::
Home » Press Releases » Leader of Government Business – BUDGET 2014 – SPEECH

Leader of Government Business – BUDGET 2014 – SPEECH

Leader of Government Business – BUDGET 2014 – SPEECH


Msye Speaker, Minis, Manm Lasanble Nasyonal, Pep Seselwa bonzour.

Ozordi I le 13 Desanm, e dan ankor egzakteman 18 zour, nou pou ferm rido lo 2013, e komans en nouvo sapit ansanm pou vwar ki 2014 I annan pou ofer nou. Ant defi ek sikse ki 2013 in anmenn devan nou laport, ant boner ek maler, ant lafwa e dezespwar, ant progre ek regre, Msye Speaker, moman I la pou nou ansanm poz en kou, e fer en gran refleksyon lo kwa ki fer nou sa ki nou ete, e kote nou pe ale ansanm koman en pei. Si Bidze I en refleksyon nou performans ekonomik, akote sa, nou bezwen a tou pri regarde si sa performans ekonomik pe fer nou vin pli meyer – pli meyer koman bann endividi, pli meyer koman en nasyon, pli meyer koman en pep.

Msye Speaker, ant bann sif e kalkilasyon ki lider lopozisyon in donn nou bomaten, ant bann  plan e stratezi ki Minis Finans in anonse Mardi, ant bann Vizyon e lenspirasyon ki nou Prezidan in partaze, e ant bann reaksyon e kontribisyon pep Seselwa lo sa bidze, si nou koman en pep nou pa fer nou vin meyer, nou pou fouti. Sa I fer mwan mazin parol Vis Prezidan Danny Faure resaman, kot I ti dir “If we want to be fit for the future, we have to be healthy every day”. Avek sa an tet Msye Speaker, annou deside enn fwa pour tou, pour nou donn le meyer de nou menm, de nou zanfan, de nou zenn, de nou paran, de nou vyeyar. Annou swazir pou vin en nasyon ki akote son fabrik ekonomik, nou fabrik sosyal, moral, latitid, savwar viv, respe, tolerans I ganny reflekte dan lafason ki nou viv. Msye Speaker, tou analiz ki monn fer I fer mwan tonm lo konklizyon ki nou bezwen en revolisyon e sanzman mindset, en sanzman latitd, en sanzman fason fer, si nou vreman anvi bouz lo lot letap nou progre. Pei ek Gouvernman I kapab donn nou pli bon bidze, me si nou pa sekwe nou enpe Msye Speaker e annou fer en retour lo nou bann prensip lavi nou pa pou fer gran progre koman en nasyon.  A son tou, mon kapab dir fermeman ki Parti Lepep in delivre e in gard son parol pour Lepep Seselwa. Nou’n gard nou parol, I tenm mon diskour ozordi, akoz mon fermeman krwar ki sa bidze, I rezilta sakrifis ansanm, e rekolt sa menm sakrifis.

Msye Speaker – Lafors e rezilyans en nasyon I ganny definir par son abilite pou adapte avek sanzman. Tanzantan dan son listwar serten desizyon brav e difisil bezwen ganny fer. Zot pa neseserman popiler. Zot kapab kout vot e zot rezilta pa neseserman predir ki tou pou korek. Me sa bann desizyon I bezwen ganny fer konsansyezman, avek viger e stratezi byen kalkile.  Sa I ganny fer pou byennet e lentere tou dimoun.

Msye Speaker, sa ti parol Prezidan Michel detrwa semenn pase ler nou ti pe fer en revi 5 an reform ekonomik dan Sesel. Wi, I fer selman 5 an, depi ki Sesel ti deside pou fer sanzman e anmenn nou pei dan en nouvo direksyon. Ti en desizyon brav e enportan, me enn ki ti bezwen ganny fer si nou ti anvi en meyer lavenir pour nou pei, nou zanfan e nou pep. Ozordi, 5 an plitar, Minis pour Finans, I vin devan nou lasanble pou demann nou bann reprezantan lepep, nou pwenn vi, e nou sipor lo plan fiscal e bidzeter Gouvernman pour sa nouvo lannen ki pe vini. Sa bidze, plis ki 5 mil milyon roupi, I rezilta travay dir, sak zonm e fanm Seselwa. Larzan ki nou Gouvernman in kolekte atraver tax, e desizyon ki in fer pou redistribye li avek pep Seselwa. Msye Speaker, nou pwenn vi lo bidze, I pwenn vi sa pep kin met nou la, e nou sipor pou bidze I reflekte sipor Parti Lepep atraver son reprezantan e konfyans ki nou dimoun in fer nou pou fer bon desizyon lo zot par. Sa I rezon akoz Parti Mazoriter dan Lasanble Nasyonal pe al siport sa bidze ki devan nou, e les Gouvernman fonksyonn libreman dapre son plan e polisi kin in trase pour sa nouvo lannen. Apretou sa bidze, I enn kot nou vwar rezilta sakrifis ki noun fer ansanm, tou kourt. I en bidze ki bon pou Sesel ek Seselwa, alors nou sipor I total me pa san kosyon e konsey.

Travay pankor fini

Msye Speaker, Si ozordi nou kapab respir en pti pe an plis e nou pe ganny dir ki nou lo bon larout, sa I tou senpleman vedir ki sa Gouvernman opouvwar in fer bokou bon desizyon dan sa bann lannen ki’n pase; I vedir ki dan Lasanble parti mazoriter I kontinyelman siport bidze gouvernman pou li fer fonksyonnen pei, e sa I vedir ki lepep dan son mazorite in kontinyelman fer nou konfyans pou fer sa ki byen. San en lafors politik for a solid, Msye Speaker, Sesel ti pou’n fouti. Msye Speaker, se avek bokou konvisyon ki mon dir byen for, ki ni son SNP, ni son DP, ni son PDM ouswa okenn lezot politisyen pa pou zanmen kapab akonplir sa ki nou’n reisi fer pou nou pep. Parey Honorab Fideria I toultan fer nou mazinen isi dan sa Lasanble, sa se larealite, e sa se laverite.

Travay dir Msye Speaker, ki’n mark lakle sikse nou reform, devret kontinyen mark bann lannen ki pe vini, la ki Sesel pou byento al rekomans pey son det eksteryer, rantre dan WTO, konplet son program reform, e kontinyen anmenn krwasans ekonomik dan pei. Travay dir pankor fini, alors Msye speaker, mon zwenn lapel Minis pou averti nou pep, ki menm si bokou in ganny akonplir, menm si ozordi nou kapab komans pran soupir, e retir detrwa mayon dan sa sang kin noun dir sere pandan 5 an, travay pankor fini. Bokou travay in ganny fer, me bokou plis I annan pou fer, nou pou atenn nou bi final, e sa se redwir det eksteryer lo Sesel, annan bann polisi taks ki pli ekitab, etablir en sekter prive pli dinamik e pli responsive anver son kliyan, e annan en nouvo zenerasyon Seselwa ki pare e kapab pou pran larelev. Krwasans ekonomik I lakle dan tousala e ankor enn fwa Sesel I bezwen tou son zanfan.

Retras reform

Msye Speaker, ler nou retras sa dernyen 5 an, nou konstate ki si reform ti en desizyon Gouvernman Parti Lepep, pou nesesit sa sanzman e lev Sesel anler, sa ti en zafer lepep Seselwa an antye. Tou Seselwa ki ti kontan son pei, olye asize e kritike parey sa pti group negativ dan nou pei, nou ti ansanm kontribye anver son devlopman. Si ozordi nou reform in en sikse, parey Prezidan Michel I toultan dir I rezilta rezilyans e determinasyon pep Seselwa. Konfyans ki pep Seselwa in donn Parti Lepep pou kontinyen diriz li apre reform 2008, ti plitar ganny marke par eleksyon Prezidan Michel e par en logmantasyon dan son poursantaz vot, e retour en gran mazorite parti Lepep isi dan nou Lasanble Nasyonal. Nou parol sa lepok Msye Speaker sete pou kree en nouvo Sesel.

Travay Lasanble Nasyonal

I fer dezan depi sa dernyen eleksyon e nou langazman anver kreasyon en nouvo Sesel I reste pli for e pli dinny ki zanmen. Parti Lepep I reste deterninen pou fer sir ki Sesel ek Seselwa I kontinyen progrese.

Msye Speaker, I alors travay lezitim en lasanble, me pli enportan ankor en Lasanble dan ki son Gouvernman I opouvwar pou li siport bidze son prop gouvernman. Mon tya kontan ozordi, fer rapel lepep Seselwa, ki pandan 1 an, nou isi dan sa Lasanble nou’n met devan nou prop Gouvernman sizesyon e propozisyon lo ki mannyer nou krwar depans piblik merit ganny fer. I vre ki parfwa nou’n fer li dan en fason sever, me dan bokou fwa, nou’n fer li atraver dyalog e respe mityel. I vre ki pandan 1 an nou’n demann nou bann Minis plizyer kestyon lo performans nou Gouvernman me nou’n fer li avek bi anmenn devan konsern nou dimoun, I vre ki nou bann komite I al enpe pli profon lo performans nou prop Gouvernman, me nou’n fer li akoz nou krwar ki nou bezwen a tou pri protez lentere lepep Seselwa, sa lepep ki’n fer nou konfyans e kin elekte nou.

Pandan 2013, Parti mazoriter isi dan sa Lasanble in demann 221 kestyon, propoz 27 mosyon e siport 32 proze de lwa. In annan kestyon dirzans, in annan konvansyon, in osi annan statement kin ganny fer isi dan nou Lasanble. Sa I en rikord  travay Msye Speaker. Apard ki dan Mardi nou bann komite in zwenn pou sirvey depans bidze 2013 atraver Finance and Public Accounts Committee ouswa bann promes Gouvernman atraver Government Assurances Committee, ouswa kontinyen promouvwar reprezantasyon fanm dan Sesel atraver Women’s Parliamentarians Committee ouswa ranforsi nou langazman lo nivo enternasyonal atraver International affairs committee. Nou dan sa Lasanble nou’n gard nou parol e delivre.

Sa Lasanble pa’n asize zis dan mardi, e manm Lasanble pa travay zis dan Mardi. Nou’n met devan sizesyon atraver bann mosyon, ki ozordi I ganny reflekte dan sa bidze ki devan nou, nou’n pas lalwa ki kontrol depans Gouvernman dan en fason pli strikt, garanti ki bann lestans mismanagement ouswa koripsyon pe ganny kontrole ouswa sirveye dan en fason pli serye ozordi. Nou’n dir kot I mal, e nou’n vwar en Gouvernman ki responsive avek kritik positive akoz I krwar dan lademokrasi, e nou pa’n ezite pou lev lanmen e siport nou Gouvernman kot noun santi I bezwen travay e I bezwen delivre pour pep Seselwa.

An retour, Prezidan Michel avek son cabinet Minis I touzour pare pou vin reponn nou bann kestyon ou aparet devan nou bann komite, a zot tour, zot in fer li akoz zot krwar dan lademokrasi, zot krwar dan latransparans, e zot krwar dan separasyon pouvwar e vre reprezantatif lepep Seselwa. Tousala fer ek ser Seselwa, se pa zis bann ideal ki ganny ekrir lo papye, me pandan 1 an, Prezidan Pei, elekte par lepep Seselwa, avek son lasanble, li osi elekte par lepep Seselwa, in travay kot a kot, tout an respektan lendepandans lenn a lot, avek en sel bi – Kree sa nouvo Sesel ki nou tou nou krwar ladan.

Msye Speaker, dimoun ki ti krwar ki Parti Lepep pa ti pou delivre dan Gouvernman ouswa dan Lasanble apre dernyen eleksyon, ozordi I sirprann pou vwar nivo progre kin arive dan nou pei, sorti en bidze selman 1 bilyon an 1997 pou vin 5 mil milyon sa lannen, I montre 5 fwa plis devlopman ekonomik ki pe ganny realize dan nou pei. Sa ki ti krwar ki Gouvernman pa pou vin transparan akoz nou ti annan en gran parti mazoriter isi dan nou Lasanble Nasyonal, in dout kapasite e krwayans Prezidan Michel dan lademokrasi nou pei, e son abilite pou fer keksoz marse.

Sa ki ti krwar, ki Parti Lepep dan Lasanble pa pou kapab arive zwe son rol oversight e travay pou fer sanzman neseser dan nou pei, ti vitman realize ki nou isi dan sa Lasanble nou mean business. Nou fyer pou annan en bidze, kot nou kapab dir, I reflekte sa negosyasyon ki nou touzour pe fer avek Gouvernman. Par egzanp, Ozordi, Gouvernman parti lepep, in reponn a demann nou pep, pou adres striktir saler dan Gouvernman, en lepa enportan pou annan en sistenm saler ki pran kont tou nivo, tou profesyonnel e tou dimoun avek plizyer lannen leksperyans.  En bidze ki siport nou bann profesyonnel, bann dokter, ners, sekreter, polisye eks, sa kous travayer ki siport machinery Gouvernman pou delivre. Sa ti promes nou Prezidan, sa I en promes delivre. Prezidan Michel in gard son parol Msye Speaker.

Nou osi vwar dan bidze provizyon pou en sant reabilitasyon lavaler 15.9 milyon roupi I reflekte Mosyon Onorab Esther ek Lebon isi dan sa Lasanble pou annan en sant pou reabilit e sov nou bann zenn kont move lenfliyans. Sa I en promes delivre Msye Speaker.

Larzan dan bidze pou annan en servis tenny dife lo Praslin I reflekte plizyer kestyon ki Oborab Esther ek Volcere in met dan nou Lasanble e sipor total nou Lasanble Nasyonal dan sa demars. Finalman demann irzan bann Praslinois ava ganny adrese e en lot langazman anver nou pep ava ganny delivre.

Larzan dan bidze pou finaliz zestyon trafik dan Viktorya I reflekte kestyon Onorab Vangadasamy lo ki gouvernman pe fer pou redwir konzesyon trafik dan Viktorya.

Larzan 10 milyon roupi pou sekter Lapes I reflekte demann Onorab Breson, Valmont ek Samson pou redinamiz sekter Lagrikiltir ek Lapes dan nou pei. Konsern nou bann peser ek planter in ganny ekoute e Parti Lepep in delivre.

Plan pou STC desantraliz bann servis, I reflekte Mosyon Onorab De Commarmond pou revwar fonksyonnman STC lo nivo distrik. Nou espere ki STC I ava kontinyen zwe son rol orizinal pou fer desann pri lavi. En lot promes delivre Msye Speaker.

Lalwa pou revwar Financial Services dan Sesel I reflekte lentervansyon Onorab Pillay, Lucas ek Lebon.

Larzan pou revwar fonksyonnman nou sant dyaliz e anmenn li alaoter, I reflekte Kestyon Onorab Souris.

Logmantasyon dan Housing Allowance pou graduates sorti 2 mil roupi pou ariv 3 mil roupi enkli bann dan Liniversite Sesel I reflekte kestyon Oborab Fideria isi dan sa Lasanble.

Msye Speaker, sa I zis serten legzanp lefikasite nou Gouvernman pou reponn a demann nou dimoun e pandan sa de zour ki pe vini, nou bann manm isi dan sa Lasanble pou demontre ki mannyer sa bidze pe tous lavi saken de nou dan nou komite, e bann pti proze ki kapab anmenn en sanzman dan lavi nou bann dimoun dan distrik.

Travay manm elekte

An retour Msye Speaker, koman manm elekte, I osi enportan ki ou manm Lasanble Nasyonal I vizit ou kot ou lakour, I reste angaze anver son travay lo teren e dan distrik, atraver vwar son piblik, reste a lekout, reponn son telefonn, e eksplik li ki mannyer I pou fer son lavi vin meyer. Si nou evalye performans Gouvernman, nou bezwen osi reste virzilan lo nou prop performans dan en klima politik kot lekspektasyon piblik I reste touzour o, e demann pa zanmen fini ganny antretenir. Me, sa I nou travay, e sa I nou manda. Nou koman manm Lasanble nou bezwen kontinyen delivre dan distrik e gard nou parol anver nou elektora.

Mon salye alors, bidze ki kontinyelman siport devlopman e lepanouisman bann lentitisyon e brans Gouvernans tel parey nou Lasanble Nasyonal, Zidisyer e Gouvernman pou li vin pli performan e pli byen kapab adres konsern nou pep. Msye Speaker, nou osi koman en parlman nou resevwar kritik serten byen zistifye me serten ki fer ou realize nesesite pou edik nou pep, e komans konpran enpe pli byen travay parlman. Nou en brans Gouvernans nou pei akote zidisyer e egzekitf, kot nou rol se evalye performans lede, e reprezant lepep Seselwa kin elekte nou. Apard Prezidan ek son vis Prezidan en pei, se selman en manm Parlman ki ganny elekte alors son pouvwar I sorti selman atraver swa lepep Seselwa. Alors, Msye Speaker, mon lans en lapel avek swa bann fonksyonner piblik ouswa menm zidisyer pou konpran natir nou travay. Msye Speaker mon krwar ou a dakor ek mwan ler mon dir ki nou lasanble pa pou fermen dan Mardi zis pou nou atenn par egzanp en workshop zidisyer. Zidisyer bezwen aprann respekte desizyon Parlman, Msye Speaker. Nou en brans egal, pa plis, pa mwens e alors egalman enportan, e egalman bezwen respe tou dimoun zis parey mon ensiste ki nou osi nou bezwen akord menm respe.

Kote nou kapab koupe

Dan sa laliny Msye Speaker, mon siport demars Gouverman pou nou redwir depans piblik. Sa I en lapel  ki nou Prezidan in kontinyelman fer a plizyer repriz, e Minis Finans in fer tre klerman ki depans piblik bezwen redwir e mon demande ki Gouvernman I revwar natir sa bann workshop e latelye e meeting ki ganny fer  pou vwar si vreman nou bezwen fer tousala toultan. A mon avi, bokou travay I kapab ganny akonplir atraver lezot mwayen. Tan ki diskisyon e konsiltasyon I enportan nou kapab koup depans piblik si nou rearanz lafason ki nou fer serten keksoz.

Nou kapab koup depans piblik si nou deside pou voyaz mwens e servi pli byen nou bann lanbasad pou ed nou ogmant nou prezans lo lasenn enternasyonal.

Nou osi kapab koup depans piblik si nou redwir kou transportasyon, kou lenerzi,  e kou meeting. Mon osi siport demars Gouverman pou revwar fonksyonnman e renimerasyon bann bord, avek bi fer li vin pli ekitab e pli efektiv e koup depans la kot I pa neseser. E mon demande ki nou deside pou servi plis nou bann konsiltan lokal, olye depans bokou lo bann etranze ki souvannfwa pa konpran natir nou travay e parfwa prodwi bann rapor ki pa reflekte ditou larelite Sesel. Bokou dimoun isi in konplet zot Masters e doktora, e nou kapab servi zot servis koman nou bann eksper.

Msye Speaker, nou kapab koup depans atraver en pti pe plis zefor e inovasyon, partou dan nou pei. Litilizasyon lenerzi dan en fason pli ekitab, resiklaz dan en fason pli konsansye, bann voyaz ki pa neseser e bann koud telefonn ki kapab ganny ranplase par en email ouswa en conference call.

Nou kapab koup depans piblik si Gouvernman I antretenir byen son bann batiman e komans demars pou koup depans lo rental ki I fer avek bann batiman prive.

Nou kapab koup depans ki nou antretenir byen nou bann transport, vin pli strikt avek bann ki pe fer neglizans e annan en servis maintenance ki efektiv. Sa I ava evite ki nou depans en kantite larzan dan lwe transpor.

Annou koup depans, e aret al rod konze ek latizann zis pou nou pa al travay kan fodre. En bidze apepre lanmwatye en bilyon roupi dan Lasante, merit fer nou realize ki dan nou sistenm lasante nou kapab fer bokou sevings.

Msye Speaker, dan sa bidze, I osi annan fees ki Sesel I peye opre bann gran lorganizayson enternasyonal. Nou lobligasyon enternasyonal I enportan, sirtou la avek nou rev pou vin en manm konsey sekirite Nasyon Zini e nou rol leadership dan plizyer domenn. Mon demande kantmenm ki nou travay kot a kot avek sa bann lorganizasyon ki nou fer zot konpran ki zot osi zot bezwen aplik menm standar pou tou zot pei manm. Legzanp kot OECD pe met presyon lo Sesel pou etablir bann norm enternasyonal dan nou sekter finansyel, I montre ki nou koman en parlman nou bezwen reste pli virzilan lo dominans bann blok ouswa bann gran pwisans ki toultan anvi etablir zot standar lo nou. Koman en Parlman Msye speaker, nou pou toultan reziste sa. Nou en pei souveren, ki’n prouv avek lemonn ki nou annan kapasite dirize.

Ozordi Msye Speaker, IMF ek World Bank, I akey nou dan zot koridor negosiasyon e menm anmenn nou partou kot zot ale, pou nou partaz leksperyans Sesel avek bann ki pankor ganny sa kouraz pou zot a zot tour sorti dan zot troub ekonomik.

Msye Speaker, si nou’n reisi fer tou sa progre e vin en model pou lezot, I kler ki nou lo bon semen, e ki Sesel I kapab pran rol lidership lo nivo enternasyonal. I pa normal, e I pa byen alors, ki nou ganny penalize akoz nou siske.

Bann lakonplisman reform

Msye Speaker, statistik nou performans ekonomik nou pei I enn ki tre kler. 5 an pase, nou ti annan rezerv pou 2 semenn, nou to lenflasyon ti’n monte, nou pei ti nepli kapab tenir lakantite demann ki nou ti annan e nou det tin depas limit. Akote sa, nou tin tonm dakor pou mentenir en sisten lasante ki ekitab pour tou dimoun, en sistenm ledikasyon ki kontinyen donn nou zanfan menm sans dan lavi, en sistenm welfare ki tenir nou bann fanmir vilnerab, en sistenm sekirite sosyal ki pran ka avek nou bann dimoun aze. Sa I en langazman anver pep Seselwa ki Parti Lepep pa’n zanmen konpromet lola. Ankor enn fwa Parti Lepep in gard son parol pou tenir bann ki pli bezwen.

Msye Speaker, sipor nou Lasanble nasyonal dan bizde 2014, I en vot konfyans dan direksyon Prezidan Michel ek son Gouvernman. Nou vizyon e nou filozofi politik I enn ki byen kler. Ki ou nwanr ou blan, ki ou zenn ou vye, ki ou eze ou non, ki ou entelizan ou non, nou tou nou merit ganny menm loportinite dan lavi. Sa I nou langazman sakre anver lepep Seselwa depi 1977 e lola nou pa pou zanmen sede nou pou gard nou parol.

Me, I reste ankor bokou travay pou nou fer, dan Gouvernman ouswa dan prive pou nou kontinyen mentenir sa prensip fondamantal. Prezidan Michel ek son cabinet tousel, pa pou kapab arive akonplir sa vizyon menm si nou fermeman krwar ladan. I kler alors ki serten polisi merit ganny revwar, tandis ki serten lalwa merit sanze,  Par egzanp, ozordi di zour, dan en lepok kot tou Seselwa I anvi batir son prop lakaz, eski I fer sans pou Lotorite Planning kontinyen ensiste ki en dimoun merit batir lo selman 1/3 sa propriyete ki in aste? Kote sa polisi I met sa lanvi pou nou azout en bout e met nou vye dimoun, ouswa en zanfan agrandi kot son paran olye met presyon lo gouvernman pou ganny en bout later? Tan ki sa polisi I aplike pou serten landrwa, en revizyon dan lafason ki nou adres konsern dimoun I enportan.

Lotorite Planning merit vin pli atantiv a demann nou pep menm si nou rekonnet zot rol enportan pou fer sir ki napa katastrof konstriksyon. Kantmenm sa, sa lotorite merit kapab konsey dimoun lo kwa ki zot merit fer, e non  pa zis refiz plan en dimoun san okenn zistifikasyon.

Nou isi dan sa Lasanble nou’n koz en kantite lo lasistans bann dimoun ki vilnerab dan nou sosyete e en logmantasyon dan benefis sosyal, I rekonesans ki sa bann dimoun I vreman bezwen sipor. Ler welfare agency in adopte en lapros pli profesyonnel e atantif a demann piblik, I osi enportan ki serten lalwa merit ganny sanze pou fer ki sa lazans I vin pli efikas. Par egzanp, definisyon orfelen anba lalwa ozordi, I fer ki plizyer zanfan kin ganny pran par en parante akoz zot manman ouswa papa in swa mor, swa dan prizon pa pe ganny sa lasistans ki zot byen merite. Sa I dekouraz fostering, e bann bon vivan ki anvi sov en pti inosan dan en kondisyon sosyal grav.

Nou ankor pe esper lalwa ki pou osi permet en dimoun avek en dezabilite permanan ganny en lasistans lo en baz permanan, san ki I bezwen monte desann pou li kontinyelman refer laplikasyon pou benefis sosyal.

Nou Lasanble pe osi atann avek lenpasyans konvansyon neseser pour fer ki bann debarder ava ganny plis proteksyon e plis sipor dan travay ki zot fer. Nou demande ki bann lazans konsernen ava komans demars dan sa direksyon, akoz nou bann debarder se bann zonm ki travay tre dir e zot osi zot pe ede kree sa nouvo Sesel.

Msye Speaker, bann travayer servis sosyal dan distrik merit revwar lafason ki zot travay, kot atraver lalwa neseser pouvwar merit ganny donnen pou zot kapab entervenir irzan dan en sitiasyon kot nou bezwen sov lavi en zanfan kont nenport ki form labi.

Msye Speaker, nou lanvi politik pou rafin nou sistenm I la, me serten dimoun dan nou Gouvernman merit vin pli proaktiv e pli atantiv a demann lepep.

De lot kote, sekter prive, fodre aret vir Seselwa an ron.  Labank merit kontinyelman fer desann lentere lo loan, pour ki fanmir Seselwa I ganny akse avek kredi neseser pou fer son biznes. Monn aprann par egzanp msye Speaker, ki en serten labank in refiz plis ki 80% laplikasyon loan, ki son bann kliyan in demande. Eski sa I normal Msye Speaker, tandis ki en lot labank pa ankor kapab onor langazman ki I ti fer avek Gouvernman pou donn SBFA 5 milyon roupi pou li kapab ganny ase fon pou deblok sa back log demann loan ki I annan.


Detrwa semenn pase mon ti koz lo bann etidyan ki merit retournen pou vin  kontribye dan zot pei. Msye Speaker nou osi bezwen kapab ouver lizye sa lotel ki fer tou sa ki I kapab pou dekouraz sa zenn graduate pou li reste dan sa lotel. Par egzanp, I annan serten lotel ki ler I annan visit ofisyel par zofisye Gouvernman I sanz shift tou son travayer e fer zis Seselwa travay e donn lenpresyon ki dan lotel I annan en kantite Seselwa ki pe travay. Sa I rezon akoz nou pe siport Kreasyon nouvo Agency For National Humans Resources e finalman met sa plan lokalizasyon an mars, pou lendistri vin pli onnet e seryezman anploy Seselwa ki kapab, konpetan e anvi travay. I osi enportan ki I anann en limit lo ki kantite travayer etranze ki nou pei e bann lendistri I kapab abzorbe. Sa I ava siport e fasilit demann lendistri pou ganny travayer etranze kot zot vreman bezwen me rezerv plas pou Seselwa kalifye anmenmtan.

Sistenm tax

Nou osi welcome reform dan sistenm tax, ki ava egziz bann gro lakonpannyen pou deklar zot tax, me nou demande ki nou sistenm tax I vin pli efikas, e ki evantyelman nou ava ariv lo en nivo kot CSR I ava ganny kalkile lo profi olye lo turn over. Mon demann Minis pou pran konsiderasyon spesyal pour bann ka ki vreman zisitifyab e kot serten biznes reelman pa kapab pey CSR lo turnover par natir zot biznes. I enportan ki dan son lenplimantasyon CSR tax nou pa ede touy bann biznes ki annan potansyel agrandi. Finalman se nou sistenm tax ki merit detekte lekel ki peye ouswa non. Nou osi siport bann lezot polisi lo tax tel parey tourism marketing tax, e gaming tax, ki ava ed nou koman en pei retir le maximum san ki nou touy sekter prive anmenmtan.

Msye Speaker, ler nou pe koz lo nou sistenm tax, I enportan a sa pwen la pou mwan fer nou pep Seselwa konpran, ki I vre ki tou sa ki nou zouir koman en pei, ki se swa nou sistenm Lasante, Ledikasyon ouswa lozman, I finalman larzan tax ki ganny servi pou servis gouvernman ek son bann program. Napa naryen mal avek sa, akoz tou sistenm Gouvernans o monn I mars koumsa. Me, sa ki pep Seselwa merit konpran, se ki Gouvernman Parti Lepep I deside fer bann bon swa, avek sa larzan tax. I deside remet li dan prosperite e byennet Seselwa. I remet li dan nou lasante, dan nou lakaz, dan lediaksyon nou zanfan, dan mentenans nou semen, dan bann program sosyal eks. Sa I swa Gouvernman elekte e I touzour gard son parol lola. Nou ti kapab deside met sa larzan dan bann lezot proze initil, tel parey envestir lo marse enternasyonal, ouswa aste gro gro batiman. Larzan ti kapab al dan rezerv pei, ouswa dan plis sekrite, me nou pa’n fer li. Swa ki nou fer avek larzan taxs I met zonm ek fanm Seselwa o sant devlopman nou pei. Alors ler serten dimoun I dir nou ki sa I nou larzan tax, nou merit dir li, wi I nou larzan tax, me I swa Parti Lepep pou servi sa larzan tax byen e remet li dan ou prop byennet. En lot Gouvernman ti pou napa okenn lobligasyon fer parey, an efe, rikord I montre ki zot pa ti pou fer parey, akoz souvann fwa sa bann menm dimoun in toultan dir ki Parti Lepep in gat larzan pou konstrir lakaz Roche Caiman, gat larzan pou fer konblaz, gat larzan pou fer liniversite Sesel eks. Sa ki pou serten I larzan gate Msye Speaker, pour nou Parti Lepep, sa I larzan ki nou pe envestir dan nou pep.  Alors, nou dan Lasanble nou pou kontinyen demande ki se nou pep ki benefisye ek larzan tax.

Par egzanp Msye Speaker, isi dan sa Lasanble nou ti demande lannen pase ki plis larzan I ganny mete pour bann pti kontrakter dan distrik ki seryezman ganny afekte a sak fwa ki nou reaziste minimum wage. Minis Finans in a plizyer repriz dir nou ki larzan  I dan bidze, me ziska prezan sa larzan pa’n zanmen ariv kot lo nou bann pti dimoun ki pe atann sa sipor avek enpasyans pour zot kapab fer viv zot biznes ek zot fanmir. Ler Gouvernman Parti Lepep I pran en desizyon pou siport nou bann pti biznes, fodre ki nou fonksyonner I pas a laksyon e realiz sa demannn kin ganny fer. Mon swete ki ler nou pe vot pour plis siport pou LWMA, nou osi swete ki sa vot in ganny transmet a plis sipor pour nou bann dimoun dan distrik.

Nou osi espere ki MLUH I komans demars pou annan en public/private partnership pou nou kapab invest dan bann later pou allocate avek nou bann dimoun ki depi byen lontan pe esper en bout later. Nou bann graduates ki nepli kapab kontinyen reste avek paran akoz zot anvi form zot prop fanmir, bann biznes ki pe esper en  bout later pou agrandi eks. Nou annan dan Sesel en nouvo middle class, avek legzizans modern. Sa I sa group dimoun ki kontibye pozitivman dan nou lekonomi e fodre nou fer en zefor spesyal pou ed zot e ankouraz zot reste e travay Sesel.

Dan sa menm laliny Msye Speaker, nou osi siport alokasyon bidze pour ki biro prokirer zeneral I ganny plis sipor, pou zot kontinyelman anmenn isi dan nou Lasanble non selman plis lalwa, me pli bon lalwa, ki nou an retour nwa kapab ofer pep Seselwa. Nou santi ki nou pei, kapab kontinnyen fer plis reform ekonomomik me nou bezwen met azour bann lalwa ki nou pei I bezwen. Nou pei pe modernize e par natir nou travay nou santi ki nou bezwen a zour avek bann lalwa modern e efikas pou bon fonksyonnman nou pei.

Msye Speaker, ler mon pe koz lo plis responsabilite par serten lazans Gouvernman, sa pa vedir ki nou pep Seselwa nou pa merit osi annan en pli gran sans responsabilite anver nou prop byennet, sa ki pou nou zanfan, nou kominote e nou pei. Sa bidze ki devan nou in pran plizyer mwan pou met ansanm. Plizyer mezir byen kalkile, pou balans nou liv, fer sir ki nou pey nou det, fer sir ki nou anann rezerv, fer sir ki nou anann ase latizann dan lopital e ase liv dan lekol, I fer provizyon pou fer sir ki nou annan ase larzan pou siport sa ki pli vilnerab atraver larzan welfare, I fer sir ki nou bann droge I ganny sipor neseser e bann kondannen I kontinyen zouir zot bann drwa fondamantal menm si zot in komet en lofans. I fer sir ki nou profesyonnel I ganny byen renimere, I asir en logmantasyon dan minimum wage, e plis siport pour bann ki anvi komans e agrandi en biznes. I fer sa e plis ankor, akoz I konsyan ki nou annan en responsabilite anver nou pep, pour li kontinyen epanouir. E lola Parti Lepep in delivre Msye Speaker.

Me Msye Speaker, eski sa pep ki nou pei e nou Gouvernman in berse depi nesans ziska lanmor, eski li I pe santi en responsabilite personnel? Eski nou pe montre nou zanfan en kiltir pou li pran tou son sans dan lavi, ouswa nou krwar ki disiplin e travay dir I en zafer zis pou lekol e ansennyan? Eski serten paran pa pe kontinyen soutir zot zanfan e kontan ler nou zanfan I anmenn keksoz vole se nou, me nou blanm lapolis e gouvernman si zanmen en zour sa menm zanfan I al fini son lavenir dan prizon? Eski nou anvi kontribye anver devlopman nou kominote e siport nou bann profesyonnel lasante ouswa nou deside pou al kot dokter pou rod tou sa ki mal avek sistenm lasante? Eski nou pe pran ka avek nou prop lasante ouswa nou ekspekte ki malgre sa Gouvernman pou bezwen pran ka avek nou si en zour nou tonm malad? Eski nou koman en fonksyonner piblik nou deside servi byen en kliyan ki devan nou ouswa nou deside fer li monte desann me an retour si nou nou al lo ban lopital, nou a noutour nou konplent espere? Eski nou anvi ki nou MNA, nou Minis e nou Prezidan I travay 24 lo 24 pour nou solman nou konplent si sa menm politisyen I kapab zouir en renimerasyon rezonnab e akseptab dapre norm enternasyonal? Eski I byen pou nou egzize ki nou Gouvernman I deliver pou nou, san ki nou menm nou nou fer okenn zefor pou ed nou lekor, ouswa demann nou prop zanfan pou kontribye kot lakour, ouswa ofer nou led sa menm kominote ki nou viv ladan? Akoz serten nou, nou ekspekte ganny tou, sa ki nou eskspekte an deor ofer enpe an retour?

Lefe bidze lo bann endividi

Sak zonm, fanm e zanfan ki ne e grandi anba soley Sesel, merit santi ki a sak fwa ki gouvernman I met devan son plan ekonomik pour sa lannen ki pe swiv, li I merit premyerman santi, ki li osi I annan en par ladan, e dezyenman ki li annan en responsabilite primordial pou fer sir  ki nou al a lavan.

Responsabilite personnel I vin pli enportan ozordi ki zanmen, akoz I kler ki Gouvernman e politisyen tousel pa pou kapab rezourd problem pei an antye. I kler ki nou pa kapab soutir en dimoun ki refize travay e al kot welfer, nouvo Sesel I egzize ki sa ki kapab travay merit pran son sak e leve al debrouye. Mwan mon plifere siport en dimoun ki travay de louvraz, pou fer de bout zwenn, me malgre tou son zefor son larzan ki I anmenn kot lakour I pa ase. Sa enn, nou isi dan sa Lasanble nou merit tonbe leve pour li. Se li ki welfer merit siporte Msye Speaker e non pa sa enn ki refize travay e kas lakaz ouswa vol mang dimoun.

I kler ki dimoun merit pran plis responsabilite anver son prop lasante. Ozordi, nou pei pe reflesir tre profon lo ki mannyer nou pou konbat sa fleo SIDA ek Hepatic C, ki pe atak sirtou bann adikt ki servi drog dan lavenn. Ozordi nou annan 371 ka Hepatit C dan Sesel  e  en sel tretman Hepatic C, I kout nou Gouvernman  229 mil roupi. Sa I anmenn avek li en budget burgen 84 milyon roupi Msye Speaker, pou tret tou sa bann dimoun. In estimen ki a lon term sa sif pou vin kat fwa plis an rezilta lezot konplikasyon ki kapab devlope. I kler alors ki nou konportman bezwen sanze Msye Speaker.

I kler Msye Speaker, ki nou bann zenn garson pe vin de pli zan pli menase par bann fleo sosyal. Popilasyon prizon in ariv 701, e ladan 661 I bann zonm, I osi annan en logmantasyon bann zenn zonm kot laplipar zot pe al Montanny Posee pour vol, kas lakaz e drog. Tandis ki plis ki 80% poursan bann graduates, se bann zenn fiy. Tan ki mon fyer lakonplisman nou bann madanm dan Sesel, mon seryezman trakase par konportman nou bann zenn garson, e  letablisman en sant koreksyonnel pour nou bann zenn, I non selman enportan dan sa monn ki nou pe viv ladan, me endispansab pour sirvi nou nasyon Seselwa.

Msye Speaker, I kler ozordi ki en dimoun ki anvi son prop lakaz, merit fer kek kontribisyon personnel anver repeyman son lakaz menm avanler I ganny allocate sa lakaz. En polisi Gouvernman ki mon siporte, akoz mon fermeman krwar ki dimoun ki anvi lakaz, merit komans pran konsyans ki sa I pou son lakaz, e ki I merit alors peye. Msye Speaker, nouvo Sesel I egzize ki nou tou nou fer nou kontribisyon.

Mon welcome sa subsidy pou housing, akoz dan mon travay lo teren mon apresye lefe ki malgre tou I annan en group dimoun ki pa pou zanmen kapab ganny son prop lakaz, si I pa ganny sa sipor neseser par Gouvernman. Annou alors rekonnet e apresye lefe ki se Gouvernman lepep ki pe ed sa bann dimoun, wi I larzan tax, me en desizyon byen kalkite pou donn tou dimoun menm sans komanse dan lavi. Sa osi Msye Speaker, I en parol byen garde par Parti Lepep.

Msye Speaker, nou Seselwa nou osi merit grandi e pran nou rol pou devlop nou prop pei. Si nou dir ki sa pei pou nou, alors annou kontan li, annou travay, annou aret fye lo lezot, annou aret krwar ki akoz nou Seselwa nou merit fer sa ki I fer nou plezir. I pa mars koumsa. Rikord Minister Travay e Devlopman Resours imen, I montre ki zot in rikort depi Zanvye ziska Septanm sa lannen, 256 griviances swa kont anplwayer ouswa anplwaye dan landrwa travay e plizyer ka ladan an rezilta vol ouswa move konportman dan landrwa travay. Si nou koman Seselwa nou pa konport nou dan landrwa travay, nou menm nou nou oule konze, nou oule vole, nou oule fer tou kalite, ki mannyer nou ekspekte ki etranze I pa vin pran nou plas? Sesel I nou pei, alors annou pa zis reklanm li, me leve e donn en koudmen fer li marse.

…….

Msye Speaker, I fer dezan depi ki mon asim sa responsabilite pou diriz bann reprezantan lepep Seselwa dan nou Lasanble Nasyonal, en travay kin fer mwan kapab apresye serten kous nou sosyete enpe pli byen. Tan ki nou rol dan lasanble se pou annan oversight lo performans gouvernman nou osi bezwen kapab lev sapo avek bann profesyonnel, bann travayer, bann fanmiy ki travay dir, bann biznes ki onnet, bann Seselwa ki defann zot pei, bann etranze ki krwar dan Sesel ek Seselwa e bann zanmi ki ofer nou sipor. San sa bann dimoun nou pa ti pou’n reisi dan nou demars pou kree en nouvo Sesel. A mon avi, sa bann dimoun I partaz vizyon Prezidan Michel pou kree en nouvo Sesel I demande alors, ki nou koman Lasanble Nasyonal nou aklam zot tre for. (Clap)

La mon mazin par egzanp Miss Elsa Sinon kot Younit dyaliz dan Minister Lasante, en ners ki annan en leker pour son pasyan e ki malgre difikilte I pe fer son mye. Mon kontan alors, ki demars I lo latab pou nou refer sa sant dyaliz, akoz reelman nou bann pasyan ti pe fer fas avek pa mal kontrent laba. Seksyon ANC osi merit ganny en nouvo fasad pour ki bann fanmir ki pe ekspekte zot zanfan I ava santi zot pli konfortab.

Felisitasyon I al osi pou ward zanfan, servis laboratwar, servis lakaz mor, servis danter twa zonn, unit CDCU ki pe travay tre dir pour anpes propagasyon maladi kontasyez dan nou pei.

Msye speaker, mon felisit CEO SLTA ek son lekip, pour son profesyonalizm e travay dir. Tou resaman nou’n vwar bann devlopman ki pe arive avek nou bann semen, e mon kapab dir ki sa departman I dinamik.

Mon Felisit, manmzel, Edith Wong, en zenn Beau Vallon ki fek fini termin son letid avoka, avek liniversite Sesel, e ki dan son diskour remersiman de semenn fase, ti non selman fer nou tou fyer pour son elokans, me osi pour son imilite e grander despri pou konpran tre byen li I annan en par pou zwe pour sanz sa monn ki i viv ladan. Se bann zenn koumsa ki nou merit siporte e ankouraze Msye Speaker. Bann zenn ki krwar dan Sesel e fermeman krwar ki I annan en kontribisyon enportan pou fer. Akote li, les mwan felisit en lot zenn fiy ki ti refize al fer son letid aletranze e opte plito pou fer son degree dan liniversite Sesel. Son krwayans dan nou sistenm ledikasyon I donn nou tou de fwa pli kouraz pou kontinyen siport bann zenn dinamik e  ranpli avek lenerzi pou ede kree sa nouvo Sesel. Mon felitiasyon I al pour tou etidyan ki pan sof ban, me ki ler lannen pe al terminen pe vreman raport fri zot travay dir e dedikasyon.

Msye Speaker, nou sipor I osi al pou CEO SBFA ek son staff, ki malgre an 2013 in resevwar selman 35 milyon roupi in reisi siport 329 biznes Seselwa.

Mon felisit zefor Agency for National Human Resources pou rekiper bann larzan ki Sesel I perdi atraver bann defaulters, nou salye zefor pou evalye performans bann lotel e met nou zenn dan lotel e donn zot zot valer.

Mon felisit, welfare Agency pour kontinyen trouv nouvo fason pou ekout sor nou bann dimoun e travay avek konpasyon.  Mon felisit Office of Fair trading, ki pe fer bokou travay pou siport nou bann konsomater.

Msye Speaker, sa bidze I vin a e moman kot Minis Finans fek retroun dan pei, pou finaliz bann dernyen negosiasyon avanler ki Sesel I ganny aksede koman en manm World Trade Organisation, WTO. Aksesyon a  WTO pa pou zis enn ban aksesyon a bann lorganizasyon enternasyonal, me I pour anmenn sanzman radikal dan lafason ki nou lekonomi I bouze, I pou met an ze son kapasite pou abzorb marse mondyal dan en fason pli agresiv, I riske fer desann pri lavi, me ekspoz nou bann prodikter lokal a konpetisyon feros avek marse enternasyonal. Nou isi Sesel, nou merit realize, ki I pou nepli business as usual, enn fwa ki nou vin en manm WTO. Si nou oule grandi dan nou biznes, nou pou bezwen travay de fwa pli dir, vin de fwa pli kreativ e ofer nou prodwi ouswa servis a en pri bokou pli konpetitiv.

Alors, avek larive Bank of Ceylon e osi Islamic Banking dan nou pei, mon swete ki avek sa bann labank isi Sesel ava ofer nou Seselwa en meyer servis. Redwir to lentere lo loan, ofer kredi a bann biznes ki bezwen komanse ouswa agrandi, retir fees lo bann servis de baz tel parey swipe ek ATM, ofer bann servis banker elektronik eks. Bann servis de baz e esansyel ki Seselwa dan sa nouvo Sesel I bezwen.

Bann servis telekominkasyon merit amelyore de zan apre larive kab fib optik dan Sesel. Plis konpetisyon merit pe kontinyelman fer desann plis marsandiz, e ofer Seselwa plis swa.

Sekter prive I en akter enportan dan lekonomi e bann incentives ki zot ankor pe zouir tel parey sekter tourizm, lapes e lagrikiltir merit kantmenn ganny pase avek konsomater pour ki tou dimoun alafen dizour I benefisye.

Election promise delivered

Msye Speaker, I san okenn dout, ki ozordi mon kapab dir, ki Prezidan Michel in delivre lo kreasyon sa nouvo Sesel. Toulezour nou vwar en bout an plis kwa ki pe ganny fer, e dan sa bidze ki devan nou nou vwar ki  mannyer sa vizyon pe ganny akonplir a plizyer nivo depi bann gran plan devlopman nasyonal nou pei, ziska, devan laport sa madanm ki reste dan leo Kapisen. Prezidan Michel in gard son parol Msye Speaker.

Vizyon pou en meyer Sesel, ki ozordi nou apel Nouvo Sesel, ki ti komanse an 1964 SPUP/SPPF e Parti Lepep in touzour reste konvenki ladan.

Msye Speaker, mon pa pou kapab termin mon diskour san partaz avek lepep Seselwa, rezon akoz nou isi dan sa Lasanble, nou Parti, nou Gouvernman I kontinyen sikonbe pou fer sir ki sak zonm, fanm ek zanfan Seselwa pa ganny kit deryer. Rezon pour sa I senp. Nou touzour gard nou parol e nou touzour delivre pour pep Seselwa.

Lannen prosenn Parti Lepep I selebre son 50 yenm lanniverser – En Parti kin egziste pour 50 an, kin liber nou pei, kin gouvern nou pep, kin anmenn progre dan nou sosyete, kin donn nou tou en vre sans dignite imen. Les mwan sit Per Fondater nou Parti Msye France Albert Rene ler nou Parti ti ganny formen an 1964. Mon site…

The path to freedom is not paved with gold. It is long, torturous and muddy. Some will lack the courage to go on and will turn back. Some will fall by the wayside. But hand in hand, the rest will get to the end and will be crowned with the dignity that all men deserve – Fen sitasyon.

Msye Speaker, ler nou parti ti komans lalit an 1964, dignite imen, ti sel keksoz ki ti pous nou pou komans demars ver en nouvo Sesel. Sete laprovrete ensiportab, to mortalite, inegalite ant fanm ek zonm, ant nwar ek blan, ant sa ki annan ek sa ki napa ki ti fors en group Seselwa byen brav pou detrir tou sa bann lensizistis e fer nou Seselwa retrouv nou dignite. 5 zen 77 I kapab en dat kontrovers pour serten Seselwa, me I en dat enportan ki ti demar devlopman Sesel e met nou lo semen progre e lakonplisman sa dignite ki tou zonm I merite. 50 an plitar Msye Speaker, annou zis regard otour nou, e nou a vwar ki SPUP/SPPF e Parti Lepep in reelman gard son parol e delivre pour Pep Seselwa. Ozordi, annou konn dir Mersi, annou devlop sa gratitid, annou apresye sa pei beni e apreye travay dir nou Gouvernman.

Msye Speaker, dan 18 zour nou pou ferm rido lo 2013, e akey 50 an legzistans parti lepep. Lannen prosenn parti lepep, en parti matir e eksperyanse pou akeyi nou pou selebre son lakonplisman e reflesir tre profonnman lo lavenir nou pei. Kote nou anvi Sesel I ale pandan sa prosen 50 an, e reelman vreman lekel sa Parti ki pli byen plase pou kontinyen delivre pour pep Seselwa.

Dan sa moman Nwel ek Lannen, nou demann tou nou manm Lasanble pou salye zefor nou bann dirizan pou fer nou paviyon monte e fer nou mars latet anler. Annou annan sa lespri gratitid e lapartaz, lespri kontribye e ede, lespri donn koudmen pou fer nou pei marse. Msye Speaker, I reste pou mwan swet tou nou bann dirizan, tou nou bann travayer, tou nou manman, tou nou zanfan e zenn, tou nou dimoun aze, bann kondannen, bann ki lavi pe ofer li defi ouswa sikse, tou Seselwa, Sesel e aletranze e Nwel ranpli avek benediksyon e lazwa e en lannen ranpli avek sikse e progre. Mersi msye Speaker.