::
Home » Verbatim » Verbatim - First Term 2014 » SONA – Wednesday 26th February, 2014

SONA – Wednesday 26th February, 2014

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Wednesday 26th February 2014

The Assembly met at 5.00pm

National Anthem

Moment of Reflection

Mr. Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Prezidan Larepiblik, Prezidan James Michel, Vis Prezidan Danny Faure, Sef Ziz, Onorab Justice Fredrick Egonda Ntende, Onorab Zistis Francis Mac Gregoire, Minis Dezinyen, Msye Meriton, Minis, Deputy Speaker, Onorab Andre Pool, Leader of Government Business, Onorab Marie-Antoinette Rose.  Leader of the Opposition, Onorab David Pierre.  Tou bann Manm Lasanble Nasyonal, Ekselans, Envite Distenge, all protocol observed. Byenveni a Lasanble Nasyonal.

Ozordi i en zour spesyal, akoz Prezidan Larepiblik pe al pronons son dizyenm diskour Leta Lanasyon.  Mon aprezan envit Prezidan pou pronons son diskour.  Prezidan.

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Msye Speaker, Vis Prezidan, Sef Ziz, Prezidan Lakour Dapel, Minis Dezinyen, Minis, Onorab Lider Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Onorab Sef Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Manm Onorab, Ekselans, Envite Distenge, ser, frer ek ser Seselwa.

Diskour Leta Lanasyon i en gran portre nou nasyon.  Kot nou fer en bilan nou lakonplisman, kote nou ete ozordi e nou regard lavenir.  Se en lokazyon kot nou analiz bann defi ki devan nou e konsider bann solisyon.  Mon adres zot ozordi avek lafyerte, lespwar e loptimis.  Sesel i lo bon semen.  Swa nou tenm nasyonal sa lannen i pa en kwensidans.  Lannen enternasyonal bann pti leta zil, Sesel i en nasyon zil determinen, i rezonnen dan en fason inik avek non.  E nou’n determinen pou donn li tou son signifikasyon, tou son lanpler.

Non’n determinen pou mars an avan ranpli avek konfyans pou Nouvo Sesel.  Ozordi se lokazyon pou mwan ankor enn fwa reafirm mon latasman for pou nou Nouvo Sesel.  Pou en nasyon ini e fyer.  En Sesel ki touzour gard son latet anler.  En nouvo Sesel ris an diversite e ki pe gard sa lespri larmoni ek linite, malgre serten tandans negativ.  En Nouvo Sesel ki egziz bokou e ki ganny respekte dan lemonn antye.  Sa Nouvo Sesel ki anvi ki sa lemonn ki nou viv ladan i enn kot limanite i kapab epanouir san laenn, san lager me an fraternite.

Ozordi Sesel i en pei angaze lo semen progre.  I en pei ki pran an kont bann devlopman dan plizyer domenn.  I konpri nouvo teknolozi ki souvandfwa anmenn sanzman enportan pou bann endividi, osi byen pou lasosyete anzeneral.  Nou en pei ki annan en lekonomi an krwasans, en kiltir Kreol byen rasinen e en Polisi ki met lentere nou dimoun par lao e avan tou.  En Polisi ki’n ganny met anplas pou promouvwar kontinyelman lape, linite, stabilite ek larmoni dan lasosyete.  Malagre bann lefe negativ sa kriz mondyal ki’n tous tou pei e ki pe ankor kontinnyen, nou’n persevere pou nou reform, nou lekonomi e pou nou fer sir ki nou pa kit okenn sekter nou pei deryer.  Nou pa’n per pou nou relev defi pou realiz nou bann lobzektif dan en konteks enternasyonal defavorab.  E ki’n rann li difisil pou nou akoz vilnerabilite nou lekonomi.

Ser konpatriyot, progre Nouvo Sesel i repoz lo en lekonomi solid.  An 2013, nou’n anrezistre en to krwasans ekonomik 3.5 poursan.  Zanmen dan nou listwar nou deviz etranzer in osi o e for.  Ozordi Labank Santral i detenir lekivalan 435 milyon dolar Ameriken an deviz.  Sa i reprezant plis ki 4 mwan lenportasyon.  Sa set en rezilta en Polisi ekonomik moneter e fiskal pridan e vizilan ki nou ti konsolide an 2013 e ki nou pou pourswiv sa lannen.

Nou progranm avek fon moneter enternasyonal ki fek terminen tar lannen pase in anmenn nou bokou sikse e in permet nou ozordi annan en lekonomi solid e soutenab.  Gouvernman i krwar ki en nouvo modalite korperasyon ek fon moneter enternasyonal pou permet nou konsolid nou bann byen ekonomik e ranforsi konfyans nou bann partener devlopman.  I ekspekte ganny laprobasyon konsey ladministrasyon fon moneter enternasyonal dan premye parti sa lannen.

Lannen 2013 in anmenn bon rezilta dan plizyer lezot domenn.  To lenflasyon in redwir pou ariv 3.4 poursan an Desanm lannen pase.  Nou lendistri tourizm in anrezistre bokou progre.  Sesel ti akeir plis ki 230 mil viziter an 2013.  En logmantasyon 11 poursan par rapor a lannen 2012.  Anmenmtan nou’n kontinnyen atir lenvestisman etranze e lokal dan sekter tourizm.  Norm guest house ek lotel ti ogmante sorti 417 pou vin 438 e kapasite lasanm ti ogmante sorti 4,200 pou vin 4,500.  Plis ki 60 poursan sa bann letablisman i propriyete oubyen ganny zere antyerman par Seselwa.  De gran lotel i aktyelman an konstriksyon Beau Vallon e Bel Ombre.  Zot pou ogmant en kapasite lakey par plis ki 300 lasanm e kree apepre 600 nouvo lanplwa.  Norm restoran osi in ogmante, 80 poursan sa bann letablisman i dan lamenn Seselwa.  Norm car hire, boat charter, sant plonze ti osi ogmante.  Nou lalinny Aeryen nasyonal, non selman in fer en profi lannen pase, me Air Seychelles in osi depas plizyer lalinny aeryen pou li vin premye lalinny 4 zetwal dan larezyon e osi….

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALEX MICHEL

E osi parmi meyer lalinny dan lemonn.  Lobzektif mon Gouvernman se ki Seselwa i tir touzour maksimonm benefis avek sa lendistri dan tou son dimansyon.

Mr Speaker, mon ti dir ki nou pou ogmant saler travayer.  Pou gran mazorite travayer Seselwa zot in fini deza benefisye avek en logmantasyon.  Pou leres nou pou fer li anfaz apartir konmansman sa lannen.  Mon ti osi dir ki mon Gouvernman pou ogmant pansyon nou bann dimoun aze.  Monn fer li.  Mon ti dir ki mon pou kre plis lanplwa.  Nou’n fer li, noun kree plis ki 3,200 nouvo lanplwa dan divers sekter.  Travay i annan pou tou Seselwa, napa leskiz pou okenn dimoun ki kapab travay refiz travay.  E nou bezwen travay, nou bezwen travay dir.  Nou pe met anplas ankor plis lenfrastriktir pou amelyor lanvironnman fer biznes.  An rezilta nou’n anrezistre plis ki 1,200 lantrepriz.  Mon krwar fermeman dan lespri antrprenarya ki nou bezwen kontinyelman ankouraze e devlope dan sa konteks.  Konstriksyon latelye dan sant mikro-antrepriz dan zone endistriyel dan Providence pe byen avanse.

An Zen sa lannen, 59 pti antreprener ava kapab pran poseseyon zot latelye.  Paralelman nou pe finaliz prosedir pou alokasyon 12 kare later Providence e 23 kare later Ile Perseverance pou bann pti lendistri leze.  Touzour dan kad amelyorasyon lanvironnman fer biznes, loan ki Small Business Financing Agency pe aprezan ofer i ganny ogmante pou ariv R300 mil.  Anmenmtan i pe ofer loan pou formasyon bann pti lantreprener.  Ankor enn fwa mon oule ensiste lo en fe.  Gouvernman i en fasilitater, otan ki posib nou met a dispozisyon nou bann antreprener fasilite loan ek lenfrastriktir.  E zot, zot bezwen fer prev bon zesyon kreativite ek inovasyon.  Nou pa kapab efas zot loan ler zot trouv zot an difikilte.  Zot bezwen zer byen zot biznes.  E pran zot responsabilite.

Mon oule osi ensiste lo lenportans absoli partenarya ant Gouvernman ek sekter prive.  Gouvernman pa dan biznes pou fer biznes li.  Se sekter prive ki moter lekonomi nou pei.  Nou tou, nou bezwen zwe nou rol e pran nou responsabilite.

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

I kler ki linisyativ mon Gouvernman pou ankor amelyor akse ek finansman pou bann pti lantrepriz e lantrepriz mwayen in aport fri.  Zis pandan 6 mwan depi ki linisyativ sibvansyon pou sa sekter ti lanse en total R50 mil in ganny aprouve par bann labank konmersyal.  Anba sa progranm ozordi bann pti biznes ki pe pran loan i kapab resevwar en moratwar.  Set a dir zot pa bezwen konmans repey sa loan pou premye 6 mwan.  Nou oule al pli lwen ki sa e nou an diskisyon avek nou 2 labank Gouvernman, sa se Nouvobanq ek Seychelles Commercial Bank pou etidye modalite ekstansyon sa moratwar.

Dan domenn lagrikiltir, nou bezwen ogmant a tou pri nou kapasite sekirite alimanter.  An 2013 Gouvernman ti aprouv en plan sekirite alimanter e manze nourisan.  Enplimantasyon sa plan pou enkli en kanpany promosyon kiltivasyon sa bann prodwir e ledikasyon piblik lo benefis pour nou lasante. Korperasyon e kolaborasyon teknik avek bann partener etranze tel ki, EFAD, lanbak Afriken pou devlopman e lazans enternasyonal pou lenerzi atomik pe kontinnyen e pe pran en lelan ankourazan.  An plis Gouvernman in enzekte ankor R3 mil dan fon devlopman lagrikiltir ki DBS i zere. Later ki Gouvernman i met a dispozisyon bann fermye i en resours rar, i bezwen ganny byen zere, byen itilize.  I bezwen prodiktif, sinon Gouvernman pa pou annan lot swa ki repran sa later e redistribye li avek dimoun ki pli serye e ki anvi travay.

 

(Applause)

 

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Dan sekter lapes endistriyel, nou pe vwar lakonplisman ek lenvestisman konsiderab.  Lo Ile du Port, en por ek en ke endistriyel in fini ganny konplete, i pou permet bann bato ton akoste e natirelman dekonzesyon por Viktorya.  Konstriksyon fasilite refizerasyon.  En biznes asanbleman e reparasyon lasenn parmi lezot aktivite. Lapes semi-endistriyel pou pran osi en nouvo lelan sa lannen avek en logmantasyon signifikativ lakantite bato ki angaze dan sa sekter.  Nou pe ekspekte 12 nouvo bato sa lannen.  Nou pe osi ekspekte louvertir en lizin prodwir pwason Providence, disi Me, kot nou pou vwar antreprener Seselwa antre seryezman dan sa aktivite.  Mon swet tou sa bann nouvo biznes tou sikse ki zot merite.  E nou bann peser osi, nou bann peser artizanal pe form zot dan en lorganizasyon ki mye kapab reprezant zot lentere.  Bel Ombre ek Pralen in an avans dan sa linisyativ.  Nou pou kontinnyen met an plas lenfrastriktir a zot dispozisyon.  Par egzanp tre byento nou pou vwar louvertir nouvo bazar Roche Caiman e plitar renovasyon bazar Viktorya.

Dan kad formasyon maritime, en nouvo bato avek tou lekipman neseser ki’n fini konstri Sri Lanka pe arive dan 2, 3 semenn e pou donn bann zenn lekol Maritim leksperyans pratik lo lanmer.

Sanzman klima i la e i pa pe kit nou.  Nou bezwen reste vizilan e pran bann mezir mitigasyon.  Lannen pase mon ti anons kreasyon en lasirans spesyal pou bann fermye ek peser artizanal ki swete redwir risk konsekans sa fenomenn.  Sa i en realite ozordi.  Progranm kont dezas agrikol ek lasirans pou lapes i operasyonnel depi le 1 Fevriye.  Mon ti ankouraz tou fermye ek peser pou pran zot lasirans dan zot prop lentere.

Mr Speaker, frer ek ser Seselwa.  Lozman pou toultan reste en priyorite pou mon Gouvernman, pou Gouvernman Lepep.  Dan mon diskour lazournen Nasyonal mon ti anons en nouvo linisyativ kot Gouvernman i ava sibvansyonn bann fanmiy Seselwa avek nivo reveni pli feb ki pe rod aste ou konstri zot lakaz.  Mon annan plezir pou note ki deza sa progranm in vin operasyonnel.  Ankor enn fwa ler nou promet, nou delivre menm si nou kontrent bidzeter.

 

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES MICHEL

Lannen pase plis ki 200 unit lozman, prensipalman lo Ile Perseverance ti ganny livre.  E plis ki 80 aplikan ti ganny asiste avek en kare later.  Sa lannen nou pe anvizaz konplet enpe plis ki 360 proze lozman prensipalman lo Mae e osi serten lo Pralen ek La Digue.  Konstriksyon lakaz i vin avek en kou.  En kou deplizanpli eleve.  La ankor set en responsabilite partaze ant Gouvernman ek Lepep.  Gouvernman i kapab konstri kantite lakaz ki i kapab me demann pou touzour la e i pou kontinnyelman ogmante.  Aplikan pou lakaz i bezwen zot osi pran zot responsabilite.  Zot bezwen etablir klerman zot priyorite ek zot responsabilite.  Serten pa kapab zis anmize, diverti, kontan, fer zanfan san mazin konsekans e ekspekte sinon egzize ki Gouvernman i donn zot en lakaz deswit.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES MICHEL

Ser, frer ek ser Seselwa annan ou prop lakaz set en drwa ki ou merite atraver travay, atraver leparny, atraver kontribisyon anver ou prop lozaman.  Mon repete travay pou ou ganny ou prop lakaz.  Dan lespri travay dir ek responsabilite nou’n etablir bann kriter rigoure pou en aplikan ganny en lakaz.  Sa i enkli prensipalman kontribisyon finansyel ki sa dimoun pe fer anver son lakaz, son sitiasyon sosyal, letan ki i lo lalis espere, eksetera.  Prosedir tre strikt in ganny etablir e tou lazans ek lotorite konsern pou bezwen swiv e respekte sa bann prosedir.  Me pou bann ki vreman annan difikilte pou fer zot kontribisyon an antye en mekanizm pou ganny etablir par HFC pou asiste zot.

Ser konpatriyot, nou tou nou konnen ki nou pei pa kapab epanouir san lord, lape ek sekirite.  Se pour sa ki nou bezwen entansifye nou lalit kont kriminalite.  Lalit i dir, larout i long me nou pe rankontre en serten sikse.  Dapre statistik lo kriminalite, kriminalite in redwir an zeneral par 18 poursan.  Sepandan sa ki trakas nou se bann ka latak ek vol konmet lo touris.  Eski sa bann dimoun ki pe fer sa zot realize ki ler zot atak en touris zot pe atak limaz nou pei? Eski zot realize ki zot pe atak zot prop bouse manze?  Eski zot realiz konsekans pou Sesel?  E bann ki kontinnyen fer sa zot pou bezwen ganny zot pinisyon sever.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Menm prensip i aplik pou bann trafiker drog.  I annan aktyelman 70 trafiker drog ki pe piz zot santans Marie-Louise lo en total 92 kriminel andirsi laba.  Resaman nou’n remarke ki trafiker drog pe itiliz en defayans dan Lalwa pou esap santans maksimanm ki sa pouritir ki zot ganny arete avek i annan mwens ki 2 granm drog schedule 1.  Avek nouvo Lalwa ki nou pou met devan Lasanble Nasyonal byento, pe enport ki kantite dorg pir dan zot lapoud sal zot pou al direkteman Marie-Louise.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nouvo Lalwa i osi fer provizyon pou lapolis oubyen NDEA an konsiltasyon avek Prokirer Zeneral apreann en dimoun ki en adikt, anmenn li kot en sikyat e lo konstatsyon profesyonnel sikyat anmenn sa dimoun fer reabilitasyon pou son prop byen e pou byen lasosyete.  Nou devret ankouraz e siport servis lord, lap eek sekirite.  Zot pe fer en bon travay, sirtou dan lalit kont trafik drog.  Ankor enn fwa mon dir sa ki koronp nou zwenn, sa ki pouri lavi nou zanfan zot pou ganny trete san pitye.

Touzour dan kad lord, lape ek sekirite mon oule koz lo laliberte rasanbleman ek lord piblik.  Laliberte lekspresyon ek rasanbleman i garanti par nou Konstitisyon, me parey tou sosyete demokratik nou osi annan en devwar pou nou protez lord ek sekirite piblik.  Lalwa lo lord piblik, Public Order Act ki fek pase i asir kad legal pour sa.  Sa Lalwa ki reprezant en gran lamelyorasyon lo Lalwa presedan i la pou asire ant ot ki lavi ek sekirite sitwayen pa ganny met an danze pandan rasanbleman piblik.  I anpes formasyon okenn lorganizasyon para-militer.  I anpese ki nou bann Zofisye lord, lape ek sekirite i ganny ekspoze initilman a serten risk pandan zot loperasyon e i rann li ilegal pou fer okenn diskour ki promouvwar laenn pandan bann rasanbleman piblik.  Sa Lalwa, napa okenn lentansyon pou siprim rasanbleman piblik, oubyen demonstrasyon.

Laprev, se ki in annan plizyer rasanbleman piblik, ikonpri miting politik depi ler sa Lalwa in pase san okenn problenm.

Mr Speaker, dan domenn Lasante nou’n entrodwir reform esansyel ki nou espere i ava revitaliz sa Sekter e permetli ofer en meyer servis.

Anfen, lo lasenn enternasyonal, nou’n kontinnyen raforsi nou limaz.  Nou’n ranpli pratikman tou le 8 obzektiv devlopman milener avek en lendis devlopman imen tre o, Sesel in ganny plase karannsizyenm dan 186 pei e dan domenn Telekominikasyon e akse a Teknolozi Lenformasyon, Sesel i premye lo kontinan Afriken.

Nou pe kontinnyen fer progre lo lesel bon gouvernans ek latransparans.  Me parfwa, nou vwar bann fo rapor lo nou pei.  Bann rapor ki’n ganny fer par serten birokrat ki dan en biro a plizyer mil kilomet ek nou, san ki zot annan okenn levidans konkret lo sa ki zot pe ekrir, san ki zot konn larealite Sesel e nou, nou pa donn leson personn.  Me nou osi, nou napa okenn leson pou resevwar avek personn.

 

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Me nou, nou pa per kritik.  Ler nou estimen ki tel rapor i fo, oubyen pa donn lenformasyon obzektiv lo nou pei, nou envit son bann oter pou vin isi.  Evalye sa ki pe pase, koz ek nenport ki dimoun ki zot anvi e dan sa konteks, nou pe etidye seryezman en Proze De Lwa ki pran an kont rekomandasyon ki raporter Nasyon Ini lo trafik imen ki in fer swivan son visit isi.

Se sa lademokrasi an aksyon.  Se sa latransparans.  Limaz Sesel in benefisye par nou diplomasi proativ lo lasenn enternasyonal.  Nou pledwaye pou lakoz bann pti leta zil, pou defans ek proteksyon lanvironnman e pli resaman, pou Lekonomi Ble.  I pilye diplomasi Seselwa.  Nou langazman ek nou prensip in fer nou ganny respe enternasyonal.  Nou pledwaye pou bann pti leta zil i ankre dan en realite enkontournab.  Se nou ki pli vilnerab.  Se nou ki an premye i ganny afekte par sanzman klima.

Resaman bann movetan ki’n frap nou, in ankor enn fwar soulinny nou vilnerabilite.  Me erezman, dega pa ti osi grav ki lannen pase akoz nou ti’n deza pran serten mezir mitigasyon e nou ti’n pli prepare.  Nou pa kapab lit kont lanatir, me nou devret touzour reste vizilan.  Nou devret mye prepar nou pou fer fas a tou bann katastrof natirel e sa i enplik en responsabilite partaze.  En responsabilite partaze ant Gouvernman ek sitwayen.

Dan en monn enserten, nou lavenir i depann deplizanpli lo diversifikasyon nou lekonomi e Lekonomi Ble i prezant nou avek meyer sans pou sa.  Nou determinasyon pou diriz devlopman Sesel ver en Lekonomi Ble, pe aport fri.  Nou’n reisi met sa konsept devlopman lo azanda lemonn e ozordi, bann zil dan Losean Edyen, Pasifik e Karaib pe siport tou zefor ki nou pe fer.

E resaman, dan Konferans Lekonomi Ble ki nou ti konzwentman organize avek Abu Dhabi, ti osi annan bann gran pei ki ti siport sa lapros Lekonomi Ble.  Nou demars pou annan en Progranm devlopman soutenab ki baze lo Lekonomi Ble, pou kontinnyen sa lannen avek en stratezi Nasyonal ki pe ganny devlope avek lasistans Commonwealth.

Plitar sa lannen, nou pou partisip dan en Some Enternasyonal bann pti leta zil.  E la mon ekspekte annan bann desizyon for la sa size.  Mon ti a kontan ankouraz tou Seselwa, enkli sa Lasanble, pou annan en refleksyon serye lo size Lekonomi Ble e fer zot kontribisyon.

Mr Speaker, pli boner mon’n mansyonn demokrasi an aksyon e latransparans.  Enn bann preokipasyon mazer mon Gouvernman, se ranforsman Lenstitisyon demokratik e promosyon l’état de droit dan nou pei.  Kot i annan febles ek defayans, nou pare e nou pa ezite pou rektifye.

Se dan sa konteks, ki sa lannen nou pou fer serten amannman nou Konstitisyon.  Zot pou pran an konsiderasyon, serten rekomandasyon ki Constitutional Review Committee ti fer apre zot travay.  Dan sa menm konteks, nou pou amann tre byento Lalwa Elektoral pour ki i mye reflekte realite pei.  Permet ki eleksyon i deroul dan meyer kondisyon posib e donn tou zouti neseser Komisyon Elektoral dan en kad Legal ranforsi, pou li egzekit son latas dan bann kondisyon optimal.

Li osi, i pou pran an kont serten rekomandasyon Komisyon Elektoral ki ti vwar partisipasyon bann diferan Parti Politik.

I osi annan lezot Lalwa ki fodre nou amande.  Serten zot arkaik e retard nou progre.  Serten lezot i koz fristrasyon.  Lalwa Town and Country Planning i enn.

 

(Applause)

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Nou bezwen amann ki irzaman o fir e anmezir ki nou amann lezot Lalwa progresivman.

Frer ek ser Seselwa, mo’n touzour dir ki nou sikse pa’n vin zis koumsa, oubyen par baton mazik.  Zot rezilta en prosesis kalkile e reflesir.  Zot rezilta en volonte politik ferm e ardyese.  En politik lenvestisman dan nou pep, dan nou pei.  En politik delibere ki pran an kont nou bezwen aktyel e bezwen bann zenerasyon fitir.  Se sa en Gouvernman responsab, en Gouvernman ki determinen.

La kot nou’n arive a sa staz devlopman aktyel, nou pankor antyerman sape.  Nou bezwen reste pridan e vizilan.  I sifi pou nou regard sa ki pe arive dan serten pei endistriyalize pou nou konpran larealite.  Somaz, povrete, mank lozman, enflasyon e se marse e Lenstitisyon Finansyer ki dikte sa.  Vyolans, lager e nou, nou tro pti pou lager kont sa ban kouran.

Dan en monn an plenn mitasyon, nou bezwen nou Selman konsolid nou aki, me amelyor zot.  Nou kapab fer li pour vi ki nou reste en Nasyon ini e armonye.  Kot napa ranker dan nou pei, ki nou annan lentere nou pei a ker, ki nou tou nou travay ansanm ver en lobzektiv byen defini.  Si nou aksepte sanzman pozitiv, si nou pare pou transform serten mers ek mantalite negativ.  Me sirtou, si nou determinen e pran sakenn nou responsabilite.  Si nou tou nou determinen pou travay pour Nouvo Sesel.

Nou lakonplisman, i en sours motivasyon ek lenspirasyon pou nou e pou bokou lezot pei.  Me eski sa i vedir, ki tou pe al byen dan nou pei?  Non.  Non, i annan ankor en kantite defayans.  I annan menm en lavwa ki pe dir ki i annan en defisit valer moral e spirityel dan nou sosyete.  I annan ankor problenm ki nou bezwen regle pou nou anmenn Nouvo Sesel ankor pli lwen.  Pli lwen lo semen prosperite, plis boner pou nou pep.  Annou inifye nou zefor, annou reste determinen, annou pran nou responsabilite e mon ensiste lo sa prensip responsabilite.

Le moman in arive pou nou fer en vre legzanmen kritik.  Annou konsider bann ka lansentman adolesan e annou poz nou lekor sa kestyon.  Eski i akseptab pou en zanfan met omonn en zanfan?  Oli responsabilite paran sa zanfan?  Oli lefe lansennyman ki nou’n donnen?  Eski nou kapab ferm lizye lo la?  Bann zenn dan sa sitiasyon pa kapab swa, negliz sa zanfan, oubyen egzize ki Gouvernman i pran zot responsabilite dan zot plas?  Non, sa i pa akseptab.  Se paran ki annan responsabilite pou elve e fer grandi zot zanfan e non pa Gouvernman?

An 2013, nou’n kree pli ki 3, 200 nouvo lanplwa.  Dapre dernyen statistik, 602 dimoun i konpri 344 zenn pe rod lanplwa.  Akoz?  Travay i annan pou tou sa ki anvi travay.  Apre, serten i oule koz mirak ler travayer etranze i ganny rekrite pou fer travay ki nou Seselwa nou kapab fer.  Nou lekonomi i bezwen grandi e pou li grandi, nou bezwen travayer.  Pou li devlope, nou bezwen travayer e travayer Seselwa idealman.  Mon’n toultan dir e mon repete, travay dan sa pei i annan pou tou dimoun ki anvi travay.  Annou aret depann lo Gouvernman pou Welfare.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

E zisteman lo sa kestyon Welfare, nou pe rann li ankor pli difisil pou annan labi tout an asiran ki Seselwa ki vreman dan bezwen, zanmen pou ganny refize lasistans Welfare.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Travay set en responsabilite, en drwa e en devwar.  I fer ou ganny respe dan sosyete, i anrisir ou fanmiy.  I anrisir lasosyete, i pa akseptab ki en dimoun ki kapab travay, i depann lo Welfare.  Sa nou bezwen adres li.  Annou pourswiv sa refleksyon pli lwen.

Mon pran 2 size an partikilye.  Lasante ek Ledikasyon.  Depi sa lannen, depi sa dernyen lannen, i annan 37an ki nou abitye ganny swen Lasante pou nanryen.  Pou lannen 2014, Gouvernman in met en alokasyon Bidzeter R707 milyon pou Lasante ki reprezant 12.9 poursan nou Bidze Nasyonal.  Zot ava rekonnet, ki sa set en sonm konsiderab e proporsyonnelman, par tet dabitan, enn parmi pli eleve dan lemonn.

Nou’n rekrit plis personnel medikal, nou’n met nouvo lenfrastriktir anplas.  Nou’n met reform dan Sistenm.  I vre, i ankor annan serten problenm dan Minister Lasante.  Me, annou pa get zis sa Minister.  Annou get nou menm, nou stil lavi, nou konportman.  Lafason ki nou pran swen avek nou lekor.  E anfen, bann ki persiste pou detri zot lasante, espesyalman atraver labi sibstans danzere, zot pou bezwen asim konsekans zot aksyon.

Me anmenmtan, nou bezwen kontinnyen sansibiliz nou zanfan.  Nou zenn davantaz, kont danze ki menas lasante, an komansan dan Lekol Primer.

Dan Ledikasyon osi.  Nou’n fer en kantite reform e nou’n akonplir bokou.  Sirtou avek en to alfabetizasyon tre eleve, ki ganny rekonnet mondyalman.  Me parfwa, rezilta i kapab enpe desevan.  Menm tre desevan.  Nou envestir bokou pou prepar nou zenn pou Ledikasyon siperyer e lemonn travay.  Me eski zot pe sezi tou sa loportinite ki nou met a zot dispozisyon?  Eski akoz Ledikasyon i gratwit, serten parmi zot i tanpi konnen?  Oli zot responsabilite?  Oli responsabilite sa paran?  Nou bezwen reflesir seryezman lo sa bann kestyon.

Me malerezman, leksperyans in montre nou parfwa, ki ler tou keksoz i gratwit, napa lapresiasyon.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Mr Speaker, ser konpatriyot, pli boner, mon’n mansyonn sanzman.  Progre i anmenn prosperite me i osi anmenn sanzman ek defi.  Nou bezwen fer fas avek zot e trouv solisyon, si non, nou pou ganny kit deryer.  A plizyer repriz, mon’n koz lo en sanzman mazer anterm transformasyon Sesel annan en sosyete baze lo konesans kot bann kad Seselwa, otman kalifye, i bezwen formen e okip bann meyer pos e pli o fonksyon posib.

Mon krwar touzour, dan sa vizyon.  E sa sanzman pe arive, menm si i pa pe ariv osi rapidman ki mon ti a personnelman swete.  La ankor, nou bezwen revwar nou Sistenm Ledikasyon ek formasyon profesyonnel pou konnen si nou pe prepar nou zenn byen.  Antretan, mon’n deside donn sa vizyon en nouvo lenpilsyon.  Nou pou anmenn en sipor adisyonnel nou bann zanfan Seselwa atraver sibvansyon lo laptop, ki ozordi, i ganny ofer a bann eitdyan Pos-Segonder.

Mon’n demann Minister Finans pou trouv resours neseser pour ki sa Progranm i osi kouver tou etidyan S5, aparti Zanvye 2015.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Sa pou kout anviron R3.6 milyon e i pou enplik anviron 1, 200 etidyan.  E zot bann etidyan, zot bezwen realize ki sa laptop i en zouti travay, en zouti aprantisaz ek konesans.

En lot sanzman, se dan nou letik travay.  Mon ti ensiste lo la dan mon mesaz nouvel an.  Nou bezwen vin pli profesyonnel dan nou lapros.  Pe enport nivo ki nou ete, nou annan en rol enportan pou ranpli dan nenport ki Lorganizasyon travay.  Avek sa rol, i vin responsabilite ki nou bezwen ranpli.  Ki nou ekspekte ek travayer dan en biro ki swa Gouvernman, ki swa prive.  Ki nou ekspekte avek zot?  Nou ekspekte respe, polites, efikasite, lonnekte, aksyon rapid e responsabilite.

Ser frer ek ser Seselwa, mwan Zen, in touzour en mwan avek bokou levennman.  E sa lannen, i pa pou en leksepsyon.  An Zen sa lannen, nou pou selebre senkantener legzistans Parti ki a lorizin Parti ki form Gouvernman ki mon dirize.  Nou pou fer li dan lazwa, me an serenite e dan respe tou apartenans e krwayans politik.  An Zen sa lannen, pou osi temwanny en nouvo senbol.  En senbol pwisan, pour bi efas serten lamertim ki kapab ankor egziste dan nou Nasyon e konsolid linite Nasyonal.

Zot konnen tou lenportans ki mon atase ek linite Nasyonal e larmoni ant nou pep.  I fer mwan rapel parol sa gran poet Ameriken, Longfellow, Diznevyenm Syek, mon site, ‘Tou nou lafors i dan nou linite.  Tou nou danze i dan nou diskor, alors, annou dezorme, viv an pe e koman frer, viv ansanm’, fen sitasyon.  San linite, san tolerans, san respe parmi nou, tou progre ki nou’n akonplir, pou ganny ekraze.  Nou pei pou ganny desire par vyolans, laenn ek mepri.  Nou annan ase move legzanp dan plizyer parti lemonn.  Dan en lemonn tirbilan, se nou linite ek larmoni ki garanti nou sirvi.  Se sa ki garanti nou byennet ek nou boner.

Nou tou nou bezwen kontribye pou avans linite Nasyonal.  Mwan, mon determinen pou fer li e mon konnen ki mon kapab kont lo sipor tou Seselwa de bonn volonte.

 

(Applause)

 

PRESIDENT JAMES ALIX MICHEL

Annou pa zanmen bliye ki se linite nou pep ki fer nou larises ek nou lafors.  Lepase, in ganny konsinyen dan listwar.  Annou aprezan regard lavenir.  Lavenir nou zanfan, lavenir nou pei.  Dan nou diversite lopinnyon, annou travay nou tou, pou en sel Sesel, pou Nouvo Sesel.

Frer ek ser Seselwa, nou en pep fyer nou lapartenans.  Nou kiltir, nou lakonplisman, nou plas dan lemonn.  Nou vizyon i kler, nou konsyan ki tou sa ki dirab i kapab ganny konstrir selman si nou annan en langazman ferm pou travay dir.  Selman si nou determinen pou konbat sa ki kapab annan en lefe negativ lo nou e anpes nou pep progrese.  Selman si nou aksepte e pran nou responsabilite.

Mr Speaker, ser ek frer Seselwa, Sesel i lo bon semen.  Nou bezwen gard nou pei lo sa bon semen.  Nou parkour i kontinnyen avek determinasyon.  E ankor enn fwa, mon demann zot, pou zwenn avek mwan pou aksepte responsabilite pou lavenir nou pei.  Zwenn avek mwan pou kontinnyen sofgard byennet e boner nou zanfan.  Zwenn avek mwan pou nou kontinnyen kree en lekonomi solid ki rekonpans travay dir.   Zwenn avek mwan pou konbat bann fleo ki pe afliz nou sosyete.  Zwenn avek mwan pou kontinnyen ranforsi nou bann Lentitisyon Demokratik.  Zwenn avek mwan pou nou kontinnyen ansanm, kree en meyer Sesel e fer li briye dan lemonn.  En Nasyon ini e armonye.  En Sesel ki fer lafyerte tou son zanfan.  Ki Bondye i kontinnyen beni nou partri.  Mersi.

 

(Applause)

 

MR SPEAKER

Mersi Mr Prezidan pou ou diskour.  Prezan i reste mwan pou remersye zot tou ki’n reponn nou lapel pou ozordi e parey i tradisyon, nou pou annan nou en pti Cocktail deor dan Lobby.   Avek sa, nou Meeting i adjourn ziska Lendi prosen.

 

(ADJOURNMENT)