::
Home » Verbatim » Verbatim -- Third Term 2014 » Tuesday 30th September, 2014

Tuesday 30th September, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 30th September, 2014

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal.  Bonzour Minis ek son delegasyon.  Bonzour tou bann ki pe ekout nou dan lakour.

Ozordi, nou annan, nou pou komans avek 2 Bills bomaten.  Nou pou komans avek Bill Bidze Siplemanter par Minis Finans, Minis Pierre Laporte.  Me avan sa, mon ti oule fer 2 First Reading.

 

MADAM AG CLERK

This Act may be cited as the Supplementary Appropriation Act, 2014.

MR SPEAKER

Mon ti annan en Constitutional Post, Special Pension Bill.

MADAM AG CLERK

This Act may be cited as the Constitutional Post, Special Pension Act, 2014.

MR SPEAKER

Ok. Mon krwar nou’n tonm dakor lo ABC ki nou pou pran Supplimentary Appropriation Bill, Second Reading ozordi.  E parey ou konnen, i annan sa 7 days requirement. Nou pou bezwen en Mosyon pou nou kapab sispann sa, pou permet nou pou nou kapab pran sa Second Reading.  Okenn Mosyon?

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(1), mon move ki nou sot sa 7 day requirement pou nou kapab pran Second Reading. Mersi.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, mon segonn sa Mosyon.

 

MR SPEAKER

Bon, nou a pran en vot.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont.  Bon, sa i permet nou donk alors pou nou pran Second Reading.  Mon a ganny en Motion for Second Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 64(2), mon move ki nou lir sa Bill en dezyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

The Motion is seconded Mr Speaker, Sir.

 

MR SPEAKER

Bon, mon ava envit Minis pou entrodwir son Bill.

 

MINISTER PIERRE LAPORTE

Mr Speaker Lasanble Nasyonal, Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble, Leader Lopozisyon, bann Manm Onorab Lasanble Nasyonal, tou dimoun, bonzour.

Mr Speaker, mon isi ozordi pou prezant sa Lasanble avek Bidze Siplemanter pou 2014.  Parey nou pratik dan sa bann dernyen lannen, apre ki nou’n fer en revi Bidze Leta pou ziska milye lannen, nou’n vwar li neseser pou re-apropriy serten saving ki nou’n realize dan serten kategori depans ver bann nouvo bezwen ki nou’n idantifye e anmenmtan, propoz serten lezot depans ki ganny konsidere koman priyorite.  Me avan mon al pli lwen, mon ti a kontan prezant Lasanble avek en revi performans nou lekonomi e perspektiv pou larestan 2014.

Mr Speaker, nou kontinnyen prevwar en lekspansyon lekonomi Sesel pour 2014 me en krwasans pli modere ki lannen pase.  Dernyen previzyon ki nou lekip in fer se ki krwasans pou zis par anba 3 poursan sa lannen.  Sa bes par rapor avek lannen pase i prensipalman akoz Sekter Touris ki nou aktivite ekonomik prensipal in bese sa lannen.  Aktivite Sekter tel ki komers e konstriksyon i ekspekte ogmante, me prenan an kon lekonomi tourizm dan lekonomi global, sa in fer an gro ki pou rikord en bes dan nou krwasans, dan son totalite.  Alafen dezyenm kar lannen 2014, lakantite touris in bes par 1 poursan, konpare avek sa menm peryod an 2013.  I annan en bes dan larive touris sorti lo marse Eropeen, notaman Lafrans ek Itali.  Nou ekspekte kantmenm ki avek larive plis vol e plis zefor marketing, Lotorite konsernen, ki larive bann viziter a kapab akselere ver lafen sa lannen.  Nou’n osi anrezistre performans pozitiv dan lezot Sekter tel ki prodiksyon sigaret, enpe serten labwason, Sekter Transformasyon, Manufacturing parey nou dir, logmantasyon dan bann prodiksyon materyo konstriksyon, Sekter Lenformasyon ek Kominikasyon ki’n osi grandir.

To lenflasyon Mr Speaker, alafen Out, konpare a menm peryod an 2013 ti 0.8 poursan ki en devlopman pozitiv me avek depresyasyon dan valer Roupi resaman, nou ekspekte ki nivo lenflasyon pou kantmenm ogmante, disi lafen lannen.

Mr Speaker, sa lannen dan Sekter Domestik, nou’n osi vwar en akselerasyon dan demann pou konsonmasyon ki reflekte plizyer fakter, enkli lefe logmantasyon saler ki ti komanse sa lannen e ki’n ogmant pouvwar lasa e lentrodiksyon serten Scheme tel ki SME Scheme e sibvansyon pou bann dimoun ki pe aste zot premye lakaz.  Kredi par Labank Komersyal anver Sekter prive depi komansman lannen in ogmant par 12 poursan.

Mr Speaker, menm si nou vwar lakantite deviz etranzer ki’n antre dan sistenm ogmante, reveni aktivite Tourizm limenm in bese par plis ki 5 poursan e akoz sa bes dan lakantite deviz etranzer dan sistenm, sa i pa sifizan pou satisfer logmantasyon dan demann.  E avek demann ki’n sirpas reveni, rezilta i ki pour sa premye 6 mwan, nou Roupi in depresye par plis ki 8 poursan, konpare alafen lannen 2013.  Anplis, sa in kree en sityasyon dan marse deviz, kot pou lapremyer fwa depi 2008, nou’n vwar en sityasyon kot Labank i pe pran plis letan pou satisfer bezwen deviz etranzer, sirtou pou bann gro kliyan.

Mr Speaker, sa bann devlopman i defi ki dan marse deviz etranzer e dan nou balans peyman an zeneral, i nesesit en lazisteman enportan delapar Gouvernman pou nou redwir demann e parey zot ava obzerve, Labank Santral in konsiderableman redwir lakantite likidite dan sistenm e permet to lentere pou ogmante.  Anmenmtan, Minister Finans in osi pran serten mezir lo son kote, sirtou an enpozan en limit tre strikt lo abilite bann Minister e Lazans Gouvernman pou anploy nouvo staff.  Nou’n osi enpoz serten limitasyon lo serten sa bann Scheme Loan.

Mr Speaker, Gouvernman e Labank Santral i konsider sa lazisteman pou en polisi fiskal e moneter pli sere koman tre neseser pou nou sirmont sa bann difikilte dan marse deviz ki nou’n vwar.  Sa bann mezir i enpe similer ki nou ti komans fer an 2008 e i ti permet nou pei sorti dan kriz ki nou ti ladan.  Nou sityasyon i tre lwen avek sa nivo ki nou ti ladan an 2008, me toudmenm, nou bezwen tre pridan e reste tre disiplinen pou nou sirmont sa koudvan ki nou pe pas ladan ansemoman.

Pou lenstan, nou pa’n vwar li apropriye pou Labank Santral entervenir dan marse deviz akoz nou bezwen les to lesanz zwe son rol pou ede aziste sa en balans ant demann e supply.  Toutfwa, nou kit nou opsyon ouver pou en lentervansyon si a en moman apropriye, sa i neseser.  E dan sa lalinny, mon osi averti okenn biznes ou endividi ki pe gard bann gran kantite deviz pou fer atansyon akoz dan ka lentervansyon, sa i riske anmenn bann pert finansye enportan pou zot.

Mr Speaker, mon ava al en pti moman prezan lo performans fiskal.  Deplizanpli, i enportan pou Gouvernman kontinnyen son latas pou zer lo Sekter Fiskal, pou fer ki i solid e pou asire ki nou akonplir nou bann lobzektiv pou redwir nou det Nasyonal pou li vin pli soutenab.  Anmenn det piblik par anba 50 poursan nou GDP i reste enn nou bann target fondamantal dan nou reform ekonomik.  Sa i vedir ki anmezir ki nou entrodwir bann mezir moneter pou kapab zer lenflasyon e stabiliz nou to lesanz, nou polisi bidzeter i osi bezwen ganny aziste pou konsolid zefor pou nou protez nou lekonomi e asire ki nou bann lobzektiv fiskal e det i ganny akonplir.

Mr Speaker, inisyalman pour sa lannen, nou sirplis bidzeter ti’n ganny prozekte pou en sonm R720.9 milyon, ki ekivalan 3.9 poursan nou GDP.  Pou sa premye 6 mwan, nou’n akonplir en sirplis R656.9 milyon, oubyen 3.6 poursan.  Pou sa rezon, dan nou revi milye lannen, nou’n vwar li neseser pou nou ogmant nou sirplis pou ariv ziska R785.9 milyon, swa 4.2 poursan nou GDP.  Sa i pou materyalize an servan bann savings pou finans bann proze e progranm ki bann Minister pa pe kapab materyalize pour sa lannen e repriyoritiz sa bann Fon lo bann lezot priyorite Gouvernman ki pe ganny idantifye.  Dan sa prosesis, sa in fer ki nou’n kapab fer en saving R65 milyon, swa 0.3 poursan ki enportan, pour ki alafen lannen, nou stok det i ekspekte ariv 60 poursan GDP.  Prozeksyon lo reveni in ganny revize a en sonm R6.098 bilyon pandan revi milye lannen, konpare avek 6.199 bilyon ki ti’n ganny prozekte pou Bidze lannen 2014.  Sa i en bes Mr Speaker, dan revizyon par en sonm R101.6 milyon me par kont, sa bes i prensipalman akoz bokou bann grants ouswa don ki nou ti pe ekspekte pour sa lannen pa’n materyalize.  Sa i fer ki nou ekspekte en bes ekivalan 2 poursan nou GDP an total, pou reveni.

Par kont Mr Speaker, sa bes dan reveni in arive menm si reveni tax i R70 milyon par lao prozeksyon bidzeter, ki ekivalan 4 poursan nou GDP.  Sa i gras a en bon performans pour sa lannen dan tax lo valer azoute, trade tax e income tax, ki reflekte lo logmantasyon dan lenportasyon e osi dan saler respektivman.  Sa i fer ki sa bon performans in ede pou stabiliz bes dan koleksyon business tax e parkont, lezot tax divers in osi bese.  Pour reveni non tax, sa in ganny prozekte pou en sonm R713 milyon dan nou revi lannen 2014.  Sa i pli o ki sa R656.6 milyon ki’n ganny prozekte pour sa lannen.

Sa logmantasyon Mr Speaker, i an vi nou performans, prensipalman dan passenger service fees e osi dan koleksyon fees e fines par FIU e lezot.  Depans total, mwen lentere in ganny revize a en sonm R5.312 milyon, konpare avek Bidze 2014.  Sa i reprezant en rediksyon R186 milyon dan depans, an vi ki detrwa proze ki ti’n sipoze ganny finanse par bann don pa pe ganny materyalize, parey mon’n dir.

Mr Speaker, anplis ki sa saving dan depans, en rediksyon dan Bidze pou en sonm R166.3 milyon atraver Gouvernman, i pe ganny osi propoze.  Sa i fer ki Gouvernman pou kapab repriyoritiz sa R166 milyon e pou redistribye li dan bann lezot nouvo depans e proze e progranm Gouvernman pou en sonm R224.193, dapre nou legzersis revi dan milye lannen.  Sa i vedir ki resours finansyer adisyonnel pour sa Bidze, ler nou pe pran Bidze Siplemanter 224 milyon e nou pe retir sa saving ki nou’n realize, i selman en sonm R57.8 milyon ki Gouvernman pe demande anplis.

Mr Speaker, mon pou al rapidman met lo plis detay Bidze Siplemanter 2014.  Parey mon’n dir, mon pe vin devan sa Lasanble Mr Speaker, pou rod laprouvasyon en Bidze Siplemanter pou en sonm R224 milyon, 192 mil, 597, 11 sou, ki mon pou detaye tre byento.

Saler.  Mr Speaker, en sonm R34.133 milyon pe ganny demande koman depans adisyonnel pou saler.  Sa sonm i reprezant selman zis 15 poursan dan sonm total ki pe ganny demande anba Bidze Siplemanter e pou ganny distribye konm swivan.

Departman pou bann Lantrepriz Devlopman e Inovasyon Biznes ki’n fek ganny formen i bezwen en sonm adisyonnel R426.8 mil pou pey saler bann anplwaye ki pe okip bann plas kle dan sa nouvo departman ki nou Gouvernman in vwar li neseser pou akselere.

En sonm R303.5 milyon pe ganny demande pou finans lapwentman bann pozisyon kle dan Departman Zafer Legal, pou amelyor servis ki sa Lofis i ofer piblik.

Departman Depans i bezwen finansman adisyonnel pou en sonm R6.3 milyon, pou zot kapab ogmant lafors.

Minister Zafer Entern ek Transpor i bezwen en sonm adisyonnel R11.2 milyon pou finans bann nouvo pos ki’n ganny vwar koman kritik dan sa Minister, pou pey saler bann anplwaye ki deza pe travay e ki Bidze pa’n ase.  Anplis Mr Speaker, sa i pou ale ver shift allowance pou Lapolis e pou finans Scheme of Service pou Departman Imigrasyon e Civil Status.

Minister Resours Natirel i bezwen en sonm R92.36 milyon pou li finans osi serten nouvo pos ki’n ganny konsidere koman neseser.

En sonm R5.9 milyon i neseser Mr Speaker, pou Minister Lasante, Finans e Lanplwa dan bann nouvo graduates e bann lezot nouvo pozisyon kle.  Lazistasyon dan Scheme of Service pou bann Dental Therapist, ki elev nivo detrwa zot bann pozisyon e asiste avek zot bann allowances.

Lazans Transpor Lo Later i bezwen en sonm adisyonnel R1.38 milyon pou finans bann overtime.  Anplis, en sonm R8.5 milyon adisyonnel i bezwen pour Lofis Prezidan, Departman Lazenes, Departman Ladministrasyon, Zidisyer, Lofis Public Appeals Board, Minister Finans, Trade and Investment, Minister Zafer Etranzer, Minister Labita e Lakaz, Minister Lanvironnman, Minister Lenerzi e Servis Rescue e Servis Tenny Dife pou kouver saler bann staff.

Mr Speaker, rapidman lo Goods and Services, Byen e Servis.  En sonm R43.5 milyon adisyonnel i neseser pou finans Goods and Services.  Sa i reprezant 19.4 poursan dan total Bidze Siplemanter ki mon pe met devan Lasanble ozordi e sa i konm swivan.

Departman Ladefans i bezwen en sonm R7.4 milyon anplis ki ti’n ganny bidzete pour 2014, pou finans reparasyon bato Andromanche.

Minister Lasante i bezwen en sonm R26.3 anplis ki ti’n bidzete, pou aste latizann.  Pou note Mr Speaker, sa sonm ti’n ganny bidzete anba en grant, en don ki ti pou sorti kot Gouvernman Endyen ki malerezman pa’n materyalize.  Alor nou’n bezwen trouv nesesite pou finans li dan Bidze.

En sonm R6.99 milyon i neseser pou fer ki Lazans Landscape and Waste Management i kapab aziste saler bann pti Kontrakter netwayaz, an vi revizyon dan saler minimonm sa lannen.

Gouvernman pe osi demann en sonm adisyonnel R3.2 milyon pou bann lezot Minister ki annan en deficit dan zot Bidze e ki’n ganny vwar neseser pandan sa lekzersis pou asiste zot.

En total R13.5 milyon pe ganny osi demande pour bann lezot Goods and Services, pou kapab kouver depans tel ki overseas travel e professional consultancy e bann sa ki nou apel enforcing visits of dignatories, vizit bann dimoun enportan ki vizit nou pei.

Rapidman Mr Speaker, mon pou al lo transfer pou bann progranm santral Gouvernman.  Transfer pou sa bann progranm i bezwen en sonm R129.5 milyon, ki ekivalan 57 poursan sonm total ki pe ganny demande dan sa Bidze Siplemanter.

En sonm R112 milyon i neseser pou Gouvernman kapab onor son langazman avek Air Seychelles, koman parti Lagreman ki ti sinnyen avek Etihad an 2012.  Sa i a fer ki en sonm 5 milyon Dolar dan sa 10 milyon Dolar ki ti form par sa Lagreman pou enzeksyon Kapital ant Gouvernman ek Etihad pou ganny peye e anplis ki sa, nou pe met en sonm R3.5 milyon Dolar, ki form par bann det komersyal, lie a Lease Agreement ki ti la depi avan ki Etihad ti merge avek Air Seychelles.

Mr Speaker, R8 milyon i neseser pou kouver kou adisyonnel SPTC.  Answit, Gouvernman i bezwen R8.9 milyon adisyonnel pour bann lezot resours dan bann lezot Lazans.  Sa i enkli Scheme of Service pour bann Public Health Officers e Public Health Field Assistants.

Logmantasyon dan lakantite overtime ki SBC i peye e osi pou kouver saler ki manke pour sa bann Lazans.

Mr Speaker, zot pou kapab vwar plis detay dan sa bann dokiman ki’n ganny soumete.  E lo sa pwen osi, mon ti a kontan fer resorti ki Gouvernman pe met a dispozisyon preparasyon Zwe de Zil a en sonm R5.7 milyon pour sa lannen.

Mr Speaker, finalman.  Gouvernman i bezwen en sonm R92.9 milyon adisyonnel pou kouver subscription to International Organisation e osi capital subscription pou bann lezot Lorganizasyon, an vi revizyon dan detrwa nou bann kontribisyon konm parti nou bann komitman enternasyonal.

Mr Speaker, pou terminen, mon demann Lasanble Nasyonal son sipor pou aprouv sa Bidze Siplemanter 2014 e pou regilariz depans ki nou’n anvizaze fer pandan sa lannen e ki pou ganny aprouve pour Bidze 2014.  Mon prezan rekomann Lasanble pou laprouvasyon Bill e mon remersi zot.

 

MR SPEAKER

Bon, deba i ouver.  Onorab Pillay.

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi bokou Mr Speaker.  Bonzour Minis.  Bonzour Mr Speaker.

Mr Speaker, ler mon’n ekout Minis, mon krwar i tre enportan pou nou fer le pwen lo serten keksoz tre enportan, an relasyon avek sa prezantasyon ki in fer, avan ki in al dan deba, well, dan son diskisyon an sa ki konsern sa Supplementary Estimate pour sa lannen.  Akoz ler mon’n ekout Minis, mon’n vwar poudir i annan serten eleman an sa ki konsern nou performans ekonomik e baze lo sa rapor ki Minister Finans in pibliye.  Sa mid-year economic and fiscal outlook, i pe montre nou serten tandans ki mon krwar nou bezwen komans met anba microscope pou regarde si i annan serten keksoz ki nou kapab fer pou mitigate lenpakt sa bann keksoz.  Par egzanp Mr Speaker, ler nou pe vwar presyon ki annan ozordi lo lekonomi, atraver bann lenportasyon.  I kler ki i annan bann Sekter ki lenportasyon ki zot pe fer i pe met bann additional pressures lo lekonomi e se sa ki pe annan en lenpakt osi mazer lo lafason ki nou lekonomi pe performen.  Par egzanp, an sa ki konsern lenportasyon petrol e osi lenportasyon veykil e lenportasyon lezot goods.  E dan en konteks kot tourism li, pa vreman ki in desann me ki i flat, i pa’n improve, i pa’n desann.  Mon krwar ki Minister Finans osi i bezwen fer serten travay pou vwar ki bann lezot mezir nou bezwen pran pou travay dan diversifikasyon nou baz ekonomik, pour ki nou kapab pa vin over reliant lo bann staple industries ki nou deza annan, me rod lezot fason pou nou kapab fer lekonomi avanse, kontinnyen grandir, kan sa bann Sekter kle pa pe performen.  Mon konnen i pa en task fasil, me selman ler mon’n ekout Minis, i kler ki sa bann performans dan sa bann Sekter osi in anmenn nou a le pwen kot nou pe bezwen anmenn en Supplementary Estimate pandan sa lannen.

Me lo en lot kote, nou bezwen osi dir ki malgre in annan sa bann defi, lekonomi in still performen, up to the point ki Minister Finans in vwar ki, baze lo performans ekonomik, nou kapab anmenn en Supplementary Estimate dan sa lannen, pou nou kapab siport bann Minister, bann Lazans ki annan serten aktivite ki zot bezwen fer.  Bann aktivite kle.  An sa ki konsern par egzanp, recruitment bann dimoun pou bann critical post e sa i neseser pou ki nou kapab kontinnyen agrandir.  Me selman, en keksoz ki mon krwar i devret ganny klarifye se nou bezwen osi vwar lafason ki nou selekte sa bann Minister, ki nou pe provide sa bann critical post e analize osi, dan bann lezot areas kot i bezwen annan serten growth, akoz nou pa pe osi met menm lanfaz lo recruitment pou bann post ki neseser pou nou kapab fer sir ki Schemes par egzanp i kapab mars pli byen.  La mon sit en legzanp par egzanp, dan domenn small business financingWhether or not nou bezwen additional personnel.  Me selman mon krwar esansyelman i en tre bon pwen sa Bidze, ki nou vwar poudir nou pe move towards recruitment dan bann areas ki nou bezwen fer li.

En pwen selman ki mon ti oule klarifye Mr Speaker.  Mon ti a kontan Minis dan son summing up si i ti a kapab tous lo la se, i annan bann Minister ki nou pa pe vwar lo sa Supplementary Estimate.  Kestyon ki mon ti pe demande par egzanp si eski sa bann Minister, zot in vwar fason pou fer serten savings pandan lannen e si atraver sa bann savings prezan, zot in kapab restriktir zot lekor, fer bann sanzman striktirel ki’n permet zot servi sa bann savings pou fer serten aktivite ki petet pa’n demande ki zot anmenn larzan anplis.  Sa pour mwan i tre enportan Mr Speaker akoz ler nou regard serten bann diferan Lazans ki ganny prezante isi, i osi raise le pwen kimannyer management Finans pe ganny fer dan sa bann Lazans e whether sa bann management Finans i devret kapab ganny improve.  E la mon ti a kontan demann Minis pou met lanfaz lo rol ki Public Monitoring Enterprise Commission pe zwe, pour ki kapab asire ki bann diferan Departman e bann Lazans i fer en travay enpe pli aprofondi lo lafason ki zot kapab pli byen manage zot Bidze, sirtou avek lefe ki nou pe vwar sa ralanti dan sa growth ki nou ti pe ekspekte dan lekonomi.

Mr Speaker, mon krwar osi nou Lasanble i annan en rol tre enportan pou zwe an sa ki konsern edik nou popilasyon as to why osi nou bezwen Supplementary Estimate, an relasyon avek bann grants e bann donasyon ki pa’n materyalize.  Mon krwar tou dimoun a rapel ki pandan lannen, nou’n koz bokou lo sa Indian line of credit me nou’n vwar osi en sanzman Gouvernman an Lenn.  E parey dan tou bann sirkonstans kot i annan bann sanzman Gouvernman, bann keksoz ki’n ganny negosye oparavan i tend to sanze akoz i annan serten lezot eleman ki antre, bann lezot fakter ki antre, ki nou, nou bezwen prezan met an konsiderasyon ler nou pe prepar en Supplementary Estimate, pou bann Lazans ki ti pou esansyelman benefisye atraver sa bann lines of credit.

Me i enportan toudmenm pou nou realize ki whilst sa bann Lazans pe benefisye ek sa bann lines of credit, nou bezwen osi vwar whether sa bann larzan ki pe ganny donnen a sa moman dan lannen i osi ganny byen servi.  E mon krwar se sa ki nou pep pe demande.  Nou pep in konpran nesesite.  Mon krwar nou pep in very mature an sa ki konsern lafason ki nou lekomi pe fonksyonnen.  Nou konnen ki nou pou bezwen annan Supplementary Estimate.  I pa toultan ki nou pou kapab prevwar tou depans ki bezwen ganny fer.  Oubyen i annan bann depans adisyonnel ki bezwen ganny fer.  Me i enportan kimannyer sa bann Lazans i servi sa bann larzan ki zot gannyen, dorenavan la, i ganny demontre dan en improvement dan lefikasite sa servis ki zot osi pe donnen.

Mr Speaker, en lot pwen enportan mon krwar ki nou bezwen soulinnyen se ki mon krwar Minister Finans in fer en tre bon travay.  Gouvernman in fer en tre bon travay pou li prepar en Supplementary Estimate ki rezonnab.  Rezonnab dan le sans ki bann amounts ki nou pe vwar i bann amounts ki rezonnab, ki fer sans.  Dan konteks kot nou ete ozordi e an relasyon avek performans fiskal nou pei.  E sa mon krwar i en pwen ki nou bezwen soulinnyen.  Mon ti ava apresye ki sa i le sel Supplementary Estimate ki nou pou gannyen pandan sa lannen.  Mon krwar ki sa osi i montre en zefor par Gouvernman pou kontrol lafason ki nou lekonomi i ganny zere e pou asire ki dan la zerans nou lekonomi, nou pe fer tou fason posib pou nou ensure efficiency me osi asire ki depans dan larzan piblik i ganny fer dan en fason pli byen e dan en fason pli transparan.  En fason pli efikas.  E sa pour mwan osi i en pwen tre, tre enportan ki nou bezwen soulinnyen.

Me malgre sa Mr Speaker, i annan serten pwen spesifik ki mon ti oule fer e mon ti a kontan raise sa bann pwen akoz mon santi poudir i ase enportan.  Par egzanp, i annan serten Scheme ki annan anplas, nou bezwen osi vwar whether sa bann Scheme e asize e mazinen e asire ki sa bann Scheme i annan en lenpakt lo nou popilasyon.  En Scheme which speaks to me la letan mon pe regard sa dokiman Mr Speaker, se sa Fuel Incentive Scheme for Fishermen.  Mon krwar ki nou bezwen vwar, nou bezwen kapab vwar, si nou pe donn, nou pe met sa Scheme anplas, sa sipor anplas, sa sipor i bezwen translate dan en amelyorasyon kou lavi pour nou dimoun.  E mon krwar la i enportan ki serten travay i ganny fer pou monitor kimannyer sa Scheme i ganny enplimante me pou osi regard dinamik sa Scheme, an relasyon avek pri pwason ki dimoun pe peye out there, akoz sa i fondamantal.  Nou pa pe kapab dir ki nou pe met larzan dan en Scheme, me nou pa pou vwar en tonbe, en retonbe sibstansyel ki benefisye konsomater, ki benefisye nou pep.  Sa i tre, tre enportan.

Mr Speaker, lo en lot kote, mon vwar ki nou pe donn Seychelles Fire and Rescue Services Agency en additional larzan e mon krwar sa i tre, tre enportan pou ankouraz nou bann Firemen ki mon krwar i bann dimoun ki fer en travay tre, tre enportan e souvandfwa, i bann handsome heroes dan nou pei.  E sa mon krwar i en pwen tre, tre enportan ki nou bezwen fer.

Dan lezot kote Mr Speaker par egzanp, mon osi vwar ki nou pe osi regard nou bann travayer an sa ki konsern dan Departman Ministry of Land Use and Housing.  Ok.  E nou vwar lakantite travay ki sa Minister pe fer, an relasyon avek devlopman.  An relasyon avek asire ki nou annan nou en stok lakaz pou nou kapab kontinnyen meet nou Policy pour nou asire ki nou dimoun i annan en twa konvenab e mon byen kontan ki at least sa Minister, an sa ki konsern welfare zot travayer, saler zot travayer in ganny konsidere an sa ki konsern sa Bidze.

Me i osi annan lezot Minister, par egzanp Minister Ledikasyon.  E mon profit sa lokazyon pou swet tou Teachers en ‘Happy Teachers Week,’ ki osi bezwen serten regarde e vwar kimannyer osi nou kapab kontinnyen davantaz siport sa bann Teachers.  Mon pa oule fer en deba konmsi mon pe fer en deba lo Bidze lafen lannen, me selman i enportan a sa moman pou raise sa bann pwen akoz nou vwar poudir i pou annan serten koze, serten lopinnyon as to kimannyer sa enn in ganny sa, sa enn pa’n gannyen.  E mon krwar i enportan ki ler nou eksplike, nou fer konpran ekzakteman as to dan sa peryod lannen kot nou ete, as to why i pli efikas, i pli neseser pou nou siport sa Minister, siport sa particular Department as oppose to sa lot.

Mr Speaker, mon’n kouver sa bann pwen ki mon ti anvi kouver an relasyon avek bann Minister konsernen, me la mon ti oule regard en pti pe dan domenn sosyal as well, Mr Speaker.  E mon vwar par egzanp, i annan serten transfer, Public Sector, an sa ki konsern Public Health Authority, National Youth Council, National AIDS Council, Mont Royale, National Sports Council.  Mon krwar nou bezwen osi fer serten travay pou vwar kimannyer lenplimantasyon progranm sa bann diferan Lazans pe ale e pou asire ki vizavi lenplimantasyon sa bann progranm, nou pe kapab osi siport sa demars ki nou pe fer pou nou kapab deal avek serten bann malez sosyal ki nou annan dan nou pei.  E mon krwar la osi, Minister Finans i bezwen al delavan, pou li kapab regarde kimannyer sa bann progranm pe performen vizavi Bidze ki nou pe met alokasyon.

Mr Speaker, pou konklir, mon krwar ki pou mwan, i fer mwan en tre gran plezir pou vwar ki parey mon’n dir oparavan, Minister Finans in vin avek en Supplementary Estimate pour sa lannen e in target bann Departman e bann progranm mon krwar ki neseser, malgre mon ti a voudre vwar serten lezot progranm ganny targete.  Mon konpran i annan en limit resours.  E avek sa mon pou donn mon sipor sa Proze de Lwa.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Volcere.

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis, bonzour tou koleg Manm.  Bonzour tou dimoun ki alekout.

Mr Speaker, nou trouv nou ankor dan en peryod letan, dan en lot lannen kot nou pe al debat lo en lot Bidze Siplemanter, prezante parey labitid par Minis pour Finans.

Mr Speaker, sa moman ki nou ladan, se letan kot nou’n arive dan lannen, pour mwan i normal ki en tel size parey i vin devan nou Lasanble.  Mon apresye avek sa ki pe arive ozordi akoz parey in toultan ganny demande isi dan sa Lasanble, si Gouvernman i santi i bezwen depans larzan anplis ki sa Bidze anyel ti’n fer provizyon, Minis pour Finans ki reprezant Gouvernman i bezwen vin devan nou Lasanble pou demann sa laprouvasyon.  Se sa ki pe ganny fer ozordi.

Ankor enn fwa Mr Speaker, sa i fer le sel Bidze Siplemanter ki pe ganny prezante devan nou Lasanble pou sa lannen.  Sa i fer 2an konsekitiv ki en tel keksoz i ganny fer.  Alor, mon ti a kontan felisit Gouvernman atraver Minis Finans, pou gard zot parol e onor zot komitman ki zot ti fer ek pep Seselwa, atraver nou Lasanble.

Mr Speaker, ozordi Minis Finans in vin demann nou pou aprouv en sonm en pti pe plis ki R224 milyon, avan ki Gouvernman, atraver bann diferan Minister, Lazans ek Departman i kapab depanse.  Parey mon toultan dir e plizyer mon bann lezot koleg in deza dir isi dan sa Lasanble.  Pour mwan, en Bidze Siplemanter i en zouti, en mwayen ki en Gouvernman i servi pou li kapab asire ki son lekonomi i kontinnyen fonksyonnen.  I osi kapab ganny vwar, petet koman en fason pou kontrol depans akoz parfwa petet, i annan tandans pou bann Minister, Departman oubyen Lazans depanse san petet neseserman avek bokou kontrol, sirtou lo komansman lannen.

Mr Speaker, sa petet akoz avek bokou presyon ki zot pe gannyen avek nou menm nou isi dan sa Lasanble, oubyen avek menm presyon sorti andeor.  Annou pa bliye ki bann Minister pa zanmen ganny lakantite Bidze ki zot demande, menm si pou zot, zot vwar ki zot bezwen sa larzan pou zot enplimant zot progranm e pou kapab meyer delivre pour nou pep.  Alor, kan sa ki mon’n fek koz lo la i arive, en Bidze Siplemanter i kapab antre, me tan ki nou annan lespas fiskal.

Mr Speaker, dan sa sirkonstans ki devan nou ozordi, Minis pour Finans in garanti nou oubyen in eksplik nou ki apre ki zot in fer zot revi, zot in vwar ki i annan posibilite pou nou kapab fer antre en Bidze Siplemanter.  Ler Gouvernman i prepar son Bidze pour lannen ki pe vini, i fer analiz lo bann sif presedan.  I fer analiz lo lakantite reveni ki i ekspekte anmase, pou li kapab kalkil depans ki i kapab fer, an relasyon avek sa larzan ki i pe al ekspekte anmase.

Mr Speaker, an dot mo, sa i bann forecast ki ganny fer e baze lo la, i allocate oubyen i redistribye sa ki i ekspekte anmase avek bann diferan Minister ek Lazans, baze enpe lo sa ki zot ti’n demande.  Me parey mon’n dir avan, sa ki bann Minister i gannyen, nou konnen i pa zanmen neseserman sa ki zot ti’n demande oparavan.  Si sa i leka, alor i normal ki letan i annan posibilite, letan ki nou lekonomi i kontinnyen performen, i normal ki sa bann Departman oubyen Minister i ganny asiste pou zot kapab kontinnyen enplimant zot progranm, oubyen demar serten zot proze ki zot ti’n planifye pour lannen, me ki ti’n bezwen ganny met on hold.

Mr Speaker, en Bidze Siplemanter i kapab osi ganny vwar koman en zouti ki kapab larg lanmen bann Minister, pou servi enn nou term kreol.  En lekonomi pa kapab reste statik.  I bezwen kontinnyen bouze e pou li kontinnyen bouze, i bezwen annan larzan ki pe kontinnyen sanz lanmen.  Alor, en Bidze Siplemanter i osi en lot fason kot larzan i ganny re-enzekte dan nou lekonomi e sa i fer ki bann biznes i kontinnyen fonksyonnen e lanplwa i kontinnyen ganny kree.

Mr Speaker, en lot rezon mon sipor pour sa Bidze Siplemanter ki devan nou i vin akoz menm si i paret ki i reprezant en gro sonm, me ladan i annan bokou savings ki’n ganny fer, parey Minis in eksplik nou.  An dot mo, bokou sa bann depans ki pe ganny vwar dan sa dokiman i bann depans ki nou Lasanble ti’n deza aprouve, me pou serten rezon, bann Minister pa’n kapab depanse.

Mr Speaker, dan son prezantasyon, Minis pour Finans in osi koz lo performans nou lekonomi.  In mansyonn bann diferan Sekter nou lekonomi, bann ki pe fer byen e osi bann ki pa pe fer byen, dapre ki ti’n ganny targete.  En Sekter kle ki in koz lo la se Sekter Tourizm.  Parey nou tou nou konnen, tourizm i sa Sekter kle ki mazorite nou i depan lo la.  I sa Sekter ki anmenn plis reveni pour nou pei e si zanmen, nou annan en gro problenm avek sa Sekter, nou lekonomi pou san dout dan bokou problenm.

Mr Speaker, me ler mon fer en analiz lo sa Sekter, i vre ki pour sa lannen, nou pe eksperyans en rediksyon dan lakantite viziter ki vin vizit nou, konpare avek menm peryod lannen pase.  E sa nou pe dir ki i pe anmenn en lefe lo nou growth akoz mwens larzan pe antre dan nou pei.  Me en kestyon ki mon ti a kontan demande Mr Speaker.  Eski pandan bann lannen ki’n pase e ziska ozordi an 2014, eski reveni ki nou pei pe fer avek Lendistri Touris pe vreman antre dan nou lekonomi?  Ki poursantaz reveni ki biznes touris i fer, pe antre dan nou lekonomi?  Eski in deza annan en analiz oubyen letid ki’n ganny fer pou vwar ki kantite larzan ki sa Lendistri pe fer, ki reste andeor nou pei?  Eski sa i normal Mr Speaker?  Alor, i enportan ki nou get sa Sekter dan tou son laspe.  Annou rode oli tou sa larzan ki sa Lendistri i fer.  Mr Speaker, akoz ler mon fer analiz, mon refleksyon i fer mwan krwar ki bokou larzan ki ganny fer dan sa biznes touris pa pe antre dan nou lekonomi.  Me pourtan, nou Sesel ki pe ganny vann.  Dan en tel ka, ki nou fer Mr Speaker?  Petet Minis ava annan en larepons pou donn nou dan son reply.

Mr Speaker, amonavi, si nou anvi ki nou lekonomi, sa pti lekonomi i kontinnyen fleri, nou tou ki pe travay e fer biznes dan sa pei, nou bezwen zwe nou rol e pran nou responsabilite o serye.  Nou pa kapab vann nou labote, vann nou lanvironnman, vann nou lans pour 100 Dolar par nwit, me zis 50 Dolar ki antre dan Sesel.  Sa 50 Dolar i al pou bann Letablisman kontinnyen fonksyonnen, oubyen pour sa group yot kontinnyen sirkil dan nou lanmer.  Me avek ki nou peye pou netway e repar sa lanvironnman ki sa bann viziter pe afekte, letan ki zot pe enjoy zot vakans ?

Mr Speaker, dan sa Bidze Siplemanter, i annan en sonm R844 mil ki pe ganny allocate avek SRC, ki pe kouver saler bann expatriates, bann Ostralyen ki pe travay dan sa Departman.  Mon krwar ki sa i byen akoz mon santi ki dan sa Lazans, i bezwen bann dimoun, bann Zofisye ki vreman kalifye, pou donn en koudmen nou bann travayer lokal pou kapab fer sa travay ki amonavi, i pa toultan fasil.  SRC i sa Lazans ki responsab pou anmas reveni atraver tax pou nou pei.  Alors, i enportan ki sa Lazans i ganny tou sipor, an term mendev kalifye pou li kapab delivre pour sa pep Seselwa.

Mr Speaker, dan nou oversight role ki nou pe fer lo FPAC, Komite Finans nou Lasanble, nou vwar ki i annan serten defayans dan lafason ki reveni pe ganny anmase.  Alor pour mwan, i enportan ki sa Lotorite i ganny ranforsi, pou li kapab fer byen son louvraz.

Mr Speaker, akoz si nou pa anmas ase tax ki nou devret pe anmase, ankor nou pou vwar bann trou vid dan nou lekonomi.  Si nou napa ase mendev kalifye pou kapab lager kont serten biznesmenn malonnet, nou pou kontinnyen anmas mwens tax ki nou devret pe anmase e nou pep pa pou zouir bann benefis ki zot ti a kapab zouri.

Mr Speaker, mon sipor pour sa Bidze Siplemanter i vin osi akoz ladan, mon vwar bann sonm, menm si i ase eleve, pe al pour bann Minister kle.  En legzanp.  Anba Goods and Services, Minister Lasante pe ganny en sonm R26 milyon e sa pe ganny allocate avek sa Minister pou aste latizann pou tret nou Seselwa.  Parey Minis in eksplik nou e mon koleg Onorab Pillay in koz lo la, sa sonm pe ganny allocate ek sa Minister akoz en grant ki pa’n kapab materyalize avek Lenn.  Alors, sa Minister i bezwen sa larzan pou li kapab aste latizann pou sonny nou bann Seselwa.  Mr Speaker, Minister Lasante pe ganny sa sonm i zistifye, akoz nou pa kapab les nou pep mor kan nou annan mwayen pou donn zot swen neseser.

Mr Speaker, en Scheme ki nou toultan koz lo la isi dan sa Lasanble se sa Scheme pou bann peser, atraver SFA.  Menm si mon koleg in koz lo la, me mon santi ki nou pep deor, zot annan konsern vizavi sa Scheme.  La ankor, nou vwar en sonm R1.6 milyon ki pe ganny allocate pour sa Scheme.

Mr Speaker, nou pa kont ki nou bann peser i ganny asiste, me kestyon ki nou pe demande, eski nou pep, lepep deor pe benefisye atraver sa Scheme?

Mr Speaker, ler mon pas dan sa Bidze Siplemanter, mon pa vwar okenn sonm ki’n ganny allocate avek Minister Lanvironnman pou adres bann problenm desarz oubyen drenaz dan distrik.  Me pourtan nou konnen, lefe ki sezon lapli pe vini, mon distrik parmi lezot, kot nou sibir bokou lefe dezas pandan lannen.  Mon pe demande si sa Minister in demann okenn resours pou kapab ede rezourd lenpakt ki lapli i kapab anmennen, sirtou dan sa letan Desanm ki nou ladan.

Mr Speaker, avek sa detrwa mo ki mon’n koz lo la, mon pou byensir donn mon sipor sa Bill e mon ti a demann mon bann koleg pou zot osi siport sa Bidze Siplemanter, ki anfen Gouvernman i kapab kontinnyen fonksyonnen e nou pep a kontinnyen benefisye atraver larzan ki nou pei i fer.  Mersi Mr Speaker.

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mwan mon kontan ozordi.  I kler ki sa lannen nou pou annan nou zis en sel Bidze Siplemanter.  Pli ale, Minister Finans, nou Gouvernman, Gouvernman parti Lepep i pe improve lo sa kote.  Nou vwar nou’n sorti nou dan bann letan kot nou’n annan plizyer Bidze Siplemanter e la nou’n ariv dan bann letan kot nou annan zis en Bidze Siplemanter.  E sa i akseptab par bann norm enternasyonal e bann pei osi, bann Lorganizasyon ki pe swiv sa reform ki nou’n anbark lo la depi 2008.  I akseptab pou ki sa bann keksoz koumsa i ganny fer.  E i akseptab pou plizyer rezon akoz 1, si nou rapel byen, Minis Finans letan in vin dan nou Lasanble pour Bidze, in eksplik nou ki sa lannen nou pou dan semen.  Savedir, pandan lannen, son Minister i pou arete, i pou gete kimannyer depans Gouvernman pe ale.  Mid-term review i pou ganny fer dan en fason pou vwar ki kalite lazistaz ki pou ganny fer avek depans Gouvernman pandan lannen.  E sa mon vwar.  Sa Bidze Siplemanter in ganny fer zisteman enpe dan sa direksyon pou vwar kote ki depans nou pe al anplis, kote nou’n nobou fer savings, kote i annan larzan ki nou’n bidzete, i pa pou ganny depanse e kote osi i annan serten Bidze ki’n ganny koupe me ki petet la, ou kapab revwar li, redonn enpe sa Departman, sa Gouvernman pou li kapab fonksyonn pli byen pou zisteman, anmenn progranm e lobzektif Gouvernman pli devan, dan en fason ki lepep a benefisye.

Nou vwar osi ki avek sa Bidze Siplemanter, i annan en relasyon avek progranm ki Gouvernman pe al anbark lo la.  Nou pou improve ankor.  Mon annan sa konviksyon.  Mon annan sa lespwar poudir pou annan amelyorasyon akoz Gouvernman i annan 2 keksoz ki i pe sey fer la, Minister Finans.  Enn se sa PPBB Progranm.  Sa Program Based Budgeting la ki pe ganny fer i montre poudir alavenir, pou annan plis disiplin lo lafason ki depans Gouvernman i ganny organize.  E anmenmtan, Minister Finans in met an pratik, in met anplas en sistenm odit entern ki pe marse pou vwar koman depans Gouvernman i ganny pli byen zere.  Sa i bann mezir konkret, bann mezir kler, koman alavenir, nou pe ekspekte vwar en rediksyon, si fodre, napa ditou Bidze Siplemanter, or, enn parey nou pe dir, i akseptab a kondisyon i pe adres sa bann keksoz ki nou’n mansyonnen.

Mr Speaker, avek sa Bidze Siplemanter ki Minister Finans in met devan nou la, i kler ki i annan serten keksoz ki vin of necessity.  Ki neseser ganny fer.  Par egzanp, nou vwar kot en landrwa kot vreman chapeau i devret ganny leve avek se kot Fire Rescue laba.  Fire and Rescue Services, en landrwa kot konmsi bann dimoun pe travay e pe donn rezilta.  Trankil dan zot kwen, me rezilta i la.  Mon krwar en landrwa la kot Seselwa koman en pep, nou pe lev sapo avek sa Lorganizasyon, nou dir keep it up.  Zot pe fer en bon travay e nou rekonnet e la nou vwar renimerasyon i devret ganny gete.  Nou devret vwar zot kondisyon e aranz zot saler pou ki zot dan en sityasyon pli akseptab, pou ki zot donn nou en pli bon deal.

Lezot landrwa ankor ki nou vwar poudir dan sa Bidze Siplemanter i annan en bon pe landrwa kot saler pe ganny regle.  I normal.  Nou vwar poudir i annan lazistaz ki bezwen ganny fer akoz pri lavi in monte.  Nou’n vwar poudir nou Roupi in devalye, therefore, i enportan dan serten landrwa ki saler i ganny regete.  E nou note ki plen landrwa la, ankontan depi son SBC partou, logmantasyon i pe annan.  Overtime ensidswit e nou note sa bann landrwa ki en kantite larzan pe al ganny mete, in ganny mete deza dan sa Bidze Siplemanter pou revwar serten kondisyon.  I annan landrwa kot zot pe anploy nouvo dimoun ankor, i fantastik.  Mon krwar nou devret osi, dan Bidze ki vini lafen lannen, vwar osi serten lezot saler, serten lezot dimoun ki bezwen ganny gete.  I annan bann Carer, bann Pansyon bann vye dimoun.  Petet ou konnen.  Lot zour en dimoun la, son Pansyon, 2950.  Be fer li vin 3000.  Ou konpran.  Senp pti keksoz.  Pa ni bokou pe demande.  En pti gin anplis, ou met li lo en sif ron.  Sa dimoun i konmsi:- pa ok kimannyer, me selman en pti amelyorasyon.  I pa vin bokou sa.  Konmsi en pti pe sa bann pti keksoz ki nou devret pe regarde, pe touse, dan Bidze kekfwa ki ava vin devan nou.

Me toutfwa Mr Speaker, mon annan dout dan serten landrwa kot nou pe donn anplis depans, dan sa Bidze Siplemanter.  Mon vwar i annan landrwa kot mon pa pe satisfe.  Mon pa pe satiste e pa zis mwan.  Me lepep.  Plizyer area.  Mon a donn legzanp konkret.  Mon a donn ou par egzanp dan Landscape and Waste Management Agency. La nou annan problenm la.  I pa kapab nou pe donn larzan ankor sa Lorganizasyon, sa Agency, me Cascade, 5 semen segonder ki nou’n fer i annan 3an/4an pase, toulezan nou pe met lo Bidze nou pe dir sa 5 semen i bezwen ganny netwaye e nanryen pa ganny fer.  E la nou pe donn ankor sa Agency larzan?  Mon annan problenm la.  Mon pa dakor.  Konmela nou ti pou al vot lo bout par bout sa Bidze Siplemanter, sa enn mon pa ti pou vot lo la.  Ouswa mon ti pou vot non.  Ou konpran mwan?  So, mon demande ki Minister Finans i al gete.  I pa kapab.  Mwan mon pe dir Cascade, mon asire i annan lezot distrik osi kot ou annan semen ki pa pe ganny met lo lalis pou netwaye.  Selman, i annan serten kalite zafer ki pe pase laba, ki mon poz mon lekor kestyon.  Mon krwar nou merit kler en pti pe tors laba dan sa landrwa pou vwar ki zot donn nou en pli bon valer pou larzan ki ganny mete dan sa Departman.

En lot landrwa ki mwan osi mon pa satisfe e ki mon krwar bokou pep Seselwa pa satisfe se sa kestyon fuel incentive.  Mon bann koleg in mansyonnen taler.  Nou pa kapab pe donn fuel incentive, anmenmtan nou vwar poudir pri pwason i monte dan en fason egzorbitan.  Nou vwar ki anmenmtan, napa pwason osi.  I annan en problenm.  Nou vwar poudir i annan osi labi dan sa fuel incentive laba.  So, nou demande ki tors i ganny klere osi dan sa area, pour ki nou vwar vreman kwa ki pe pase.  Eski sa ki merit ganny sa incentive pe gannyen?  Eski i annan ki pa merit gannyen, i pe gannyen?  Ou a donn fuel incentive petet dimoun ki pou zis pou al lapes epi nou pa vwar ditou pwason?  Eski petet zot devret petet pa gannyen?  I don’t know. Ou vwar.  Nou devret pe gete.  Eski ou pou donn fuel incentive bato ki pou ale, i pran drog i anmennen?  Kestyon nou pe poze e ki nou tou mon krwar nou merit pran konsern lo la.

Lot landrwa ankor ki mon annan kestyon, ki mon pa tro, tro dakor se kot FIU.  Nou pe donn ankor larzan FIU pou rod plis dimoun pou aranz saler ensidswit.  Be FIU selman li i sipoze ed nou dan bann lalit kont drog, kont blansisaz larzan and what not, selman nou vwar poudir i annan improvement zot merit fer.  Tou dimoun i vwar lekel ki zot devret investigate, selman zot ki pa vwar pou investigate.  Nou demande pour ki la osi i annan improvement dan lafason ki zot depans sa larzan, lafason ki zot devret donn Seselwa en pli bon rannman pou sa larzan ki nou pe met dan zot lanmen laba.

En lot landrwa ankor ki nou merit annan improvement se kot SRC.  I byen.  Nou pe donn larzan la pou ogmant pou overtime kot SRCSRC laba kot i kolekte reveni.  Nou annan problenm.  Lot zour, Minister Finans in vin dir nou dan Lasanble kot koleksyon reveni i konsernen.  Savedir, i annan landrwa nou pa pe kolekte ase reveni.  Nou’n vwar poudir koleksyon reveni in desann e pa zis kote kot touris, me enpe partou.  E sa i annan lefe lo problenm ki nou vwar nou pe gannyen dan pei ozordi.  Kestyon sa foreign exchange i pa balanse ek sa larzan Roupi ki nou annan.  Nou merit kolekte osi plis reveni.  I byen.  Nou pe ogmant zot larzan laba.  Overtime ensidswit.  Pe rekrit Ostralyen.  Dakor.  Be donn nou en pli bon deal.  Annou kolekte kot fodre kolekte.  I annan bann gro, gro konpannyen mon’n dir lot zour ki pa pe kolekte ditou reveni.  Annou anmase.  Ou konpran.  Ou pa kapab ganny ou, mon pa konnen mwan, konpannyen konstriksyon par egzanp first class, selman son social and corporate responsibility i dir ou napa biznes, i pa pou donnen.  Napa biznes selman pe ogmante, pe ogmante, pe ogmante.  Lakantite konpannyen ki pe ogmante, selman napa biznes.  I annan problenm.  So, mon demande ki sa Departman SRC al osi fer en pli bon travay pou anmenn plis reveni pour nou pei.

En lot landrwa se nou SBC.  SBC la nou vwar pe al donn li saler ankor.  Pe al donn li osi plis larzan pou li kapab donn overtime.  I neseser.  Mon krwar bann Zournalis dan nou pei i ganny mal peye.  Mon krwar zot saler i merit pli byen, pou zot kapab donn nou en pli bon deal.  Me anmenmtan, nou dir SBC aranz li.  Nou dir SBC donn sa Medya, sa Nouvel ki zot donnen, fer Seselwa satisfe avek.  La lot zour mon’n vwar, avek Air Seychelles zot pe konmsi al en pti gin.  Mon krwar in ganny dir arete osi.  Ou konpran.  Nou bezwen donn Seselwa valer pou son larzan.  SBC i la pou fer konnen ki pe pase dan pei.  Pou edik nou dimoun.  I bezwen zwe pli byen son rol.

Mr Speaker, dernyen bout mon a tous lo la se nou Air Seychelles.  Mon vwar en kantite larzan la.  10 milyon whatever pou Air Seychelles.  I vre.  Nou annan en kondisyon mon krwar avek Etihad laba, ki bezwen donnen Air Seychelles.  Mon krwar nou anretar ek sa.  Nou bezwen donnen.  Me anmenmtan, nou vwar nou annan en problenm.  Si nou vwar problenm avek touris pe desann, enn bann responsabilite se Air Seychelles. I bezwen anmenn nou touris la.  Nou pe depans sa larzan ek li pou li anmenn sa touris dan sa pei.  E la nou pe vwar problenm ki pe arive.  Touris i oule vini, laba Lerop i dir i oule vin direk.  Air Seychelles, mwan mon pa konnen kote mwan.  Si pou al donn licence Seychelles Airlines, si – pour mwan, pa enterese ek sa mwan.  Mwan mon enterese vwar sa touris.  Sa larzan ki nou pe donnen la, sa touris i vin dan pei direk.  Kimannyer i kapab ouver lalinny laba Tanzania.  Laba kot drog i ete, i ok pou ouver lalinny?  Non, non.  Serye konmsi.  Nou bezwen remazin ankor enpe letan nou pe fer sa bann depans Gouvernman.  Ou konpran.  Nou tou nou konnen ki pe pase dan pei.  Tou dimoun i konnen.  Sa kalite zafer, konmsi nou ki nou pe dir se ki Air Seychelles, kimannyer zot al deal avek laba kot Etihad ensidswit.  Sa bann ki dan sa domenn zot konnen.  Selman nou ki nou pe dir, pep Seselwa, through the Assembly, nou pe dir anmenn nou touris direk.  Lekel ki anmennen pe enport me anmenn li la pou ki nou ganny nou touris ava ogmante.  Larzan, touris ava ogmante dan pei, pou ki nou pa pas dan sa bann problenm ki nou pe pas ladan.

Vwala Mr Speaker, avek sa, nou a siport Minis avek son Bidze Siplemanter.  Nou vwar i annan bann merit ladan.  I annan improvement.  Me vwala bann area ki nou’n adrese.  Mon krwar i enportan ki Minister Finans i regard de pros e dan Bidze ki pe vini i ava annan improvement e nou a vwar pli byen kimannyer nou pe ale dan sa pei, nou pe avans devan dan sa pei, pou ki lepep ki nou reprezante i santi li benefisye e non pa retourn an aryer.  Mersi bokou Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Minis avek ou delegasyon.  Bonzour tou Manm koleg Onorab e bonzour tou bann ki alekout.

Mr Speaker, mon’n ekout Minis atantivman, an relasyon avek son prezantasyon ki in fer bomaten pou sa demann ki i pe vin fer avek Lasanble Nasyonal.  Minis in donn en revi lo performans ekonomik up to now e dan son revi, Minis in tous en size enportan ki Tourism.  Minis in fer kler ki lakantite touris ki pe antre Sesel pe diminnyen e sa i sirtou dan nou bann marse tradisyonnel e mwan mon konvenki ki si sa trend i kontinnyen, definitivman reset from that Industry pou bese.  E i sa Lendistri ki anmenn sa deviz ki nou bezwen e nou konnen ki pe arive Sesel ozordi, lefe ki in annan en logmantasyon saler sa lannen.  Sa in fer ki dimoun i annan plis purchasing power.  Sa i met presyon lo konsomasyon e nou Sesel nou en pei ki enporte.  Nou en pei enportater and therefore, sa i met presyon an retour lo deviz e an retour, sa i koz presyon lo nou Roupi.  I koz presyon lo nou Roupi e nou pe vwar devalyasyon.  E ler devalyasyon i komans montre son figir, sa i annan en lenpakt direk lo kalite lavi ki Seselwa i viv e i enpakte fortman lo bann dimoun ki pe ganny en saler pli ba dan nou pei.  Annefe, i mitigate sa logmantasyon saler, an term the purchasing power ki lepep Seselwa in gannyen, sa additional purchasing power ki Seselwa in gannyen.  I ganny mitigated akoz i annan en presyon lo Roupi e nou komans vwar devalyasyon.  Minis in rekonnet lenpakt sa sityasyon and in not so many words, mon kontan ki Minis in anvoy en warning tre enportan pou bann dimoun oubyen bann businesses ki pe gard bann gran kantite deviz e ki pa pe met li an sirkilasyon.

Mr Speaker, mon krwar poudir i neseser a sa pwen ki tou sa ki kapab ganny fer i ganny fer, pou fer sir ki sa sityasyon, avek nou Lendistri Touris, parey plizyer entervenan avan mwan in dir, i ganny rektifye e i ganny rektifye a en pli kour dele letan.

Mr Speaker, enn bann areas ki nou bezwen evalye e nou bezwen vwar se ki eski Sesel pe ganny maximum – eski maximum larzan ki devret pe reste dan Sesel, ki nou gannyen from sa Lendistri pe aktyelman reste dan nou pei?  Eski Sesel pe ganny the maximum an term deviz, out of nou Lendistri Touris?  Sa i enn.

Dezyenm keksoz ki mon ti ava kontan Minis i pran not lo la i sa size bann businesses within the Tourism Industry.  E enn bann businesses ki ozordi pe ganny afekte teribleman se bann Taxi Operators.  Mon krwar i annan en problenm la, an relasyon avek Taxi Operators and Tour Operators. Mon krwar bann Taxi Operators pa pe ganny sa loportinite pou zot make the most, ki an prensip e potansyelman zot kapab fer, out of nou Tourism Industry.  E mon krwar poudir Gouvernman, in ler pou get dan sa sityasyon e met son lanmen lo la.  Taxi Operators, mon repete, i bezwen kapab ganny the most and the best out of the Tourism Industry. Mon krwar i annan serten issues ki pe arive ki Gouvernman e byensir, Minis, Minister Finans i bezwen get dan sa sityasyon.

Mr Speaker, Minis in osi koz avek nou lo sa size savings ki up to now, zot in fer e si mon’n konpran Minis byen.  Koriz mwan si mon mal.  Up to now, in annan en saving of 166 million e Minis pe vin devan Lasanble pou demann 224 million, ki annan en diferans apepre 54, 58 million ki Minis pe vin demann sa Lasanble.  E i pe dir nou efektivman, i pe demann en additional of 58 million.  Mon en pti pe trakase avek sa sityasyon akoz si mon rapel byen, lannen pase ler ti annan Supplementary devan nou Lasanble Nasyonal, tou sa ki zot ti bezwen for the Supplementary, ti vin atraver savings.  E la mon vwar poudir tou sa ki zot bezwen, pa pe kapab vin atraver savings.  Zot pe bezwen anplis e zot pe demann nou around 58 million anplis, apard sa savings ki Minis i dir nou zot in fer.  So, pour mwan sa i reprezant en defayans and again, mon ti ava kontan ki petet Minis i pronons son lekor lo la, an relasyon avek sa ki mon’n dir.

Now, lo sa Siplemanter limenm ki devan nou, i annan plizyer morso ki mon ti ava kontan touse.  Premyerman, mon pe get overseas travel e dan sa dokiman ki devan mwan, rezon ki – ok nou bezwen – Minis pe demann, sa Bidze Siplemanter pe demann 5 million additional. E dan sa leksplikayson ki devan mwan, the budgeted amount is not expected to suffice the number of overseas visits which are planned for the year.  Minis, mon konpran sa tre klerman, me selman mon pe zis mazinen poudir si 5 million pa’n miss the target by quite some amount. Mon konpran tre klerman nou miss the targetOk.  Tiket, lakantite vizit kekfwa ou pa kapab neseserman planifye.  Nou, nou pas atraver sa problenm dan Lasanble Nasyonal.  Tiket i kontinnyelman monte.  Mon pe mazinen selman, if the target has not been missed by too much a margin. Alors, therefore, sa i reflekte dan planifikasyon.  Sa osi mon ti a kontan ki Minis i koz lo la.

Now, dezyenm keksoz ki mon ti a kontan koz lo la e mon ti a kontan koz lo la tre fortman, i the issue of fuel incentive, Scheme for fisherman.  E Minis pe vin demann nou en additional amount lo la, me mon krwar poudir in ler petet pou fer en lodit dan lafason ki sa benefis i ganny servi.  Mon refer sorti tre klerman, pangar petet mon a mal ganny quote.  Mon krwar ki wi.  Nou bann peser i bezwen ganny lasistans.  Mon krwar ki wi.  Sa Scheme i enportan pou nou bann peser.  Me mon krwar ki i osi wi, ki i nou responsabilite pou fer sir ki i napa labi within the Scheme. I nou responsabilite pou fer sir ki nou veye ki sa larzan ki Gouvernman pe met dan sa Scheme i ganny servi for the purposes for which in ganny donnen.  E byensir, nou bezwen egalman vwar akoz ki the benefit pa pe ganny pase avek konsomater piblik.  Avek lepep Seselwa.  E sa i anmenn mwan lo sa size pri pwason.  Nou bezwen vwar ki si Gouvernman pe donn incentives. Gouvernman pe pran larzan piblik, i pe met dan sa Scheme ki mon’n dir, fine.  Akoz ki lepep Seselwa pa pe vreman benefisye from it? I byen ki peser i benefisye.  I egalman byen ki lepep Seselwa i egalman benefisye endirekteman from sa Scheme.

Lot size ki mon ti ava kontan koz lo la, i The Seychelles Revenue Commission. Minis, pour mwan, i absoliman esansyel e sa i en pwen ki mon’n refer sorti a plizyer repriz.  I absoliman esansyel ki nou boost the capacity of Seychelles Revenue Commission, pou anmas nou larzan tax pour lepep Seselwa.  So, therefore, mon siport sa logmantasyon, me mon osi realize ki nou pe donn larzan pou anploy expats dan Seychelles Revenue Commission.  Mon pa anvi kestyonn rezon det Gouvernman.  Gouvernman i opouvwar e dizon Gouvernman in santi poudir nou bezwen expatriates dan sa Seksyon.  Si sa pou anmenn benefis direk pour Seselwa, mon ok avek sa.  Me mon osi rapel ki in deza annan Ostralyen dan sa Sekter.  Ok.  Mon ti ava panse ki then, letan sa bann Ostralyen ti vini, ti ava annan Seselwa ki ti’n understudy zot e ozordi, sa kapasite ki zot anmennen, ti’n devret pe ganny ranpli par Seselwa, baze pirman lo sa ki’n arive dan lepase.  Therefore, si sa pa’n ganny fer, mon ava demande ki i annan Seselwa ki understudy sa bann dimoun, ki anmas sa skills ki nou, nou napa.  Ki sa bann dimoun pe swadizan anmennen, pou ki alavenir, se Seselwa ki ranpli sa bann post.  Mon krwar poudir sa i en pwen ki enportan e mon krwar i ti’n devret ganny fer, i pa’n ganny fer e i bezwen ganny fer aprezan.

Lot pwen ki mon ti a kontan dir.  Minis in koz lo the issue of wages, sa nesesite pou anploy plis travayer dan serten Sekter kle e enportan.  Minis, mon pa anvi kestyonn sa me sa ki mon ti ava kontan pas avek Minis se dir avek li poudir i enportan pou nou met larzan dan training bann dimoun ki annan responsabilite dan bann Seksyon Accounts dan bann Departman Gouvernman.  I enportan pou nou donn training nou bann Accounting Officers.  I enkrwayab lakantite travayer ki dan Seksyon Accounts ki pa azour, oubyen ki pa conversent avek bann menm Lalwa ki nou nou’n pase dan sa Lasanble, ki zot, zot bezwen servi dan zot travay.  E akoz zot pa conversent avek sa bann Lalwa, akoz zot lack training, sa i fer ki the management lo sa nivo, management larzan piblik pa vin lo sa standar ki i devret vini and therefore, se la kot nou vwar, nou vwar mis-management, nou vwar gaspiyaz, nou vwar move desizyon i ganny pran e ler sa bann move desizyon i ganny pran, se lepep Seselwa ki perdi larzan.  E ler larzan i perdi, Minis i retourn dan sa Lasanble e i vin demann en Siplemanter.  Mon krwar poudir nou bezwen boost sa bann areas, nou bezwen ogmant kapasite sa bann dimoun e nou bezwen fer sir ki tou bann mezir i ganny pran, pou garanti ki premyerman, tou bann Lalwa finansyel.  Tou bann financial instructions ki Gouvernman e Minister Finans i met anplas, i ganny swiv parey i devret ganny swiv.  E nou bezwen fer sir ki atraver sa, nou anmenn pli bon financial management e nou anmenn pli bon accountability e pli bon transparancy.  Sa i bann issues ki si nou met nou lanmen lo la Minis, mon garanti poudir pou annan massive improvement dan lafason ki larzan piblik i ganny zere par Gouvernman.

Mr Speaker, sa i anmenn mwan lo sa size SBC.  I vre ki travayer SBC, parey tou travayer Seselwa, i devret ganny peye parey zot devret ganny peye.  Sa mon napa en problenm avek.  Me mon osi anvi vwar ki SBC i donn en servis ki alaoter.  E SBC i enn sa Korporasyon kot nou bezwen fer en odit lo son performans.  Pa kapab, akoz nou pa kapab year in, year out, aksepte sa nivo performans par SBC.  Si i annan politik dan travay SBC, non, annou tire.  E annou fer sir ki zot travay prop, zot travay byen e zot donn Seselwa sa ki Seselwa i ekspekte from zot.  Me mon repete, mon repete.  Bann travayer SBC, ler zot donn zot commitment, zot bezwen ganny sa saler ki commensurate avek sa travay ki zot pe fer.

Mr Speaker, mon pa pou kapab termin mon lentervansyon san ki mon koz lo the issue of Air Seychelles.  Mon krwar poudir, si Sesel in fer serten komitman vizavi Air Seychelles, nou bezwen onor nou komitman.  Nou bezwen peye.  Perhaps, mon a kestyonn the timing of sa peyman akoz sityasyon ekonomik Sesel, me selman nou’n fer en komitman, nou bezwen peye, right.  Me mon osi ti ava kontan vwar poudir the Management of Air Seychelles i vin pli Seselwa.  Mon ti ava kontan ki sa latous Sesel, kiltir Sesel, Kreol Seselwa i ganny enzekte enpe plis dan Air Seychelles and in the Management of Air Seychelles. Mon ti ava kontan vwar ki bann travayer, sirtou bann travayer Seselwa dan Air Seychelles i ganny gete en pti pe pli byen.  Zot konsern i ganny adrese.  Sa loportinite ouver e fran, pou zot met zot konsern devan, sa mekanizm i ganny met anplas.  E zot ganny ekoute avek en bi pou amelyore.  Zot ganny loportinite pou zot kritike avek en bi pou zot amelyore.  Mon ti ava kontan ki sa i ganny fer dan Air Seychelles.

Mr Speaker, petet mon ti ava osi anvi ganny en pti pe plis leklersisman lo sa 3.5, dan sa 3.5 million payment of deposit loss ki mon vwar dan sa dokiman ki devan mwan e mon ti ava kontan ki Minis i donn Lasanble Nasyonal e lepep Seselwa en pti pe plis leklersisman lo sa size.  Ok.

E avan terminen, 2 tipti lezot keksoz.  Mon vwar ki i annan 4.33 million, an relasyon avek procurement of new uniforms for Departman Ladefans.  Ok.  Petet kestyon mon pe demann avek Minis la, se ki eski nou pa ti kapab esper next year? Eski sa posibilite pou esper next year for new uniform pa ti ava pli byen.  Ok, akoz lanmenm la, i ti a redwir sa demann anplis ki Minis pe vin demande lo sa 58 milyon, pou fer li desann dan 53 ekek milyon.  So, petet Minis osi i kapab donn nou en leklersisman as to akoz nou bezwen fer li right now e non pa dan Bidze pour Ladefans next year.

And lastly Mr Speaker, pour Ministry of Education.  Minis in koz lo en grant ki pa’n materyalize.  Right.  Petet i ava enportan pou Minis petet dir nou bann difikilte ki Minister oubyen ki Gouvernman in rankontre, ki’n fer ki sa grant pa’n materyalize.  Lekel sa grant, kote i ti sipoze sorti ?

E lo kote sports.  Minis in koz preparasyon pour Zwe De Zil.  Napa keksoz ki fer mwan pli gran pezir, pou mwan konnen ki preparasyon pour Zwe De Zil pou nou bann atlet in komans ganny pran an gran konsiderasyon e kalite larzan ki nou bann atlet i bezwen pou prepar zot pou fer en bon performans dan next Zwe De Zil in komans vini.  Mon ti ava voudre ki i ti’n vin pli boner, me selman mon felisit zot pou vwar sa nesesite e pou komans met larzan dan nou bann atlet akoz mon konnen poudir sa bann atlet i bann dimoun ki annan gran kapasite e mon napa okenn dout ki avek the right preparation, sa bann atlet pou fer Sesel fyer dan next Zwe De Zil ki pe vini.

Avek sa Mr Speaker, mon ava termin mon lentervansyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, ozordi bomaten Minis pe demann nou Lasanble pou aprouv Bidze Siplemanter, pour enpe plis ki R224 milyon e parey Onorab De Commarmond in fer resorti, nou kontan ki sel Bidze Siplemanter ki pe vin devan nou Lasanble sa lannen e nou kontan osi ki nou’n desot sa lepok kot nou pe ganny demande pou siport plis ki en Bidze Siplemanter.  Nou osi kontan ki nou pe vwar mid-year review ki pe ganny fer, ki pe ganny prodwir, ki pe ganny soumet devan nou Lasanble Nasyonal.  I en sinny ki bon e i en sinny ki i annan en bon relasyon ant Minister Finans avek Lasanble Nasyonal e rekonnesans ki Lasanble Nasyonal i zwe en rol tre enportan, ler i vin sipor pour Bidze.

Mr Speaker, nou pa zis siport en Bidze.  Mon krwar ozordi bomaten bann Manm ki’n koze, menm Leader Lopozisyon.  Nou santi en bezwen ozordi pou nou pa zis koz lo sa Bidze Siplemanter ki devan nou, me fer analiz profon lo kote nou lekonomi pe ale.  I enportan ki nou, koman bann reprezantan lepep nou met devan nou bann konsern, met devan konsern bann dimoun ki ler nou pas devan zot laport, zot met devan nou konsern e ki nou asiz ansanm e nou azout nou lavwa dan bann desizyon ki pe ganny pran lo kote nou lekonomi pe ale.

Annou pa bliye Mr Speaker ki sete sa Lasanble ki ti demars prosesis reform an 2008.  Desizyon politik ki ti ganny pran.  Desizyon brav e nou’n si ou oule sirmont sa movetan ansanm e dernyen keksoz ki nou anvi Mr Speaker, se retourn dan lepok 2008, ki mon pou koz lo la en pti gin apre.

Me nou pou siport sa Bidze lo kote Parti Mazoriter akoz pei i bezwen kontinnyelman fonksyonnen.  Mon krwar nou pep i bezwen konpran ki pei i bezwen fonksyonnen.  Nou bezwen annan en Gouvernman ki fonksyonnel.  Nou bezwen annan bann fonksyonner piblik ki pe ganny zot saler, ki pe donn en rannman e nou bezwen annan en lekonomi ki fonksyonnel.  So, nou sipor anver Bidze ozordi se pou nou kontinnyen fer fonksyonnen nou pei e nou lekonomi ki en devwar anver nou lekonomi.  Me nou bezwen mazinen ki nou bezwen annan en lekonomi ki performen e ki soutenab.  Nou pa bann ekonomis isi dan sa Lasanble, me nou bann konsomater, nou bann Politisyen, nou bann Leaders, nou bann dimoun ki ekout nou dimoun e konsern se eski nou lekonomi pe perform parey i devret pe performen.  E si non, ki nou kapab fer koman sitwayen nou pei, ansanm pou fer sir ki nou soutenir sa lekonomi.

Minis in koz lo par egzanp, nou pli gran konsern se tourism arrivals ki pe fer reduction in growth by 2 percent.  Zis en Lendistri, zis mwens touris ki pe vin Sesel i redwir nou growth by 2 percent. E nou, nou konnen ki growth i sa ki nou bezwen.  Growth i nou leker.  Growth i sa ki ponp, ki fer the machinery.  The economic machinery kontinnyen fonksyonnen.  E nou konsern – e mon konnen i annan STB e Ministry of Tourism pe fer plizyer rankont pou vwar akoz touris pa pe vin Sesel?  E nou osi nou pe demann sa kestyon.  Akoz mwens touris pe vin Sesel?  E akoz ler zot debark Sesel, zot pe depans mwens?  E akoz sa trend i petet zis dan nou rezyon, zis dan Sesel e ki ler nou regard dan larezyon, ler nou regard lezot pei, zot pe rikord pa move performans an sa ki konsern tourism arrivals.  Si nou ti ganny petet lanmwatye touris ki al Maldives, i vin Sesel e mon krwar Sesel nou annan en kantite pou ofer, ler mon konpar Sesel avek Maldives.  Si nou ti ganny lanmwatye sa touris pou vin Sesel e lanmwatye sa depans, mon krwar nou lekonomi ti pou tre vibran e nou pa ti pou pe demann nou lekor sa kestyon ozordi.  Eski i annan pou fer avek en larout direk?  Eski i annan pou fer avek the cost of living in the country? Eski i annan pou fer avek bann servis ki add value avek sa touris ki pe vin Sesel?  Eski i annan pou fer avek pa zis Five Star Establishments me bann pti letablisman ki ofer ospitalite Seselwa?  Eski touris ozordi i anvi vin Sesel zis pou ganny en five star treatment? Me petet zot anvi vin kot en lakour, byen etablir eksetera.  Manz en barbecue avek en fanmiy Seselwa?  Konmsi nou vreman bezwen rode kwa ki fer sa Eropeen desann vin Sesel.  Me pa zis Eropeen Mr Speaker.  Nou bezwen get bann market ki viab ozordi.  Nou bezwen rode, me lekel ki depans plis?  Lekel ki pe vin dan nou pei plis?  Lekel ki enterese pou vin dan nou pei?  E mon krwar nou marketing an zeneral i bezwen al rod sa larzan kot i ete e kot i pli kapab vin Sesel.  I en refleksyon profon.  It’s not just the concern of the Ministry of Tourism, ki mon krwar i zot primary concern, me nou bezwen pa zis koze, pa zis reflesir me nou bezwen fer aksyon vitman pou anpes sa sityasyon kontinnyen.

Mr Speaker, nou osi annan konsern lo exchange rate.  Touleswar mon get exchange rate.  Ler i 12 Dolar, la i 13, 16 Ero pe vin 17.  E en sanzman, zis en poursantaz i fer en gran diferans e nou, nou konsern koman bann reprezantan lepep, it’s the cost of living.  It’s the cost of living ki sa pou annan e mon zwenn Leader Lopozisyon.  The cost of living ki sa pou annan lo bann fanmiy ki pli vilnerab.  I annan serten fanmiy ki kapab tenir sa sekous.  I annan serten fanmiy ki kapab aste serten komodite a en pri pli eleve.  E la mon felisit STC Mr Speaker e mon defann okenn kritik kont STC.  Mon krwar nesesite pou STC vin pli aparan, vin pli aktiv i la ozordi, kot nou vreman bezwen fer sir ki i annan en buffer ki pe soutenir nou bann basic commodities.  E mon byen kontan.  Mon welcome STC e son CEO pour linisyativ ki’n ganny pran pou komans vann materyo konstriksyon.  Pour ki sa madanm Labatie a fini kapab fer son lakaz.  I a kapab ganny son tol ek son dibwa pou li fini fer son lakaz, a en pri rezonnab Mr Speaker.

Nou osi pe get – Minis in koz lo depreciation of the Rupee by 8 percent. E sa osi pa bon nouvel pour nou.  E mon krwar kestyon ki nou’n demande dan Lasanble ozordi se kote sa Forex ki nou pe gannyen, kote pe ale?  Akoz nou pe gannyen Forex.  E travay serye i bezwen ganny fer pou fer sir ki si en dimoun i deside fer biznes Sesel, sa Forex i vin Sesel.  I vin Sesel, i vin dan Labank, i oil the economy. Nou nepli kapab annan en sityasyon kot en dimoun pe fer biznes Sesel, me tou sa ki i gannyen an Forex i reste deor akoz li i Rupee rich. E ler i Rupee rich, i kapab aste tou Forex isi e fer marse son Letablisman akoz i annan en kantite Roupi dan son lanmen pou li depanse.  I pa bezwen Forex, alors i kit Forex deor.  Nou vreman bezwen rode, zoom in e mon krwar i annan en kantite travay pou Minister Finans fer pou rode kote nou Forex pe ale.

Mr Speaker, nou konsern se bann depans ki nou pe fer, kote nou pe depanse.  Mon krwar nou bezwen rode, be si nou demann i plis ki nou supply, kote nou pe depanse?  Eski nou pe depans dan investment?  Eski nou pe depans dan capital investment?  Eski nou pe depans dan lakaz?  Eski nou pe depans dan blok?  Ki sa blok pou la pour the next 25 years? Me non.  Tou trend i montre ki nou pe depans dan consumables.  Bann keksoz ki nou konsonmen i fini lannmen.  E sa i pa en bon trend.  Nou konnen nou en pep ki depans en kantite.  Par natir, nou kontan aste e konmela i annan en gran kiltir pou depans online ki en keksoz ki nou’n komanse, ki nou pa pou kapab arete sa.  Me ki nou kapab fer pou fer sir ki nou depans on investment e ki nou annan a culture of savings.  Amonavi, this is a time pou nou pe save akoz si nou annan plis larzan.  Si i annan en kantite likidite dan lekonomi, the money should be going into savings and not in consumables. Alors, mon krwar sa refleksyon osi i enportan.

Mr Speaker, mon pa pou kapab termin mon lentervansyon si mon pa koz lo proteksyon bann vulnerable families, when there’s a cost, the cost of living i monte.  E travay ki Welfare Agency ozordi i devret pe fer, pou fer sir ki nou soutenir nou bann fanmiy dan diferan sou distrik ki nou konnen.  Ki tou nou bann Manm Lasanble i konnen.  Ki vreman bezwen i lo subsistance li.  I lo lalinny e i depan lo sistenm Welfare e i reelman depan lo sistenm Welfare akoz i travay, i pey son bis, i met son zanfan lekol, i pa dan drog, i pa dan prostitisyon.  I pa pares, me son larzan ki i gannyen i senpleman pa ase pou li soutenir son fanmiy.  E nou lo sa kote nou bezwen defann sa e nou bezwen la avek nou bann dimoun, pou fer sir ki nou kapab soutenir zot toultan.

Mr Speaker, dernyen pwen mon ti anvi fer lo sa Bidze Siplemanter se adres enpe kestyon ki Onorab Vel ti demande semenn pase ler Minis Finans ti la.  2 semenn pase mon krwar.  Ki nou pe fer pou enstitisyonnaliz bann pratik, pou fer sir ki nou pa retourn kot nou ti ete an 2008?  I byen nou’n fer reform.  Reform ekonomik ki en sikse Parti Lepep me nou pa kapab vin viktim nou sikse.  Nou bezwen soutenir.  Nou bezwen kapab soutenir sa sikse byen.  E sa i pou nou pli gro sikse.  I pa sa premye sikse ki nou’n fer me i nou dezyenm round of success, kot nou fer sir ki nou etablir bann bon pratik.  Kot nou pa tonm dan en labitid kot nou komans re-depanse.  E sa i rezon akoz mon krwar Minister Finans ek Lasanble Nasyonal i bezwen travay pli pros ansanm.  Nou, nou watch dog lo depans Gouvernman.  Nou bezwen fer sir akoz nou watch dog lo depans Gouvernman, akoz i larzan piblik, me akoz Gouvernman is the biggest spender in the economy.  Gouvernman ki depans plis dan lekonomi.  Ok.  Par natir son groser, it’s the single biggest spender in the economy.  So, nou bezwen travay ansanm pou fer sir ki sak sou, sak kas ki nou met dan lanmen nou Gouvernman i ganny byen depanse.  I ganny byen fer.  I ganny byen zere.  Mon krwar bann Manm ki’n koze ozordi bomaten in koz lo plizyer landrwa kot nou bezwen zoom in, regarde.  Nou pa pe akiz personn me si mon ganny R2, mon bezwen fer sir mon depans byen sa R2.

E nou’n vwar en kantite Wages and Salaries dan Supplementary Budget.  Mon zwenn Onorab Pillay pou fer sir ki ler nou pe siport travayer Seselwa dan Wages and Salaries in the Public Service e mon pe met lo rikord ki Lasanble Nasyonal e Parti Lepep pe siport travayer Wages and Salaries pou travayer Seselwa dan Public Service. Nou ekspekte a better service. Pep Seselwa i ekspekte en pli bon rannman akoz toulezan nou vwar nouvo Scheme.  Sak fwa i annan Supplementary, bann Minister i lager, i demann plis larzan pou zot travayer ki nou krwar ladan me nou ekspekte en servis ki alaoter.

So, Mr Speaker, avek sa nou pou siport sa Bidze me nou osi demande ki nou reflesir tre, tre profonnman lo ki nou bezwen fer pou sustain the economy ?  Ki nou bezwen fer pou kontinnyen annan FDIs.  Me pa zis FDIs, me FDIs ki bon for the sustainable development of the economy. Pa zis en FDI ki vini, apre ler i sorti ou vwar en trou vid.  Ki nou bezwen fer pou annan sustainable economic growth pour nou pei ?

Avek sa Mr Spaker, nou pou siport sa Supplementary.

 

MR SPEAKER

Right of Reply, Minister.

 

MINISTER PIERRE LAPORTE

Mr Speaker, tou Manm Onorab, mersi bokou.

Mr Speaker, mon pou tous lo enn de bann pwen ki mon vwar i pli pertinan, prenan konte letan.  En kestyon ki’n ganny poze se kestyon diversifikasyon ekonomik e mon krwar poudir nou’n vwar ki lo kote tourizm, nou’n fer serten progre an term diversifying lo Lasin par egzanp.  Be mon krwar i annan plis ki nou kapab fer.  Nou dan Minster Finans sa lannen ki pe vini dan Bidze, nou pe travay avek Lotorite Tourizm pou vwar ki mezir ki nou kapab anmenn enpe plis sipor finansyel lo kote tourism marketing. Selman parey plizyer pwen in ganny releve isi ki mon a touse.  Nou vwar toultan ki Minister Finans i la dan milye.  Nou leker avek tou Minister.  Selman, nou pa kapab rezourd tou problenm.  Fodre ki bann Minister, bann lezot Lazans, zot osi zot pull the weight. Mon pa dir zot pa pe fer, me selman en ta kestyon par egzanp in ganny enpoze lo stratezi tourism ozordi, nou bezwen revwar.  E sa Minister Finans, nou napa larepons.  Nou a donn resours selman anmenmtan parey Lasanble i demande toultan, nou pou donn resours si nou vwar poudir i annan rannman e lo ki baz bann proze ki ganny met devan nou, even dan tourism marketing. Avan nou zis pran larzan nou donnen dan sa fason.

En lot kestyon Mr Speaker ki’n ganny demande se akoz serten Minister pa aparet isi.  2 rezon Onorab Pillay.  Se dabor sa lannen ler nou fer sa freeze of recruitment, nou’n osi fer sa ki nou apel en manpower budgeting exercise.  Nou’n asize avek Minis responsab pour Public Administration, Vis Prezidan, avek Minister Finans, nou’n rankontre tou bann Minister e la, prenan kont kontrent bidzeter, nou’n idantifye bann landrwa ki’n ganny konsidere absolute priyorite e se sa ki ou’n vwar ki menm si i annan serten demann, nou’n satisfer zis bann ki nou’n vwar nou kapab afford, prenan kont availability of funding.

Mr Speaker, en pwen ki plizyer Onorab in koz lo la se kestyon quality of spending en.  Onorab De Commarmond, Leader Zafer Gouvernman Biznes, nou’n koz lo par egzanp bann areas kot zot satisfe ki larzan in ale.  Fire and Rescue. Onorab, ou’n koz en pti pe lo bann proze.  E sa i en pwen ki nou pou bezwen kontinnyen fer plis travay lo la, par egzanp sa lannen nou pou vwar ki finalman dan Bidze, akoz serten rezon, enkli bann larzan ki pa’n vini.  Nou ti pe ekspekte sorti bann grants and loans ki nou capital spending in desann e la mon totalman join Leader of Government Business.  Nou pa kapab kontinnyen konsonmen.  Nou bezwen enpe pou investOk.  Nou bezwen tou keksoz Gouvernman ganny invest pou kapab kree plis larises pou demen akoz konsonmasyon parey nou konnen.  Nou konsonm ozordi e i ale.

Mr Speaker, en pwen enportan ki bokou Manm in koz lo la e ki mwan osi mon totalman dakor, se sa Fuel Incentive Scheme.  Gouvernman in met en kantite larzan dan sa Scheme tou le lannen e ankor la, Minister Finans, nou a fer nou bout e i enportan ki bann Lotorite, Minister ki konsern Fuel Incentive Scheme i join nou dan sa zefor akoz nou napa larepons ankor.  Zot konn plis ki pase laba ki nou.  Selman nou tou nou konnen poudir i annan labi.  Mon pou dir ki malerezman dan lepase, ok nou konnen ki peser i en group dimoun en pti pe politically sensitive, be i pa vedir.  Sa mon krwar, nenport Parti ki opouvwar, si i Parti Lepep, si en lot Parti demen pou lo pouvwar.  Nou krwar ki i pa vedir ki si nou donn en sipor en group ki politically sensitive, savedir nou pe dir zot abize akoz alafen dizour, sa ki la i pou bezwen pran aksyon avek.  So, mon kontinnyen demann zot sipor Manm Lasanble, pou nou kapab tackle sa problenm akoz in vin en vre problenm e demen nou pe vwar bokou plis bato lapes pe vini.  E si nou pou kontinnyen donn sipor sa Scheme, nou bezwen annan en Scheme kot i, parey nou dir, i well targetted.  E malerezman sa Scheme ozordi is not well targetted.  I annan labi.  E mon kontan ki Lasanble pe donn son sipor pou nou revwar sa Scheme e malerezman mon pou bezwen demann bann peser osi pou konpan nou e korpore lo sa size.

Mr Speaker, plizyer Lazans in ganny nonmen.  SRC parmi enn e mwan koman Minis responsab pour SRC, mon kapab dir zot ki wi, i annan serten defayans e nou pe kontinnyen travay lo la.  Mon’n demann sa nouvo Acting Commissioner ki la pou vin avek en nouvo – at least son plan e son stratezi pou li menm kimannyer nou kapab adres sa.  I annan plizyer keksoz ki malerezman par egzanp nou pa’n touse pandan en bon pe letan.  Nou vwar poudir i annan en gran kantite arrears ouswa bann tax arrears ki bann lannen i la ki dimoun pa pe peye, ki zanmen nou’n even koz lo la pandan sa bann dernyen lannen.  So, mon’n demann li pou anmenn e n stratezi kot Minister Finans, kimannyer nou pou fer pou nou go back bann dimoun ki plizyer lannen zot annan tax obligations zot pa kapab peye.

Onorab Leader Lopozisyon ou’n koz lo kestyon Ostralyen.  Nou tou nou konnen ki i annan bann sensitivities ki vini avek recruitment travayer etranze.  Parey ou’n dir nou, dan nou analiz nou’n vwar nesesite pou nou anmenn sa bann dimoun lo en baz tanporer.  Wi, nou oule zisteman plan ki bann Seselwa ki la i make the most of ler sa bann dimoun i pas letan isi.  Me selman realite i pa zis dan SRC, i pa zis dan Gouvernman.  Nou konnen ozordi dan Sekter Prive i annan en shortage of Auditors.  I annan en shortage of Accountants. Ou’n koz lo la Onorab, ki zisteman kote training, mon pou fer le pwen ki i annan en Diploma dan Public Finance Management ki Minister Finans avek University of Seychelles pe travay, in met anplas.  I annan 34 Accounts staff ki deza pe follow sa courseSo, to go back se nou pa kapab ler nou annan en shortage of qualified cadre dan Sekter Prive nou vwar li ok pou met etranze e ler nou dan Gouvernman nou feel i neseser.  Mon krwar nou bezwen sipor pou omwen les sa bann dimoun anmenn serten expertise, serten sipor e ki hopefully parey ou’n dir, avek letan, nou bann dimoun ki dan sa bann, SRC sirtou, a kapab benefisye from zot servis.

Ankor enn de pwen Mr Speaker, ki’n ganny nonmen, sa kestyon Taxi Operators, Tour Operators. Wi, i annan en bon pe issues la e sa ankor i en issues ki mostly pou fer avek Minister Transpor, menm si i annan serten laspe fiskal.  E mon konnen ki Minister Transpor i annan plan pou zwenn sa bann Operater ansanm avek mwan byento, avan lafen Oktob.  E hopefully sa bann keksoz ava ganny adrese e ganny diskite.

Onorab Pierre, ou’n demann serten kestyon spesifik, mon a reponn ou vitman an pasan.  Ou’n demann mwan about sa 3.5 milyon Dolar pou Air Seychelles.  Sa i an gro ki lontan ler Air Seychelles ti lease avyon avek en konpannyen ki apel ILFC, e ler ou lease avyon, ou sipoze met sa ki ou apel en maintenance reserve avek zot e malerezman, si ou tir sa avyon avan ki ou kontra i fini, ou perdi.  E sa i senpleman ki’n arive e malerezman Air Seychelles, en nouvo management, en nouvo laranzman.  Gouvernman ti tonm dakor ek Etihad.  Tou sa bann vye det nou ti anmase e sa i enn bann vye det ki nou ankor malerezman pe peye e mon kapab asir Lasanble ki apre sa 5 milyon injection, sel keksoz ki pou reste, as far as ki nou konsernen i the extra 5 million as part of the 20 e apre sa, nou pou napa ankor bann vye det.

Mr Speaker, mon pou zis fer en dernyen pwen lo en kestyon ki Onorab Rose in demande.  Zis pou met an konteks ki pe arive avek reveni tourism ?  Mon kapab asir Lasanble ki wi nou kapab fer plis.  Ozordi dan lemonn, avek internet, avek tou sa bann keksoz, transfer pricing in vin en pli gran defi.  E enn bann areas ki nou pe hope ki bann Ostralyen i kapab ed nou se idantifye transfer pricing.  Setadir kimannyer zot servi internet pou aziste pri, ki finalman ler ou vin Sesel, i bokou mwens ki nou devret anmase.  Bann operater i dir transfer pricing pa vreman as bad ki Gouvernman i dir.  Parey zot konnen, Vis Prezidan pe lead en high level cross sector forum ki nou pe meet tou le mwan e nou pe espere ki sa forum osi a permet nou pa zis donn Sekter, me osi vwar kimannyer nou, nou kapab gannyen.  Selman mon kapab konfirm avek zot ki annou pa oubliye ki ozordi Sekter tourizm direkteman e endirekteman i anmenn plis ki 2 tyer reveni deviz etranzer dan pei.  So, mwan mon dakor avek zot.  Sa i pa vedir ki nou pa kapab fer plis.

Dernyen kestyon, Onorab Rose ki mon ti pe mansyonn lo la.  Nou’n demande akoz depresyasyon.  Zis mon met an konteks.  Tourism parey mon’n dir taler, reveni.  Number of tourist in desann par 1 poursan, me reveni dapre numbers Labank Santral i apepre 5 poursan.  E si nou regard lannen pase, ti annan apepre 340 milyon Dolar ki ti ganny anmase dan Tourism.  Ou kapab met en pert 5 poursan lo la, i fer ou apepre anywhere dan anviron 15 milyon Dolar.  E si ou met sa dan sistenm, ozordi teknikman nou ti pou napa sa kalite presyon ki nou annan.  So, mon pa pe blanm Minister Tourism.  En kantite keksoz i annan pou fer avek lefe ki demann osi in ogmante.  Bann konpannyen i perform plis.  I anvoy plis dividend deor.  Nou bezwen travay lo la.  Selman nou pli gro trou ozordi se sa bes dan tourism.

Mr Speaker, mon’n nonm 340 milyon Dolar ki antre dan tourism Sesel.  Be zis pou demande kote sa larzan i ale, mon pou donn zot en figure ki ase, pa efreyan me enportan.  E sa i pou anmenn mwan lo nesesite pou anmenn en lot dimansyon ki nou pa’n diskite ozordi.  Sa laspe lenerzi.  Nou bezwen rod fason pli vit posib pou nou akseler nou zefor pou envestir dan renewable energy akoz out of 344 milyon Dolar ki ti antre dan sistenm, dan tourism revenue lannen pase, 269 milyon Dolar went out in imports of fuel. E sa i 78 poursan tou revenue ki nou pe anmase ek tourism pe go back pou aste fuel ki lamazorite i al pou PUC pou burn, pou prodwir elektrisite.

So Mr Speaker, larzan nou pe ganny dan en fason enportan.  Nou revenue GDP ratio lo Bidze i 30 poursan, ki pli o ki okenn pei devlope e menm dan bann pei avanse.  I konparab.  Nou problenm se nou leakage dan nou sistenm i o, parsyelman akoz nou en pei ki ouver be si nou kapab adres sa kestyon renewable energy, nou pou al tre, tre lwen, dan nou zefor pou fer ki plis larzan i reste dan nou lekonomi.

Mr Speaker, mon’n tous plizoumwen bann pwen ase enportan ki mon’n krwar in ganny leve.  Avek sa mon a remersi Lasanble pou zot sipor abityel.  Mon reiterate nou pwen ki mon pou evite dan lefitir anmenn Supplementary.  Omwen nou a sey minimize parey nou’n fer la pou 1 diran lannen e mon remersi mon lekip Minister Finans ki’n fer en tre bon travay e osi bann Minister ki’n siport nou.  Sa ki’n kapab ganny larzan, mon remersi zot.  Sa ki pa’n gannyen osi, mon remersi zot pou zot konpreansyon e mon a dir ou bonn zournen.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, lo merit e prensip nou a pran en vot.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Mon a ganny mwan en formal Second Reading.

 

MADAM AG CLERK

A Bill of an Act to provide for the purposes of a Supplementary Estimate, provided by the National Assembly.

 

MR SPEAKER

Committee Stage?

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 91(1), mon move ki nou sot Committee Stage.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde.

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon, nou pran en vot lo la.  Tou bann ki anfaver nou sot Committee Stage? Okenn ki kont?  Mon a ganny mwan en Motion for Third Reading.

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, anba Order 71(1), mon move ki nou lir sa Bill en Trwazyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker, mon segonn sa Mosyon.

 

MR SPEAKER

Bon, nou a pran en vot lo la.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Bon, mon a ganny mwan en Third Reading.

 

MADAM AG CLERK

This Act may be cited as the Supplementary Appropriation Act, 2014.

 

MR SPEAKER

Bon, Supplementary Bill in pase.  Supplementary Estimate Bill in pase.  E nou a remersye Minis ek son delegasyon.  E kant a nou, nou ava adjourn ziska 11.15.

 

(BREAK)

MR SPEAKER

Bon nou ava kontinnyen avek nou travay pour lazournen.  Nou a pran dezyenm Bill ki lo Order Paper e sa se Probation of Offenders (Amendment) Bill, 2014.  E Bill pe ganny prezante par Minis Dezinnyen, Minis Vincent Meriton ki Minis responsab pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter e Spor.

Donk parey labitid, mon a ganny mwan en Motion for Second Reading.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker anba Order 64(2) mon move ki nou lir sa Bill en dezyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mr Speaker Mosyon in ganny segonde.

 

MR SPEAKER

Bon mon envit Minis pou fer son lentervansyon.

 

MINISTER VINCENT MERITON

Mersi Mr Speaker.  Bonzour Mr Speaker, bonzour tou Manm Onorab.  Mr Speaker Probation of Offenders Act i la depi 1966.  Son bi prensipal se pou gid travay seksyon Probasyon e fer sir ki fason ki Probasyon i merit ganny enplimante par zofisye Probasyon e par Probasyonner limenm.

Pandan tou sa lannen in zwe son rol koman en lebra sipor dan sistenm lazistis dan pei.  Malgre sa 40an depi ki sa Lalwa i an fors, Minister in vwar nesesite pou revwar son bann provizyon, moderniz li kot i neseser pou li byen zwenn nou bann bezwen, bezwen nou kominote e lazistis.

Bann sanzman ki mon pe demann Lasanble pou konsidere, in ganny met ansanm apre plizyer konsiltasyon avek bann partener kle.  I reponn en bezwen reel pou reabilit bann dimoun ki’n fer lofans e osi redwir popilasyon prizon.

Parmi bann amannman, i annan bann – i annan en seksyon lord pou fer servis kominoter oubyen Community Service OrderCommunity Service Order i en lord lakour ki fer en endividi fer serten travay volonter dan bann landrwa spesifik.

Community Service Order i osi enkli progranm reabilitasyon e edikasyonnel.  I osi ganny servi dan bokou zirisdiksyon dan lemonn koman en santans alternativ olye anvoy en dimoun dan prizon.  I pa nouvo isi Sesel akoz pou plizyer lannen Zidisyer in servi son diskresyon pou aplik servis kominoter lo serten endividi koman kondisyon son probasyon.

Sa bann lamannman Mr Speaker ki pe ganny propoze ozordi i prensipalman pou met an plas en gad legal ki pa ti egziste oparavan.  I pou donn Community Service Order en plas byen defini parmi bann opsyon santans e permet ogmant son litilizasyon.

Resers atraver lemonn in montre ki Community Service Order i annan bokou benefis.  I anmenn benefis pou lakominote ki osi ganny sans ede dan reabilitasyon kondannen.  I aport benefis pou kondannen limenm akoz zot ganny sans kapab repar enpe domaz ki zot in fer.

Progranm ki zot pou swiv i pou enkilke dan zot serten valer tel ki disiplin, respe e ed zot devlop skill e konfidans.  I pou benefisye Leta osi akoz i pou en alternativ ki kout mwens ki kondann en dimoun, en endividi anvoy li dan prizon.  I osi ekspekte redwir lakantite dimoun ki komet en dezyenm lofans akoz atraver bann travay ek bann kondisyon byen defini zofisye Probasyon a kapab donn konsey e ed sa dimoun pou vwar benefis viv son lavi byen e pa refer lofans.

Kimannyer Community Service Order pou ganny enplimante?  Mr Speaker, Servis Kominoter pou form parti en lord Probasyon.  Lakour a deside parmi bann sirkonstans lofans ki’n ganny komet e severite santans ki anmennen si en dimoun pou ganny kondannen pou fer servis kominoter.  Dan bokou ka en dimoun ki’n fer en premye lofans i ganny konsidere pou fer servis kominoter si sa lofans ki in komet pa anmenn en santans mandatwar.

Bann zofisye Probasyon pou asiste Lakour atraver en rapor pou determinen si sa kondanen i merit fer servis kominoter.  Si en kondannen i kalifye e i dakor pou fer servis kominoter Lakour pou determinen ki kantite erdtan ki i pou bezwen fer.  Sa lamannman i propoz en minimum 40 erdtan e en maximum 240 erdtan swivan bann norm dan lezot zirisdiksyon.

Bann landrwa spesifik ki annan en rol sosyal in ganny idantifye kot servis kominoter pou pran plas.  Bann zofisye Probasyon pou kordonn lenplimantasyon sa lord.  Landrwa kot servis kominoter pou pran plas pou osi annan en rol enportan pandan ki sa kondannen i dan sa lorganizasyon.  Zot pou determin travay ki annan pou fer e osi idantifye en dimoun dan sa lorganizasyon ki pou siperviz louvraz ki sa konnen pou fer.  En manual in ganny devlope pou eksplik tou bann prosedir neseser pou lenplimantasyon.

Lot lamannman ki pe ganny propoze, se reviz rol e konpozisyon Probation Committee.  Bann konsiltasyon in demontre en bezwen pou fer reviv bann tel Komite e i espekte ki sa Komite i azout son rol pou asire ki dimoun ki ganny met lo probasyon zot swiv byen bann direktiv e konsey Zofisye Probasyon e osi lenplimantasyon servis kominoter dan en fason ki lakominote i a benefisye.

Mr Speaker mon soumet bann lamannman pou konsiderasyon Lasanble.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon deba i ouver.  Okenn ki oule entervenir ?  Onorab Pillay.

 

HON SEBASTIEN PILLAY

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker mon krwar sa ki enportan ozordi se ki nou pe vwar en Lalwa ki pe moderniz konteks legal an sa ki konsern lofans ki ganny kree e lenportans ki sa Lalwa pou anmennen dan lobzektif nou sosyete pou pa zis pini bann dimoun ki kapab komet en lofans me pou osi rod meyer fason pou reform sa bann dimoun e ed zot reasimil zot lekor dan lasosyete.

Mr Speaker ou a permet mwan al en pti pe an sa ki konsern konteks ozordi e pou nou vwar kimannyer nou pei sosyalman in sanze e kot nou pe eksperyans bann tandans ozordi ki dan lepase nou pa ti pe vwar e ki ti plizoumwen asosye avek bann pei pli afliyan, pli devlope e gras a sa bann tandans sosyete napa okenn swa me pour li met an plas bann mezir neseser pou li fer fas avek sa bann nouvo sanzman.

Mr Speaker kot dan lepase nou ti annan nou en popilasyon ki ti pli pti, kot ti annan en diferan fason konportman.  Ozordi nou’n vwar poudir i annan serten sanzman lo nivo konportman sirtou an se ki konsern bann offenders ki enpe pli zenn.  E sa i fer ki ler ou annan sa bann young offenders sosyete pou vwar li dan en sirkonstans kot ler i pou bezwen aplik bann punitive measures sa bann mezir i kapab drastik e son konsekans i kapab grav e fer ki sa offender limenm si i zenn i kpaab plitar vin li en career criminal akoz ler ou pe pini li e ou pe met li dan bann sirkonstans, dan bann sityasyon kot i pe zwenn bann lezot kriminel pli harden, pli dir sa i annan en lenpak lo son sikolozi, i annan en lenpak lo son moral e sa i kapab sanz li for the worst.

Mon krwar it’s a very good move ki Gouvernman apre ki in regard konteks ozordi, parey Minis sa konteks reel ozordi, i pe anmenn sa amannman dan sa Probation of Offenders Act ki parey Minis in soulinnyen ki pandan 40an in fer son louvraz me ki ozordi nou napa swa me nou pou bezwen amann li pou li fit avek sa ki pe pase.

Mr Speaker zis pou donn en legzanp.  Ozordi nou’n vwar bokou sirkonstans e parfwa in menm raporte lo media kot ou annan bann zenn par egzanp e mon pou konsantre lo zenn Mr Speaker set akoz se la kot par leksperyans en ansyen ansennyan mon vwar ki nou annan serten travay ki nou bezwen fer.  Kot ou kapab vwar kot bann zenn par egzanp i komet par egzanp serten delinguents behavior, vandalism e kot ler ou pou aplik bann mezir pinitiv ou kapab pe fer li vin counter-productive akoz sa zenn i al ganny asosye, i enterakte, i ganny mete dan bann eleman kot i ganny afekte par lezot kriminel ki parey mon’n dir pli dir e sa i sanz li.  E bokou fwa nou koz lo resi divis e se sa ki parfwa i ede ki en zenn offender i sanz son latitid anver keksoz e i vin pli dir, i devlop en mantalite kot i ganny lanvi komet plizyer lofans e lafason ki i fer sa bann lofans osi i sanze.

I tre enportan pou nou vwar akoz bann tel mezir i neseser.  E ler nou pe regarde ozordi si nou kontinnyen avek sa tandans kot si nou pou aplik bann mezir drastik, bann mezir enpe pli rizid avek bann offenders ki pli zenn definitivman nou pou napa landrwa pou met zot.  Sa i en pwen enportan e pli ou pe met zot dan bann landrwa kot zot pe enterakter avek lezot kriminel sa parey mon’n dir pou annan sa lenpak lo zot. Se pour sa rezon ki en pwen fondamantal otour sa lamannman se sa Community Service Order ki ava permet ou annan en alternatif kot ou kapab rod en rekour pou ed sa zenn not only pou li pey pou sa lofans ki in fer, me osi rod fason pou kapab reform li.  Akoz sa Lalwa i osi koz lo bann progranm ki sa zenn oubyen sa offenders i bezwen swiv an sa ki konsern ledikasyon, an sa ki konsern counselling pou ed li pandan letan ki i pe swiv son Community Service Order pou li kapab refer son karakter, pou li kapab reasimil son lekor dan lasosyete zeneral e vin en manm prodiktiv ki pe kontribye dan devlopman son pei.  E sa pour mwan i tre enportan e i vin a en tre bon moman kot nou pei pe kontinnyen devlope, nou pe kontinnyen avans pli devan e avek sa konteks devlopman ki nou annan nou pou rankontre lezot defi ki nou bezwen fer sir nou annan konteks legal pou nou kpaab fer fas avek sa bann defi.

Mr Speaker en lot pwen tre, tre enportan dan sa lamannman se sa Probation Committee ki mon krwar ki li i annan en rol oversight pou zwe an sa ki konsern bann Probation Orders.  E sa Komite li i primordyal ki i zwe en rol proaktif non pa selman pou met bann lord anplas me pou osi revwar bann lord dan en fason konsistan pou analize e asire ki sa bann lord i bezwen ganny reanalize, refer si pou li bezwen remet konteks.  Nou pa kapab esper ankor en kantite letan avan ki nou anmenn bann sanzman dan lafason ki sa bann lord i fonksyonnen.  E sa pour mwan i tre enportan.  Kot par lepase ou vwar in pran nou sa kantite letan pou nou anmenn sa bann lamannman ozordi, i tre byen ki nou pe fer li me nou bezwen osi prezan preempt sa ki kapab arive par asire ki louvraz sa Komite i ganny byen gide e nou annan dimoun konpetan ki asire ki sa Komite i fer son fonksyon dan en fason kler e ne pou kontinnyen asire ki nou annan mezir neseser pou fer fas avek bann keksoz ki arive dan lasosyete ozordi.  E sa pour mwan se la kot sa bann lamannman pe fit zot lekor.

E i osi montre nivo commitment ki Gouvernman i annan pou rod meyer fason pou fer fas avek sa ki arive dan nou sosyete e non pa zis pou pran bann mezir rizid me osi pou rod bann mezir e bann fason pou ede ki dimoun i kapab reasimil zot lekor.  Pou rod fason pou sey reform dimoun.  Anmenn en lot laspe an sa ki konsern bann mezir pou koriz bann pattern of behavior ki ozordi nou kapab konsidere koman pa an norm avek sa fason ki nou sosyete pe devlope.  Se la kot sa Lalwa i pozisyonn son lekor tre klerman.

However Mr Speaker, vi ki nou’n anmenn lamannman an sa ki konsern Probation of Offenders Act i annan bann lezot Lalwa ki dekoul avek sa Lalwa.  Par egzanp Children’s Act ki zot osi zot bezwen ganny vwar e regarde ki meyer fason nou kapab osi konplemant sa ki sa Probation of Offenders Act pe anmennen dan sa bann lezot Lalwa e pou vwar ki bann provizyon osi i bezwen ganny met azour pou ki zot vin konpatib avek sa ki nou pe avanse ozordi e osi petet dan lezot Lalwa.  E sa la kot petet mon krwar ki Minister konsernen i devret angaz son lekor pou regarde ki bann lezot mezir i bezwen met an plas an sa ki konsern sa bann lezot gad legal pou asire ki nou tighten the loop ankor plis e protez sa kous nou sosyete ki ozordi mon vwar zot pe vin pli vilnerab, kot mon vwar zot pe ganny atake par bann fleo sosyal tel koman drog e menm lalkol, kot zot pe move towards bann pattern behavior kot ozordi bokou dimoun pe dir i pa annord avek lafason ki Seselwa i sipoze konport li.  E sa i en pwen fondamantal ki mon oule fer Mr Speaker.

En keksoz ki nou bezwen mazinen se ki nou pe depans en kantite dan ledikasyon e dan lasante.  Me si nou kontinnyen avek sa pattern e san bann mezir parey sa Lalwa pe propoze kot nou pou kontinnyen pe depanse osi dan reform bann dimoun, dan rod fason pou tret bann maladi ki asosye avek bann pattern of behavior ki pa annord, pa an konformite avek lafason ki sosyete i devret konport li e sa pour nou i en lost Mr Speaker akoz nou zenes, nou zenn se zot ki sipoze pran relev demen.

Mr Speaker mon konnen pou dir Probation of Offenders Act sa lamannman pa pe zis target zenn.  Me mon’n prefere konsantre mon lentervansyon an sa ki konsern sa Proze de Lwa lo zenn akoz se mon krwar se la ki nou bezwen komans target sa ki pe arive e regarde.  Akoz si ozordi nou regard popilasyon prizon e nou regard sa age group ki laba, nou pou vwar poudir lamazorite sa bann dimoun ti kapab dan sosyete pe kontribye e pe kontinnyen ede pou fer nou pei avans pli devan.  I fer lapenn pou vwar Mr Speaker kan SBC i anonse poudir en zonm 20an, en zonm 22an in ganny kondannen tel kantite lannen prizon.  I pa normal sa.  Sirtou dan en pti popilasyon kot nou kwasans demokrafik pa sitan larz, nou pa pou kapab kontinnyen annan en kous nou sosyete ki turn towards bann pattern behavior ki kapab afekte zot fitir plitar.  Mon pa pe dir ki nou bezwen sonn alarm buzz ki tou keksoz i sa – me selman i enportan ki nou pa zis pran bann mezir pou remedy sityasyon me sa osi i vin koman en mezir preventive, pou osi anpese ki bann zenn i turn towards sa bann keksoz.

Mr Speaker i fer mwan en tre gran plezir pou vwar ki Gouvernman in pran sa linisyativ pou anmenn sa bann lamannman lo sa Lalwa e fotespere nou osi vwar ankor bann amannman parey dan bann lezot kad legal parey mon’n mansyonnen pou nou kapab ankor ranforsi davantaz framework legal an sa ki konsern bann zenn ki pe komet bann krim ozordi ki pa neseserman annan bann santans mandatwar ki ganny asosye avek me ki parfwa nou vwar nou pe pran bann mezir pinitiv enpe rizib e ki afkete zot fitir e afekte fitir pei.

Avek sa Mr Speaker mon oule dir ki mon pou donn tou mon sipor sa Proze de Lwa.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Vidot.

 

HON KEVIN VIDOT

Mersi.  Bonzour Mr Speaker, bonzour Minis e tou dimoun ki alekout.  Mr Speaker, koleg Onorab, eski tou dimoun i fer fot?  Larepons i wi.  Eski tou dimoun i annan en pwen febles?  Larepons i wi.  Eski tou dimoun i ariv en pwen dan son lavi kot i fer en aksyon ki plitar ler i asize i reflesir i realize ki i pa ti’n devret komet sa aksyon?  Larepons i wi.  Eski tou dimoun i merit en dezyenm sans dan lavi ?  Larepons ankor enn fwa i wi.  Eski tou sa bann aksyon ki nou’n komet i merit en santans prizon ? Larepons i non.  Eski tou bann aksyon ki ganny komet ki kas en Lalwa ou en lot i merit en santans prizon lwen ek ou fanmiy ?  Larepons i non.  Mon okouran zot dir, tou pese i en pese.  Gran ou pti i apel pese.  Me eski tou aksyon kriminel i annan menm lanpler ou severite ?  Byensir larepons i non.  Se pourkwa ou annan diferan santans pou diferan lofans.  Alors Mr Speaker sa Lalwa i vin a en moman tre apropriye, akoz nou’n realize depi enpe letan ki i annan serten lofans ki ganny komet dan nou pei ki sa dimoun i ganny kondannen en santans prizon zis akoz in napa en lot opsyon apropriye dan nou Lalwa pou donn en ziz sa liberte ou diskresyon pou donn en zizman e pas en santans lo en akize apard ki en santans prizon.  Zis pou mansyonn en legzanp ki ase familye pou nou tou se en zonm ou en fanm ki ganny kondannen 3 mwan ou plis prizon akoz i pa’n kit en pti larzan pou ede avek bezwen son zanfan toulezour.  Ziz ou Mazistra napa swa me pou anvoy sa zonm ou sa fanm prizon e pou note i annan ki byen kontan pou monte akoz zis pou zot pa travay e pa kit en pti larzan pou sa zanfan ki zot in ede met lo sa later.  Mr Speaker mon dir en zonm ou en fanm dan sa sityasyon me pa en paran akoz mon panse en paran i enn ki pare e pran byen swen avek son zanfan.

En lot sityasyon ki osi enportan pou note se nou bann zenn parfwa ki komet en minor offence me i vwar li i bezwen al rann lapel prizon Montagne Possee akoz ankor ennfwa sa Ziz napa en lot opsyon pou sa zenn.  Parfwa laba dan prizon zot kapab menm ganny abize, maltrete, enfliyanse e parfwa devlop nouvo manni ki zot pa ti annan avan e parfwa sorti koman en pli gran kriminel ki zot ti antre zis akoz konsekans zot aksyon in fer zot fini laba prizon akoz napa en lot landrwa ou en lot loportinite pou zot ou senpleman se en dezyenm sans ki zot pa’n gannyen.

Se pourkwa alors mwan Mr Speaker mon pe koz lo sa Proze de Lwa e mon pou siport li akoz pour mwan i parey en dezyenm sans pou sa endividi ou pli enportan sa zenn ki pa ankor ni menm dekouver lavi.  Probation of Offenders Amendment Bill 2014 pour mwan i enn bann Lalwa pli enportan ki’n pas dan nou Lasanble sa lannen, akoz i pe ofer en dezyenm sans.  Wi nou tou nou merit en dezyenm sans dan lavi.  Parfwa serten aksyon i ganny komet dan linyorans, dan lenbesilite, dan move frekantasyon, dan pe krwar pe prouve ki ou en zonm ou en fanm, dan malkonprenezon, dan konfizyon, dan lakoler e menm parfwa dan lafreyer.  Pou note a sa pwen Mr Speaker i neseser ki nou edik nou bann zenn, nou lazenes – Mr Speaker alors en Ziz dan son lasazes e leksperyans i vwar ki i en akize i merit en sans an deor prizon pou pas atraver bann sesyon reabilitasyon e tretman pou son prop dibyen.  Pa eski Lalwa i devret fer provizyon pour sa ?  Alors pou sa enn ki’n fer lofans pou ganny large lo probasyon e ganny determinen par Lakour pou fer travay volonter avek son konsantman byensir i pou en bon keksoz.  Me byensir i bezwen annan proper assessment ki ganny fer avek sa akize pou determinen si sa endividi i enn ki pou komet son lekor e letan pou aranz son fason e byensir par komans avek travay kominoter ketfwa i a osi anmenn en sans lapartenans pou sa endividi.

Sa ki osi enportan e enteresan dan sa Lalwa se provizyon pou Lakour osi kapab komet en paran pou swiv serten kour e lantrennman ki kapab ed li plitar e byensir donn li bagaz pou pli byen kapab okip son zanfan e son fanmiy.  Pou note Mr Speaker, pa toultan ki nou bezwen anvoy en akize dan prizon, parfwa sa pli meyer opsyon pou ed li ou son fanmiy ou menm sa enn ki’n fer sa lofans kont, parfwa en lot alternativ i kapab ede met enpe sans dan lavi sa endividi e ed li pou ed son viktim.  Byensir ankor enn fwa i depan gravite lofans ki’n ganny komet.  Sa ki enportan la se nou batir bann karakter nou bann endividi, nou bann zenn pou li konpran ki sak desizyon ki i fer, sak aksyon ki i fer i annan en konsekans e byensir Mr Speaker pou note se nou okouran parfwa serten zenn dan sa laspe i fer sa bann lofans ketfwa akoz zot napa sa abilite pou deal ek sirkonstans lavi e sityasyon ki i trouv li ladan dan lavi.

Mr Speaker mon krwar mon’n fer mon pwen e mon pa pou pran plis letan nou Lasanble.  San ezitasyon mon pou vot anfaver sa Proze de Lwa.  Mersi bokou pou zot latansyon.

 

MR SPEAKER

Avan mon kontinnyen, aprezan ki mon remarke, mon ava dir welcome back Onorab Vangadasamy.  Mon ti krwar en madanm Amerikenn ki laba dan kwen.  Byenveni.  Kan ou’n arive? Yer?  Ok.  Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker devan nou nou annan plizyer lamannman ki pe ganny propoze an relasyon avek Probation of Offenders Act. En Act parey Minis in dir ki date depi 1966 e parmi bann lamannman nou pe entrodwir e byensir defini sa size Community Service Order koman parti en Probation Order parmi lezot lamannman.  En keksoz ki pa ti ganny defini dan sa Act orizinal.  E sa lepok an 1966 ti napa en Juvenile Court e sa osi pa ti ganny defini dan sa Act orizinal e ozordi nou pe ganny demande pou nou aprouv bann lamannman e sa i enn parmi sa bann lamannman e donk Juvenile Court pe osi ganny definir.

Petet i enportan pou fer rapel ki Juvenile Court in ganny parkont byen definir dan Children’s Act an 1982 me selman apre ki Children’s Act ti pase, lamannman pou enkli definisyon Juvenile Court dan Probation of Offenders Act pa ti ganny fer.  Mon krwar omwen nou pe koriz sa la e sa lamannman ozordi si i pase i a efektivman ganny fer.  Pour mwan sa ki mon’n koz lo la i parti bann lamannman ki pe ganny propoze ki vreman enportan.  Akoz menm si sa size Community Order pa ti ganny byen defini dan sa Act orizinal, sa size Probation of Offenders in toultan ganny practise Sesel. Mon krwar bokou nou i a rapel sa zafer pratice direction en Mazistra e dan sa lepok sa ti mars vreman, vreman byen e byensir parey Minis in koz lo la sa ti a diskresyon en Ziz oubyen en Mazistra.  Ozordi nou pe fer Lalwa pli modern, pli byen definir avek bi pou nou kapab pli byen protez bann zenn offenders pou nou donn zot en vre koudmen, en vre loportinite pou zot kapab ganny reabilite apre ki zot in komet en lofans san ki zot bezwen al prizon e san ki zot bezwen ganny en vre santans.  Mon krwar i kler ki en Probation Order i pa vreman en santans akoz an prensip en santan mon krwar ou devret kapab fer en appeal me ou pa kapab fer appeal kont en Probation Order.

En Probation Order i annan en kantite benefis pour en zenn sirtou bann zenn par anba 18an ki’n komet en lofans.  Premyerman ler Lakour i fer en Probation Order pou en zenn ki’n komet en lofans sa i fer ki sa zenn pa annan en rikord kriminel.  Sa zenn i swiv lord probasyon Lakour parey i devret swiv, zot fer zot travay an respektan gidans bann Probation Officers ki ankor in ganny byen defini dan sa lamannman, zot swiv byen zot progranm reabilitasyon e zot ganny en dezyenm sans pou zot refer zot lavi.

Mr Speaker sa ki mon apresye avek sa i ki the name of the child is saved. Pou mwan sa i en rezon pou mwan siport sa Bill e pou tou paran Seselwa ki kapab trouv zot dan en sityasyon ki par febles imen zot zanfan i fer en fot kot i al devan en Lakour e i kondannen omwen si sa zanfan i willing pou fer community service without en lapey, Mazistra i kapab pas en Probation Order for community service without en lapey e sa zanfan basically i ganny reabilite e i kapab ganny sove.  Dan sa ki nou pe dir sa zanfan pa mont Montagne Possee kot nou konnen si sa i arive i kapab sanz sa zanfan dan en move direksyon pou leres son lavi.  Avek sa Mr Speaker en zenn ki komet en lofans e ki vreman pare pou koriz son lerer i pou ganny sa dezyenm sans e non sa zenn pa pou ganny sali, sa zenn pa pou al dan Record Book koman en kriminel.

Mr Speaker Lalwa isi Sesel i dir ki nou pa kapab tous en zanfan anba 7an ki fer en lofans, nou pa kapab sarz li.  Lalwa i osi dir ki pou en zanfan ant 7 a 12an nou bezwen vreman oubyen Lakour oubyen sa Ziz i bezwen vreman kapab etablir criminal mind oubyen intent e si sa i arive sa zanfan i ganny deal avek anba Children’s Act.

Ant 14an a 18an e offender an prensip i devret kapab ganny ziz devan en Juvenile Court e apre konviksyon i kapab al prizon.  Children’s Act 1982 ti fer provizyon pou Gouvernman etablir en Juvenile Detention Centre pou detansyon bann juvenile delinquent isi Sesel e sa Mr Speaker regrettably i pa’n zanmen ganny fer parey i ti devret.  Nou kapab argye, mon rapel YRTC tre byen me nou konn tre byen bann defayans YRTC kot ti vreman napa okenn progranm reabilitasyon ki fer ki nou kapab hardly dir ki sa ti en Juvenile Detention Centre kot zanfan ti vreman kapab ganny reabilite parey Children’s Act i pe demande.

Alors ozordi Mr Speaker sa ki mon vreman kontan ek sa bann lamannman i se ki provizyon tre kler i ganny fer pou en zenn offender dizon an 15 a 18an provizyon i ganny fer pou en Mazistra kapab dapre Lalwa fer en Probation Order ki ava enkli sa Community Service e sa provizyon i a fer kler ki sa zanfan i bezwen byensir dakor pou li swiv sa lord e ki drwa Konstitisyonnel sa zanfan i ganny proteze.  I a fer en travay kominoter dan plas al prizon me selman i pa pou ganny forse pou li fer akoz parey nou konnen dapre Konstitisyon Sesel napa personn ki ganny forse pou travay.  So, lafason ki sa in ganny mete mon vreman satisfe avek.  En lofans i ganny komet par en zenn, i ganny en Probation Order provided ki i dakor pou li fer sa community service, i fer son community service, i ganny reabilitasyon pandan sa letan i retourn dan sosyete, i vin en zanfan pli for e i kapab kontribye pozitivman anver sosyete.  So pour mwan this is the gist of it e se sa ki fer mwan pare pou donn en sipor sa bann lamannman.

En keksoz ki petet Minis i kapab en pti gin lo la.  Pou en zanfan 14an ki’n komet en lofans, now anba Lalwa Sesel oupa kapab – en zanfan ki annan 14an pa devret pe travay.  So, an prensip nou pa pe kapab pas en Probation Order ki enkli en Community Service Order pou en tel zanfan.  Dan sa ka mon mazinen pou dir Mazistra i ava pas en Order ki pa enkli sa me selman mon ti ava kontan ki ketfwa Minis i elabor en pti gin lo sa pwen kot en zanfan pa egzanp i annan 14an.

Mr Speaker en lot lamannman enportan, seksyon 4 i se ki dan sa Act orizinal the Probation Committee ti ganny apwente par Prezidan Larepiblik.  E la i pou ganny apwente par Minis responsab dan sa ka Minis Zafer Sosyal e menm si Minis pou apwent the Probation Committee Lalwa i fer provizyon ki Minis pa kapab apwent nenport ki.  E sa osi pour mwan i enportan.  Lalwa i donn Minis direktiv lo lekel bann dimoun avek ki bann kalite ki sa bann dimoun i bezwen annan pou zot kapab vin lo sa Committee e pour mwan sa i en keksoz ki vreman enportan.

Lo sa not Mr Speaker i ava enportan pou rekomande ki travay Probation Committee i ganny fer dan en fason ki zot mazin lentere sa zenn marnmay e selman zentere sa zenn marnmay.  Bi se pou protez sa zenn marnmay e rien ki protez li.  Protez li, reabilit li e fer li retourn dan sosyete koman en zanfan pli konpran e ki pare pou swiv bann norm ki sosyete i annan.

Pou terminen, mon kontan trouv 5(a)(4) ki donn Mazistra sa loportinite, sa en keksoz ki mon’n think seriously about, mon ti pe mazinen si napa en conflict of interest kot Lakour pe enterfer avek Legzekitiv, me selman mon osi realize pou dir sa seksyon i donn Mazistra sa loportinite pou li fer sir ki the community work ki ganny donnen i ganny donnen dan lentere sa zanfan.  Sa zanfan pa pe fer en community work ki pa dan son lentere.  Alors si i vwar pou dir an konsiltasyon avek Minis, si i vwar poudir serten area pa condusive pou en manrmay al fer – en zenn offender al fer community work i kapab dir tyonbo enkou non, mon pa krwar i condusive e mon pa krwar i devret ganny servi koman enn sa landrwa pou en zanfan al fer community work.

Me lo kote 5(a)(4)(f) mon ti a kontan Minis i koz en pti gin lo la.  Mon krwar ki NCC napa en rol anymore konpare avek avan.  Avan NCC ti annan en rol, e la mon vwar pour dir NCC napa en rol suddenly.  Petet mon ti a kontan ganny en leksplikasyon avek Minis as to why, akoz?  Avan ki nou pe debat lo sa lamannman bann sityasyon kot en probationer ti kapab ganny committed to the care of the National Council for Children e avek sa lamannman sa pou nepli leka.  So, basically mon ti ava kontan demann Minis raison d’etre as to akoz ki NCC nepli annan en rol pou zwe dan sa sityasyon?

Avek sa de pti mo mon ava dir ki i fantastik ki nou pe fer li, i touzour fantastik ki nou pe donn en zenn ki’n komet en lofans en dezyenm sans e mon krwar poudir sa bann lamannman i apropriye zisteman pou nou fer sa.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker mon pa pou long akoz mon krwar bann largiman ki’n ganny avanse bomaten i toutafe relevan a sa bann lamannman ki’n ganny met devan par Minis.  Pou nou sa i bon nouvel ki’n vin dan nou Lasanble ozordi swivan plizyer entervansyon isi dan nou Lasanble ki nou’n toultan demande ki nou revwar bann Lalwa an sa ki konsern bann lofans ki ganny komet.  E ki nou revwar santans alternativ sirtou pour bann zenn me sa Lalwa i pa kouver zis bann zenn, i kouver adilt osi ki kapab ganny en santans anba Probasyon.  I reflekte Mr Speaker en pei modern.  Sa lamannman ki devan nou i reflekte modern thinking, i reflekte en pei modern, i reflekte bann pei sa ki nou apel bann pei devlope, bann pei sivilize kot nou sistenm Legal, nou sistenm Zidisyer i pa zis la pou pini bann offenders, pou met zot behind bars, pou fer zot pas en santans ki leka dan en kantite pei ozordi.  En kantite pei lo nou kontinan kot en zenn i fer en lofans, i trouv li behind bars setou.  Me Sesel nou Lalwa i la depi lontan me nou’n realize dan sa lepok ki nou pe viv ladan nou bezwen bouz dan nouvo Sesel e nouvo Sesel set en Sesel kot nou pran plizyer keksoz an konsiderasyon.  Mon’n ganny sans al vizit prizon a plizyer repriz Mr Speaker e sak fwa mon sorti kot prizon mon leker i fermal akoz mon vwar en kantite zenn garson dan prizon.  Ok, Lalwa i la, vre nou pas Lalwa e dimoun ki komet lofans i bezwen ganny pini e Seselwa ki pe travay dir i bezwen ganny proteze kont krim e kriminalite.  Sa i normal dan en pei pou en pei kapab fonksyonnen me dan en popilasyon prizon pros 800 prizonyen ki deza en kantite pou nou pti pei, more than half Mr Speaker i young males, more than half i bann zenn anba 35an ki’n fer swa en lofans oubyen in fer detrwa lofans me menm lofans e laplipar sa bann lofans i bann sa ki nou apel petty crime.  Dan Sesel napa bokou bann krim serye, mert eksetera.  Nou annan en kantite petty crime.  Sa i vedir ki nou bezwen alternative sentencing.  Nou bezwen en sistenm ki get sa kalite krim ki sa dimoun in fer, e dir, be eski sa dimoun i merit laba dan prizon avek bann harden criminals oubyen i kapab ganny en dezyenm sans si nou fer li – nou kit li dan kominote e nou fer li entegre dan kominote.  Oubyen si i pas enpe letan dan prizon apre i sorti anba Probasyon e i ganny swiv, i annan en swivi.  Sa i pou donn lazistis en lanmen ouver pou ed nou bann zenn, ed nou bann young males me Mr Speaker i annan en increasing number of females as well ki pe komet lofans.  Toulezan parey ou konnen i en progranm Lasanble kot bann madanm Parlmanter i vizit bann madanm dan prizon e toulezan nou soke, Onorab Charles i konn tre byen, toulezan nou soke, larm i ganny verse ler nou vwar bann zenn fiy ki dan prizon.  Kanite lofans komet akoz drog, harphic, posesyon drog.  I annan ki laba pou serten lezot pti lofans me sa bann zenn i devret dan kominote pe travay, pe prodwir, pe reprodwir.  Alors sa lamannman i bon nouvel pou nou, i swiv plizyer lentervansyon ki nou’n fer isi dan sa Lasanble kot nou bezwen annan servis kominoter koman en means of reabilit sa zenn.

Me selman Mr Speaker sa ki nou nou pe demande dan Lasanble se ki en servis kominoter i pa vin zis avek en travay, konmsi anvoy li Takamaka i a netway obor semen 10 met, toulezour rapor kot son Probation Officer in fini netway 10 met.  Koup zerb apre al dan lakour ou pou ganny sirveye, ou mouvman pou ganny sirveye whatever.  Konmsi i bezwen annan sa laspe – i annan zenn mon krwar i bezwen annan sa laspe counseling.  I bezwen raport to a Councellor ones a week, oubyen ou konnen.  I bezwen petet dan sa bann pinisyon, mon apel li pinisyon annan sa laspe re-skilling.  Si i pou al lo zil pou li al travay, donn li en lot skill, donn li en lot sans, donn li en lot lentere.  Si sa zenn petet i annan en lentere dan water sports oubyen dan lapes annou regarde kimannyer nou kapab met li ek en peser al lapes, ou konnen i a ganny monitor byen menm.  Annou pa zis rod bann santans alternativ zis akoz nou santi la nou bezwen tir tol, nou bezwen netwaye, nou bezwen koup zerb alors nou anvoy sa bann dimoun fer sa.  Annou mazin seriously lo kimannyer nou kpaab donn zot en vre dezyenm sans re-skilling, counseling, monitoring eksetera, eksetera.  Nou, nou welcome sa.

Nou santi Mr Speaker ki sa pou enpakte en kantite lo bann young offenders, lo bann first time offenders ki tre bon pour nou.  Nou espere ki sa i ava swiv par the setting up of the Juvenile Prison osi ki mon krwar i mars kot a kot, ki i ava mars kot a kot an sa ki konsern bann Juvenile offenders.

Mr Speaker dernyen bout mon ti anvi dir lo sa bann lamannman se sa kestyon travay ki mon krwar Leader Lopozisyon in fer resorti in terms of employment ki en zenn pa kapab dan employment under 14. Me selman by definisyon community service it means activity or work performed by a willing offender without remuneration.  Without remuneration dan limenm i vedir ki i pa pou dan employment, i dan Community Service ki mon krwar sa bout i take care of that.

Mr Speaker avek sa nou pou siport sa bann lamannman.  Nou welcome bann Lalwa modern koumsa dan nou pei, bann Lalwa ki moderniz nou e mon ti a kontan osi demann petet pep Seselwa ler nou pas bann Lalwa koumsa i pa vedir ki we are going soft on crime, i pa vedir ki nou Lasanble oubyen Minis ki la oubyen nou Gouvernman ki Minis i reprezante i pa vedir ki we are going soft on crime.  I pa vedir ki voler pou reste deor alors akoz i pe fer community service dan sa menm kominoter ki in vol mang.  I vedir ki nou krwar dan donn en kantite zenn en dezyenm sans.  I vedir ki nou krwar that no man is beyond redemption ki nou krwar ki i annan dimoun ki kapab ganny sove.  I vedir ki nou krwar ki prizon i reelman en last resort, ki punitive punishment i vreman en last resort pour bann dimoun ki vreman bann harden criminals e i vedir ki i form parti sa reform sosyal ki nou krwar i merit arive dan nou pei at this point in time.  Kan nou tou nou pe koz lo problenm sosyal ki pe arive dan nou kominote.

Avek sa Mr Speaker i annan 2 lamannman ki mon’n soumet e avek ou permisyon mon ti a kontan ki i ganny konsidere.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Ok sa 2 amannman in ganny sirkile.  I pa a mon avi sanz sa Bill.  E mon konpran ki Egzekitif napa problenm avek sa 2 amannman.  So, alors mon ava envit Minister pou donn son larepons.

MINISTER VINCENT MERITON

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker sosyete Seselwa i kontan son dimoun.  Konmsi nou pran ka avek dimoun, nou tou, depi Gouvernman, sosyete sivil, endividi, tou bann brans Gouvernman, Lasanble, Zidisyer we care, depi konsepsyon ziska lanmor, from conception to the tomb.  Nou sitan kontan nou dimoun ki zot trouve ler nou ti antre dan reform nou’n kapab negosye avek IMF in gard nou laspe Ledikasyon avek Lasante avek Proteskyon Sosyal ki pran pli gro parti nou Bidze, envestir dan dimoun.  I la pou tou dimoun vwar, e tou dimoun apresye.  Pa i vre ?  Taler Onorab in koz lo la, e kote nou’n envestir ? Kote nou devret envestir ?  Nou bezwen envestir dan bann lendistri prodiktiv pou kapab permet nou ganny larzan pou nou kapab kontinnyen envestir dan bann sekter sosyal e nou ekspekte ki ler nou’n envestir dan sekter sosyal nou bann dimoun ki bann beneficiary dan en serten sans nou ganny tou bann valer, bann aki pou nou kapab kontinnyen fer sa larou roule, ki sorti benefisyer nou vin partisipan e ki sa i kontinnyen roule an perpetite.  Nou fer ase pou nou ganny konsidere koman en legzanp, en laboratwar lemonn kot nou pran swen avek nou dimoun.  Nou kontan nou dimoun.  I pa devret annan okenn dout lo la.

E mersi Onorab Lopozisyon dan ou konklizyon ou’n dir fantastik annou pas sa mesaz avek dimoun ler nou al lo teren.  Onorab kot ou ale dir Gouvernman i fantastik, sosyete i fantastik.  Nou devret kontinnyen pas sa mesaz pou siport travay ki Gouvernman pe fer.  Si en keksoz….

 

MR SPEAKER

Minister, Onorab Leader Lopozisyon.  Pa Onorab Lopozisyon.

 

MINISTER VINCENT MERITON

Pardon.  Ekskiz mwan Mr Speaker.  Mon ganny fre sanmenm.

 

(Laughter)

 

MINISTER VINCENT MERITON

Wi Onorab Leader Lopozsiyon.  Nou pe tonm dakor lo serten keksoz bomaten mon krwar sa en pwen tournan dan fason ki nou pe travay Mr Speaker.

Mr Speaker an mezir ki nou oule batir sa lanmour, ranforsi sa lanmor ki nou annan pour nou dimoun ozordi i annan en nesesite nou revwar sa ki nou pe fer.  Kimannyer nou fer fas avek bann defi sosyal, bann fleo ki pe anvair nou, bann fleo ki vini par ler akoz devlopman e ki mwan ek ou pa toultan ki nou annan kontrol lo la e ki nou bezwen kapab abilit nou, nou zanfan pou nou kapab deal avek bann sityasyon ki nou pe fer fas avek.

Mr Speaker progranm Renesans Sosyal in definir 3 gran nivo kot nou travay.  Premye: Prevansyon.  Dezyenm: pou bann ki a risk e trwazyenm pour viktim.  Taler Onorab Pillay in koz lo la e mon pe get li koman sa morso Lalwa ki nou pe anmennen ozordi, amannman, i pe get toule trwa nivo, prevansyon ki nou pe deter bann dimoun ki ankor zenn, ki pe grandi.  Mon boy pa al dan krim, pti pti parey ou été viv ou lavi byen pou demen pa tonm dan sa pyez.  En dimoun ki annan lasazes i pa tonm dan trou apre pou li lager kimannyer i pou sorti.  Annnou evite tonm dan trou.  Me pou bann ki’n tonm dan trou nou ankor kontan nou dimoun, se pour sa rezon, en keksoz ki mon’n vwar in sorti atraver tou bann entervenan en dezyenm sans.  Wi nou donn dimoun en kantite dezyenm sans.  Mon krwar zot tou zot kapab vwar kimannyer an mezir ki sosyete i devlope nou pran swen avek bann ki’n tonbe, donn zot en dezyenm sans atraver ledikasyon, atraver reabilitasyon, atraver travay e mon krwar sa Lalwa osi pe tous sa laspe.  Pour bann ki’n vin viktim dan en serten sans sa Lalwa osi pe touse.

Alors Mr Speaker mon ti a kontan remersi tou bann Manm Onorab ki atraver diferan lentervansyon, dan bann diferan foronm ki zot in koze isi, atraver diskour lo deba Lanasyon, atraver diskour dan Bidze, atraver bann Mosyon e bann Lalwa zot in koz lo rod en fason pou nou kapab pli byen reabilit e re-entegre bann dimoun ki a risk e bann viktim.

Bann reform sosyal ozordi mon pe anmenn en morso pou kapab adres sa kestyon reabilitasyon e partikilyerman nou bann zenn.  Mr Speaker me selman fodre fer sorti ki sa morso Lalwa i zis en mayon dan sa gran lasenn reform sosyal.  Ki nou pe travay avek lezot progranm pou ki sa zenn an mezir i grandi i pa trouv li nesesite pou li al fer petty theft, petty crime ki demen nou vwar nou bezwen anvoy li dan prizon e la avek sa Lalwa donn li alternative sentencing.

Ki nou pe fer Mr Speaker ?  De mo avan nou ale midi, mon vwar in sonnen – nou pe sey pran bann madanm ki ansent, ki an vwad-fanmiy anmenn zot msye avek zot e nou a gete kimannyer nou prepar lavi pou sa pti baba ki pa ankor ne?  Kimannyer nou prepar pa zis en lakaz me relasyon ant zonm ek fanm, kimannyer nou pou tret sa zenn baba?  Nou pe osi tous bann dimoun, bann fanmiy ki nou santi i ganny afekte lo nivo distrik, nou’n komans 2 proze pilot, enn Perseverance avek enn Anse Aux Pins kimannyer nou pou donn serten skill bann fnamiy ki bezwen pou kapab viv zot lavi an maryaz, an menaz e bann relasyon ki nou annan.  I annan lezot ankor bann lezot mayon ki enplike dan sa lasenn reform sosyal ki permet nou tou get depi sekter Ledikasyon, sekter Sosyal taler Onorab Leader Zafer Gouvernman in dir ki nou bezwen kontinnyelman envestir dan proteksyon sosyal pou bann fanmiy ki vilnerab, nou bezwen dakor.  Nou bezwen get tou mayon ansanm byensir baze lo dispozisyon finansyel ki nou annan.

So Mr Speaker sa Lalwa in ganny anmennen pou adres sa size nou bann zenn ki malerezman in tonm dan serten pyez ki nou bezwen ed zot retrouv zot semen dan lavi.

Mr Speaker mon ti a kontan premyerman pas lot pwen ki Onorab Pillay in dir.  Pa zis pini me reform en zenn.  Mon totalman dakor avek ou e sa i adres sa size ki nou kapab pran sa zenn, travay avek li, pa ziz li me gete kimannyer nou kapab gid li atraver en sistenm byen striktire e la mersi pou bann konsey, bann advise, bann warning ki zot pe donn nou.  Fer sir ki pa zis lo papaye me en keksoz ki vin en realite ki pran plas pou ed sa bann dimoun ki’n ganny afkete.  Osi mon’n ganny demande pou gete kimannyer i kapab konpatib avek bann lezot Lalwa ki egziste dan pei pou fer sir ki an mezir ki nou pe travay avek sa zenn nou pa pe abiz lo bann drwa ki i annan.

Mr Speaker Onorab Vidot in koz, eski dimoun i bezwen en dezyenm san.  Wi, nou tou.  Ou’n komans avek si nou tou nou fer pese.  Wi, mon fer en kantite peser, mon al lanmes toule Sanmdi mon demann pardon e Bondye i donn nou en dezyenm sans e mon krwar atraver sa Lalwa nou pe donn sa zenn ek sa offender en dezyenm sans pou li kapab bouze dan lavi.  So si nou tou nou dakor, nou kapab pardonn kanmarad, donn kanmarad en dezyenm sans zot pou osi ed mwan dan kominote pou montre serten tolerans pour sa bann zenn ki nou pe met zot atraver sa progranm Community Service Order.

Leader Lopozisyon in koz lo detrwa pwen ki – e mon dakor lo lefe ki ou’n dir annou pa sali rikord sa zenn ki’n fer en fot pa, i enn bann rezon.  Pou bann manrmay 14an a 18an ou’n demann kestyon.  Juvenile Court avek Juvenile Detention Centre.  Tre byento, travay i an kour pou ou lenformasyon Onorab e byento Gouvernman i kapab pronons son lekor, mon koleg Minis ki responsab pour Zafer Entern ler moman i arive i kapab pronons son lekor lo ki pe arive avek sa tel fasilite.

Mr Speaker kestyon 14an in leve vizavi Lartik 17 dan Konstitisyon.  Lartik 17 i dir ki napa travay forse dan pei e ki en dimoun nou pa kapab fors li pou li fer travay.  Annou anmenn serten klarifikasyon.  Mon krwar Leader Zafer Gouvernman in eksplike, i bann latas ki nou pe donn sa dimoun.  Annou mazinen si nou’n fer en fot nou pe demann pardon, nou pa pe vin abiz ou me avek tou bann sirkonstans ki pou ganny pran an konsiderasyon, avek tou bann lantouraz ki annan, avek tou bann ankadreman ki pou annan nou bezwen donn ou parey dan lakour.  Pa nou fer serten travay dan lakour?  I pa ganny klasifye koman travay forse.  Sa osi i pa travay forse e osi Mr Speaker mon kapab azoute i annan sa laspe formasyon, edikasyon avek reabilitasyon ki permet parey Onorab in dir nou re-tool sa dimoun, re-skill li pou li demen ler i sorti i kapab ganny en nouvo souf akoz sa dimoun pou dir zot granmersi mon pa’n mont Montgane Possee.  Me annou gete kimannyer nou kapab servi sa loportinite poli byen pou nou kapab nou menm nou aprann e pa fer ki nou fanmiy, nou manman, nou madanm, nou zanfan i soufer.

Rol NCC.  Mr Speaker NCC ou rapel oparavan ti pe zwe rol ki ozordi Servis Sosyal pe zwe.  Me le moman ki Servis Sosyal in ganny manda anba Lalwa pou zwe sa rol in repran sa avek NCC e NCC ozordi i enn bann mayon enportan dan kimannyer nou travay pou proteksyon zanfan atraver bann servis spesyalize ki zot donnen, atraver progranm sansibilizasyon lo drwa e responsabilite zanfan dan lasosyete.  So Mr Speaker Mersi Onorab pou apresye e met bann kestyon devan.

Mon dakor avek sa ki Onorab Rose in dir, Sesel i en pei modern e nou pe kalkil dan en fason modern pou gete kimannyer nou kapab adres bann defi ki bann lezot pei devlope pe fer fas avek e mon krwar sa Lalwa 48an apre ki i ti vin an operasyon nou’n santi i annan en nesesite ki nou kapab moderniz li, met li azour avek bann tandans kip e arive lo nivo enternasyonal pou li marye avek sa prensip nouvo Sesel ki nou’n mete pou fer sir ki dimoun i pa zis benefisye devlopman e menm si in fer en fo pa i kapab ganny en dezyenm sans pou li kapab retrouv li e kapab bouze dan lavi.

Mr Speaker sa laspe donn formasyon dimoun e counseling o serye i en keksoz ki enportan e mon ti a kontan remersye Onorab pou met lanfaz lo la.  I pa zis bann servis ki mon’n liste me i bezwen fer sir ki sak mo, sak progranm, sak servis ki nou donnen i pe bite e bann dimoun ki pas atraver i santi poudir i annan serten sanzman ki nou vwar dan zot lavi.

So Mr Speaker mersi pou tou bann Manm ki’n koz anfaver e mon soumet sa lamannman a zot laprouvasyon.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon lo merit e prensip zeneral nou pran en vot.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Mon a ganny mwan en Formal Second Reading.

 

MADAM AG. CLERK

A Bill of an Act to amend the Probation of Offenders Act Cap 184.

 

MR SPEAKER

Committee Stage?

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker anba Order 91(1) mon move ki nou sot Committee Satge.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Nou pran en vot lo la.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?  Bon mon a ganny Motion for Third Reading.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker anba Order 71(1) mon move ki nou lir sa Bill en trwazyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Seconded Mr Speaker, Sir.

 

MR SPEAKER

Ok nou pran en vot.  Tou bann anfaver ?  Okenn ki kont ?  Third Reading.

 

MADAM AG. CLERK

This Act may be cited as The Probation of Offenders Amendment Act 2014.

 

MR SPEAKER

Ok, Bill in pase as amended e avek sa mon ava eskiz Minis e remersye li ek son delegasyon parmi nou.  Mersi.

Kantanou nou pou kontinnyen avek nou travay.  Mon vwar ki zot in pran break tar, so mon mazinen zot pa lafen.

Avan ki nou pran sa 2 Mosyon nou annan nou en Bill, mon fek sirkil en Revised Order Paper e i enkorpor en Bill, Fisheries Bill, 2014. Ki mon’n ganny dir i en Bill irzan.  So mon pou fer First Reading sa Bill as per the new Revised Order Paper ki zot tou zot anna.  Mon a ganny en First Reading.

 

MADAM AG. CLERK

This Act may be cited as The Fisheries Act 2014.

MR SPEAKER

Ok.  Bon, Mosyon.  Nou annan 2 Mosyon pou apwentman Anbasader e Leader of Government Business in les mwan konpran ki malgre i pou entrodwir sa Mosyon endividyelman me i pou pran le 2 Mosyon ansanm, ki vedir nou pou annan en deba lo toulede Mosyon.  So mon ava envit ou pou entrodwir premye Mosyon.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker mon move ki nou aprouv apwentman ki Prezidan in fer ki Mr Derick, Cesar, Alexandre Ally i vin Anbasader pour Sesel.  Mersi.

 

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon ou a entrodwir ou dezyenm Mosyon.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker mon move ki nou aprouv apwentman ki Prezidan Larepiblik in fer ki Msye Thomas, Selby Pillay i vin Anbasader pour Sesel.

 

MR SPEAKER

Okenn ki segonde?

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mosyon i ganny segonde Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon mon a envit ou Onorab pou fer ou prezantasyon.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker i en plezir pour nou Lasanble Nasyonal soumet sa Mosyon, mwan soumet sa Mosyon e demann nou Lasanble Nasyonal pou aprouv Msye Derick Ally, nou’n konn li koman Msye Derick Ally e Msye Selby Pillay koman Anbasader pour Sesel.  Zot CV sa 2 dimoun in fini ganny sirkile avek tou Manm Lasanble Nasyonal parey i ganny demande alors mon pa pou al dan detay zot konpetans e zot kalifikasyon akoz mon krwar i la pou tou dimoun vwar.  Si mon pou dir okenn keksoz se ki sa 2 dimoun in annan long karyer dan Foreign Affairs ek Diplomacy, en tre, tre long karyer pirman dan Foreign Affairs ek Diplomacy.

Ki mon ti a kontan koz lo la Mr Speaker, se travay en Anbasader e lobligasyon en Anbasader pour Sesel.  Mon krwar dan mon travay koman Leader of Government Business sak fwa ki ou travel oubyen sak fwa ki ou annan, dernyen fwa ti enteresan ti annan rankont bann Konsil e Anbasader Sesel ki zot ti ganny sans zwenn bann Manm Lasanble Nasyonal, sa size i leve, ki rol e ki travay en Anbasader Sesel?  A mon avi Mr Speaker sa 2 apwentman i devret ranforsi sa laspe politik diplomasi aktiv ki nou pei in pran.  Ou konnen lontan, byen, byen lontan nou pa ni ti menm konnen, Seselwa pa ni ti menm konnen be lekel ki Anbasader oubyen lekel ki nou Konsil dan ki pei ?  Lekel ki reprezant nou dan sa pei ?  I annan en kantite Seselwa diaspoa Seselwa ki reste kantite pei, i annan en kantite pei ki annan lakor diplomatik avek nou ki nou bezwen bann Anbasader an rezidans dan sa bann pei, me en kantite fwa nou pa’n konpran ki zot rol oubyen en kantite fwa bokou letan pase zot in la konmsi zot pa’n la.  Konnen zot in la zis dan bann koridor diplomatik, zot in la zis petet dan bann konferans nou vwar zot portre lo televizyon dan bann konferans me anba leadership Prezidan Michel nou’n vwar si ou oule en mouvman pour Sesel rekonekte oubyen konekte pli for lo nivo enternasyonal.  Sesel pe bid pou li ganny en non-permanent seat at the UN Security Council sa i en gran lanbisyon pour nou pei, i en gran rev pour nou pei.  Prezidan Michel pe fer bann diskour tre for swa devan Lasanble Nasyon Ini, swa dan bann koridor United Nations, swa dan bann professional meetings ki ganny organize pou vreman montre ki Sesel pe diriz diplomati aktiv dan nou rezyon, pe diriz plizyer agenda enportan pour nou pei, agenda economic.  Nou fek aprouv en Supplementary Budget ki nou’n koz fortman lo kimannyer sa i annan en lenpakt lo nou lekonomi e kimannyer nou pa kapab depan zis lo nou.  Nou’n koz lo tourizm, nou depan lo relasyon avek plizyer pei.  Nou Lasanble nou’n pas en kantite Lalwa enportan ki annan pou fer avek par egzanp aksesyon Sesel avek World Trade Organisation.  Nou Lasanble Nasyonal Mr Speaker, ou menm ou ou’n fer en kantite travay pou lev nivo nou Lasanble Nasyonal o pre bann lorganizasyon ki annan pou fer – bann lorganizasyon Parlmanter me se selman ler ou al dan sa bann forum ki ou vwar lenportans annan en prezans Sesel.  Me pa annan zis en prezans Sesel, me annan en prezans aktiv Sesel.  E mon krwar mon’n deza fer resorti sa dan sa bann rankont ou realize ki Sesel i annan en kantite pou ofer lemonn.  Nou annan bann dimoun ki tre konpetan ki kapab al koze pour nou.  Nou annan enn nou Minis ki’n ganny ofer en pozisyon tre enportan avek the United Nations.  Lontan ti napa sa, ti napa byen, byen sa.  Nou vwar si oule en revival dan tousala e se la kot rol en Anbasader se pou – tousala, se pou fer sir sa ki pe arive on the ground in Seychelles i ganny resanti Brussels, i ganny resanti China, i ganny resanti New York, i ganny resanti India, i ganny resanti dan tou kwen lemonn kot nou annan en permanent representative.  E en keksoz par egzanp ki nou Lasanble toultan nou’n fer resorti isi e sakfwa Foreign Affairs Minister i vin dan nou Lasanble se ki dosye Sesel, se ki lenformasyon lo Sesel i ganny updated, i la e azour.  Ler ou get par egzanp United Nations, UNDP, Human Development Index i annan en kantite lenformasyon ki Sesel i manke.  En kantite keksoz ki nou ti’n kapab pous devan e dir be donk sa ki pe arive Sesel, la la ki nou pe fer Sesel, la la ki’n ganny fer Sesel.  Me en kantite i manke e tanzantan nou koz lo la bann Manm Parlman, sakfwa nou al en konferans nou vwar pei ki’n akonplir bokou mwens ki nou me li i pe debout devan, i pe dir en kantite keksoz prezan ou asize ou riye ou dir be Sesel nou’n fini sote sa, this is no longer an issue for Seychelles.  Ok.

Pou fer sir ki tou zanfan i ganny en lekol dan son kominote.  Pou fer sir ki i annan immunization.  Pou fer sir ki madanm i ganny zot drwa.  Konmsi nou’n akonplir sitan koman en pti pei.  E en trend ki pe arive Mr Speaker e mon konnen ou’n remark sa bokou, dan bann rankont ki ou fer se ki Sesel pe ganny rekonnet pou sa.  Sesel pe komans ganny swazir pou mont devan pou dir be ki nou leksperyans Sesel ?  Ki nou leksperyans dan devlopman Parlman ?  Ki nou leksperyans dan devlopman e proteksyon nou lanvironnman ?  Ki nou leksperyans dan Blue Economy ki Prezidan Michel pe koz en kantite lo la e soudennman lemonn pe reveye, poudir lemonn pa zis later, lemonn i lanmer e lanmer i riske annan bokou plis resours ki later.

Ki nou pozisyon lo lape e stabilite dan nou rezyon e dan nou rezyon zeopolitik, kontinan Lafrik e Losean Endyen ?  Alors i annan en kantite dosye ki sa bann Lanbasader i travay lo la i pouse.  Nou osi annan en kantite Konvansyon ki vin dan nou Lasanble e se la kot nou travay en kantite avek Minister Zafer Etranzer enn pou nou konpran sa bann Konvansyon me ki zot zot bezwen pous atraver sa bann lagreman ki nou ratifye, sa bann Konvansyon ki nou vin parti-prenan, pous agenda Sesel.  Mon krwar it’s no longer a time kot nou ganny donnen Konvansyon alors nou tonm dakor.  Si nou ekout byen diskour ki Prezidan Michel pe fer, bann diskour tre modern e tre diferan kot i pe dir be, nou’n koze, nou’n koz en kantite, ou konnen mon pe ganny demande pou koz pou 4 minit me si nou kapab fer 4 minit aksyon i pou bokou plis.  I bann langaz modern ki pe ganny servi.  E alors avek lapwentman sa 2 Anbasader nou swete Mr Speaker ki zot ava osi ede pouse.  Nou konnen zot leksperyans, zot konpetans i pa an kestyon la me nou pe met devan zot bann swe opre pep Seselwa, ki sorti kot pep Seselwa, sorti kot bann reprezantan Seselwa ki nou ti a kontan ki enn fwa ki zot ganny poste kot zot ava ganny poste oubyen okenn dosye ki zot ava gannyen ki zot vreman met Sesel devan, met Sesel a ker e pouse pourki agenda Sesel i ganny resanti swa dan bann konferans, swa dan bann koridor, swa dan bann dinen diplomatik, partou kot ladiplomasi i renyen.

Mr Speaker in ganny prouve ozordi ki en pei i kapab akonplir bokou plis par ladiplomasi, by smart diplomacy. Nou kapab ganny en kantite led, en kantite keksoz, en kantite sipor by being smart. E nou Chairman IAC i konn sa tre byen ler i al bann konferans Brussels e mon leksperyans avek li, ou remarke ki Sesel tre avanse konpare avek bann lezot pei ACP.  Bann demann ki zot ankor pe demande nou nou’n fini glise, nou’n fini kapab akonplir e sa set akoz diplomasi aktiv ki ganny fer par nou Parlman me par nou bann reprezantan.

Mr Speaker dernyen pwen mon ti a kontan fer opre nou bann reprezantan an deor Sesel e atraver sa 2 Mosyon ki mon’n soumet se ki zot osi vin en pti pe pli aktiv dan kominote kot zot reste.  Nou bann Manm Parlman nou vwayaz ase souvan i annan Lanbasad ki fantastik, i annan Lanbasad ki rekonnet son Manm Parlman.  I annan Lanbasad ki koman ou arive i dir ou be ah, welcome.  Ou konnen.  I konnen ki son Manm Parlman i la.  E sa i en practice throughout the Commonwealth sa.  I pa zis en keksoz ki nou Lasanble pe demande.  It is a practice. Sakfwa ou ale ou reprezantan permanan i la, i konnen ki son Manm Parlman i la.  Ki nou pep Seselwa osi i konnen lekel son bann reprezantan permanan.  Konmsi annou melanz ek nou Seselwa en pti pe plis, annou fer zot konnen nou la e mon konnen i annan kantite Anbasad par egzanp ki for National Day zot organiz bann aktivite me the Seychellois community abroad i osi en resours pour Sesel.  E bann Seselwa ki kot Sesel lo misyon i al fer bann travay enportan pour Sesel.  Dan en serten sans nou tou nou bann Anbasader pour Sesel.  E mon demande alors ki nou bann reprezantan permanan ki’n ganny poste dan bann diferan pei i vreman angaz en pti pe plis dan sa domenn Mr Speaker.

I en plezir pou nou aprouv apwentman sa 2 Anbasader.  Dabor lo lapar Parti Mazoriter nou felisit zot e nou swet zot tre bon kontinnyasyon zot kayer akoz nou pa krwar ki sa i en nouvo komansman pour zot, i en kontinnyasyon zot karyer dan ladoplomasi e nou swete ki zot ava excel e zot a reelman reprezant agenda Sesel.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Charles.

 

HON JEOVANA CHARLES

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker Mosyon pe demann nou Lasanble pou aprouv lapwentman Msye Derick Ally e Mr Selby Dora koman Anbasader.

 

MR SPEAKER

Non, non, non, non.  Napa Msye Dora ki’n ganny apwente Lanbasader.

 

HON JEOVANA CHARLES

Sorry Mr Speaker.  Mr Selby Pillay.

 

(Laughter)

 

MR SPEAKER

Yes.  Ou fek promot Msye Dora, i pa konnen.

 

HON JEOVANA CHARLES

Msye Selby Pillay koman Anbasader par Prezidan Larepiblik an akor avek Lartik 64(1) nou Konstitisyon.

Mr Speaker mon anvi aport mon sipor pou nominasyon sa 2 Anbasader.  I en loner letan dimoun ki ou konn byen, zot fer byen dan lavi e ganny apwente atraver zot travay dir, zot devouman, zot kapabilite dan bann pozisyon sitan enportan e prestizye dan nou pei.

Mr Speaker Msye Ally i en dimoun ki mon’n konn li pou bokou lannen atraver desarz mon responsabilite dan mon distrik mon’n kapab dir ki mon’n ganny sa loportinite pou mwan enterakter avek li pandan sa preski 20an ki in travay avek Minister Zafer Etranzer.

Msye Ally i en dimoun ki travay dir, avek bokou respe, lentegrite e en homme tre disiplinen.  Mon kapab dir Mr Speaker avek bokou senserite ki Msye Ally i posed tou bann kalite ki pou permet li desarz son responsabilite koman en Anbasader.

Mr Speaker, Msye Ally dan son karyer dan ladiplomasi in komanse an 1995 kan i ti ganny apwente koman Head Protocol avek Minister Zafer Etranzer.  Plitar in okip plas Direkter Protokol dan sa menm Minister an 1998.  Direkter Zeneral pou Zafer Prezidansyel e Sef Protokol Prezidansyel dan biro Prezidan 2004.  Avan son apwentman i ti Asistan Egzekitif pou Sekreter Zeneral Commonwealth dan Sekretaryat Commonwealth Langleter.  Koman en dimoun ki’n fer preski 20an son karyer dan ladiplomasi, Sesel koman aletranze avek Minister Zafer Etranzer, dan lofis Prezidan e dan Sekretaryat Commonwealth, en tel background i san dout kalifye Msye Ally koman en Anbasader de karyer vedir en dimoun ki pe antre dan sa pozisyon avek bagaz ladoplomasi e relasyon enternasyonal neseser.

Mr Speaker, Msye Pillay ki parey son CV in fer sorti mon kapab dir ki li osi in grandi avek Minister Zafer Etranzer.  In en dimoun ki mon’n konn li pou enpe letan atraver plizyer rankont travay osi dan desarz mon responsabilite dan mon distrik e mon krwar ki li osi i anann serten kalite, lantouziazm, ranpli ek lenerzi, kapasite e posed bann konpetans ki pou fer li fer sa travay san okenn difikilte malgre i pou en nouvo challenge.

Mr Speaker dan tou son bann pozisyon ler u regarde en karyer dan en lespas 20an ou vwar poudir kalite ki mon’n dir lo Msye Pillay in ed li pou ariv kot i ete ozordi.  En travay tre enportan pou lavansman lentere Sesel ki i pe al fer, mon annan konfyans ki son konesans ki i annan e son background osi byen ki lezot atou ki i annan i pou fer li fer en bon travay formidab pour Sesel.

Mr Speaker me parkont ler mon pou terminen – lefe ki Gouvernman in swazir sa 2 dimoun i montre ki Gouvernman i annan konfyans dan zot e ki garanti ki sa 2 dimoun pou aport sa ki bon pou Sesel.  Mon ti a kontan felisit sa 2 dimoun ki’n ganny aksepte pou pran sa 2 pos.  I reste mwan, la ki mon pe al vot lo zot apwentman, swet zot bon kouraz dan zot travay ki zot bezwen fer pour Sesel e rapel zot se ki nou Manm Lasanble Nasyonal ki pe konfirm zot dan sa pos e ki nou koman bann Manm Nasyonal nou ganny elekte, nou reprezantan lepep Seselwa, nou ti a kontan ki ler nou annan lokazyon pou nou eterakte oubyen perform dan bann pei kot nou annan Lanbasad omwen sa bann reprezantan diplomatik Sesel i donn serten latansyon avek bann Manm Lasanble Nasyonal parey Onorab Rose in fer resorti ki dan sa bann pei.  Pa lo bann vizit prive me lo vizit ofisyel.

Avek sa mon swet zot bonn sans.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab De Commarmond.

 

 

 

HON CHARLES DE COMMARMOND

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, lapwentman sa 2 dimoun koman Anbasader par Prezidan e nou laprouvasyon isi dan sa Lasanble pou sa 2 dimoun i enportan.  Mon krwar ki nou merit donn zot sa sipor.  Mwan personnelman, mon konn sa 2 dimoun tre, tre lontan.  Msye Pillay, nou konn kanmarad depi Kolez e se 2 dimoun, si nou kapab dir sa, 2 common boys.  Mon dir koumsa akoz se 2 dimoun la ater.  Msye Ally, mon’n konn li Anvil la e anplis, dan zot travay kot Foreign Affairs, letan ki defen Madanm De St Jorre, Minis sa letan ti Manm Komite Santral pour Cascade, mon’n osi travay close e mon’n konn sa 2 dimoun ki ti travay la kot Foreign Affairs bokou.  I vedir ki lontan zot dan Foreign Affairs. Mon rapel sa bann Anbasader de karyer e letan nou get zot formasyon, i osi enteresan.  Zot birografi, savedir zot CV i enteresan akoz i remarkab ki zot in reprezant Sesel tre, tre byen e en kantite aletranze deza e dan zot travay ki zot ti pe fer kot Minister Foreign Affairs la.

Anplis, ou pran Msye Ally, son bout travay avek Commonwealth.  Sa preski 9an ki in fer avek Commonwealth, i en leksperyans inik e ki mwan mon krwar ki an apwentan Msye Ally koman Anbasader ek sa leksperyans ek Commonwealth i pou vreman itil pour Sesel.  Ozordi Mr Speaker, sa relasyon travay, an relasyon avek Commonwealth i plis ki zanmen enportan e i merit ganny promote.  I merit ganny devlope plis e vin pli benefisyab pour pei.  Nou pti pei Sesel ki en pei ki ti’n ganny kolonize par Langleter i enportan e ki belong to the Commonwealth, i en manm Commonwealth.  I enportan alor ki sa bann lespri, sa bann vizyon, sa bann lobzektif Commonwealth i ganny pli penetre dan nou pep pou anmenn bann rezilta pli pozitiv pou nou zenn sirtou ki pe monte.

Osi, letan mon get background e CV Msye Pillay, nou vwar poudir koman en ekonomis, i pou ede.  E la dan nou larantre dan WTO, nou larantre dan COMESA, i enportan annan bann Anbasader ki annan sa bann background parey, pou kapab fer sir ki nou pa fer fot letan nou pe antre dan sa bann gran Lorganizasyon e nou en pti pei, i vilnerab pou nou sa.  Konmsi fasilman, i kapab dan nou dezavantaz si nou pa fer atansyon.  E avek bann dimoun parey, mon panse mwan ki nou ava vin pli careful e ki sa bann larantre ki nou bezwen fer dan sa bann gran Lorganizasyon, i ava ganny fer an byen, avek good faith e nou a vwar pli byen.  Nou a kalkil pli byen bann risk negativ sa bann keksoz koumsa.

Mr Speaker, letan nou pe koz lo sa 2 dimoun koman Anbasader, i enportan fer sorti serten keksoz.  Mon krwar nou Foreign Affairs i pe pran en lot dimansyon.  E mwan mon kontann ki Prezidan Michel i pe fer avanse serten nouvo konsept e nouvo vizyon dan nou relasyon enternasyonal lo plan mondyal e ki Sesel deza, i pe pran, malgre tipti ki i tipti, i pe pran rol Leadership dan plizyer domenn e i pe envant osi serten vizyon.  En serten latras dan lemonn lo nou bann prensip.  E sa kalite Leadership, par egzanp letan nou pe promouvwar lekonomi ble, ensidswit.  E i bezwen pa zis ganny mansyonnen sa.  Be i bezwen ganny anmennen pli devan.  I bezwen ganny si ou oule, en piblisite aktiv o nivo enternasyonal avek bann lezot partners.  E Prezidan Michel i pa kapab fer sa litousel li.  I fer en bout me lot bout i bezwen ganny fer par nou bann Anbasader dan bann pei ki nou met zot.  E alor la, nou demande ki le 2 zenn ki pe vin Anbasader, zenn dinamik, i kapab osi promouvwar sa bann konsept, sa bann lide, sa bann vizyon nou Prezidan e nou pei.

En lot laspe ki mon ti ava kontan koz lo la Mr Speaker se letan nou pe koz, diplomasi aktiv, letan nou pe koz en relasyon oubyen en relasyon enternasyonal benefisyab, nou bezwen osi get en keksoz la.  Mwan mon pe, lot zour mon pe swiv lo televizyon serten interview, serten diskisyon pe fer lo pwennvi Artis.  E la mon vwar poudir i annan en mankman formasyon, mankman sipor pou bann Artis ensidswit.  Mon pe nonm Artis koman zis en pwen la, en laspe la me dan lar e dan kiltir, mwan mon rapel dan mon letan ki mwan mon ti practice. – mon ti dan Teat par egzanp ki, be ti annan en kantite keksoz ki ti aboutir dan bann relasyon ki nou ti annan avek bann pei, pei Commonwealth, pei Froncophonie e tou.  Me ozordi, malere pou dir, mon vwar i annan en rediksyon petet dan serten domenn nou relasyon enternasyonal.  I annan en logmantasyon dan serten lezot laspe.  Petet lekonomi, ensidswit.  Me selman i annan en lot bout Kiltir, lar, ki mon panse i bezwen.  Dan lanvironnman i ok, me dan sa lot bout ki mon pe dir, i manke.  Mon demande ki alor, pa zis sa 2 zenn Anbasader ki nou pe vot pou zot la, pour sa Mosyon, me osi, nou Foreign Affairs, nou bann lezot Lanbasad i fer en travay pli for.  I fer en travay ki nou benefisye pli direkteman par zot prezans dan sa bann pei e vizavi sa bann lezot Lorganizasyon Enternasyonal.  Ki nou alor ki fye lo zot pou promouvwar Sesel, zot anmenn rezilta e zot promouvwar sa bann rezilta.  Nou konnen ki sa ki pe ganny fer lo pwennvi relasyon enternasyonal.  Lo pwennvi nou bann Lanbasad deor.  Nou sezi?  Ki nou, nou vwar.  SBC ava dir lala, akoz relasyon ek tel pei, akoz nou bann Anbasader laba, lala ki in fer ensidswit, pou nou konnen e ki nou vwar ki sa ki nou pe aprouve la i pa zis kestyon lo papye me dan larealite, i pe aport fri.  Sa ki nou, nou pe rode dan Sesel se ki nou vwar sa bann keksoz ki nou pe fer i anmenn fri pou nou pep.  E atraver sa, alor nou demande ki zot travay osi i ganny eksplike, i ganny promouvwar dan nou pei ki sa ki zot pe fer laba.

Lo lot kote, Leader Zafer Gouvernman in byen mansyonnen e mon oule met lanfaz lo la.  Ki letan nou bann Anbasader i al reprezant nou deor, i pa zis en kestyon i al laba dan en Biro, epi nou vwar li in al kot bann diferan Prezidan ki in akredite.  Konmsi zis sa bann akreditasyon.  Me nou bezwen vwar ki i fer ek nou diaspora deor laba ?  Ki i fer avek nou bann delegasyon ki al aletranze?  Akoz sa bann delegasyon ki ale lo bann Misyon ofisyel, lo bann Misyon ki nou al deor, ki swa Civil Society, ensidswit.  Bann Minister e lezot ankor.  Letan zot al deor, mon krwar tou i bezwen zwenn ansanm, i bezwen annan en travay korperasyon ki ganny fer pour ki Sesel i ganny promouvwar, pa zis par en pti bout, me konmsi nou lager antoure parey nou dir an Kreol, pou ki nou kapab fer sa pti Sesel shine e al lwen lo nivo enternasyonal.

So, mon demande ki alor, sa bann keksoz ki nou pe dir i ganny met an pratik.  Nou demande alor ki dan sa rezilta, dan sa – letan nou pe apwent sa 2 dimoun koman Anbasader, nou vwar sa bann fri sa bann benefis.  Sa travay konpreansiv Mr Speaker.

Pou fini, nou a dir ki alor i enportan ki dan sa ki Prezidan Michel pe met devan lo lasenn enternasyonal, ki nou bann Anbasader, sa 2 ki nou pe apwente la e lezot ki ekziste ankor around the world i update si ou oule nou bann lakonplisman e validate nou bann lanbisyon e vizyon e promouvwar nou azanda lape e progre dan stabilite ki nou pe fer ansemoman dan nou parkour lo sa later.  Mersi bokou Mr Speaker.  Avek sa, mon pou siport sa 2 lapwentman.

 

MR SPEAKER

Onorab Fideria.  Onorab Fideria.

 

HON EMMANUEL FIDERIA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, sa Mosyon ki pe demann Lasanble pou aprouv lapwentman Msye Selby Pillay e Msye Derick Ally koman Anbasader Sesel par Prezidan Repiblik, i osi prezant nou avek en loportinite pou partaz avek lepep Seselwa nou refleksyon lo rol Anbasader Seselwa dan sa nouvo Sesel.  Egalman, nou ava sezi sa moman pou nou demontre kimannyer Msye Pillay e Msye Ally i ranpli bann kriter pou deservi sa pozisyon.

Mr Speaker, dan sa dernyen 10an, Sesel in transformen pou vin nouvo Sesel e enn bann eleman sa nouvo Sesel se diplomasi aktif.  Nou pei pe renonmen lo lasenn enternasyonal, atraver plizyer linisyativ ki nou pe pran.  Bann rol Leadership ki nou pe aksepte e bann pozisyon brav ki nou pe pran lo bann size enternasyonal.

Mr Speaker, Sesel i nepli zis en pti group zil ki renonmen koman en destinasyon touristik.  Sesel nepli zis sa pti pei ki renonmen dan lemonn pou son devlopman imen tre avanse.  Sesel nepli zis sa pei ki renonmen dan lemonn pou son Lendistri Lapes.  Sesel i sa pei ki’n diriz en koalisyon enternasyonal dan lalit kont piratri dan lakot les Lafrik e dan Losean Endyen.

Mr Speaker, Sesel i osi sa pei ki’n zwe en rol enportan pou sansibiliz lopinnyon enternasyonal lo size sanzman klima.  Sesel i osi sa pei ki vin en sanpyon mondyal lo size lekonomi ble.

Mr Speaker, Sesel i sa pei ki’n zwe en rol tre aktif pou trouv en solisyon politik pou sa sityasyon kriz ki Madagascar ti trouv li ladan.  Sesel i sa pei ki pe zwe en rol aktif dan devlopman Lendistri Lapes Somali koman en solisyon dirab pou sa problenm piratri.  Sesel i sa pei ki annan kouraz pou pran bann pozisyon de prensip lo bann konfli partou atraver lemonn.  An dot mo, Sesel in transformen e redefinir son lapros dan sistenm relasyon enternasyonal e aplik metod diplomasi aktif.

Mr Speaker, nouvo Sesel.  Se Sesel avek en nouvo lanbisyon e en Sesel pli determinen pou repozisyonn li e ranpli en nouvo rol dan lemonn.  Sa nouvo lanbisyon e rol i selman kapab ganny akonplir atraver diplomasi aktif ki nou pei in adopte.  Me diplomasi ki’n ganny definir koman lenplimantasyon politik etranzer en pei, i ganny en karakter efektiv dan sirkonstans kot bann profesyonnel pe ekzekit li.  Savedir, nou diplomasi aktif akoz nou annan bann diplomat ki pa zis asize dan en Biro e esper loportinite.  Zot zwe oubyen bezwen kontinnyen pe inove.  Pran linisyativ, kree oubyen rode tou bann loportinite.  Se zisteman dan sa konteks ki lapwentman Msye Pillay e Msye Ally koman nou Anbasader Sesel i ganny tou son vre sans.  Msye Pillay e Msye Ally, 2 dimoun ki annan bokou lenerzi e bokou leksperyans.  E Msye Pillay in aktiv koman en etidyan, pandan son letan Kolez e an Almanny e osi koman en Career Diplomat dan Minister Zafer Etranzer.

Mr Speaker, sa ki disteng Msye Pillay se ki in aktif dan en fason tre modes.  Nou pa’n vwar li bokou dan medya me in tre aktif pe travay swa kot Head Office Minister Zafer Etranzer Mont Fleuri, swa kot Lanbasad Sesel New York, oubyen atraver plizyer misyon ki in antreprann dan plizyer pei atraver lemonn.  Msye Pillay in aktif pou fer marse plizyer file, dosye, Lakor e son travay in anmenn bokou benefis pou Sesel.  Mr Speaker, pour Msye Ally, son CV i koz pou li menm.

Desizyon Prezidan Michel pou propoz zot avek Lasanble Nasyonal koman 2 nouvo Anbasader pour Sesel i reflekte kalite ki Msye Pillay i annan e Msye Ally e sa ki Prezidan Michel pe rode dan bann diplomat Seselwa pou anmenn nou dan sa nouvo frontyer.  Prezidan in fer en bon swa pou propoz Msye Pillay e Msye Ally avek nou koman 2 diplomat aktif.  Msye Pillay e Msye Ally i annan tou bann kalite neseser pou soutenir nou diplomasi aktif.  Lapwentman Msye Pillay e Msye Ally i osi en mesaz for ki nou pe anvoy avek lazenes Sesel.  Mon anvi dir avek bann zenn Seselwa pou vwar lapwentman sa 2 dimoun koman en legzanp kler ki Sesel i en pei ki ofer loportinite pour nou zenn ki travay dir.  Mon demann avek bann zenn pou fer parey sa 2 dimoun.  Pou pran zot letid serye.  Travay avek modesti e kontinnyen persevere, touzour dan lentere nou patri Sesel.

Finalman, mon osi sezi sa loportinite pou swet Msye Pillay e Msye Ally tou de bon, sikse, determinasyon dan tou sa ki zot fer pour Sesel.  Mon konnen e nou tou dan Sesel nou konnen ki i pa en latas neseserman fasil.  Atraver nou bann diplomat, Sesel i bezwen kontinnyen navige dan en fason smart.  Nou bezwen kontinnyen pourswiv nou lavwa, pour ki bann pti leta zil i ganny plis valorize e pran zot plas akote bann gran pei, tout an rekonesan nou spesifisite e nou patikirite dan lemonn, avek bi e posibilite pou zouir bann loportinite dan nou zefor pou fer nou pep touzour sa ki meyer.

Mr Speaker, avek sa 2 pti mo, mon pou vot anfaver Msye Pillay e Msye Ally koman nouvo Anbasader pour Sesel.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Onorab Pierre.

 

HON DAVID PIERRE.

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, i touzour difisil pou koz lo en endividi, sirtou letan ou pa vreman konn li.  Menm si ou ava get son biografi, son biografi pa kapab dir ou son karakter, i pa kapab dir ou son personalite.  So, mon pou vreman bref lo sa 2 Mosyon.

Erezman Mr Speaker, lo kote Msye Derick Ally, byensir i en zanfan Seselwa e li mon konn li tre byen.  In fact mon ti konn li pour la premyer fwa letan mon ti annan mwan 15an.  Mon rapel li tre byen NYS an 1983, pandan ki mwan mon ti premye lannen, li i ti dan son dezyenm lannen.  Mon plitar rapel li dan Maths and Science Polytechnic an 1985/1986, pandan ki li i ti dezyenm e trwazyenm lannen e mwan sa letan mon ti premye e dezyenm lannen.  Mon’n koz avek sa Msye, Msye Ally a plizyer repriz e letan mon get son biografi, mon realize ki Msye Ally in pran plizyer post responsab dan Sesel e ayer.  In Executive Assistant to the Commonwealth Secretary General.  Mon santi poudir i kalib e i annan sa kalite e sa nivo disiplin ki pou permet li fer sa travay Anbasader lo en nivo vreman o.

Mr Speaker, in Direkter Zeneral kot Presidential Affairs. In Sef Protocol dan Lofis Prezidan.  In Sef Protocol isi Sesel.  Son biografi i donn mwan lenpresyon poudir i konpran byen la diplomasi e dan sa travay Anbasader, enn bann keksoz ki demande se ki ou annan sa konesans e sa kapasite dan la diplomasi.  Msye Ally in fer plizyer kour dan sa size.  In fer attachment dan Foreign and Commonwealth Office Protocol Department in UK.  So, letan, in fer attachment an Brussels avek Lanbasad Sesel-Belgium e in partisip dan plizyer Konferans Enternasyonal lo plizyer nivo.  Baze en kote lo sa ki mon konn li, lo sa ki mon konnen lo li personnelman e baze lo bann diferan kalifikasyon ki i annan e baze lo sa travay ki nou pe ganny demande pou donn li pou fer, pou apwent li pou fer, mon napa gran rezervasyon pou donn mon sipor pou apwent Msye Ally koman Anbasader.  Annefe mon pou vreman donn li sipor e mon pou profite pou mwan felisit li e pou mwan swet li toudebon e bonn sans dan sa nouvo travay ki i pe al pran.

Lo kote Msye Pillay, byensir i en Seselwa e i touzour bon, i touzour byen pou ou donn sipor en Seselwa ki pe al pran en nouvo challenge, me mon pa vreman konn Msye Pillay osi byen parey mon konn Msye Ally.  Me son biografi i pa donn mwan rezon pou mwan vot kont li, pou mwan vot kont son lapwentman.  Annefe, i donn mwan rezon pou mwan krwar ki i devret kapab fer en bon travay koman en Anbasader pour Sesel.  Son bann kalifikasyon i alaoter e mon vwar ki in okip plizyer pozisyon responsab dan Gouvernman.  Donk, parey mon’n dir, lefe ki mon pa konn li, mon pa kapab vreman dir much lo li me baze lo son bann kalifikasyon, mon krwar e petet lo mon kote, i pou enportan pou mwan donn li en sipor.  Son travay ki i pou fer i kapab fer nou cross dan path kanmarad.  E byensir, letan sa i arive, mon asire ki mon pou bezwen tou sa sipor ki mon kapab gannyen from li.  So, en dimoun dan son kalib, again baze lo son kalifikasyon, mon pa krwar ki mon devret vot against son lapwentman.  Annefe mon’n fer li mon devwar, lefe ki mon pa konn li, pou mwan koz avek plizyer dimoun ki konn li e atraver bann konversasyon ki mon’n fer, mon’n ganny tre pe.  Vreman, vreman tre pe rezervasyon an relasyon ek sa Msye, avek Msye Pillay vizavi sa size Anbasader.

So, lo sa not e baze lo bann lenformasyon ki mon annan, mon napa okenn rezon pou mwan pa siport nenport ant sa 2 nomineesTherefore mon kapab dir avek Mr Speaker ki wi, mon pou donn sa 2 Msye mon full sipor.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Onorab Volcere.

 

HON MARC VOLCERE

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, mon pa pou long lo sa Mosyon ki devan nou me mon ti a kontan dir 2 pti mo lo sa lapwentman.

Premyerman pou mwan sa lapwentman, Msye Ally avek Msye Pillay, amonavi pa devret vin koman en sirpriz pou nou akoz ler nou get zot CV, zot biography, sa kantite leksperyans ki zot annan dan sa domenn travay ki zot pe fer pou plizyer lannen.

Me dan ka Msye Allly Mr Speaker, i en dimoun ki nou’n lekol dan menm lekol me nou pa’n lekol ansanm.  I annan en lannen pli vye ki mwan.  Me nou’n lekol ansanm St Joseph, kot en dimoun ki mon’n konn li, nou’n viv ansanm parey mon’n dir.  Msye Ally i sorti dan en fanmiy ki vreman, en fanmiy disipliner, en fanmiy ki’n vreman devoue e mon vwar li poudir in swiv dan lepa lezot son bann frer, kot zot annan sa linite antre zot, kot zot in montre sa fason fer e kot bokou dimoun in aksepte zot dan lasosyete.  So, pour mwan ozordi, mon vreman fyer koman en zabitan Praslin, sirtou Grand Anse Praslin kot Derick i sorti, pou mwan kapab vot lo son lapwentman isi dan Lasanble.  Petet osi sa i, mon santi pou en lafyerte pour son fanmiy e pour tou zabitan Grand Anse Praslin.

E pour sa, mon ti a kontan swet toulede zenn onm bonn sans dan tou sa ki zot pe al fer e nou swete ki zot a reponn sa lapel ki Gouvernmam, atraver sa Lasanble pe met dan zot e avek sa mon a donn zot tou mon sipor dan tou sa ki zot pou fer dan lavenir.  Mersi Mr Speaker.

 

MR SPEAKER

Bon, Onorab Rose.  Reply.  Right of Reply.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Mr Speaker, very short Right Of Reply.  Mon remersi tou bann Manm ki’n entervenir pou siport sa 2 Mosyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, in ler pou nou vote.  Tou bann ki anfaver ki Msye Derick Cesar Alexander Ally i vin en Anbasader, lev zot lanmen?  Okenn ki kont?  Nou a osi vot lo nominasyon Msye Thomas Selby Pillay pou Anbasader.  Tou bann ki anfaver?  Okenn ki kont?

Bon, Mosyon in pase, ki fer ki ofisyelman, toulede depi ozordi, zot vin Anbasader Sesel.  I reste mwan pou felisit toulede.  Mon konn toulede tre byen, me sirtou Msye Pillay.  In en koleg lekol.  In lekol Kolez ansanm.  Nou’n zwe foutbol ansanm.  Ozordi mon tre fyer ki in vin en Anbasader.  E Msye Ally osi mon konn li.  Mon parkour koman Leader of Government Business.  E mon krwar i pou fer en tre bon Anbasader.

Donk, avek sa, annou swet zot bonn sans.  Annou dir zot osi, pa oubliye ler nou vin laba dan pei kot zot pou ganny poste, pa oubliye ki nou’n zwe en gran rol pou fer zot vin Anbasader.

Nou ava adjourn ziska Mardi prosen.

(ADJOURNMENT)