa ankor sa problenm boutey plastik i kapab tonm ladan direkteman.

Part 6 EPA i koz lo lofans, penalties e i menm detaye ki sa ki responsab pour en lofans zet salte dan bann landrwa piblik i kapab ganny fine ziska R5000.

Sa i fer mwan mazin sa deba enteresan ki ti leve dan nou premye lasanble ler sa spot fine ti pe ganny diskite. Me pourtan lasanble ti aprouve me ozordi ki distans nou ete ek sa lalwa. Konbyen bann offenders in ganny pini?

Mr Speaker Nasyon le 5 Zilyet 1994 ki mon annan en kopi la, i deklar sa Act koman en new comprehensive  laws proposed to the Assembly. Sa lartik i fer resorti ki sa Bill i adres bann konsern mazer lo lanvironnman ki’n ganny diskite par popilasyon pandan plizyer lannen.  Sa lartik i osi koz lo kreasyon e konsey lanvironnman ki pou enkli reprezantan bann lorganizasyon piblik e ki pou ede advise e prezant rekomandasyon avek Minis. Me tousala eski vreman zot pe fer zot travay.  Mon pa krwar ki zis mwan oubyen sa plizyer group dimoun konsernen ki’n fer sorti sa problenm.  Mon mosyon Mr Speaker  pe demande ki bann lalwa i ganny ranforsi e aksyon i ganny pran pour ki finalman nou kapab rezouir en lanvironnman prop e sen. Alor mon pe propoze ki gouvernman i enpoz serten mezir pli serye an sa ki konsern bann antrepriz ki pe servi boutey plastik.

Ranforsi oubyen reviz lalwa kont bann lofans, revwar nou mwayen resiklaz e ranforsi pli bon sirveyans partou dan pei, osi  la mon demande, mon fer en lapel spesyal avek minister ledikasyon e SBC pou zwe en rol pli for pou edik nou pep lo danze polisyon par sa nouvo fleo.  Anmenmtan ki Sesel pe kontinnyen defann son pozisyon koman sanpyon lanvironnman nou bezwen fer lantansyon, pli boner an prezantan son mosyon Onorab Faure ti  fer sorti ki fon ki pe ganny allocate dan 9enm EDF part of it i pou al pou solid waste management e mon espere – ankor Onorab Faure pa la, mon espere ki li osi dan son lentervansyon nou kapab ganny part of sa fund pou petet adres en tel problenm ki nou sosyete pe fer fas avek.  Wi, Mr Speaker nou bezwen walk the talk. Nou bezwen met lareg an aplikasyon e tou mwayen i ganny pran pou konbat nenport problenm ki pou met presyon lo nou lanvironnman.  Annou pa les devlopman fer nou perdi nou lidantite koman en sanpyon lanvironnman, koman en pei e en pep ki touzour krwar dan lapropte, alor annou ansanm isi dan sa lasanble aport sipor pour sa mosyon avek bi ki nou osi nou montre nou konsern e sansibiliz bann dimoun e demann gouvernman pou act now avan i tro tar.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonn sa mosyon.

 

MR ST ANGE

Segonde Msye Speaker.

 

MR BERNARD GEORGES

Msye Speaker mon ti a kontan dir de mo an sipor sa mosyon bomaten.  I pa en keksoz nouvo pour nou, nou regard televizyon toulezour, nou lir bann zournal etc, problenm polisyon e problenm rubbish, waste disposal i en problenm pour tou pei dan lemonn an antye e nou, nou pa en leksepsyon.  Tou pei i annan en fason pou regard bann menas ki nou lavi sofistike deplizanpli i anmennen avek nou planet.

Lotrozour mon ti pe lir en lartik kot L’Allemagne zot in entrodwir en sistenm dan supermarket kot ler ou’n aste ou bann keksoz, ou tir tou ou bann bann packaging ki pa enportan e ou kit li lanmenm la dan sa laboutik e  ou al kot ou avek zis sa ki ou bezwen.  Anything extra ou kit li la e i vin en lobligasyon lo sa laboutik pour li sort out sa problenm, olye ki ou, ou anmenn li kot ou e prezan ou bezwen met li dan en bin e dimoun pran sa bin retourn  avek dan en  landrwa.

L’Irlande zot in pas en mezir ki’n redwir sak plastik konsiderableman e ozordi sak plastik in vin en keksoz ase rar dan sa pei. Zot in ranplas li avek bann sak papye resiklab e zot in demann dimoun servi zot prop sak e pou al met zot konmisyon ladan.  L’Australie paregzanp i annan en sak ki fer nou lo sa kote latab kontan akoz zot apel li the green bag e i en sak ki ou aste pour $1 ou fold li, i vin groser en tablet sokola, ou met li dan ou sak, ler ou al shopping ou ouver li e i vin en sak ki ou met tou ou shopping ladan.  I annan tou sord kalite mezir ki pe ganny pran, Mr Speaker, pou konbat en fleo ki pe vin deplizanpli grav. E lonorab Prea in tous lo kekfwa sa morso ki  pli obvious e ki pli difisil pou trete, en boutey an ver ou kapab kraze, en boutey plastik i pli difisil, bann keksoz ki bio-degradable i ale, en boutey plastik oubyen en sak plastik i dir, i annan plizyer teori ant 400an e 10 mil an pour li kapab dezentegre, menm si nou pran 400an Mr Speaker set en peryod letan ki bokou, bokou tro gran.  Ozordi bann boutey plastik ki si ti egziste dan sa lepok ki Christopher Columbus avek Vasco Da Gama ti mansyonnen – pa Christopher Columbus me Vasco Da Gama ti’n kekfwa zet lo nou bann zil amirant ler i ti pe dekouver sa bann zil, ozordi ki sa bann boutey plastik ti ava pe dezentegre pour premye fwa.  Annou zis regard enm pti pe ki problenm  sa i kapab fer e nou vwar isi Providence ki sa set en problenm enorm.  Lonorab Pierre fek fer mwan mazinen ki en problenm avek  en boutey plastik se ki it takes up place.

Ou zet li dan en landfill e i pran tou sa plas ki i ete koman en boutey.

Msye Speaker mon krwar ki nou devret konsyan e aplik nou enm pti pe plis, vin enm pti pe pli pro-active parey nou kontan dir pou sey fer fas e trouv en solisyon.  Mwan personnelman mon pa krwar e la mon ava dir fer en pe avek Lonorab Prea, mon pa krwar ki en levy i neseserman the way to go e mon sir ki se pour sa rezon pour ki  sa bann prodikter pa’n met en levy lo sa  bann boutey akoz koman ou komans met en levy ou pricing structure i vin en problenm  e in the event nou’n vwar ki avek plis larzan ki dimoun i dispoze menm R1 ou R2 i annan serten  dimoun ki pa pour bother pou al re-rann sa boutey e boutey i reste la.

Mon pa osi krwar ki fer nou lalwa vin pli strikt i en fason pour nou konbat sa. Kekfwa sa se de mezir ki nou kapab konsidere me mon krwar Mr Speaker ki fason pour nou – e sa se sertennman sa ki bann lezot pei in trouve, fason pou konbat sa problenm se ledikasyon ek responsabilite.  Personnelman mwan sa ki mon ti a kontan vwar se ki pour bann boutey plastik avek pour bann sak plastik malgre ki sak plastik kekfwa pa en problenm osi mazer pour nou akoz dan bann lakour nou resikle li, nou servi li koman bin liner, nou met nou bann domestic waste ladan pour al met dan bin, kekfwa i pa en problenm osi mazer ki i ete dan bann lezot pei although li osi nou vwar li en pe tro souvan à l’abondant me pour boutey plastik  mon krwar ki san ki i kout bokou nou ti ava kapab dan tou bann lekol, lo bann lans dan bann lenstitisyon travay nou ti ava kapab annan e sa san gran kou en dedicated barik oubyen bwat pour ki sa bann keksoz, bann zanfan lekol i ale i met zot boutey plastik dan en landrwa apropriye, dan en landrwa spesifik, bann dimoun ki travay dan bann biro i met li dan landrwa spesifik, bann dimoun ki al lo lans avek en pe ledikasyon ek en pe plis responsabilite mon krwar nou ti ava kapab fer sa. E si sa ti arive, i ti ava bokou pli fasil pour SWAC anmenn tou sa bann keksoz dan bann landrwa dedicated e dan sa landrwa dedicated fer resiklaz parey i arive Seybrew konmela kot i ganny koupe e i ganny re-eksporte pour li vin fillers pour bann duvet, bann kousen, bann keksoz koumsa.  I annan fason pou fer e lekel ki kapab dir ki kekfwa sa i ava en lendistri pour en lantreprener Seselwa, enm pti biznes fer li e trouv son mwayen viv.

Mr Speaker mon krwar ki dan bann lezot landrwa kot napa sa bann fasilite,  dan tou bann kwen semen konmela nou vwar bann travayer SWAC, bann travayer lanbelisman  dan nou bann kominote dan nou bann distrik anmezir ki zot, zot pe netway dan bor semen, zot pe balye zot kapab anmas sa bann boutey e zot osi zot kapab si i annan en landrwa apropriye dan kwen nou bann distrik, deor sak magazen paregzanp se bann lezot pei ki’n fer sa bann boutey i kapab ganny met ladan e zot kapab ganny ranmase pou resikle a en lot peryod. Donk Mr Speaker mwan mon ti ava demann avek  bann lotorite konsernen regard en pe lo fors nou triy nou rubbish e at least pou komanse annou triy li ant disposable waste avek boutey plastik e sirtou dan bann landrwa kot i annan gro konsomasyon, otour bann laboutik dan lekol e dan bann plas travay obor bann take-away outlets, etc. Annou komans koumsa e mon krwar ki avek letan nou pep ava kapab ariv a sa degre responsabilite ki bann lezot pep narive dan bann lezot pei e nou ava kapab vwar en solisyon ase kour term a sa problenm.

 

MR SPEAKER

Okenn lot.

 

MR HERMINIE

Msye Speaker lo sa mosyon mon pou ekstrememan bref.  Mon krwar mosyon prezante par Onorab Prea i pe tous en problenm ki reel, en problenm ki ozordi partou dan tou kwen Sesel nou pe eksperyanse e problenm in agrave depi ler lentrodiksyon sa nouvo 50ml limonnad, cola, fanta,  etc, ki dezorme pou rezon ase drol, Seybrew i pa pe repran pour li grind li e resikle li e son konsekans li se ki bann dimoun, sirtou bann zanfan letan i fini servi sa bann boutey zot zet sa partou dan tou kwen.  In vin sitan en problenm Msye Speaker ki La Riviere Anglaise paregzanp kot mon 2 zanfan i al lekol, Headteacher in ban paran – well i pa kapab ban paran me in ban zanfan pou anmenn sa bann boutey 50ml lo school premises akoz in vin en problenm, dan tou kwen ou vwar li e sertennman akoz napa en R2 ki asosye avek li,  donk alors napa okenn incentives pour bann manrmay retourn avek sa bann boutey pour zot ganny zot R2.

Msye Speaker me selman nou bezwen get mosyon Onorab Prea dan en konteks pli global.  Avek devlopman rapid ki’n annan dan Sesel e ki ankor pe annan, in mansyonn SupaSave. I annan lezot laboutik, i annan Eden i annan en gro konpleks ki pe ganny fer laba, i annan lezot laboutik parey Carrefour lezot ankor ki pe vin met zot lipye dan Sesel, so ou kapab  mazinen nivo konsomasyon ki pou annan tre byento e nou, nou menm nou’n vwar ki nou pep i en pep ki konsonm en kantite.

Letan ou get la kot  SuperSave ou get sa kantite lake, zour apre zour, apre zour, ou vwar ou pe deal avek en pep ki par natir i konsonmen.  Anmenmtan ou al kot SMB laba osi i annan en ta dimoun, ou al Le Rocher laba osi i annan, Dockland osi i annan en gran lake, konmsi mon krwar i form parti nou kiltir e konsekaman sa problenm  waste management i pou reste en problenm reel.

I pa zis annan kestyon boutey ki  Onorab Prea in koz lo la, nou annan lezot ankor paregzanp can, konmela i annan tou sord kalite can,  aloe isi, aloe vera, whatever. Tou kalite ki ou kapab mazinen, dan tou kwen laboutik ou pas MPS, ou pas kot Tambi Plaisance tousala ou vwar e sa i rezilta liberalizasyon komers ki’n arive pandan sa dernyen 2an isi dan Sesel.  E pou vin pli pir letan bann keksoz parey labyer i ganny liberalize ou komans vwar Heineken can, Foster e lezot ankor.  E tou sa i anmenn nou lo zis en konklizyon ki annan en nesesite pour nou konsolid waste management dan Sesel aprenan kont sa devlopman rapid ki pe arive.

Msye Speaker Onorab in koz lo EPA, bokou nou ti la, bokou nou, nou  responsab pou fer EPA vin en lalwa, malgre EPA in  reisi dan serten  domenn, me i annan en landrwa kot EPA – mon mazinen sa i defi tou bann lalwa lanvironnman, se malgre son lobzektiv orizinal se pour sa ki nou appel legislate human behaviour, i pa arive si oule sanz sa konportman imen.  Sa boug ki pran sa can ki zete, ki pran son salte i zete, i konsyan son problenm polisyon e lefe son aksyon lo lanvironnman me pour en rezon ou en lot i tanpi.

Tou dernyenmman nou’n annan lepidemi Chikungunya me si Chikungunya in kapab propaz koumsa se non pa akoz minister lasante ti napa ase ensektisid, non, se akoz lakantite sours ki nou menm nou koman en nasyon nou’n met a dispozisyon moustik.  Ou annan bann bwat manze partou ranpli avek delo e i konsekaman i fer ki sa lepidemi in propaz pli vit ki nou ti ava ekspekte, so i pou neseser ki nou vin avek en progranm edikasyonnel agresiv, komans avek nou bann zanfan. I pour neseser pour nou enkilke en kiltir, en nouvo kiltir dan nou dimoun pour zot kapab apresye lenportans waste management. I fasil pour nou koz lo educate – parfwa dimoun i kapab annan konesans, en dimoun i konnen paregzanp ki si i fer sex ek en madanm ouswa en madanm ek en msye san en condom i annan en posibilite ki i ganny AIDS. Tou dimoun – si ou fer survey dan Sesel 99% dimoun i konn sa me  pourtan parey nou konnen en kantite bann zanfan ki pe ne ki pa  planifye akoz pour lasenp rezon ki en kantite aksyon seksyel pe arive  san condoms, malgre ki en dimoun i konnen ki sa i kapab fer li ganny en maladi. So nou annan en lot defi e sa se sa ki appel behaviour change.

E ozordi bokou pei, L’Amerique, La France partou zot pe entrodwir sa ki zot apel  bann behaviour change model ki kot ou pa zis donn ledikasyon me kot ou osi ou fer sa imen komans sanz en pe son konportman. Paregzanp si ou pou sorti Union Vale pou ou al Mont Buxton, i annan enm pti semen ki nou fek fer.  Be sa i vin en problenm akoz olye desann pli ba pour zot zet zot bann salte dan bin tou dimoun i pas dan sa pti semen al pran bis anler Mont Buxton e zis la akote in fer sa vin en gro dumping site, ranpli avek tou sord kalite salte, you name it, i ranpli ek lera, i ranpli ek moustik, i en problenm  konportman e ou kapab fer EDA vin pli sever, ou problenm pa rezourd unless ki ou met ou en environmental officer, 24erdtan pou spot fine tou dimoun ki zet zot plastik me i en legzersis dan futility akoz zour i pou vwar sa environment officer i pa pou zete, me le moman i vir son ledo ou vwar li rekomans avek son move labitid.

Msye Speaker se pour sa rezon ki nou bezwen vin pli entelizan dan lafason ki nou deal avek sa bann problenm lanvironnman. E mosyon Onorab Prea – konsern son mosyon, i osi konsern gouvernman ozordi e mon pa konnen si Onorab Prea – i kontan lir Nasyon en kantite, in  bezwen vwar ki a 3 repriz PS lanvironnman in monte lo televizyon pou esplike ki a se moman menm  ki nou pe koze i annan bann letid ek bann survey ki pe ganny fer pou gete ki mannyer pou tackle sa bann problenm sirtou problenm boutey.

Sa  bann boutey plastik kantmenm nou get zot la, zot tou zot parey i annan bann diferans fondamantal ki enportan dan zot resiklaz. I annan bann ki PET e sa zot kapab ganny resikle Seybrew e SMB ek Seybrew i de konpannyen ki servi sa, apre ou annan bann boutey PVC ki li son resiklaz en lot problenm ankor, ki bann lezot konpannyen paregzanp SODIPLAS lontan, Shell Plastic zot zot servi. So ou pe koz ou 2 diferan kalite teknolozi.  Lenformasyon ki mon annan a mon dispozisyon se ki i annan en negosyasyon serye ki pe arive pou Seybrew paregzanp contract out tou sa bann grinding.  Seybrew limenm li i annan en gro grinder ki zot oule contract out avek en dimoun ki enterese pour pran sa responsabilite pou kraz tou sa bann boutey. Me selman i anmenn avek li en kou e en dimoun i bezwen bear sa cost – e domaz ki Onorab Prea pa’n fer li.  Onorab Prea in zis dir entansifye isi, entansifye laba me konkretman limenm li i pa’n mansyonn narnyen konkretman pou dir kimannyer, kwa ki ou entansifye e ki pour son lenpak lo sosyete. Paregzanp si nou dir be oke, nou contract out, lekel ki pou pey sa boug, eski gouvernman i a pey sa boug, Seybrew koman en konpannyen prive eski i pou oule pey sa boug, eski sa i ganny pase lo konsomater, i bann issues ki ou bezwen deal avek letan ou pe rod solisyon ek en problenm. E ozordi gouvernman pe pran tousala, pe pran tou bann expert dan sa domenn, pe asize e pe gete ki pli bon fason pou rezourd sa problenm polisyon avek bann boutey plastik e polisyon an zeneral.

Nou bezwen rod en metod ki pratik, en metod ki pou anmenn rezilta. Onorab Georges in dir dan sa laboutik L’Australie kot i annan bann green dustbin bag ouswa ..

 

MR GEORGES

Green bag.

MR HERMINIE

….Green bag.  Mon ti krwar green bin bag. E in koz osi lo kot ou tir tou bann keksoz ki ou pa servi ou kit kot laboutik.  Mon pa konnen pour en kiltir petet Australie zot vwar sa i normal, me letan nou dir tou keksoz paregzanp ou pran en bwat fromaz, eski ou tir son bwat ou kit la, ou tir son – ki ou fer, ou al zis ek fromaz dan plastik ? Ki ou fer ?   Non, nou ti ava enteresan, petet zis pour en leklersisman akoz sa bann lide i enportan ki ou fer – kwa ki ou kit deryer.  Mon annan en bwat fromaz..

 

MR BERNARD GEORGES

Non, en bwat fromaz ou pa tir narnyen, ou al ek ou bwat kot ou.  Mon sipoze si ou aste en soulye, ou pran ou soulye ou kit son shoe box deryer, ou al ek son soulye parey nou tou ler nou aste en soulye Singapore oubyen L’Angleterre whatever nou kit son bwat dan son laboutik nou al avek.  I annan en karton avek 20 can oubyen 24 can, ou pran ou 24 can ou met dan ou green bag ou kit ou karton deryer, etc,  bann keksoz koumsa.

 

 

MR HERMINIE

Non, be selman le pwen ki ou’n fer e ki  mon ti oule re-anforsi lo la se ki nou bezwen vin avek bann metod ki pratik akoz i annan serten pratik ki ganny enkilke dan dimoun e en mosyon – sa mosyon ki onorab Prea in Anmennen – i pa fer premye fwa ki  sa mosyon i ganny anmennen dan lasanble nasyonal.  Depi ‘93 diferan mosyon dan sa direksyon in ganny anmennen e nou ava dakor ki koman en nasyon malgre ki nou’n fer en kantite lo nivo lanvironnman e lemonn an antye i ponp nou koman en pei prop, en pei ki ver, en pei kot nou bann lans i ankor tre zoli e ler ou konpar nou avek bann lezot pei i vreman nou en sanpyon lanvironnman parey Onorab Prea in oule fer sorti, sa nou bezwen tir sapo avek bann dimoun, bann pionye, bann dimoun parey  Madanm De St Jorre ki’n mansyonnen, bann lezot minis lanvironnman, Minis Jumeau ozordi ki pe lager pour nou reste sanpyon lanvironnman dan lemonn.

Me selman an sa ki konsern sa waste tou lezour la, waste dan lakour la i ankor annan en problenm fondamantal e mon krwar son sel solisyon a mon’n avi se ledikasyon enkilke en nouvo kiltir e nou bezwen komans avek nou bann manrmay dan lekol. Nou kapab try and legislate human behaviour me parey nou konnen souvann fwa i pa marse, menm mert ki kont lalwa, dimoun i kontinnyen komet mert so ou kapab mazinen pou zet en boutey, ki kalite lalwa ou bezwen pase pou anpes en dimoun zet en boutey.

Msye Speaker apre ki mon’n dir tou sa mo, mon napa okenn problenm avek sa mosyon Onorab Prea. I en konsern ki lo nou kote e lo kote gouvernman osi mon konnen zot pe pran li tre serye.  Bomaten ler mon’n koz ek reprezantan Seybrew zot in konfirmen ki zot an negosyasyon avanse avek Minister Lanvironnman e spesifikman avek Minis Jumeau lo ki fason Seybrew koman en konpannyen prive e gouvernman  i kapab travay ansanm pou esey rezourd sa problenm ki Onorab Prea in met devan sa lasanble ozordi bomaten.

Avek sa Msye Speaker nou a donn nou sipor sa mosyon e nou swet tou bann dimoun ki pe fer sa travay e bann  ki annan bann nouvo lide paregzanp sa enn ki Onorab Georges in anmennen pou met devan, ekri pour ki alafen defen nou ava annan nou en Sesel parey zot dir parey Cologne kot ni en bouson ou pa pou vwar ater.

 

 

 

MR DE COMMARMOND

Msye Speaker san antre dan bann repetisyon mon oule dir de pti mo lo sa mosyon; en  mosyon ki bon, me mon get li dan en konteks pli larz lo sa kestyon waste management parey Onorab Herminie in met devan. Anmenmtan ki mon reflesir lo la, mon vwar poudir malgre zefor ki Seybrew i kapab sey fer, malgre kantite ledikasyon ki ou kapab donnen mon krwar i annan keksoz plis ankor ki nou bezwen fer sirtou gouvernman; gouvernman i bezwen pran sa responsabilite pou fer li.

Mon pe mazinen la dizon nou tou nou’n edike – dan lakour nou pran nou bann salte nou separ li, tou nou bann bwat, bann can, bann plastik nou’n met li separe nou, nou edike, separe, ki nou fer avek prezan? Nou edike, nou separe, ki nou fer avek.  Mete ou met 3, 4 kalite bin dan bor semen, nou anmennen, nou telman edike, nou anmennen, sa bin pour sa bann ki degradab, sa enn la pour can, nou met dan sa dan dan sa bin pour can, plasti dan enn pour plastik, nou’n telman edike. Ki arive avek prezan ?  Still STAR pou vin pou pran, i a pran plastic i ava anmenn kot Seybrew enpe akoz pa tou laba ki pou kapab kraze, dizon  la i pe contract out sa nouvo dimoun ki ava soz – dizon Msye Prea limenm, nou anmenn sa bann ki pou kapab kraze avek sa bann masin laba me sa bann ki pa kapab kraze e pour bann can ki STAR pou fer avek, pou antere menm. Konmsi no matter what nou pou retourn  a sa problenm malgre zefor ki nou kapab sey fer me selman sa problenm nou pa pou kapab kontinnyen avek akoz still sa pei ki nou ladan la nou, nou detrwa pti zil ki nou annan, i pti, pti, i vilnerab, nou tou nou ensiste, nou bezwen devlope, nou tou nou oule viv parey eropeen parey lezot soz, si parey lontan ti kit zis bann limonnad dan bann boutey ki ou kapab kraze, zot pou konplent, zot pou dir la, la SPPF pe  fer nou bwar zis en kalite limonnad, pa le fer nou bwar lezot e nou dir napa ase demokrasi, pa ase liberalize, bezwen anmenn bann limonnad dan boutey plastik, pepsi, lot, lot, parey deor i annan, nou servi legzanp Maurice, mon rapel, nou’n deza diskit sa bann zafer plizyer fwa nou dan lasanble. Nou’n dir lopozisyon pou vini, pou dir servi legzanp Maurice, Maurice i annan tou, kimannyer nou nou pa kapab annan tou, alors SPPF pe fer soufer son pep, ensidswit. Oke, anmenn tou sa bann zafer but still parey mon dir i boils down to the same thing. I pa zis kestyon limonnad dan boutey plastik, i pa zis kestyon delo dan boutey plastik, i pa zis kestyon bann keksoz dan can oubyen menm fromaz dan son bwat, ou luncheon meat dan bann bwat, bef dan bwat ensidswit, kari poul dan bwat tou sa i annan osi lezot prodwi.   Be delwil, i annan delwil dan boutey plastik menm, en kantite lezot ankor.

Me selman parey mon dir pei i pti pti, byento napa landrwa – pour le moman Cascade la nou konpran, nou met bann zafer Cascade pe fini pe plen.  Lotrozour nou’n diskit mosyon, in anmennen, in dir pe fer nouvo kalite dump site, pli sofistike si oule, i pour plen ankor.  Sa problenm pou reste ek nou e i annan dezour nou pour napa landrwa. Pei i pti pti parey mon dir, nou tou nou oule devlope whatever ki nou oule fer, me i pour plen, pour napa landrwa pour nou zete.

Mwan mon pe lans en lapel la ek gouvernman, lapel ase serye, tre serye plito, gouvernman, nou lanvironnman nou nou pran li koman nimero enn. Se sa ki nou bargain pour nou ganny nou touris. Nou dir nou annan bon laverdir, ensidswit, ensidswit e nou lanvironnman i bezwen reste prop. E vre i bezwen reste prop. Sa i sa keksoz ki nou nou annan ki fransman nou pa kapab les tonbe, nou a les tonbe lezot. Sa enn la nou lanvironnman nou bezwen pran li byen oserye.

Alors mon krwar ki gouvernman si i anvi vreman servi nou lanvironnman pour nou al devan nou bezwen subsidize. Deor laba i annan ki’n dir dan le pase, paregzanp La France, serten lezot pei eropeen, zot subsidize kot i konsern zot prodwi agrikol.  Sanmenm sa ki fer li pli bon marse e vreman nou nou pa pou kapab compete ek sa. I fer nou prodwir sa ki nou plante isi, pour still pli ser ki sa ki enporte lo prodiksyon prodwi agrikol. Me selman nou kekfwa nou pa al telman dan sa direksyon, me nou lanvironnman telman ki i serye pour nou, mon krwar la nou bezwen subsidize, rod fason pour nou kapab deal. Letan mon dir subsidize sa vedir gouvernman i bezwen vwar, minister lanvironnman i bezwen vwar ek sekter prive, la gouvernman i bezwen pa al pran tou sala limenm e kit ek sekter prive.

Ou vwar dimoun pou kapab annan sa bann masin pou kapab deal ek sa. Plastik pour li, lezot bann zafer bwat, bann can pour li, nou pa kapab, napa landrwa pour nou met sa. Parey taler in dir si nou pou al anter sa pou al pran ankor 400 zan, 1000 an pour li al degrade, sepa si pou degrade menm. So nou pa kapab al pran sa risk.  So nou bezwen envestir e gouvernman la i bezwen zwe son rol li osi pour ki nou ganny opli vit posib, mwan mon dir opli vit posib akoz deza i enpe tar pour ki nou ganny bann keksoz neseser pour nou kapab tackle sa. Anmenmtan byensir son ledikasyon prezan i a osi ganny ogmante.  Nou bezwen vin pli edike e la nou bezwen serye ki vreman nou segregate sa bann kalite salte ki nou annan me i bezwen mars ansanm. Ou pa kapab dir nou zis edike apre menm ki ou’n separ ou salte ou pa konnen ki ou pou fer avek.

Vwala mon krwar mon pwen in ganny byen met devan, mon krwar nou konpran. E mon ti ava demande alors ki tout an siportan sa mosyon, mon ti a demande ki gouvernman oplivit posib i tackle sa problenm waste management sirtou kot bann keksoz ki pa degradab dan latmosfer, dan later. Nou bezwen seryezman rod bann masin, si non son lot solisyon se ki serten keksoz ki nou konnen nou pa pou kapab deal avek nou pa enporte.  Nou pa enporte si nou konnen i annan serten plastik ki nou pa kapab manage, nou pa fer vini keksoz dan sa kalite plastik. Nou dir oke si oule fer vin, mon pa konnen mwan si boutey delwil, paregzanp plastik nou pa pou kapab fer narnyen avek, zis nou pou zet dan lanvironnman, nou dir stop fer vini delwil ki son konteni, son boutey la i kapab ganny deal avek. E sa i aplik pour lezot kalite boutey e tou.  Petet konmsa nou a kapab vwar en solisyon pour sa problenm salte ki nou pe koze, sirtou sa bann kalite prodwir. Me nou bezwen opli vit posib fer li akoz vreman parey mon dir, letan  dump site in fini la, in fini plen – Providence, mon pa konnen kot pou al ouver ankor me i pour en problenm, en problenm ki nou pa pou kapab anmennen ofir-a-mezir.  Alors nou zenerasyon ki la, nou lasanble ki la mon krwar nou devret fortman met sa devan pour ki demen nou nou osi nou pa ganny blanmen par lot zenerasyon ki pe vini ki dir ki nou pa ti fer narnyen dan sa direksyon. Mon krwar i annan kantite ki gouvernman SPPF in fer me vwala sa bout final mon krwar i bezwen osi, gouvernman SPPF i annan sa responsabilite, sa sazes, sa gidans e i kapab fer li e i a fer li. Mersi bokou Msye Speaker, mon pou siport sa mosyon.

 

MR DAVID PIERRE

Mr Speaker mosyon ki devan nou i enn ki tre enteresan, i enn ki tre enportan e a mon’n avi Onorab Prea pa pe zis reponn konsern sa group zanfan ki ti vin vwar li oubyen sa group touris ki’n koz ek li lo sa size oubyen detrwa Seselwa me i pe reponn a konsern tou Seselwa. Tou dimoun i konsernen avek sa problenm e tou Seselwa ti a kontan vwar ki sa problenm imedyatman i ganny mete anba kontrol.  I enportan pour nou realize poudir nou lanvironnman i en aki ki servi nou, lepep Seselwa dan bokou sans, nou rezouir nou lanvironnman, nou zanfan i al dan lanmer, i al naze, i al relax. Touris e bokou zot i vin Sesel zisteman akoz son lanvironnman e Seselwa ki travay avek lendistri touris zisteman zot ganny zot lavi atraver sa.

So nou bezwen protez li, nou bezwen fer sir ki nou lendistri touris i kontinnyen grandi pour bann ki dan sa lendistri i gard zot plas travay me pa zis gard zot plas travay, zot vwar zot dan en sitiasyon kot touris vini e i depanse e ler zot depanse larzan i rantre e sa bann dimoun i ganny en pti logmantasyon saler from time to time e i permet zot viv pli byen.

Avek lefe ki popilasyon Sesel pe agrandi nou pou vwar plis sa bann boutey i ganny servi, plis delwil i ganny servi kot en lakour, dimoun i aste plis limonnad akoz i annan plis dimoun, plis delo i ganny konsonmen. Si dan en lakour kot i annan 4 dimoun, nou pe zet sepa 12 boutey delo par semenn en legzanp, then obviously ler i annan 5 dimoun kot sa lakour nou pou vwar 15 boutey ki pe ganny zete dan plas 12.  So lefe ki popilasyon i ogmante i fer ki sa problenm i vin pli grav e nou bezwen rod fason pour nou tackle sa problenm.

So i annan serten propozisyon ki kapab ganny etidye. Onorab Herminie in koz lo enn ki enteresan e ki tre enportan. In koz lo ledikasyon sirtou ledikasyon dan lekol me selman Mr Speaker ledikasyon i pa zis dan lekol, enportan ki nou fer li dan lekol akoz zanfan i kapab edik paran. I pa zis paran ki edik zanfan me zanfan i osi kapab edik paran. Me ledikasyon osi dan travay, ledikasyon osi dan kominote, nou bezwen combine tou sala pou fer li efektiv. Nou bezwen kapab motiv zanfan, nou bezwen kapab donn li sa kalite ledikasyon ki pour motiv li pour li anmenn sa dan son kominote e pour li anmenn sa dan lakour kot an retour parey mon’n dir i edik sa paran e motiv sa paran pou pans oubyen pou act dan sa direksyon.

Dezyenm keksoz se, Onorab De commarmond in koz en pti gin lo SWAC, in koz lo diferan dustbin kot ou kapab enpe met boutey etc. epi met bann cans, mwan osi mon annan en konsern lo la. Ozordi lafason ki salte pe ganny ranmase e lafason ki bann dimoun pe ganny peye pou ranmas sa salte, i annan pou fer avek mas, i annan pou fer avek pwa ki sa salte i annan. E annou pran boutey plastik paregzanp; boutey plastik i annan li en very low – sa materyo ki i ganny fer avek, i annan li en very low density. Ler i annan en very low density, ou pou ganny ou en gran volume, en pick-up 3 tonn paregzanp, ou pou ranpli li avek boutey plastic me ler i pou al anmenn laba kot SWAC, i pou mont lo sa balans, i pou peze i pou realize  poudir i pa pe ganny narnyen.  Son kou pour  li pran sa boutey plastik, son bennzin, son pick-up, son travayer, pour li pran son boutey plastik, anmenn laba paregzanp pou dispoze i pou realize poudir i pa pe ganny narnyen akoz son pwa, son density i sitan low, ou annan ou en gran volume me enm pti gin mas. So sa i en problenm ki nou bezwen get ladan.

En lot keksoz ki’n ganny koz lo la ki enportan i resiklaz. Onorab De Commarmond in fer sorti en pwen, vreman enportan.  Me mwan mon pou al en pti pe pli lwen. Mwan mon pou dir poudir gouvernman i bezwen rantre e donn bann kalite incentives ki neseser pou fer sir ki resiklaz i vin en keksoz ki reel dan sa pei. Gouvernman i bezwen realize poudir atraver lendistri touris, lanvironnman i prop, touris i vini, gouvernman i ranmas en bon pe reveni.  E petet i enportan pour li pran en proporsyon sa reveni pou fer sir ki resiklaz i vin en keksoz reel dan sa pei kot an retour i a kapab ede, sa i ava en bout, ede deal efektivman avek sa problenm.

Katriyenm pwen, nou’n koz lo EPA 1994. Onorab Prea in koz lo la, Onorab Herminie in koz lo la e mwan mon pe dir poudir annou get li pros, annou met an aplikasyon tou son bann demann dan la fason ki zot devret ganny met an aplikasyon.  Annou get li pli profonnman e the in event ki i annan serten keksoz ki manke, annou vwar, annou mete, e apre sa annou servi li dan en fason efektiv. Mon krwar si i annan morso lalwa ki la,  ki bon ki pour pozitiv, ki pou annan en lefe pozitiv, then nou bezwen fer sir ki nou met li a’n aplikasyon. Si i zis lo papye, Mr Speaker i pa pou servi nou dan narnyen.

Avan mon terminen, Onorab Herminie in koz enpti gin lo langazman. Langazman Minis pour lanvironnman, in koz lo langazman PS pour lanvironnman, mon vwar sa langazman me mon santi Mr Speaker ki i annan menm plis ki kapab ganny fer. Zis pou pran en legzanp, Onorab Herminie in osi mansyonn Chikungunya e 2 semenn pase, dan mon vizit ki mon pe fer dan mon distrik mon pe koz avek en zenn onm ki’n dir mwan poudir in telefonn kot lanvironnman pour en problenm ki ti lanmenm la obor, en problenm kot delo i akimile, prezan i dir mwan annefe  in ganny PS e i donn mwan nimero PS i dir mwan la la. Mon lev mon telefonn deswit e mon call PS pou demande ki i anvoy bann dimoun konsernen, bann dimoun responsab pou vin vwar e pou gete kwa ki nou kapab fer, me unfortunately until today nou pankor vwar personn.

So mon santi poudir malgre tou bann zefor, zot travay dir, en lanmen pour zot me malgre tou sa bann zefor mon santi poudir i annan ankor ki kapab ganny fer. Alors kot nou kapab amelyore, annou amelyore, kot nou devret reorganize, annou reorganize me annou travay pou fer li vin efektiv, pou fer li vin efikas pour ki ansanm nou kapab trouve en solisyon pour sa problenm ki grav e ki merit ganny en solisyon deswit.

 

MR NICHOLAS PREA

Mr Speaker mon anvi zis sit komansman sa Act, zis apre pour mwan kapab fer sorti en pwen. An Act to Provide for the Protection, Preservation and Improvement of the Environment. E ler ou regard ladan ou vwar plizyer clause kot, the Minister may – the Minister make regulations, the Minister may by notice, you name it. Sa Mr Speaker mon anvi fer sori sa pwen kot the protection of sa lanvironnman ki nou nou pe viv ladan, ki nou zanfan pe grandi ladan, remains under the responsibility of a ministry e pour le moman se the Ministry of Environment, tout-aler, anfen mon anvi remersi bann entervenan lo sa mosyon, plizyer pwen in ganny aborde lo paregzanp koman nou pour fund serten keksoz, paregzanp, serten lide pour nou kapab deal avek sa problenm e atraver bidze minister lanvironnman i annan en porsyon ki kapab ede.

Paregzanp Onorab De Commarmond in koz lo si en dimoun i pran sa linisyativ paregzanp pour contract sa masin pou fer resiklaz and all that lo limenm i pa pour fasil. Tou proze resiklaz dan lemonn i ganny subsidize, some, just to start with i ganny subsidize apre sa dimoun i al lo limenm. Me sa i enportan e ankor parey mon pe dir, gouvernman atraver Minister i bezwen rantre ladan e ede.

E en lot keksoz ankor, mon fer resorti taler, Onorab Herminie pe demande petet fon ankor kote pou sorti. Nou annan  nou en EDF e la nou pe koz lo nevyenm edisyon ki byento si nou Sesel nou pa met serten proze devan Linyon Eropeen sa ki Onorab Faure in prezante bomaten, i pou kit nou e anba la i fer provizyon pou ed nou avek nou solid  waste disposal e la kot si nou serye, nou kapab rantre e parey mon pe dir taler annou pa zis koze, annou act. Nou kapab rantre pour nou ganny sa additional funding e la nou ganny li anterm deviz etranzer kot si fodre rantre lezot mwayen, lezot lekipman nou kapab fer rantre, funded under EDF ki nou kapab bouz devan.

E mon pe dir sa Mr Speaker akoz mwan osi tou mon lo komite ansanm avek Onorab Faure kot pour le moman bokou lezot pei pe komans diskit dizyenm edisyon tandis ki nou Sesel nou annan en fon a very very good amount anba nevyenm edisyon  ki nou pankor rantre e i riske kit nou. Vwala en pti pe mon konsern e petet la mon lans sa  avek gouvernman pour nou act e rantre pour nou kapab kapitaliz lo la.

Mr Speaker, Onorab Georges in fer sorti lo menas problenm waste, problenm degradasyon, lespas etc. Wi, in fer sorti lo problenm ki i pa krwar ki levy pour en bon keksoz akoz finalman en levy, sa prodikter pou pas sa pri lo konsomater e konsomater ankor ki pou peye. Me dan bokou ka, dan bokou pei, en konsomater i pran sa levy koman en keksoz ki i pe ed li anmenmtan, i pe antis li pou li kapab pran son responsabilite, pour ki kapab avan i dispoz of en keksoz i zis think twice i dir be bon mon kapab retourn sa e mon ganny en keksoz an retour me anmenmtan  i annan doub keksoz par deryer, mon pe protez mon lanvironnman me anmenmtan mon pe ganny  R1 oubyen R2 refund.

En senp keksoz. Boutey lasos tomat ek lasos piman SMB, ozordi i annan en dimoun ki pe pase ki pe kolekte e marmay ler i vwar granmoun pe zet sa dan bin, marmay i ranmase i lave, ler in ganny 10, ler in ganny 20 i konnen kote sa dimoun i pase, i ale i ganny son pti R20 son R25 i touzour keksoz. Alors i en keksoz i mars 2 kote. I ankouraze pour ou pa zet sa keksoz dan ou lanvironnman e anmenmtan i donn ou en keksoz an retour.

Mr Speaker nou ki la e plizyer nou ki’n vwayaze nou’n vwar ki dan bokou pei, plizyer mezir i ganny servi pou ranmas serten dese e manage atraver sistenm resiklaz. Mon pran en legzanp Langleter kot parey taler Onorab De Commarmond in fer sorti, plizyer bin ki dedye a plizyer diferan dese, boutey plastik, boutey an ver, sak plastik, news paper, I mean papye, times and so on i ganny mete. E i enkwayab, i ganny servi byen. I enkrwayab. Ankor i en mwayen ledikasyon, i ganny servi byen e i annan son ler ki i annan serten lorganizasyon i pase, i ranmase, e sa i ganny anmennen kot bann lendistri  ki antreprann sa sistenm resiklaz. I fantastic Mr Speaker e menm prezan i fer ou anmenn sa dan ou lakour kot ou kapab sort out ou dese domestic. Bann ki degradab, bann ki ou bezwen depoz dan bann dedicated bins pour ou kapab fer resiklaz.

Mr Speaker Onorab Herminie in fer sorti kou devlopman ki nou bezwen fer fas avek. Wi nou bezwen devlope, i enportan pour nou devlope me anmenmtan pa akoz nou pe devlope parey mon’n dir ki nou bezwen oubliy oubyen met akote nou idantite.  Nou annan en keksoz ki nou’n donn nou lekor en non, i marse avek nou koman en sanpyon lanvironnman me anmenmtan nou bezwen prouve ki nou kapab protez nou lanvironnman.  Annou pa les devlopman oubliy oubyen zet nou lidantite.

Mon fer petet en pti remark avek nou vizit ki nou komite in fer Beijing tou dernyenman. I enkrwayab nivo lapropte ki ou vwar. Ou pa pou vwar en dimoun, e ler mon pe dir en dimoun, ou pa pou vwar ni menm en touris ki laba Beijing pe zet en pti tiket ater, en bouson ater whatever. Sa nivo lapropte i enkrwayab e ler mon ti demann nou gid ki ti avek nou, ki ti ansarz nou progranm, ankor i vin atraver sa laspe ledikasyon.

Me ankor parey petet Lonorab David Pierre in fer sorti, ledikasyon, menm dan lekol en zanfan sa ki i aprann i kapab edik son paran. Me anmenmtan si nou paran nou responsab, nou kapab komans  fer sa kot nou. I enkrwayab pour ler – Mr Speaker tou dernyenman mon ti al Anse Major, ler nou koz lo en pti lans petet pli izole ki dega ki ou vwar. Ek mwan ti annan en koup touris, sa madanm i en touris me son msye i travay isi lo kontra de-tanzantan. Sa ki ti enteresan se ki mon zanfan ti’n ariv lo lans avan e deswit – i zis montre ou kimannyer – ler ou kapab edik en zafan ki zot reaksyon. Lakantite boutey ki ti’n ganny washed ashore lo sa lans i ti enkrwayab.  I ti pour en lenpak negative lo sa koup, koman zot ti pou met lipye lo lans Anse Major, sorti lo ros pou tonm lo lans pou vwar sa bann keksoz lo lans.

Zis koman nou’n arive mon bann zanfan ti pe ranmas bann dernyen, dernyen met dan en sak deswit, met akote. Ler ou regard akote menm kot zot in mete, menm pli o dan ros, la kantite sa bann tel dese ki’n ganny zis dump. Mon pa konnen, mon asire ki i annan lezot ki responsab – ler mon al lo en lans Mr Speaker menm lo en zil, mon touzour annan en sak anplis avek mwan ki mon pran mon bann keksoz mon met dan en bato, si mon pe retourn dan en bato oubyen mon retourn apye akoz in fini vin leze, son konteni in fini  servi ladan, in fini vin leze, nou retourn avek nou met li dan en bin kot i ganny disposed of.

Vwala bann fason ki nou kapab zwe en rol, nou koman paran, nou koman lezislater pour nou kapab anmenn sa ledikasyon dan nou kominote. Onorab Herminie in koz lo behaviour change, la ankor en keksoz e mon krwar nou bezwen, nou sosyete i bezwen sa behaviour change. Konbyen fwa nou regard paregzanp sa larivyer deryer lapos. Bomaten nou vwar en kenzenn marmay, travayer SWAC ladan pe netwaye, ler i ariv midi enn er nou repas dan menm landrwa, bwat take away pe flote, sak plastik pe flote, boutey ki pe flote e tou sala zot find  their way down dan nou lanmer.

Mr Speaker wi mon krwar nou bezwen fer en analiz nou konsyans e al ver sa ki nou appel behaviour change. Mr Speaker nou ki la, nou ki pe koz an faver sa mosyon nou ki’n anmenn sa konsern, nou pe donn en push gouvernman atraver minister lanvironnman pour nou kapab adres sa problenm.

Parey mon’n dir e parey in ganny fer sorti, mon pa’n anvi koz en pti pe lo la taler an detay, mon okouran ki Seychelles Breweries pe siport serten linisyativ e pe siport serten diskisyon avek minister lanvironnman, avek gouvernman pour antreprann serten proze resiklaz.

Mon kontan ki Seychelles Breweries pe fer sa akoz anmenmtan, detanzantan nou vwar i pe kontribye dan bann proze lanvironnman pour nou kapab protez e gard nou lanvironnman e anmenmtan ler ou regarde i enn sa bann akter ki pe prodwi sa bann boutey alors ki li osi i pran son responsabilite.  E la mon al en pti pe lo pwen ki Onorab De Commarmond in fer sorti, petet gouvernman ankor atraver Minister Lanvironnman petet anba  EPA 1994 vwar ki kalite plastik  nou enporte dan sa pei ki nou a kapab finalman ganny en kalite plastik ki nou kapab go atraver sa process resiklaz ki nou kapab fer li retourn dan sa pei, i ganny servi dan en lot fason instead of ki nou vwar SWAC ki pe sey negosye dan en tel boutey plastik ki nou pa konnen ki pou arive demen, ki problenm ki pou arive avek nou dumping site demen.

Mr Speaker mon remersi bann ki’n entervenir e mon napa gran keksoz ankor pour dir, mon zis ti a kontan ki lotorite parey mon’n dir nou pa zis koze me annou walk the talk, annou rod solisyon. Mon asire nou annan dimoun ki ase  edike  dan gouvernman, dan minister lanvironnman e menm si nou napa lekspertiz isi, annou rod en pti pe lekspertiz a letranze, annou vwar akoz Beijing ki annan sepa konbyen milyon dimoun ki sirkile tou lezour i reste prop. Londres ozordi, Plizyer County, distrik, councils ki form the council of London ki antreprann plizyer proze e menm zot antre an serten konpetisyon parler pou gard zot landrwa prop, atraver ledikasyon and so on. Petet pour nou kapab nou osi antre ladan.

Annou rod lekspertiz si nou napa lekspertiz me  mon asire atraver tou sala e atraver ledikasyon, e atraver redonn sa pep son responsabilite nou pou vwar ki nou pei i retourn en pei prop e nou pou kapab ganny en solisyon pour sa bann tel dese.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Tou sa ki an faver lev zot lanmen.  Inanim. E avek sa nou’n fini pour ozordi.

 

The Assembly was on its rising adjourn to Tuesday 27 June 2006.