::
Home » Verbatim » Verbatim -Third Term 2009 » Tuesday 30th November 2009

Tuesday 30th November 2009

Download PDF


NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

Tuesday 30th November 2009

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Mr Speaker in the Chair

 

MR SPEAKER

Avan second reading mon pou bezwen ganny en mosyon, pour second reading of the Appropriation Bill.

 

HON MARIE-LOUISE POTTER

Bonzour Msye Speaker, bonzour tou Manm Onorab e tou dimoun ki pe ekoute. Mon move ki Appropriation Bill 2010 i ganny lir en dezyenm fwa.

 

MR SPEAKER

Mon ava envit Minis pou prezant son diskour.

 

MINISTER DANNY FAURE

Msye Speaker, Leader of Government Business, Leader of the Opposition, Manm Lasanble Nasyonal, envite distenge, frer ek ser Seselwa.

 

Msye Speaker set en loner e privilez pou mwan ankor ennfwa prezant avek nou Lasanble Nasyonal e osi avek pep Seselwa nou Bidze pour lannen 2010.

 

Lannen pase ler mon ti adres zot pandan sa menm letan, plizyer size ti konsern nou bokou, tel ki nouvo to lesanz nou roupi, nouvo sitiasyon moneter, degre ki to lenflasyon ek lentere ti pou monte, sanzman dan pri marsandiz, deteryorasyon dan sistenm finansyel enternasyonal e son lenpakt lo nou lendistri touris.

 

Nou ti pran desizyon pou redres nou lekonomi, pour sanz ennfwa pour tou la fason ki Sesel i apros son devlopman dan lavenir.

 

La mazorite Seselwa ti annan konfyans e lespwar dan lasazes nou Prezidan. I kler ki sa seri reform ki nou’n entrodwi in met nou lo en semen drwat ver en devlopman soutenab. Me si nou pa ti’n fer li, nou pa ti pou tenir larout, nou ti pou al a’n aryer e saler ti pou bezwen bese. An rezilta, plis dimoun ti pou’n perdi travay e nou ti pou trouv nou dan en sitiasyon pli pir ki nou’n konnen.

 

Ozordi, enn an apre sa bann reform istorik, mon kapab retourn devan zot byen satisfe, pour anonse ki nou progranm reform pe tenir larout, e ki nou pe kontinyen fer bon progre malgre ki sitiasyon enternasyonal i reste difisil e boulverse. Pli enportan ankor, nou’n reisi rekalibre nou stratezi ekonomik konsiderableman e remet li lo en meyer direksyon ver en lekonomi modern, e sa ki nou’n komanse sa lannen nou pou azout avek e rafin li pandan lannen prosenn. E sa se kontinyen travay pour rann gouvernman pli efikas e pli smart dan son service delivery, redwir e manage depans gouvernman, donn en pli gran rol e plis zouti sekter prive dan devlopman pei, e an plis pas ek zot en gran nonm travayer pour ed zot al pli devan.

Sa lannen ki devan nou, nou pou al pli lwen pour met bann striktir finansyel lo en meyer baz, e an fezan sa fer laplenn pli nivo pour ki tou Seselwa ki oule travay ou vin en antreprener i kapab fer li, e sa ki bezwen led pour mye fer biznes i kapab gannyen. Setadir, an prenan kont laspirasyon, bezwen ek dezir lepep Seselwa, nou’n redefinir direksyon ki Sesel ek Seselwa i devret pran pour vin en pei ki fer plis progre, viv e travay dan en lekonomi pli modern e donn nou ek nou zanfan plis loportinite e en meyer lavi.

 

Swivan bann sok ekonomik lannen 2008, nou lekonomi in deza komans repran en larout soutenab. Apartir 2010, GDP reel i devret grandi par 4% lannen prosenn e lenflasyon i ekspekte reste ba. Lendistri Touris e tou bann aktivite ek lendistri ki depan lo li in deza komans montre sinny progre dan sa dezyenm parti 2009.

 

Lo kote gouvernman, in deza annan e pou kontinyen annan, en restriktirasyon enportan dan nou det domestik e eksteryer, ki ava annan lefe redwir credit risk nou pei e ankouraz plis foreign direct investment. Si napa okenn gran deteriorasyon dan sitiasyon ekonomik enternasyonal ki sekwe nou, nou roupi i ekspekte reste stab, e nou rezerv deviz etranze, ki ozordi i kouver preski 2 mwan lenportasyon pei, pou kontinyen ogmante a en nivo pour kouver preski trwa mwan nou lenportasyon disi lafen 2012.

Malgre sa sitiasyon ankourazan, frer e ser Seselwa, nou pa ankor dan en pozisyon pour nou krwaz nou lebra, parske nou pa ankor konplet tou sa ki nou’n komanse pour nou

ariv kot nou bezwen anmenn nou pei.

Tou dernyenman, nou’n negosye en Extended Fund Facility avek fon moneter enternasyonal pour anbark lo nou progranm mwayen term. Sa progranm mwayen term pour anmenn larestan reform ki neseser pour komans konstriy sa nouvo staz devlopman e prosperite pour tou Seselwa.

 

Mr Speaker, an gro, mon ladres lo Bidze 2010 pou donn mwan loportinite pour eksplik nou pep kote nou’n arive depi lannen pase e kote nou pe ale. Mon pou koz lo lenpakt nou Progranm Reform Ekonomik lo nou pep, osi byen ki lo bann Sekter e fer en revi lo nou pozisyon moneter e fiskal. Mon pou eksplik zot natir nou Dezyenm Zenerasyon Reform prensipalman dan taks, Sekter Administrasyon Piblik e Sekter Piblik. Mon pou donn detay bann taks ki nou pe entrodwir e ki nivo taks ki nou pou aplike apartir Zanvye 2010. Mon pou eksplik bann diferan sanzman ki pou arive dan striktir bann Minister e Departman apartir lannen prosenn. Mon pou osi anons lobzektif nou progranm mwayen term. Mon pou eksplik nou langazman avek nou bann partener miltilateral, osi ki lasistans ki nou pe gannyen. Mon pou donn detay lo depans e reveni Bidze 2010. Mon pou eksplik zefor nou negosiasyon pou restriktir nou bann det eksteryer. Mon pou enform zot bann nouvo mezir e polisi ki pou pran lefe apartir Zanvye 2010. Mon pou eksplik zot kwa ki nou priyorite an term depans pour bann proze kapital. Mon pou eksplik zot kwa ki nou bezwen kontribye. Mon pou koz ek zot lo ki manyer nou pe tenir nou bann aki sosyal. Mon pou osi eksplik zot kwa ki nou pou fer pour kontinyen amelyor sitiasyon lavi

nou pep e lekonomi Sesel an zeneral.

 

Mr Speaker Performans Bidzeter 2009. Gouvernman i ekspekte termin lannen avek en reveni total Rs3.7 bilyon, setadir Rs168 milyon ouswa 5% plis ki nou ti’n prozekte. Sa i reprezant, an gran parti, reveni ki’n ganny ranmase atraver Business Tax, lezot taks, dividend parastatal, osi byen ki lezot reveni ki pa dan kategori taks. An plis, Gouvernman in resevwar en total Rs309 milyon an form sipor ek don sorti kotnou bann partener bilateral.

Seychelles Revenue Commission in ranforsi son zefor dan domenn koleksyon taks e nou pe komans vwar son rezilta. Reveni Taks ki’n ganny kolekte atraver business tax in depas bidze par 2%, swa en sonm Rs109 milyon an plis.

 

Gouvernman in osi benefisye par en pli gro rannmann lo son lenvestisman pandan lannen. Nou pe ekspekte kolekte Rs163 milyon an dividend ek bann antrepriz piblik. Sa i reprezant 40 milyon roupi plis ki’n bidzete e sa i sorti kot Nouvobanq ek SIBA.

 

An sa ki konsern depans total, san kont lentere lo det piblik, Gouvernman pe ekspekte fini sa lannen avek en depans Rs2.5 bilyon, ouswa 400 milyon ou 14% mwens ki prozeksyon orizinel.

 

Mr Speaker, sa i sirtou akoz sa Rs300 milyon ki nou ti’n bidzete pour Contingency Fund, nou pou’n servi selman apepre 2.8 milyon disi lafen sa lannen. Sa i montre ki bann lenstitisyon finansyel gouvernman in kapab tenir dan sa peryod ekonomik difisil san servi sa ki nou ti’n met akote pour zot dan sa Contingency Fund. An plis, Gouvernman i ekspekte depans zis Rs36 milyon dan sa 100 milyon ki i ti’n prevwar pour Social Safety Net. Par kont, Gouvernman in desot son depans pour saler pandan sa lannen pou ariv apepre Rs768 milyon, setadir 21 milyon ouswa 3% an plis ki bidze ti’n prevwar.

 

An sa ki konsern peyman lentere lo nou det pour sa lannen, nou ekspekte pey pre Rs1.1 bilyon olye sa Rs1.2 bilyon ki nou ti’n prevwar. Sa 10% anba nou target orizinal i an parti akoz apresiasyon nou roupi, restriktirasyon det Paris Club, e en rediksyon dan to lentere lo nou det dan dezyenm parti sa lannen.

 

Mr Speaker nou ekspekte fini sa lannen avek en sirplis balans primer ki ekivalan 14% nou GDP. Mon a pas aprezan lo Devlopman dan sekter Moneter ek Finansyel. Msye Speaker, premye lobzektif polisi moneter dan Sesel se stabilite pri marsandiz ki nou konsonmen. Ozordi, 1an apre ki sekter finansyel ti ganny liberalize, enn nou pli gran sikse se pour anmenn lenflasyon a en nivo ki personn pa ti kapab ekspekte ler nou ti komans nou reform an Novanm lannen 2008.

A sa moman to lenflasyon ti’n ariv 63%. Me ler nou pou’n ganny bann nouvo sif dan prosen 2 semenn, nou ekspekte ki to lenflasyon i pou apepre zis 2%.

 

Swivan liberalizasyon sekter finansyel lannen pase, nou pa ti ekspekte mouvman dan bann endikater finansyel kle. Depi moman ki nou ti flot roupi an 2008 ziska premye parti lannen 2009, to lesanz in desot tou nivo ki nou ti ekspekte. To lentere pour Savings ti osi mont a en nivo ki ti reflekte to lentere reel, e sa ti destabiliz to lesanz. Me, gras a en gran disiplin dan polisi fiskal, en polisi moneter byen sere, e lefe tou bann lezot reform ki’n tous tou sekter lekonomi, nou pe komans vwar progre.

 

Konpare avek Desanm 2008 kan to lesanz ti’n ariv Rs18 pour en dolar Ameriken, e Zanvye 2009 kan to lentere pour short term treasury bill ti’n ariv en nivo 30%, ozordi nou pe vwar ki keksoz pe retourn gradyelman bokou pli normal. Roupi in aktyelman ariv 10.9 kont dolar Ameriken, tandi ki lentere lo short term treasury bill i mwens ki 2%.

Pour konplemant sa progre, nou pei in akimil rezerv deviz etranzer a en nivo satisfezan. 1an apre reform ti lanse, nou gross foreign exchange reserves in ariv 156 milyon dolar Ameriken, ouswa ekivalan preski 2 mwan valer nou lenportasyon. Nou ekspekte ki disi lafen 2009 sa i  pou 170 milyon dolar.

 

Dan tou sa bann demars Mr Speaker, annou rapel ki nou premye lobzektif sete pour

mentenir stabilizasyon makro ekonomik pour donn Seselwa en meyer lavi e plis posibilite pour leve e debrouye.

 

Perspektiv. Avek previzyon zeneral ki lekonomi lemonn pou komans amelyore lannen prosenn, lekonomi Sesel i ekspekte grandi par 4%. Mon oule azoute Mr Speaker, ki sa lekspektasyon i an gran parti baze lo si sa amelyorasyon dan lekonomi mondyal i anmenn nou plis touris e plis foreign direct

investment.

Lo kote domestik nou pe deza komans vwar rezilta – kondisyon pe amelyore pour

komans fer bouze nou lekonomi. Lefe ki sa stabilizasyon makro ekonomik in ariv pli vit ki nou ti ekspekte pou permet Labank Santral get dan posibilite relax enpe plis son polisi moneter atraver en revizyon dan son target pour reserve money.

 

Osi, nou swete ki anvi ki Gouvernman pe repey son det roupi ek bann labank lokal, sa bann labank ava servi sa sirplis roupi ki zot annan pour fer desann to lentere pour pret larzan biznes, pti koman gro, e an fezan sa, ede fer marse ankor plis nou bann biznes, ki vedir plis lanplwa e en lekonomi pli performan.

 

Nou polisi to lesanz pour 2009 pou byensir kontinyen baze lo floating regime ki pe deservi Sesel byen e nou pou mentenir nou langazman dan sa market determined exchange rate regime. Sepandan parey i leka ozordi, nou pou kontinyen depan lo Labank Santral pour reste tre vizilan lo posibilite okenn mouvman brit dan to lesanz.

Mon oule reasir Lasanble, osi byen ki tou dimoun dan biznes, ki Gouvernman i tre konsyan bann risk ki en roupi ki tro for i kapab anmennen pour nou lekonomi, partikilyerman dan lendistri touris. Nou’n deza eksperyans bann tel fenomenn e son lefe negatif lo nou lekonomi. Nou annan konfyans dan lefikasite Labank Santral pour kontinyen manage sitiasyon lenflasyon e mentenir stabilite finansyel dan pei. Labank Santral i posed en nonm modern policy instruments pour reponn okenn demann nou sistenm banker e sa ti enn bann lakle dan lenplimantasyon en polisi moneter performan.

 

Mon sir ki zot a kontinyen eksplor tou bann opsyon pour devlop meyer lenstriman pour anmenn ankor plis progre dan sekter finansyel.

 

Mon ava pas lo en revi sekter par sekter ;

 

Nou progranm reform ekonomik in annan en gran lenpakt lo nou sistenm ledikasyon e lasante. Me se osi dan sa de sekter kle kot nou bann polisi in prouve ki kantmenm o komansman, nou progranm ekonomik ti pez tre for lo bidze bann fanmir, se zisteman gras a nou sistenm ledikasyon gratwit ek swen lasante gratwit ki ledikasyon nou zanfan e lasante nou sitwayen in ganny mentenir.

 

 

Lasante.

Dan Lasante ti annan nesesite pour revwar koman pou pli byen optimiz bann fasilite e resours tout an prenan kont limitasyon bidzeter. Lannen pase, mon ti enform zot konbyen i kout gouvernman pour servis lasante ki nou sitwayen i resevwar. I enportan ki nou konnen ki patern maladi ki egziste Sesel i konparab a menm kalite maladi ki bann pei endistrialize Lerop i annan, e tretman sa bann maladi i kout tre ser.

 

Bidze 2010 pe fer provizyon pour Rs34.9 milyon pour latizann, Rs27.7 milyon pour medical supplies, Rs12.4 milyon pour Laboratory supplies, e Rs7.5 milyon pour tretman spesyalize a letranze.

 

Ledikasyon

Lannen 2009 in enn kot Minister Ledikasyon in konsolid son progranm e osi prepar platform pour adres bann defi sa prosen letap. Nou sistenm ledikasyon i bezwen ganny re oryante anlinny avek nou nouvo plan pour devlopman resours imen.

 

I enportan ki nou sistenm ledikasyon e nou nouvo liniversite i prepar lazenes nou pei pour entegre zot dan lemonn travay avek plis skills, plis konpetans, pli bon latitid e pli bon konesans.

 

Striktir e rol Gouvernman ki nou abitye konnen pe sanze. Nou lekonomi pe transform tre vit e i neseser ki nou zenes i domin teknolozi e pli enportan se ki zot osi byen ki zot paran, i rekonnet ki tou travay i enportan e tou travay i annan valer.

 

Gouvernman pou kontinyen met resours neseser pour devlop kalite nou sistenm ledikasyon. Bidze 2010 i fer provizyon pour en sonm Rs10 milyon pour siport premye faz lenplimantasyon reform dan ledikasyon. Nou pou osi kontinnyen avek sa sipor finansyel ki sak lekol gouvernmen ti pe resevwar pandan sa lannen.

 

Devlopman Kominoter

Rankont Konsiltativ ki Prezidan Michel ek manm Kabinet ti fer dan tou distrik in donn loportinite bann zabitan non selman koz lo lavenir Sesel, me osi fer kritik lo kwa ki pa pe marse lo nivo distrik e donn solisyon pour koriz bann defayans ki egziste.

 

Polisi Gouvernman se pour kontinyen enplimant progranm lo nivo distrik pour ranforsir valer la kominote e sa lespri volontarya. Gouvernman pou met en sonm Rs20 milyon a dispozisyon nou 25 distrik avek bi finans bann pti proze kominoter ki annan en lenpakt pozitiv lo lavi nou kominote.

 

An fezan sa, Gouvernman

ava pe ed bann distrik vin pli otononm, e anmenmtan desantraliz enpe servis gouvernman atraver meyer kolaborasyon ant bann minister e bann lazans an servis bann distrik.

 

Lazenes

Plizyer progranm in ganny enplimante avek e pour Lazenes atraver Departman Lazenes.

 

Gouvernman in pran en desizyon mazer an Out sa lannen dan konteks reform dan sekter piblik e ladministrasyon piblik. Apartir Zanvye 2010, sel parasol bann lorga nizasyon Lazenes dan Sesel – Konsey Nasyonal Lazenes – pou ganny ranforsi legalman.

 

Tou bann staf ki ozordi pe travay dan Departman Lazenes pou transfer kot Konsey Lazenes Nasyonal. Finansman tou bann progranm pou ganny fer atraver Konsey Nasyonal Lazenes. Sa devlopman pou kree sa nouvo sinerzi e kordinasyon ant lezot Minister, Lazans e lasosyete sivil lo lenplimantasyon en plan daksyon ki koeran lo plizyer size ki konsern lazenes ozordi, tel ki SIDA, drog, prostitisyon, life skills, lanplwa, ledikasyon kontini, empowerment e lespri antrepriz.

 

Lozman

An 2009 nou’n ganny retar lo plizyer proze dan distrik akoz pri konstriksyon ti’n mont tre o, e akoz sa, serten sa bann proze pou ganny enplimante pandan lannen prosenn.

 

Par egzanp, apre 2an, proze Perseverans pou pran en nouvo lelan lannen prosenn. Dan nouvo plan ki’n ganny reaziste, nou pou delivre 1000 unit ver lafen 2012. Alokasyon pour premye 200 unit pou pare ver lafen 2010. Lenfrastriktir pou deservi sa nouvo kominote pou vin en koponan enportan proze Ile Perseverans. Kontra pour materyo neseser pour provizyon elektrisite, delo e sewage in deza konplete, e serten i deza dan pei.

 

Lo komansman 2009, Gouvernman ti annan plan pour delivre 306 nouvo lakaz. Malerezman serten sa bann proze ti ganny afekte par lefe ki pri ti ogmante. Sa in fer ki alafen Desanm sa lannen nou pou’n delivre zis 163 unit, e sa i enkli Dan Kan Plaisance, Ex Troian Faz 2 Barbarons, e Lower Petit Paris, dan distrik Cascade. Nou ekspekte konplet sa 143 unit lannen prosenn. Sa ki reste pour enkli Ex Albert dan distrik Pointe Larue, ex Onezime dan distrik Anse Aux Pins, Carana Housing Estate North East Point, Ex Teachers Amitie dan distrik Praslin. An sa ki konsern Perseverance Housing estate, konstrikzyon 128 unit in konplete – se sa bann menm unit kot nou bann atlet ti reste lannen pase. Nou kont konplet lezot enfrastriktir tel ki elektrisite, delo, sewage, semen lannen prosenn. Osito ki sa travay in fini nou pou komans alokasyon sa 128 unit. Avan lafenn lannen 2010 pour annan ankor 100 unit ek son lenfrastriktir neseser ki pou’n pare.

 

Ziska aprezan sa lannen nou’n konfirm kontra pour plis ki Rs47 milyon pour aste materyo neseser pour travay lo lenfrastiktir lo zil Perseverance. An sa ki konsern alokasyon bann unit, nou pe prevwar 200 an 2010 e anviron 300 dan lannen 2011.

 

Mr Speaker, malgre ki sitiasyon ekonomik, Gouvernman pou gard son priyorite e kontinyen avek lemplimantasyon son progranm lozman. Bidze 2010 in fer provizyon pou en sonm Rs240 milyon zis pour sa sekter.

 

Sport

Dan nou zefor pour konstrir en nouvo Sesel nou’n toultan met gran lenportans dan Sport pour nou zenn, osi byen ki tou nou la popilasyon akoz pep an bonn sante i en pep ki prodwir plis e pli prodiktif. Nou konsider li enportan pour nou devlopman, osi ki byennet e lafyerte nou nasyon ler nou annan bann zenn ki perse lo nivo rezyonal e enternasyonal dan diferan disiplin sport. Sa lenportans e sa lenvestisman pe komans raport fri atraver bann meday lor e lezot kouler ki bann zenn in rekolte dan bann konpetisyon tel ki Lev Pwa, Atletizm, ek Badminton, pour nonm zis serten. Sa pou pran ankor plis lenportans lannen prosenn an mezir ki nou prepar pour zwe CJSOI, la Reunion, premye Zwe Olenpik Lazenes Sengapour, e Zwe Commonwealth New Delhi.

 

Sa bann konpetisyon a son tour pou ed nou bann atlet amelyor zot performans dan 8enm Zwe de Zil ki Sesel pou akeyir pandan lannen 2011.

 

Kiltir

Nou tou nou konnen lafason ki Gouvernman in promouvwar kiltir Seselwa pandan tou sa bann lannen, ziska ki plizyer la konpannyen e indivi dan sekter prive in osi donn koudmen.

 

Nou’n kree e nou’n soutenir Festival Kreol ziska ler lezot pei in swiv nou, e nou konn lakantite manifestasyon kiltirel e selebrasyon diferan kiltir enternasyonal ki Seselwa i fete tou dilon lannen.

 

Ozordi nou pe antre dan en peryod kot lemonn pe pran pli gran letere dan kiltir. Kiltir in vin enn bann rezon pour dimoun vwayaze e dekouver lezot pep. Pour sa rezon nou pou vwar ki dan lavenir kiltir pou zwe en pli gran rol dan nou lendistri touris e nou bann labank osi byen ki lezot lentitisyon konsernen pou bezwen zwe zot rol pour ankouraz e soutenir sa nouvo tandans dan nou devlopman ekonomik.

 

En pti biznes ki pe fer asar ouswa konfitir lokal pour met dan poban pour vann pe fer monte nou kiltir, en antreprener ki pe fer en pti restoran kreol pe

donn valer nou kiltir, e par konsekan kontribye dan nou lekonomi.

 

In ler alor pour nou analiz nou valer kiltirel osi byen ki tou konponan nou leritaz dan en nouvo regar pour mye konpran ki manyer nou kapab fer li zwe en rol non selman sosyal e edikasyonnel, me osi ekonomik.

 

Lagrikiltir

Kreasyon Seychelles Agricultural Agency (SAA) an Zanvye 2009 in mark en lot letap enportan dan devlopman sekter agrikol dan pei. Sa lazans in ganny mandate pour fournir kominote agrikilter ek bann provizyon ek servis neseser pour amelyor sekirite manze nasyonal.

 

Dan sa menm lannen, Gouvernman in sorti dan laplipar son aktivite dan sa sekter e met sa bann enfrastriktir dan lanmen sekter prive. Seychelles Farmers Marketing Cooperative in pran responsabilite Livestock Feed Factory, Labatwar ek Hatchery.

 

Manm kominote fermye ti osi benefisye atraver konsesyon import tax pour en lavaler Rs20 milyon lo lenportasyon materyo brit pour prodiksyon manze. Malgre ki nou kontinyen enport bokou sa ki nou konsonmen, Gouvernman i rekonnet lenportans sekter lagrikol ki ozordi i annan en turnover anviron Rs200 milyon.

Nou kontinyen ekspekte ki sa sipor ki nou donn sa sekter ava ede pour ogmant prodiksyon lokal osi byen ki la kalite e pri prodwi ki ganny ofer a konsomater.

 

Lapes

Mr Speaker, dan sa sekter ki osi tre enportan pour pei, nou’n konstat serten tandans ek sif ki enkyet nou en pe.

 

Dan Was Losean Endyen kot bann bato ton in ganny license pour lapes dan zone ekonomik Sesel reveni lapes in desann dan en fason konsiderab.

 

Dan premye trimes 2009 nou’n lapes 62.142 tonn konpare avek 101,507 tonn pour menm peryod an lannen 2007, e 122,416 tonn pour menm peryod lannen 2008. Sa i fer en rediksyon 50% lo sif 2008 e i reprezant pli pti tonaz depi bann dernyen lannen 1980. Tonaz pour anndan zone ekonomik Sesel in osi diminyen par anviron 50%, sorti 30,951 tonn metrik an 2008 pour vin zis 15,586 tonn pandan sa lannen.

 

Por Victoria in touzour por prensipal pour transbordman purse seiners dan rezyon Was Losean Endyen dan sa bann dernyen lannen. Pour premye trimes sa lannen, nou’n rikord en rediksyon 67% sorti 99,084 tonn pour vin 32,644 tonn konpare ek menm peryod lannen pase. Sa rediksyon dan sa transbordman byensir i refoul lo lezot aktivite dan por akoz depans par bann bato lapes dan por ti pli gran konponan deviz ki nou ti gannyen atraver aktivite ton. Sa rediksyon aparan dan tonnaz i ganny eksplike par lefe ki tonnaz dan peryod 2003-2006 ti eksepsyonnel, e dan sa bann dernyen 3an rekolt in retourn lo en nivo avan 2003.

 

Dezyenmman, Mr Speaker, fodre dir ki aktivite lapes pe fer fas avek lezot menas grav. Aktvite pirat Somalyen dan nou teritwar ti fors bann bato tonye abandonn serten landrwa lapes ki ti annan plis rannman. Swivan negosiasyon nou’n reisir ankouraz bann tonye pour kontinyen lapes dan nou delo avek en meyer sistenm sekirite.

 

Defi ki devan nou se pour travay lo en solisyon avek tou bann partener pour protez nou bann peser lokal.

 

Lafors Defans

En plan restriktirasyon nou lafors defans i an kour. Prensipalman son lobzektif se pour ogmant kapasite e efikasite nou Coast Guard pour antreprann sirveyans dan nou delo teritoryal e reazir kont okenn menas e latak pirat dan nou lanmer. Deza premye group Special Forces in ganny kree.

 

Bidze 2010 i fer provizyon pou nou lafors defans enplimant son nouvo reorganizasyon.

 

Tourizm

Nouvo partenarya ant Gouvernman avek sekter prive dan kad Bord Tourizm Sesel pe mars byen e sa nouvo lelan pe deza kontribye pour aret rediksyon dan lakantite viziter ki vin Sesel. Apre ki nou ti annan en rediksyon 18% an Mars sa lannen lo lakantite touris ki’n vin Sesel konpare avek menm peryod lannen pase, gras a zefor kolektif nou tou, nou’n reisi redwir sa sif pou vin selman en rediksyon 2 a 3% ozordi.

 

I paret ki nou pou fini sa lannen dan menm pozisyon ki lannen pase, e sa dan en lannen kriz ekonomik dan nou bann marse prensipal. Par kont, STB pe viz en logmantasyon 5% a 6% dan nonm viziter pour lannen 2010.

 

En nouvo partenarya a letranze ant STB ek Minister Zafer Etranzer pe ede pour ekonomiz nou depans an sa ki konsern partaz bann biro avek plis lefikasite, e fer promosyon konzwent pour anmenn en pli bon rezilta lo nivo marketing. Sa nouvo partenarya ki nou ti komanse boner sa lannen kot i annan reprezantasyon sekter prive lo STB in raport fri e pou ganny ranforsi.

 

Lenerzi

Konsern prensipal Gouvernman dan sa sekter kle se ki nou kapab fourni tou sekter lekonomi avek lenerzi ki viyab e a en pri rezonnab.  En Energy Commission in ganny kree pour etabli direksyon pei lo tou sa ki konsern lenerzi. Sa Komisyon i responsab pour polisi lenerzi osi byen ki Energy Masterplan, e evantyelman pour koordinasyon lenplimantasyon. Nouvo regilasyon pour vin anfors apartir lannen prosenn pou ankouraz plis lenvestisman dan sa sekter dan lavenir e i pou met nouvo mezir an plas pour ankouraz lenerzi renouvlab e fer sa bann en fason ki mentenir fair competition.

 

Gouvernman pou kontinyen ankouraz lenerzi renouvlab atraver kreasyon bann lenstitisyon ek bann kad lezislativ neseser, devlopman resours imen, sansibilizasyon piblik osi byen ki bon sistenm finansman.

Elektrisite, Delo ek Sewage

Mr Speaker, sa se en sekter ki tous nou tou e i en konponan kle dan devlopman pei. Nou tou nou rekonnet ki Sesel in annan en devlopman rapid. Dan sa bann dernyen 5an, Gouvernman atraver son bidze lo depans kapital in envestir Rs1.6 bilyon dan bann lenfrastriktir tel ki ledikasyon, lasante, lozman, e transpor.

 

Moman in arive, avek nouvo demann dan pei, pour Gouvernman atraver PUC envestir plis ankor dan elektrisite, dan delo e dan sewage. Pour sa prosen 3an ki devan nou, kou lenvestisman dan sa sekter i en sonm Rs2.2 bilyon.

 

Anba nou progranm Gouvernman pa kapab pret plis ki Rs500 milyon par an pour finans son bann proze. Par kont i nouvo polisi ki PUC i nepli ganny en sibvansyon sorti kot Gouvernman, e i bezwen fonksyonn lo en baz komersyal. Pour ki tou Seselwa i kontinyen ganny en meyer servis dan sa trwa domenn kle son lavi toulezour e tenan kont limitasyon bidze gouvernman, nou’n deside envestir Rs675 milyon dan PUC pour sa prosen 3 an. PUC pou bezwen trouv larestan larzan, apepre Rs500 milyon par an pour

sa prosen 3an. E sa i ava fer atraver loan komersyal osi byen ki en revizyon dan son bann tarif. PUC pe finaliz nivo bann tarif ki zot pou anonse tre byento.

 

Biznes Enternasyonal

Avek sa kriz ekonomik ki’n boulvers lendistri Offshore, sa lendistri in fer fas avek plizyer defi osi byen ki nouvo loportinite.

 

Mwan prosenn, Desanm 2009, i mark 15 an depi konsepsyon sa trwazyenm pilye lekonomi Sesel e pandan tou sa lannen SIBA in fer sir ki Sesel i gard son plas dan lendistri mondyal e i ankor pe atir bann gran konpannyen repite. Malgre ki lakantite nouvo lakonpannyen ki’n anrezistre Sesel in desann par 10% sa lannen konpare avek lannen pase san dout akoz bann troub dan lekonomi mondyal sa in komans repran sa dan dernyen mwan.

 

Kontribisyon aktivite biznes enternasyonal dan nou lekonomi i ganny estimen a anviron Rs400 milyon par an. SIBA pour son par i annan en turnover Rs60 milyon sa lannen e dan trwazyenm kar sa lannen in pey Gouvernman en dividend akimile Rs50 milyon. Dan lavenir promosyon ek inovasyon pou zwe en rol pli enportan dan sikse sa sekter, e la, SIBA, SAOPRA, Labank Santral ek Minister Finans pou zwenn ansanm avek lezot partener pour kontinyen fer Sesel enn bann destinasyon preferab dan zirisdiksyon servis finansyel.

 

Lenformasyon, kominikasyon ek teknolozi

Sa sekter in montre en gran rezilyans pandan peryod ekonomik difisil. Kontrerman avek bokou pei, pandan sa peryod, depans konsomater in stab. Statistik i montre ki pandan premye lanmwatye 2009 apel telefonn sorti a letranzer in ogmante par 4.4%, souskripsyon Internet in ogmant par 5.7% e lakantite SMS li in monte par 1.8%.

 

Par kont, souskripsyon telefonn portab, apel telefonn sorti Sesel pour letranze e souskripsyon telefonn fixed in tonbe, e dan ka apel pour letranze par otan ki 6%.

 

Akse ek Internet i enn bann lakle nou devlopman – imen otan ki biznes e lekonomi. Gouvernman in montre son langazman dan sa devlopman par lansman en Detailed Feasibility Study pour konstriksyon evantyel en kab fibre optic soumaren pour deservi Sesel. Sa letid pe ganny finanse par en don ki Labank Devlopman Afriken in ofer Gouvernman. Bann premye rezilta preliminer i ankourazan pour bann partener ki pou evantyelman partisip dan finansman sa proze ki pour donn biznes e lendistri, osi byen ki ledikasyon, bann nouvo lezel.

 

Lasanble Nasyonal

Lasanble Nasyonal koman en brans lezislativ ki endepandan pou, apre 17an, annan son prop batiman. Lasanble Nasyanal pe osi enplimant en progranm reform. Bidze 2010 i fer provizyon pou plis resours avek bi siport travay ki Lasanble Nasyonal pe fer koman en lenstitisyon.

 

Zidisyer

Zidisyer koman en brans leta ki endepandan pe antreprann en reform ki pou anmenn sanzman dan lafason ki zidisyer i fonksyonen.

 

Bidze 2010 i fer provizyon pou siport lenplimantasyon proze teknolozi dan zidisyer e sipor pou kad administratif ki travay ankour.

 

Administrasyon Piblik e Reform Sekter Piblik

En konponan entegral nou progranm reform ekonomik se ki Gouvernman i redefini son rol. Sa i ve dir ki Gouvernman pou konsantre lo son bann fonksyon de baz – setadir formilasyon ek gouvernans polisi nasyonal tandis ki i ava annan bann ‘lazans eksekitiv ki pou ofer plizyer servis ki avan ti pe ganny fer par leta. Dezyenm staz reform dan sa domenn se pour determin ki sa bann servis ek fonksyon gouvernman ki nou pou bezwen transfer ek sekter prive ouswa lazans endepandan. An fezan sa, Gouvernman pou bezwen asire ki i servi meyer servis posib e anmenmtan redwir diplikasyon dan son bann striktir administrativ e regilatwar.

 

Sa stratezi in ganny elabore dan en Memorandum of Action on Public Administration and Public Sector Reform Policies ki ti ganny aprouve an Out sa

lannen.

 

Servis Ki Pou Sorti Lo Payroll

Aparti Zanvye lannen prosenn Gouvernman pou transfer tou son bann non core services e bann nouvo lazans endepandan ouswa sekte prive.

Par egzanp, netwayaz laplipar biro gouvernman pou ganny fer par Cleaners Co operative Service. Bann clerical staff dan gouvernman ki pa okip bann plas kle ou stratezik pou ganny ankouraze pour swiv en progranm formasyon a partir Zanvye lannen prosenn pour prepar zot pour diferan lezot loportinite lanplwa dan pei, sirtou dan sekter prive.

Minister Lanplwa ek Devlopman Resours Imen, atraver National Human Resource Development Council (NHRDC) pour atreprann sa proze re training e Gouvernman in fer en provizyon pour Rs10 milyon pour sa bann progranm.

 

Minister Finans

Avek bi ranforsi e amelyor sistenm zestyon finans piblik, nou’n apwent en Comptroller General dan divizyon Financial Planning and Control Division.

 

Sa pou mars ansanm avek bann nouvo rol pour bann Accounting Officers ki pou ede fer marse lenplimantasyon Bidze ek zestyon finansyel dan bann minister. Apartir Zanvye 2010 tou Kontroler Finans ek bann ki an sarz finans ek kont dan Minister ek Departman, pou raport direkteman ek Comptroller General olye raport ek zot Sekreter Prensipal.

 

Tou bann zofisye odit ki travay dan lezot minister pou apartir le premye Zanvye 2010 tonm anba Chief Internal Auditor dan minister finans avek bi ranforsi kapasite odit Gouvernman.

 

An sa ki konsern Servis Lapos, ki konmela i tonm anba Minister Finans, apartir Zanvye 2010 i pou vin en lorganizasyon lo li menm.

 

Departman Lenformasyon ek Relasyon Piblik

Nation Publishing pou vin en antite endepandan. I pou ganny apele National Information Services Agency e i pou ganny en manda pour zer son loperasyon lo en baz komersyal.

 

Departman Lanvironman

Botanical Gardens ek Bio Diversity Centre pour aprezan tonm anba direksyon National Botanical Gardens Foundation.

 

Departman Devlopman Kominoter

Zestyon bann homes for the elderly e management e servis bann simityer ki ozordi i anba departman devlopman kominoter pour apartir Zanvye 2010 tonm

anba responsabilite Fon Sekirite Sosyal.

 

Lazenes, Sport E Kiltir

Sekretaryat Festival Kreol pou ganny transfer anba National Arts Council. Zestyon International Conference Centre pou aprezan ganny fer par Seychelles Tourism Board. Tou bann staff Youth Department pou ganny transfer kot National Youth Council.

Departman Devlopman Sosyal

Management Half Way Home ek Vilaz Prezidan pou tonm anba Children’s Home Foundation.

Departman Lapolis

Servis Fire Brigade ki ozordi i tonm anba Lapolis pou apartir Zanvye 2010 vin en lorganizasyon lo li menm.

 

Minister Devlopman Nasyonal

Film Unit ki ozordi i dan Departman Lenformasyon, Kominikasyon ek Teknolozi

pour transfer dan Departman Lenformasyon e Relasyon Piblik.

 

Minister Ledikasyon

Lenstiti Kreol ki ozordi i tonm anba Departman Kiltir pour aprezan tonm anba Minister Ledikasyon apartir Zanvye 2010.

 

Sant ledikasyon Adilt e kour a distans pou sorti anba en divizyon dan Minister Ledikasyon pour vin en lorganizasyon lo limenm.

 

Progranm Privatizasyon

Dan diskour Bidze lannen pase, mon ti koz lo nesesite pour kontinyen avek progranm privatizasyon.

Mon annan plezir pour enform zot ki sa bann loperasyon swivan in ganny privatize pandan sa lannen.

Loperasyon Meat Corner

Landing craft “Enterprise

• Prodiksyon Lasos Tomat

• Loperasyon Delo dan Boutey

• Labatwar

Hatchery

Animal Feed Factory

• Agro Industries

Pou tou sa la, nou’n ramas en total Rs103 milyon.

 

Public Procurement

Public procurement set en pilye santral dan zefor Gouvernman pour anmenn bon gouvernans.

 

Lobzektif Public Procurement Act se pour sanz lafason ki ‘procurement’ i ganny

pratike dan tou nivo gouvernman e kominote biznes, afen ki nou kapab amelyor latransparans e lentegrite sa prosesis.

Partou dan lemonn “public procurement” i ganny vwar koman en domenn ki vilnerab avek iregilyarite, skandal, koripsyon, bokou lenfliyans e bann move tranzaksyon.

 

Se pour tou sa bann rezon ki Gouvernman i pran tre o serye Procurement Oversight Unit, National Tender Board e lezot lenstitisyon bon gouvernans.

Gouvernman alor pour kontinyen fer tou sa ki posib pour fer sir ki bann enstitisyon tel ki National Tender Board, pour kontinyen annan lotonomi ki zot merite pour fer zot travay dan en fason korekt.

Out sourcing

An 2009 Gouvernman ti kontinyen avek son progranm outsourcing pour rod plis efikasite atraver bann aktivite ki kapab mye ganny fer par sekter prive.

 

Nou ti komans sa progranm an 2005 e diran dernyen 4an nou’n apros outsourcing dan en fason sistematik e planifye. Nou’n deza outsource laplipar responsabilite netwayaz e travay landscaping dan distrik, osi byen ki netwayaz bann lekol e sa in kree preski 900 dyob.

 

Non selman ki Out sourcing i permet Gouvernman koup depans e ogmant prodiktivite, me i kree plis konpetitivite e plis prodiktivite dan lekonomi. An mezir ki plis lazans Gouvernman i vin otononm lannen prosen, plis servis pou ganny outsource ek sekter prive.

 

Komers

En lekip ki regroup reprezantan Gouvernman, lasosyete sivil ek sekter prive in ganny etabli pour prepar pozisyon negosiasyon pour Sesel zwenn WTO.

 

WTO in deza ed Sesel pour etabli en WTO Reference Centre ki la pour fourni manm piblik avek tou-d-sort dokimantasyon enkli resours Internet. Sa sant i baze kot Biro Komers, Latanier Road.

 

Interim Economic Partnership Agreement

Lagreman pour Komisyon Eropeen donn Sesel kondisyon komers preferansyel ti ganny sinnyen en Out sa lannen. Nou’n ganny enformen ki Linyon Eropeen in fini ratifye sa lagreman. Nou’n soumet sa lagreman avek Lasanble Nasyonal.

 

Negosiasyon avek Komisyon Eropeen pou kontinyen pandan lannen 2010 afen ki nou ariv lo en lagreman konplet ki dil avek lezot laspe komers olye zis marsandiz.

 

Lentegrasyon Rezyonal

Nou pe fer bann gran pa pou alinny nou avek sa ki nou apel international best practice e nou pe travay bokou avek bann partener rezyonal pour ranforsi lentegrasyon rezyonal.

 

An 2009 Sesel ti vin en manm COMESA FTA e an 2010 nou pou form parti SADC Trade Protocol. Anmenmtan nou pe eksplor posibilite plizyer Free Trade Agreements ki pou anmenn nou plis loportinite pour lenportasyon osi byen ki eksportasyon, tel ki sa bann dernyen negosiasyon ki minister finans ti lanse avek Latirki.

 

Fair Trading Commission

Fair Trading Commission in fini ganny etabli. Parey nou ti anonse resaman, rol FTC se pour sirvey konpetisyon dan domenn biznes dan pei, e asire ki laplenn i nivo pour tou bann operater ekonomik.

 

Seychelles Trading Company (STC)

Dan sa bann mwan ki’n pase STC in zwe en rol enportan pour gard pri komodite esansyel abordab.

Mr Speaker, i enportan pour nou realize ki dan sa nouvo lanvironnman, STC pa ganny okenn sibvansyon ek gouvernman e i fer son biznes komers parey nenport ki lakonpannyen. Manda ki gouvernman in donn STC se pour kontinyen fournir komodite esansyel a en pri ki abordab.

 

Partenarya Ant Gouvernman, Sekter Prive e Sosyete Sivil

Gouvernman in kontinyen son zefor pou devlop en partenarya pli solid avek LUNGOS e lasanm komers e lendistri Sesel. Sa de lorganizasyon kle i reprezant sosyete sivil e sekter prive. Gouvernman pou kontinnyen siport zot finansyerman.

 

Dan bidze 2010, nou’n fer provizyon pou en sonm Rs700 mil pour LUNGOS e en sonm Rs900 mil pour lasanm komers e lendistri Sesel.

 

Pandan sa lannen, plizyer proze ki annan en lenpakt pozitiv lo lasosyete in ganny lanse par plizyer NGO ki tonm anba LUNGOS. Bidze 2010 i alor fer provizyon pour kontinyen ed zot.

 

Lenstitisyon Miltilateral

Mr Speaker, pandan 2009 Sesel in revitaliz son relasyon e aktivite avek son bann partener miltilateral.

 

Apre en labsans plizyer lannen, Labank Mondyal e Labank Devlopman Afriken in reangaz zot avek Sesel. Sa in ganny fer atraver bann Interim Strategic Notes ki’n ganny aprouve par zot Bord Egzekitif respektivman e ki pronons zot stratezi reangazman avek Sesel.

 

Sesel ti osi organiz premye Seychelles Forum an Me 2009 anba tenm “Prepar semen ver en Lekonomi soutenab”. Sa foronm ti rasanble lamazorite nou partener bilateral ek miltilateral pour esanz lide e pwennvi lo laspe e lavenir nou progranm reform ekonomik.

 

Pandan lannen nou ti osi resevwar vizit bann direkter egzekitif Sesel kot African Development Bank e fon moneter enternasyonal ki ti vin isi pour temwany progre nou reform ekonomik e souliny zot sipor.

 

Labank Mondyal

Pandan sa lannen, Labank Mondyal in asiste Sesel dan plizyer sekter. Zot in premyerman fer e pibliy en revi ki apel Public Expenditure Review, ki’n konsantre lo trwa sekter kle – Lasante, Ledikasyon e Ladministrasyon Piblik. Atraver sa legzersis zot in idantifye bann febles dan sistenm pour permet Gouvernman pran mezir neseser pour rektifye zot dan 2enm zenerasyon reform ki nou ladan.

 

Depi ki progranm reform in komanse, rol statistik in vin bokou pli enportan dan pei akoz i ed nou vwar bann endikater ki bon e sa ki bezwen ganny rektifye. Pour ranforsi nou kapasite statistik, Labank Mondyal in dakor pour asiste National Statistics Bureau avek en don preski Rs4 milyon pour adres son Statistical Capacity Building.

Labank Mondyal in osi aprouv en Development Policy Loan pour en lavaler 6.4 milyon Ero pour ed Sesel enplimant son progranm reform ekonomik.

 

Labank Devlopman Afriken

Le 25 Out sa lannen, gouvernman ti sinny en loan 15 milyon Ero ki pou servi pour finans sa ki nou apel Economic Governance Reforms Programme.

 

Nou’n annan diskisyon onivo avek labank devlopman Afriken lo en partial guarantee pour bann nouvo bonds an koneksyon ek prosen external debt exchange offer. En konponan sa exchange offer se ki bann dimoun ki annan nou bann Eurobonds pour ganny envite pour tender zot bann lenstriman pour nouvo bonds. Sa partial guarantee se pour donn plis valer bann krediter ki ganny afekte par sa sanzman e an konsekan fer li vin volapenn pour zot.

 

Nou ekspekte ki labank devlopman Afriken i konsider sa propozisyon partial guarantee dan bann prosen zour, e zis apre Gouvernman Sesel ti a kontan lans sa exchange offer.

Linyon Eropeen

Komisyon Eropeen pe asiste Sesel atraver en General Budget Support Programme. Sa i enkli 9 milyon ero sorti dan Vulnerability Flex e 7.5 milyon ero sorti kot 10th EDF.

Mr Speaker, nou ti a kontan fer resorti ki sa bann loan ki mon’n fek mansyonnen i an sipor nou program ekonomik e i pou soutenir nou rezerv.

Fon Moneter Enternasyonal (IMF) Nou progranm ekonomik i annan sipor Fon Moneter Enternasyonal. Parey zot deza konnen, sa lannen nou’n ganny $13.2 milyon. Apar ki son rol pour monitor performans nou progranm ekonomik, fon moneter enternasyonal i donn Sesel plizyer lasistans teknik ki pe ed labank santral, minister finans e ek komisyoner reveni.

Nou pe ekspekte ki disi lafen lannen Sesel pou dan en pozisyon pour sinny en nouvo Extended Fund Facility avek IMF avek bi siport nou progranm mwayenterm lo en peryod 3an. Mr Speaker mon pou aprezan pas lo bann Lobzektif Stratezik Reform Mwayen Term.

 

Lobzektif prensipal nou Stratezi Mwayen Term pour sa peryod 3an i swivan:

i) prezerv stabilite makro

ekonomik;

 

ii) asir soutenabilite nou bann langazman finansyel eksteryer, e

 

iii) fer sir ki sa dezyenm zenerasyon reform striktirel i agrandi nou lekonomi e anmenn plis performans e efikasite ekonomik.

 

Bi prensipal polisi fiskal se pour met finans piblik lo en semen soutenab e anmenmtan kree bann paramet pour ogmant siport envestisman dan sekter piblik e social safety net.

Avan tou, nou oule kree en sirplis fiskal ki anlinny avek lobzektif soutenabilite mwayen term, prenan kont ki nou kapab kontinyen servis nou det eksteryer. Sa ava permet nou redwir dan en fason konsiderab det domestik, afen ki labank komersyal i ava annan plis larzan a zot dispozisyon pour siport proze ek devlopman dan sekter prive.

Nou nouvo framework makro ekonomik i gid polisi fiskal e finansyel pandan sa prosen 3an. Apre bann sekous ki nou’n pas ladan ant 2008 e 2009, nou

ekspekte lekonomi komans refer dan en fason soutenab apartir 2010.

 

I annan bann sinny pozitiv ki lendistri tourizm e bann servis otour li – bann moter prensipal lagrandisman nou lekonomi i komans remonte dan dezyenm parti 2009, e FDI i ekspekte remonte an lannen 2010.

 

Sa lenvestisman pou ganny siporte par en bon restriktirasyon det piblik eksteryer ver lafen 2009 e komansman 2010 ki pou redwir credit risk nou pei. Real GDP growth (prodwir domestik brit) in ganny prozekte pour amelyore par 4% lannen 2010 e 5% dan lannen 2011 e 2012, pandan ki lenflasyon i sipoze reste dan low single digits. GDP pou sorti Rs10.3 bilyon lannen 2009 pou vinn Rs11 bilyon ver lannen 2010, e Rs11.8 bilyon dan lannen 2011 e preski Rs12.9 bilyon dan lannen 2012.

 

Nou pe prezimen ki to lesanz pour sa prosen mwanyen term pour reste apepre menm nivo ki i ete ozordi.

 

Defisit External Current Account i ekspekte elarzi ankor dan lannen 2010, an rezilta higher growth ek FDI, me redwir o mwayen term ler reveni tourizm i amelyore. Rezerv deviz etranzer in ganny prozekte pour monte gradyelman ziska en nivo lavaler preski 3 mwan lenportasyon disi lafen 2012.

 

Nou target se pour annan en sirplis fiskal primer ki pou 7% GDP pour lannen 2010, 6% GDP pour lannen 2011 e 5% GDP pour lannen 2012, en nivo ki an linny avek nou target pour annan en soutenabilite mwayen term, ki pran kont restriktirasyon konplet nou det ekstern.

 

Sa sitiasyon i a permet nou redwir en gran parti nou det domestik, ki a son tour i ava liber plis larzan pour akseler biznes dan sekter prive.

 

Mr Speaker, enn bann koponan kle dan sa demars se pour annan en reform taks ki delivre en sistenm taks ki senp, en sistenm taks ki fasil pour zere, en sistenm taks ki fasil pour tou dimoun swiv, en sistenm taks ki ekitab pour tou dimoun – setadir fer laplenn pli nivo posib pour kontinyen konstrir Lekonomi Sesel.

 

Mon pou aprezan pas lo bann Nouvo Polisi Mr Speaker.

 

Lanvironnman Makro Ekonomik aktyel:

Mr Speaker, nou stratezi anba sa progranm, i byen vize. Premye faz nou progranm reform ti pou redonn nou roupi son konvertibilite, kontrol e stabiliz lenflasyon e ariv a en to lentere realis dan nou nouvo sistenm moneter. Lefe ki nou’n stabiliz sistenm lesanz, nou’n elimin black market, lenflasyon de mwan an mwan i negativ, e Treasury Bills in desann a en to mwens ki 2% nou krwar ki nou satisfer bann premye lobzetif.

Neanmwen, lekonomi pe bouz lantman – prensipalman akoz lefe kondisyon enternasyonal andeor nou kontrol, spesyalman kot i afekte nou lendistri touris. Nou prosen stratezi se pour mentenir performans fiskal gide par konmansman lenplimantasyon en reform fondamantal dan sistenm taks, reform dan sekter piblik, asir bon gouvernans e fer sir ki nou tenir larout ver nou lobzektif a lonterm pour koup nou det eksteryer e annan en lekonomi ki pli soutenab.

 

Pandan sa menm peryod nou bezwen rod fason pour prodwir plis e kree plis aktivite pour kree lanplwa. I enportan ki nou bann progranm formasyon i

mars byen afen ki nou dimoun i vin pli konpetan, pli konpetitif e sirtou pli prodiktif.

 

Dan nou kote, Gouvernman i bezwen kontinyen son rol fasilitater, regilater me osi katalis afen nou donn sekter prive meyer lanvironnman pour fer biznes marse e reisir, e tousala avek minimonm birokrasi e baryer administratif.

 

Dan sa loptik, Mr Speaker, nou bezwen fer tou sa ki nou kapab ansanm pour fer Sesel monte dan ranking World Bank lo fasilite fer biznes diferan – sa ki apel Ease of Doing Business Index.

 

Wage Grid

Parey monn deza annonse plizyer fwa dan le pase, Governman avek lasistans Commonwealth ti pe antreprann en proze revizyon saler konpreansiv. Bann travay mazer lo proze in aprezan konplete e gouvernman i santi li pare pou komans enplimant nouvo wage grid apartir Zanvye 2010.

 

Apartir le premye Zanvye 2010, servis piblik pou adopte en nouvo wage grid pli fleksib e pli transparan. I pou anmenn en logmantasyon 4.3% dan lapey atraver sekter piblik. Anviron 77% travayer pou ganny en logmantasyon depandan lo son saler e baze lo bann polisi ki determin wage grid. Ogmantasyon saler lo sa nouvo grid pou varye depandan lo ki grad post sa endividi i ete konpare avek son saler aktyel.

Sepandan zofisye depi ran Direkter Zeneral ek Sef Ekzekitiv an montan pa pou ganny logmantasyon anba sa nouvo wage grid. I enportan ki nou konpran e apresye ki sa proze ti enn tre konpleks e ti ganny

fer an de staz:

 

Premye faz ti konpri :

• bann travay resers lo levolisyon    striktir saler ki Governman ti met an plas pandan sa dernyen 30an;

 

• resers sistenm lapey dan serten lorganizasyon prive pou konpar avek pour sekter piblik;

 

• Devlop en sistenm pli konpreansiv pou evalye ban dyob (pour donn sak dyob son vre valer finansyel);

 

• devlop en wage grid ki pran kont bann diferan sitiasyon asosye avek zestyon resours imen;

 

• Prodwir en rapor detaye e fer rekomandasyon lo premye faz proze.

 

 

Dezyenm faz ti konpri :

• Lantrennman 110 direkter ek zofisye resours imen an diferan group lo la fason pour servi sa nouvo sistenm evaliasyon bann dyob e sansibiliz zot lo fason pou zer sanzman ki pou arive avek nouvo sistenm ladministrasyon saler.

 

• Kolekte bann dokiman sa ki nou apel bann job analysis questionnaire. Nou annan plis ki 700 pour ganny en baz mwayenn.

 

• Evalye bann sitiasyon dyob dan sak kad pou group profesyon;

 

• Reklas e regard bann dyob;

 

• Redrafte bann polisi ki pou adapte avek nouvo wage grid;

• Redrafte bann scheme of service an prenan kont nouvo Seychelles Qualifications Authority Framework. Pour zot lenformasyon i annan plis ki 170 schemes of servis dan servis piblik.

Mr Speaker adopsyon en nouvo wage grid pou sanz sistenm donn logmantasyon dan servis piblik. Olye donn en sonm fiks parey avan, Gouvernman pou donn en poursantaz lo saler aktyel sak travayer ki dan servis le 31 desanm 2009.

 

Nouvo travayer apartir 2010 pou ganny peye dapre nouvo wage grid depandan lo zot post ek kalifikasyon. Sa nouvo grid pou aplik pou bann minister ek departman gouvernman osi byen ki bann lazans piblik ki ganny en bidze avek gouvernman. Bann parastatal komersyal pa oblize adopte sa nouvo wage grid.

 

Mon osi annan plezir pou anonse ki nouvo scheme of service dan sekter lasante pou ganny enplimante apartir Zanvye lannen prosen. Sa sekter i annan 23 schemes of service ki pou ganny restriktire dan 4 gran kategori: domenn medikal ek danter, domenn loperasyon teknik lasante; domenn graduates lasante, e domenn nursing.

 

An sa ki konsern ledikasyon, en nouvo scheme of service pour bann ansennyan pou ganny entrodwir apartir Zanvye lannen prosenn.

 

Parey nou ti anonse, an Septanm sa lannen, Gouvernman pou enplimant stratezi pour retenir son bann profesyonnel ki travay dan bann minister e departman.

 

Nou pou aprezan pas lo Benefis Sekirite Sosyal.

Mr Speaker se gras a kouraz e determinasyon pep Seselwa ki nou’n reisir annan en sistenm Sekirite Sosyal.

 

Fon Sekirite Sosyal pou ganny finanse par reveni ki nou kolekte e peyman bann benefis i anlinny ek lalwa sekirite sosyal. Bidze 2010 i fer provizyon pour Rs252 milyon pour pey bann benefis, tel ki benefis:

• pansyoner

• dimoun ki annan en envalidite

• aksidan dan travay

• dimoun malad

• bann sirvivan

•bann orfelen ek zanfan

abandonnen

• e osi maternite

 

Anlinny avek nou polisi proteksyon sosyal, nou pou mentenir nou progranm swen kot lakour. Bidze 2010 pe fer provizyon pour en sonm Rs35 milyon. Nou pe osi kontinyen avek nou progranm sipor pour lafanmir.

 

Progranm sipor pour bann zanfan, etidyan e pansyonner ki servi bis SPTC pou kout en sonm Rs28 milyon. Sa pe ganny finanse par Sekirite Sosyal. Allowance pou bann etidyan pos segonder pou ogmante ensi ki allowance ki bann etidyan Praslin e La Digue ki reste dan Youth Hostel i resevwar. Sa pou pran lefe apartir Zanvye 2010.

 

 

Social Safety Net.

Mr Speaker, Gouvernman ti entrodwir Social Welfare Agency an Oktob 2008 avek bi redwir lenpakt reform ekonomik lo bann dimoun pli feb e pli vilnerab dan nou lasosyete. Enn an apre, setadir ziske mwan dernyen, nou’n asiste sa kategori dimoun a en sonm 30 milyon roupi. Sa bann lasistans in ganny donnen pour diferan rezon, me an zeneral zot tonm dan bann kategori tel ki:

 

  1. reveni lafanmiy ki tre ba

 

  1. enkapasite pour travay akoz  malady

 

iii.      mank lanplwa tanporer ki

prodwi en ka irzan

iv.      serten ka irzan mank larzan e

 

v.       serten lezot ka sosyal

 

Lazans social welfare pou ranforsi son mekanizm, ogmant son efikasite e travay pou koup labi.

 

Msye Spekaer mon pou aprezan pas lo bann nouvo mezir;

Revi sistenm Taks

Msye Speaker, depi ler nou ti komans nou progranm reform ekonomik, nou’n komans prepar pour lenplimantasyon e reform nou sistenm Taks, akoz le de i mars ansanm.

 

Avek lasistans plizyer eksper enternasyonal lo sa size, nou’n konplet en gran revi sistenm Taks ki nou ti annan afen ki nou kapab enplemant en sistenm pli

modern e pli apropye pour Sesel. An fezan sa reform nou’n pran plizyer prensip an konsiderasyon:

 

•        Fer laplenn nivo e redwir nivo taks dan pei pandan sa prosen trwa zan pour tou dimoun ki fer biznes dan Sesel;

 

•        Don tou biznes menm

lavantaz e menm lobligasyon anba lalwa;

 

•        Agrandi labaz Taks afen ki

bokou plis dimoun i kontribye;

 

• Anmenn nou sistenm ek son bann strikir plis anlinny avek pratik rezyonal osi byen ki enternasyonal.

 

Msye Speaker mon annan plezir   pour anonse ki nouvo reform dan nou sistenm Tax pou konmanse apartir le Premye Zanvye 2010.

 

Nou’n peze, nou’n mezire, e nou konvenki ki disi sa prosen 3 an nou pou atenn nou bi pou etablir en sistenm taks ki zist, en sistenm taks ki modern e en sistenm taks ekitab.

 

Biznes Taks

Msye Speaker, an Zanvye 2010 nou pou entrodwi en nouvo Taxation Act pour tou biznes dan Sesel. Pou annan nouvo Tax thresholds e nivo taks an zeneral pou redwir. Sa ki nou apel Top Marginal Rate pou sorti 40% pour vin 33%.

 

Pour bann konpanyen ek Trusts pour napa oken tax free threshold (parey nou annan ozordi kot premye SR250,000 ‘taxable income i annan zero taks). Me pour konpnnyen ek trusts, pou annan en taks 25% lo premye SR1 milyon ‘taxable income’, e en taks 33% pour parlao SR1 milyon.

 

Pour bann sole traders ek partnerships nouvo threshold taks pour  sorti SR 250,000 pour vin SR100,000. Taxable income parlao sa SR100,000 ziska SR1 milyon pou 18.75%. Lo taxable income parlao SR1 milyon, taks pou 33%, parey pour konpanyen ek trust. I kler Msye Speaker, ki bokou nou biznes pou benefisye direkteman par sa rediksyon ‘Business Tax’ e Gouvernman i ekspekte vwar rezilta pozitiv dan lekonomi atraver plis loportinite lanplwa, en logmantasyon dan lapey travayer, e en bes dan pri marsandiz ek servis pour konsomater.

 

Apartir Zanvye 2010 en Withholding Tax 15%   pou ganny aplike lo bann lentere e dividend. Sa GST 10% lo lentere pou ganny aboli.

 

GST

Parey nou’n deza anonse Msye Speaker, Sesel i annan plan pour

evantyelman adopte en sistenm VAT (Taks Valer Azoute) e nou pe

aktyelman travay pour ki finalman nou adopte en sistenm ki byen adapte avek model ekonomik ek spesifisite Sesel.

 

Apartir Zanvye 2010 bann biznes ki bezwen pey GST lo bann prodwi ek servis ki zot ofer, pou nepli bezwen pey GST lo bann lartik ki zot enporte pour servir dan zot biznes. Sa i ava ed sa bann biznes fer lekonomi enportan e an menmtan pas serten savings ek konsomater.

Biznes ki pou benefisye imedyatman ek sa pou enkli biznes telekom, lasirans, servis profesyonnel, restoran, lotel e lezot dan sekter touris, quarry, prodiksyon lapentir, prodiksyon delo, eksetera. La ankor, si sa i ganny byen zere, konsomater i devret benefisye. Anplis, nou pou senplifye kalkilasyon GST lo marsandiz enporte. Nou pou aplik en flat rate 15% GST lo valer marsandiz enporte  e nou pou aboli sa sistenm aktyel kot nou markup marsandiz pour pran kont son pri lavant avan nou kalkil GST. Sa markup dan kalkil GST pou ganny aboli. Sa pour annan lefe redwir GST lo laplipar marsandiz ki enportater i peye anba sistenm aktyel, e ankor ennfwa, sa pe ganny fer pour benefis tou konsomater.

 

Msye Speaker, apre konsiltasyon avek sekter Tourizm dan lannen 2008,Gouvernman ti anonse ki ti pou annan en logmantasyon GST lo reveni operater tourizm pour sorti 10% pour vin 12% apartir Novanm 2009.

 

Anvi sitiasyon ekonomik sa lannen, desizyon ti ganny pran pour anvoy sa logmantasyon pour Novanm 2010. Alor mon oule fer en pti rapel ki sa nouvo to GST 12% pou vin anfors apartir le 1er Novanm 2010.

 

Excise Tax e Trades Tax

Msye Speaker, an Zanvye 2010, dan kad reform Taks, Sesel pou komans alinny li avek bann norm Taks enternasyonal e prepar li pour reponn bann demann enternasyonal an sa ki konsern Taks Kostonm. Sa pou ganny fer a traver en revizyon son nivo Taks lo lenportasyon dan pei e osi a traver lentrodiksyon en rezim “Excise Tax”. Pour komanse, sa ‘Excise Tax’ pou kouver 4 marsandiz prensipal:

 

• Karbiran

• Veikil

• Lalkol, e

• Sigaret

 

Lentrodiksyon sa Excise Tax pou fer ki pou annan en taks iniform lo bann lartik, e taks pou ganny aplike lo bann lartik enporte osi byen ki sa ki ganny prodwir lokal. An rezilta, tou taks lo veikil enporte pou desann a en nivo parey bann sekter biznes ki ozordi pe ganny konsesyon pour enporte. Ankor ennfwa sa i ava fer laplenn pli nivo e nou pa pou bezwen kontinyen donn konsesyon pour tel enportasyon.

An tou leka, a traver rediksyon zeneral dan Trades Tax lo veikil

enporte, taks ki dimoun pour peye lo veikil enporte pou desann dan tou kategori.

 

• Lo veikil ziska 1600 cc total Trades tax ek Excise Tax pour vin en total 50% CIF;

 

• Lo veikil ant plis ki 1600 cc me pa plis ki 2000 cc, Trades tax ek

Excise Tax pour vin en total 75% CIF;

 

• Lo veikil ki plis ki 2000 cc, Trades Tax ek Excise Tax pou vin en total 100% CIF. An sa ki konsern sa levy lo veikil ki nou ti entrodwir an zilyet 2008, sa pou reste an fors.

 

Ozordi karbiran ki PUC pe servi pou zenerer elektrisite e karbiran ki aviasyon i servi napa okenn trades tax. Avek nouvo lalwa Excise Tax, ki pe vin anfors apartir Zanvye 2010 pou annan 50 sou lo sak lit par sa tel lakantite karbiran ki mon’n mansyonnen.

 

GOP – Lo Permi Travay

Avek bi armoniz nivo GOP, tou biznes ki bezwen etranze pour zot

biznes, tou permi travay pou aprezan kout 700 roupi par personn par mwan. Gouvernman pou ranforsi kontrol lo prosedir laplikasyon ek laprouvasyon.

 

Personal Income Tax ek Social Security

Msye Speaker, enn bann pli gran sanzman anba sa nouvo reform tax se lentrodiksyon en sistenm Personal Income Tax apartir le premye Zilyet 2010.

 

Sa personal income tax (PIT) pou ranplas kontribisyon Sekirite Sosyal ki ozordi anplwayer e travayer i peye. Ozordi, anplwayer i kontribye 20% e anplwaye i kontribye 2.5% lo saler en anplwaye. A partir le 1er Zilyet, tou le de kontribisyon pou arete, e i pou ganny ranplase par en flat rate 18.75% anba Personal Income Tax.

 

Msye Speaker, pour ki travayer pa perdi anba sa sistenm, anplwayer pou bezwen anba lalwa ogmant lapey travayer par en lekivalan 18.75%, e sak lafen dimwan, dedwir sa 18.75 % e remet li avek Revenue Commission lo non sak anplwaye.

Sa i fer sir ki avek en sistenm Personal Income Tax napa anplwaye ki pou anmenn kot li mwens ki i pe gannyen konmela anba sistenm aktyel. Parkont, an Zanvye 2011, to Personal Income Tax ki anplwayer pour dedwir lo saler, pour sorti 18.75% pour desann e vin 15% ki vedir ki an Zanvye 2011 tou travayer pou benefisye anmenn kot zot 3.5% anplis.

 

An sa ki konsern travayer etranze, lefe ki zot pa benefisye okenn benefis anba sistenm sekirite sosyal e ki zot pey ledikasyon e lasante, zot kontribsyon Personal Income Tax pour inisyalman 10% apartir le premye zilyet 2010. Zot kontribisyon pou ogmante pour vin lo menm nivo ki travayer Seselwa apartir zanvye 2012.

 

Msye Speaker, bann konsesyon ki an plas aktyelman pour kontribisyon Fon Sekirite Sosyal an sa ki konsern travayer domestik e anplwaye day care centres pou reste parey ek nou sistenm anba Personal Income tax, afen ki anplwayer ek anplwaye dan sa 2 sekter pa ganny afekte par sa bann sanzman.

 

Pareyman, anba konsesyon Fon Sekirite Sosyal aktyel, ler en

anplwayer i deside pey en anplwaye en bonis 1 mwan lapey lafenn lannen (ziska en maksimonm SR10,000), sa pa pou tonm anba sa Personal Income tax avek sa rate 18.75%.

 

Apartir Zanvye 2010 bann etablisman touris ek konpanyen

Konstrisyon, pou nepli bezwen pey sekirite sosyal lo benefis ki ganny kalkile lo akomodasyon, manze ek transpor ki zot donn travayer.

 

Rebate pour “Personal Income Tax”

Dan sa sistenm Personal Income Tax pou annan en sistenm rebate pour bann travayer Seselwa ki annan en saler pli ba dan pei. Swivan en threshold ki pou ganny etabli, sa bann travayer i ava ganny ranbourse serten larzan ki’n ganny dedwir lo zot lapey pandan lannen.

 

Social Security Statutory Benefits

Komansman Zanvye 2010 pou annan en logmantasyon dan benefis Sekirite Sosyal, ekskli Benefis pour Fineray.:

 

–      Pansyon Retret pou vin   2,300

 

–      Benefis Envalidite pou vin 2,200

 

 

–      Benefis pour Orfelen pour vin   1,100

 

–      Benefis pou Aksidan dan travay pou vin 1,900

 

–      Benefis pour bann sir vivan pou vin 1,900

 

–      Benefis Maladi pou vin 1,900 e

 

 

–      Benefis pou Maternite pou vin 1,900

 

Msye Speaker ki pou arrive avek Saler Minimonm;

Saler minimonm sa ki noou apel  Minimum Wage pou sorti 15.50 roupi pour vin 16.50 roupi par erdtan pour tou travayer kontra eksepte pour casual workers. Pour casual workers sa pou sorti 18 roupi pou vin 19 roupi par erdtan.

 

Egzanpsyon dan provizyon Employment Law

Msye Speaker nou pe tir exemption dan laplikasyon Minimum Wage pour travayer etranze  ki anplwaye dan lendistri Tourizm e Konstriksyon apartir 1er Zilyet 2010.

 

Kontribisyon dan Fon Pansyon

Msye Speaker, pour ed biznes planifye byen a’n avans, nou kapab anonse ki a partir Zanvye 2011 sistenm kontribisyon dan Fon Pansyon pou sanze. A partir Zanvye 2011 tou anplwaye e anplwayer pour kontribye sakenn lavaler 1.5% saler sa travayer.

 

Sa sistenm kontribisyon pansyon pour anmenn nou sistenm pli anlinny avek pratik enternasyonal e fer sir ki ler en anplwaye in pran son retret i kapab zouir en meyer pansyon.

 

Ki pou arrive avek lezot Pansyon Gouvernman?

Pansyon Gouvernman e osi Public Sector Special Pension pou ogmante apartir zanvye 2010.

 

Kontribisyon pour Transpor

Apartir zanvye 2010, tou etidyan lekol segonder e pos segonder ki pe servi pas bis SPTC ki ganny kouver par fon sekirite sosyal pou bezwen kontribye 125 roupi par an pour sa servis. Sa i reprezant mwens ki 1% ki sa servis i koute. Paran ki pa kapab fer sa kontribisyon i ava ganny means tested pour vwar si zot pou ganny lasistans neseser.

 

Home Savings Scheme

Apartir zanvye 2010 Gouvernman pou entrodwi en Home Savings Scheme pour permet dimoun ki oule benefisye ek progranm lasistans lozman Gouvernman, pour met larzan dekote avek Housing Finance Company byen avan zot ganny en alokasyon lakaz ouswa resevwar en loan.

 

Bann nouvo klian pou bezwen kontribye 10% kou zot lakaz avan ki zot kapab ganny asiste. Dimoun ki pa kapab peye i ava pas par means testing.

 

Licence Fees

Licence fees ki bann lakonpanyen telekominikasyon i peye pou desann sorti 12.5% pour vin 10% apartir zanvye 2010. Nou ekspekte ki bann konsomater i pou vwar serten rediksyon reel lo zot bil par sa rezilta. Prenan kont rol enportan ki bann Taksi i zwe dan sekter transportasyon, Gouvernman in deside pou redwir laysens taksi sort  SR3,000 pou vin selman SR500. Pou annan en logmantasyon dan license fees ki bann labank pou peye. Apartir le premye zanvye bann pti labank pour pey SR250,000 par an, bann labank mwayen pour pey SR500,000 par an e bann gran labank pou pey R1 milyon par an.

 

Sirveyans Lantrepriz Piblik

Dan kad reform ekonomik, Gouvernman pe osi anbark lo en reform antrepriz piblik pour fer sa bann antrepriz vin pli efikas, pli transparan e rann kont pli

Korekteman. Sa i demann en plan travay a fon par nouvo Public Enterprise Monitoring

Division (PEMD) pour fer sir ki nou ranforsi sirveyans ek kontrol bann antrepriz piblik, amelyor performans, redwir depandans lo larzan piblik e minimiz bann risk finansyel pour leta.

 

Bi se pour etabli bann target performans pour sa bann antrepriz afen ki nou kapab evalye zot pli byen. Gouvernman pe antreprann en strategic assessment lo tou bann konpannyen parastatal pou determin zot rol e performans dan nouvo konteks ekonomik.

 

Msye Speaker mon pou aprezan pas lo amelyorasyon dan klima Biznes

Enn bann priyorite Gouvernman se pour fer maksimonm reform posib pour moderniz framework regilatwar pour biznes.

San modernizasyon sa framework nou pa pou reisi kree sa lekonomi modern e prosper ki nou oule e ki nou bezwen. Apre tou, parmi lobzektif prensipal sa bann reform se pour amelyor standar servis e lefikasite dan pei. Nou bezwen alor minimiz prosedir administratif pour fer biznes. Olye fer dimoun dan biznes tourn an ron, al tap tou sort laport pour ganny en servis ou menm en lenformasyonn, nou oule ed zot ganny tou sa ki zot bezwen dan en sel landrwa, swa par en vizit personnel, swa par telefonn, ouswa par Internet. Pour nou annan sa one stop shop ki marse, nou pou ranforsi Seychelles Investment Bureau (SIB) pour li kapab desarz pli byen sa rol pour reponn bezwen biznes pli byen e pli vit. SIB is bezwen vin sa enn menm laport ki tou biznes i tape pour tou zot bezwen olye fer letour Victoria pour rod larepons ek led.

 

Pti biznes an partikilye – zot ki napa bokou resours pour komanse   ava benefisye avek sa servis de baz tel ki rod permi, aprovasyon neseser, rod bann lenformasyon de baz lo lalwa ek regilasyon –  sa ki nou apel red tape. Pour fer sa, Gouvernman pou fast track lenplimantasyon serten regilasyon neseser. Donk, pandan premye lanmwatye 2010 nou pou anmenn devan Lasanble bann mekanizm swivan:

 

  1. En Licensing Act modern ki pou redefini rol ‘Seychelles Licencing Authority’ e entrodwir bann prensip modern ki gouvern fason ki Licence i ganny donnen e administre.

 

  1. Fer lamandman ek Kod   Lenvestisman pour klarifye prosedir aprouvasyon lenvestisman, bann kriter pour desizyon, e bann mekanizm pour fer rapel lo bann desizyon

 

  1. En lalwa pour fer  ‘Seychelles Investment Bureau’ vin en “statutory  body” ki pou kapab aprouv lenvestisman

 

iv.      En nouvo ‘Employment

Act’ e

 

  1. Sanzman, modifikasyon neseser dan Lalwa konpannyen.

 

 

Ki nou bann Sipor pour pti Biznes

Gouvernman i rekonnet ki lanbisyon e kreativite nou bann zenn antreprener i riske ganny fristre si napa bann mekanizm finansyel pour ed zot dekouver e

realiz zot vre potansyel. Pour sa rezon, Gouvernman ti kree ‘Concessionary Credit Agency’ pour siport lagrandisman e devlopman bann zenn antrepriz dan Sesel.

Pandan 3 dernyen lannen, laplipar zenn antreprener in demar zot pti biznes avek led sorti kot Concessionary Credit Agency. Sa lazans in ed plis ki 1,000 pti biznes e kontribye pour fer nou zenn partisip dan nou lekonomi. I kler ki sa lespri antreprener i la me nou bezwen nouri li plis. Anmenmtan ki nou kit laport ouver pour sa fasilite, nou bezwen tir sa birokrasi ki afekte fasilite fer biznes. Me nou oule al pli lwen e ekip sa bann zenn antreprener avek bann tel zouti ki lantrennman, preparasyon dokiman ‘tender’, preparasyon lo kontabilite, e meyer marketing pour zot prodwir ek zot servis. Nou krwar ki lentrodiksyon sa bann progranm, dan lekel nou ti a kontan ki sekter prive i zwe en pli gran rol, i ava ede prepar bann zenn e nouvo biznesmenn pli byen pour kontribye dan lekonomi e kree ankor plis lanplwa dan pei.

 

Lanplwa

Pli boner sa mwan, Gouvernman ti lans son kanpanny “Leve Debrouye”. Set en nouvo lapel pour demann nou dimoun pour pran sa bann loportinite e servi zot responsabilite pour vin pli debrouyer e prodiktif.

 

I annan en demann irzan pour nou fer plis, travay pli dir e ogmant larises pei. Nou kontribisyon ladan set a traver ledikasyon, lantrennman ek sipor pour ogmant kapasite travayer afen ki evantyelman zot a kapab ranplas bann etranze. Nou’n kapab redwir to unemployment dan pei a en nivo tre ba, me nou krwar i annan plis ki nou kapab fer pour entansifye nou zefor pour ki dimoun ki lo welfare i kapab retourn travay a traver kreasyon plis dyob. Parey nou’n deza anonse, Gouvernman in antreprann en reform dan sekter

piblik avek bi ankouraz nou Seselwa pour pran bann dyob dan sekter prive.

 

Ver lafen Avril sa lannen 2500 travayer ti sorti dan lanplwa gouvernman.  Statistik ki nou annan i montre ki la mazorite in entegre dan sekter prive me selman 109 i ankor anrezistre pour rod travay. Me parey zot a konstate dan sa bidze, i annan plizyer zefor ki pe ganny fer, enkli avek sekter prive, pour kontinyelman form sa bann dimoun pour ogmant zot sans ganny travay. Me deza sa i montre ki i annan en bon korperasyon ant progranm gouvernman ek sekter prive, e sa i bon pour lavenir Sesel.

 

Mon pou aprezan pas lo Bidze 2010

–      Lobzektif Prensipal

Lobzektif mazer Bidze 2010 se pour ariv a en sirplis 7% GDP pour amelyor pozisyon fiskal Gouvernman osi byen ki soutenir son progranm rediksyon det.

 

–      Ki Bann gran lalinny?

 

i. Reveni

Pour lannen 2010 nou prevwar en reveni total 3.72 bilyon roupi, ki reprezant 34% GDP. Sa i en bes 299 milyon lo sif k’in revize pour 2009. Sa bes i prensipalman pour de rezon:

(i)                       mwens reveni pour laysens lapes – an 2009 nou ti ganny plis larzan a traver excess catch payments e serten konpansasyon par Linyon Eropeen, e

(ii)                     an 2009 nou ti resevwar osi serten transfer sorti kot Labank Santral akoz depresyasyon roupi.

 

ii. Depans

Depans total ek net lending, me san kont lentere lo det, i ganny

estimen a 2.95 bilyon roupi, ki reprezant 27% GDP. Konponan saler Gouvernman an 2010 i reprezant 6% GDP konpare avek 7% dan Bidze revise pandan lannen 2009.

 

Sa bes i prensipalman akoz Gouvernman in deside transfer son bann servis non esansyel avek sekter prive ouswa nouvo lazans. Akoz sa, depans anba Goods & Services in ogmante, sorti 6.7% GDP an 2009 pour vin 7% GDP dan lannen 2010. En lot sanzman enportan dan Bidze 2010 se lanvlop total pour capital expenditure ki’n ogmante pour sorti 5.7% GDP an lannen 2009 pour vin 6.8% GDP dan Bidze 2010. Sa i akoz Gouvernman in vwar li neseser pour envestir dan serten enfrastriktir pour akseler nou lekonomi.

 

Bidze 2010 pou osi kouver plizyer reform ki pe pase lo nivo Minister ek Departman. Alor nou’n prevwar en sonm pour ed sa bann Minister ek Departman mye administre sa prosesis reform. Ankor ennfwa, de minister pour partaz pli gro parti bidze ki fer en total 5% GDP – e sa se Minister Ledikasyon, ek Minister Lasante e Devlopman Sosyal. Sa i soulinny langazman Gouvernman pour kontinyen met lanfaz lo ledikasyon e lasante nou pep ki lakle devlopman nou pei.

Mon pou aprezan pas lo Progranm Sosyal Gouvernman a traver ‘Centralised Payments’ and subvention pour bann Regulatory Bodies’

 

Msye Speaker, mazorite Bidze 2010 i konsantre lo bann landrwa kot nou oule kree plis revenue generation ek bann depans ki diriz ver bann Minister afen ki zot kapab fonksyonn pli byen. Dan okenn lasosyete ki pe devlope e modernize Gouvernman pa finans zis son bann minister me osi bokou lezot sekter ki annan en lenportans e en rol sosyal e ekonomik. Dan sa loptik. Msye Speaker, sa i leka pour nou pei, eksepte ki dan nou ka nou pti popilasyon ek nou distans avek lezot pei i fer ki depans par tet dabitan i tre o. Nou ava note Msye Speaker ki dan Bidze 2010 nou’n met 339 milyon roupi dan “Centralised Payments” pour kouver Progranm Sosyal Gouvernman.

 

Fodre osi note, Msye Speaker, ki dan sa sonm preske lanmwatye pou al pour de konponan pli enportan dan progranm Gouvernman, sa se Overseas Training pour nou bann etidyan, ki tonm zis parlao 99 milyon, e Social Safety Net ki tonm 65 milyon. Avek kreasyon liniversite Sesel, Gouvernman pou finans letid pour 100 etidyan Seselwa, e sours finansman i atraver Overseas Training Fund.

Lezot depans prensipal anba Centralised Payments i kouver:

 

• Progranm Lantrennman pour retraining travayer, 30 milyon roupi; dan sa sonm i annan 3 milyon roupi pour al pour training pour zofisye dan Revenue Commission anlinny avek reform dan taks; 2 milyon roupi pour al pour training bann manm nouvo lazans Fire Brigade Services, Postal Services, e SBC ki pe prepar li pour al digital

 

• En fon pour Concessionary Credit Agency pour siport pti biznes, sa I 20 milyon roupi, e

 

Tourism Marketing Fund, pour siport marketing Sesel a letranze, a en sonm 28 milyon roupi.

 

Msye Speaker, anba Centralised Payments Gouvernman i osi siport plizyer lorganizasyon tel ki:

National Aids Trust Fund – 1

milyon roupi

 

Children’s Home Foundation

4.4 milyon roupi

 

Children’s Special Fund – 5

milyon roupi

 

National Council for the Disabled

1.1 milyon roupi

 

• CARE – 2 milyon roupi

 

• Kontribisyon pour Legliz St. Michel Achange, Anse Aux Pins – 2 milyon roupi, pour nonm zis serten.

 

Bidze i osi fer provizyon pour asiste serten sekter devlopman tel ki;

• Fon Devlopman Praslin

ek Fon Devlopman La    Digue ki pou resevwar en total 10.6 milyon roupi.

 

Rebate scheme pour fuel,

pour peser i pou kout 14 milyon roupi pour lannen prosenn.

 

Msye Speaker, Sesel in kree a serten nonm Statutory Regulatory Bodies ki ed Gouvernman desarz bann role ek fonksyon enportan dan ladministrasyon pei. Dan bidze 2010 nou’n met 150 milyon roupi pour zot. Serten sa bann lorganizasyon i swivan:

 

National Sports Council – 29 milyon roupi, an prenan kont larzan an plis ki neseser pour ed Sesel prepar pour bann levennman enternasyonal

 

Seychelles Tourism Board ek Seychelles Tourism Academy i partaz sa bidze 32 milyon roupi, pour ki zot kontinyen anmenn lendistri touris pli devan

 

• Servis Fire Brigade – 13 milyon roupi

 

Botanical Gardens Foundation – en pti pe plis ki 9 milyon roupi.

 

 

Msye Speaker, dan nou batay kontinyel kont Drog ek Labi Sibstans, osi byen ki Krim Finansyel tel ki blansisaz larzan parmi dot, nou’n fer en provizyon en sonm 23 milyon roupi pour National Drug Enforcement Agency, e 10 milyon roupi pour Financial Intelligence Unit.

 

Mon pou aprezan koz enpe lo Capital Projects :

Pour capital projects pour lannen 2010 nou’n fer en alokasyon 591 milyon roupi, ouswa 5.34% GDP. Depans total pour capital outlays an 2010, an kontan bann Development Grants ki nou donn bann lorganizasyon parastatal, i ariv 747.5 milyon roupi, ouswa 6.76% GDP, ouswa 20.36% gross expenditure.

 

La, Msye Speaker mon a soulinny serten proze mazer:

 

 

 

  1. 1. LEDIKASYON

 

(a) Rekonstriksyon Lekol Primer Mont Fleri avek Lakres; Travay ti komanse lannen 2008. Sa proze i antyerman peye par Gouvernman Sesel e pou kout 21 milyon roupi.

 

(b) Maritime Training Centre

Sa proze ti demare dan 3enm kar 2008 e i en proze konzwent ant BADEA e Gouvernman Sesel. Sa proze pou kout 15.7 milyon roupi et i pou konplete boner lannen prosen. Kontribisyon gouvernman Sesel dan sa proze i 25%.

 

(c)    Lekol Primer Ile Persevarans:

Konstriksyon sa lekol primer pou deservi nouvo housing estate ki pou komans lannen prosenn e pou ganny finanse par OFID, BADEA e Gouvernman Sesel.

 

 

2. LASANTE

 

(a) Beau Vallon Health Centre;

Msye Speaker, sa proze in rankontre plizyer retar ki an deor nou kontrol. Proze i sipoze konplete lannen prosenn.

 

(b) Les Cannelles – Sant Lasante Mantal; Travay pou komanse boner lannen prosen e i pou kout 24.2 milyon roupi.

 

(c) Lopital Anse Royale;

Sa proze pou kout 43milyon roupi e i tonm antyerman anba

don Gouvernman Sinwan. I sipoze konplete dan dezyenm kar

2010.

 

(d) Ile Perseverans Nouvo Sant Lasante:

Pou annan en nouvo sant lasante lo zil Perseverans ki pou ganny finanse par OFID, BADEA e Gouvernman Sesel. Konstriksyon pou komanse lannen prosenn.

 

(e) Lekipman pou Minister Lasante;

Nouvo lekipman pour Lopital Victoria e National Institute of

Health Studies pou kout 66 milyon roupi. Tou lekipman i ekspekte antre dan pei lannen prosenn.

 

 

3. LANVIRONNMAN, RESOURS NATIREL EK TRANSPOR

 

(a) Proze Landfill Providans ; Tender pour Proze landfill Providans ti ganny lanse tout dernyerman. Sa proze pou kout 36 milyon roupi e pou ganny finanse par Linyon Eropeen e Gouvernman Sesel.

 

(b) Konstriksyon Por Lapes Artizanal; Sa proze ki konsern konstriksyon bann fasilite pour lapes artisanal lo Mahe, e i pe ganny fer lo Providence Industrial

Estate. Pou annan fasilite pour tou staz debarkman ek tretman pwason osi byen ki stokaz laglas ek ladministrasyon. Anba sa proze nou pou osi konstrir en ‘Ice Plant’ Bel Ombre.

 

Proze i sipoze konplete dan 2enm kar 2010 e pou kout 110 milyon roupi. Lalimyer dan bann Distrik ;

Nou pe donn priyorite proze lalimyer semen dan bann distrik, e nou’n met 1.5 milyon roupi pour sa.

 

(c) Amelyorasyon semen Belle Vue, La Digue ;

Nou’n fer provizyon pour 1 milyon roupi pour kontinny sa proze.

 

(d) 2enm faz Jean Larue Road Takamaka; Sa proze pou kontinyen pandan lannen 2010 e nou’n prevwar 1.1 milyon roupi.

 

(e) 2enm faz Cap Bonm Zan, Anse Royale; Sa proze osi pour kontinyen pandan lannen 2010 e nou’n fer provizyon pour 1.5 milyon roupi.

 

 

4. BATIMAN LASANBLE NASYONAL :

 

Sa proze ti demare dan 1er kar 2008 anba progranm don

Gouvernman Sinwanr. Ankor ennfwa, tou peye e enplimante par zot e pou kout anviron 46 milyon roupi. Anba lagreman sa grant, Gouvernman pou kontribye semen, gouvernman pou kontribye elektrisite, gouvernman pou kontribye osi delo e landscaping ki pou kout anviron 6 milyon roupi.

 

 

 

 

5. BATIMAN ZIDISYER :

 

Konstriksyon sa batiman i tonm anba en lagreman ant Gouvernman Sesel ek Gouvernman Sinwanr ki nou fek sinnyen  e i osi tonm dan kad progranm grant pou gouvernman. Nou pankor konn kou sa proze akoz bann travay i ankor pe kontinyen fer me nou’n prozekte en depans a en kou 45 milyon roupi.

 

 

6. DEVLOPMAN KOMINOTER, LAZENES, SPORT EK KILTIR :

 

Nou’n met en alokasyon 20 milyon roupi pour bann proze

kominoter dan distrik.

 

 

 

7. DEVELOPMENT GRANT

 

Bidze 2010 pe fer provizyon pour en sonm 129.5 milyon roupi koman Development GrantS. En sonm 3 milyon roupi pour al pour SPTC e en sonm 126.6 milyon roupi pour al pour PUC.

 

8. CONTINGENCY

 

Bidze 2010 pe fer provizyon pour en sonm 100 milyon roupi koman Contingency. Nou’n deside servi sa Contingency pour

finans selman bann lenvestisman kapital ki PUC i bezwen enplimante an priyorite, an linny avek son plan lenvestisman.

 

9. DET EKSTERYER

Gouvernman i kontinyen an bonnfwa dan son demars pour restriktir son det eksteryer, anlinny avek son kapasite repeyman mwayen term. Parey bann krediter Paris Club in rekonnet, sa ki nou’n bezwen set en bon mannyer cash flow relief imedyatman e dan kour e mwayen erm ki mars anmenmtan ki nou mentenir rediksyon nou det. Sa i bezwen ganny siplemante par sipor balance of payments par nou bann partener enternasyonal.

 

Lobzektif prensipal zestyon mwayen term nou det, se pour met det piblik lo en semen soutenab. Stratezi ki Cabinet ti aprouve pli boner sa mwan i obliz nou pour pran en lapros tre pridan avek polisi moneter e fiskal, e rod en fason pour manage restriktirasyon nou det eksteryer ki ale avek nou kapasite limite pour fer sa bann peyman. Msye Speaker, mon annan gran plezir dan konteks Bidze 2010, prezant avek Lasanble Nasyonal nou stratezi det pour mwayen term e osi nou annual borrowing plan.

 

Msye Speaker mon pou aprezan pas lo konklizyon: Dan sa dernyen 12 mwan, Sesel in travers son transformasyon ekonomik e finansyel pli enportan. Set en prosesis ki’n ganny antreprann avek bokou planifikasyon e konsiderasyon pour stabilite e soutenabilite pei a lonterm.

 

Nou tou nou’n pas dan kou e in ganny afekte par sa bann sanzman ki’n tous nou lavi, lafason ki nou viv, lafason ki nou apros lavi, e la fason ki nou fer biznes.

 

Sa in fer nou fer bokou refleksyon lo ki manyer nou pou al pli devan, ki manyer nou kapab vin pli efikas e in fer nou realize ki finalman nou vreman form parti en vilaz global ki tre konpetitif, e ki lareisit i depan travay dir, e devlop sa lanvi e sa gou pou travay.

 

Sa transformasyon i en prosesis ki long e kot nou’n arive nou pa kapab tourn a’n aryer. Nou’n determinen pou anmenn nou pei ver pli gran prosperite dan sa nouvo staz nou devlopman. Me dan sa semen difisil, nou bezwen protez nou valer moral e tou sa bann prensip ki fer nou lasosyete for e rezilyan. Pandan sa peryod difisil, Msye Speaker, Seselwa in montre son konprenezon ek son pasyans, san bliy son kapasite pour zwenn ansanm e sirmont defi. Osi enportan, in montre son konfyans dan sa bann reform.  Ozordi nou remersye lepep Seselwa pou sa.

 

Pandan sa menm peryod nou’n rekonnet nou bann partener ek zanmi lo nivo enternasyonal, ki’n annan krwayans ek konfyans dan nou progranm reform. Serten in dakor pour efas en gran parti nou det e lezot in soutenir nou pour nou avans pli vit ki nou ti ekspekte ver progre e soutenabilite ekonomik. Nou’n osi donn nou langazman a en serten nonm bann partener milti lateral ki’n koste ek nou pandan sa peryod reform. La mon bezwen salye e remersye Fon Moneter Enternasyonal, Labank Mondyal, Labank Lafrik e Linyon Eropeen an partikilye pour sipor, finansyel e teknik, ki’n ed nou amelyor nou sitiasyon bidzeter, e agrandi nou rezerv deviz etranzer

e reganny kredibilite e rekonesans kominote enternasyonal.

 

Mon pou bezwen fer en mansyon spesyal bann manm Paris Club ki’n redwir par 45% nou stok det anver zot bann pei manm. Sa zes ti en sinny senbolik pour nou progranm reform e i en laprev ki zot annan konfyans dan la fason ki nou pe anmenn Sesel devan. Mon oule remersye nou bann partener bilateral ki’n siport nou pandan sa traverse difisil. An partikilye mon soulinny nou lapresiasyon e rekonesans pour Gouvernman United Arab Emirates, e sirtou Gouvernman Abu Dhabi ki’n azir a traver Abu Dhabi Fund pour asiste nou finansyelman.

 

Nou remersye Gouvernman Lasin e Gouvernman Lenn pou zot kontinyen debout akote nou dan nou devlopman sosyo-ekonomik. Gouvernman La Malezi in osi sinny en lagreman pour efas en parti nou det e nou remersi zot pour zot sipor e kolaborasyon. Negosiasyon pe kontinyen avek lezot krediter, bilateral koman komersyal, pour met nou bann det lo en baz pli soutenab.

 

Mon oule remersye Prezidan Larepiblik ek Vis Prezidan Larepiblik pou tou zot gidans ek sipor, osi byen ki mon bann koleg Minis et zot bann lekip. En remersiman spesyal pour bann staff Minister Finans ek Labank Santral pour fason ki zot in travay pandan sa lannen difisil dan en fason tre profesyonnel e avek bokou motivasyon e devosyon. Mon oule osi remersye tou lezot staff dan bann minister e lazans gouvernman ki’n donn nou bon kolaborasyon pandan sa lannen.

 

Mon oule felisit sekter prive e lasosyete sivil ki’n donn nou zot kolaborasyon e anbark dan sa nouvo lespri ekonomik e sanzman avek en latitid pozitiv. Mon oule osi remersye nou Lasanble Nasyonal pour sipor ki zot in donnen pour nou annan en nouvo kad legal ki pe fer avanse nou progranm ekonomik. Ser frer ek ser Seselwa, apre bann gran sok e sekous nou pe gradyelman stabiliz nou lekonomi. Mon salye Prezidan Michel pou pran bann desizyon kouraze. Nou vizyon pou Sesel pa’n sanze. Nou pa pou konpromet nou prensip legalite dan loportinite e lazistis sosyal. Nou oule ki tou nou sitwayen i servi byen loportinite ki zot annan.

Ozordi, nou’n adopte nouvo polisi ekonomik e finansyel pou kree en lekonomi ki kapab soutenir nou progranm devlopman pour Sesel.

 

Dan sa lekonomi ki nou pe kree, i absoliman neseser ki nou aplik prensip ekitab dan tou progranm sosyal e bann nouvo lalwa taks i baze lo sa prensip. Setadir nou oule kree en sistenm ekonomfik ki pli zis.

 

Dan sa direksyon kot nou lekonomi pe ale, i enportan ki nou pa zis depann lo kwa ki nou lekonomi pou donn nou, me i osi tre enportan ki nou rod tou fason pou fer grandir nou lekonomi. Kot nou pe demann dimoun pour kontribye, par egzanp dan ka bis pour etidyan lekol segonder e pos segonder, se ki nou bezwen devlop en nouvo kiltir responsabilite. Nou bezwen adres soutenabilite ekonomik nou pei e anmenmtan prezerv bann aki sosyal ki nou pep in travay tre dir pou gannyen.

 

En prensip kle, se nou tou nou bezwen travay e nou tou nou bezwen kontribye. Pou nou sitwayen ki pa kapab kontribye, nou annan en sistenm ki la ki pou asiste li. Si ou travay me ou mwayen pa permet ou kontribye anver bann servis, se en sistenm means testing ki pou etablir ki mannyer ou pou ganny lasistans.

 

Me i kler ki si ou travay, ou pa kapab otomatikman depan lo bann progranm sekirite sosyal oubyen lasistans welfare.

Msye Speaker bidze 2010 i baze lo nou progranm mwayenterm lo en peryod 3an. Nou osi annan en plan lo ki mannyer nou pou restriktir nou det lo sa menm peryod 3an. Bann mezir ki mon’n anonse pe met bann baz solid pour ki lekonomi Sesel i komans annan krwasans apartir lannen prosen.

Lekonomi lemonn i ankor dan resesyon. I ankor annan lensertitid devan nou. Nou napa control lo bann fakter eksteryer.

 

Pou nou kontinyen ganny rezilta pli vit, i en kondisyon ki gouvernman limenm i reste tre ferm lo son polisi fiskal. Nou bezwen enplimant nou progranm anlinny avek nou priyorite. Nou bezwen manage nou lekspektasyon e osi anmenn en sanzman dan nou mindset. Sa i demann en zefor kolektif ki si nou fer li ansanm nou pou vwar rezilta pli vit ankor.

 

Msye Speaker, ser frer e ser Seselwa annou «leve debrouye» pour Sesel.

 

Msye Speaker, mon remersi ou e manm nou Lasanble Nasyonal, ensi ki lepep Seselwa pour zot latansyon.

 

In ariv ler pour mwan konfye sa Bill ek Lasanble Nasyonal pour zot laprouvasyon.

Mersi pour ekout mwan.

 

MR SPEAKER

Mersi Minis e anvi ki Zedi le 3 nou annan louvertir nouvo Lasanble Nasyonal nou pou rezwenn pour bann repons Lendi le7, 9 er bomaten.