::
Home » Verbatim » Verbatim - Second Term 2012 » Wednesday 20th June 2012

Wednesday 20th June 2012

 

Download PDF

__________________________________________________________________________

 

NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Extraordinary Session of Wednesday 20th June 2012

The Assembly met at 12.30pm

Mauritius National Anthem

Seychelles National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

MR SPEAKER

Onorab Premye Minis, Dr. Navinchandra Ramgoolam,  Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal – Onorab Marie-Antoinette Rose, Leader Lopozisyon – Onorab David Pierre, Manm Lasanble Nasyonal, Envite Distenge, Bonzour.  Msye Premye Minis, set avek bokou loner ki ozordi mon swet ou labyenveni dan nou Lasanble Nasyonal, ki ofet i pli pti Parlman dan Lafrik e dan Losean Endyen. Ou prezans parmi nou i levidans konkret sa relasyon spesyal ki egziste ant nou 2 pei, nou 2 Lasanble e nou de pep.

Nou relasyon, Msye Premye Minis, i enn baze lo respe mityel e enn ki dat plizyer lannen depi letan kolonyal ler Sesel ek Moris ti en sel pei.  I pa sirprenan alor, ki ozordi nou vwar sitan kantite similarite dan nou kiltir, dan nou lakwizin, dan nou langaz e dan nou sega.   I normal alor pou vwar politisyen ant nou 2 zil antreprann bann vizit ofisyel pou fer sir ki tou i byen e tou i reste byen avek nou relasyon.  Ou menm ou Msye Premye Minis ou ti envite distenge letan Son Ekselans, Prezidan James Michel ti pret serman an 2006, alor ki Premye Minis Morisyen an 2004, Msye Paul Berenger, ti vizit nou pei e nou ti privilizye par son prezans e son diskour dan nou Lasanble Nasyonal.  Msye Pravind Jugnauth, ki ti Vis Premye Minis Moris sa letan, ti osi vizit nou an Mars 2011 a lokazyon nevyenm Komisyon Bilateral Sesel-Moris.  Nou prop Prezidan, Son Ekselans, Msye James Michel, ti resaman vizit Moris, en zil ki ansyen Premye Minis Lenn, Madanm Indirah Ghandi ti apel “a great little country”.

Sa vizit, Premye Minis, parey ou konn tre byen, ti konsolid korperasyon dan domenn ledikasyon, lasante, tourizm ek lalit kont piratri.  Sa vizit ti osi vwar sinyatir 2 lagreman enportan lo zesyon konzwent Plato Maskarenn par Sesel ek Moris e mon tre fyer pou raporte ki 3 semenn pase pli presizeman le 29 Me nou Lasanble Nasyonal ti ratifye tou le 2 trete.

Msye Premye Minis, Lademokrasi Morisyen i parmi bann pli vye dan larezyon e Moris in zwe en rol tre enportan dan konsolidasyon nou prop zenn Demokrasi. Zisteman, nou Standing Orders ki gid deroulman ek travay nou Lasanble in ganny bokou enfliyanse par Standing Orders Lasanble Moris e son revizyon an 2009 ti ganny antreprann par enn zot ansyen Speaker, Msye Dave Ramna.  Me i evidan ki dezorme sa relasyon ki egziste ant nou 2 Parlman i pa ala oter sa enn ki egziste ant nou 2 Gouvernman. I vre ki par lepase in annan bann lesanz vizit ant sa 2 Parlman me i mon kwayans e senser swe ki sa korperasyon ant lede Lasanble i kapab vin pli for ankor. Nou kont lo ou sipor alor pou vwar plis lesanz vizit ek leksperyans ant Lasanble Nasyonal Moris ek Lasanble Nasyonal Sesel.

Annefe pandan mon vizit Moris an Avril pou asiste Miting Komite Egzekitif SADCPF, sa ti en size ki mon ti leve avek mon omolog Morisyen, Msye Purryag.  En travay etwat ant nou 2 Parlman i a sertennman etablir labaz pou kreasyon evantyel en Parlman Losean Endyen, en size ki nou’n diskite la bomaten ler nou’n zwenn.

Msye Premye Minis, an terminan les mwan felisit ou pou sa devlopman remarkab ki Moris in fer anba ou gidans e direksyon e ki mwan monn temwany pou mwan menm pandan mon vizit dan ou pei 2 mwan pase.  Sa devlopman I klerman enn ki progresif e ladan mon vwar konpasyon en Dokter, ki mwan menm etan en dokter mon konpran tre byen.

Si mon ti komans mon diskour par fer nou tou rapel ki nou 2 pei ti en sel pei ziska 1903, se zisteman pou fer nou konpran lafors sa lanmour ki egziste ant nou 2 pep.  E bokou pa realize ki si pa ti’n ariv, si sa seperasyon an 1903 pa ti’n arive Sesel ek Moris ti pou ankor en sel pei e tou Morisyen ti pou Seselwa.  Avec cette plaisanterie, Monsieur le Premier Ministre, je vous invite à prononcer votre discours. Merci.

(Applause)

PRIME MINISTER RAMGOOLAM

Mr Speaker, Lasanble Nasyonal, Onorab Leader Lasanble Nasyonal, Onorab Leader Lopozisyon, Onorab Manm Lasanble Nasyonal.  Dabor, les mwan dir i en vreman tre gran loner pour mwan, pou ganny lokazyon adres zot ozordi bomaten.  akoz sa Lasanble Nasyonal Sesel i en senbol demokrasi vivan dan sa pei manifik.

Permet mwan transmet tou mon ve fraternel nou Lasanble Nasyonal, Gouvernman ek pep Morisyen a tou bann Manm Onorab e a Onorab Speaker.  Nou Lasanble Nasyonal i aktyelman an sesyon.  Kek par mon bezwen dir zot, mon santi, mwan soulaze pou etre isi, plito ki laba, akoz laba Premye Minis i bezwen reponn sa ki nou apel Private Notice Question. Mon pa konnen ki kestyon pou ete, nou ganny li 9.30 e Parlman i komans 11.30.  Savedir ou annan 2 erdtan pou prepar repons e souvann fwa, Leader Lopozisyon, mon ti pou dir Onorab Leader Lopozisyon pa tro swiv sa, i poz en kestyon, i annan plizyer vole ladan.  En sel kestyon.  Me sa ki pli enportan se ki apre i kapab kestyonn ou, nenport ki Manm osi i kapab kestyonnen pandan en demi erdtan, nenport ki kestyon ki ou pa konnen I pou vini.  Donk, ou bezwen prepare, fini sa bann Kestyon Siplemanter, e mon bezwen reponn kestyon bann Parlmanter pandan en lot demi erdtan ankor e souvann fwa zot anvoy plis kestyon ki letan i permet pou reponn.  Annan de ler mon bezwen reponn zot par ekrir.  Bann repons ou bezwen anvoye, sa ki pa’n reisi reponn.  Apre sa pou annan bann proze de lwa.  Si i en bon proze de lwa, mon pran par dan deba eksetera.  Donk, ou pou konpran pou kwa mon prefer isi ki laba.  Me i enportan pou lademokrasi.  Dan en demokrasi, en Gouvernman i ganny elekte pou gouvernen.  Gouvernen i vedir azir responsab, pran bann desizyon kourazez ki pa neseserman popiler me ki dan lentere pei.  Lopozisyon osi i annan en rol tre enportan.  I azir koman en gard, me osi i fer bann propozisyon alternatif.  Pa zis kritike.  I bezwen montre ki alternatif i ete, parey mon vwar Leader Lopozisyon pe fer isi.  Mon krwar ou bezwen vin Moris pou montre bannla enpe laba.  Se sa ki bann vre valer demokratik.  Se koumsa ki bann valer demokratik anrasinen sa ki’n arive dan nou 2 pei.  E an tan ki lepep in elekte nou, toultan mon dir ek mon bann Minis ek mon bann Depite, nou pa oubliye, nou’n ganny elekte pou servi lepep.  E ki nou bezwen reponn a bann laspirasyon de nou pep.  E fodre pa oubliye ki nou bezwen pans lavenir sirtou bann zenerasyon dan lavenir.

Mr Speaker parey ou’n dir, nou annan en listwar komen e nou desten i lie.  Nou ti anba menm ladministrasyon dan lepok kolonyal parey ou’n dir nou ti en sel pei.  I annan menm leksperyans listwar, nou kiltir i parey, nou koz menm langaz, kreol e nou partaz osi menm losean.  Mon mazinen sa i eksplik osi nou lanmitye fraternal ki nou annan ant nou, akoz ofet nou ti en sel pei.  Nou partaz menm losean e lakor ki nou’n sinnyen Moris ek Sesel, lo konzesyon nou plato kontinantal i en lakor istorik.  I en premye.  Deza bokou pe sit li koman en legzanp pou lemonn antye.  Korperasyon ant pei vwazen.

Mon bezwen dir zot, nou’n reisir sa ki lezot pa’n reisir ziska prezan.  Nou’n reisir pou 2 rezon.  Dabor, bann lyen, parey nou dir bann santiman de fraternite ki annan ant nou 2 pep e dezyenmman, bann relasyon tre spesyal ki mon annan avek Prezidan James Michel.  Sa osi in ed nou tonm an akor.  E avek sa lakor, Sesel ek Moris toultan dimoun i dir nou bann pti zil, detrwa zil isi, detrwa laba, pou Moris osi i parey.  Ozordi, avek sa lakor, i en lakor istorik me i en lakor ekstrememan enportan, akoz nou 2 pei pe vin 2 zean.  2 leta losean zean.  Se sa ki pe arive.

Bokou pankor realiz sa.  Losean i pilye ekonomik nou fitir.  Son potansyel ekonomik i enorm.

Les mwan osi profit sa lokazyon pou enform tou bann Manm Onorab.  I annan apepre 2 mwan de sela, mon ti met en task force debout dan mon biro lo Ocean Economy, sa ki Prezidan Michel mon krwar pli apopriyerman in apel li The Blue Economy. Sa task force in fini soumet son rapor e la nou pe travay lo en road map pou devlopman losean.  Mon anvi enform zot ki set avek en gran lazwa ki Moris i dispoze pou partaz tou sa 2 nen avek Sesel, akoz nou korperasyon i bezwen al dan sa direksyon.  I enportan osi ki nou korpere, nou fer nou konplemantarite zwe.  Fodre pa ki zot refer tou zafer, nou’n deza fer li, nou pou share everything with you.

Nou’n osi sinny 2 Memorandum Of Understanding. Enn lo sekter lasante.  Nou’n pare pou anvoy bann dokter Morisyen isi, si zot bezwen, e mon’n aprann par Minis Lasante e osi Prezidan ki zot annan menm problenm dyabet isi parey Moris.  I pa sirprenan akoz an fet nou menm dimoun.  Me mwan mon fer bann gran eksper vini sorti dan bann pei etranze, Lostrali, Langleter, Lafrans, pou vin get nou problenm dyabet akoz nou pa pe fer tou sa ki bezwen fer korekteman.  E zot konsey nou osi lo maladi leker akoz toulede ozordi i byen lie.  Mon pou demann sa bann eksper,, mon’n enform Minis Lasante e osi Prezidan, la prosenn fwa ki zot vini, mon’n pare pou anvoy serten zot isi pou sey gete ki konsey i kapab donn zot, akoz i en gro, gro problenm pou nou e mon asire i parey pou zot.

Dezyenm MOU, lo sekter Ledikasyon.  Korperasyon ant Liniversite Moris e Liniversite Sesel, akoz nou toulede pei nou realiz lenportans envestir dan reform ledikasyon.  Nou bezwen donn bann nouvo zouti a nou bann zenn, akoz se zot lavenir.  Mon vizyon se pou transform Moris dan en sant rezyonnal pour le savoir, avek bann Liniversite renonmen enternasyonal.  I annan en gran potansyel de korperasyon ant nou 2 pei dan sa sekter.

Nou pou egalman sinny en MOU lo touris.  Zot Minis Touris i annan bann tre bon nide.  Nou kapab aprann avek zot e mon’n reponn favorableman en demann Prezidan pou etann lagreman wetlist avek Air Seychelles pandan 1an.  Koman mon pou retourn Moris mon pou fer li akoz i enportan pou nou kontinnyen ganny sa korperasyon.  Nou’n osi deside pou nou kolabor pli etrwatman lo sekirite.  Nou pou formaliz nou lesanz lenformasyon.  Nou laboratwar forensic i byen ekipe Moris.  I a zot dispozisyon si zot bezwen anvoy keksoz laba, nou pou fer li e nou pou osi esanz bann lenformasyon lo kote maritim.  Sa ki nou pe fer deza avek La Reunion.  Nou’n met bann radar ki kontrol tou bann mouvman bato kot nou, nou pou esanz bann lenformasyon avek Gouvernman Sesel.  Nou 2 pei pe ganny afekte par piratri.  Toulede pei in klerman demontre.  Nou determinasyon pou zwe en rol aktiv lo sa kestyon piratri.  Mon Gouvernman in sinny 2 lakor. Enn avek Linyon Eropeen, lot avek Gouvernman Angle le 8 Zen.  Nou’n vot lalwa lo piratri e Maritime Violence Act deza, e nou akey favorableman a mis sur pied du Counter Piracy Unit dan Sesel.  Nou osi soutenir The Region Anti Piracy Persecution Intelligence Co-Ordination Centre.

Tousala i demontre byen klerman kimannyer Moris ek Sesel pe travay an etrwat kolaborasyon e mon bezwen dir pe menm nou kapab dir pe lead the way dan nou rezyon.  E lo nivo rezyonnal e enternasyonal, nou pe koz avek en sel lavwa.  Ki swa lo nivo Komisyon Losean Endyen, dayer zot ti annan Prezidans ki’n fer en tre bon travay.  I pou ganny nonmen Anbasader pou la rezyon.  Nou osi nou pou annan nou nouvo Prezidan ki pou antre an fonksyon byento, I ti en Manm fondater Komisyon Losean Endyen.  In pran lo li, i pa’n ganny anvoye par Gouvernman, in pran lo li pou li vizit bann pei larezyon avan menm ki i pran son fonksyon.  E la mon konnen i ti vin isi, i ti vin koz avek Prezidan Michel.  In koz avek Minis Zafer Etranzer, in koz avek Minis Touris e i annan bann lide ankor pou nou ranforsi nou lyen lo Komisyon Losean Endyen.

Egalman lo SADC nou koz ek en sel lavwa.  Kot Linyon Eropeen nou pe koz ek en sel lavwa e sa 2 Gouvernman pe fer tou sa ki posib pou fer pou retour lord Konstitisyonnel nou gran vwazen Madagascar, ki vreman annan en potansyel enorm me pa pe reisi devlope akoz bann problenm ki zot in gannyen.

E mon bezwen dir ki lo nivo enternasyonal, Moris ek Sesel in toultan marye pike parey nou dir, pou koz avek en sel lavwa ankor en fwa, me en lavwa byen for pou bann pti leta ensiler, sa ki nou apel SIDS, Small Island Developing States. Akoz nou 2 pei pa dakor ditou sistenm ki’n met an plas.  Avek lide ki i servi Pei Bay koman sel kriter pou ganny finans enternasyonal pou bann to konsesyonner.  Nou pa dakor ditou lo la pou bann pti leta ensiler.  E nou 2 pei ki pe koz ek sa lavwa.  Akoz nou mazinen nou bezwen tret diferaman bann pei SIDS akoz nou sitiasyon i diferan.  E nou bokou pli vilnerab.  Sanmenm sa nou pe forse, nou pe dir ki i pa kapab tret nou parey bann lezot pei.  Ozordi, i plis ki zanmen enportan ki nou travay etrwatman ansanm e nou koz ek en sel lavwa, akoz lemonn, nou tou nou konnen pe pas bann kriz ekonomik san presedans.  La malgre in ariv eleksyon an Lagres ou vwar presyon in vin lo Lespanny ankor.  Donk, dan Zon Ero i annan en kriz.  Avek kriz dan Zon Ero, nou krwasans i an menas.  Me ansanm avek nou sinerzi, nou konplemantarite, nou kapab ranforsi nou baz ekonomik e redwir lefe lo kriz dan sa zon.

Nou komers, nou touris parey nou konnen sirtou avek Linyon Eropeen i byen for dan nou lekonomi, sa lyen avek Linyon Eropeen.  Sa ki fer nou akeir favorableman laplikasyon provizwar Eastern and Southern Africa European Union Economic Partnership Agreement, ki’n pran lefe depi le 14 Me sa lannen e nou pou bezwen kontinnyen travay ansanm an etrwat kolaborasyon, pou ki nou ariv a en full economic partnership agreement avek Lerop.  E anmenmtan, nou toulede pei nou’n dakor, se pou sa ki extention of the wetlist agreement avek Air Seychelles i form parti sa, e nou osi dakor ki nou bezwen diversifye nou marse.  Nou bezwen al sirtou ver Lazi.  I annan 2 gran zean dan Lazi, Lasin ek Lenn e bann pei emerzan Lafrik.  Se pou sa rezon ki nou bezwen travay lo menm plan daksyon.

Mr Speaker, Manm Onorab, avan mon terminen mon oule remersi zot tou pou zot soutyen endefektib lo kestyon Chagos ki zot donn Moris.  Zot soutyen i reprezant bokou pou nou akoz ti annan en zistis ki nou oule korize.  Mon santi ki mon kapab dir sa isi.  Parfwa mon mazinen, mon’n dir sa avek Prezidan.  Si nou ti annan torti Chagos, zot pa ti pou pran Chagos.  Akoz nou annan menm zafer, si non zot ti pou pran isi.  Donk, mon remersi zot pou sa.

Moris ek Sesel non selman nou lie par menm losean, me nou partaz menm vizyon pou lavenir pou nou rezyon.  Ansanm avek korperasyon ki nou pe annan, avek fraternite e sinerzi ki nou pe demontre, mwan mon napa okenn dout ki malgre kriz, nou nou annan en gran lavenir ansanm.

Les mwan tre senserman remersi ou, Mr Speaker e tou bann Manm Onorab pou sa Lasanble, ki’n donn mwan lokazyon e loner pou fer ozordi, sa ki zot in fer mwan, donn mwan lokazyon pou koz devan zot, adres zot laparol.  Mon remersi zot pou zot latansyon.  Mersi.

 

MR SPEAKER

Bon, parey i tradisyon ou koutim, nou envit le 2 dirizan pou dir enn de mo e nou komans par Leader Lopozisyon, Onorab David Pierre.

 

HON DAVID PIERRE

Mr Speaker, Mersi.  Sonn Ekselans, Dr. Onorab Navinchandran Ramgoolam, Premye Minis Repiblik Moris.  Leader Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal Onorab Marie-Antoinette Rose, bann Manm Lasanble Nasyonal, Envite Distenge, Ser, Frer, Ser Seselwa.

I en gran loner e mon tre fyer ki mon’n ganny sa loportinite pour mwan adres Parlman e lepep Seselwa ozordi, koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, pou sa lokazyon enportan ki pou mwan i pe mark en lot letap dan sa gran relasyon ant Sesel ek nou pei vwazen e zanmi Moris.

Nou, dan Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, nou rekonnet ki Sesel ek Moris i partaz en listwar ki komen e ki nou annan, san dout, en relasyon ki spesyal.  Nou 2 pei, i annan en kantite similarite e nou egalman partaz bann gran valer demokratik e byensir nou ganny enspire par nou krwayans dan drwa e laliberte imen.

Anplis sa relasyon spesyal ti ganny temwanye e ranforsi pli boner sa lannen dan 2 lokazyon, enn letan sa de Minis pour Tourizm sa 2 pei ti rankontre dan kapital Moris e lot letan Prezidan Larepiblik Sesel, Msye Michel e Premye Minis Morisyen, Dr. Ramgoolam ti sinny en lagreman istorik, Vakwa, Moris.  Sa, a mon avi ti demontre “The True Will Of The Two Countries” pou devlop ankor plis sa partenarya e sa bon korperasyon ki deza egziste ant nou de pei.

Mon’n dir pli boner ki Sesel ek Moris i partaz bann gran valer demokratik.  Annefe, 19an pase, le 18 Zen 1993, Sesel ti adopte en nouvo Konstitisyon dan nou trwazyenm Repiblik, ki ti ganny enspire dan en lespri lazistis e laliberte, e donk ti ganny ekrir an servan bann gran prensip demokratik modern.  E Moris, li, 25 lannen avan sa, le 12 Mars, 1968, Per Fondater sa pei, Sir Seewoosagur Ramgoolam, dan en diskour ti koz lo respe ki Moris i annan pou bann gran prensip demokratik, lo lanmour ki Moris i annan pou lazistis e laliberte e ti promete ki sa bann prensip ti pou vin sa lalimyer ki gid Moris e osi, sa bann prensip lo ki Moris ti pou baz son bann gran polisi nasyonal.

Ozordi, Sesel ek Moris i stand tall parmi bann pei “Sub-Saharan Africa”, koman sa de pei avek pli bon demokrasi dan sa rezyon.  E mon krwar ki se nou listwar komen e nou lakonplisman demokratik ki ede anmenn nou pli pros e bind nou ansann koman 2 nasyon frer e sa, ser frer Seselwa e Morisyen nou bezwen garde e prezerve.

Son, Ekselans, atraver mon lanmour pou lademokrasi, mon okouran ki Moris koman en demokrasi progresiv, in fer en kantite sikse dan son bann eleksyon ki in organize pandan sa bann karantenn dernyen lannen, alors mon felisit zot pou sa e pour zot kontinnyelman gard pli o anler, the torch of democracy avek konviksyon.

Mon’n dir sa akoz Sesel ozordi, nou’n angaz nou dan reform dan bann lalwa elektoral, koman en fason pour garanti ki nou zenn demokrasi i devlop plis ankor, pou fer sir ki son rasin i al pli profon ankor, pou ki i vin pli reprezantativ e i annan plis similarite avek bann gran demokrasi sa lemonn modern. Se sel fason pou Sesel progres plis e zwenn Moris lo lendeks gouvernans la demokrasi.

Anplis, Mr. Speaker, mon partikilyerman enterese akoz mon konvenki ki reform elektoral i krisyel dan reform demokratik, akoz enn son karakteristik enportan i son potansyel pou annan en lefe transformativ dezirab lo bann parti politik, ki a fer zot vin pli demokratik e pli transparan dan zot gouvernans.

E akoz mon konviksyon e akoz son lenportans, mwan koman Leader Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, mon donn mon parol senser ki mon pou kontinnyen zwe mon rol konstriktif dan sa prose reform, akoz moman in arive pou nou fer plis sanzman demokratik ankor, pou garanti bann zenerasyon fitir en gouvernans kot i annan plis tolerans, plis zistis, pli gran laliberte, lape, larmoni, respe pou lalwa e lazistis pou tou.

Lo fron ekonomik i enportan pou mwan fer remarke ki Moris, parey Sesel, 2 pti Leta Zil k’in fek ganny lendepandans nou ti antre dan lepok post-kolonyal san ki nou ti vreman annan gran larises, me depi sa Moris parey Sesel in vin sa ki i ete ozordi.

Moris in montre gran sikse kot in sorti koman en pei ki ti depandan lo prodiksyon disik, pou li annan en lekonomi diversifye e ozordi i ganny konsidere parey Sesel, koman en upper-middle income country. An adisyon, Moris i ganny ranked, premye dan Lafrik par The World Bank Doing Business Survey e i konstaman reste premye lo MO Ibrahim Index of African Governance.

Sa bann lakonplisman pa’n fasil, me in demann gran volonte politik, stabilite politik, bann lenstitisyon ki solid e en lanvironnman ek bann regilasyon favorab pou fer biznes.  Pou sa mon oule felisit Moris.

Pandan ki mon ariv ver lafen mon pti diskour, Mr. Speaker, mon oule refer sorti ki deklare koman pei ek pli bon gouvernans dan Lafrik e deklare koman en demokrasi konplet, ozordi mon kontan pou vwar ki malgre ki nou sitenm politik enn ki plito Prezidansyel e Moris pou li i en sistenm Parlamanter, nou Parlman Sesel, anba gidans, Mr Speaker, nou pe bouz lo menm trazektwar ki Moris, kot atraver nou travay, nou pe vin en Parlman ki pe reponn pli byen a laspirasyon nou pep zis parey nou pei frer, Moris.

Pou fini, lo mon non personnel e lo non lopozisyon, mon swete ki Premye Minis Ramgoolam e son delegasyon in fer e bon sezour travay dan nou pti pei beni e mon swet zot tou en bon voyaz retour a L’ile Maurice. Mersi Mr Speaker, mersi.

 

(Applause)

 

MR SPEAKER

Bon, mon ava aprezan envit Onorab Leader Zafer Gouvernman pou fer son diskour.  Onorab Rose.

 

HON MARIE-ANTOINETTE ROSE

Premye Minis Moris, son ekselans, Onorab Dr. Navinchandra Ramgoolam, Speaker Lasanble Nasyonal, Onorab Dr. Patrick Herminie, Leader Lopozisyon, Onorab David Pierre, bann koleg Manm Onorab, Envite Distenge, Seselwa, Bonzour.

Ekselans, ver komansman dernyen syek, pli presizeman an 1903, Sesel ti vin en crown colony, ki vedir ki son ladministrasyon ti konpletman divorse avek sa ki pou Moris, e sa ti mark komansman sa gran parkour ver nou lendepandans e letablisman en leta souveren, ki nou apel Repiblik Sesel ozordi.

Dan bann lannen avan sa, Moris ti’n zwe en rol kle dan ladministrasyon nou pei, e zet en koudey spesyal lo Sesel, zis parey en gran frer i fer lo sa enn ki pli pti.  Apre tou, nou toulede nou zanfan listwar kolonyal.  Ozordi, ler Sesel ek Moris i dekrir kanmarad koman frer, nou konnen ki malgre okour bann lannen ki’n pase e menm si nou’n fer nou traze lavi separe, nou touzour annan en lyen for e fraternel, zis parey zanfan ki sorti dan menm lakour.

Nou lorloz, ki trouve dan milye nou Kapital e ki senboliz sa lenvennman an 1903, i la pou fer nou rapel lo en baz kotidyen, ki malgre ki letan in pase, e malgre ki sak pei in reisi trouv son lidantite inik, nou touzour reste konekte par sa kiltir ki nou viv, par sa listwar ki nou partaze, par sa leritaz ki nou’n erite.

Son ekselans, se lo sa not ki lo non Parti Mazoriter dan Lasanble Nasyonal, ki mon swet ou ek ou delegasyon labyenveni dan nou pti pei, e osi dan nou Lasanble Nasyonal e en bon retour Moris.  A note ki ou enn bann dirizan enportan rezyon Losean Endyen pou rann en vizit nou Lasanbe Nasyonal depi trwazyenm Repiblik.  E sa i demontre ou langazman anver sa korperasyon ki egziste, non selman ant brans Egzekitiv me osi lo nivo Parlmanter.

Ekselans, ou prezans avek nou ozordi, i non selman montre ou lapwi e krwayans senser anver bann lenstitisyon demokratik, me osi lenportans ki ou atase avek brans Parlmanter pou bonn gouvernans e lavansman demorasi dan nou pei e dan nou rezyon.  Mon remersi ou bokou pou bann mo saz ki ou’n partaze bomaten avek nou e nou not bann bon konsey ki ou’n osi partaze.

Zisteman son ekselans, parey ou’n fer nou rapel, ozordi listwar pe apel nou pou remet an valer sa bann lyen inik ki nou partaze, e ler nou debout lo krwaze semen listwar  nou renouvle nou langazman anver lenn a lot, pou kontinnyen partaz menm losean e protez  potansyel lavenir.  Lagreman pou partaz sa Extended Continental Shelf i senboliz krwayans profon ki nou met dan lenn a lot, e osi langazman le 2 dirizan, pou annan en lavenir pli briyan pou nou zanfan.  Se lo sa nivo son ekselans, ki mon salye ou kouraz e sazes pou protez lavenir pep Morisyen, e osi pou fer nou konfyans dan sa demars.

Wi, ozordi ler nou’n reisi met an valer nou korperasyon, nou bezwen reste konsyan ki nou touzour annan defi, e avek menm viger ki nou’n dakor pou partaz nou losean, nou bezwen osi protez li tout-a-kase, parey nou dir.  Avek bann defi parey fleo piratri e sanzman klima, kot toulede pe menas nou sovrennte e nou sirvi koman de nasyon, nou bezwen pourswiv langazman pli profon pou protez nou teritwar maritim, e nou lanvironnman natirel.

Nou bezwen rezet okenn lafors ki kapab ronz posibilite stabilite ek lape dirab dan nou rezyon.  A note ki nou pozisyon kont la piratri i menm mesaz e avek menm lavwa. Nou bezwen protez sa ki nou bann per e mer fondater in pas avek nou, e a ki nou an retour nou bezwen prezerve pou pas avek zenerasyon ki pe monte.  An fen kont, tou bann rev partaze e defi partaze, merit trouv solisyon partaze.

Ekselans, Sesel ek Moris in vin plis ki vwazen.  Parey ou’n fer nou rapel nou apel kanmarad bann dalon.  Sa lanmitye ki depas relasyon diplomatik i re-afirm lyen pros ki non selman le 2Gouvernman i partaze, me pli enportan lanmitye ki nou 2 pep i partaze a la baz kotidyen.

Bann vizit ofisyel nou de dirizan, bann esanz zimlaz ki egziste ant bann diferan rezyon nou pei, bann vizit regilye ant nou 2 pep, bann lesanz kiltirel, komers ant Sesel ek Moris, tousala i montre ki lanmitye ki nou annan i al pli lwen ki lo plan ekonomik, sosyo-kiltirel e politik.  Lo sa nivo, mon salye ou sipor pou non selman remet an valer sa lanmitye tre salere, me osi pou demars Morisyen pou agrandir davantaz sa lanmitye profon.

Son ekselans, isi Sesel langaz ofisyel nou Parlman i an Kreol.  Parey nou dir an Kreol, ki se swa Kreol Seselwa ouswa Morisyen, nou koz menm langaz.  Sa lekspresyon nou koz menm langaz, i al pli lwen ki zis sa lalang ki nou partaze an komen, me i vedir ki nou konpran kanmarad lo en pli o nivo.  Wi, Sesel ek Moris, pei zanmi, pei vwazen, pei dalon, i konpran kanmarad.  Parey santer popiler nou pti nasyon Patrick Victor i fer nou rapel, “ler nou zwenn, nou parey en gran fanmiy ki fin rasanble”.  Wi, nou konpran kanmarad, e sa sans konprenezon profon, sa sans lapartenans profon, sa sans laspirasyon profon pou partaz lavenir, i en lyen solid ki tre rar dan en monn ki souvann fwa pli an ger avek son lekor, ki an pe.

Ekselans, si desten ti deside ki Sesel ti bezwen al fer en parkour lavenir lo limenm an 1903 e detase avek Zil Moris, e si sak minit lo nou lorloz dan Viktorya i fer nou rapel kimannyer letan in pase, se selman letan ek desten ki ozordi reser nou pli for dan son lebra e pe apel nou pou reviv sa ki nou partaze an komen.  Se desten ki deside ki Sesel ek Moris i bezwen bann dirizan for e solid pou konsolid sa lavenir prometan.  E pou bann zenn politisyen mon zenerasyon, se bann moman for parey ou vizit dan nou pei ki fer nou rekonekte avek lepase, me osi regard lavenir avek bokou lespwar.

Ekselans, mon remersye ou!

 

(Applause)

 

MR SPEAKER

Mr Premye Minis, bokou in ganny dir e i reste mwan zis pou remersi ou pou sa letan presye ki ou’n pas avek nou bomaten.  And to express my very strong desire to see the goo co-operation between our two countries grow from strength to strength.

The House stands to recessed.

(Adjournment)