::
Home » Press Releases » Leader of the Oppostion – Repons Bidze 2014

Leader of the Oppostion – Repons Bidze 2014

Friday December 13th 2013

Leader of the Oppostion – Repons Bidze 2014

Mersi Mr. Speaker,

Mr. Speaker, I fer mwan en gran plezir pour mwan, koman Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, pour reponn a Ladres lo bidze pour lannen 2014, prezante par Minis Finans dan sa Lasanble, Mardi kin fek pase.

Mr. Speaker, bokou Seselwa in reazir dan en fason pozitiv me rezerve a bokou bann lanons ki Minis in fer dan prezantasyon son bidze sirtou an relasyon ek logmantasyon saler e bann lasistans pour bann dimoun ki anvizaze aste zot premye lakaz.

Mr. Speaker, lo mon kote, menm si  mon santi ki I annan bokou size nasyonal ki irzan e ki pressing me ki pa pe ganny adrese ase profondeman atraver sa bidze,

Mon satisfe toudmen avek plizyer lanons kin ganny fer e sirtou ek sa logmantasyon saler akoz mon menm mwan personnelman a plizyer repriz dan mon bann rankont ek Prezidan Larepiblik, monn touzour profite pour fer tande lavwa lepep Seselwa an relasyon ek sa size pri lavi osi byen ki nesesite en logmantasyon saler ki sibstansyel pour ki bann ki pli ba lo latab saler I kapab mye fer fas ek sitiasyon lavi e viv dan dignite.

Mr. Speaker, koud lavi I deza tre o e sa logmantasyon saler ya definitivman ede. Me nou bezwen pran prekosyon, e gouvernman I annan en challenge devan li, I annan en lalit lo son lanmen pour li protez sa logmantasyon saler pour garanti ki dan bann mwan ek bann lannen ki pe vini nou pa pe ganny bann gran gran logmantasyon sovaz dan bann pri bann komodite de baz ek bann litilite endispansab tel ki elektrisite ek delo,

ki pour anval sa bann logmantasyon saler parey konmsi ou donn en logmantasyon ek en lanmen gos e pran ek en lanmen drwat parey in deza leka dan lepase.

Annefe Mr. Speaker, lo non lepep Seselwa mon anvi demann Minis ki bann mezir fiskal ki zot pour pran pour anpese ki I annan en “wage push inflation” akoz si gouvernman pa fer atansyon, e pa reste lo alert, sa logmantasyon pour kapab, anmenn en spiral increase dan pri servis ek komodite,

Kot, evantyelman, dan en pti moman letan, tou sa benefis, Mr. Speaker, ki sa logmantasyon saler I kapab anmennen, sirtou pour bann pli vilnerab, I kapab ganny kennsel, e nou pour war nou pe retourn dan sa sitiasyon kot nou pour bezwen ankor, en lot logmantasyon saler, ki pour  fer nou tourn an ron koman en pei.

Gro lenflasyon Mr. Speaker, I pa bon pour okenn pei, akoz I pour anmenn en bann lezot konplikasyon lo nou lekonomi ki pour kapab detri bann achievement, ki mon aksepte sa pei in fer, dan sa bann dernyen lannen.

E dan sa lanir, Mr. Speaker, koman en dirizan konsernen dan sosyete, mon oule lans en lapel ek chamber of commerce e sekter prive, ki kontrol pli gran lafors travayer Sesel, pour zot fer en analiz profon ek zot striktir saler, fer en comparative analysis e vwar ki fason zot pour reazir vizavi sa logmantasyon par gouvernman pour garanti ki tou Seselwa I kapab benefisye.

E pandan 2014, sekter prive ek gouvernman I egalman bezwen asiz plis, konsilte plis, e dialog plis dan en fason pli meaningful pour zot takle sa size lenflasyon ek logmantasyon dan pri komodite e servis pour nou garanti ki Seselwa I viv sa standar lavi ki zot devret pe viv.

Akoz I pa pour akseptab pour PDM  an 2014, pour nou kontinyen war en sitiasyon kot I ankor annan nou frer e ser Seselwa ki si zot dinen zot pa dezennen e si zot dezennen zot pa dinen, oubyen si zot pey elektrisite zot pa pey delo e visversa akoz lapovrete.

Mr. Speaker, dan sa lanir mon anvi dir ki tou sa ki kapab ganny fer pour rann lavi nou pep pli ere, pour tou kous nou popilasyon I bezwen ganny fer e nou, nou kwar ki si menm in annan en logmantasyon rezonnab dan saler de baz, pour ankor annan ase difikilte pour bann fanmiy ki pli ba lo lesel saler, pour bann dimoun ki pli aze e pour bann dimoun ki annan kek dezabilite e ki pa kapab travay.

Pour sa, Mr. Speaker, PDM I anvi propoze ki gouvernman I retir tax lo saler minimum e komans konsider en rezim tax pour lezot ki baze lo en sliding scale kot bann ki ganny pli pti saler I pey pli tigin  tax.

Anplis Mr. Speaker, PDM I osi anvi propoze  ki, en re-evaliasyon I ganny fer dan logmantasyon pour bann trazyenm az e bann dimoun avek dezabilite pour ki zot osi zot kapab  ganny en logmantasyon ki 20% dan plas sa 200 e 140 roupi respektivman.

Mr. Speaker, bidze devan nou I reflekte plis ki 5.4bilyon roupi, me sa gro sif pa vreman enpresyonn mwan Mr. Speaker. Sa ki enportan pour mwan se sa bann stratezi e bann plan par deryer  la fason ki sa  bann sif pour ganny depanse. Akoz pour mwan, dan nou pei Sesel ozordi I annan en kantite pressing issues ki sa bidze pa donn mwan detay e pa dir mwan ki fason gouvernman  pour atak sa bann size. Se sa mon krantif Mr. Speaker.

Parekzanp, Ozordi Sesel, nou pe ganny anvair par bann fleo sosyal, tel ki labi drog, labi lalkol, prostitisyon, vyolans domestik, ki parfwa I dekoul dan mert, vol, vyol e lapovrete ki pe menas nou sosyete, e nou stabilite koman en nasyon, e ki pe detrir en zenerasyon lazenes Seselwa

E malgre ki I responsabilite nou tou pour zwe en rol pour dil ek sa sitiasyon, pli gran responsabilite I reste ek gouvernman di zour ki gouvernman Parti Lepep, pour li vin ek bann bon polisi e avek ase resours atraver nou bidze pour atak e detrir sa bann fleo.

Alors dan sa lanir Mr. Speaker, ler mon get sa bidze mon demann mon lekor akoz ki nou pa pe war en logmantasyon signifikan dan bann departman, lazans, konsey ki annan responsabilite pour manage e rezourd sa bann tel problenm?

E sa I fer mwan trakase e donn mwan lenpresyon ki 2014 pour fini e nou pour pe ankor ganny anvair ek bann menm problem.

Eski Minis parekzanp, pe dir nou ki 900,000 roupi I ase pour National Aids Council, eski minis pe dir nou ki Drugs and Alcohol Council I kapab vin efektiv ek 1.8milyon roupi.

Eski minis I kapab dir lepep Seselwa konbyen larzan ki gouvernman  pe mete ekzakteman pour train e devlop nou lafors lapolis, pour fer li vin enn ki efikas e profesyonnel pour ki zot kapab respond e deal efektivman ek bann fleo ki sosyete pe fer fas avek e ki tonm dan zot lanir travay e responsabilite, pour ki finalman lepep Seselwa I ganny konfyans dan nou lafors lapolis ki zot a fer en travay pli formidab e pli profesyonnel ki sa enn ki zot in fer an 2013.

Drog, Mr. Speaker, mon war minis in donn en logmantasyon signifikan pour NDEA, e mon konsyan lenportans travay ki sa lazans pe fer pour pei. E anplis, mwan mon siport en travay ki profesyonnel e ki byen e ki ganny fer within the limits and boundaries of the law par sa lazans.

Me eski in deza vreman annan en evaliasyon profon lo travay ki sa lazans pe fer, e eski pei I satisfe ek bann rezilta ki sa lazans pe anmennen?  Eski bann travayer Seselwa dan sa lazans pe ganny byen trete e pe ganny bon training pour lev zot motivasyon e amelyor zot profesyonnalizm e zot performans, pour ki finalman zot kapab pran latet sa lorganizasyon dan bann lannen ki pe vini. Lala, bann size ki mon anvi war Minis aborde dan son larepons.

Mr. Speaker, pli o, monn osi mansyonn lapovrete, e mon pa pour fer lazistis mon larepons e lepep Seselwa si mon pa abord sa size ki pe Dousman Dousman ogmante dan nou pei. Gouvernman I bezwen aret viv dan denial, e aksepte e adres sa size dan en fason pli efikas.

Sa size pour mwan I ganny karakterize par la kantite fanmir Seselwa ki pa kapab viv en lavi normal e dan dignite. Bann ki pa kapab pey zot bann bills, bann ki pa kapab met manze lo latab pour zot zanfan, bann ki pa kapab anvoy zot zanfan lekol toulezour etc………

Problenm I se ki gouvernman pann zanmen kapab donn nou en sif e statistik lo sa size akoz zot pann zanmen pare pour set up en national poverty line e etablir en autonomous independent poverty monitoring system ki pour efektivman zet en koudey lo ladministrasyon progranm welfare an relasyon ek la povrete dan nou pei.

Rezilta I se ki ozordi nou annan nou en sistenm welfare ki pa efikas akoz en bon pe Seselwa ki bezwen sa lasistans pa pe gannyen asiste, e pe pas andeor sa safety net, oubyen kalite lasistans ki zot pe gannyen I pa ase.

Lasanble Nasyonal in koz lo la tou resaman e ozordi mon pe challenge gouvernman pour fer en evaliasyon konpreansiv lo nou sistenm welfer avek bi pour amelyor li e adres efektivman sa size la povrete, ki si non I pour kontinyen ogmante dan sa pei.

Mr. Speaker, Minis in dir ki pei pe fer byen ek 5 lannan konsekitiv kot noun ganny krwasans ekonomik, e ki sa larises ki pe ganny kree I bezwen ganny partaze ekitableman.

Me eski nou annan en sistenm an plas ki garanti en tel lapartaz ki ekitab? Eski nou annan en sistenm an plas ki sirvey, dan en fason tre for, la fason ki larzan lepep I ganny partaze e depanse? Eski nou annan en sistenm anplas ki vreman garanti lazistis sosyal pour tou Seselwa?  E eski nou annan en sistenm an plas ki garanti ki napa gaspiyaz e ki garanti ki koripsyon pa kontinyen met retar nou sosyete e anpes tou Seselwa rezouir son kouraz dan en fason ki ekitab parey Minis in dir nou I devret ete.

Ozordi ek tou konviksyon, ser frer Seselwa,  mon anvi dir sa pep ki non, nou pankor arive lo sa nivo. Gouvernman I bezwen travay pli dir e montre pli gran volonte politik pour nou sirmont bann baryer ek bann move pratik dan gouvernman ki pe anpes nou ariv lo sa nivo .

Minis limenm in dir nou, in not so many words, ki nou annan en ta zistans pour nou ale. Akoz, I ankor annan gaspiyaz e move lamenazman larzan lepep, kot nou ankor annan bann Minister, bann departman, bann lazans gouvernman, bann parastatal ki pankor oule respekte bann lalwa finansyel ki diriz zot loperasyon, tel ki Public Financial Management Act, Procurement act, bann financial instructions, regilasyon Tender Board etc, lo la fason ki larzan piblik I ganny depanse.

Mr. Speaker, en senp lekzanp, se gaspiyaz. Monn fer li mon devwar e fer letour en pti pe lo Mae pour vwar bann travay konstriksyon ki gouvernman pe antreprann. E ki nou war! 1. Bann travay kin fek fini fer e ki pa lo standar e kin fini kase, parey Independence Avenue, 2. Travay kin ganny fer pres kot BODCO e kin bezwen kase pour refer akoz napa bon sipervizyon, 3. Travay kin ganny fer lo semen piblik ki napa ni menm en lepeser e kin fini ganny trou ladan, lalis I long Mr. Speaker

Anplis ki sa, letan mon koz lo en mank respe  pour lalwa finansyel, Minis limenm in donn nou lekzanp ler I dir nou ki apre en nan ki I donn en lord, nou ankor annan Linyon Estate, NISA e Sosyete Lenvestisman Seselwa ki pankor, parey lalwa I demande, prodwir zot set of audited accounts. Dan en sosyete kot nou tou nou pe trimouse, sa I pa akseptab. Sa pa kapab kontinyen.

E Mr. Speaker, apard ki demontre en mank respe pour bann lalwa finansyel sa sitiasyon I osi kapab en lendikasyon ki in annan move lamenazman larzan lepep akoz dan sa bann landrwa I annan dezord.  I kapab en sinny ki I annan koripsyon

E lo sa not, sa I fer mwan pran kont ki Sesel koman en pei in ganny klase 69yenm dan 202 pei par World Bank e 47tyenm dan 175 pei par Transpancy International lo persepsyon koripsyon avek en score zis 54%.

Not good enough Mr. Speaker, e nou bezwen koman en nasyon fer sa ki neseser pour met nou pei annord e retir nou lo sa nivo. Akoz koripsyon I detri lavi, I detri kominote, I undermine bann lenstitisyon e I kapab met en pei lo son zenou.

E mwan koman Lider Lopozisyon e sef PDM mon anvi fer en propozisyon lo ‘The Way Forward’ lo sa size.

Mr. Speaker, mon pe propoze ki imedyatman nou komans revwar nou bann lalwa anti-koripsyon, e met bann nouvo mekanizm anplas ki pour reflekte bann sanzman dan lalwa.

PDM I kwar ki nou bezwen siperviz e kontrol la fason ki pouvwar I ganny ekzerse dan sa pei, depi anler ziska anba.

PDM I osi kwar ki in ler pour nou komans swazir bann dimoun ek lentegrite pour met dan bann pozisyon kle dan sa pei kot bann tel dimoun I ganny selekte atraver bann prosesis ki strict, e kot sakenn sa bann dimoun I totalman responsab pour sa ki zot fer ek sa bann pouvwar ki zot ganny donnen, e se zot ki pour bezwen rann kont dan en fason transparan kot keksoz  yal mal.

Dan sa konteks, nou bezwen paralelman annan en sistenm rann kont ki serye e ki morde.

Anplis Mr. Speaker, Medya Piblik e lezot lorganizasyon e lenstitisyon I devret annan en rol kle pour zwe vizavi sipervizyon pouvwar, kot bann tel lenstisyon I devret ganny zot lendepandans e “the rule of law” and not ‘the rule of man” I devret ganny aplike.

Akoz anba the rule of law personn pa par lao nou konstitisyon e person pa par lao lalwa e napa zofisye ki pour sov pinisyon si e ler I kas lalwa e fer en akt ki koronpi.

Nou bezwen annan en sistenm ki pa fleksib e ki pa fer distenksyon lo lekel kin kas lalwa. Sa, PDM I kwar, I sel fason pour nou fer plis lavans vizavi nou lalit kont koripsyon.

En lalit solid kont koripsyon e kont gaspiyaz pour ed nou fer plis progre e pour anmenn plis devlopman pour sa pei.

E letan nou koz lo progre, Seselwa I anvi en gouvernman ki rekonnet bann lezot febles ki pe servi koman bann baryer ki anpes nou devlop nou potansyel e donk anpes nou rezouir sa standar lavi ki potansyelman nou kapab rezouir.

Pour ariv lo sa nivo, nou bezwen en kantite sanzman. Nou pa kapab debout e kwaz lanmen ler lemonn I dir nou ki nou ganny klase 74zyenm dan 185 pei kot komans e fer biznes I konsernen.

Nou pa kapab aksepte ler lemonn I dir nou ki kot economic freedom ranking I konsernen, nou 124 trienm dan lemonn e nou pe ganny bate par bann pei parey Moris, Uganda, Malawi, Madagascar, Burkina Faso e menm Cambodia.

Ler lemonn I dir nou ki nou klase 23zyenm dan 46 pei dan rezyon Sub-Saharan Africa nou napa rezon pour nou fyer.

Mr. Speaker, PDM pour kontinyen lager pour ki Sesel I amelyor son standar lo Economic Freedom pour Seselwa,  akoz en pei kot I annan en pli o nivo Economic Freedom I enn ki donn son pep meyer economic growth e donk kre en pli o nivo income per capita.

E an retour, Mr. Speaker,  nwa kapab donn nou pep en pli o nivo kalite sistenm lasante, e donn zanfan, e lazenes Seselwa en pli o standar e kalite ledikasyon. Nwa kapab finalman lager pli byen kont lapovrete e ofer, an zeneral, en meyer well-being pour la sosyete Seselwa.

Mr. Speaker, lemonn ozordi I tre modern, I tre konpleks e pe konstaman sanze. Nou osi nou bezwen vin modern e bouz avek lemonn, e pour sa, mon souvannfwa demann mon lekor kestyon lo akoz ki gouvernman pa kapab rekonnet sa nesesite pour nou moderniz tou nou bann vye lalwa e donn Sesel sa loportinite pour nou kre sa labaz pour fer Sesel vin sa pei kin vreman modernize.

Nou dir ki nou anvi vin en pti pwisans ekonomik dan nou rezyon me nou pe trennen ek bann vye lalwa ki outdated.

Mr. Speaker, lekzanp, Companies Ordinance Act 1972, Insurance Act 1995, SIBA act 1994, Financial Institutions act 1995, Employment Act 1995.

Si nou seryezman anvi lev Sesel lo en pli o nivo annou pran bann mezir ki fer sans e ki pour anmenn nou lo sa nivo. Annou pa zis koze me annou osi walk the talk.

E sa I anmenn mwan lo size travay dir e loportinite biznes e economic empowerment pour Seselwa dan sa pei.  Wi nou bezwen Foreign Direct Investment dan nou pei, dan bann biznes ki anmenn plizyer milyon dolar dan nou lekonomi,

Me si nou pa fer atansyon nou pour vin en pei ki pe ganny anvair par etranze menm lo nivo pti e mwayen biznes, dan bann areas kot bann biznes I devret ganny rezerve pour Seselwa.

Dan sa lanir, PDM I kwar ki gouvernman I bezwen vin ek bann polisi e stratezi lo ki fason zot pour empower, protez e siport bann Seselwa ki pe bouz dan pti e mwayen biznes pour ki sa bann biznes pa mor an nesan.

Mon apresye Mr. Speaker, ki zot in ogmant larzan dan sa domenn, but this is not enough, nou bezwen en plan pli konkret.

Parekzanp, en Seselwa ki anvi fer en pti ou mwayen biznes pa kapab kontinyen ganny dir ki I annan larzan kin ganny mete dan en fon, me Selman I pran li 6 mwan apre ki in aplay, pour li ganny akse ek sa larzan.

Gouvernman I bezwen osi fer sir ki I annan ase larzan pour bann Seselwa serye ki anvi antre dan en pti ou mwayen biznes. Lannen pase ti annan demann pour 73milyon roupi me zis 45milyon ki ti available.

Mr. Speaker,  gouvernman I bezwen vitman netway sa defayans, e PDM I dir ki polisi e stratezi gouvernman I bezwen reste enn ki fer li kler ki Sesel pa pour zanmen kapab aford pou les etranze compete ek Seselwa dan bann pti e mwayen biznes ki devret reste pour Seselwa selman. Pour stabilite ekonomik e prosperite Sesel, Moter ekonomik Sesel I bezwen ganny driven par Seselwa.

Mr. Speaker, souvannfwa nou tann prezidan Larepiblik Msye Michel osi byen ki Minis Finans e Minis Touris dir nou ki lendistri touris pe performen e la mon anvi tous sa lendistri ki reste pilye nou lekonomi. Sa ki mon anvi dir I senp! Seselwa I devret benefisye plis ek sa lendistri.

Mon felisit Minis touris ek bann travayer dan sa sekter pour zot devosyon  pour anmenn plis touris dan nou pei e mon komann sa move pour sa Minister pour met Seselwa dan nou bann lofis a letranze pour market Sesel.

Fantastik Mr. Speaker, e an pasan, e lefe ki tourism I liez etwatman ek nou lendistri aerien, mon anvi war ki sa menm lapros I ganny pran par Air Seychelles ler zot ouver zot lofis Paris . Se pa lot ki Seselwa ki devret pe diriz travay sa lofis.

Mr. Speaker, pour tourism, Minis in koz lo logmantasyon 11% dan yield dan sa lendistri. Me mwan mon kwar ki nou annan plis travay pour fer dan sa lanir. Annou vin pli inovativ, annou think outside the box e annou vwar kwa anplis ki nou kapab ofer bann viziter pour fer touris depans plis dan sa pei.

E nou bann lezislater, annou ankouraz lezislasyon pour ouver laport pour annan commercial aquariums lo Mae, Pralen e Ladig. Lekzanp Pearl Farm lo Praslin I demontre bann keksoz ki touris pe rode.

Akoz, Mr. Speaker,  ki nou pa kapab annan Bird Parks dan sa pei, kot nou showcase nou prop zwazo kan ler ou al Kazila Moris ou kapab tir en portre ek nou Black Parrot sorti lo Pralen. Nou pa kapab pli Wayalis ki Lerwa, Mr. Speaker. Sa I bann realite ki Minister Lanvironnman I bezwen komans fer fas avek.

Mr. Speaker, monn toultan dir ki Seselwa I bezwen benefisye ek nou lendistri tourism. Ozordi Pralen I dezapwente akoz bann “tourist Guides” lo sa zil I war manze pe ganny tire dan zot labous ler Vallee de Mai I ofer zot prop free guides avek sak entrance ticket ki ganny aste par bann tourist. Sa I pa akseptab e mon lans en lapel ek Minister Lanvironnman pour revwar sa akoz nou pe afekte nou bann frer e ser Seselwa lo Pralen ki pe ganny zot lavi atraver bann tel aktivite.

Dan menm lanir, Mr. Speaker, malgre ki mon kontan ki I annan en move lo La Digue pour anmenn bann transport ki eco- friendly, I enportan ki nou bann frer taxi operators lo sa zil I ganny proteze. I neseser ki gouvernman I seryezman revwar sa size ki pe leve an relasyon ek bann golf cars ki pe ganny ofer ek bann lotel oubyen Guest House, akoz sa I riske touy sa bann taxi operators.

Mon konpran konsern bann lotel ek guest houses lo Ladig e zot annan en pwen an relasyon ek kalite servis ki taksi pe donnen. Me eski noun tonm lo meyer solisyon? Eski nou pa devret pe renegosye sa solisyon?

Ler nou koz lo taksi lo Ladigue, mon anvi lans en lapel ek gouvernman pour osi ed sa bann operaters pour rod bann transport ki eco friendly par donn zot en grant ki a ed zot pour convert.

Lo kote Air Seychelles, mon kontan ki zot pe ogmant zot larout pour al Larenyon, Lenn, Madagascar e Paris, me mon egalman anvi war sa nouvo group envestiser Seselwa pe ganny tou sa sipor posib pour fer sa nouvo Seychelles Airline vin en realite.

Annou back up nou Seselwa. Lekonomi Sesel I bezwen ganny akselere par partisipasyon Seselwa. Annou “annou pa zis koze, me annou fer aksyon ” Mr. Speaker.

Yes Mr. Speaker, lekonomi sesel I devret ganny driven prensipalman par Seselwa dan sekter prive e gouvernman I bezwen tir li dan bann biznes sirtou bann ki pa rantab. Ozordi gouvernman I war li pe struggle ek sa biznes tanker.

Annefe, gouvernman I devret vin kler ek lepep Seselwa e dir nou si sa bann tankers pe fer profi oubyen non? Dir nou si zot pe mete oubyen tir larzan dan nou lekonomi. Eski gouvernman pe subsidize loperasyon sa bann tankers? Eski Seselwa I satisfe ki public funds pe ganny servi pour en tel loperasyon oubyen eski pann ler pour nou pran en desizyon si pour vann sa bann tankers. Mr. Speaker, Seselwa pe rod leklersisman e minis I bezwen pronons son lekor lo la.

Ozordi nou annan en lendistri lapes ki annan en ta potansyel, me malerezman se etranze ki pe fer de milyon dolar lo nou resours. Gouvernman apre plis ki 35 an o pouvwar in fel pour eksplwat nou resours lanmer e retir maksimonm benefis pour Seselwa dan sa lendistri.

Dan sa domenn Mr. Speaker, sa ki Sesel I bezwen se bann Seselwa kalifye pour devlop en plan stratezik kler, pour kour term, lonterm e mwayen term, pour nou repozisyon nou vizavi sa lendistri e redwir nou depandans par plis ki 50% lo etranze dan sa sekter. Nou pa zis bezwen en labank etranze pour donn nou loan, parey Minis in dir Mr. Speaker

Si noun kapab fer 5 tankers, ozordi nou tin devret kapab etablir en very strong public private partnership dan domenn lapes e fyerman annan nou prop fleet bato ton. Proudly owned par Seselwa. Se sa ki lepep Seselwa I anvi war ek son gouvernman.

Mr. Speaker, prezan mon anvi koz lo de size ki pros ek mon leker e sa se lasante e ledikasyon.  Monn en ansenyan e mon konnen ki I vedir pour donn nou pep ledikasyon de kalite. Mon egalman konnen ki I vedir pour en nasyon ler I annan en sistenm lasante ki o standar e ki efikas.

Dan Lasanble Mardi, Minis in eksplik nou ankor enn fwa akoz ki sa de minister pe ganny pli gran porsyon dan sa bidze.

Ozordi mon debout e anvi dir ki menm si nou pe donn sa de minister pli gro porsyon larzan I enportan ki nou kapab mezire e agree ki koman en pep, nou pe ganny valer pour nou larzan.

Mr. Speaker, wi Lasante in ganny bokou larzan. Me ki garanti ki minis pe donn nou ki servis pour amelyore e ariv lo sa standar ki pour redonn konfyans nou pep.

Ki garanti ki minis I kapab donn nou ki en Seselwa pa pour esper plizyer erdtan lo en ban klinik avan ki I ganny en servis, e ki garanti, nou annan, ki en Seselwa pa pour bezwen esper plizyer mwan pour war en spesyalis oubyen fer en loperasyon tel ki loperasyon katarak. Se sa sanzman e amelyorasyon ki Seselwa I anvi.

Anplis Mr. Speaker, nou konnen ki ners ek dokter I lo forefront dan sa minister, e alor eski minis I kapab dir nou ki kantite larzan dan bidze sa minister kin ganny mete pour training pour lev nivo bann ners ek dokter e kit zot a zour ek bann nouvo lide, nouvo teknik e nouvo teknolozi pour ki zot donn lepep Seselwa sa meyer swen.

Ki plan ki sa minister I annan vizavi formasyon dokter Seselwa. Pour plis ki 35 an parti lepep I o pouvwar, e nou ankor war nou pe depan heavily lo dokter etranze.

Mr. Speaker, Ki plan, ki zot annan pour envestir dan en laboratwar siantifik e envestir dan training pour travayer Seselwa pour manye en tel laboratwar, kot zot a kapab fer resers e bann tes o nivo pour anpese ki en Seselwa I bezwen esper en kantite letan pour en rezilta akoz sa tes I bezwen ganny fer aletranze. Nou bezwen smart e koriz bann fot ki noun fer dan lepase.

Lo kote ledikasyon, mon anvi ki nou elev standar pour ki bann rezilta dan 5 a 10 zan I temwanny sa bann gran lenvestisman ki nou pe fer ozordi. Ek sa bann milyon ki sa minister pe gannyen lannen apre lannen, mon challenge minister ledikasyon an kolaborasyon ek Liniversite Sesel pou elev nivo progranm e prepar lazenes Seselwa pour zot kapab pran bann pozisyon kle dan nou pei, sirtou dan domenn medikal, lasyans e resers siantifik ek teknolozi, pour ki alavenir se Seselwa ki pran bokou sa bann pozisyon kle dan sa bann domenn, kot ozordi nou war etranze pe okipe. Nou bezwen en plan atase ek nou bidze Mr. Speaker!

Se pour sa rezon ki PDM I agree e siporte ki sesel I prepar son  bidze lo en baz  performance based budgeting kot sak minister, departman, lazans I atas bann lobzektif ki tanzib e ki kapab ganny mezire kont sak roupi ki zot demann bann manm Parlman dan Lasanble Nasyonal pour aprouve.

Mr. Speaker, pou sofgard larzan piblik alavenir,  e PDM I kwar ladan, —— Bann minister pour bezwen definir bann goals, bann lobzektif kler, bann progranm ki kapab mezir zot nivo travay e lefikasite, pour ki si, bann lobzektif pann ganny atenn zot pour bezwen kapab reponn lepep kestyon, akoz?

Mr. Speaker, Seselwa I en nasyon ki for, me nou deserve en  gouvernman ki met bokou plis letan dan planifikasyon nou lavenir e bokou plis volonte politik pour realiz sa bann plan.

Mon dir sa Mr. Speaker, akoz mon sagren ler mon get la fason ki nou sekter lagrikiltir in ganny detrir pandan sa dernyen 35an. Prodiksyon legim ek lavyann an proporsyon ek nou popilasyon in tonm pli ba ki zanmen in ete dan listwar sa pei. Me listwar in demontre nou ki fermye Seselwa I kapab prodwir lavyann ek legim of the highest standard

Me ozordi, pandan ki nou war nou lendistri touris pe agrandi e lotel pe konsonm gran kantite manze, nou war nou pe pran bokou nou deviz presye e nou pe dedye li lo lenportasyon fri, legim ek lavyann lo en nivo ki senpleman reflekte failure sa gouvernman pour elev nivo prodiksyon manze dan sa pei.

E ozordi, an term prodiksyon lokal, nou nepli en pep ki kapab koz lo vre sekirite alimanter lo en nivo rezonnab.

Mr. Speaker, PDM I kwar ki I pran plis ki en loan oubyen en grant pour reviv sa lendistri. Nou bezwen plis lenvestisman, plis training, plis incentives, pli gran planifikasyon, gran lentrodiksyon teknolozi modern e plis volonte politik pour nou relev nou nivo.

Mr. Speaker, Minis in osi koz lo sa size Corporate Social Resposibilty Tax ki ti ganny entrodwir lannen pase, en size lo ki mon ti personnelman demann mins kestyon dan Lasanble Nasyonal tou resaman. En tax ki pe ganny mete lo bann biznes dan en fason ki pa zis. E minis in vin dir nou ki sa tax pe ganny mete lo turn over olye profi akoz bokou biznes pe deklare ki zot pa pe fer profi.

Me Mr. Speaker I responsabilite gouvernman e SRC pour fer sir ki zot met bann lalwa neseser e bann mekanizm efektiv an plas, pour garanti  ki sa ki pe fer profi I pey son tax parey I devret peye e I pa zistifyab pour fer bann biznes ki onnet pey lekonsekans pour en febles ki gouvernman e SRC I annan. Ou pa kapab fer Pat peye pour fot ki Andre in fer zis akoz ou napa sa kapasite pour atrap Andre.

Mr. Speaker, mon pa kapab termin mon ladres san ki mon fer referans ek lazenes Seselwa.

Lazenes Seselwa I pilye nou sosyete, e fitir sa pei ek nou pep I depan lo lazenes. Ozordi nou lazenes pe fer fas ek bann gran defi lavi. PDM I konsernen ek sa sitiasyon e PDM I kwar ki sa zefor nasyonal lo renesans moral pann ase e pann reisir totalman pour redres sa dekadans ki lazenes Seselwa I retrouv li ladan.

Atraver sa bidze, Mr. Speaker, gouvernman I bezwen revwar e rekalibre son stratezi pour vwar ki fason nou kapab prepar sa zenerasyon lazenes ki pe viv ek nou ozordi pour pran sa pei demen.

Lazenes Seselwa i ranpli ek lafors, lenerzi, lentelizans e potansyel, me dan milye tou sa bann defi I reste responsabilite gouvernman pour rod fason pour efektivman diriz sa sours lenerzi e potansyel imans, dan sa direksyon ki pour permet lazenes Seselwa kontribye pozitivman dan devlopman nou pei.

Antan ki PDM pa o pouvwar, mon kit sa refleksyon ek gouvernman Parti Lepep pour li rediriz son konpa e fer leneser pour capture the best out of Lazenes Seselwa. Lazenes pe obzerve e lazenes pe espere.

Mr. Speaker pour terminen mon oule swet ou menm ek ou fanmiy, tou bann manm ek zot fanmiy, tou bann ki a lekout, tou zabitan Mont Buxton, tou Seselwa e pli spesyalman, sa gran fanmiy PDM, en zwye Noel e en bonn e erez ane 2014.

Ki bondye I beni Sesel.

Mersi Mr. Speaker.