::
Home » Verbatim » Verbatim -First Term 2011 » Tuesday 1st March 2011

Tuesday 1st March 2011

Download PDF


NATIONAL ASSEMBLY OF SEYCHELLES

 

Tuesday 1st March 2011

The Assembly met at 9 am

National Anthem

Moment of Reflection

Mr Speaker in the Chair

 

 

MR SPEAKER

Bonzour tou bann Manm Lasanble Nasyonal, bonzour tou bann envite ki anler dan Galeri, tou bann dimoun ki pe ekout nou dan Lakour, ozordi nou pe rankontre pou bann repons lo diskour Lanasyon ki ti ganny fer par Prezidan Vandredi le 25 Fevriye e parey tradisyon nou pou komans avek larepons Lider Lopozisyon. Onorab Ramkalawan.

 

HON WAVEL RAMKALAWAN

Mersi Mr Speaker.  Frer ek ser Seselwa, annou ansanm regard ver en nouvo lorizon e dan lamour ek lape annou tras en meyer demen pou sak Seselwa ki viv lo sa later beni ki apel Sesel. Annou ansanm fer en vre pa ver linite nou pep, laliberte nou lespri, ek nou lekor, en bon lavi e koman en gran rasanbleman annou respir en nouvo ler kot tou dimoun san eksepsyon i ava santi ki vreman sa pei i donn li menm loportinite pour li avanse.  Dan sa lannen 2011 annou pran sa kouraz pour nou kas tou sa bann baryer ek lobstak e reklanm Sesel koman nou pei, sa later loportinite ek prosperite.

 

Ozordi mon envit zot pa zis pou regard leta nou pei me mon oule prezant zot mon vizyon lo ki mannyer  nou kapab sanz  sa leta e fer li mont lo en nivo siperyer, sa  bann sanzman mon pa vin prezant  zot li ni dan laspirasyon 2013,  vizyon 2017 e parey nou’n fek  antann dan vizyon 2020. Mon pe propoz zot bann sanzman e kwa ki nou kapab fer koman en pep imedyatman e pandan sa prosen 5 an si zot ganny kouraz pou sanz sa ladministrasyon ki’n opouvwar pandan 34 an e donn sans en nouvo lekip pou diriz sa pei.

 

Ser ek Frer i annan en lot fason fer keksoz.  Fodre pa les personn esey fer zot krwar ki zis zot ki pli patriyotik, zis zot ki annan lide lo kimannyer pou devlop sa pei, zis zot ki kapab anmenn envestiser etranze me sirtou fodre zanmen zot les sa bann menm dimoun esey fer zot krwar ki i ok e i menm zot drwa pou vin rod ankor en manda 5 an pou reste opouvwar apre ki zot in la pour 34 an me ki lezot ki pe demann lepep pou fer en lot swa e met en lot lekip i annan laswaf pouvwar.  Sesel pa bezwen en baton mazik me Sesel i bezwen premyerman linite son pep, eliminasyon lafreyer, lapreferans ek diskriminasyon.   Sesel i bezwen mwens politik zoli parol ek promes e i bezwen plis travay dir. Sesel i bezwen voloriz e respekte sakenn son sitwayen. Sesel i bezwen donn son pep son laliberte e son dignite. Sesel i bezwen met divan anba lezel son profesyonnel, Sesel i bezwen annan konpasyon pour son Manm ki feb, Sesel i bezwen vin en pei kot son zenn i grandi avek lafyerte, travayer i ansarz son lavi, fanmiy i viv dan lanmour e son pep i viv an sekirite, se sa Sesel ki mon anvi vwar e se sa Sesel ki mon krwar nou kapab kree pandan sa prosen 5 an letan nou tou nou ganny lankourazman e nou vwar kote lasyer nou fron pe anmenn nou.  Wi se sa ki mon apel en Sesel ek Seselwa ki’n ranport laviktwar.

 

En premye transformasyon ki bezwen arive se pou fer nou pei vin enn ki fonksyonn 365 zour sak lannen. Sesel pa kapab kontinyen reste en pei kot pandan 4 an Seselwa i ganny fer ser sang, trimouse, fer tout sord sakrifis pou tout sort rezon pandan ki en bann i kontinyen byen pase, me zis detrwa mwan avan eleksyon tou tiyo i ganny reouver, tol, siman, materyo i ganny donnen, larzan pou gratwite i ganny trouve, zot menm vwar nesesite pou partaz revey pou fer sir ki Seselwa i aler.  En legzanp evidan se drwa travayer IOT pou ganny zot peyman gratwite parey lezot travayer dan Sesel ki pou ganny rekonnet, la en mwan avan eleksyon. Me pourtan se sa menm gouvernman ki’n fer lalwa ki permet kondisyon enferyer pou travayer IOT e ki’n obzekte ki travayer IOT i ganny son konpansasyon dan lepase, pa oubliye ki travayer IOT ti bezwen desann lo semen pour zot drwa e mwan mon ti ganny akize.  Prensip SNP in toultan ki travayer Seselwa dan sekter offshore parey IOT i bezwen ganny menm drwa e proteksyon parey lezot travayer enkli kondisyon lapey.  Nou pa bezwen esper en eleksyon pou koriz en lenzistis. Mon ti a kontan osi si tou bann travayer ki’n travay IOT depi okomansman e ki’n arete i ganny zot gratwite. Letan ou koriz en lenzistis ou koriz li a’n antye sankwa i reste en lenzistis.

 

Koman en pep nou bezwen annan bann prensip kler, tou travayer i bezwen asir son benefis e kimannyer i pou avanse e fer progre dan travay.  En zenn i bezwen kapab planifye son lavenir san ki son progre i depann lo son afilyasyon  avek nenport parti politik oubyen lorganizasyon. Tou dimoun dan nou pei ki pli feb i bezwen ganny lasistans neseser oplivit posib e dan en fason ki pa fer li perdi son lafyerte e son dignite, tou dimoun ki annan responsabilite i bezwen kapab fer son devwar san regarde lekel sa dimoun ki i pe servi.  An dot mo tou dimoun i bezwen konnen a tou moman kote i debout e annan konfyans dan limenm.  Imedyatman ki nou form en nouvo gouvernman mon pou anons bann mezir pou fer sir ki napa plas pou diskriminasyon politik dan okenn travay oubyen servis gouvernman.  Bann travayer ki swiv Parti Lepep i annan garanti ki zot pa bezwen per diskriminasyon anba en gouvernman SNP, zot job i garanti, zot travay pou ganny rekonnet, zot drwa pou ganny respekte. Mon pou fer sa akoz viv e travay san diskriminasyon i ou drwa, e pei i bezwen tou son dimoun. Parey zot vwar mon vizyon pour sa pei i baze premyerman lo devlopman e respe pour son pep. Mon krwar dan abilite tou dimoun pou vin meyer dan sa ki i fer avek lankourazman neseser. Soley i lev pour nou tou e nou tou nou zanfan Bondye. Sakenn antre nou i devret kapab devlop son potansyel pour li vin en lafyerte pou son Kreater e kapab kontan son prosen avek menm lanmour ki i annan pour son lekor.

 

Dan sa Sesel ki mon pe envit zot pou partaz avek mwan, mon vwar en leta kot Gouvernman i envestir afon dan ledikasyon tou zanfan Seselwa, savedir kot tou lekol i annan tou sa ki zot bezwen pou donn meyer ledikasyon nou zanfan.  Sa i enkli ansenyan, liv gidans disiplin ek partisipasyon aktiv paran ek ladministrasyon lekol.  Zanfan i devret santi zot konfortab dan laprantisaz, ansenyan i devret resevwar bon tretman ek lankourazman e sak paran i devret santi ki sa zanfan ki in met lo later e ki in anvoy lekol i son konsern e son lanmour.  Sa zenn i devret konnen ki napa nanryen ki pou bar li letan i aplik son lekor byen, si i annan talan pou vin en bon mason, sarpantye, enzenyer avoka oubyen dokter i devret konnen ki napa bar ki pou ganny mete dan son semen zis pou fer li pa reisir.  La mon fer kler avek tou bann zenn ki sa sistenm security clearance ki egziste ozordi dan nou pei pou ganny eliminen premye zour en ladministrasyon SNP.  Ou pou annan drwa ou lopinyon e eksprim li menm si ou lopinyon i diferan avek sa ki pou gouvernman.

 

Lazenes an dot mo mon pe dir avek zot ki zot demen pou depann lo zot prop zefor e leta pou la pou donn zot tou sipor e lankourazman.  Sa i ava permet ou ganny en bon sertifika avek bon kalifikasyon, en lanplwa apropriye e permet ou pran kontrol ou lavi, etablir ou fanmiy e ganny ou prop fwaye e viv koman en sitwayen responsab. Mon pe dir ou ki mon pa anvi vwar politik pe fatig ou me ki politik i ava plito vin senpleman en konponan dan en demokrasi for atraver ki tou drwa i ganny respekte. Dan mon plan se ou ki pou met ou desten.

 

Avek en nouvo gouvernman nou pou met anplas en progranm ki pou permet tou zenn Seselwa pou ganny training pou kapab ganny anploye dan bann metye ki egziste. Nou pou met anplas en progranm ki pou plas zenn Seselwa ki fini lekol dan en landrwa travay apropriye avek zot kalifikasyon pour zot ganny leksperyans e prouv zot lekor. Nou bezwen fer ki zenn ki kit lekol pa zis asize me ki zot rantre dan en travay e fer en kontribisyon pou fer nou lekonomi avanse.

 

Travayer Seselwa mon’n deza anonse depi lannen pase ki mon krwar ki zot merit ganny plis larzan dan zot pos. Mon kontan vwar ki deza serten keksoz ki mon ti prezante dan mon plan in ganny aksepte e adopte par gouvernman aktyel la ki eleksyon pe aprose tel ki mon propozisyon pou tir taks lo premye R10,000 gratwite menm si zot pa’n al ase lwen pou fer sa aplikab pour tou travayer Seselwa. Ou’n ganny dir ou pa kapab ganny en logmantasyon lapey. Mwan mon pe dir ou ki ou kapab ganny plis larzan dan ou bidze lafen dimwan. Premye mezir se pou fer en revizyon sistenm personnel, income tax. Mon’n deza dir tir tax lo lapey anba R5,000, tir tax lo premye 20 erdtan overtime, tou travayer les zot fer tax returns lo  depans ki zot fer e zot ava ganny en refund, tel ki depans lo lasante ek ledikasyon, etablir en sistenm taks  ant zero a 20%.  Sa sistenm pou fer ki deswit tou travayer pou annan en minimum R500 anplis dan son lanmen lafen dimwan, tou travayer, ki swa ou dan sekter prive, oubyen ou travay dan gouvernman ou benefisye.  I pa zanmen nou lentansyon met fardo lo sekter prive ki zot pa kapab tenir me i bezwen annan en mekanizm pou reviz lapey travayer avek logmantasyon dan pri lavi. Ler pri i monte lapey travayer pa devret ganny kit deryer.  Si nou oule en sosyete high-tech demen, fodre nou annan travayer ki ganny lapey konvenab, en pli bon lapey i permet sa travayer aste plis e biznes i profite, biznes pou kapab ogmant saler son travayer e anploy plis dimoun ler i fer pli byen.  Travayer Seselwa pa bezwen krwar ler ou ganny dir i pa posib.  Get sistenm pansyon, ler SNP ti propoze ti ganny dir i pa posib, eski ozordi pa nou vwar i posib e soutenab.

 

Letan mon regard travayer mon pa pou fer parey i arive ozordi, kot zis en kategori travayer ki dan gouvernman ki benefisye. Mon pou regard osi sa travayer dan sekter prive ki zot osi zot annan en fanmiy ek depans, zot osi zot fer fas avek lavi dir e zot bezwen soulazman.  Alors travayer Seselwa mon plan ek mon vizyon se pour zot tou benefisye imedyatman dan lannen 2011 e non pa an 2020.  Avek sa nouvo plan regard taks ek lapey zot in sirman vwar ki mon pe tous sitiasyon sak fanmiy dan nou pei. Mon anvi vwar tou fanmiy pe debrouy pli byen. Letan zot tou zot ava pe travay e  pe anmenn plis larzan dan lakour, mon vizyon se pou vwar zot vin pli responsab e amelyor zot sitiasyon. Sa larzan anplis i ava permet zot pli byen okip zot lakour, fer reparasyon kot i neseser, lev nivo zot fanmiy e pli byen okip zot zanfan. Sak fanmiy Seselwa i bezwen ganny ranforsi.  Se selman avek bann fanmiy solid ki nou pou kapab konbat kont bokou sa bann fleo sosyal ki pe afekte nou ozordi. Mon determinen pou vwar leta nou fanmiy amelyore e alor leta nou pei sanze e amelyore.

 

Sa size pri lavi parey zot konnen in pre avek nou leker depi kontan.  Se anba mon direksyon ki SNP ti fer lamars kont GST lo komodite esansyel, nou ankor debout lo menm platform.  Alors mon ekspekte ki avek plis komers atraver plis larzan ki dimoun i anmenn dan lakour i ava annan pli bon konpetisyon e son lefe i ava en rediksyon dan pri komodite. Mon anvi osi dir zot ki malgre liberalizasyon i bezwen annan en sistenm etablir kot marsan pa kapab vann komodite pri ki i anvi e fer nenport profi.  En fason pou anpes sa se pour fer sir ki konsomater i ganny edike e konn tou pri e alors ganny ankouraze pou al kot i pli bon marse e kit sa marsan ki oule vin ris en sel zour ater.  La mon anvi anonse ki nou pou ankouraz formasyon plis bann NGO pou montre lentere dan pri lavi e lavi tou lezour.  Gouvernman pou pare donn sibvansyon bann tel lorganizasyon pou fer en bon travay.

 

Lo en lot nivo nou bezwen pran sa size sekirite alimanter seryezman.  Koman en parti nou ti toultan ensiste ki fodre nou fermye i ganny en lasistans ki a permet zot koup kou prodiksyon e alor kapab kontinyen avek zot lantrepriz e fer desann pri lavi. Ozordi mon repet ankor ki sa i reste nou pozisyon.  Sesel i bezwen prodwir tou poul, dizef ek pork ki i bezwen pou konsomasyon son popilasyon ek bann lotel. Lo lot kote nou devret osi kapab prodwir en gran poursantaz fri ki nou popilasyon ek lendistri touris i bezwen, tou sala i kapab arive avek en bon partenarya ant gouvernman ek bann sekter prodiktif.

 

Dan  mon plan pou en gouvernman demen mon’n met lobzektif ki nou prodwir 3 fwa plis bann keksoz ki nou lendistri touris i bezwen, nou pe mank en loportinite enorm ozordi pou ogmant nou reveni e kree larises pour Sesel par les lendistri touris enport tou sa ki zot servi. Mon plan se pou ranplas omwen en kar lenportasyon par prodiksyon legim, fri ek lavyann, osi byen ki nouvo prodwir lanmer ki lendistri touris i bezwen. Nou pou bezwen en nouvo plan pou lagrikiltir, pou lapes e pou transformasyon prodwir lanmer pour nou fer sa. Avan ki ou dir i pa posib, demande akoz lezot landrwa i kapab prodwir keksoz ki nou enporte e akoz nou nou pa kapab prodwir nou menm.

 

Frer ek ser Seselwa apre tou sa bann lannen, nou’n ganny tanker, sa i byen si i pe anmenn deviz pour nou pei e pe donn plis posibilite lanplwa ek devlopman nou bann zenn me selman mon pankor kapab konpran akoz ki Moris i annan son prop bato ton me nou ki ganny konsidere koman kapital ton dan losean endyen nou ankor pe zis ranmas larzan lo licence ek transbordman e nou bezwen pey enn pti bwat ton sitan ser.  I pankor tro tar pou lans nou dan sa domenn e en nouvo gouvernman pou asire ki en tel demars i abouti atraver en kolaborasyon avek sekter prive.

 

Nou pou komans batir nou prop laflot bato lapes ton avek lenvestisman etranze e partisipasyon lokal. Permet dimoun aste shares dan Savings Bank i minim konpare avek loportinite lenvestisman ki nou kapab ouver dan lezot domenn. Annou ouver plis loportinite pou travayer Seselwa ki deza pe montre zot konpetans lo bato franse ek espanyol. Sekirite alimanter pou osi vedir pli gran lankourazman pour nou bann peser afen ki zot ava kapab satisfer bezwen nou popilasyon me osi rantre dan biznes leksportasyon.

 

Lapes ek lagrikiltir pou vin 2 domenn lo ki nou pou met bokou lanfaz.  Later lagrikiltir pou ganny proteze e labank devlopman ansanm avek lezot lenstitisyon i ava asiste bann ki enterese pou nobou lans zot dan bann pli gran lantrepriz. Tou sala i ava pou byennet pou pep. Mon repet ankor, nou kapab fer pri lavi desann dan Sesel e mon pou fer sir ki sa i arive.  Seselwa i devret viv byen e tou fanmiy i devret kapab nouri zot lekor byen.

 

Frer ek Ser Seselwa lo plizyer repriz mon’n fer li mon devwar pou koz lo leta nou sosyete avek tou bann diferan fleo, parey mon’n deza fer li ozordi mon repet ankor ki nou pa kapab annan en lezenes ki ganny detri avek lapoud, fodre ki nou elimin eroin e tou drog danzere dan nou pei ennfwa pour tou.  Travay ki NDEA pe fer ozordi, malgre serten reisit i pa lo nivo ki mon ti a ekspekte.  I annan tro souvan en eleman cowboy e mank respe pour sitwayen ki napa nanryen pou fer avek drog e alors en mank korperasyon avek piblik ki fer ki drog i kontinyen rantre dan nou pei pou anpwazonn nou lazenes e fer bann fanmiy viv dan soufrans e dan lafreyer. Anplis ki sa i kontinyen annan tro bokou lenterferans politisyen letan serten dimoun i ganny arete parey nou’n vwar tou resaman.  En ladministrasyon SNP pou pran sa lalit oserye.  Batay kont drog danzere i bezwen servi plis lentelizans e mwens metod cowboy, setadir fer lakours dan lakaz avek fizi e tir bann madanm dan lasanm benn fodre i arete.

 

Ler NDEA i al dan en kominote i bezwen konnen egzakteman kwa ki i pe al fer, lekel ki i pe al targete. Okenn kominote dan Sesel pa kapab ganny pran otaz e viv anba curfew zis akoz NDEA. Premyerman nou pou reorganiz NDEA pou fer li vin en lorganizasyon profesyonnel e konpetan, politisyen ki swa, State House ou ayer pou aret enterfer dan travay sa lorganizasyon parey dan travay lapolis ek Lakour.  E kot i annan lenformasyon korek ek laprev nou pa pou triye. Dan sa konba pa devret annan triyaz. E mon pe dir pour napa okenn triyaz.  Si ou en trafikan lapoud, tanpi konnen ki ou pozisyon, oubyen ou kouler politik, lebra lalwa pou ariv kot ou.  Nou priyorite i devret reste proteksyon nou popilasyon, spesyalman nou zenn e met lord avek sa bann ki non selman pe fer larises malapropo e sal me ki anmenmtan pe detri nou lafors travay e lavenir nou pei.

 

Frer ek ser Seselwa parey zot in remarke mon enterese avek solisyon pour nou kree en meyer pei, mon plan se pou fer lafors lapolis vin en lafors dan kominote e pour kominote non pa zis tay avek dimoun obor semen me pou konbat tou lofans kriminel e asiste dimoun kot zot bezwen.  Fodre ki en madanm ki sorti travay aswar i kapab mont kot li an sekirite, fodre pa ki dimoun i ariv se zot apre travay e vwar zot lakaz in ganny kase, lapolis pou bezwen pas dan en reform e tou polisye i bezwen annan en bon latitid pou ed kominote olye krwar ki zot en bann bay ki kapab fer sa ki zot anvi.

 

En ladministrasyon SNP pa pou zis donn panadol pou soulaz soufrans me nou pou al rod lakoz problenm e atak li dan son fondasyon menm. Avek en tel lapros mon espere ki nou pou kapab retir nou bann zenn fiy ki dan prostitisyon lo semen, konbat kont vol, rezourd sitiasyon presyon ek maladi mantal e ankouraz nou popilasyon pou adapte en stil lavi pli responsab pou konbat SIDA ek epatit ki pe menas nou ozordi. Tou resers i montre ki se amelyor lavi nou pep ki permet konbat fleo sosyal.

 

Dan nou progranm, nou anvizaz en servis lasante ki donn en servis pli o nivo posib kot pasyan i konn zot maladi e resevwar tretman apropriye imedyatman san bezwen esper 3 mwan pou vwar en spesyalis. Kot nou bann profesyonnel i ganny tou lankourazman e plis posibilite pou aprofondi zot konesans. Mon vwar en pli gran kolaborasyon ant nou sistenm lasante ek bann lopital spesyalize a letranze. Napa plas pou politik dan lasante me zis bon swen, konpetans ek konpasyon.

 

Sa i anmenn mwan lo en lot gro problenm ki pe ronz nou sosyete, koripsyon. Mon prensip i senp. Elimin koripsyon ennfwa pou tou.  Malerezman pou rezon ki zis sa gouvernman aktyel i konnen malgre rapor Oditer Zeneral ek lenvestigasyon Komite
Finans Lasanble Nasyonal, zot swadizan lager kont koripsyon pa’n abouti dan nanryen.  Fodre ki tou Seselwa i konpran byen, ki koripsyon i tir manze dan labous Seselwa.  Letan plizyer milyon i disparet dan bann proze leta, letan zofisye gouvernan i pran gous, letan larzan lamann serten lorganizasyon i al dan pos serten endividi e pa rantre dan kof leta, letan zofisye gouvernman i travay dan zot lentere personnel, e non pa dan lentere lepep  Seselwa, sa i apel koripsyon.  Son eliminasyon pou komans par annan bann vre gardyen. Nou pou ranforsi sistenm lodit dan tou departman pou fer sir ki tou i mars byen.  Biro Loditer Zeneral osi pou ganny ranforsi e ganny donnen plis pouvwar.  Lasanble Nasyonal pou bezwen transformen e konn son rol.

Letan nou dan gouvernman nou pou fer lopozisyon Chairman sa komite Finans e tou mwayen i ava ganny met a dispozisyon sa komisyon pou fer lenvestigasyon.   Letan zot pou dekouver en keksoz, case i ava ganny anmennen ankour e gouvernman li osi i ava pran aksyon disipliner serye kont bann ki responsab, ki i Prezidan, Vis Prezidan, en Minis, en manager oubyen en clerk. Byen leta i pou lepep Seselwa, gouvernman i senpleman gardyen sa bann byen e i ekspekte fer sir i gard li byen. Mon mesaz lo sa size i senp, en travayer gouvernman i devret travay onnet e ganny rekonpans apropriye.

 

Frer ek ser Sesel in ganny formen par bann imigran, napa personn ki ti natif Sesel avan 1770 me anmenmtan nou’n rekonnet ki ozordi nou annan en idantite e ki nou gran paran lesklav oubyen kolon in donn nou en patrimwann. Pou mentenir sa balans e gard sa larmoni byen frazil nou bezwen tre sansib. Malerezman dan le pase in annan bann mannev tro fasil tel ki vann nou nasyonalite oubyen fer li kado pou serten faver ki in anmenn serten destabilite.  SNP ek mwan menm nou vwar li koman nou responsabilite pou mentenir sa balans. Nou senpleman dir ki nou nasyonalite pa kapab ganny vann oubyen ganny donnen avek nenport ki e nou mentenir ki avan en etranze i ganny drwa travay dan nou pei, fodre ki napa Seselwa ki kapab fer sa travay.  Frer ek Ser sa i menm sitiasyon ki Seselwa ki pe travay dan pei deor i fer fas avek. Nou bezwen protez nou pep ek nou pei. Sa ankor ennfwa  i reste koman enn nou prensip fondamantal ki nou pou met anpratik letan nou diriz sa pei.  Eski sa i fer nou vin bann monst e bann zenofob ki anvi manze e touy tou etranze?

 

Dan sa menm konteks i enportan pou dir ki SNP in toultan debout anfaver lenvestiser etranze ki serye e prop, se pour sa rezon ki nou ti anmenn lalwa EDA ankour e lager ziska ki in ganny retire lo nou bann liv lalwa. Nou pou ankouraz tou lenvestiser etranze me zot bezwen prop, serye e obzerv tou lalwa parey Seselwa e montre respe pour nou pep ek nou pei.  I osi senp ki sa. Nou pou fer sir ki laplenn  fer biznes e envestir i parey pou tou dimoun. Sepandan akoz nou pti pti serten domenn tel ki pti lotel, car hire, taxi e bokou lezot dan sa kategori i devret rezerve antyerman pou Seselwa.  Eski sa i fer nou kont etranze e fer nou bann dimoun zenofobik?

 

An sa ki konsern vann teritwar Sesel avek etranze ankor ennfwa fodre nou ganny li byen kler e fodre pa ki serten politisyen i esey fer nou krwar lizour pou aswar ler zot pe sey kasyet zot fot. Se gouvernman ki responsab pou donn permisyon pou en etranze aste en morso later Sesel. Sa i leka, ki swa sa propriyete i prive oubyen pour leta.  Zot pa kapab aprezan vin lav zot lanmen e donn lenpresyon ki zot pa responsab e se bann dimoun prive ki’n vann later. Se gouvernman ki responsab akoz zot ki deside. Sa ki zot vwar ozordi set en sitiasyon kot in annan Seselwa ki’n vann zot propriyete avek etranze me dan laplipar ka se gouvernman ki’n vann gran, gran morso nou teritwar ek later leta avek etranze e dan plizyer ka pou preski nanryen ditou.  Serten etranze ki deza annan en morso later pe rod plis ankor.  I annan enn ki deza annan 27 diferan propriyete e la i pe negosye pour li aste en lot 26 arpan.  Dir mwan frer, ek ser Seselwa eski sa i normal?  Eski nou pou kontinyen ferm nou lizye e bous nou zorey e fer konmsi tou keksoz i oke? Eski nou pou kontinyen aksepte ki zour an zour nou pei pe nepli pour nou e ki ler  nou dir ki in ler pou arete serten i vwar sa koman zenofobi e politik bon marse. Eski sa bann dimoun ki pe akiz nou i realize ki dan pei zot bann dalon en Seselwa pa pour zanmen kapab aste en morso later e ki menm pou rantre laba  nou bezwen pey en viza ki kapab ganny rezete.

 

Seselwa, SNP ek mwan apiye par zot nou dir ki sa pa kapab kontinyen, nou bezwen met en stop avek sa kalite tranzaksyon e gouvernman pa kapab kontinyen fer kado later pour 1 roupi. Bann zenerasyon Seselwa i bezwen asire ki zot osi zot pou ganny en later pou konstrir en lakaz e etablir zot. Si tou bann pli zoli morso later avek en gran siperfisi, e nou bann lakot i al pour etranze, kwa ki pou reste pou Seselwa? Kwa ki pou reste pour nou zanfan ek nou bann pti zanfan demen?

 

En ladministrasyon SNP pa pour vann later leta oubyen zil avek etranze, me nou ava plito konsider aprouv en sistenm bay pour en peryod 25 an renouvlab e zanmen pou 99 an.  Sa i ava garanti ki later Sesel i reste pou Seselwa.  Frer ek ser afen ki nou grandi koman en pep, devlop nou lekonomi e vin en nasyon ki nou lafyerte pa baze lo zoli parol i tre enportan pour nou ranforsi nou demokrasi e fer nou pei vin transparan e ouver.  En nouvo ladministrasyon SNP pou ranforsi tou bann lenstitisyon demokratik ki ava asire ki a tou moman nou pep i ava okouran lo kwa ki pe pase dan nou pei.

 

Premyerman kot i konsern laliberte lekspresyon, mon ladministrasyon pou anmenn en nouvo lalwa ki diriz lord piblik ek aktivite ki lepep i ganny drwa fer.  Sa lalwa pou anlinny avek Konstitisyon e pou respekte drwa sitwayen pou rasanble dan lape e fer tande zot demann.  Dezyenmman SBC pou pran en nouvo vokasyon, i pou finalman vin endepandan e enparsyel. Se pa Prezidan ki pou akter prensipal dan tou son progranm.  Zournalis pou lib pou fer raportaz menm si zot size i sansib e kapab tap gouvernman. Se gouvernman ki pou bezwen vin serye.

 

Si gouvernman pe fer son travay san magouy, san preferans, san diskriminasyon i pou napa nanryen pour li per, i pou napa nanryen pou li per okenn progranm oubyen zournalis endepandan, i pa pour bezwen per kan lenz sal i lav an piblik akoz gouvernman i bezwen fer sir ki napa okenn lenz sal.  Me si zournalis i dekouver keksoz mal ki demann demisyon en Minis, nou ava fer li.  Sa Minis pa pour ganny zis transfer dan en lot pozisyon parey i arive ozordi. Mon ekspekte vwar en SBC ki pou osi vin en sekirite e en gardyen nou demokrasi. Mon ekspekte ki i rod plizyer lopinyon diferan lo en size lentere nasyonal i form parti fondamantal sa rol. Bann progranm tel ki en moman avek Prezidan pou arete imedyatman.  Si Prezidan i donn en konferans de pres tou zournalis i a ganny envite, enkli SBC e zot a ganny loportinite poz li tou kestyon ki zot anvi.

 

En nouvo ladministrasyon pou liberaliz bann airwaves, sa vedir nou pou permet letablisman stasyon radio ek televizyon prive, an swivan demann Konstitisyon sa vedir san ki zot promot divizyon ek laenn. Sa ankor ennfwa i ava permet nou pep ganny en pli gran varyete lenformasyon ek divertisman. Laliberte lekspresyon pou ganny prezerve dan tou son laspe frer e ser Seselwa.

 

Kot i konsern serten lezot lenstitisyon tel ki komisyon drwa imen, komisyon etik, komisyon medya, ankor ennfwa nou pou rod ranforsi zot afen ki zot vin vreman efektiv e desarz zot responsabilite dan en fason ki ede anmenn en pli gran koerans sosyal e protez drwa tou sitwayen.

 

Lasanble Nasyonal osi pou bezwen regard ankor son rol e vin en vre lakaz reprezantan lepep Seselwa.  Dan bokou domenn tel ki regilasyon lo konportman Manm, e privilez bann dirizan pou bezwen ganny revizite.  Letan nou dan gouvernman nou pou donn Lider Lopozisyon son vre rol dan en demokrasi, e nou pou permet li fer son travay efektivman dan Lasanble Nasyonal e lo nivo Nasyonal. Pou fer sir ki nou demokrasi i pran rasin dan nou bann kominote, mon bann ladministrasyon pou prezant lalwa apropriye pour ki bann konsey distrik i ava ganny elekte e se MNA elekte ki ava azir koman Chairman sa bann konsey, DA i ava sa travayer gouvernman ki azir koman liyezon ant gouvernman ek konsey dan desarz bann desizyon, i pou pran son rol en vre ladministrater e serviter piblik e i pa pour ganny drwa fer kanpanny avek okenn politisyen parey i arive ozordi.

 

Mon anvizaz osi en eleksyon pou Mer Victoria, sa lofis i ava ede remet lavi dan nou kapital e fer li vin en landrwa atiran, prop e vibran.  Lavil Victoria i bezwen vin kapital en pei ki annan en lendistri touris e en popilasyon ki annan en kiltir. Mon oule vwar plis lanmizik, lar teat, manifestasyon kiltirel dan Victoria ki a osi al dan bann lezot distrik.

 

Ser ek frer Seselwa nou demokrasi i devret fer li pli fasil pour nou pep elekte e sanz son dirizan dan lape atraver bwat vote. Mon pa krwar dan bann long manda e se pour sa rezon ki nou pou rod tou sipor pou redwir maksimonm manda ki en Prezidan i kapab servi pou anpese ki bann sitiasyon parey Lezip, Lalibi, ensidswit i vin isi.  SNP pou demande ki en Prezidan pa ganny drwa servi plis ki 2 manda koman Prezidan. Personn dan nou popilasyon pa fodre viv dan lafreyer politisyen.  Ziska kan, pep Seselwa, ziska kan eski nou pou permet politisyen reprimann nou dan nou prop lakaz si nou les en lot politisyen rantre, ziska kan eski politisyen pou entimid nou zabitan e menas zot. Ankor  ennfwa mon dir fini avek tou sala, donn nou pep laliberte ek respe e met politisyen dan zot plas koman bann serviter e travayer sa pep e non pa koman bann gran senyer ki serten i krwar zot ete.

 

Frer ek ser Seselwa mon’n tras en semen ki kapab fer nou ini koman en pep, koman en sel pep e en sel nasyon. Mon krwar dan konesans ek abilite nou bann profesyonnel Seselwa ki pe montre zot devosyon dan pran swen avek nou malad, sekour bann ki rankontre maler, ansenny nou zanfan, administre nou sosyete e defann bann ki pli feb. Mon annan konfyans dan nou bann zonm ek fanm dan liniform ki vwar servis anver leta koman zot devwar. Mon salye tou travayer Seselwa ki fer zot travay avek devosyon ek lanmour. Mon rekonnet travay ek devosyon tou regroupman relizye pou lev nivo moralite dan nou sosyete. Mon respekte nou bann paran ki’n ede fer nou sa ki nou ete ozordi atraver zot kontribisyon. Mon anann lespwar dan nou lazenes ek bann zenerasyon ki pou monte a lavenir e mon kontinyen siport bann diferan parti nou kominote tel ki kominote La Misere ki pe debat pour zot kapab ganny zot rezon.

 

Avek sa fondasyon ki nou anvi kree, napa fason ki Sesel pa pour vin sa legzanp dan losean endyen.  Napa fason ki Sesel pa pour briye lo nivo enternasyonal. Annou ansanm sanz leta nou Nasyon e fer li vin enn kot nou viv vreman dan lanmour, dan lape, dan linite anba proteksyon ek direksyon nou Kreater. Se dan sa lespri ki SNP pou antreprann sa kanpanny eleksyon ki devan nou.

 

Mon envit tou bann ki pou partisip dan sa eleksyon pou rezet lensilt, kalonmni, menas ek vyolans. Mon’n donn lepep Seselwa mon langazman, mon dedye mon lafors e mon lasante ki solid, ki Bondye i donn mwan ek mon kouraz pour sa pep Seselwa e pour Sesel. Senyer beni nou pei, beni nou pep, vers ou benediksyon lo tou Seselwa, retir tou move lentansyon e tou move lespri ki anpes nou viv dan linite e mars avek ou.

 

Mon bann frer ek ser Seselwa pou Sesel e pou tou Seselwa nou dir nou pa pour zanmen les tonbe. Mersi bokou.

 

(Applause)

 

MR SPEAKER

Avan mon donn laparol Onorab Potter mon oule remind bann dimoun dan Gallery zot pa annan drwa aplodi isi la anndan. Okenn ki fer li mon pou met deor.  Onorab Potter.

(Interruption)

 

Onorab oule vin asiz la pour rule. I am now calling you to order Onorab Ferrari, right?

 

 

HON MARIE-LOUISE POTTER

Mersi Msye Speaker. Avan mon komanse permet mwan eksprim nou kondoleans a fanmiy sa 3 zenn garson swivan sa aksidan trazik yer bomaten ki’n arive Anse Aux Pins. Lanmor e aksidan zenn sa laz i touzour en gran pert e en soufrans terib pour zot fanmiy, pour zot zanmi, kominote e ki nou tou nou osi partaze. Nou swet zot kouraz dan sa moman difisil e nou lapriyer i avek zot.

 

Mr Speaker, Koleg Manm Lasanble, pep Seselwa.  Leta nou nasyon i zis 3 mo, 3 mo senp ki dir tou lo sa ki nou nasyon e nou pei i vreman ete ozordi. 3 mo laverite lo en realite ki pe get nou fran dan nou lizye ki personn pa kapab kasyet, malgre tou sa ki zot esey envante e promet.  Sa dikton ki dir ki laverite pa kapab kasyet, zanmen in deza vin pli vre ki ozordi.  Me leta nou nasyon ki tenm sa deba ki Prezidan ti lanse Vandredi pase in swiv bomaten plito par en diskour e plan en gouvernman fantonm ki pe ravaz lespri Lider Lopozisyon ki deza fatige sirtou la ki dat eleksyon in fini anonse e ni menm en kandida Vis Prezidan zot napa e tou SNP pe dir ki i pe al anmas en lot defet dan sa eleksyon.

 

Vandredi pase mon tande zot ti pou tonm senkok isi anndan si Prezidan ti’n dizourd Lasanble Nasyonal e fer sa 2 eleksyon  ansanm akoz zot pankor pare e tou sa ki zot demande pou vin zot kandida in fini les tonbe.  La bomaten menm plizyer teks pe rantre e pe demande si sa diskour i vreman leta nou nasyon oubyen leta mwayenn oriyan. Les mwan fer en keksoz byen kler pou lopozisyon, Sesel pa mwayenn oriyan e Seselwa nou pa ni Tinizyen, ni Ezipsyen, ni Libyen, ni Alzeryen. Nou dan Parti Lepep nou pa pe rezouir avek sa ki pe pase dan sa bann pei, nou plito atriste avek lakantite viktim e soufrans ki sa konfli pe antrennen. Nou konsernen akoz nou konnen ki sa ki pe arive laba pou annan gran konsekans lo pri petrol ki laplipar zot i prodwir parey nou’n komans vwar arive.  Sa pou afekte Sesel direkteman e pou fer pri lavi monte.  Me parey nou konnen letan sa i arive lopozisyon pou selebre parey zot kontan selebre tou maler Sesel.

 

Mr Speaker Sesel lontan nou’n fer sa kalite sanzman ki bann Arab prezan pe rode, sa revolisyon e sanzman ki nou’n fer depi byen lontan in anmenn sitan dibyen pou mazorite Seselwa i rezon prensipal akoz mazorite Seselwa i kontinyen re-elekte vre dirizan lepep pou diriz Sesel malgre tou sa bal ki lopozisyon in danse tou sa letan ki zot in dan lopozisyon.

 

Mr Speaker zis 2 an pase nou’n fer en lot sanzman ekonomik ki parey nou a rapel ti fors en serten kwizinyen kit lakwizin e ni menm semen pou fer demonstrasyon parey bann Arab pe fer zot pa ti vwar telman zot lanmen ti’n brile e deplise avek lanmans pwalon ki ti’n tro so pour zot tenir.  Ozordi letan lasaler dan lakwizin in bese, gato pe kwi e pe kontinyen grosi, zot retournen avek zot larogans labitid e dir ki sa i zot gato e zot ki oule partaz sa gato antre zot apre eleksyon.  Zot menm ganny lodas pou dir pous sa enn ki’n kwi sa gato e anpes li kontinyen kwi ankor gato akoz in tro konn kwi e in tro lontan dan lakwizin. Sa i sanmenm sa politik too long in power ki zot pe sey enporte ek bann pei Arab menm si zanmen zot in oule santi bann Arab.

 

Lekel sa Seselwa ozordi ki pa vwar sa kalite politik bon marse ki pe ganny pase?  Konbyen siporter lopozisyon ki annan son dignite pou aste ankor sa politik resofe e pou ganny kouraz pou vot ankor pou sa lopozisyon ki pou perdi ankor me sa fwasi zot pa pou zis dir granmersi pa zot ki’n gannyen me zot pou fer serman ankor lakwizin.  Mr Speaker sa politik too long in power i en lot lesey dezespere par en lopozisyon ki ozordi limenm in fatige, i eparpiye e san direksyon e oule sanz gouvernman aktyel me ki apre pa pour konnen ki zot pou fer ek sa sanzman ki zot in rode.   Pep Seselwa Sesel i annan ase leson pour tire lo sa ki pe pase partou kot in annan sa sanzman san direksyon ki lopozisyon pe rode.  Sesel nou pa bezwen sa kalite lagal ki apre nou pou napa ase zong pou nou grate.

 

En parti ou en dirizan politik pa ganny zize par kantite letan ki in fer opouvwar me plito par lakantite ki in akonplir pour son pei pandan ki in opouvwar.  Si i oule konnen ki kantite sa Parti Lepep e sa dirizan Lepep in fer pou Sesel pandan ki in opouvwar zis konpar Sesel avek bann pei pli gran e pli ris ki nou ki ti ganny zot lendepandans dan menm lepok ki nou.  Demann ou lekor si lezot pei lo nou kontinan e ayer  in akonplir pour zot pep, ki sa bann pei in akonplir pour zot pep avek sa lendepandans ki zot ti gannyen dan menm lepok ki nou? Zis ouver ou lizye ert senser avek ou menm e sa i ava ou moman laverite.

 

Mr sa ki pli enteresan avek sa zafer too long in power, ozordi se sa bann menm prop siporter SNP ou plito zot bann ansyen siporter ki’n dezert zot ki pe dir ki SNP is a spent force e ki SNP has been too long in opposition doing absolutely nothing. Zot menm la anndan an prive ki pe demande ki i annan en real change from within to save the opposition. I menm annan ki pe demande akoz pa met en limit lo term ki en dirizan lopozisyon i kapab servi zis parey i leka pou term Prezidan.  Bann ki pli vokal pe dir piblikman ki SNP in vin viktim zot bann menm petar, si pa petar ton ki zot in servi kont zot oponan pandan sa 19 an ki zot in lo pouvwar dan lopozisyon. Bann gro lakaz ki zot ti kritike lo montanny ozordi zot osi zot annan, bann transpor duty free ki zot ti kritik zot oponan pou annan, ozordi zot osi zot annan sa ki pli gro, bann zanmi etranze milyonner ki zot ti akiz zot oponan pou annan, ozordi zot osi zot dan sa frekantasyon. Bann vwayaz a letranze dan first class atraver lasal VIP e weekend lo zil elwanye ki zot ti kritike, ozordi zot osi zot fer.  Pa fini, ozordi zot menm ki pli kritik e ki pli pa oule bann menm sanzman ki zot ti anvi Sesel.  Liberaliz komers e larg lanmen marsan.  Ozordi zot menm ki koz plis li konpetisyon e lavi ser e pe rod sa fwasi met kontrol NGO e zot ankor pe fer zot siporter krwar ki zot annan en baton mazik pou zot kapab fer pri lavi desann ki nou tou nou konnen i depan antyerman lo sa ki pe pase a letranze.

 

Mr Speaker sistenm peyman sekirite sosyal kot diferan grad anplwayer ti pe pey diferan sonm, ki zot ti dir pa ti fair e fodre fer laplenn nivo.  Ozordi zot menm ki dir tir nivo e fer travayer pey diferan income tax atraver zot fame incremental tax ki pou tax plis sa teacher, sa ners, sa gard, sa dokter, sa enzenyer, sa zenn ki’n fek graduate e sa fanmiy ki pe travay dir ki zot menm zot ti akiz zot oponan dan le pase ki ti pe ganny tro pini.

 

Lenvestisman etranze ki zot ti dir Sesel ti bezwen me pa ti pe antre Sesel akoz etranze ti napa konfyans dan sa gouvernman, ozordi zot menm ki pli kont sa kalite lenvestisman e pli kont etranze Sesel. Menm si bokou zot prop siporter pe benefisye avek larzan ki etranze pe anmenn Sesel. Konblaz ki zot ti kont anmor, ozordi zot menm ki pe lager plis pour zot siporter ganny en morso laba e pour zot siporter ganny en lakaz Perseverans.

 

Ledikasyon ek progranm relizye ki zot ti dir i manke dan Sesel, ozordi zot menm e serten zot portparol dan nou Legliz i kont ki i annan en souvenir revey Lepap dan lakaz bann kretyen dan nou pei. Vreman mon pa konnen si i en koensidans ki pandan ki nou pe akeir Karnaval de Karnaval dan nou pti kapital lopozisyon Sesel in apre 18 an vin en nespes kontradiksyon de kontradiksyon konmsanmenm.  E la ki dat eleksyon in fini ganny anonse, zot bann siporter pe dezert zot par grap e pe fer zot pas sa ki zot ti fer DP pas ladan an 1998, vre what goes round comes round konmdir Angle. Vwala vre rezon akoz SNP i trankil ozordi e bann paviyon ver in blansi. Bokou zot pe dir ki zot pe zis espere pou vwar kantite abimen ki zot pou ganny abimen dan bwat vote an Me. Bann ki ti ganny servi pou vol eleksyon Anse Etoile pe konfese, bann ki ti ganny tire St Louis pou vin anrezistre Anse Etoile pou balans latab pe larg lanmes, bann vre zabitan Anse Etoile ki zour eleksyon ti dekouver ki zot non ti’n ariv Roche Caiman, Praslin e dan plizyer lezot distrik kot Parti Lepep i deza for in konpran ki’n pase.

 

Msye Speaker tou sa koze e tou sa ki nou lir, tou sa ekrir ki lopozisyon i ekrir lo vol eleksyon e deba ant si Komisyon oubyen Komisyonner i pli bon i en lesey pou kasyet vre voler dan sa zafer. Karya, karya menm, zot a manz ou anba, anba parey i annan i fer dan bann biro gouvernman zis pou fer lepep fristre. Nou dan Parti Lepep nou krwar dan en prosesis elektoral e en biro, ki i Komisyonner, ki i Komisyon Eleksyon ki endepandan, konpetan e kredib. Nou rekonnet ki lamazorite zofisye e mon repete, mazorite zofisye ki’n ganny apwente pou sirvey legzersis lademokrasi Sesel atraver lanrezistreman voter e eleksyon ki fer e deroulman tou eleksyon ki’n ganny fer depi nou trwazyenm repiblik in fer zot travay avek enparsyalite. Parkont nou osi nou annan serten konsern e rezerv lo lendepandans serten zofisye ki ganny apwente me ki vin bann azan lopozisyon anndan. Dan sa konteks, tou an respektan lendepandans sa lenstitisyon permet mwan fer serten propozisyon ki a retir tou dout lo kredibilite nou prosesis ki endispansab pou konsolidasyon nou zenn demokrasi.

 

Premyerman ki biro komisyonner eleksyon i konsider pour ki alavenir lalis voter i kontenir pa zis non e idantite sak voter me osi son portre parey i leka dan plizyer pei. Sa i a ede idantifye bann voter sak distrik e a dekouraz okenn politisyen enport oubyen eksport okenn vot dan en distrik pou donn li serten lavantaz parey ti leka Anse Etoile dernyen eleksyon.

 

Dezyenmman ki Biro Komisyonner Eleksyon i conduct en electoral census tou le 5 an an preparasyon pou eleksyon zeneral pou asire ki lalis voter is as far as possible reflekte topografi bann sirkonskripsyon elektoral. Sa i ava ede redwir lensidan kot bokou voter pa vot dan distrik kot zot aktyelman pe reste parey i leka dan plizyer distrik ozordi e redwir lavantaz ki okenn politisyen i kapab tire dan sa sitiasyon.

 

Trwazyenmman ki biro eleksyon i pibliy non bann zofisye ki ganny selekte pou travay dan bann biro distrik swa oubyen avek lanrezistreman voter oubyen ler i annan en eleksyon avan ki zot ganny formelman apwente pou permet okenn manm piblik, parti politik fer okenn obzeksyon si zot annan rezon pou krwar ki en zofisye pa pour desarz sa responsabilite avek lenparsyalite ki sa travay i demande.

 

Katriyenmman ki sa pratik annan en agent ki reprezant sak parti politik kot stasyon vote zour eleksyon pou obzerv sa ki pe pase e fer sir ki napa okenn trik par okenn parti i aplik osi pou legzersis anrezistreman voter ki ganny fer tou le-z-an dan tou distrik.  Sa i ava anmenn plis transparans dan sa legzersis e redwir okenn risk manipilasyon par serten endividi anba, anba kot letan nou nou tou nou ava sirvey kanmarad, personn pa pour kapab fer trik e donn fo lenformasyon Regar lo tou sa ki pe pase dan biro eleksyon tel ti leka Anse Etoile.

 

Senkyenmman ki tou obzeksyon ki ganny fer lo en lalis voter i ganny pibliye pandan en dele letan pou permet sa voter ki son non in ganny obzekte ganny apele pou zistifye son vre landrwa reste avan ki okenn desizyon i ganny pran pou tir li lo lalis.   Dezyenmman pou permet dimoun ki konnen kote sa voter pe reste pou enform biro Komisyonner Eleksyon dan ka kot sa voter i pa pran kontak ek sa biro dan dele letan ki demande.

 

Ozordi sa prosedir fer obzeksyon kont en voter ki pa pe reste dan en distrik me ki lo lalis voter sa distrik i enn ki preski enposib akoz biro Komisyonner napa ase kapasite e letan pou al rode kote sa voter i vreman ete avan ki lalis i ganny sertifye an Mars. E lesey pou pas sa responsabilite lo sa voter ki vin fer sa obzeksyon i zis en lesey pou pass the buck e i pa solisyon ideal pou adres sa problenm.

 

Mr Speaker mon’n fer sa bann propozisyon akoz nou dan Parti Lepep nou osi krwar dan en prosesis elektoral ki lib e zis, nou prosesis elektoral i devret enn ki pa zis kredib e transparan me ki seen to be credible and transparent. Zanmen nou devret annan en sistenm ki pou donn okenn parti politik ou politisyen okenn lekskiz pou sot dan semen e fer dezord kan zot perdi eleksyon lo baz ki zot in ganny vole parey i annan pe marye pike pou fer byento akoz zot in fini vwar zot pe al ranmas en bate bef.

 

Dan nou demokrasi lavwa e lavolonte lepep i ganny eksprimen dan bwat vote e pa dan semen.  Se pour sa rezon ki nou pa devret les okenn parti ou politisyen enfiltre sa prosesis sakre.  Lo sa size larzan eleksyon ki lopozisyon i kontan koz lo la e ki’n ganny mansyonnen bomaten, les mwan fer kler avek dirizan lopozisyon e bann ki pa kontan larzan ki nou dan Parti Lepep nou’n touzour mentenir en prensip e disiplin ki tou nou bann dirizan san eksepsyon i kontribye en poursantaz nou saler dan fon parti tou le mwan.  Nou bann manm e siporter i osi fer kontribisyon kot zot kapab.  Sa i en pratik ki’n touzour la.  Sa fon i an retour ganny servi pou finans nou bann aktivite politik e i ed bann ki dan bezwen e ki vin demann nou en led, pa zis kan  i annan eleksyon me a tou moman.

 

I vre ki ler i annan en eleksyon demann pou lasistans i tant pou ogmante me pa tou keksoz ki ganny demande ki posib pour nou fer.  Me kot i posib, wi nou pou fer nou mye pour nou ed enn nou frer ki dan bezwen.   E les mwan profit sa lokazyon pou fer en lapel avek tou manm e siporter Parti Lepep ki oule fer en kontribisyon dan fon nou parti pou pran kontak avek nou reprezantan dan distrik pour nou kapab kontinyen fer sa travay.  Si SNP pa pe ed personn petet zot siporter i devret demann zot kote tou zot gro saler ek zot bann sponsor pe ale.

 

Mr Speaker bann levennman ki’n mark Sesel sa dernyen 5 an pe san dout fer leta nou nasyon vin enn ki vibran e eksitan kot ozordi nou kapab regard lavenir avek bokou konfyans e loptimizm. Bann desizyon e aksyon Prezidan Michel pandan son manda, in fer Sesel ozordi vin the talk of the town. Preski tou leswar lo nou televizyon nou tann bann reprezantan kominote enternasyonal e pei fer temwanyaz lo sikse Sesel e sa i en vre viktwar pou Sesel e ki vreman fatig zot konmdir Prezidan.  Me nou dan Parti Lepep pli gran viktwar ki nou pou donn Sesel sa lannen se viktwar Prezidan Michel dan prosen eleksyon. Nou pou donn Prezidan Michel sa gran viktwar akoz in touzour annan en vizyon pou Sesel. In akonpanny Sesel e pep Seselwa dan plizyer letap sa vwayaz ki nou’n fer ansanm koman en nasyon, in konn sa semen ki lepep Seselwa in traverse ansanm okour bann lannen parker, in konn nou bann moman difisil, nou bann moman sakrifis e nou bann moman benefis.

 

E nou dan Parti Lepep nou pou les li kontinny sa semen ki in komanse avek nou e nou pou les li fini sa travay ki in komanse pour nou.  Nou pou donn Prezidan Michel sa gran viktwar akoz nou konvenki ki son vizyon e son bann aksyon depi ki i Prezidan Sesel pandan sa dernyen 7 an in tous leker bokou, in fer bokou reflesir e in ganny konfyans bokou Seselwa enkli siporter lopozisyon.  In kontinyen fer fanmiy Seselwa ganny zot lakaz oubyen zot prop later malgre i pa’n arive fer otan lakaz ki i ti’n prevwar anvi problenm ekonomik ki nou tou nou konnen. In envestir bokou dan lavenir ledikasyon nou zanfan e zenes Seselwa atraver son vizyon pou kree liniversite Sesel e sipor finansyel ki i pe donn bann etidyan pos segonder.  In pran swen avek bann ki pli vilnerab letan i ti met anplas lazans welfare ki SNP ti vot kont menm si ozordi zot ki’n vin bann Anbasader sa ki pli feb. In lager lebra kase kont fleo drog malgre son dezapwentman avek fason ki bann eskobar i parfwa reisi sape devan Lakour kot bann avoka politisyen i rod tou loophole dan lalwa pou fer zot sape.  In fer en renesans ekonomik ki’n elimin black market pou touzour e met Sesel lo en semen krwasans ki  kree bokou loportinite pour tou Seselwa ki oule envestir e ki vreman oule travay pou leve e debrouye pandan ki li osi in leve e in debrouye pour Sesel.

 

Mr Speaker nou pou donn Prezidan Michel sa gran viktwar akoz nou konnen ki sa Sesel ki i pe kree i enn kot i oule kit deryer bann vye politik divizyon e konfrontasyon e ranplas li par en nouvo politik dialog e kolaborasyon.  En Sesel ki elimin divizyon lo baz politik relizyon e nasyonalite, en Sesel ki rezet bann petty politics e politik bon marse ki gaspiy letan e lenerzi ki bann politisyen ti a’n kapab servi pou byennet pep Sesel e Seselwa.  En Sesel kot politik e politisyen i prop e i travay dir. En Sesel ki ganny batir lo bann kominote e fanmiy stab e solid ki le sel mwayen ideal pour nou kapab lager kont drog, kriminalite, SIDA lomoralite e tou bann fleo ki pe menas sikse nou zanfan dan lekol, lenerzi e lasante nou zenes dan travay, nou trankilite, nou lape e prosperite nou nasyon antye.

 

Nou pou donn Prezidan Michel en gran viktwar akoz nou konnen i pou ouver plis laport pou Sesel lo nivo enternasyonal e pou pous pli for ankor pou azanda Sesel sirtou dan domenn piratri, wi sa gran viktwar ki Parti Lepep pou donn Prezidan Michel sa lannen i enn ki pou kouronn sa travay dir ki nou tou nou’n vwar li pe fer pandan sa 5 an depi ki nou ti elekte li. Menm si dan bann zour ki vini e semenn avan eleksyon e la nou’n fek tande bomaten, nou pou tann en kantite ekspert dan lekonomi, dir nou ki zot zot ti pou fer pli byen e ki zot pou fer sesi, sela pour Seselwa, nanryen pa pour bar sa pep Seselwa ki ozordi i konn diferans ant dir e fer, diferan ant lidealism  e realism, diferan ant nesesite e posibilite e diferans ant en vre dirizan e en vre gater letan.

 

Nanryen pa pour bar sa lazenes Seselwa ki pe tap tou pou pran tou bann loportinite letid ki devan li pour li osi en zour ariv dan liniversite Sesel ki lopozisyon in dekri koman en pie in the sky ki zenn pa pour kapab arive.  Nanryen pa pour bar nou bann atlet ki pe tap tou pour tou pou lev paviyon Sesel tre o dan zwe dezil ki pou fer sa lannen. Zot pe fer li an retour pour bann gran lenvestisman ki Sesel in fer dan zot e dan bann lenfrastriktir sportiv okour bann lannen.  Bokou zot i ankor rapel kantite kritike ki lopozisyon ti kritike ler nou ti fer bann lenvestisman parey Roche Caiman pou akeir Zwe de Zil 1993.

 

Nanryen pa pour bar travayer, antreprener, profesyonnel e biznesmenn Seselwa, pti ou gran ki pou pran bann labondans loportinite ki sa nouvo lespas ekonomik ki’n ganny kree lo nou bann zil konble pou ofer, ki nou a rapel SNP ti kritik anmor menm si nou pou gete kimannyer zot menm prezan ki pou oule vin pran pli gro morso sa gato ki pa zot ki’n kwi. Zil Aurore Anse Etoile, zot ti apel sa zil fantonm. Zil Soleil Anse Aux Pins, zot ti apel sa zil Confait. Romainville e Ile du port ki zot ti dir in gat labe Por Victoria e zil Eve Praslin ki zot ti apel zil Mitcy.

 

Mr Speaker nanryen pa pour bar nou trwazyenm az, sa zenerasyon veteran ki’n konn vre mizer e ki’n konn vre lepok kot Sesel pa ti pour Seselwa. Ozordi zot regard avek bokou lafyerte sa nouvo zenerasyon ki’n pas dan zot lanmen e ki pe swiv sa semen ki zot ti komanse. Mon pa pour kapab, spesysalman sa lannen termin sa deba san onor sa lanmwatye nou nasyon ki en pilye solid deryer tou sa ki nou reisir akonplir e sa se fanm Seselwaz ki le 8 Mars pe zwenn limanite pou selebre 100 an nou prop liberasyon. Nou pei i drwa en kantite a nou bann fanm ki atraver bann lannen in reste pilye lafanmiy e pilye nou lalit pou batir en nasyon meyer. Nou parti ki dan son mazorite i konpoze par bann fanm determinen i salye tou fanm Seselwaz ki’n travay pou Sesel depi sa premye fanm ki ti ariv Sesel an 1770 ki manman nou tou ziska bann fanm ozordi ki pe kontinyen zwe en rol prodiktif dan batir zot fanmiy e nou nasyon.  Avek nou moto ‘nanryen pa pour bar nou’ san dout sa lannen de nouvo nanryen e absoliman nanryen pa pour bar fanm dan Parti Lepep pou donn sa gran viktwar Prezidan Michel dan sa eleksyon ki pe vini e nou tou nou pou dedye sa viktwar pou Sesel a’n antye. Nou mouvman pou kontinyen reste sa lafors e lavwa tou fanm Sesel dan bann moman difisil e nou pou kontinyen advocate pour drwa bann fanm a tou nivo akoz nou rezondet koman en mouvman politik se pou asire ki prosen zenerasyon fanm Seselwaz i fer pli byen e i mont pli o ki nou e ki lalit bann fanm Sesel e dan lemonn i kontinyen.

 

Frer e ser Seselwa nou tou nou konnen ki sa dernyen 5 an pa’n fasil me in enn ki’n teste nou metal koman en pep e teste lafors nou dirizan, ki’n konn tenir son lanmen lo pou lepep e in konnen kan tanperatir i o e kan insulin dan disan in tro ba. In fer sanzman kan ti neseser e dan meyer lentere lepep Seselwa. Nou parti pa’n zanmen reste statik fas a bann sirpriz me in sanze e in modernize. Nou’n sanz fason fer menm si nou misyon i reste touzour byennet lepep e viktwar Sesel. Sa ki annan lizye pou vwar, lespri pou analize e leker pou aksepte pou dakor ki nou en parti ki’n touzour ekout leko lepep e aksepte sanzman ki neseser e ki pozitiv e sak fwa nou’n fer li, nou’n reisir e nou’n kontinyen reste relevan dan tou sa ki nou fer.  Parey Poet Francis Bacon i dir, ‘He that will not apply new remedies must expect new evils for time is the greatest innovator’. Prezidan Michel in sa dirizan inovater ki’n diriz bann sanzman, ki’n fer leta nou nasyon ozordi vin solid e tre solid malgre tou sa ki lopozisyon i dir.

 

Son travay pankor fini e nou pou donn li ankor 5, nou pou donn li ankor 5 an pour li kontinyen diriz Sesel kot nou tou nou ava en winner.

 

Wi, frer e ser Seselwa osi lontan ki nou zoli soley pou kontinyen briye lo sa zoli parade dan milye losean endyen ki apel Sesel nou tou nou pou winners e nou tou nou pou win for Seychelles. Laviktwar lepep pou touzour laviktwar pour Sesel.  Mersi pour ou ki’n ekoute.

 

(Applause)

 

 

MR SPEAKER

Meeting adjourn ziska 11 er.

(Break)

 

….(Technical problem)

HON. ANDRE POOL

….nou bann aki, nou defi, e ki nou larout ver lavenir.

 

Wi Msye Speaker dan sa lemonn tre boulverse ozordi, nou nou annan gran lespwar pou Sesel parey mesaz sa lannen ki pe diriz nou panse, nou pe anmenn laviktwar pou Sesel e pep Seselwa.

 

Msye Speaker pandan sa dernyen 6an ki in prezidan nou pei Prezidan Michel in en sikse.  Son manda in ganny karakterize par bokou legzanp sikse oubyen bann success stories parey nou kontan dir an Angle.  Ozordi annou fer en bilan lo serten sa bann sikse ler nou pe regard leta nou nasyon.  Annou regard sekter tourizm.  Dan sa sekter kle pou nou lekonomi, Prezidan Michel in anmenn en nouvo vizyon pou Lendistri Tourizm dan Sesel.  In konsilte avek tou bann partner dan sa lendistri, revwar bann stratezi ek lobzektif konsernen e answit sirvey son lenplimantasyon par bann lotorite konsernen ki fer marse nou Lendistri Tourizm.  I pe fer sir ki zot pe ganny tou sipor posib e ozordi tou dimoun ki pe fer marse sa lendistri oubyen bann Business Men ki benefisye direk ek sa lendistri zot eksprim zot satisfaksyon lo lafason keksoz dan sa lendistri pe deroule.  Prezidan pe fer tou pou ki i annan sa stabilite neseser dan nou pei, akoz pou fer plis sikse Lendistri Tourizm i bezwen sa stabilite.  Sikse Lendistri Tourizm pou anmenn plis loportinite pou nou pep, sirtou pou nou bann zenn ki pe pran en karyer dan tourizm.  Wi msye Speaker, anba vizyon e direksyon Prezidan nou Lendistri Tourizm pe fer bokou sikse e sa i reprezant en gran laviktwar pou Sesel.

 

Msye Speaker pandan lannen 2010 bokou zefor in kontinyen ganny fer pou permet nenport
Seselwa ki anvi leve debourye e fer son pti biznes e menm gro biznes, donn zot maximum loportinite e sipor pou zot kapab fer li.  Bann Labank komersyal in ganny ankouraze pou asiste bann ki anvi finansman neseser pou fer li.  Gouvernman limenm in met finansman disponib atraver Labank Devlopman ek CCA.  E mon konnen ki bokou Seselwa pe benefisye atraver sa bann loportinite san pran kont zot afilyasyon politik.

 

Bann legzanp i tout otour nou, Seselwa pe leve e debourye.  Zanmen dan listwar nou pei nou’n annan sa kantite antreprener Seselwa parey nou vwar ozordi.  Ankor en lot gran sikse e laviktwar pou Sesel.  Anmenmtan Msye Speaker, pandan lannen 2010, Prezidan Michel ek son gouvernman in kontinyen travay dir pou ankouraz plis lenvestisman sirtou lenvestisman etranze dan Sesel.  Bann legzanp ek son sikse i partou kote lo nou teritwar.  Sa bann lenvestisman pe kree plizyer loportinite lanplwa pou pep Seselwa san pran kont ki parti politik ou siporte.  Sa bann lenvestisman pe reprezant en gran depans dan lekonomi Sesel.  Sa bann depans in permet bokou Seselwa benefisye atraver bann servis ki zot donnen tel ki lezot lekipman, pickup, zot pti bis, pe lwe lakaz, vann manze. Wi Msye Speaker, lalis benefis pou Seselwa i long.

 

Msye Speaker bomaten nou’n tann bokou koze lo lenvestisman etranze.  En lot politik bon marse.  Msye Speaker, lekel sa lenvestiser ki pou envestir 200 milyon Dolar ou plis dan Sesel pou en bay 25an?  Lekel sa lenvestiser?  Dir mwan lekel ?  Wi Msye Speaker, annou serye nou.  Seselwa pe benefisye avek larzan envestiser, menm serten parmi zot ki ganny lodas ensilte sa bann prop lenvestiser e fer krwar Seselwa ki zot kont sa bann lenvestisman.  Wi, Msye Speaker, zot anvoy ros lo laport devan apre zot pas par laport deryer e kolekte enn pti zafer, parfwa menm en gro zafer e zot tay avek.  Msye Speaker sa i apel malonnet.  Zot osi zot pe ganny par ladan.  Sa bann lenvestisman pe fer en kantite larzan antre dan lekonomi Sesel.  Nou dan Parti Lepep nou’n toultan krwar dan lenvestisman dan nou pei.  E Prezidan Michel pe ogmante e konsolid sa bann tel lenvestisman, laprev en lot sikse.

 

Msye Speaker pandan 2010 nou gouvernman in kontinyen envestir konsiderableman dan lasante ek ledikasyon nou pep; en size ki mon ti adres longman dan mon repons lo Bidze 2011.  Nou’n fer li an partenarya avek nou bann zanmi lokal e etranze.  Sa i reprezant en lot sikse sa vizyon Prezidan Michel.  Nou swen Lasante Primer pe kontinyen ganny amelyore.  Plis lanfaz pe ganny mete lo swen spesyalize, sirtou la ki nou pe al ganny servis nou sant dyagnostik tre modern; en kado sorti kot Gouvernman Abu Dhabi.  Pep Seselwa i eksprim son lapresyasyon anver sa gouvernman.

 

Anmenmtan nou gouvernman in kontinyen peye pou Seselwa al resevwar swen medikal a letranze, en servis ki bokou sitwayen lo nou planet i zalou nou lo la.  Bokou lavi pe ganny sove atraver sa progranm.  Wi, Msye Speaker pandan lannen 2010 nou’n kontinyen rod sa meyer ledikasyon pour nou pep sirtou pour nou lazenes. Gouvernman in kontinyen donn nou bann zenn sa meyer loportinite pou reisi dan lavi.  Nou’n donn zot sa bann sans gratwit, menm al Liniversite aletranze e osi Sesel dan nou prop Liniversite.  Nou rikord lakonplisman dan ledikasyon i koz pou limenm. Atraver nou sistenm ledikasyon nou’n permet demilye zenn Seselwa vin sa ki zot ete ozordi.  Be what you want to be in a’n aksyon depi 1977.  Zot pe fer sikse pa zis Sesel me osi a letranze; ankor en lot viktwar pou Sesel.

 

Pandan 2010 gouvernman dirize par Prezidan Michel in kontinyen enplimant son progranm lozman malgre anba progranm reform ekonomik.  Serten bann proze sirtou nou bann proze distrik in ganny re-progranmen.  Gouvernman in met lanfaz lo serten gran proze tel ki proze lo zil Perseverance ki detrwa zour pase bann premye zabitan in resevwar zot lakle.  Sa gouvernman in ranport en kantite sikse dan konstriksyon lakaz Sesel.  Zis nou fer en letour lo Mahe, Praslin, La Digue, nou pou vwar bann legzanp nou sikse dan progranm lozman.  Fodre fer remarke ki sa progranm pa pou aret la, me tou le kontrer i pou kontinyen alavenir akoz i form parti sa pilye nou progranm sosyal.

 

Ankor ennfwa gouvernman pa’n fer sa li tousel.  Prezidan atraver son progranm Diplomasi Aktiv pe reisi ralye plizyer partner etranze pou siport nou dan nou progranm lozman.  Ozordi i malere pou tande ki serten politisyen pe promet pou rann later ansyen propriyeter si zot vin opouvwar.  Kestyon ki mon demande, ki pou arive avek sa kantite fanmiy Seselwa ki pe reste dan sa bann lakaz ki’n ganny konstrir lo later ki gouvernman ti bezwen fer lakizasyon?  En mesaz pou zot reflesir lola sirtou bann ki pe siport sa bann politisyen ki pou rann later.  Mazinen ki pou arive ek zot fanmiy si zanmen sa bann zans i vin opouvwar dan Sesel.

 

Msye Speaker annou pa bliy nou lot lafyeter ler nou vwar nou Air Seychelles ek tou nou lidantite kreol pe anmenn nou paviyon partou atraver lemonn.  Nou bann tenk petrol ki pe travers tou losean dirize par nou bann maren Seselwa.  E zot tou pe fer nou pep fyer e sa i reprezant en lot sikse e anmenmtan en lot viktwar pou Sesel.  Mon pou zwenn avek Prezidan Michel pou salye zefor ek sikse realize par nou bann zonm ek fanm dan liniform.  Nou bezwen kontinyen donn nou lafors lapolis ek lafors defans tou nou sipor partou kot zot ete.  Zot pe protez nou kont bann menas entern e osi eksteryer.  Nou dan Parti Lepep nou’n toultan krwar dan nesesite annan en lafors defans e ozordi listwar in donn nou rezon.  Nou kapab mazinen kote nou ti pou ete si nou ti’n ferm nou lafors defans parey serten politisyen ti pe demande detwa lannen pase; en lot refleksyon enportan pou pep Seselwa.  Msye Speaker mon pou osi siport lagirman Prezidan Michel ki nouvo Sistenm Tax ki anplas i pli fer sans pou tou Seselwa.  Kot nou annan e poursantaz kontribisyon income tax fiks ki ganny aplike.  Sa i fer ki sa ki ganny mwens i pey mwens, tandis ki sa ki ganny plis i pey plis.  Sa i permet tou Seselwa ki travay pou fer son kontribisyon e an retour benefisye avek bann servis tel ki ledikasyon, lasante, parmi lezot.  Dan nou pti Sesel ozordi nou senserman krwar ki nou’n swazir en Sistenm Tax ki pli ekitab e meyer pou nou tou.  Bokou lezot opsyon ti’n ganny konsidere me sa enn i pli meyer ki tou.  Nou reform dan Sistenm Tax ozordi i reprezant en lot viktwar pou Sesel.

 

Wi Msye Speaker, parey Prezidan in fer resorti dan son diskour, nou bezwen kontinyelman amelyor nou servis piblik e donn nou pep sa meyer servis posib.  Pandan 2010 Prezidan Michel in fer bokou pou promouvwar bonn etik dan servis piblik e pa toler okenn levidans koripsyon.  In demontre ki son gouvernman pa toler okenn move konportman dan nenport ki landrwar ki i ete ouswa dan nenport ki laform ki i ete.  Lo sa kote latab nou pou kontinyen donn tou nou sipor Prezidan e gouvernman dan sa lalit.  Sa i reprezant en gran viktwar pou Sesel e en lot pilye dan nou lalit pou en meyer gouvernans dan nou pei.  Lemonn i rekonnet e pe felisit nou pou sa bon travay.  Zot pe osi aport zot sipor ver nou lalit kont move pratik dan sosyete.

 

Msye Speaker pandan 2010 Departman Devlopman Kominoter in kontinyen siport nou bann progranm dan distrik atraver travay Ladministrasyon Distrik.  Zot pe fer bokou pou revwar e fer marse bann progranm dan distrik.  Bann progranm e aksyon ki tous lavi nou popilasyon.  Pandan 2010 bokou proze in ganny realize baze lo demann popilasyon e sa i ede pou soulaz zot lavi.  Lenvestisman dan nou bann distrik i tre enportan e devret kontinyen dan lavenir.  Travay sa departman i reprezant en lot gran sikse pou Sesel me mon enplore ki lezot lazans ek departman zot swiv sa legzanp dan lafason ki zot deal ek nou bann distrik.  I devret annan sa konsiltasyon avan ki sa desizyon i ganny pran pou benefis nou kominote.  Sa i ava garanti ki tou resours i ganny byen servi e pa anmenn problenm pou personn apre ki en proze in fini ganny enplimante dan nou distrik.

 

Pandan lannen 2010 Prezidan Michel in demontre plis agresivite lo lasenn enternasyonal pou kontinyen met Sesel lo map e pozisyonn nou pei koman en sanpyon dan plizyer domenn e osi pou partaz sikse Sesel avek lemonn.  Sa in permet lemonn pli byen konpran e i donn nou plis sipor ankor dan nou bann demars pou anmenn plis boner ek  prosperite pou pep Seselwa.  Legzanp rezilta sa travay i la pou nou vwar.  Nou’n reisi ganny   ladmirasyon bokou lorganizasyon ek  pei partou atraver lemonn.  Nou  konnen ki sa i en problenm e en  traka pou serten politisyen dan  Lopozisyon.  Serten parmi zot zot in  fer tou pou blok nou me zot pa’n  reisi.  Pou mazorite pep Seselwa sa i  reprezant en lot gran viktwar pou Sesel.

Msye Speaker travay nou gouvernman pou kontinyen anmenn lepanouisman nou lazenes in kontinyen pandan lannen 2010.  Sa in toultan enn parmi nou priyorite fondamantal; donn nou bann zenn tou loportinite pou reisi dan lavi.  Lo la nou rikord i demontre ki nou’n fer bokou sikse.

 

Kan Leader Lopozisyon i vin dir nou ki progre en zenn i depan lo   son afilyasyon politik, i pe zis ensilte nou lazenes enkli son prop bann siporter.  Nou’n donn lazenes ledikasyon pou nanryen ziska Liniversite e menm donn formasyon dan zot karyer.  En loportinite ki pa bokou zenn dan lemonn i gannyen.  Anmenmtan pandan 2010 gouvernman in kontinyen fer bokou lenvestisman dan sport ki pe benefisye bokou nou bann zenn.  Ozordi plis ki zanmen dan Sesel nou lazenes pe angaz zot e sezi tou sa bann loportinite ki sa gouvernman pe met a zot dispozisyon.  En lot gran viktwar pou Sesel.

 

Byensir Msye Speaker, en lot gran sikse i lafason ki nou gouvernman pe asire ki nou dimoun aze i viv dan plis konfor posib.  E sa in ganny ranforsi pandan lannen 2010.  Nou’n donn zot sa dignite ki zot merite ler zot pran zot retret.

 

Wi Msye Speaker, pandan 2010 bann sikse pou Sesel in kontinyen, bann viktwar pou Sesel ek Seselwa in bokou.  Lalis pou tro long pou mwan kouver me Seselwa i vwar tou.  Byensir bann ki reste lizye fermen zot pa pou vwar tou sa ki pozitiv otour nou.  Leta nou nasyon i tou sa bann lakonplisman, i tou sa bann sikse ki nou pe fer e i tou sa viktwar pou Sesel, bann lakonplisman ki nou pe reisi ansanm anba direksyon Prezidan Michel ek son gouvernman.  E travay dir pep Seselwa ki pa pe ekout serten politisyen dan Lopozisyon ki zot osi zot pe benefisye avek nou sikse me zot kontinyen viv dan denial.  Vre travay i la Msye Speaker.

 

Msye Speaker mon partaz swe Prezidan ki prosen eleksyon Prezidansyel i deroul dan lape, la tolerans ek respe pou tou lopinyon.  Wi i pou en legzersis vivan e vibran nou lademokrasi ki pou permet pep Seselwa swazir sa ki meyer pou diriz nou pei pou sa prosen 5an.  Seselwa parey in fer toultan, pou ankor ennfwa fer sa meyer swa.  Pou mwan sa swa i annan 2 semen: swa nou kontinyen fer progre ansanm, swa nou retourn anaryer.  Lo nou kote nou annan Prezidan Michel ki pou nou kandida kont lezot ki pankor konfirmen.  Malgre nou konnen lekel zot.  Mon demann pep Seselwa pou pran en moman letan pou fer byen bann konparezon neseser.

 

Msye Speaker Prezidan Michel in prouv son konpetans, in montre ki i en zonm ki travay dir e ki i annan en leker pou tou Seselwa.  Tandis ki lot kote zot per lasaler lakwizin ek lanmans pwalon parey ti ganny dir dan nou Lasanble.  Mank konpetans, annan laenn dan zot leker e pli danzere ankor, anvi vwar vanzans si zanmen zot vin opouvwar.  Msye Speaker Prezidan Michel i reprezant stabilite e reprezant lape e larmoni pou Sesel, tandis ki son bann oponan pe menas nou ek dezord ki zot pou pous tou etranze dan pei e ki zot reprezant en menas pou envestiser ki fer antre bokou larzan dan pos Seselwa.  Zot in dir klerman ki zot kont lenvestisman etranze dan Sesel.

(Interruption)

 

Msye Speaker, Prezidan Michel i reprezant sa laflanm lespwar pou plis progre e prosperite dan Sesel tandis ki lezot zot reprezant en menas pou sa menm progre e prosperite ki nou pe rezouir ozordi.    Prezidan Michel i reprezant sa zonm ki al rod sa ki bon pou Sesel ler i vwayaze, tandis ki lezot i al fer ditor Sesel e menm siplir ek lemonn pou tap Seselwa kot i pli fermal.  Si ou vreman kontan ou pei ek ou pep ou pa zanmen demande pou sa arive.

 

Wi Msye Speaker Prezidan Michel i reprezant sa larsitek ki’n anmenn sa reform ekonomik ki’n fer nou zouir sa kwasans ekonomik 6.2% pandan 2010 tandis ki lot kote zot kont tousala e pou detri tousala.  Zot dir nou ki zot kont reform ekonomik e zot ankor kont sa reform ozordi.  Wi Msye Speaker, apre ki Leader Lopozisyon in koze bomaten, in konfirmen ki zot napa en plan pou Sesel, in konfirmen ki zot pou koul Sesel, in konfirmen ki sel dirizan pou anmenn Sesel devan se Prezidan Michel ek sa gouvernman.  Wi Msye Speaker, bomaten nou’n tann en diskour dezespwar.  Mon pa vwar nanryen drol ladan; zot lafen pe aprose.

 

Prezidan Michel pe anmenn laviktwar pou nou pei e son bann oponan pe swete ki nou pa reisi dan tou sa ki nou fer e pe menm demann malediksyon lo nou pei e pep Seselwa.  Alors Msye Speaker, ler nou konpare, swa devan nou i kler, se Prezidan Michel ki meyer e se li ki pep Seselwa i devret fer konfyans pou diriz nou pei pou sa prosen 5an.  Msye Speaker, dan son diskour, Prezidan Michel in osi met ledwa lo serten defi, ki swa lo nivo lokal oubyen enternasyonal ki pe ganny adrese oubyen bezwen ganny adrese dan sa letap ki devan nou.  Par egzanp i annan serten travayer dan gouvernman ki pankor konpran ki i la pou deservi piblik.  Serten move latitid i bezwen sanze, birokrasi i ankor egziste e parfwa trangle nou dimoun.  Nou bezwen lager kont sa e met en lafen ek li.  Nou pep i ankor pe rankontre lanpayaz parfwa pou ganny en solisyon pou son problenm oubyen son demann.

 

Wi, nou’n fer bokou me i reste ankor pou fer.  i annan serten nou bann lalwa ki bezwen ganny revwar, par egzanp lalwa lakizisyon later kot en propriyeter i refize les semen travers son propriyete pou benefisye lezot fanmiy ki reste apre li ler limenm li in benefisye sa menm semen ki’n pas lo later lezot dimoun.  Dan domenn lord ek lape nou bezwen vwar en solisyon par egzanp kot vwazen i anpes son lot vwazen viv anpe e fer son lavi vin en kosmar.  Kot en zabitan par egzanp dan en bedsitter i blast lanmizik ‘pa les tonbe’ nenport ki ler ki i anvi e anpes lezot repoze.  Nou bezwen deal ek sa bann tel sityasyon.

Wi Msye Speaker, parey Prezidan Michel in dir nou’n avans en kantite me nou bezwen kontinyen travay dir ansanm pou avans plis ankor.  Nou bezwen met nou pare anka okenn evantyalite mondyal ki kapab annan lefe advers lo nou kondisyon lavi.  Menas pirat i touzour la.  Pri manze pe poz en defi pou lemonn, pri petrol pe komans monte pandan sa bann dernyen zour avek lenstabilite dan pei Nor Lafrik e Mwayen Oriyan.  Zefor pou siport plis nou bann fermye e peser i bezwen ganny entansifye pou asir nou sekirite alimanter.  Nou bezwen get zot problenm e donn zot bann solisyon.  Nou bezwen asir siport enternasyonal si fodre pou nou reisi.  I fer nou fyer ler lemonn pe koz lo nou sikse, me anmenmtan nou bezwen travay dan linite, dan larmoni, dan lape e stabilite koman en pep, koman en sel nasyon pou nou fer pli sikse ankor.  I kler ki ozordi pep Seselwa dan son mazorite pe ekout sa lapel e pe koste pou anmenn plis laviktwar pou Sesel.

 

Ozordi pep Seselwa pe demande ki kantite anplis ki nou kapab fer si nou koste plis ansanm; sa ki opouvwar e sa ki dan lopozisyon.  Mon napa okenn dout ki Sesel ti pou bokou pli lwen ki i ete ozordi si nou ti annan en lopozisyon pli serye e pli responsab.  Wi Leader Lopozisyon nou konnen pa zis nou ki annan lide.  Be konbyen fwa nou’n envit zot?  Ler nou envit zot pou travay pou Sesel malerezman zot in anvoy nou pronmnen.  Wi Msye Speaker.  Me lemonn pe felisit nou pou tou sa bon travay ki nou pe fer dan tou domenn malgre nou pe fer li nou tousel.  Tel ki dan lafason nou okip nou bann pti zanfan, dan nou lalit kont piratri, dan lafason ki nou pe enplimant nou reform ekonomik e menm dan legzersis lademokrasi isi Sesel.  Zot ekrir dan zot zournal e zot dir sa lo radyo e televizyon, zot dir bravo Sesel, bravo Prezidan Michel kontinyen lo sa bon semen.  Sa ki kler Msye Speaker se ki sa bann endividi zot pa sorti dan Parti Lepep, zot konpare akoz zot vwayaz partou dan lemonn e vwar tou keksoz pou zot menm e zot dir sa avek tou senserite.

 

Msye Speaker mon napa okenn dout ki pep Seselwa pou ranport plis laviktwar pandan 2011.  Byento nou karnaval pe aprose, apre sa eleksyon Prezidansyel e pou swiv par Zwe Dezil 2011.  Nou pou fer li ansanm ek mazorite pep Seselwa.  Nou pou garanti viktwar pou nou karnaval avek mazorite pep Seselwa, nou pou donn en gran viktwar Prezidan Michel dan eleksyon Prezidansyel e answit nou pou fer Zwe Dezil vin sa lafyerte pou pep Seselwa.  Mon krwar dan lavenir Sesel, mon krwar dan pep Seselwa e mon reafirm gran konfyans dan direksyon Prezidan Michel e Vis Prezidan Faure.  Se zot ki meyer pou Sesel, personn pa pou bar nou.  Mersi Msye Speaker.

 

(Applause)

 

HON. NICHOLAS PREA

Mersi Mr Speaker.  Mr Speaker, apre ki mon’n ekout Ladres Leta Lanasyon semenn pase, e osi swiv levennman Lalibi, i fasil pou mwan konpar sa 2 Prezidan ki partaz bokou an komen.  Legzanp fason ki zot ti vin opouvwar, kantite letan ki zot in la, e fason ki zot pe diriz zot pei.  Pou toulede, ti en moman pou reasir zot pep e donn lespwar pou en meyer lavenir.  Me apre sitan lontan opouvwar i paret difisil pou toulede aksepte ki pa tou dimoun ki partaz zot vizyon e ki petet en zour en lot dimoun a kapab fer pli byen ki zot.

 

Msye Ghadaffi in fer 42an opouvwar e Msye Michel in la pou 34an.  Pou mwan e pou bokou Seselwa napa bokou diferans dan sa 2 diskour kot toulede in vant zot lekor pou sikse ki zot in fer e koman si pa ti zot ti pou napa devlopman dan zot pei.  Toulede in osi sezi lokazyon pou lans bann latak ki pa ti neseser kont bann ki opoz zot.  Msye Ghadaffi ti apel son pep tou kalite non e Msye Michel li in servi langaz enn pti pe pli sivilize.  In menm profite pou lans latak kont kominote La Misere ki ankor pe soufer e pe rod lazistis pou desizyon e fot ki limenm koman Prezidan in komet.

Son mesaz Vandredi in senm plis divizyon dan nou pei.  E touzour apre sa bann menm leader pe demann Bondye pou vers son benediksyon lo nou pep e son pei.  Mr Speaker se egzakteman sa ki Msye Ghadaffi e Msye Michel in fer semenn pase.

 

Pandan bokou lannen kot zot in pas zot letan atak legliz e menm retir lansennyman larelizyon dan bann lekol, kot nou bann zenn in sibir tou kalite, e nou sosyete in perdi moral, ozordi nou pe enplor legliz pou retourn dan bann lekol pou redonn moral nou bann zenn.  Wi, sanmenm sa vre leta nou nasyon ozordi.

 

Mr Speaker atraver mon repons mon pou donn detrwa legzanp pou montre leta nou nasyon e montre klerman koman nou annan en dirizan ki’n dekonekte avek son pep.  Mr Speaker ler mon partaz sityasyon enn nou bann fanmiy Seselwa avek zot i montre nou koman en gouvernman i reste sourd menm apre tou sa ki SNP in dir lo lasistans pou bann dimoun dan nou sosyete ki pe tous saler ki pli ba.  Ler Prezidan i koz lo byennet lafanmiy e kot sistenm i asiste bann ki pli feb mon annan plizyer legzanp ki mon ti a kapab partaz avek zot kot sa menm sistenm i fail.  Mon pran ka sa gran manman dan leo Cascade ki pe okip 4 pti trezor ki zot manman ki lo drog in abandonnen.  Sa gran manman i lev 5er bomaten pou okip sa 4 zanfan avan i al reponn lapel Bel Ombre pou rod sa dipen tou lezour.  Keksoz pa fasil pou li e saler ki i gannyen pa sifi pou kapab donn zot tou en bon lavi.  I al kot lekol pou demande pou asiste sa bann zanfan ek goute, sa larzan ki sorti dan Children’s fund, me head teacher pa aksepte son demann.  I al kot Lazans Welfare ki Prezidan in koz lola e i dir ki en ka irzan i merit pran 3 zour pou ganny asiste e la osi ti napa bon rezilta.  Finalman an Zilyet 2010 in ekrir Biro Prezidan.  Repons ki i ti ganny le 21 Zilyet 2010 sorti kot Biro Prezidan in remersi li pou son let e dir li ki son let in ganny anvoye kot Direkter Zeneral dan Biro Prezidan e ki byento i a ganny larepons.  Sa let i kontinyen an dizan ki Prezidan i pas son meyer ve, remersi li pou son pasyans e konprenezon.  Pov madanm e son 4 pti trezor, 7 mwan plitar i ankor pe esper en repons ek enn pti led.  Antretan sa madanm pe met meyer ve, pasyans, e konprenezon ki Prezidan in anvoy li dan lasyet son 4 pti trezor toulezour.  Se sa bann sityasyon ki Prezidan pa konnen, se sa vre leta nou nasyon.

 

Mr Speaker ler mon rankontre bann tel sityasyon i rann mwan tris e fer mwan demande akoz ki nou pei i bezwen fonksyonn koumsa?  Akoz ki nou bann dirizan i bezwen fer nou bann dimoun pli feb soufer koumsa?  E pourtan Minis Finans i vin dir nou ki Lazans Welfare in fer saving.  Koman nou bann dirizan i kapab dormi anpe aswar ler zot konnen zot pa’n ekout soufrans enn nou ser ki dan bezwen.  Koman Prezidan i kapab dormi anpe ler sa 4 pti trezor pe dormi vant vid?

 

Konbyen lannen SNP in koz lo kondisyon travayer IOT?  Konbyen lannen nou pe dir ki travayer pa pe ganny sa bann benefis ki zot merite me Parti Lepep in toultan dir nou ki IOT i tonm dan offshore e lalwa lanplwa pa kouver li.  Lannen pase mon’n fer tou pou en zenn-onm ganny son konpansasyon apre 11an ki in travay kot IOT.  Plizyer lesey ki in fer kot SIBA e Minister Lanplwa in reste vid.  Avek toulede kot zot in dir ki zot pa kapab fer nanryen.  Nou osi rapel ki pa tro lontan ler bann travayer IOT ti pe regroupe pou rod zot drwa, sa menm gouvernman dirize par Msye Michel ti anvoy gard pou deal avek zot.  Alor kwa ki’n sanze toud-enkou? Kote tou sa larzan i sorti en sel kou? 3 mwan avan eleksyon tou sa i posib.  Akoz ki sa kondisyon gratwite pa ti rantre dan bann kondisyon travay depi lontan vi ki gouvernman in toultan tenir 40% shares.  Konbyen travayer Seselwa parey sa legzanp ki mon’n donnen ki’n perdi tou zot tann-servis?

 

Sa i fer mwan Mr Speaker, vin ankor lo sor bann travayer Ex Transec. Akoz ki case sa bann travayer pa ganny adrese?  Prezidan in koz lo en servis piblik ki efektiv e ki bezwen delivre, me akoz ki Biro Vis Prezidan pa kapab reponn mon bann let lo size Transec?  Lannen pase mon ti ekrir Vis Prezidan avan ki i ti prezant son Bidze pou ki i ti a kapab anons keksoz dan son diskour Bidze.  Mon pa’n zanmen ganny repons.  Apre ki mon’n rankontre plizyer travayer ankor an Desanm, mon’n ekrir sa menm biro ankor an Zanvye pou eksprim konsern sa bann travayer, me ankor mon anvi dir Prezidan ki son sistenm in fail pou reponn ankor.  Toudmenm mon’n pas sa avek sa bann travayer e zot in note.

 

Mr Speaker nou dir Seselwa leve debourye, me ler nou zenn i leve nou rod tou kalite baryer pou met devan zot.  Semenn pase mon’n rankontre 2 zenn pe fer travay mason kot en lakaz Bel Ombre.  Toulede in bezwen anploye avek en kontrakter Endyen pou ganny lavi.  Zot aplikasyon pou ganny en Licence Kontrakter Maintenance in ganny rezete 3 fwa.  Zot in vin etranze dan zot prop pei, e ler nou get partou dan bann distrik nou vwar plizyer dimoun ki menm pa konn mason zot in vin kontrakter e pe benefisye bann pti proze anba gouvernman lokal.  En gouvernman Sesel administre par SNP pou rekonnet kalifikasyon ek konpetans nou bann zenn Seselwa e nou pou larg zot lanmen pou zot osi kapab kontribye dan devlopman nou pei.  Mr Speaker, mon’n osi ekrir Biro Vis Prezidan lo size bann manman ki pe okip zot zanfan andikape aplentan e ki ankor pe resevwar selman R1600 avek Lazans Welfare.  Sa bann manman pe ede pou tir en fardo lo sosyete me zot bezwen kapab ganny asiste sifizaman pou zot kapab viv.  Si carer in ganny en logmantasyon nou krwar ki ka sa bann manman osi i merit ganny get ladan.  Silvouple annou pa tarde e fer sa bann dimoun kontinyen soufer.  R1600 pa anmenn zot tro lwen e lavi parey Prezidan in finalman rekonnet, pa bon marse.

 

Leta Air Seychelles, nou National Airline ozordi i osi reflekte leta nou nasyon.  Bann travayer ek zot fanmiy pe enkyet akoz zot pa konnen ki pou arive.  Sa i en size ki Prezidan ti devret adrese.  Annou pa zis koz lo bann reisit me adres osi bann difikilte e dir nou ki solisyon ki gouvernman pe rode.  Eski nou National Airline pou kontinyen anvole?  Eksi son pozisyon finansyer i an bonn sante?  Eski i annan ka koripsyon ki’n ganny raporte e ki gouvernman pe fer?  Leta sa bann avyon i osi fer nou poz kestyon si i annan en lesey par ekspre pou zis les keksoz detoryore.  SNP pou fer tou pou revwar loperasyon Air Seychelles avek bi kit the Creole Spirit flying.

 

Sakfwa nou’n koz lo problenm kot Minister Lasante, nou’n ganny akize politik bon marse.  Ozordi Prezidan limenm in fer nou rapel ki leta nou servis lasante i ladan.  Me i enportan note ki depi Msye Michel in pran pouvwar nou’n sanz omwen 4 Minis Lasante, sepa konbyen PS, me napa sanzman.  Malgre zefor bann travayer, i paret problenm i agrave.  Ozordi oli sa lotorite lasante?  Oli sa think tank? Pou zis montre par en legzanp ki leta sa servis i ladan, ozordi, right now lopital pe bril bann waste, bann restan dan bann container ouver ki pe afekte lasante bann travayer ki dan zalantour e osi bann zabitan Hermitage.  Incinerator pa pe marse, i pa pe fonksyonnen.

 

Mon osi lans en lapel Mr Speaker pou Minister Lasante.  Plizyer paran konsernen avek logmantasyon dan bann ka kanser pe demande akoz ki lopital pa fer bann tes pou detekte kanser boner parey zot pe fer pou dyabet ek SIDA.  Mon’n osi note ki apre ki mon ti koz lo leta lekol lasante mon’n aprann ki serten travay pe ganny fer.  Esperon ki sa a amelyor lanvironnman letid pou sa bann etidyan.

 

Mr Speaker leta nou Lendistri Lapes i enkyetan.  I paret ki SFA in al dan en silent mode.  Napa okenn direksyon, e bokou in ganny dir lo devlopman nou lendistri lapes dan sa bann dernyen lannen, me tre pe in ganny fer.  Devlopman nou por lapes ti pou fer Sesel vin en Seafood hub dan Losean Endyen.  Ti pou annan lendistri ki ti pou anmenn valer azoute avek nou bann lor ble.  Peser i kontinyen esper bann fasilite ki ganny promet partou kote, etranze i kontinyen eksplwat nou lor ble san ki pei i tous gran benefis.  Peser Anse Royale in dir mwan pas en pti mesaz, anmenmtan ki lanmin in pet koray dan brizan Anse Mary-Louise pou benefisye 5 peser, sa senkantenn peser Anse Royale, i ankor pe esper lotorite ranplas en bwe ek lalimyer ki montre la passe aswar e ki’n disparet pou plis ki 2an.  Peser ki pe rantre aswar i bezwen reste lo mouyaz andeor lapas ziska bomaten.

 

Mr Speaker napa okenn travay ki pe ganny fer lo por lapes Bel Ombre parey Prezidan in dir.  Mon konfirm avek sa Lasanble, depi Ice Plant ti ouver lannen pase, napa lot travay ki pe ganny fer.  Peser i ankor pe esper plizyer fasilite tel ki delo, fuel, eksetera.  Nou bann fermye i kontinyen lite zis pou zot kapab kontinyen pey zot loan e nourir zot fanmiy.  Travay ki nou pe fer lo bann diferan komite pe abord bann konsern sa bann fermye menm ki mon ganny akize par Parti Lepep ki mon zis monte desann La Suisse.  Dan repons Bidze mon ti demande pou gouvernman revwar levy lo lavyann enporte e rod fason pou ekout konsern bann fermye.  Se la ki Minister pe fer travay ek lasosyasyon pou gete koman zot kapab vin pli profitab touzour an gardan bann pri afordab.  Bann fermye i konnen lekel ki pe debat pou zot  e zot osi zot pe note.

 

Dezord La Misere;  Ki dezord e kan ti annan dezord La Misere?  Soufrans nou kominote La Misere i reflekte leta nou nasyon ozordi.  1an apre lensidan delo kontaminen nou pankor ganny lazistis.  Mon kapab koz lo sa size akoz mwan osi mon en viktim parey mon bann frer ek ser dan sa kominote.  Eski ler en kominote ki’n ganny afekte e pe soufer i debout pou reklanm son drwa e demann lazistis, sa i apel dezord?  Ler en kominote ki’n ganny abandonnen par son prop gouvernman pe rod lazistis atraver sistenm Lakour, eski sa i apel dezord?  Wi, nou’n proteste me nou ti fer li dan lord ek lape.  Napa okenn propriyete leta ou prive ki ti ganny andomaze.  Lapolis i kapab prouv sa.

 

Me lekel ki pli koupab dan sa zafer?  Lekel ki ti donn lord pou sa proze demare ler Lotorite Planning ti fer sorti zot konsern?  Pa Msye Michel?  La ozordi i vin dir nou ki i annan bokou leson pou tire ladan.  Wi, ou tir leson apre ki lavenir en kominote in fini ganny afekte.  Se akoz ou desizyon ki nou pe soufer ozordi e ou menm akiz nou pou fer dezord.  Lekel ki ti pran desizyon pou anvoy Gard Bate avek AK-47 pou bat nou La Misere, si pa Prezidan Michel avek Minis Morgan.  Se Prezidan ki pran bann tel desizyon.  Sa pa ti pou fer dezord?  Se zot ki annan rikord dezord e mon a les zot koz lo dezord.  1an in pase e bokou dimoun dan sa kominote i ankor pe soufer avek maladi ki pe kontinyen devlope.  Akse ek delo potab i osi reste en martir menm ki PUC pe fer zot mye pou anmenn sa servis bowser pli pres posib.  Bokou dimoun pe komans santi douler leren koze par sarye delo.  Sa i leta ki en kominote i bezwen viv ladan ler son gouvernman pa responsab e pa pran bann aksyon neseser pou protez zot.  Zot ki pa konnen ki nou pe pas ladan pa ensilte nou plis ankor.  Zabitan La Misere pe note lekel ki pe lager pou zot.  Nou pou servi tou mwayen legal pou nou rod nou drwa e sa ki nou merite.

 

Mr Speaker, problenm drog e bann fleo s osyal i osi montre nou ki leta nou nasyon i ladan.  Plis bann trafikan i ganny atrape, plis ki I annan drog dan street, plis ki i annan drog dan nou pei, e plis nou zenn i tonm viktim sa fleo.  Pou mwan, otan ki nou pe servi 2 pwa, 2 mesir, nou pa pou kapab fer Sesel vin drug free.  Pourtan toultan mon dir, sa pa devret difisil, i pa devret enposib avek en popilasyon 89,000 zabitan.  Bokou dimoun i siport nouvo travay ki NDEA pe fer me fodre bann zofisye pa abiz zot pouvwar.  I pa normal, i pa akseptab ki 2 zenn ki pe marse lo semen e pe rantre se zot i ganny arete.  E menm si napa nanryen lo zot, zot ganny fermen pou en lannwit dan kaso.  Sa i mal e i pa akseptab.  I pou fer ki manm piblik pou vir kont sa bann loperasyon.

 

Prostitisyon lo semen Victoria in osi pran en lot direksyon e si lotorite pa adres sa sityasyon irzan i pou difisil pou deal avek bann krim ki asosye avek.  Annou pa zis anbelir Victoria e penn Victoria ler nou pe al fer karnaval.  Annou anbelir Victoria toultan.  Nou annan en Biro Mer Lavil e i annan en Bidze ki pou fer sa travay.  Solisyon i bezwen ganny trouve pou ki nou lavil i vin sa lavil ki parey nou dir; i Kapital Kreol dan lemonn.

 

Mr Speaker leta mon distrik i osi fasilman donn nou en lide ki leta nou pei i ladan.  Ler ou regard leta nou bann semen primer e segonder e konbyen letan lotorite i pran pou bous en trou.  Ler lotorite i pran plis ki 4an pou aranz enn pti semen ki’n deservi en ventenn fanmiy dan vale Le Niol e ziska ozordi zot pankor gannyen.  Ler ou regard leta bann lakaz ki serten fanmiy pli vilnerab pe viv ladan e kot zot menm zot pa kapab fer renovasyon akoz zot mwayen pa permet.  Ler ou regard leta nou klinik, tandis ki pye dibwa i pouse dan dalo sa nouvo sant.  Ler ou regard leta nou bor lanmer, nou por lapes ki ti sipoze fer nou distrik fyer.  Ler sa fanmiy i al fer laplikasyon lasistans oubyen enn pti loan e i ganny dir ki i pa siport sa sistenm e i pa pou gannyen.  Tousala i leta ki nou distrik pe pas ladan ozordi.

 

Toultan napa en striktir diferan dan distrik nou pa pou zanmen avanse.  Sistenm gouvernman lokal ki anplas pa permet partisipasyon tou dimoun.  Lafason ki distrik i ganny administre e desizyon ki ganny pran i pa enn ki reflekte swe tou zabitan.  Mon’n deza anmenn 2 mosyon dan sa direksyon e Prezidan i konn tre byen ki sistenm ki anplas dan distrik i pa pe perform, me pou rezon politik sa pou reste parey malgre bann zoli parol ki nou kominote i nou konsern e nou devret osi zwe en rol.  En gouvernman Sesel dirize par ladministrasyon SNP pou amelyor sistenm administrasyon distrik pou benefis tou dimoun.  Sa kominote dan distrik i kapab atraver eleksyon swazir son DA, swazir sa enn ki i krwar ki kapab fer en travay meyer pou li.  Sa biro pa pou en landrwar pou fer meeting politik oubyen prepar kanpanny, sa biro pa pou reste ouver ziska tar dan lannwit sa 2 semenn ler rezis voter i ouver.  DA a fer en travay dapre son manda e non pa enterfer dan politik.  DA pa pou kapab mars avek kandida dan distrik pe fer kanpanny.

 

Bann laplikasyon pou lakaz, later, loan, e lasistans a ganny fer atraver en komite ki a pran desizyon final koumsa nou ava ganny en desizyon ki pli zis e pli fair dan distrik.  Nou bann lenstitisyon demokratik i reste ankor tre vilnerab e egzekitif i kontinyen met presyon partou kote.

 

Anba en administrasyon SNP nou pou bezwen annan respe pou sa bann lenstitisyon.  Zidisyer pou bezwen pran son lendepandans san ki personn i donn li lord ki pou fer.  Anba en administrasyon SNP, anba en gouvernman Sesel, nou Lasanble osi i bezwen fer parey.  Nou bezwen gard nou lendepandans e nou bezwen ki nou ganny respe sa pep ki’n met nou la.  Anba en ladministrasyon SNP nou Speaker pa pou kapab depan lo en parti politik e nou Speaker pa pou bezwen al fer kanpanny dan okenn sirkonstans e sirtou fer kanpanny kont enn son prop Manm Lasanble.  Se sa sanzman ki en gouvernman Sesel administre par parti SNP pou anmennen pou nou Lasanble.

 

Nou Lasanble I bezwen ganny sa respe ki I merite.  Nou sipoze annan nou en dress code dan nou Lasanble me nou vwar manm egzekitiv zour en lokasyon spesyal, zour diskour Leta Lanasyon ki pa respekte nou dress code e I vin dan nou Lasanble sanze dan nenport fason.  Nou bezwen anmenn respe pou sa lenstitisyon ki nou ladan e ki nou pe defann.

 

Mr Speaker en nouvo Sesel dirize par en ladministrasyon SNP pou fer tou posib pou inifye nou pep avek bi ki nou kapab akonplir plis pou nou pei.  Sa nouvo gouvernman pou retir politik dan lavi toulezour e les ou lib pou swazir ou bann dirizan.  Sa nouvo gouvernman pa pou bezwen fer ou zwenn lorganizasyon politik pou ganny lekol, travay, oubyen lasistans e ou lopinyon politik pou ganny respekte e ou pa pou ganny maltrete ki ou fer politik bon marse ler ou kritik serten desizyon gouvernman.

 

Sa nouvo gouvernman pou revwar sistenm Welfare pou fer sir ki fanmiy ki pli feb parey sa madanm Cascade ki mon’n mansyonnen a ganny asiste.  Bann travayer parey Ex-Transec a ganny peye pou lapenn zot travay. Nou servis lasante a ganny transformen pou vin en servis ki a reponn bezwen nou pep.  Nou kominote dan distrik a ganny sans partisip dan devlopman zot distrik dan desizyon zot distrik e Sesel a vin sa vre legzanp pou lemonn.

 

Mr Speaker lo nou kote, nou SNP, nou ki la, nou fyer kontribisyon ki nou’n fer pou ranforsi demokrasi dan nou pti pei.  Nou fyer travay ki nou’n akonplir pou anmenn sanzman pozitiv dan nou pei, nou fyer travay ki nou’n fer dan sa Lasanble pandan sa dernyen 5an.  Ozordi nou pare, nou plis ankor pare pou travay pou en meyer Sesel kot i a kapab annan linite, respe e larmoni antre nou pep, en Sesel kot ou a santi ou fyer koman en Seselwa.  Mr Speaker SNP I kapab fer sa arive e SNP in pare pou fer sa arive.  Mersi Mr Speaker.

 

(Applause)

 

 

HON. MITCY LARUE

Mersi Msye Speaker.  Bonzour toul-monn, bonzour tou pep Seselwa.  Msye Speaker, vwala ki SNP I kontan koz lo la.  En wishlist.  Msye Speaker zis 5 zour avan louvertir Carnaval Internationale de Victoria, Leader Lopozisyon ozordi bomaten in donn koudanvwa pou lansman en karnaval konplent. Sa menm karnaval konplent ki leadership lopozisyon in selebre pandan sa dernyen 18an.  Konplent, konplent, konplent, in vin lafors e I reprezant vre lidantite leadership lopozisyon.  E letan ki nou pe koz leadership lopozisyon Sesel, tou dimoun I konnen ki sa set en sel zonm.

 

Pandan sa dernyen 18an, ennfwa par an, zis parey ki nou Konstitisyon i demande, Sef Deta Sesel i vin devan nou Lasanble pou prezant son diskour lo Leta Lanasyon.  Sa diskour i normalman en bilan lo nou sityasyon aktyel me i osi en lokazyon pou Prezidan prezant nou avek son vizyon pou fitir direksyon dan lekel ki nou pou diriz nou pei.  Pandan sa dernyen 18an i annan en fenomenn enteresan ki’n osi devlope a sakfwa ki Prezidan i prezant son vizyon.  Dan bann sesyon repons ki’n swiv in toultan annan kelken ki’n konpar leta nou nasyon avek leta nou semen.  Lo mon kote mon rekonnet ki i annan ankor bokou pou nou fer pou amelyor kondisyon nou bann semen isi Sesel.  Zis lo Praslin in annan landrwar kot semen i sitan enpitwayab, ou demande si i ankor annan koltar.  Me sa i pa en rezon pou konpar leta nou nasyon avek leta nou semen.  I pa en rezon pou rod en keksoz ki pou divers rezon nou tou nou vwar klerman ki sa in fini kase e pou nou dir ki se sa leta nou nasyon.

 

I annan lot konparezon ki kapab ganny fer.  Akoz ki lopozisyon pa kapab zanmen konpar leta nou nasyon avek sa nasyon Seselwa limenm ?  Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan lizye sa nasyon Seselwa limenm ?  Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan leta lasante nou nasyon Seselwa ?  En nasyon ki an tre bonn sante.  Akoz ki Lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan nivo ledikasyon nasyon Seselwa ?  En nasyon ki zeneralman tre byen edike e ki pe fer son mye pou amelyor son nivo e standar ledikasyon ankor plis.

 

Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan leta nou bann sitwayen pli aze ?  En group dimoun ki nou sosyete i valorize e pou lekel nou montre bokou respe.  Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan lafason ki nou pei i envestir ?  Pou aport soulazman e sekour opre-d-bann ki mwen fortinen.  Sa bann ki pli feb ki lezot ouswa senpleman mwen ekipe pou fer fas avek bann defi ki larestan sosyete.  Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan kouraz e lafors nou nasyon Seselwa ?  Sa i le moman kot mon dir felisitasyon pou tou nou bann zonm ek fanm dan liniform, espesyalman bann zofisye Coast Guard.  Me pa zis zot, rekonnet kouraz nou bann volonter, rekonnet kouraz bann ki’n konbat sa lepidemi dife ki’n pran partou atraver nou pei.  Rekonnet kouraz sa paran ki drog in pran li otaz dan son prop lakaz, rekonnet kouraz sa manman tousel ki pa zanmen bes son lebra e ki pe lager pou batir nou sosyete avek bann zanfan byen elve.

 

Akoz ki lopozisyon pa zanmen kapab vwar leta nou nasyon ganny reflekte dan nivo swen ki nou pei i akord bann Seselwa ki bezwen resevwar swen medikal aletranze.  En nivo swen byen eleve ki demontre en lenvestisman enorm dan leta lasante sa nasyon Seselwa.  Akoz ki lopozisyon in toultan kit sa santenn keksoz ki pe mars tre byen dan nou pei pou zot al konpar leta nou nasyon avek semen kase, bis kase, ouswa minimok kase.  Eski sa bann kales kase ki lopozisyon i toultan pe nonmen i vre leta nou nasyon ?  Ouswa eski sa i zis en refleksyon vre leta lopozisyon ?  Eski letan ki lopozisyon i avans tou sa bann gran gran teori zoli zoli parol, eski zot pe koz lo Sesel e Seselwa ouswa eski zot pe koz lo zot prop lekor ?

Letan ki lopozisyon i vin koz lo 2 Sesel, en lot keksoz ki zot abitye e kontan fer, eski la ankor zot pe koz lo sa Sesel ki tou Seselwa i konnen e kontan ?  Ouswa zot pe koz lo en Sesel kosmar ki egziste zis dan lizye leadership lopozisyon.  Letan ki lopozisyon i mont lo internet e i vol sa konsept en leta normal, en leta efektiv, la ankor, eski zot pe koz lo sa Sesel ki tou Seselwa i konnen e i kontan ?  Ouswa zot pe rekonnet lefe ki negativite zot leadership I abnormal.  Msye Speaker mwan mon dir ki leta sa nasyon Seselwa I kapab selman ganny trouve, reflekte dan lizye e leker sa nasyon Seselwa e non pa dan bann parol kase, sa kales kase ki appel leadership lopozisyon Sesel e nou tou nou konnen ki leadership lopozisyon dan sa pei se zis en sel zonm.

 

Msye Speaker zis yer menm pri karbiran in monte kot laponp.  Sa in vin an konsekans direk e en refleksyon direk sa bann boulvers ki pe pase partou atraver lemonn.  Bomaten letan ki Leader Lopozisyon in prezant son diskour lo leta Mwayen Oriyan, nou’n kapab antann en selebrasyon pou sa ki pe pase e sa ki pe arive laba.  Isi anndan ou kapab santi ki i annan en antisipasyon parmi serten pou ki sa kalite soulevman brital i vin tonm lo nou pti later Sesel.  E yer swar ler nou’n tann sa lo laponp, mon oule zis fer appel ki nou Vis Prezidan Faure dan Bidze 2011 ti kree en fon stabilizasyon.  E sa fon stabilizasyon R120,000,000.  E sa i ti anmenn li dan Bidze 2011 e yer swar ler nou’n tann logmantasyon lo laponp, savedir fuel, zot lo lot kote latab zot pa ti vot dan sa fon stabilizasyon.  Zot pa ti vote pou bidze.  E ozordi erezman ki dan Lasanble Nasyonal Lepep i an mazorite, nou ti vote.  Si non ozordi menm pri elektrisite ti pou bezwen monte, pri gas ti pou bezwen monte, pri bis ti pou bezwen monte.  E si sa ti arive zot ti pou riy sa maler e zwe dan sa boubou.  Me sa i montre nou ankor ki nou Prezidan e nou Vis Prezidan ti prevwayan e ozordi nou dir zot wi, zot kosto e prevwayan, mersi.

 

Permet mwan 2 minit pou mwan adres bann zabitan Praslin lo sa fenomenn sanzman san direksyon.  Leadership lopozisyon in demontre klerman ki zot konpletman enkapab pou diriz ni menm en senp parti politik, let alone en pei.  Sa sanzman san direksyon ki pe arive partou atraver Mwayen Oriyan i pa en fenomenn nouvo pou sa lemonn.  Sa i pa en nouvo devlopman.  Le sel eleman nouvo se dan lafason ki sa pe ganny fer.  Eski okenn parmi nou i kestyonnen ki manyer ki La Somali in fer pou li ariv dan sa leta kot i appel ozordi ?  Larepons i tre senp ; sanzman san direksyon ouswa leaderness change ki’n fer ki La Somali ozordi i reprezant pli gran menas pou lavenir nou pei.  Eski se sanmenm sa kalite sanzman ki leadership lopozisyon pe rekonmande pou nou pei ?  Sanzman zis pouvi ki nou fer sanzman ?  I byen, i mal, me annou fer sanzman anyway ?  Eski se sa sanzman kontinyel ?  Sanzman san direksyon?  Sa leaderness change ki zot pe glorifye?  Sanmenm sa ki zot oule pou lepep Seselwa ?  Eski se sa sanzman tourn an ron ki zot pe rode ?  Si sa i leka, dan sa ka mon dir ki zot oule fer nou pei retourn dan lepok granmofonn.  Zot oule fer sa pep Seselwa zis tourn an ron parey ki i leka Tunisie.  Si sa i leka mon pou demann avek bann zabitan Praslin e tou Seselwa pou anvoy en mesaz kler pou lopozisyon dan sa eleksyon ki pe vini.  Mon demann avek zot pou vot kont en lopozisyon ki oule trenn nou pei ver en presipis sanzman san direksyon, en lopozisyon ki oule trenn nou pei dan direksyon Somali.  En form ‘Change without Leadership anba leaderness lopozisyon’. 

Msye Speaker mon retourn ankor lo sa logmantasyon dan pri karbiran, la ankor mon annan en mesaz pou pep Seselwa, annou prepar nou, annou travay otan ki nou kapab, met de kote tou sa ki nou kapab, annou prepar nou.  Nou isi Sesel nou en pei ki sitye dan desant bann pli gro lekonomi lemonn.  Tou sa ki mars mal laba anler i koul lo nou isi anndan.  Nou lekonomi Sesel i for e i performan me partou otour lemonn pe brile.  Letan ki logmantasyon dan pri manze i eksploze sa i kree protestasyon e protestasyon i fer monte pri karbiran.  Nou Sesel nou pe asiz dan desant tousala e tou maler lemonn i koul lo nou.

 

Mon lapel pou bann zabitan Praslin e pep Seselwa se en lapel pou linite.  Annou ini koman en pep, siport sa ki ou anvi siporte politikman me touzour gard antet ki nou tou nou’n ne koman Seselwa e napa personn ki’n ne siporter tel ouswa lot tel.  Si i annan en selebrasyon ki nou bezwen fer koman en pep, sa se selebrasyon nou kouraz e nou travay.  E sa selebrasyon nou bezwen fer li ansanm koman en sel nasyon Seselwa ki partaz en sel desten.  Travay plis, prodwir plis, met enpe dekote e prepar pou nou lavenir.

 

Si zot demann mon lopinyon, mon pa krwar ki lekonomi lemonn pou redres desito, sa lemonn pou fer fas avek ankor plizyer lannen problenm e difikilte avan ki keksoz i reisi redrese.  Me nou isi Sesel nou pa kapab ekspere, nou napa letan pou ekspere ki keksoz laba i ava amelyore, nou pou bezwen sov nou prop nanm, nou bezwen esey fer nou mye pou leve e debourye e redouble sa menm zefor sa menm deboury ankor.

 

Travay i la.  Sa i parol nou bann zenn santer e zis parey Prezidan Michel annou les nou ganny gide par nou bann zenn artis kreativ, annou admet ki travay i la, ki nou travay i la drwat devan nou koman en nasyon.  Zabitan Praslin e pep Seselwa, linite e travay for i le fitir pou nou pei e lavenir pou nou zanfan.  Annou pa les personn vin sedwir nou avek okenn fo promes e zoli sanson, pa les personn vin anbet nou e fer nou krwar konmkwa ki i annan semen fasil dan sa lemonn ozordi.  Sa lemonn ki nou pe viv ladan ozordi i napa semen fasil, napa solisyon mazik, napa personn ki posed pouvwar misterye pou fer tou nou difikilte disparet, tou pouvwar ki nou bezwen i dan nou prop lanmen.  Se sa laverite ki nou bann zenn santer in esey kominike.  Travay i la, travay se nou, nou menm nou, nou tou.

 

Msye Speaker an lannen 2007 a 2008 nou ti pas bokou letan isi anndan pou eksplike ki problenm ki pe arive avek lemonn, lekonomi lemonn.  Nou ti dir e nou ti repete.  Nou ti eksplik kriz dan pri manze, kriz pri karbiran, kriz dan sekter finansyer lemonn.  Me anretour leadership lopozisyon ti get nou dan nou blan lizye e ensiste ki sa pa ti laverite, ki sa ki nou pe dir pa ti larealite, zot ti dir avek nou ki lemonn ti ok me ki problenm ti isi Sesel.  Zot ti fer nou konpran ki problenm ti avek Sesel e non pa avek lemonn.  Dapre zot problenm ti koripsyon, gaspiyas, mismanagement e donn tro bokou bal.  Me zot in toultan ensiste ki larestan lemonn ti parfetman byen, me ki Sesel ti dan ICU.

 

La ozordi lekel ki dan ICU ?  I sifi ki ou zis met ou televizyon e ICU i fannen partou devan nou.  Msye Speaker travay i la, kot i annan en diferans fondamantal dan lafason ki nou get keksoz isi anndan.  3an pase nou isi la lo sa kote nou ti’n fini konstate prevwar sa direksyon katastrofik lemonn ti pe al ladan.  Anba direksyon Prezidan Michel nou pei ti anbark lo en progranm reform ekonomik ki ti avans en kantite mezir pou esey soulaz nou dimoun, epanye nou pep kont le pire dan sa dezas.  Pandan sa dernyen 3an nou Vis Prezidan in saroy en fardo enorm amontan e andesandan pe fer son travay pou redres lekonomi e protez sa pep Seselwa.  Kot in angaz li personnelman.  E pandan sa dernyen 3an Prezidan Michel in pourswiv en polisi diplomasi aktiv kot in angaz li personnelman lo lasenn enternasyonal dan pourswit byennet son pep e koman son mersi, serten dimoun in deklare ki nou Prezidan zis in pas partou pou mandyan.  La ozordi zot oule fer nou kanmi pou fer dibyen pou nou pep.  Zabitan Praslin, tou Seselwa, si zot oule konn alternativ pou sa fason dirize, angaze e kouraze ki Prezidan Michel pe anmennen pandan sa dernyen 3an, zis ouver zot televizyon.  Tou dirizan lemonn ki pa’n prevwar sa kriz, ki pa’n prepare, ki pa’n met anplas bann mezir pou mitigate lefe danze, ozordi zot pep pe fer zot taye avek kout ros.

 

Be isi Sesel osi I annan bann dirizan ki pa ti’n prepare, ki pa’n met anplas okenn mezir.  Sa bann dimoun I apel leadership lopozisyon.  En leadership ki’n refize aksepte realite lemonn, en leadership ki pa’n vwar kler, ki napa prevwayans e ki pa’n posed okenn kouraz pou azir lo zot prop konviksyon.  En leadership ki anmazer parti pa’n posed okenn vre konviksyon.

 

Zabitan Praslin e pep Seselwa, kontrerman avek sa ki pe arive dan lezot pei, mon lapel pou tou Seselwa se annou ini, annou travay ansanm, annou travay pli for ankor, annou ralye deryer Prezidan Michel ki levidans in montre pe debourye e annou osi debourye.

 

Parkont sa ki fodre ganny saboule, eleksyon pe vini, rezerv tou gale, tou dife e saboul li dan bwat vote.  Li avek son zoli parol, avek son baton mazik, avek son bann shortcut ki si ou elekte li tou keksoz pou ok, avek son bann largirman ki tou problenm i trouve Sesel me ki larestan lemonn i an roz.  Zis 3an pase i pa ti kapab vwar ki direksyon ki lemonn ti pe pran, sa lapant glisan ki lekonomi lemonn ti’n anpandan lo la, ki manyer, ki fason e par laverti kelsen ki en tel dimoun pou reisi diriz en pei pandan 5an kan 3an i pa’n kapab prevwar, in tay lakwizin.  Ki mazik, ki trik, ki kalite sorsri  pou al prepar li pou  diriz 5an kan zis 3an pase i pa ti kapab trouve,  I pa ti kapab tande, I pa ti kapab koz lo laverite e lo realite lemonn, lekonomi lemonn.

 

Pep Seselwa, leta nou nasyon i osi tourn otour fitir nou nasyon, fitir nou zanfan.  Mazin byen sa 3an ki nou pei fek pas atraver, mazin byen sa batenm dife ki nou fek sap ladan, apre ouver ou televizyon e zis gete kwa ki pe arive aletranze.  Aprezan fer ou desizyon ; eski ou oule konfye pei dan lanmen en dimoun ki zis parey Mubarak, Ghadaffi, ki pa’n prevwar sa dernyen 3an kriz ekonomik mondyal ki sa lemonn in pas atraver ?  Eski nou pei Sesel i devret ganny dirize par en dimoun ki posed menm vizyon e menm nivo prevwayans ki Mubarak ek Ghadaffi ?  Mon krwar ki non.  Sesel i deza posed en dirizan ki a la oter pou dirize, en dirizan ki posed en vizyon kler e kouraz pou li azir lo son bann  krwayans e konviksyon.  Sa dirizan  se Prezidan James Alix Michel.

 

Mon krwar in plis ki tan ki nou koz avek laverite kler e onnet lo sa size lenvestisman e envestiser.  Zabitan Praslin e pep Seselwa, annou ganny en keksoz tre kler, priyorite ozordi pou nou pei se travay, pa zis travay nenport koman me pou travay dan linite koman en pep.  Nou dimoun travay dan en pei ou pou bezwen premyerman agrandir lekonomi ou pei.  Sa i permet ou pou kree lanplwa e kree larises.  Me pou tousala arive zengredyen kle se lenvestisman.  Ki swa ou pe koz lenvestisman lokal ou etranze, anba nou progranm reform makro ekonomik Vis Prezidan Faure ti fer li enn son komitman pou tret tou lenvestisman egal san okenn preferans ou diskriminasyon, Seselwa koman etranze.

 

Me politik se politik.  I annan serten ki pas partou kote pou fer dimoun krwar lizour pou aswar.  Sa ki Seselwa i bezwen gard byen antet se ki i annan tou kalite triker dan nou pei ozordi.  I annan serten ki fer ou krwar zot bann gardyen, zot kriy Sesel pou Seselwa, zot met bann gro lisyen ki dan piblik i aboye byen e i fer farous tou etranze ki esey koste.  Me sa bann menm lisyen dan prive i bat lake e zot ouver labous e zot sipliye pou etranze fer zot kado en gro lezo.

 

Pep Seselwa, si zot oule laprev zis pran devlopman lotel Raffles, pli gran devlopman prive ki’n arive dan mon distrik Baie Ste Anne.  Lekel ki ti sey fer arete sa devlopman ?  Lekel ki ti pas port an port, kaz an kaz pou demann bann zabitan pou sinny en petisyon ki ti annan pou bi blok sa devlopman ?  Prezan ozordi, poz ou lekor en lot kestyon ; lekel ki’n sot premye pou al fer biznes avek sa lotel ?  Lekel ki pli gran fourniser sa lotel ?  Lekel ki pe lager antre zot pou ganny bann pli gro kontra Raffles ?

 

Sa politik boycott etranze ki serten dimoun i annan dan sa pei i zis en trik, en zes.  Zot kriy for devan dimoun, be dan fernwanr tou kalite keksoz I pase.  Me zabitan Praslin, not byen.  Sa ki ti pas devan ou laport pou demann ou pou sinny petisyon pa’n zanmen repase pou enform ou ki’n ganny en gro kontra Raffles kii pe permet li anrisir son lekor ek son fanmiy ?  Zot politik i pa en politik nob me i politik zis en trik.  Ozordi se zot ki pe telefonn Raffles pou rod travay pou zot bann siporter.  Me zot lespri pa dir zot letan ki Mitcy Larue ti pe siport sa proze mon ti pe fer li pou tou Seselwa ki oule ganny en lanplwa kapab fer li.  E la ozordi, Raffles i anplwayer ki pey pli byen dan Sesel e ankor mon lans mon lapel ; Seselwa annou ini e travay pou Sesel.

 

En group dimoun ki pandan 18an zot in kont tou keksoz dan sa pei ki manyer eski i posib pou menm dimoun kont tou keksoz pandan 18an ?  Pandan 18an nanryen pa bon.  Be menm si pa bon, menm letan ki zot boycott, apre zot pas par deryer zot al rod en lezo.  Zot bann siporter pa vwar e kestyonn sa ?  Pandan 18an tou keksoz pa bon me sak fwa kwiyer i pase se zot menm ki pe anpar pli gro bol.  E la se sa menm negativite, sa menm zonm fatige ki pou retournen e demann pou li ganny elekte.

 

Zabitan Praslin, pep Seselwa, kan ki nou pe reste Sesel, tou sa ki oule vin Prezidan Sesel pou bezwen debout dan en lakwizin tre so avek en lanmans pwalon pli so ankor.  Sa ki oule en lakwizin fre, mont dan Pol Nor al debout eleksyon pou vin Prezidan bann eskimo, pa isi Sesel.  No way, no how.

 

Msye Speaker mon pou pran en moman letan pou mwan aplodir desizyon nou bann dirizan pou konfye devlopman Ile Aurore dan lanmen bann envestiser Seselwa.  Mon osi oule profit sa moman pou demann nou gouvernman pou konsider bann envestiser sorti Praslin ek La Digue egalman dan sa demars.  Koman en dimoun ki’n toultan lager pou defann nou bann proze konblaz i fer mwan tre fyer ozordi pou vwar ki en proze ki’n ganny dezinyen pou pran en lanpler lo nivo parey Eden Island pe ganny konfye avek nou bann Seselwa e laviktwar pou Seselwa.  La ankor mon pou repete ki mon fyer ki mon’n lager lebra kase pandan tou sa bann lannen pou defann nou proze konblaz akoz ozordi tou Seselwa ki anvi e ki kapab partisip dan sa devlopman pou ganny konsidere egalman, ki swa ou siport entel ouswa lot tel, mon repete, tou Seselwa ki anvi e ki kapab pou ganny sanz egal.  E la mon pe avans sa koman en garanti, koman en ferm komitman nou Prezidan James Alix Michel ki ti ganny elekte par lavwa mazorite koman Prezidan tou Seselwa.

 

Zabitan Praslin e Seselwa, bann envestiser Seselwa, letan ki ou fer ou swa sa lannen zis fer en senp konparezon.  Lo en kote ou annan en zonm ki pandan 18an in kont tou keksoz enkli soley avek lalin, e lo lot kote ou annan ou James Alix Michel ki krwar ki tou i posib pou Sesel e Seselwa tan ki nou travay dir e nou debourye.

 

Sheikh Khalifa Msye Speaker.  Dan sa lepidemi kont tou keksoz ki’n afekte serten dimoun pandan 18an, mon regrete pou dir ki Sheikh Khalifa, en dirizan en pei zanmi ki’n fer son mye pou ed nou dan nou moman bezwen in vin viktim malis e mesanste zis en sel dimoun.  Bann don ki nou pei in resevwar sorti kot Sheikh Khalifa i bann don ki pou servi tou nou pep san okenn diskriminasyon.  Zenerater kouran elektrisite pou prodwir kouran ki pou antre dan tou lakaz egalman san pran okenn konsiderasyon lo si ou siport entel ouswa lot tel.  Baz naval e lekipman Coast Guard pou protez tou Seselwa kont piratri e tou lezot agresyon san  eksepsyon, san gete ki ou appel ouswa ki ou siporte.  40 bis pou anbark tou sa Seselwa ki servi transpor piblik san kestyon ou diskriminasyon.  Sant Dyagnostik medikal pou teste disan tou dimoun, maladi tou dimoun  san eksepsyon e san diskriminasyon.

 

Pep Seselwa, sirtou siporter lopozisyon, in ler pou reveye dan sa leta kosmar ki leadership lopozisyon pe sey met zot ladan, sa swadizan de Sesel, sa leta pa normal.  Permet mwan fer en senp ilistrasyon travay Prezidan Michel, se ki in rod lasistans Sheikh Khalifa e sa in permet nou ganny en don, en Sant Dyagnostik lasante lavaler plizyer milyon dolar Ameriken.  Travay sa lot laba lo lot kote se pou fer en kankan letan ki Sant Dyagnostik in fini gannyen lo ki manyer pou appel sa sant.  Zis konpar en zonm, enn ki son travay se pou rod en don neseser lavaler plizyer milyon dolar, e enn ki travay, en travay ki’n fer avek sikse, konpar sa avek travay en lot ki li son travay se pou fer kankan lo ki non pou appel sa menm sant ki son kanmarad in travay dir pou rode.  Ki valer eski i annan, ki laglwar eski ou gannyen koman en zonm letan ki ou lager pou batiz travay en lot zonm ?  Oli ou valer pou ou ?  Oli ou valer zonm ?

 

Zabitan Praslin, sa Sant Dyagnostik ki Prezidan Michel in lite pou gannyen e ki Sheikh Khalifa in pare pou fer nou kado i neseser e enportan pou lasante tou Seselwa.  Otan ki mon konsernen nou kapab appel li Sant Larenn Elizabeth si zot anvi, mon kestyon se eski i pou ede pou sov lavi nou Seselwa ?  Si wi, alors mon dir mersi.  Lo non zabitan Praslin mon remersye Prezidan Michel pou son travay e Sheikh Khalifa pou son bonte.

 

Zabitan Praslin, mon swiv lenspirasyon nou bann zenn santer, nou dir travay i la.  Msye Speaker Leader Lopozisyon bomaten in fer nou krwar ki nou bezwen annan clearance pou nou zenn travay.  Be dir mwan, eski sa zenn ki travay kot IDC la, eski i ti bezwen annan clearance pou li al travay laba ?  Sa menm IDC ki nou’n trete koman sa pli gro monst, se sa ki nou appel kras anler epi anval andesandan.  Msye Speaker, zenes in edike, zenes I konn tou e zenes pa pou anvale sa bann labwet.

 

Travay pou le 8 Mars, letan ki en larme fanm pou anvayir lavil Victoria pou revandik 100an lakonplisman mouvman emansipasyon fanm.  En konze ki mwan Mitcy Larue mon’n lager lebra kase pou rode pou sa lannen pou nou bann fanm Seselwa.  Erezman nou Prezidan in tande e in reponn nou lapel.  Be sa ki efrey mwan se ki isi Sesel ozordi i annan dimoun ki ti lager kont lide ki bann fanm Seselwa i pran en zour apre 100an e sa se lopozisyon lo lot kote latab, zot pa ti vot pou sa mosyon.

 

Msye Speaker, 18an dan nou travay repiblik e leadership lopozisyon Sesel pa’n zanmen nobou reisi met plis ki 2 fanm alafwa asiz isi dan sa Lasanble.  Pandan 18an zis enfwa ki zot in kapab met en fanm debout eleksyon dan en distrik ki zot ti konnen i  ti pou gannyen.  Tou leres zot bann kandida fanm in zis bann dekorasyon ki zot met debout koman bann sakrifis dan bann distrik ki zot asize e ki zot perdi.  Nou isi dan Parti Lepep nou’n prepar en larme fanm zenn, koman vye, fanm ki pou debout ferm, fanm ki’n fini ralye par deryer James Alix Michel.  Ou sa fanm Seselwa ki santi ki ou pe zis ganny gaspir ou letan e ou lenerzi laba dan sa kosmar ki napa okenn respe pou ou, vini, koste, vin zwenn avek nou.  Vin zwenn sa gran larme fanm ki pe power sa transformasyon nou sosyete.  Si i annan en laverite ki tou Seselwa i konnen se sa ki lafors Parti Lepep se fanm.

 

MR SPEAKER

Time is up.

(Applause)

(Break

 

MR SPEAKER

Bonn apre midi, mon krwar nou ava kontinyen avek deba, Onorab Clifford Andre.

HON CLIFFORD ANDRE

Mr Speaker, koleg Manm Lasanble Nasyonal, frer ek ser pep Seselwa bon apremidi.

 

Lemonn pe koz lo Sesel. Dan mon bann parkour ki mon fer a letranze mwan osi mon’n tann kot zot pe koz lo Sesel. Frer ek ser Seselwa lemonn pe koz lo nou akoz nou enn pti pei ki pe ganny reprezante koman en model sikse. Sikse dan kad nou reform ekonomik ki nou’n fer kot bann gran pei pe pran Sesel koman en legzanp kot nou vwar bann rezilta pozitiv byen avan bann target ki’n ganny mete pou nou atenn diferan lobzektif. Sa dan limenm frer ek ser Seselwa i en laviktwar pou Sesel.

 

Lo en lot lanpler lemonn pe koz lo Sesel akoz anba gidans en dirizan sarz onnet e ki annan lentere son pei aker sa pa lot ki Msye James Alix Michel, Sesel pe champion bann linisyativ ki pou esey vwar solisyon lo lefe sanzman klimatik mondyal ki nou pe fer fas avek ozordi. Se dan sa parkour lavironnman ki boukou lide sorti kot bann pti leta zil ki parmi Sesel i reprezante ki nou fer sorti bann konsern lo lanvironnman e ki manyer nou krwar proteksyon lanvironnman i bezwen ganny fer e osi ganny siporte par bann gran pei devlope. Sa frer ek ser Seselwa i en lot laviktwar pou Sesel lo lasenn enternasyonal.

 

Nou lot laviktwar se sikse ki nou gard lakot i kontinyelman fer fas a menas piratri dan losean endyen. Sa menas i kontinyelman agrandi la ki bann pirat pe servi bann lezot mwayen e teknik pou hijack e pran otaz bann manm lekipaz lo bann bato ki servi sa larout. Nou gard lakot Mr Speaker pe ganny lasistans adisyonnel  avek nou bann pei zanmi. Sa dan limenm i en laviktwar pou Sesel me i enportan pou nou kontinyen amelyor kondisyon nou bann solda avek bi pou ki zot a santi zot pe deservi zot pei ek zot pep avek plis lafyerte.

 

Sesel i fyer pou dir ki nou diplomatif aktiv ki Prezidan Michel avek son gouvernman pe anmennen i non selman en keksoz ki bon me i en keksoz ki pe raport fri pou tou Seselwa. Mr Speaker mon dir sa akoz letan mon get otour mwan mon vwar ki nou bann frer ek ser ki ti pe esper en lakaz in  arive ozordi ganny en lakaz e sa se lo zil Perseverans kot nou Lasanble i osi sitie. Ankor ennfwa realizasyon sa bann proze in vin akoz nou bann frer zanmi etranze ki’n akord zot sipor pou nou pti pei ki zot osi zot kontan. I enportan pou note ki gouvernman anba direksyon Prezidan Michel pe kontinyelman rod bann fason e mwayen pou garanti ki tou Seselwa, pe enport zot lopinyon politik i ganny en lozman adekwa pou zot ek zot fanmiy. Sa i selman en gouvernman serye, konpetan e ki annan en vizyon kler pou son pep ki pou kapab delivre e asire ki tou Seselwa i ganny son prop lakaz.

 

Mr Speaker sa latas i pa enn ki fasil, gouvernman pou donn later Seselwa pour devlopman dan diferan rezyon avek bi pou ki sa Seselwa i osi kapab zouir benefis ki nou pti pei i akord li. Lanons ankor ennfwa lo alokasyon serten parti bann zil konble avek Seselwa pou zot devlope e fer bann lozman pou zot osi lwe avek Seselwa i en lot sikse pou Sesel. Mon dir sa Mr Speaker akoz la i montre ki gouvernman pa pe zis pran sa responsabilite pou donn lozman nou dimoun li tousel me i pe osi demann bann biznesmenn Seselwa pou zot osi fer serten kontribisyon avek bi pou asire ki Seselwa i ganny zot prop lakaz. Sa Mr Speaker i montre nou ki nou gouvernman anba direksyon Prezidan Michel i enn ki permet sekter prive partisip aktivman dan devlopman ekonomik Sesel Mr Speaker leta lanasyon ki’n ganny delivre avek sa Lasanble ek pep Seselwa semenn pase par Prezidan Larepiblik in demontre son lagazman ki i annan pou kontinyen deservi pep Seselwa.

Dan mon parkour ki mon’n fer avek serten dimoun pandan weekend mon’n konstate ki bokou zot in apresye sa diskour lo leta lanasyon. Serten in dir mwan ki se zis anba direksyon Parti Lepep ki zot asire ki zot pou ganny benefis ki ozordi zot pe gannyen. Mon’n profite pou koz enpe avek bann travayer IOT.  Mr Speaker permet mwan pou dir ki lanons pou ki sa bann travayer pou benefisye avek en gratwite e konpansasyon letan zot letan i arive in ganny akeir avek gran lazwa. Serten in dir mwan ki plito tar ki zanmen, me mwan mon’n dir zot ki sa lanons i pa tar me akoz i pran letan pou etablir en  striktir ki pou garanti ki sa konpansasyon i kontinyelman ganny distribye ek zot ler zot letan i arive ki gouvernman in bezwen esper letan apropriye pou anons sa konpansasyon ek gratwite pou zot.

 

Mr Speaker se dan sa konteks ki bokou in dir mwan ki se zis en zonm avek en vizyon kler pou son pep ki en keksoz parey i kapab ganny fer kot benefis ki pei i ranmase i ganny redistribye ekitableman avek tou sa ki pe deservi dan sa lendistrir.

 

Egalman Mr Speaker mon oule tous enpe lo sitiasyon lasante dan nou pei. Mr Speaker mon ti a kontan demann Minister Lasante dan kad bann reform ki pe ganny fer dan sa Minister pou zot revwar bann kondisyon ki nou bann pasyan ki al a letranze i reste ladan. Mr Speaker mon annan serten rapor ki kondisyon bann pasyan ki al aletranze i kapab ganny dekrir koman deplorab. Sa Mr Speaker i vedir ki rarman kondisyon sa pasyan pou kapab ganny amelyore akoz son lozman i pa a la oter e parfwa menm pa izyenik.

 

Prezidan dan son diskour  leta lanasyon in enform nou ki reform pou ganny fer dan Minister Lasante. Nou tou nou konnen ki pou donn Lasante en pep 89 mil dimoun i pa en latas fasil. Nou osi konnen ki i pou annan bann defi reel ki nou pou bezwen fer fas avek me i enportan ki nou idantifye sa bann defi atan e nou met lanmen lo la pou rektifye sa bann problenm. Avek sa Mr Speaker mon ti a kontan swet Minister Lasante tou debon dan son parkour pou garanti en meyer Lasante pou tou Seselwa.

Mr Speaker, Prezidan in koz bokou lo travayer etranze ki dan nou pei, wi, i enportan pou annan travayer etranze dan Sesel me sa ki reste en defi se ki bokou zot pe ganny pli byen peye ki Seselwa ki pe fer menm travay ou parfwa plis travay ki zot. Mon ankouraze par direktiv ki’n ganny donnen avek Minsiter lanplwa pou asire ki nou Seselwa i osi ganny en kondisyon pli favorab. Mr Speaker se a sa pwen ki mon pou demann Minister lanplwa pou vwar enpe bann kondisyon kot en Seselwa i ganny aksidan ler i pe travay dan en letablisman kot i osi annan etranze ki pe travay e sa i presizeman dan bann letablisman touristic. Mon annan serten lenformasyon avek mwan Mr Speaker kot lasirans i kouver selman en etranze ki pe travay dan en menm letablisman avek en Seselwa me sa lasirans pa kouver sa Seselwa letan i ganny aksidan dan sa menm letablisman, sa pou mwan Mr Speaker i mal e merit ganny korize se la ki mon pou demann Minister lanplwa pou fer en legzersis avek bi pou rektifye sa problenm.

Mr Speaker dan mon travay mon en dimoun ki ankouraz oubyen promouvwar bann lenvestisman par bann etranze dan Sesel, sa mon fer an bonn fwa e mon osi ankouraz zot pou donn menm tretman Seselwa ki etranze ki zot pou anploye dan zot bann letablisman. Mr Speaker servis piblik i reste enn bann pli gran defi ki nou fer fas avek me si en keksoz i mars mal dan en departman gouvernman nou pep i bezwen realize ki i pou bezwen pran sa problenm ou sa konplent e anmenn devan en dimoun konsernen ki pou kapab esey vwar koman pou rezourd serten sa bann difikilte. I pa normal pou nou ler en resepsyonnis i mal adres piblik pou nou blanm sa Minis, me kwa ki pou normal se ki nou fer en konplent kot lotorite apropriye e demann li pou sey rektifye sa problenm.

Mr Speaker, ozordi isi Sesel nou vwar bokou pe ganny fer pou sey met nou bann travayer servis piblik azour avek lafason ki zot bezwen travay pou asire ki zot delivre comme il faut e ki sa Minister ki zot pe travay avek i ganny vwar dan lizye piblik ki i enn ki efikas e pe adres bann problenm ek defi ki ganny met devan li. Sa nou vwar Mr Speaker atraver bann diferan training ki ganny fer kot SIM. Mr Speaker i avek gran plezir ki mon pou demann Staff bann sekter prive pou osi delivre en servis ki a la oter avek sa ki bann departman gouvernman i oule delivre.

Mr Speaker mon ti ava kontan dir ki bokou dimoun ki annan kont ki en  manm labank Savings in akey lanons par Prezidan Larepiblik pou ki zot osi zot pou kapab aste par dan sa labank avek gran lazwa. Zot in dir mwan ki zot santi ki la zot pe osi benefisye avek profi ki en tel labank pou fer. Mr Speaker Prezidan dan son ladres semenn pase in koz fortman lo labi sibtans isi dan Sesel. I malere pou dir ki bokou nou bann zenn pe ganny afekte avek labi sibstans. Sa se pli presizeman drog.  I vre ki NDEA  pe fer en bon travay me i neseser pou osi dir ki i annan bokou room for improvment ki zot  bezwen fer. I neseser ki ler zot pe fer zot travay zot fer li an konformeman avek bann prosedir legal ki’n deza ganny etablir e ki deza la koman lalwa Sesel, bokou case Mr Speaker ki ariv ankour i ganny rezete lo teknikalite kot prosedir ki bezwen ganny swiv pa’n ganny swiv alors vre koupab i ganny large.

 

Mr Speaker i osi malere pou note ki parfwa i annan serten zofisye NDEA ki abiz lo zot pouvwar. Sa Mr Speaker fodre pa ganny tolere akoz i fer ki sa zofisye ki sipoze pe fer en travay nob pou anpes nou zanfan ganny kontaminen avek drog limenm li i pe komet en vyolasyon letan i pe abiz son pouvwar. Mon antyerman siport lanons ki fodre nou detri e esy elimin trafiker drog dan Sesel e i neseser ki nou fer bann travay a la oter pou ki nou kapab garanti konviksyon letan bann case i ganny anmennen ankour.

 

Mr Speaker se dan sa konteks ki mon oule salye lanons ki Prezidan Michel in fer Vandred pase lo lasistans ki gouvernman Sesel pou akord Legliz Katolik dan son misyon pou li fer sa sant reabilitasyon pou bann viktim ki ganny afekte avek drog. Permet mwan Mr Speaker aprezan pou koz enn pti pe lo nou lafors lapolis. Pandan sa bann dernyen mwan nou’n vwar en logmantasyon dan kriminalite, dan tou son form isi Sesel i neseser alors pou ki koman en Lasanble, nou demann lafors lapolis pou amelyor son sistenm patrol lo semen ki enkli bann kanton avek bi pou kontinyelman redwir kriminalite dan nou pti pei Sesel.  Set osi a sa pwen ki mon pou demande ki pandan sa bann letan festivite ki devan nou sa weekend nivo patrol ek sekirite i ganny amelyore pou ki nou bann viziter ki pou avek nou ava osi santi zot an sekirite e ki nou koman en pep nou ava fyer pou lakonplisman dan lord ek lape ki nou ava akonpli alafen sa 3 zour pou karnaval ki nou pou selebre sa weekend. De lot kote Mr Speaker mon ti a kontan felisit seksyon CID dan lapolis pou louvraz ekselan ki zot pe fer pou zot detekte serten kriminel ki komet lofans kont endividi e lasosyete an zeneral. Mon okouran ki zot kondisyon ki zot travay ladan i pa enn ki fasil e zot osi mank serten resours imen pou fer sir ki zot louvraz ki zot pe fer i ganny fer avek bokou profesyonalizm se dan sa konteks Mr Speaker ki mon pou lans en lapel avek gouvernman pou revwar kondisyon nou bann polisye ki enkli lenfrastriktir pou permet zot desarz zot responsabilite avek plis efikasite.

 

An toutfwa mon oule osi enplor lapolis pou fer son travay bokou pli byen e avek plis profesyonalizm pou ki bann vre kriminel i ganny anmennen devan lazistis olye ki zis en viktim sa bann kriminel ki vin devan lazistis.

 

Mr Speaker enn bann laviktwar ki nou devret fyer pou selebre se langazman nou pei Sesel pou  organiz sa prosen zwe de zil i en laviktwar akoz en pti pei parey nou ki pran sa challenge pou fer sir ki sa zwe i deroul byen tout an respektan bann lareg ek norm enternasyonal i komann respe bokou. Mr Speaker mon okouran ki lorganizasyon sa zwe i demann bokou resours finansyel pou ki tou i deroul dapre planifikasyon. Se dan sa kad ki mon oule enplor tou sa ki kapab, annefe tou sitwayen pou fer nou kontribisyon pou sa zwe. Sa i kapab dan form finansman, lasistans koman bann ofisysel ou helpers me pli gran kontribisyon ki tou Seselwa i kpab fer se par met lanmen ansanm pou siport nou pti pei Sesel avek bi pou nou bann atlet anmenn laviktwar pou Sesel.

 

Mr Speaker en lot laviktwar ki Sesel i bezwen selebre se lorganizasyon Carnaval ki nou pou selebre alafen sa semenn ki nou ladan, senpleman bann defi ki sa lorganizasyon i met devan nou i gran, mon ti a kontan felisit board touris Sesel pou son vizyon e lorganizasyon eksepsyonnel ki’n fer pou asire ki Sesel, menm si i pti, i pe akey en karnaval enternasyonal. Mon salye board touris Sesel ki enkli son sef egzekitiv, son Chairman Board e son bann manm me mon pa pou oubliye remersye tou bann partisipan ki pou partisip dan sa Carnaval pou fer li en sikse.

 

Pou konkli Mr Speaker mon oule fer en mansyon spesyal lo nivo trafik ki nou pei i eksperyanse lo en baz tou lezour, sa Mr Speaker i endik nou ki nou lekonomi pe perform byen akoz nou’n arive annan en logmantasyon dan nonm transpor ki pe roule lo nou semen ozordi. I egalman enportan pou note ki nou bezwen rod solisyon apropriye pou fer sir  ki nou semen i pa konzeste avek trafik dan bann peak hours. Bokou posibilite in ganny propoze parmi fer bann one way traffic kot konmela i annan bann 2 way, ouswa met bann semen adisyonnel pou debaras lavil avek bann transport ki pa pe vin anvil me pe al dan nor oubyen dan sid. Mon konkli Mr Speaker avek ssitenm transpor akoz mon pou demann pep Seselwa pou get nou pei parey en transport ki pe roule sorti dan nor pou al dan sid e ki  pe ganny anmennen par en drayver ki konn dray ki lontan i pe dray e ki pa kit son traspor letan son tranpor i fer fas avek trafik anvil.

 

Mr Speaker, mon pou demann pep Seselwa pou pas byen letan zot al fer zot devwar sivik dan sa prosen 2 mwan e pou zot swazir en drayver ki pou kontinyen anmenn nou pei dan en direksyon kot i annan prosperite pou tou Seselwa e sa Mr Speaker se pa lot ki Prezidan James Alix Michel.

Avek sa Msye Speaker mon ti a kontan remersye ou ek tou mon bann koleg pou latansyon ki zot in donn mwan ozordi e avek sa mon oule dir zot klerman ki laviktwar i pou Sesel e pou pep Seselwa. Mersi.

(Applause)

HON GERVAIS HENRIE

Koleg Manm Lasanble Nasyonal, ser frer Seselwa espesyalman mon bann zanmi dan distrik Larivyer Anglez bon apremidi.

 

Ki leta nasyon Seselwa ozordi? Lo en kote se en leta konfizyon e mank direksyon kler ki egziste dan gouvernman ozordi, ilistre par egzanp par depar en sel kou kaptenn David Savy koman Chairman Egzekitiv nou lakonpanyen Air Seychelles.

 

Parey Onorab Prea in fer bomaten mon challenge gouvernman pou ennfwa pou tou fer en deklarasyon kler lo sa lakonpanyen. Ki pou rol Msye Lausteau Lalanne pandan sa 3 mwan ki pe vini? Antretan ki mwan ek mon bann koleg nou donn tou siport lapwentman Mr Garry Albert fodre ki piblik i ganny met okouran son rol, eski gouvernman i kapab eklersi tou dout lo finansman sa lakonpanyen e osi reveni ki i pe fer dan son loperasyon Falklands, akoz pa bann Seselwa ki pe travay koman cabine crew ant Langleter e zil Ascention kot zot ti kapab fer enpe plis larzan konpare avek ler zot pe travay zis ant zil Ascention in Falklands. Sa i bann kestyon enportan pou ekleri nou pep lo sitiasyon nou lakonpanyen aeryen.

 

Lo lot kote mon bann fer e ser Seselwa pe esper 26 an avan pran prosesyon zot prop lakaz. Asize lo en ban klinik depi 7 er bomaten ziska 3er apremidi avanler i vwar dokter, ansenyan pe anvoy mesaz avek zanfan pou paran telefonn Minister ledikasyon e met presyon pou lekol ganny meb. 7 lakaz i ganny kase dan Sesel par zour akoz en mank resours, lapolis i pran leternite pou ariv kot nou menm ler nou byen bezwen zot.

 

Antretan mon tann Prezidan koz lo Seselwa ordiner mon pa ti konnen ki dan sa pei i annan class, apre tou ki’n arive avek prensip SPUP, laliberte, egalite e fraternite? Eski Msye Michel pe avoue apre ki in fer 34 an dan gouvernman ki I annan de Sesel. I fer lapenn pou vwar ki a okenn moman dan son  diskour Msye Michel pa’n koz lo nou bann frere ek ser ki pli pov, bann ki annan en maladi terminal ouswa pli vilnerab. I kler ki in fini dekonekte avek zot, rekonnet zis bann ki pe anmenn laviktwar pou Sesel.

 

Mon’n osi tan’n dir ki lemonn pe koz nou koze. Eski lemonn pe rode kimanyer en gouvernman i kapab fait en pei avek en popilasyon selman 89 mil dimoun? Eski lemonn pe rode ki manyer menm apre ki IMF in fer mansyon en sonm 2.5 bilyon dollar ki an deor en pei, napa okenn zefor lo lapar son gouvernman pou fer en lankyet dan sa sif. Eski lemonn pe rode akoz lannen apre lannen rapor Oditer Zeneral i soulinny koripsyon avek move zestyon larzan leta, me gouvernman i kontinyen dir sa  i en persepsyon. Eski lemonn pe rode kimanyer en gouvernman i perdi 4.5 milyon dolar dan en proze lakaz ki sipoze benefisye 70% dimoun ki pe rod lakaz me i refize ran kont? Eski lemonn pe rode akoz en pei ki later i sitan limite pe vann enn bann zonm pli ris dan lemonn gro, gro kopo pou zis en R1?

 

Menm si nou tou nou dan menm bato mon antann Prezidan koz lo sa ki pa kontan Sesel, bann zenofob, sa ki pe oule senm vyolans. Eski in obliye i sipoze Prezidan tou Seselwa e annan en leker pou tou dimoun? Eski nou oblize rapel zot lekel ki ti fer demonstrasyon lo lans kont touris ek kriy Yankee go home lo semen Kennedy La Misere e met bonm Reef Hotel e radio Sesel? Sa pep Seselwa pou 34 an ansanm in rise pouse, ansanm menm ler nou ti ganny dir kile e la mon bezwen dir ki napa en Seselwa omonn ki pa kontan son pei menm bann ki’n bezwen pou en rezon ou en lot al etablir zot ayer. Serten dimoun i senpleman pa kontan sa gouvernman avek son sistenm, pa Sesel. Diskour leta lanasyon Vandredi pase ti 7 enm ki Prezidan Michel in fer depi ki Msye Rene ti pas baton avek li an Avril 2004. Pandan 7an in vin devan sa Lasanble avek 7 diskour lo plizyer rev pou Sesel ki mwan avek ou nou ankor pe regard lwen, tre lwen pou servi son prop parol.

 

Mesaz son premye ladres an 2005 ti koz lo solidarite ek linite ki dapre li i sipoze anmenn nou lwen si i ganny aplike dan tou laspe nou devlopman. An 2006 son mesaz prensipalman sete pou demann lepep pou apresye sa ki Sesel in akonplir anliy avek tenm selebre Sesel. Me pli enportan sa ti en mesaz avek doub sinifikasyon pou eleksyon Prezidansyel 2006.

An 2007 konteni son ladres ti ganny totalman oubliye akoz son desizyon pou dizourd Lasanble e demande ki eleksyon i organize pli boner. Ankor ennfwa an 2008 i ti prezant nou avek en lot rev pou Sesel ki dapre li pou nou akonpli fodre nou ti realis rezilyan e responsab. Sa mesaz ti byen kalkile akoz I ti konnen i pe al rod IMF pou anmenn devan nou laport.

An 2009 i ti enplor pli langazman sakenn de nou ver nasyon Seselwa, tandi ki lannen pase I ti senpleman kapab koz lo  determinasyon e lafors nasyon Seselwa. Mr Speaker mon’n pas an revi sa 7 tenm diskour lo leta la nasyon  pou montre ki depi lentrodiksyon nouvo ladministrasyon SPPF an Avril 2004 diskour apre diskour, pep Seselwa in zis kontinyen ganny promet en meyer demen. Me ki vre leta  nasyon Seselwa ozordi? 26 an pou ganny en lakaz apre ki ou’n enplor Prezidan de en santenn let, dimoun pe dormi lo semen, ou ganny atake dan ou prop lakour, 2 er bomaten ou pe esper bowser PUC, ou saler lafen dimwan apenn si i ase pou nouri ou fanmiy.

Ozordi lavey 35enm lanniverser nou lendepandans, leta nou nasyon i ankor pe tro trenn nou pep dan divizyon politik, soutir labi drwa imen, fer nou pep viv dan lafreyer, gard medya nasyonal tou fayfay anba lenfliyans Brans Egzekitiv, les politik enfliyans servis piblik, kontinyen avek bann desizyon leta ki diskrimin kont sa ki pa sirport parti opouvwar, toler koripsyon, mank latransparans dan depans larzan Seselwa e donn sa parti opourvwar lardyes konmsi sa pei i zis pou zot.

Pou ou ki santi ki leta nou nasyon ozordi an 2011 i koumsa, pou ou ki pe pas atraver sa bann leksperyans e pou ou ki pe soufer an silans ki manyer ou kapab krwar parol Prezidan Michel ki oze dir lepep Seselwa i krwar dan mwan. I dir ou ziz li par son aksyon, ouver ou lizye, debout e ziz li par son aksyon akoz se li. li e zis li e son aksyon ki responsab pou leta nou nasyon ozordi.

Lavey Eleksyon Prezidansyel 2002 nou ti ganny promet laspirasyon 2013. 2013 i ankor dan 2an me promes avek sa zenerasyon yer in fini ganny oubliye, oubliye senpleman pou enpresyonn en lot group ki ti tro zenn an 2002 pou rapel laspirasyon 2013. Lavey Eleksyon Prezidansyel 2006 nou ti ganny montre stratezi 2017 latet anba, 2017 i ankor dan 6 an me promes avek en lafoul fatige anba gro soley e dan lapousyer Freedom Square in fini ganny oubliye. Lavey Eleksyon Prezidansyel 2011 nou pe ganny promet vizyon 2020. 2020 i ankor dan 9 an. Prezidan Michel pankor delivre ni laspirasyon 2013, ni stratezi 2017, ladan menm i pe demann ankor en manda 5an ki i pankor dir nou ki i pou fer pandan sa letan me dan en sinny dezespere i ganny lodas vin donn nou en lot rev, vizyon 2020. Tou pei an kontan Nigeria e la Malezi ki annan en tel vizyon in donn zot lekor omwen 30 an pou akonpli sa misyon.

Msye Michel ki i krwar? I pe fer nou krwar lizour pou aswar? 5 mil lakaz i pa’n kapab delivre dan son mada  parey i ti promet an 2006 selman i oule nou krwar ki i pou fer sa ki i pe dir dan 9an. Si senserman i krwar dan son prop parol, nou annan en ta rezon pou trakase. Ankor ennfwa nou’n antann en lot diskour leta lanasyon kot gouvernman pe flat e ponp son prop lekor. Nou anann en Prezidan ki pe travay zis pou son re-eleksyon, pou annan en eleksyon Prezidansyel ant le 19 ek le 21 me sa lannen alor bann lanons popiler pou atir vot e apre bann lanons bidze in kontinyen. Lanons pou tir tax lo gratwite anba 10 mil roupi aparti le 1 Mars. En lide inisyalman propoze par didrizan SNP dan son larepons bidze 2011 an Desanm.

Lapey gratwite an Avril pou tou travayer IOT e lavant par gouverman dan labank Savings an Avril, san oubliy sa ta flate zot pe flat Legliz pou efas pardon sa zafer revey. Bokou sa bann mezir i pti gin e anretar. Apre 34an opourvwar i pa ase pou zis dir ki servis piblik fodre i performan e ki i adres bann konsern nou popilasyon. Servis piblik fodre tir politik ladan. En prosen gouvernman Sesel dirize par Prezidan Ramkalawan pou fer sa. I pa akseptab ki in pran SPUP/SPPF e Parti Lepep 34 an pou anons zis 6 pti mezir pou rezourd problenm aprovizyonnman delo potab dan letan lasesres. Prosen gouvernman Sesel anba SNP pou konstrir en danm. I annan 7 an depi ki Msye Michel i Prezidan, depi sa nou’n annan 5 Minis Lasante.

Avek SNP Sesel pa pou bezwen esper 34 an pou vwar en reform konpreansiv ki ava re-atablir en konfyans total tou Seselwa dan nou servis Lasante. Sa a komans par vwar bann ozofisye gouvernman pe ganny swen dan lopital Sesel, pou napa personn ki bann profesyonnel Lasante pou bezwen al tyek son tansyon oubyen fer zot tes pap Smear kot zot ouswa konsilte apre ler. Ozordi zour pou bokou nou leta nou nasyon i vedir en lavi ki tro ser. Apre ki in Prezidan pou 7 an, i evidan ki Msye Michel napa okenn polisi konkret pou fer desann kou lavi e sa i trakasan.

Dirizan SNP in reasir nou bomaten ki en nouvo ladministrasyon pou fer desann kou lavi e permet sak travayer nouri son fanmiy. Nou pa bezwen baton mazik pou ogmant pouvwar d’achat nou sitwayen e ankouraz konpetisyon. Sesel i enport manze sorti dan menm destinasyon avek lezot pei larezyon, me akoz se nou i pli ser?

Lot kestyon saler i responsabilite gouvernman pou asire ki son bann travayer dan servis piblik i ganny byen peye. Sekter prive kan i fer byen i son devwar moral pou pas sa benefis avek son travayer.   Dan en lekonomi liberal i annan bann lafors natirel ki en gouvernman i merit kree kondisyon pou ed li tonm anplas. Annou aret zis kontan defann letan nou napa volonte pou fer keksoz.

Depi son rankont konsiltatif an 2005 avek zabitan Distrik Larivyer Anglez, Prezidan Michel ti koz lo nesesite ki nou distrik i vin en landrwa ki pli gou pou viv kot ki annan tou fasilite debaz ki rann lavi bann zabitan pli konvenab akoz proksimite distrik avek lavil, i osi neseser pou zabitan santi sa i ganny reflekte dan kalite devlopman ki i annan. Apre tou sa letan ki bann zofisye sorti dan parti SPPF lepep, pe ansarz distrik, akoz ki bann lenfrastriktir debaz parey Bus Stop later avek lakaz ouswa koneksyon cable TV, landrwa apropriye pou zet salte, lalimyer lo semen e laglas pou trafik Zabitan ankor pe pas martir pou gannyen akoz menm si sa gouvernman pe koz lo MDG Plus me bann servis esansyel parey Lanbilans pou al sers nou bann malad, provizyon delo 24 lo 24, lasistans lapolis e letan akseptab pou vwar dokter i rann nou zabitan fristre.

Akoz ler nou sipoze premye pei afriken pou akonpli bann MDGs bann lenfrastriktir piblik dan distrik parey sant kominoter sant Lasante, lekol segonder, lakres e bann fasilite sportiv tou sala i dan en leta delapide. I kler pou dir ler en gouvernman i les leta son bann batiman deteryore koumsa non selman i dan difikilte finansyel me osi vedir ki i pa pe priyritiz bann keksoz ki enportan pou son popilasyon. Mon pou osi dir ki pou tro bokou letan nou pa’n azir dan lentere tou zabitan nou distrik e pou Sesel in annan en labsans travay ansanm, keksoz i antre enn pti klik ki vir vir kot bir brans, leta nou nasyon pe egzize ki avan nou ranport laviktwar pou Sesel dabor nou kominote e nou distrik nou bezwen kapab koze e kapab tonm dakor. Size lakaz i reste pli gran konsern bann zabitan ki mon zwenn toulezour dan mon distrik e dan lezot landrwa i koz lo la.

Dimoun i konsernen akoz bann ki lo lalis pe esper en lakaz gouvernman pa konnen kote son demann i ete. Zot osi vwar ki konsiderasyon politik i en fakter kle dan alokasyon lakaz gouvernman. Tou dimoun ki mon koz avek zot dir mwan zot lo lalis priyoriter ouswa ki zot pou ganny en lakaz lo zil Perseverans an Septanm. Me ki nou konnen ziska komela? Larivyer Anglez 6 fanmiy i dan sa premye group 153 fanmiy ki’n deza ganny zot lakle. Apre sa mwan ankor 20 fanmiy e sa i prensipalman bann zofisye lapolis e servis tenny dife ki reste dan bann flat lo lavenir 5 zen pe bouze. Sa i a fer 26 fanmiy.  Apre zwe de zil an septanm gouvernman in dir ki i pou partaz ankor 500 lakaz, ki ler ou diviz li egal par distrik i ariv 20 lakaz sakenn savedir Larivyer Anglez i a ganny li en total 46 lakaz pou lannen 2011 lo zil Perseverans.

Prezan annou konsider sa sonm 7000 demann pou lakaz ki gouvernman i dir i annan dan Sesel. Sa i fer an mwayenn 280 sak distrik enkli Larivyer Anglez me ki fer mwan lapenn se ki bokou dimoun pa pe ganny lenformasyon korek e apropriye, zot pe asiz anler Ma Joie e regard anba zil Perseverans, vwar lakaz pe monte enpe partou partou, zot pe swete, pe reve ki byento zot pou ganny enn. Me gouvernman pe dir ki vre demann, the real demand atraver Home Ownership scheme seta dir ou bezwen peye avan pou ou ganny en lakaz i 3500 demann. Deza 2000 dimoun in sinyen e zot pe ekspekte ki dan sa prosen mwan ankor 1500 dimoun ava sinye. Sa i a fer an mwayenn 140 demann par distrik. Alor zis dan Larivyer Anglez i reste nou 140 dimoun ki kapab ganny kit deryer akoz zot pa okouran sitiasyon ki zot ladan. Lenformasyon kredib e korek pa pe ariv kot sa bann dimoun pou ankouraz zot a tou pri pou al anrezistre e komans peye.

SNP i konsyan responsabilite gouvernman pou satisfer bezwen lozman e angaz li pou met en plan lakaz gouvernman ki transparan e kontinyel ki pa fikse zis lo bezwen politik.

Mon zwenn bokou zenn ki senserman i oule kontribye dan prosperite e progre sa pei ki nou apel pou nou tou lezour, me lobstak i touzour la malgre zoli parol bann politisyen. Depi kan en zenn ti bezwen met triko avek bere parti lepep desann dan welele, debout enpe devan devan pou bann gro sef vwar li ti en kalifikasyon pou ganny travay dan sa pei. Depi kan en zenn ti bezwen al partisip dan bann komite parti opourwvar dan distrik e asiste tou zot bann aktivite e fer plezir nouvo kandida ti en kondisyon pou en zenn epanouir. Depi kan pou en zenn kapab avanse dan lavi swa pou li ganny en travay ouswa en plas dan en lenstitisyon pos segonder MNA i bezwen fors li zwenn sa fame fondasyon Jj Spirit. Se sa leta nou nasyon, zwe rol in vin enn bann talan ki Seselwa i bezwen annan.

Koman en zenn paran sa bann temwanyaz i rann mwan vreman ankoler. Nou tou nou ti a kontan vwar nou zanfan fer bann swa ki lib e endepandan, grandi koman bann bon karakter ki annan lentegrite e dignite. Kan ou enterfer avek zanfan dimoun koumsa e fors li fer en keksoz kont son volonte ou pe andikap son nanm.

Mr Speaker sa i anmenn mwan lo en lot pwen ki mon totalman 100% kont. Pandan sa dernyen 3 semenn mon’n rankontre 5 zenn sorti dan distrik Larivyer Anglez, Mont Fleuri, Anse Boileau e Cascade ki’n rakont mwan zot  move leksperyans avek sistenm security clearance. Tou sa bann zenn ti’n fer laplikasyon dan bann diferan lakonpanyen paraetatik oubyen regulatory bodies parey SEYPEC, SCAA, e STC. Menm si zot ti’n byen fer zot interview, annan bon kalifikasyon e posed lezot kalite malerezman zot pa’n ganny anploye. Dan serten ka sa bann lorganizasyon ti’n par pare pou pran zot me lord sorti pli o State House baze lo rekomodasyon biro ladministrasyon distrik e parfwa avek konplisite serten MNA ki pe asiz la anndan an se moman, sa bann zenn i ganny bloke. Desizyon sa Unit Security Clearance i final, sa bann zenn in al rod lenformasyon, DA in bezwen rann zarm, gard kortgard in bezwen dir sorry, State House ki’n dir nou fer sa.

Parey nou dirizan in dir bomaten aparti premye zour ki i vin opourvwar ladministrasyon SNP pou elimin sa sistenm ki nou’n erite depi lepok parti inik e ki ankor pe denigre e vyol konfyans e drwa en endividi pou li travay parey Konstitsyon i garanti e pou li leve e debourye parey zot zot kontan dir. Se sa vre leta nou nasyon.

Mon dezapwente ki Prezidan pa’n donn okenn solisyon konkret pou fleo labi sibstans dan nou pei, apard siport Legliz Katolik finansyelman dan konstriksyon 2 sant reabilitasyon lo Mahe avek Praslin e osi promes bidzeter pou zot fonksyonnman tou le zan  i pa’n dir nanryen ankor ki’n enspir mwan.

Labi drog avek lalkol pe osi vol kouraz lazenes distrik Larivyer Anglez. Mon pe konstat en degradasyon dan valer moral otour mwan par konsekans bann konportman anti sosyal pe ogmante. I sagrin mwan pou vwar ki laplenn piblik ant sant lazenes e lekol segonder in vin en bar piblik. Zabitan in leve sa konsern dan meeting piblik me napa volonte politik pou sanz sa sitiasyon, kot ou vwar ki i annan en vye lakaz sa in fini vin en geto pou labi e trafik drog. Zonm ki annan kouraz pou leve e debourye i vin rann lapel la depi kok sante ziska soley kouse zis pou detri son zenntan.

Koman en zenn papa, i atriste mwan pou vwar zanfan lekol pe temwanny sa bann kalite korportman degoutan dan preski tou santye nou distrik. Si mon kapab kit mon lakour pou al fer en travay politik lo teren e anmenn mesaz SNP kot sak lakour dan Larivyer Anglez, mon egalman kapab e pare pou fer en travay serye pou elimin sa fleo dan nou distrik a’n edan lezot. Alor ozordi mon ofer mon lanmen, mon letan, mon servis e mon kouraz a lotorite distrik, si nou pran en lapros parey distrik Les Mamelles kot zot in fer en komite ki menm MNA i travay lo la, rezilta i asire.

Mon’n fer en pti tour dorizon distrik Larivyer Anglez pou ilistre vre leta lanasyon Seselwa e sitiasyon reel mon frer e ser Seselwa. 17 an depi retour milti parti ou’n fer konfyans en sel parti, en sel gouvernman. Kote sa in anmenn ou? Ki sa in abouti ou. Zansla in fini dekonekte avek ou, nepli travers devan ou laport pou asiz lo ou Peron e pe aprezan apel ou Seselwa ordiner. Me akoz lanmour pou ou distrik e ou pei, pou determinen pou eksperyans en lot fason vwar keksoz e konn en lot fason fer. Mon ganny lenpresyon ki Prezidan Michel i kapab vin la anndan, akiz lopozisyon pou fer politik bon marse e pou koz lo divizyon pou dekrir son fer ek ser Seselwa koman bann zenofob e dir ki antre nou i annan bann ki pa kontan Sesel, menm si sa i fo, menm si sa i malisye, me pou li sa i ok, sa i son stratezik.

Mon oule dir Prezidan Michel se presizeman sa kalite politik ki fer Seselwa pa kontan ou avek ou gouvernman. Pli move ankor i kontinyen senm divizyon parmi nou sitwayen e aprofondi zot mank konfyans dan ou gouvernman. Leta nou nasyon i egzize ki si nou anvi laviktwar pou Sesel nou bezwen rezet politik divize e dirize. Ou pa kapab kontinyen dir nou koste ler ou fek ganny elekte me ler lot en eleksyon pe aprose si nou dir ou, ou a pe fer en keksoz ki mal ou demann nou kwa ki deranz nou dan sa. Mr Speaker mon pa konnen si sa ti en fraz lagaz parlmanter me in ganny dir.

Nou dan lopozisyon menm si nou’n abitye avek sa kalite cooling nou touzour anvi dir ou walk the talk, pa pres limite me promouvwar divizyon, pa pres epanouisman me ankouraz viktimizasyon, pa pres laliberte me senm lafreyer. Responsabilite moral pou ofer ou kanmarad lanmitye i komans avek ou koman Prezidan Larepiblik. Si oule ki nou ofer ou nou lanmen ou bezwen pare pou deploy ou koudpwen.

Misyon en gouvernman Sesel anba direksyon SNP i kler e senp, nou oule devlop en nouvo relasyon ant sak sitwayen ek son gouvernman kot i annan respe e konfyans e kot napa lafreyer, anmenn stabilite avek latransparans kot sak sitwayen pou okouran plan longterm gouvernman, ogmant sekirite atraver plis proteksyon pou nou sitwayen e zot propriyete, pou annan laliberte endividyel kot sakenn pou kapab eksprim li e devlop bann lenstitisyon for parey Lasanble Nasyonal ki pou travay dan en fason onnet e konpetan dan lentere lepep e non pa en gouvernman. Se sa vizyon SNP pou Sesel, pou kree en lavi normal pou tou Seselwa dan en leta efektiv. Ankor ennfwa mon pe envit ou pou zwenn SNP dan realizasyon sa vizyon, ou lavenir, ou Sesel. Pa les personn fer ou per sanzman. Sa ki reste zot pou fer se dir parey Ghadaffi in dir se Al Qaeda ki pe siport lopozisyon dan Sesel, zot pres pou dir. Avek en gouvernman SNP dirize par Msye Wavel Ramkalawan avek sipor tou Seselwa, ou pa pou zanmen esper 34 an pou zouir leta lanasyon akoz aparti 2012 ou pou’n komans vwar rezilta.

Mersi pou ou ki’n ekout mwan ki Bondye i beni ou ek ou fanmiy, e ki bondye i beni nou pei cheri. Mersi Mr Speaker.

(Applause)

HON MICHEL MARIE

Mersi Msye Speaker. Enn bann keksoz ki mon Mis Larelizyon ti toultan dir mwan zanmen, zanmen servi non Bondye an ven. Mr Speaker vreman ler dimoun pe noye menm en straw i atrape pou sov son lavi. Depi bomaten Mr Speaker nou tann bokou koze lo security clearance. In pran mwan letan Mr Speaker pou konpran akoz tazantan lopozisyon i koz lo la. Mr Speaker i senp ou pas kot en zenn ou promet li en louvraz e ler ou pa kapab donn li sel lekskiz ki reste se security clearance, akoz i kler pou mwan Mr Speaker e sa ozordi mon challenge Hon Pierre pou dir mwan akoz zanfan enn bann gran aktivis SNP dan lopozisyon in ganny travay dan enn bann pli gran lenstitisyon gouvernman dan sa pei.

 

Mr Speaker mon mazinen menm sa aktivis Larivyer Anglez pa’n ganny security clearance pou travay Arpent Vert parey i ti ganny promet. Mr Speaker, koleg Manm Lasanble Nasyonal mon zabitan Mont Buxton, Mr Speaker i avek bokou konfidans, konfyans e lespwar ki mon donn larepons lo diskour leta la Nasyon fer par nou Prezidan. Ozordi tou Seselwa pe koz lo diskour leta lanasyon fer par Prezidan Michel Vandredi pase, bann zenn lo Facebook lo twitter pe reakte pozitivman anver sa diskour, bann vre Seselwa ki reste dan pei deor in osi resevwar sa diskour avek bokou optimis.

 

Konfyans bann biznesmenn dan nou lekonomi in ogmante ankor plis apre sa diskour, depi Lendi bann travayer IOT in vwar rekonpans zot lasyer travay dan sa diskour leta la nasyon. Mr Speaker dan mon analiz final mazorite pep Seselwa in resevwar sa diskour avek bokou lespwar e konfyans ki nou pei i vreman lo sa bon semen devlopman avek prosperite.

 

Dan son diskour Prezidan Michel in demontre ankor ennfwa ki i vreman konekte avek son pep ou sa travayer IOT ki reste dan Lenn, Prezidan Michel in ekoute e azir lo ou konsern, ou sa pti biznesmenn  ki reste Lari Angar Prezidan Michel in ekoute e azir lo ou lenkyetid, ou sa etidyan pos segonder ki reste Roche Bois, Prezidan in lir ou email e in azir lo ou sizesyon, Prezidan i konn son pei e i konn realite lavi pep Seselwa.

 

Mr Speaker kontinite gouvernans Prezidan Michel e stabilite nou lekonomi se sa ki pou kontinyen fer Seselwa ganny laviktwar, laviktwar in toultan pou bann ki travay dir e toultan bann ki’n debout lo bon kote listwar. Ozordi Parti Lepep anba direksyon Prezidan Michel i debout lo bon kote listwar nou pei. Mr Speaker ozordi en nenport Seselwa ki obzektiv e ki i annan en zizman drwat e rezonnab pou aksepte e rekonnet ki leta nou nasyon i vreman dan en pli bon leta ki zanmen in deza ete sirtou ler ou pran konsiderasyon ki nou pei in pas atraver gran reform ekonomik e ki tousel nou’n fer fas avek en gran kriz finansyel ekonomik mondyal e tou sa bann konsekans ki sa in swiv nou’n grenp montany, nou’n sot kap nou tousel. Nou’n tonbe me ozordi nou’n lev pli for ki avan, ozordi nou lo larout ver later promiz, loportinite ledikasyon, loportinite biznes, loportinite pou debourye i ranpli dan sa pei se sa leta nou nasyon ozordi.

Mr Speaker ler nou pe koz lo kriz ekonomik mondyal annou pa oubliye ki i annan bokou pei ki annan plis larzan e plis resours ki nou ki pankor kapab sorti dan sa bann kriz finansyel mondyal. Lekel ki ti mazinen ki gouvernman Ameriken e eropeen ti pou nasyonaliz bann labank, lekel ki ti pou mazinen ki lakonpanyen parey General Motors e Lehman Brothers ti pou fait, lekel ki ti pou mazinen ki milye fanmiy ti pou perdi zot lakaz akoz lasezi par bann labank.

Mr Speaker ozordi dan Sesel tou bann statistic e aktivite ekonomik i koz pou zot menm, nou kwasans ekonomik pou lannen 2010 ti 6.2% 2 anplis ki IMF ti’n predir. Msye Speaker lopozisyon i reste trankil lo la. Ozordi nou annan 250 milyon dollar dan rezerv Labank Santral lopozisyon pa koz ditou lo la. 290 milyon in rantre dan Sesel atraver lenvestisman direk, lopozisyon pa ekrir narnyen lo la, plis ki 30 mil Seselwa in vwayaze pandan lannen 2010 lopozisyon pa fer analiz lo la, 56 milyon in ganny kolekte atraver sekter lenformasyon e kominikasyon, lopozisyon pa eksplik nanryen  lo la. Nou annan plis ki 8 mil koneksyon internet dan Sesel ozordi. Nou annan plis ki 110 mil mobile pe ganny servi dan Sesel ozordi, plis ki 1000 etidyan Seselwa ti ganny scholarship pou etidye dan plizyer liniversite atraver lemonn dan lannen 2010.

Depi 2006 gouvernman in konstrir plis ki 250 lakaz Mr Speaker, lopozisyon pa dir nanryen lo la, depi 2006 ziska ozordi 4 mil nouvo biznes in ganny anrezistre san pran kont bann biznes ki pa bezwen licence.

Mr Speaker sa bann statistic pa manti, sa i en fe e nou realite ozordi. Leta nasyon Seselwa i solid ozordi Mr Speaker. Ler nou pran tou difikilte ki nou pei in pas ladan osi tou sakrifis ki pep Seselwa in fer i pran selman movez fwa pou dir ki leta nou nasyon pa korek. Nou bann oponan i kapab devan pep Seselwa refize aksepte ki leta nou nasyon pa solid me dan fon zot leker zot konnen ki bokou pei i apresye sa travay dir ki nou’n fer bann lorganizasyon parey IMF, Labank Mondyal, Linyon Eropeen i enpresyonnen lo progre ki nou’n fer.

 

Ler nou’n ekout lopozisyon koze, pep Seselwa ansanm avek mwan  i vitman realiz e  demande ki lepok bann la pe viv? Zot menm pa realize ki lemonn in sanze e ki Sesel in sanz pou dibyen dan sa pei, zot krwar ki zot kapab kontinyen fer menm demagozi e propagann lannen apre lannen. Parti Lepep pa ti bet pou donn pep Seselwa son dignite e ledikasyon, annou pa zanmen souzenstim lentelizans sa pep Seselwa. Koman en pep nou merit fyer pou sa travay  e progre  ki nou’n  reisi fer dan transformasyon nou lekonomi e pou met leta nou Nasyon lo en pli o nivo. Me nou misyon pa ankor fini, nou bezwen kontinyen sa travay ki nou’n komanse, nou bezwen annan kontinite dan nou progranm devlopman ekonomik.

Mr Speaker leta nou nasyon i en gran parti refleksyon kalite leadership ki nou pei in gannyen. Prezidan Michel in kontinyen diriz pei avek bokou leksperyans e avek en strong leadership. Ozordi i evidan si nou pa ti’n fer sa reform ekonomik nou pa ti pou menm la ozordi pou koz lo leta nou nasyon ki solid ozordi. Zis pandan bann mwan ki nou ti annan reform lasaler e presyon ti monte dan lakwizin, Prezidan Michel pa ti taye me in tenir e pa’n zanmen large. Mr Speaker sa i sa kalite leadership ki nou pei i bezwen ozordi. Ler nou pei ti ganny atake par bann bandi pirat somalyen e lavi nou bann frer Seselwa ti pe ganny menase, Prezidan Michel ti fer tou sa ki neseser pou sov nou bann frer Seselwa dan lanmen danze bann pirat Somalyen. Mr Speaker sa i vre leadership ki nou pei pou kontinyen siporte .

Dan sa 25 miting piblik, Prezidan Michel in asize e ekout son pep, in donn son pep sipor moral, in reste konekte avek pep Seselwa. Sa I sa kalite leadership ki Seselwa i oule pou sa 5 an ki vini devan nou Mr Speaker. Depi Nasyon Zini, kot FAO dan lafrankofoni ziska Vatican, Prezidan Michel in reprezant nou e in koz pou nou. Lemonn i konn nou ozordi, lemonn i respekte Sesel ozordi Mr Speaker. Sa i kalite leadership ki nou pei i bezwen pou nou sirviv dan sa vilaz global. Dan son demars ekonomik, diplomasi, dan vizit an Sin, dan Lenn, Abu Dhabi, Prezidan Michel in debourye e zanmen in deza desann Sesel lanmen vid. Mr Speaker sa i leadership ki pep Seselwa i rekonnet e apresye.

Bann ki ankor pe demande ki kalite dirizan Sesel i merite? Larepons i senp, Sesel i bezwen en dirizan dan kalib Prezidan Michel.

Dan bann swa ki annan devan lepep Seselwa, Prezidan Michel i reste le meyer swa, in prouve ki i kapab dirize, in montre son kapasite diriz sa pei dan bann moman kot nou’n pas dan pli move moman, dan bann moman kot Sesel ti bezwen en dirizan for, Prezidan Michel in gouvern nou pei dan stabilite, lape e linite. Menm dan moman kot nou lekonomi ti pli frazil, Prezidan Michel in tenir nou lanmans pwalon menm si ti so.

Dezyenm, Prezidan Michel in travay dir, Preizdan Michel pa per travay, i travay avek pasyon akoz pou li gouvern en pei se en travay nob a plentan toulezour e toultan. Sesel i bezwen travayer, enn ki travay dir, Sesel i bezwen en dimoun ki annan lekperyans e kapasite gouvernen, i kler alors ki travay Prezidan Michel pankor fini. Ou ki pe ekout mwan eski pandan sa 5 an travay Prezidan Michel in aport fri, reform ekonomik nou pei in stabiliz nou lekonomi, tou Seselwa i kapab ganny Forex nenport kantite, nenport ler dan nenport ki Labank. Bann avyon pe monte desann avek Seselwa. Plis Seselwa pe rantre dan biznes, bann fanmiy pe antre dan zot later, pe aste zot bout lakaz. Nou pei i lo larout plis progre.

Msye Speaker, Prezidan Michel i bezwen kontiny sa travay ki in konmanse, pandan sa prosen eleksyon ki pe vini Seselwa ki en nasyon onnet, Seselwa ki en nasyon senser pou vot ankor pou Prezidan Michel.

Mr Speaker, pandan sa 7an ki Prezidan Michel in Prezidan, kalite son travay i remarkab me ou ki dan lopozisyon,ou ki tou le Merkredi ou vin vwar mwan e ou ki rakont mwan ou sor ki ou pase dan lopozisyon demande ki pandan 18 an lopozisyon in vreman fer pou ou. Ou’n ki’n debout lo kote sa semen ki bis pa’n pase zwenn nou dan sa bis progre akoz Prezidan Michel i annan en leker pou ou, e en leker pou tou Seselwa. Mr Speaker pandan plis ki 15 an milti parti, Seselwa ozordi i konn diferans ant politik serye e propagann. La detrwa mwan avan eleksyon lopozisyon nepli koz lo gran prensip liberal, zot in adopte vye lide SPPF, zot kapab pran, zot kapab met sa lenz SPPF me zanmen zot pou vin en parti lanmour, en parti konpasyon parey parti lepep.

Resaman Mr Speaker zot in konmans fann propagann lo trik lo lalis voter. Mr Speaker dan mon distrik, dan distrik Mont Buxton i annan levidans ki kontak dimoun mor in ganny servi pou enfiltre dan lalis voter, sa dimoun pa fer Mr Speaker. Mr Speaker depi bomaten nou pe esper nouvo lide, nou pe esper nouvo propozisyon sorti kot lopozisyon, Mr Speaker nou pa’n tann nanryen, nou’n tann menm sanson, menm refren. Pou mwan i kler ozordi Mr Speaker lopozisyon, i en lopozisyon ki’n fait.

Zwe de zil Mr Speaker pe ariv ankor, sa moman ki tou Seselwa pe espere nou bann atlet pe prepare pou defann paviyon nou pei, mon napa dout ki zot pou anmenn loner e laglwar pou Sesel e mon konnen ki tou Seselwa pou desann e pou siport zot.

Ozordi mon osi partaz lazwa bann premye fanmiy ki’n ganny zot lakaz Perseverans me nou defi  koman en gouvernman se pou bann ki ankor pe esper lakaz Mr Speaker, gouvernman Prezidan Michel i reste angaze pou delivre son promes pou asire ki tou bann ki lo lalis lakaz pou gannyen zot lakaz en zour, annou kontinyen gard lespwar vivan.

Kalite ledikasyon i reste sa lakle pou ogmant nou prodiktivite e fer nou vin pli konpetitiv louvertir liniversite Sesel, vizyon Prezidan Michel pou fer en gran diferans dan nou sistenm ledikasyon. Mr Speaker anmenmtan ki nou konsolid nou bann progre, nou merit reste vizilan fas a menas bann pirat Somalyen. Zot bann aksyon bandisite dan nou lanmer i reste en menas pou nou bann peser, kontinyasyon zot bann aksyon i reste en danze pou nou lendistri touris e komers. Nou pei i bezwen pran mezir pli dir e pli radikal kont bann Somalyen. Nou bezwen kontinyen soutenir plis ankor nou bann solda e zot fanmiy akoz nou sekirite e nou trankilite nou pei i dan lanmen nou Lafors Defans.

Mr Speaker en nouvo Sesel anba direksyon Prezidan Michel i ne dan losean endyen, en Sesel kot tou zanfan Seselwa i kontinyen ganny menm sans progrese dan lavi, en Sesel kot loportinite fer biznes i a la porte tou dimoun, en Sesel kot nou viv dan lape, tolerans e konpasyon. Sa i sa Sesel ki mwan e Parti Lepep nou ed tou Seselwa pou kontinyen apiye pou pa tonbe. Sa i sa Sesel ki Prezidan Michel pou dirize pandan sa 5 an. Ozordi Mr Speaker mon deklar mon sipor total dan leadership Prezidan Michel e mon demann tou Seselwa pou zwenn nou e pou donn Prezidan Michel en gran laviktwar dan sa prosen eleksyon. Mersi Mr Speaker.

 

(Applause)

MR SPEAKER

Nou pou adjourn ziska 3.45.

 

(Adjournment until 3.45pm.)

 

MR SPEAKER

Nou kontinyen avek deba Onorab Theresine.

 

 

HON VICKY THERESINE

Mr Speaker, Manm Lasanble Nasyonal, ser frer ek ser lepep Seselwa. Mr Speaker leta konfizyon dan SNP. Eksplik nou depar Barra, depar Lucas, depar Joennise, depar Chetty, depar Hoareau, depar Delorie, e en gran mazorite bann aktivis dan SNP. Eksplik nou leta finansyel dan SNP. Nou osi Mr Speaker nou pe rode ki manyer en sel dimoun i kapab fait en sel parti politik. Leta konfizyon dan SNP Mr Speaker se sa ki nou’n kapab lir apre ki nou’n ekout Onorab Henrie. Vre lonm dan lopilans i souvannfwa oubliy son nesans.

 

Mr Speaker mon pa kapab konpran avek sa largiman ki Onorab Henrie in vin avek konmkwa ki bann zenn dan Larivyer Anglez pa pe ganny travay akoz security clearance san ki mon trenn zanfan okenn personn isi dan sa deba – ki manyer garson en dirizan dan lopozisyon, dan sa Lasanble li in gannyen e sa enn zenn Larivyer Anglez ki li i osi i SNP i pa pe ganny louvraz. Li sa garson in ganny sans al dan larme, e la ozordi i pe travay kot IDC.

 

Mr Speaker ozordi apremidi i fer mwan plezir pou debat lo dernyen diskour lo leta lanasyon pou dezyenm term Prezidan Michel. Sa ki frapan se fason sa diskour i etablir labaz pour plis devlopman dan sa prosenn 5an, setadir pou prosenn term Prezidan Michel. Prezidan in dekriy sa peryod ki nou pe pas ladan koman en moman lenvestisman dan nou pep e dan nou laviktwar, mon pou al pli lwen e azoute dan laviktwar parti SPPF, Parti Lepep.

 

Ler nou koz lo lespas ekonomik lo zil Eve, Romainville, Perseverance, Aurore, e Ile du Port i prezante i en laviktwar pou vizyon Parti Lepep e nou envestir milyon de dolar dan sa bann lenfrastriktir. Bann ki ti kont sa proze e nou konnen lekel zot Onorab Henrie, ozordi zot napa okenn drwa moral Onorab Henrie pour zot koz lo devlopman ki pe arive laba.

 

MR SPEAKER

Address the Chair.

 

HON VICKY THERESINE

Mr Speaker zot napa okenn drwa Mr Speaker pou Onorab Henrie koz lo lakaz Perseverance. Zabitan Larivyer Anglez i konn tre byen zot bann rikord. Nou ava demann zot pou silvouple les nou travay dan trankilite.

 

Mr Speaker nou konnen ki ti zot pozisyon lo devlopman endistriyel Providence e nou’n konnen lekel Mr Speaker atraver ou Onorab Henrie ki ti lager kont sa proze e apre ganny later laba pou fer zot prop biznes. Mr Speaker nou konnen atraver ou, Onorab Henrie ki ti zot pozisyon lo Perseverance ki ozordi pe benefisye bokou zot bann siporter. Nou konnen ki zot ti dir lo Lasanble e ki ozordi Mr Speaker Onorab Henrie pe asize byen konfortab pou dir tou kalite demagozi.

 

Donk alor Mr Speaker Parti Lepep anba direksyon Prezidan Michel i klerman le sel parti dan Sesel ki annan vizyon pou anmenn devlopman. I pa zis koze me i osi pran bann desizyon brav, riske e i pa kit lakwizin menm ler lanmans pwalon i so. Napa okenn lezot parti ki annan sa kredibilite. Nou pti Sesel pe an se moman viv en letap tre enteresan dan nou listwar. Nou’n vwar transformasyon dan nou sosyete e dan nou lekonomi, tou sa bann sanzman pozitiv ki gouvernman Prezidan Michel in arive fer pandan sa dernyen 5an in san dout teste kapasite leadership Prezidan Michel, i ti dir “ziz mwan par mon aksyon”. E nou’n vwar pour nou menm ki sa msye in fer. Menm dan tanpet ekonomi mondyal kot gouvernman in tonbe Prezidan Michel in debout for. Malgre ki lanmans pwalon ti’n sofe, Prezidan in tenir e i pa’n large. Parey sa pep Seselwa in met konfyans dan li pou dirize, li osi in azir fran e onnet a sak fwa ki i ti bezwen pran bann desizyon brav e kouraze. Lemonn ozordi i salye e rekonnet sa dirizan ki en travayer a latet en pei stab.

 

Me Mr Speaker ozordi sa stabilite pe ganny menase par plizyer fleo, prensipalman drog. Ler Prezidan i dir i pa konpran akoz nou tou nou pa kapab zwenn ansanm pou konbat sa fleo, mon dir li ki malerezman i annan bann ki profit lo lafebles bann zenn ki’n ganny aflize pou anbelir zot lekor. Eskobar pe vin pli ris, e bann politisyen Eskobar zot zot monte desann pou rod enn de vot an plis.

 

Nou konnen lekel ki blanm Parti Lepep ler NDEA i antre dan kominote pou rezourd problenm drog. Nou osi konnen lekel ki pran plis ki 15an pou finalman dir ek sa lazenes Seselwa ki zot pa pou legaliz drog si zanmen en zour zot vin opouvwar.

 

E pli enportan Mr Speaker nou osi konnen ki kouler politik laplipar bann Eskobar ki’n ganny anmennen devan lakour lazistis. Drog pa swazir son viktim e evantyelman i anmenn nenport ki dan en rigol. Drog i reste pli gro menas pou stabilite e pou lavenir nou zenn. En lavenir brize, en lavenir sonm. En lafors travayer ki senpleman nepli kapab travay, maladi, lenpakt advers lo nou sosyete, prostitisyon. Lazenes Seselwa limenm i bezwen deklar lager kont sa fleo, lazenes Seselwa i bezwen finalman dir ek bann ki oule profit lo zot febles ki senpleman atraver disiplin ek travay dir ki zot pou reisir dan lavi. Se selman atraver en bon ledikasyon ek lasante personnel de ot nivo ki nou pou reisi. Ansanm nou bezwen asire ki sa stabilite pa ganny deranze. Mon salye alor zefor gouvernman ek legliz pou zwenn lafors pou konbat kont bann fleo sosyal. Bann ki pa oule sa arive pou koz lo lepase. Lasapel lo zil, NYS, eksetera. Sa menm vye rikord reye lo en granmofonn tout rouye. Me laspe pli enportan dan sa lagreman ant Legliz ek gouvernman se ki nou dirizan legliz i apresye ki lansennyman moral dan nou pei i reste responsabilite Legliz e rol Pret se pou promot moralite e non pa fer politik bon marse. Labib Mr Speaker i enstrir nou ki ler ou annan lanvers ou annan en Capernaum dan ou sosyete.

 

Komitman finansyer gouvernman Prezidan Michel pou siport Legliz dan son demars pou anmen respe e moralite parmi nou zenn iI montre ankor ennfwa son vre senserite en zonm ki anvi le meyer pour son pep e sirtou son bann zenn. Set avek sa menm kalite leker senser ki nou vwar nou gouvernman dedye larzan dan sa dedicated fund senpleman pou fer sir ki okenn zanfan pa zanmen ganny kit deryer. Dan son prop mo, tou zanfan i nou zanfan.

 

Progranm gouvernman Parti Lepep pou rezourd nou problenm delo ennfwa pour tou i demontre ki dan Sesel nou annan en gouvernman sarz ki pran kont sanzman klima. Ler Prezidan i demann nou pou met latet ansanm pou rod solisyon konplet pour sa problenm e non pa zis taye pou al fer en danm akoz si i annan en lasesres zis parey lannen pase, en danm pa pou abouti dan nanryen. Lopozisyon ti riy nou. E ozordi ki bann eksper pe konsey Prezidan pe dir. Zisteman zot pe demande ki apard ki nou fer danm La Gogue vin pli o, nou osi ranforsi nou kapasite desalinasyon e nou amelyor nou bann tiyo ki distribye delo parey nou konnen Mr Speaker 40% nou delo i perdi akoz tiyo kase. Ankor ennfwa nou vwar siperyorite gouvernman lepep lo en lopozisyon konfize. Lopozisyon in perdi direksyon dan sa pei e lannen pase osi byen ki sa lannen. Zot in koz zis lo delo malpropte. Zot in benny ladan, roul ladan, e dans ladan ziska ler zis malpropte menm ki sorti dan zot labous ler zot koze. Enn ler ou ti ava krwar ki Sesel i sel landrwa dan lemonn ki ariv polisyon e ki si SNP i vin opouvwar pou zanmen annan ankor okenn ka polisyon.

 

Sa parey nou konnen Mr Speaker in form parti en politik dezespere e pa enpresyonn mwan ditou. Sa ki enpresyonn mwan par kont se lafason ki Prezidan Michel i dil ek sa problenm e asire ki zabitan i ganny zot rekonpans. Bann ki pa oule pran zot larzan zot annan tou drwa pou rod en avoka e anmenn zafer ankour. Kont a mwan mon dir zot en gro bonn sans. Mon konstate e nou fyer pou note ki an 2010 nou krwasans ekonomik ti 6.2% e nou lenflasyon ti preski zero. Lakantite touriz ki ti vin Sesel i 175,000 e ki 290 milyon dolar Ameriken in antre dan nou pei, dan nou lekonomi, dan pos sa Seselwa. En sirplis fiskal pe permet nou dil avek nou bann det eksteryer e nou rezerv i 25 milyon dolar Ameriken. Tou sa rezilta i rezilta en progranm ekonomik antreprann selman 2an pase. Sa menm reform ekonomik ki SNP lo laplenn Roche Caiman ti kriy for ki zot kont, ozordi ki nou’n tande Mr Speaker, Lider Lopozisyon pa’n dir en mo lo sa bann statistik me plivo mye esey bat e anbet Seselwa par fer bann deklarasyon ki pa zwenn e ki pa fer sans.

 

Ler i dir nou ki i pou fer lease lo later sa ki nou apel pas bay fodre pa ki i plis ki 25an nou imedyatman vwar en lider ki pa konpran ki sa vedir lenvestisman. Napa Mr Speaker en envestiser ki pou envestir 150 milyon dolar lo en lease 25an. Ler i dir nou ki son gouvernman pou donn training zenn, eski sa msye i konnen ki kantite training scheme ki egziste dan nou pei ozordi pour tou bann zenn Seselwa. Ler i deklare ki anba son ladministrasyon dimoun pou imedyatman vwar en spesyalis, sa msye pa konpran ki dan bokou lenstans sirtou bann ka kronik pa neseser pou imedyatman vwar en spesyalis. En tel sistenm ki in propoze pa posib e pa egziste okenn par dan lemonn. E i montre ankor ennfwa mank leksperyans Lider Lopozisyon.

 

Letan ankor ennfwa i dir i pou fer monte saler e depans plis lo se si e se la e anmenmtan Mr Speaker i pou redwir tou taks. Sel keksoz ki mon anvi dir li Mr Speaker, donn nou en break Father. Lopozisyon i dir ki zot in rod gratwite pou travayer IOT. Sa Mr Speaker pa sirprann okenn nou e okenn personn dan sa pei akoz tou sa ki bon zot dir zot lide. Me eski zot realize ki se gras a sa reform ekonomik ki ozordi gouvernman lepep in kapab donn tou travayer IOT zot konpansasyon apre plis ki 5an servis. Eski zot realize ki se gras a sa reform ekonomik ki ozordi gouvernman i kapab tir taks lo tou gratwite par anab 10 mil roupi, en lot linisyativ Prezidan Michel ki SNP i dir zot lide.

 

SNP Mr Speaker i en parti ki pa oule kas dizef me selman i oule fer lonmnet e osi manz lonmnet. En pti lasaler dan lakwizin zot tay an sipanpan e dir ki lanmans pwalon i tro so. Se sa rikord SNP. En parti ki kont tou mezir pou anmenn solisyon sirtou ler bann mezir i difisil e pa popiler. Me apre ler tou keksoz i roz zot dir ti zot lide, sipay, sipay menm. En latitid negativ e fo lespwar ki dan Sesel i annan zis soufrans ki zisteman fer zot kont Sheikh Khalifa, kont Lasin e kont tou pei ki donn nou led. Kontrerman avek Prezidan Michel ki fer tou keksoz non pa pou li me pour nasyon Seselwa, SNP dir tou sa ki i dir non pa pou nasyon Seselwa me pour zot prop lekor. Vwala akoz ozordi nou nepli tann zot koz lo Msye Siva.

 

Alors ki nou koman en nasyon nou progrese kot nou’n etablir en non kont lalit la piratri, kot ozordi nou’n fini akonplir nou bann target nouvo milener e kot nou pe al travay ver bann MDGs plus, kot lemonn antye pe kontinyelman felisit nou, kot nou annan en gouvernman ki pe fonse avek progranm devlopman lakaz dan Les Mamelles, Perseverance, Corgat Estate, nou nou vwar en lopozisyon ki senpleman swet son maler, swet nou maler, swet maler sa Seselwa ki pe esey debourye e esey atrap tou sa pti bout problenm e sey fer politik avek zis paey nou’n tann Onorab Henrie fer taler.

 

 

Rapor lodit ki en demann Konstitisyonnel i montre en de mal zestyon finansyer. E SNP i dir nou ki nou koronpi. Lider Lopozisyon i dir nou ki i pou met plis Oditer dan gouvernman. Kestyon ki nou demann li, se kan i pou met en Oditer dan son parti, nou konnen ki sa ti en rekomandasyon sa de madanm liberal denonmen Mamime ek Fanife. Silvouple avan nou komans akiz lezot annou get byen devan nou laport. Letan nou gouvernman ti pe pas letan pou eksplik nou ki pe pase dan lemonn e ki manyer sa pou afekte nou, nou nou’n konpran. Nou’n travay dir pou ariv kot nou ete e fodre zanmen les personn met bar dan nou larou. Nou’n travay tro dir pour nou sikse e nou akonplisman e nou pa pou les personn met dezord dan sa ki nou’n konstriy. Sa lape ek sa stabilite i enn nou fyerte e i enn nou gran laviktwar.

 

Nou tou nou swiv nouvel enternasyonal, nou bann zenn i ganny akse avek internet. Nou vwar ki arive letan ki en pei pa stab, sa pa apel nou pe anbet lazenes ouswa fer zot per Mr Speaker parey Onorab Henrie in sey fer nou krwar taler.

 

Mr Speaker pti Sesel i konn bokou viktwar menm dan en moman kot lemonn ti dan boulvers. Letan ki kou liniversite dan serten pei parey Langleter in monte nou isi Sesel nou liniversite in vin en realite, en rev e en fet akonplir. Gouvernman lepep in dir avek zenes leve e pran ou sans, fer ou letid avanse, anmenn sikse pou Sesel e pour ou menm. Letan milye e milye zenn atraver lemonn pa kapab al lekol, isi Sesel gouvernman lepep pe dir annou konsolid sa ki nou’n akonplir dan ledikasyon e annou fer li pli byen pou asir ledikasyon de kalite pour nou zanfan. Nou gouvernman in al pli lwen nou’n donn sak lekol 25 mil roupi pou asire ki bann zanfan ki bezwen i ganny asiste akoz nou gouvernman i krwar ki tou zanfan fodre i al lekol. Napa byen byen pei ki fer sa. An plis ki sa pour donn sans sa paran pou travay tar atraver children’s fund gouvernman i pey en dimoun pou restr ek zanfan apre ler lekol. Sa servis i osi gratwit. Napa bokou pei ki fer sa. Tou bann etidyan post segonder pe ganny en allowance. Ser etidyan letan ou pei in pas atraver en reform ekonomik ou ansanm ek ou paran zot in fer bokou sakrifis, gouvernman lepep i krwar dan partaz bann benefis ki reform in anmennen. Se sa kalite sosyete ki Prezidan Michel in konstrir.

 

Mr Speaker tou sa bann akonplisman i nou laviktwar. Malgre ki Prezidan i mank sonmey, malgre ki in atrap sa lanmans pwalon for letan ti so lemonn pou kontinyelman ranpli ek defi. Pti Sesel ki form parti dan sa monn globalize pour san dout santi okenn sekous me avek en Prezidan parey Prezidan Michel nou napa okenn dout, nou napa okenn lafreyer. Ou ou konnen ki i pou travay san ses pour ou byennet. Kou lavi i relye avek sa ki arive dan lemonn. I enportan alors ki pep Seselwa i fer konfyans avek sa sel zonm ki kapab gouvern sa pei dan botan e osi byen ki dan movetan.

 

Mr Speaker i fasil pou fer letour kot lakaz dimoun e esey anbet zot avek ilizyon. Me nou nou krwar dan la realite. Ler sa menm politisyen lopozisyon i maltret bann zenn koman bann pa konpran, nou demann avek li ki in fer pandan sa 5an. Ler sa politisyen dan lopozisyon i pas kot ou lakour i dir ou ki li i byen, i napa problenm me i a pe rod en vot, dir li sa i apel politik demagozi. Nou nou pe dir avek ou pou gard Prezidan Michel koman sa sel zonm ki annan lakle pou devlopman e progre dan nou pti Sesel. Pandan sa 5an Prezidan in demontre ki i kapab travay avek bann lezot pei zanmi pou asire ki i anmenn plis devlopman pour ou e pou Sesel. Prezidan in klerman montre ki i annan respe pour tou Seselwa e tou lezot nasyonalite ki pe viv dan nou pei.

 

Mwan pase nou’n temwanny premye group zabitan antre dan zot nouvo lakaz lo zil Perseverance. Sete byen atraver son bon lanmitye ki in devlope avek gouvernman Abu Dhabi, ki nou’n ganny lasistans finansyel pou arive konplet en morso sa proze. Zabitan Zil Perseverance zot lakaz i zot laviktwar e i en laviktwar pou Sesel e pou Parti Lepep. Nou dan Parti Lepep nou pe demann zot pou viv byen dan zot kominote, pour ou ki ankor pe espere ou kapab kont lo Prezidan Michel pour li kontinyen travay dir afen ki lezot faz ava terminen. E ou osi tre byento ou a ganny ou lakaz. Prezidan ti ava’n swete termin sa proze antye byen lontan, me kriz ekonomik mondyal in met enpe retar dan sa proze. Me malgre retar lefe i reste se zis Prezidan Michel ki pou kapab arive konplet sa proze, napa lot ankor. Apre tou Mr Speaker sa ti son vizyon pou Sesel e pour son pep.

 

Mr Speaker Onorab Henrie i paret ki i bliy tro vit ki son parti in fatige dir ki nou pe fer politik ek lakaz letan ki Prezidan ti pe rod tou mwayen pou konplet sa proze. Ozordi Mr Speaker sa Onorab pa kalifye pou koz lo sor bann dimoun Larivyer Anglez ki pe esper en lakaz.

 

Pep Seselwa Mr Speaker i ozordi pli solid ki zanmen. Dan sa klima kot lemonn ti pe boulverse nou’n vwar bokou pti biznes ganny kree. Seselwa in servi tou loportinite e debourye. Kreasyon en Sesel kot plis Seselwa i annan zot prop pti biznes i en swe Prezidan Michel. Legzanp i la pou koz pour limenm. Kreasyon bann scheme apropriye in ganny met anplas pou zisteman asiste bann ki anvi fer biznes. Ler Prezidan i koz lo biznes i get tre lwen, son plan pou biznes Sesel i mazin ou sa zenn ki ozordi ou annan 18an, 19an, 20an, 22 e plis. Ou ki aspire annan ou prop biznes ou kapab fer li sa konfyans i pou travay dir e tre dir pou donn ou sa loportinite pou akonpli ou rev.

 

Lazenes Seselwa avek en Prezidan parey Prezidan Michel ki krwar dan ou, ki annan konfyans dan ou, e ki donn ou sa sans pou progrese fodre zanmen ou les personn met bar dan ou larout. Sa politisyen ki pas dan leo Union Vale e i dir ou ou pa siport en lot zenn parey avek ou, demann avek li ki li i annan pou ofer meyer pou ou. Demann ek li si li i ganny eleksyon eski i pou pous tou bann zenn direkter, tou bann zenn CEO’s si zanmen en zour i vin o pouvwar. Demann ek li si i pou abolir tou bann progranm young leaders. Mr Speaker bomaten Onorab Lider Lopozisyon in dir met divan anba lezel nou zenn. Eski sa i apel met divan anba lezel zenn ouswa zot oule kas lezel sa malere zenn. Apre Mr Speaker sa zenn Union Vale dan leo dir avek li, politisyen dan lopozisyon ki sa kalite politik demagozi nou pou tre byento met ankor ennfwa pour tou dan bin listwar.

 

Pep Seselwa i annan en largiman ki enn pti group lopozisyon pe esey servi kont Prezidan Michel. Sa pti group pe dir ki Prezidan in tro vye pou diriz pei, in tro lontan la. Me Mr Speaker ki ou kapab konpran ek zot a en moman zot pa oule zenn avans devan e en lot moman zot pa oule bann ki pli eksperyanse ki kapab diriz en pei. Ki ou kapab konpran ek zot? Mwan mon dir wi restrikte manda en Prezidan a de term si Lider Lopozsiyon i restrikte son manda a trwa term. I pa vwar dan son parti zot in fatige ek li e ki zot tou zot pe swete pour li perdi sa eleksyon. Me ki afen sa gro msye i ava pran son plas.

 

Atraver ou Mr Speaker mon anvi demann sa kestyon. Pa i vre Onorab Carpin?

 

Mr Speaker permet mwan pas mesaz bokou madanm ki mon’n zwenn in demann mwan pou fer. Bann madanm i dir mwan dir mersi bokou bann Onorab Parti Lepep pour pous zot case e en gro mersi Prezidan Michel pourki le 8 Mars i en konze piblik. Bann ki pou travay sa zour zot dir mersi zot osi e zot rekonnet ki natir zot louvraz zot pou bezwen travay e ki zot napa problenm avek travay akoz zot zot bann vre travayer.

 

Mr Speaker gouvernman lepep in kree lazans welfare pou asiste bann fanmiy ki pli bezwen. Depi son kreasyon nou dan Parti Lepep nou’n toultan siport bidze pour sa lazans. Mon pou zwenn ek Prezidan pou demann avek bann zofisye pou pa tard bann ka ki’n ganny met devan zot, e mon totalman dakor ek li ki en dimoun ki vreman dan bezwen pa kapab pe esper plis ki 3 zour pour zot ganny asiste.

 

Mr Speaker sa ki kler pour nou se ki akote tou sa bann letap ki nou’n pas atraver e tou bann transformasyon ki’n pran plas dan nou pei okour sa dernyen 5 lannen nou gouvernman in toultan gard nou prensip legalite dan loportinite akoz malgre difikilte, malgre ki lanmans pwalon ti sofe tou zanfan i kapab al lekol pe enport, si ou annan larzan oubyen non. Pep Seselwa annou gard sa prensip, sa i en prensip Parti Lepep. Mazin byen, pa les okenn politisyen vin fer ou krwar ki si li i vin opouvwar i pou gard sa, sa i en fo promes e en promes dan vid.

 

Mr Speaker dan parkour nou reform nou rekonnet ki in annan difikilte, me sa ki reste en realite pour nou se ki nou pep in toultan reste o sant nou devlopman. Sa osi fodre nou garde, sa osi i en prensip Parti Lepep.

 

Mr Speaker listwar in prouve ki dan Sesel, dan direksyon kot sa monn pe bouze, kot sa monn pe ale, sel gouvernman ki kalifye, ki kapab e ki kosto pou gouvern nou pti Sesel se byen Parti Lepep, se byen Parti Lepep dirize par Prezidan Michel.

 

Mr Speaker mon dir ansanm avek bann lezot fanm dan sa pei ki personn pa pou bar nou. Mersi.

(Applause)

 

HON SANDY ARISSOL

Mr Speaker, MNA, ser frer Seselwa, zabitan mon distrik St Louis bonswar. Lucas, Barra, Chetty zis Paynir ek Panjee ki kapab dir nou kot zot ete e ki’n arive avek zot.

 

Tanzantan dan nou lavi toulezour i arive ki nou tann en dimoun demande, ‘zot be kote nou pe ale’, oubyen ou tann dimoun dir ‘in ler pou Bondye pran son se li’. Sa bann parol i enpe ban refleksyon lo leta nou nasyon e ki manyer dimoun pe santi. I vreman malere me selman kontrerman avek sa ki Msye Michel in sey vin prezant nou en Capernaum dan sa Lasanble Vandredi pase mwan mon plito vwar dimoun ki pe pas dan difikilte e an zeneral pe trimouse. Alor mon pou dir ki dimoun pe koz nou koze zis akoz i annan en lartik ki’n pibliye dan en zournal.

 

La realite ki nou dimoun i pas ladan i pa vreman en lavi avek gran leksitasyon. Nou bezwen aksepte ki Seselwa i annan en kantite preokipasyon e letan nou vwar dimoun in rasanble kot bazar Viktorya oubyen pe pran en labwason i pa neseserman vedir ki nou en pep zwaye ki pe viv e selebre nou akonplsiman. Souvan malerezman dimoun i esey noy zot sitiasyon lavi e sa olye anmenn solisyon i plito anmenn plis problenm parey nou tou nou konnen i ete ozordi.

 

Me byensir, Seselwa i en pep ki kontan anmize, sa i form parti nou kiltir kreol mon mazinen, karnival pe vini parey in ganny dir, spesyalman i en lafen dimwan. Alor nou pou vwar dimoun desann, anmize me apre le 7 Mars nou pou vwar en kantite ki’n bliye ki i annan bill PUC pour li peye. Se letan zot pou ganny dir disconnection imminent ki zot pou realize ki karnaval pa donn refund. Sa i osi montre en serten mank responsabilite lo bokou nou dimoun. Mon krwar ki tousala i donn nou en portre lo leta nou nasyon ozordi. I devret osi montre nou ki manyer nou devret vin pli serye pour nou kapab avans devan.

 

Mwan koman en zenn ki’n toultan serye kot mon lavenir i konsern mon kontan letan mon tann Onorab Ramkalawan, nou Prezidan prezant vizyon nou parti. Parey in dir avek nou bann zenn en gouvernman SNP i enterese avek zot devlopman dan tou sans, depi zot letid, zot lanplwa, zot stabilite dan zot prop fanmiy, e pour zot ganny zot prop lakaz pou elve zot zanfan. In osi met lanfaz lo en lavi san politik, mon kontan sa plan akoz mwan malerezman mon’n ne an 1977 e mon’n konn en sistenm ki’n konn zis politik. Letan mon’n komans eksprim mwan, mon’n ganny met dan en bwat e fermen. Ozordi koman en MNA elekte pou distrik St Louis mon ankor pe fer demars, swa pou mwan ganny aste en bout later oubyen ganny en lakaz me pour mon rezon politik mon ankor pe reste kot mon bann bo-paran.

 

Lo lot kote mon kontan letan mon vwar en zenn fiy 20an ki dir avek tou lafyerte ki in fek ganny son lakle pou antre dan son lakaz Ile Perseverance. Kestyon ki mon demande set akoz serten i pas lo highway e lezot i pri dan semen Cascade. Larepons i tre senp, si sa msye ti pran li 26an pou ganny en lakaz e sa fiy ki annan 20an in ganny enn e mwan ni en lide mon napa lo ki pou arive avek mwan ek lezot dimoun dan mon distrik ki pe esper en lakaz oubyen en bout later. Sa i vedir ki i annan keksoz ki pa pe mars byen dan nou pei. Sa i kapab fasilman fer mwan parey bokou lezot dimoun tonm lo en konklizyon ki dan sa pei fodre ki ou konn zwe ou rol pour ou ganny keksoz ki ou bezwen tel ki lakaz. Sa i en pwen tre enportan ki lazenes Seselwa i bezwen sezi.

 

Onorab Ramkalawan nou Prezidan e koman Prezidan Sesel byento pou kas tou sa bann baryer zwe rol e ou pou annan en dignite dan ou pei koman en sitwayen. I a pe dir ou ki fodre ou sanz leta nou nasyon e fer li vin zis. Ou pa pou bezwen zwenn okenn lorganizasyon politik pour ou kapab realiz ou rev. Sa ki mon apel viv dan laliberte e vre leve debourye. Serten i dir ou leve debourye me selman letan ou fer levanter ou parey zonm lib ki’n ganny boulonnen e ki ankor dan lasenn. Annou avans devan e annou donn nou pei en nouvo sans atraver sanzman dan en gouvernman an Me.

Sa parol kote mou pe ale i osi reflekte lo sa ki pe arive dan ou pei. I annan en bann maler ki sokan e ki anmenmtan ki menm afekte bann fanmiy. Depi lannen in komanse in deza annan tro bokou, en pansyonner, en manman i ganny trouve mor, en zenn manman i ganny ranmase dan sant Viktorya, en prizonnyen i ganny trouve mor dan son kaso, en zenn garson i ganny touye dan en aksidan. Parey mon dir maler i swiv maler. Se sa ki fer Seselwa poz kestyon lo kote nou pe ale? Kwa ki pe arive dan nou pei? Sa ki tris se lefe ki i resanble ki pli ale nou dimoun leker pe vin gro e bann krim i vin pli grav. Sa deteryorasyon pe kontinyen ronz nou sosyete e fanmiy nepli annan sa menm lafeksyon. Zanfan i vol son prop paran, dimoun i prete me zanmen zot rann, e zanfan i vin paran ankor zanfan. Ankor ennfwa tou sa i montre nou ki nou bezwen pran en nouvo direksyon.

 

I enportan pour no koz lo refer fondasyon nou sosyete e reganny en nouvo direksyon. Nou’n ganny demande pou rekonstrir sa lespri kominote e konn viv ansanm. Ankor ennfwa se sa diferans ki mon vwar avek sa leta nasyon ki Msye Michel i vwar, e ki manyer popilasyon pe viv li. Son lalimyer ki li i vwar pa penetre sa fernwar ki lepep pe viv ladan, en sanzman i neseser e I neseser imedyatman.

 

Tro souvan letan Mr Michel i vin dan nou Lasanble pou koz lo leta nou nasyon i vini konmsi li i fek vin Prezidan. An 2005 mon ti konpran menm si i ti la dan gouvernman koman Vis Prezidan, me an 2011 i nepli akseptab pour li fer sanblan i pe rezourd bann problenm ki en lot gouvernman in kree. Letan Mr Michel in dir ki fodre en dimoun ki dan bezwen i ganny asiste dan mwens ki 3 zour, byensir mon satisfe akoz mon krwar ki se sa ki devret arive. Me lekel ki trenn zot lipye e donn sa bann dimoun sa ki zot napa, eski i pa al rode ki pe arive? Pa i annan Minis ki ansarz dan sa bann Minister ki okip sosyal? Ki i dir li, tou keksoz i oke.

 

Pandan meeting konsiltasyon si i ti les dimoun fer resorti zot vre problenm e konsern olye zis demann kestyon aranze e anpes dimoun koze petet i ti a ganny en pli bon lide lo soufrans ki sa pep pe pas ladan. Eski vreman ou konn soufrans sa bann paran ki annan zanfan ek dezabilite ki ankor pe trimouse? Soufrans sa andikape ki ankor pe bezwen al fer assessment menm si son lazanm in koupe e pa pou zanmen repous ankor. Sa zenn manman dan leo St Louis ki’n perdi son lanplwa atraver depar forse e ki  pankor ganny en lanplwa e pe viv lo sekirite sosyal son gran paran. Se sa gouvernman ki’n la depi 1977 ki pa pe administre byen tou sa bann sitiasyon ki nou’n mansyonnen e se sa ki fer leta nou nasyon dan sonm ozordi. Maltrete e gognarde pa pou repar nanryen an 2011 e i pa en leksepsyon. Alor wi i grat nou Mr Speaker, mon repete wi i grat nou letan nou vwar tou sa bann keksoz pe arive dan nou pei anba en gouvernman Parti Lepep ki swadizan dir nou in met dimoun osant devlopman, me ki larealite i totalman diferan. Ozordi dan nou sosyete napa en group ki pli ganny afekte ki zenn. Me selman pour en rezon pirman politik nou lazenes i ganny dir ki tou keksoz i oke e zot sanse pou viv Sesel.

 

Kwa ki la realite i montre nou? Nivo ledikasyon pe tonbe. Sa lannen pou premye fwa Minister Ledikasyon pa’n kapab pibliy rezilta IGCSE, zofisye sa Minister in senpleman vin lo SBC e eksprim son dezapwentman e menm dir ki rezilta i pli move ki zot in deza gannyen. Rezilta avek ki etidyan in rantre dan bann lenstitisyon post segonder i pli ba ki zanmen avan, i menm annan serten course ki zot in bezwen aksepte rezilta pli ba ki zot ti abitye demande pou nobou ranpli sa bann kour. Menm dan lekol A’Level zot in aksepte grad pli ba e serten ansennyan pe deza demann kestyon lo abilite serten etidyan pou nobou fini zot letid.

 

Lakantite zenn ki pe kontinyen vwar li difisil pou ganny en lanplwa i ogmante. Avek sa i vin  sa gro problenm drog ki pe pran plis zenn koman son viktim. Sa i osi fer ki plis zenn pe rantre dan en lavi kriminel kot zot pe vole menm dan zot prop lakour pou satisfer zot bezwen. Lakantite zenn fiy ki pe tonm lo semen koman bann prostitye ou a krwar pe vin pli zenn e lakante pe ogmante. Sa detrwa pti legzanp i ase pou montre ki anmezir ki nou koz lo liniversite ki byen nou bezwen osi gard en bon balans parski parey nou tou nou konnen sa ki mal i annan tandans pou detrir sa ki bon. En ponm pouri dan en pake ponm i fer en pake antye pouri. Zanmen mon’n tande ki 10 bon ponm i fer sa enn pouri vin bon.

 

Ankor ennfwa mon pou repete ki sa ki mon’n tann Onorab Ramkalawan dir vizavi nou zenn an komansman par zot letid, zot karyer, posibilite lanplwa, lalit kont lapoud, e en sitiasyon kot zot debout lo zot lipye i soulaz mwan akoz i donn mwan lespwar ki mon trwa zanfan e lezot zanfan nou bann frer ser Seselwa i kapab viv dan en lot kalite sosyete e annan en pli gran sans reisir. Mon espere ki bann zenn pe ekout sa byen e ki zot ava swazir sa semen ki pou donn zot en lavenir olye sa enn ozordi ki pe anmenn zot ver plis depans e destriksyon. Letan mon mazin tou sa bann zoli parol lo ziz mwan par mon aksyon mon pou osi azoute, ziz mwan par leta nou nasyon.

 

Depi 2004 nou’n vwar zenn fiy postitye anba Independent House, nou’n ganny en gro problenm lapoud, nou’n vwar plis dimoun avek maladi mantal dan nou pei, nou’n vwar en leksplozyon epatit, eski tousala pa montre nou ki in ler pou sanz leta nou nasyon e pou dir orevwar sa bann ki’n opouvwar menm kantite letan ki Mubarak an Ezip.

 

Mr Speaker mon pa kontan letan mon ganny maltrete konmkwa mon en zenofob, savedir mon pa kontan etranze. Tou Seselwa i annna en etranze dan son fanmiy, ki swa son fiy, ki swa son garson in marye avek enn. Oubyen dan bann lezot sirkonstans Seselwa li i en pep ki tre akeyan e pou donn en etranze en ver delo oubyen envit li partaz en repa letan nou pe fer en piknik i dan nou Seselwa sa. Dan menm fason nou osi byen ganny akeyir par nou bann zanmi letan nou al dan zot pei. Alor napa zafer zenofob dan nou Seselwa.

 

Pou montre klerman ki mon parti SNP ek mwan menm nou pa bann zenofob nou krwar ki en etranze ki’n marye ek en Seselwa e ki zot annan relasyon stab i devret kapab reste isi e travay san ki i bezwen pey nanryen pour li nouri e siport son fanmiy. Nou osi krwar ki i devret osi kapab ganny nasyonalite apre ki in reste isi pour en peryod letan plis ki 10an. Eski bann zenofobi zot pans koumsa zot? Sa zafer zenofob i an relasyon avek nou nasyon parey Mr Michel pe dir, set akoz Seselwa pa kontan serten keksoz ki pe arive dan son pei, i refleke en move leta. Seselwa pa kontan letan etranze i ganny nou bann pli zoli morso later espesyalman pour R1. Seselwa pa kontan letan etranze i fer li bwar delo kaka.

 

MR SPEAKER

Onorab servi en lot term.

 

HON SANDY ARISSOL

Malpropte? Seselwa pa kontan letan i fer li bwar delo malpropte. Seselwa pa kontan letan etranze i tret li koman nanryen ditou dan son prop pei, Seselwa pa kontan letan etranze i maltret li. Dir mwan eski sa i aplik zis pou Seselwa e fer nou merit sa tit zenofobi? Eski en Angle li, en Franse, en Ameriken, en Arab ti pou kontan si i ti ganny trete dan sa fason? Eski i pa ti pou dir nanryen li? Alors si sa bann nasyonalite ti pou reazir parey Seselwa akoz ki nou devret ganny maltrete? Eski se zis nou pa kontan ki dalon nou sef in fer e ki fer nou merit en tel dans. Dan sa ka sa i en gro problenm.

 

Mwan mon pou siport sa lapel ki Seselwa pe fer ozordi konsernan aret vann nou later, oubyen pli pir fer kado pour R1. Mon osi siport demann pou aret vann nou paspor ek nou nasyonalite e menm fer li kado. Mon siport tou keksoz ki promot Seselwa e ki permet nou viv dan larmoni ansanm avek bann etranze ki dan nou pei. Zisteman Mr Speaker mon pou osi kontinyen siport bann zabitan La Misere dan zot demars pou ganny zot konpansasyon pour sa dega ki ASCON in fer avek zot sistenm delo ki ti’n enn pli pir dan Sesel. Mon senpleman demande ki Atorni Zeneral i aret mars dan soulye Minis Morgan e aret kas kontour avek sa bann viktim, sa lakonpannyen ansanm avek Sheikh Khalifa zot annan ase larzan pou pey sa bann malere Seselwa La Misere. Alor silvouple rezourd sa tas nwanr lo leta nou nasyon e pey sa bann rezidan sa ki zot devret.

 

Realite lavi pou mazorite nou dimoun i ankor dir, zot ankor ganny difikilte pou fer sa de bout zwenn. Menm apre ki zot in ganny peye. Souvan pou bokou dimoun i en kestyon fouy en nouvo trou pou bous en lot trou. Koman en sosyete nou bezwen fer en pa serye a’n avan. Malerezman apard dir nou ki leta nou nasyon i solid mon pa’n tann okenn gran deklarasyon lo ki manyer leta sak fanmiy pou ganny amelyore.

 

Mr Michel in aksepte ki i napa lide lo ki manyer i pou met plis larzan dan pos travayer. Erezman lo nou kote nou nou annan en plan e nou’n fer sa byen kler. SNP dan en nouvo ladministrasyon pou fer sir ki deswit tou travayer pou ganny li en minimonm R500 anplis dan son pos sak mwan. Nou pou reviz peyman taks e nou pou fer sir ki travayer anba R5,000 pa pey taks e bann ki parlao zot poursantaz taks pou redwir atraver lentrodiksyon en tariff ki sorti 0 ziska 20%. Tou dimoun pou benefisye e nou fason ed Seselwa ganny plis larzan pou okip son fanmiy.

 

I kler ki en dimoun ki ozordi pe ganny li anviron R10,000 par mwan pou trouv li pe pey selman anviron 10% taks ki vedir pou benefisye 5% lo son lapey ki ava reste dan son pos. Se sa kalite plan ki mon apel konkret e ki mon envit tou travayer pou sezi byen e pou vwar ki dan Sesel i annan zis en parti politik ki vreman pran kont o serye e sa i pa lot ki SNP anba direksyon nou Prezidan Onorab Wavel Ramkalawan.

 

Sekirite nou popilasyon i reste en konsern. Mon ti soke letan mon ti aprann ki lekor en zenn fiy ti’n ganny ranmase deryer Lakour pre kot biro Scout. Kestyon ki mon ti poz mon lekor sete ‘be napa sekirite dan sa landrwa?’ Oli sekirite kot Lakour? Spesyalman sa landrwa i antoure avek plizyer Lakour Mazistra. Mon pa ankor ganny en larepons me selman mon krwar i devret fer nou tou reflesir lo sa size.

 

Lavil Viktorya i souvan dan en leta fernwar, kot i annan lalimyer zot met lalimyer me selman zot les pye dibwa kasyet tou lalimyer. E sa i fer ki sa pye dibwa li i ganny eklere e dimoun i mars dan fernwar. Mon krwar pou kontinyen avek sa prosesis photosynthesis aswar. Tandis ki nou pep i mars dan danze fernwar e risk ganny atake parey nou’n eksperyanse tou resaman. Lalimyer dan nou bann kominote i tre enportan e avek plis i ava ganny enstale dan bann distrik, i ava vin koman en dekourazman pou dimoun ki annan move lentansyon pou fer okenn aksyon kriminel.

 

Mon osi krwar ki nou lapolis i devret vin pli alert e responsab. Bann sef i devret donn plis legzanp. Mon ti vreman tris letan mon ti aprann lanmor sa zenn papa dan kordgard Beau Vallon, me mon ti egalman tris letan mon ti aprann kondannasyon en zenn gard ki li osi i en zenn papa. I annan zis viktim dan sa zafer, e pourtan sa ti’n kapab ganny evite si lapolis ek lakademi lapolis ti met en disiplin ki okenn gard napa drwa bat en sitwayen. Ozordi i kontinyen annan sitwayen ki ganny bate me sa pa ariv lo medya e napa komisyon lanket akoz sa bann dimoun pa mor. Lapolis pourtan pa bann lanz zot. La nou’n aprann ki serten in ganny sispann pou diferan lofans, mon konsey i tre senp. Seselwa i anvi en lafors profesyonnel ki pou pran ka avek son sekirite. Pour nou sanz sa, mon demande ki i annan sivilyen ki ganny apwente lo en komisyon kot sitwayen a kapab fer konplent si lapolis i mal azir avek zot. Ziz Reilley ti fer sa rekomandasyon dan son rapor e mon ensiste ki sa i ganny etablir e krwar mwan sa bann gard ti a mazin de fwa avan met lanmen lo en sivilye.

 

Dan sa menm konteks mon pa ganny en konpran akoz ki en dimoun ki pe bwar en labyer dan en landrwa diskre lo en propriyete prive i devret pas en lannwit dan kaso akoz sa labyer. Eski sa menm pli bon louvraz ki lapolis i kapab fer? Eski zot pa pe abiz itilizasyon provizyon detansyon en sivilyen. Annou vin pli rezonnab e annou atak problenm avek lafors neseser olye vin servi en marto 14 liv pou kas en pti bodanmyen.

 

Mr Speaker mon kontan vwar ki manyer depi 1977 in annan en revolisyon konplet an sa ki konsern lenportans ki nou donn Larelizyon dan nou leta. Letan mon ti NYS prezans Legliz ti ganny restrikte. Okenn senbol Larelizyon pa ti ganny mete dan bann laklas me nou ti vwar porter bann politisyen anpandan. Lo bann zil, bann lasapel ti ganny konverti koman en store swa pou kopra, swa pou lezot keksoz. E menm serten Per etranze ti ganny dir zot prezans pa tro neseser dan nou pei e zot ti ganny deporte. Mon pa konnen si sa i en lot kalite zenofobi, zot a eksplik mwan.

 

Ozordi letan mon tann Mr Michel pe fer tou sa kado Legliz katolik ki nou legliz e alor mon ganny drwa koz lo la, mon fer en sourir e mon menm demann mwan si sa sanzman leker i vin atraver sa de vizit kot Lepap, oubyen i vin pour bon lentere pli egois liye direkteman avek politik. Si sa i leka parey laplipar krwayan pe enterpret li, mon krwar i tris e i montre ki vreman zanmen anba sa gouvernman ki’n la depi 34an, Sesel pou kapab fer en pa vreman serye ver lavenir me ki nou pou kontinyen tourn an ron, bat isi en zour, voltiz laba en lot zour.

 

In ler pour nou annan en gouvernman ki regard tou Larelizyon dan nou pei e regarde ki manyer zot tou sakenn dan son prop fason i kapab ede pou met lalimyer o milye sa teneb kot nou trouv nou pei ozordi. Si bann larelizyon ti konnen ki zot pou ganny lasistans leta pour zot etablir serten progranm pou konbat serten fleo, mon sir ki nou ti a trouv plis lorganizasyon relizyez pe lans zot dan bann aktivite sosyal, me etan donne bann kou pou fer marse sa bann tel progranm i senpleman enposib. Mon krwar dan envit tou Legliz e tou Larelizyon pou partisip dan transformasyon nou leta e mon osi krwar ki lespri politik i devret ganny tire dan tou sa ki leta i fer.

 

Nou bezwen protez nou sosyete e kree bann fanmiy solid. Se sa ki pou ede sov nou pei spesyalman nou bann zenn.

 

Mr Speaker mon ti a kontan not de pwen ki ti leve dan deba lo bidze. Me ki Minis Finans ti kit ater, me ki Prezidan in repran dan son diskour. I fer de lannen konsekitiv ki sa i arive e se sa ki fer mwan parfwa krwar ki dan leta Sesel nou annan 3 diskour bidze. Enn par Minis Finans Novanm/Desanm, enn an Fevriye par Prezidan la Repiblik lo leta lanasyon e en lot i le 18 Zen.

 

Onorab Ramkalawan ti fer sorti ki anba SNP pou napa taks lo premye R10 mil gratwite pour tou travayer. Minis Finans ti reste trankil li, e MNA Parti Lepep ti eksprim zot mekontantman. La Prezidan in dir ki aparti Avril se sa prensip ki son gouvernman pou adopte. Mon dir felisitasyon Onorab Ramkalawan avek SNP.

 

Onorab Ferrari ti fer sorti ka Sylvette, mon krwar zot ankor rapel. En travayer IOT ki letan i ti kite travay apre plis ki 15an i ti ganny en sonm vreman pa akseptab. Mon rapel ki manyer Onorab Ferrari avek lemosyon dan son lavwa ti plede pou Sylvette e promet li ki i pou lalit pour li ek son bann dalon kot IOT. Minis Finans ti reste trankil e zwe sourd lo sa demann. Mr Michel in anonse ki i dezorme aparti Avril tou travayer IOT pou ganny gratwite parey tou travayer. Felisitasyon Onorab Ferrari ek SNP. Mon espere ki Sylvette i ava parmi bann ki ava ganny konsidere pour sa gratwite.

 

Mon osi anvi dir avek tou travayer Seselwa e lepep Seselwa ki SNP in toultan debout e debat pour zot. Se sa ki’n fer en kantite keksoz avanse dan sa pei. Parey Onorab Ramkalawan in dir letan ou koriz en lenzistis fodre ou koriz li antye san kwa i reste en lenzistis. Alor mon osi swete ki tou travayer IOT ki’n kite me ki’n vye an debout, bann madanm ki’n vwar zot reg plis ki trwa fwa dan en mwan akoz sa kantite erdtan debout ki zot osi zot ava ganny sa menm gratwite an Avril avan eleksyon. Sa i ava montre ki manyer Mr Michel i senser anver bann Seselwa ki travay kot IOT ki vin akont zot problenm.

 

Finalman mon anvi ankor ennfwa dir felisitasyon SNP ek tou bann dimoun atraver internet e dan diferan fason ki’n lite pourki nou stenm koko de mer i retourn lo nou paspor. Sa ki pa ti kontan pa’n kapab bare, e sa in vin en sours lafors e lankourazman pour nou tou dan sa lalit. Laviktwar i posib atraver Perseverans Mr Speaker.

 

Frer ek ser Seselwa nou tou ansanm nou devret travay dir pou transform nou sosyete dan lape, linite ek lanmour. Nou bezwen senser dan sa bout final, sa lalit ki pou anmenn en sanzman gouvernman an Me 2011. I annan bokou travay pou fer me mon konnen ki lepep Seselwa i pare pour sa challenge. Mon swete mwan osi ki nou pas dan en kanpanny respe, san vyolans ek lensilt. Mon swete ki tou kandida i ava prezant zot lide e debat li avek tou pasyon ek konviksyon. Mon pli gran swe ki mon konnen bokou Seselwa i partaze se pou vwar en deba prezidansyel avek tou bann kandida. Si parey Mr Michel i dir, bannla pe koz nou koze, annou osi fer parey bannla letan i annan eleksyon kot zot e zot osi zot a koz nou koze, nou a koz zot koze. Les lepep Seselwa vwar bann dirizan pe defann zot pwen e pe promot lide, e apre zot ava deside pour lekel zot anvi vote.

 

Mr Speaker mon ti a kontan dir en mersi pour tou dimoun dan mon distrik, bann zabitan pour zot sipor e zot bann mo rekonfor, en mersi bokou pour sa. Ki Bondye i kontinyen beni nou pei Sesel e mon pti distrik St Louis e pa bliye poudir St Louis personn pa pou bar nou.

 

(Applause)

 

 

HON ROY NIBOURETTE

Manm Lasanble Nasyonal, pep Seselwa, zabitan Larivyer Anglez bonn apremidi. Mr Speaker laverite i touzour triyonfe. Vandredi pase i ti en moman laverite pou Sesel. Antraver son diskour lo leta lanasyon Prezidan Michel ti fer pep Seselwa konn laverite. Laverite lo son performans koman Prezidan Sesel, laverite lo son bilan, laverite lo fitir pep Seselwa, laverite lo sitiasyon nou pei, e laverite ti tenm santral diskour Prezidan.

 

Mr Speaker dan sa diskour Prezidan Michel ti soumet avek pep Seselwa en bilan son aksyon depi ki lepep ti donn li sa manda 5an depi 2006. I kler pour tou dimoun ki bilan Prezidan Michel i enn ki tre pozitiv annefe Prezidan in perform parlao ekspetasyon tou Seselwa. Klerman son bilan in demontre ki in tenir son promes pou annan en leker pour tou Seselwa, son bilan in montre ki in tenir parol letan i dir ki i en zonm aksyon. Mr Speaker mon dir ki bilan Prezidan Michel i enn ki’n tre pozitiv e in perform parlao ekspektasyon akoz bann sirkonstans ki in diriz pei dan sa dernyen 5an in vreman eksepsyonnel. Ki swa sitiasyon lekonomi pei, ki swa sitiasyon sekirite dan rezyon oubyen en sitiasyon lo lasenn enternasyonal in preski enposib pou mwan mazin en senaryo ki pli pir ki Sesel in pas ladan.

 

An 2008 Sesel ti enn pti pei ki ti pli andete e son rezerv foreks ti preski vid. Anmenmtan ki Sesel ti dan sa problenm entern, sitiasyon ekonomi enternasyonal ti degrade atraver resesyon akoz par problenm finansyer e logmantasyon dan pri bann marsandiz e bann materyo ti pe kontinyen ogmante. Letan Sesel ti pe fer fas avek sa doub kriz ekonomik, sitiasyon sekirite dan larezyon ti detoryore e fer nou sitiasyon ekonomik vin pli konplike. Aktivite piratri par bann Somalyen ti konplik nou sitiasyon ekonomik akoz aktivite lapes ti diminyen e lenportasyon ti vin pli ser akoz logmantasyon dan fre lasirans.

 

Mr Speaker sa sitiasyon konplike ti batenm dife Prezidan Michel. I ti bezwen tenir son bann promes elektoral e enplimant son progranm dan en sitiasyon osi difisil. Parey nou dir circumstances reveal a man. Lepep Seselwa ti dekouver pour limenm ki in fer en bon swa elekte Prezidan Michel an 2006 akoz son karakter e stil travay in fer ki in pran bann desizyon ki apropriye. Se bann desizyon entelizan par Prezidan Michel ki’n ganny tradwir par bann desizyon ki gouvernman in pran. Sa bann desizyon in rezourd problenm ki Sesel in fer fas e zot in anmenn benefis pour pep Seselwa.

 

Mr Sepaker atraver son desizyon entelizan in fer Sesel anbark lo en reform ekonomik ki in anmenn en ekonomik turn around akoz nou’n sorti dan kriz e nou’n retrouv lo semen krwasans. Atraver son desizyon, Sesel in debout kont pirat Somalyen. Ozordi Seselwa nepli per pirat Somalyen, me se pirat Somalyen ki per Seselwa. Atraver desizyon Prezidan Michel Sesel in vin pli vizib lo lasenn enternasyonal atraver diplomasi aktiv, sa i fer ki ozordi pti Sesel in ganny respekte par komite enternasyonal.

 

Mr Speaker sa menm bann ki ti pe dir gran mersi zot pa’n ganny elekte akoz lanmans pwalon i so, i annan lodas dir ki Prezidan Michel pa’n tenir son bann promes. Sa menm bann ki’n fer tou bann sabotaz, tou zefor ki Prezidan Michel in fer i ozordi annan toupe pou dir ki Prezidan Michel pa’n perform byen. Sikse Prezidan Michel pa merit ganny determinen par si in reisir enplimant 100% bann proze, ouswa bann promes ki in fer. Sikse Prezidan Michel i merit ganny determinen par sirkonstans dan ki in bezwen enplimant son progranm. Parey mon’n dir sirkonstans ti vreman kritik me Prezidan in deside pour li pa give up e son bann desizyon in vir sa bann sitiasyon e fer zot vin favorab. Sa dan limenm i en travay eksepsyonnel.

 

Mr Speaker Prezidan ti promet pou konstrir 5oo mil lakaz. Dan sak sirkonstans ki Sesel ti trouv li ladan plitar in en gran sikse pour Prezidan Michel pa abandonn son bann progranm lakaz e pour li reisir delivre plis ki 50% lo sa target 5000 lakaz. Sa performans i eksepsyonnel akoz sirkonstans ki in fer preski li enposib pou enplimant son problenm.

 

Mr Speaker lo en kote pri materyo konstriksyon ti ogmante, lo lot kote reform ekonomik ti fer materyo enporte vin pli ser atraver depresyon roupi. E deplis reform ekonomik ti enpoz restriksyon lo bann depans piblik. Frer ek ser Seselwa, dan plizyer lezot pei kot in fer reform ekonomik gouvernman ti pou abandonn son progranm fer lakaz me isi Sesel Prezidan Michel in deside persevere parey sa zil kot Seselwa, kot Sesel osi pe satisfer 70% demann lakaz pep Seselwa. Menm si 5000 lakaz pa’n ganny fer dan sa 5an, lefe ki plis ki 50% sa sif in ganny realize e ki sa progranm lakaz pou ganny realize dan son antye avek plis letan, sa i montre ki lo size lakaz Prezidan Michel in perform eksepsyonnelman byen, son performans eksepsyonnel in ganny ranforsi par lefe ki sa bann lakaz i reprezant zefor zis gouvernman tousel e non pa sekter. Lopozisyon in osi kontan dir ki Prezidan Michel pa’n kapab gard son promes pour met plis larzan dan pos Seselwa, ankor ennfwa sa kritik pa valid.

 

Pou fer son pwen lopozisyon i dir ki desizyon gouvernman pou sanz rezim lesanz e fer ki roupi i flote olye fiks parey avan i tir larzan dan pos Seselwa akoz roupi in depresye. I vre ki roupi in depresye kont bann deviz etranze parey dolar Ameriken ouswa Ero, me en largirman lopozisyon pa tenir debout. Letan roupi i flote problenm black market i ganny eliminen e magazen i plen ek marsandiz, an rezilta sa lafors konpetisyon i fer ki pri i diminyen e i fer balans e anpes logmantasyon inisyel ki ti deza dan pri ler roupi ti komans depresye. Sa i pa zis en largiman lozik me i en realite ki statistic ofisyel fourni par National Statistic Bureau in montre ki lenflasyon in tonbe par en kantite depi ki reform ekonomik in ganny enplimante.

 

Deplis Mr Speaker lefe ki roupi in depresye sa in fer ki tou bann leksportasyon parey ton e lendistri tourizm i vin pli bon barse e donk pli konpetitiv. Letan nou prodwir pli konpetitiv sa i fer ki nou kapab vann plis e ganny plis reveni e met plis larzan dan pos Seselwa. Mr Speaker ankor ennfwa sa i pa en senp lagreman lozik me bann fe ki montre la realite. Depi ki roupi in depresye nou’n resevwar plis touris e lakantite larzan ki nou resevwar avek touris pa’n ogmante. Fodre ki nou fer plis pou fer bann touris depans plis akoz en manyer letan touris i tir plis larzan dan zot pers pep Seselwa pou ganny plis larzan. Alors Mr Speaker gouvernman in fer son bout atraver bann bon polisi e aprezan i reste pour sakenn nou zwe nou rol pou fer lot bout an servi sa bann polisi lo promes ki Prezidan Michel in fer.

 

Nou kontan koz lo liberalizasyon ekonomik Mr Speaker. Liberalizasyon ekonomik i vedir ki gouvernman i konsantre lo polisi e sekter prive i anmenn benefis pou popilasyon par servi sa bann polisi. Nou pa zis krwar liberal e dir ki Prezidan Michel pa’n reisi me nou merit vwar ki li in fer e ki nou nou devret fer nou bout nou osi. Lo sa pwen mon pou merit felisit nou bann lorganizasyon parey Seychelles Farmers Association, avek bann Legliz. Seychelles Farmers Association ti pe fer fas avek en problenm pour son bann manm, sirtou bann ki ti pe fer lelevaz avek lavyann lokal pa ti kapab fer fas avek konpetisyon sorti kot lavyann enporte. Seychelles Farmers Association in diskit problenm avek gouvernman ki’n fer son bout, me la sa lasosiasyon pa’n zis asize e kritike. Sa lasosiasyon in vin inovativ par pran bann inisyativ ki dil avek problenm ki son bann manm i fer fas avek. Atraver sa linisyativ lasosiasyon bann fermye in reisir rezourd en problenm. Bann Legliz, sirtou Legliz Katolik, Legliz Anglikan, Legliz Adavantis, pe fer en bout travay kont drog. Sa bann lorganizasyon relizyez pa’n zis asize e kritik gouvernman, zot in realize ki gouvernman in fer son bout atraver en polisi me zot in servi sa bann polisi pou fer zot bout pour ede ed sa problenm drog dan nou pei. Se sa lespri laviktwar pour Sesel sakenn i merit fer son bout.

 

Mr Speaker Prezidan Michel in demann Seselwa pou ziz li par son aksyon. I pa fer okenn dout ki son bann aksyon in kourazan entelizan e anmenn benefis pour Sesel. Laverite se ki in fer tou pou fer Sesel al pli devan. Laverite se ki bilan Prezidan Michel in enn ki’n eksepyonnel, son bilan in en laviktwar pou Sesel. Tenm nasyonal i ganny ekriy dan langaz bann desizyon e aksyon ki’n konstitiye bilan Prezidan Michel.

 

Mr Speaker tenm nasyonal i osi en laverite akoz i tous sa valer ki apel patriotizm. Pou ilistre sa konsept patriotizm dimoun i kontan sit Prezidan Ameriken Kennedy ki i dir ki pa demann sa ki ou pei i kapab fer pou ou me demande ki ou ou kapab fer pou ou pei. Konsept patriotizm ki sorti dan nou tenm nasyonal, laviktwar pou Sesel i bokou plis ki sa ki Prezidan Kennedy in dir. Laviktwar pou Sesel i vedir 2 keksoz, premyerman i vedir ki Sesel Seselwa i bezwen fer en keksoz pou Sesel akoz Sesel in fer bokou e pou kontinyen fer bokou e Sesel pou kontinyen donn tou Seselwa tou sa ki i bezwen. Dezyenmman i vedir ki Seselwa i merit fer en keksoz pour Sesel e anmenmtan ki i fer en keksoz pour li menm.

 

Mr Speaker Sesel in fer bokou pour tou Seselwa. Premyerman sa pti pei limenm i telman zoli e ofer tou Seselwa en klima ki telman agreab ki sak Seselwa i merit realize ki i annan en lasans ki bokou dimoun dan lemonn napa. Dezyenmman Sesel atraver son bann striktir in donn sak Seselwa en loportinite ki bokou dimoun dan lezot pei napa. Alor Sesel in ofer sak Seselwa mwayen pou li reisir son lavi e pou anport bann laviktwar dan lavi. Ozordi Seselwa pe ganny demande pou anmenn laviktwar pou Sesel, akoz Sesel in donn tou Seselwa mwayen pour li ranport sa laviktwar. Laviktwar pou Sesel i en zes gratitid ki sak Seselwa i merit fer an rekonesan sa ki Sesel in fer pour li. Sesel in reisir fer bokou pour sak Seselwa Mr Speaker akoz i annan en lafors dan nou pei ki diriz bann lenerzi dan en fason kot nou tou nou benefisye. Sa lafors se Parti Lepep ki touzour i pou la avek son prensip kot i met zonm o sant devlopman.

 

Mr Speaker laviktwar pou Sesel i en tenm ki lontan in anzandre dan nou model devlopman. Plizyer lannen pase Parti Lepep ki sa letan ti ankor apel SPPF i ti fer en kanpanny eleksyon anba slogan ‘Winning for Seychelles’, ozordi tenm nasyonal i ‘Winning for Seychelles’ sa i montre nou klerman ki Seselwa pou donn laviktwar nou patri akoz son patri in deza ranport plizyer laviktwar pou li.

 

Mr Speaker nou politik ledikasyon i baze lo prensip legalite loportinite, i en laviktwar ki Sesel in ranporte lo illiteracy e avek lenzistis sosyal. Nou politik lasante ki baze lo prensip akse tou sitwayen avek swen i osi en laviktwar ki Sesel in ranporte lo maladi. Nou politik donn sak fanmiy Seselwa en lakaz konfortab i reprezant en laviktwar lo egalite sosyal. Mr Speaker bidze ki gouvernman i prezant avek Lasanble sak lannen i en laviktwar pou Sesel akoz bann mezir dan sa bidze se bann solisyon pour nou bann problenm alor bidze i pe reprezant en laviktwar lo benefis nou pei e nou defi.

 

Vizyon 2020 ki Prezidan Michel in koz lo la i en laviktwar pou Sesel akoz i reprezant bann proze ki pou permet Sesel avans plis e permet Seselwa devlop plis. Mr Speaker lo komansman mon lentervansyon mon ti dir ki laverite pou triyonfe, e ki diskour lo leta lanasyon ki Prezidan Michel in fer i permet Seselwa pou viv en moman laverite. Annefe lafors tenm nasyonal ‘laviktwar pou Sesel’ se ki i en tenm ki permet laverite pou triyonfe. Sa tenm nasyonal i permet ou ki reste Les Mamelles, ou ki reste Bel Air, ou ki reste Anse Etoile, ou ki reste Beau Vallon, ou ki reste Bel Ombre, ou ki reste St Louis, pou vwar byen zwe serten ki pe dir ki zot kontan Sesel me an realite zot pe fer tou pou detriy Sesel. I pa en azar si menm dimoun ki kont bidze tou lezan i menm dimoun ki boycott komite nasyonal lo tenm nasyonal. I lozik ler sa dimoun ki kont bidze akoz i reprezant en laviktwar pou Sesel lo bann problenm i fer fas avek i pou osi kont tenm nasyonal akoz i en laviktwar pou Sesel.

 

Msye Speaker i pa en azar si menm dimoun ki pas son letan kritik politik piblik ki swa politik lakaz, ki swa politik lasante, ki swa politik ledikasyon, se osi menm dimoun ki boycott komite nasyonal lo tenm nasyonal. I normal ki dimoun ki kont polisi gouvernman ki anmenn viktwar pour Sesel lo lenzistis sosyal, i menm dimoun ki kont tenm nasyonal ki laviktwar pou Sesel. Mr Speaker sa pa senpleman komite nasyonal ki zot pe boycott me zot pe boycott lespri sa tenm. Par refize partisip lo komite nasyonal lo tenm nasyonal lopozisyon i fer kler ki zot pa oule Sesel ranport laviktwar. Atraver boycott tenm nasyonal lopozisyon i fer kler ki in toultan fer dan kasyet. Selman mon dir ki tenm nasyonal i permet laverite triyonfe. Laverite i sorti atraver pozisyon lopozisyon lo tenm nasyonal. Sa laverite zot pa pou kapab kasyet. Ni menm en zes pran lanmen met lo lekor letan Lim Nasyonal pe zwe pa kapab kasyet lipokrizi lopozisyon. I annan en gran diferans, en gran kontradiksyon ant en dimoun ki swadizan kontan Lim Nasyonal son pei e boycott en tenm ki pe rod laviktwar pour son pei.

 

Mr Speaker 2011 i en lannen laverite pour Sesel. An Me sa lannen Sesel pou viv en gran moman laverite lepep Seselwa dan en fason demokratik pou fer en swa laverite dan sa eleksyon Prezidansyel. Sa eleksyon pour en moman laverite akoz atraver rezilta laverite pou triyonfe. I pa fer okenn dout ki sa eleksyon pou en swa ant laverite avek mansonz. Lo en kote nou pou annan en kandida ki pou reprezant laverite e de lot kote nou pou annan 3, 4 ouswa 5 kandida ki pou reprezant zis mansonz. I pa fer okenn dout ki kandida Parti Lepep Prezidan James Michel pou reprezant laverite dan sa eleksyon.

 

Mr Speaker bilan Prezidan Michel pandan sa manda in pli gran laverite pour pep Seselwa. Lafason ki in dil avek bann sirkonstans eksepsyonnel ki Sesel in fer fas avek i donn tou Seselwa laprev ki Prezidan Michel i en gran dirizan. Prezidan Michel i osi annan en bilan ki tre ris. Se sa bilan ki pep Seselwa i bezwen aprouve an Me ler zot pou donn li son vot. Ou ki reste Larivyer Anglez swa i kler ant Prezidan Michel ki annan en standing lo lasenn enternasyonal e en kandida ki son bann zanmi se bann liberal democrat i pe fer Langleter pran fon.

 

Frer ser Seselwa tenm nasyonal laviktwar pou Sesel i senboliz sa mesaz ki apel Seselwa pou ekout lafors kouran ki anndan li. Laviktwar pou Sesel i en lapel ki ganny lanse avek sak Seselwa pourki zot vin kouraze e realize ki nanryen e personn pa pou kapab bar nou. Se selman Prezidan Michel ek Parti Lepep Seselwa ki krwar dan Sesel akoz Prezidan Michel pe toultan ankouraz Seselwa pou get devan e sezi loportinite pou avanse. E i pe toultan donn zot mwayen pou avans devan e avans pli devan. De lot kote Mr Speaker nou vwar ki tou sa ki lopozisyon i fer se pou anvoy e senm lafreyer avek pep Seselwa. Lopozisyon i oule fer Seselwa per son lonbraz. Seselwa in reveye pour son pei, i pa pou dormi ankor.

 

Mr Speaker letan ou analiz kritik lopozisyon konmkwa ki Prezidan Michel pe vann Sesel avek etranze ou vwar ki sa kritik pa zis selman fo me ki lopozisyon pe fer en keksoz pli grav ki i vann pei. Prezidan Michel pa pe vann pei avek etranze me i pe ouver Sesel avek loportinite dan sa vilaz global. Me dan lot kote letan ou analiz tou sa ki lopozisyon i fer nou realize ki zot fer plis ki oule vann Sesel avek etranze, zot pe esey donn Sesel avek etranze. Wi Mr Speaker lopozisyon i anvi fer kado Sesel avek etranze. Letan lopozisyon i sabotaz zefor ki Prezidan e Sesel pe fer pou konbat piratri Somalyen, sa i vedir ki zot pe met lafreyer dan Seselwa e an fezan sa zot anvi donn Sesel avek etranze.

 

I malere ki lopozisyon in deside pou servi lafreyer konm sa zouti travay. Mr Speaker lopozisyon i anvi fer Sesel kado ek etranze letan zot al deor e demann bann partner pou pa ed nou. Se pa Prezidan Michel ki ti fer sa me plito en dimoun dan lopozisyon ki ti al Lerop e deman avek linyon Eropeen pour hit Seychelles were it hurts most. Si linyon Eropeen ti’n ekout sa bann dirizan byen lontan nou lendistri ton ti’n ganny detriy e nou lekonomi ti’n degrengole.

 

Mr Speaker lefe ki lopozisyon i sabotaz lalit Sesel kont pirat sa i vedir ki zot siport aktivite pirat. Par egzanp plizyer lannen pase lopozisyon ti anvi detriy nou lendistri lapes endistriyel letan zot ti demann linyon Eropeen pou tap nou kot i pli fermal. Ozordi sa menm lendistri lapes pe ganny afekte par pirat Somalyen. Alor i pa drol ki lopozisyon i sabotaz zefor Sesel kont pirat Somalyen akoz pirat Somalyen pe fer egzakteman sa ki sa dirizan ti anvi Linyon Eropeen fer letan i ti al dir zot tap nou kot i pli fermal.

 

Mr Speaker i pa fer okenn dout ki an Me pep Seselwa pou fer en bon swa. Zot pou swazir laverite par donn ankor en manda 5an ankor sa zonm ki’n tenir pei dan en sirkonstans difisil ki zanmen nou’n deza ekspekte. Laviktwar pou Sesel pou osi en gran laviktwar pou kandida laverite dan sa eleksyon an Me. I pa fer okenn dout ki dimoun Larivyer Anglez pou kontribye ver sa gran laviktwar pour sa Prezidan ki pou reprezant laverite dan sa eleksyon.

 

Mr Speaker dan son diskour Prezidan lo leta la nasyon Prezidan Michel ti anons en seri mezir pou amelyor kondisyon lavi Seselwa. Lopozisyon toudswit ti dir ki Prezidan i anons sa bann mezir akoz eleksyon i pros. Lo sa pwen mon pou fer de komanter. Premyerman lekel sa gouvernman ki pa pou met tou sans dan son kote pour li ganny re-elekte. En gouvernman i ava pe fer keksoz zis pou ganny eleksyon si apre i ganny elekte i retir sa bann mezir ki in pran. Sa pa taktik gouvernman Prezidan Michel.

 

Deyzenmman kontrerman avek sa ki lopozisyon i krwar gouvernman Parti Lepep pa zanmen fer keksoz pou ganny eleksyon. Me plito fer eleksyon pou fer keksoz. Gouvernman Parti Lepep i annan en plan pou pep Seselwa, sa progranm pou ganny aprouve akoz i meyer pou Sesel. Rezilta progranm se o nivo lavi pep Seselwa realiz sa progranm se pou anmenn dignite pour sak Seselwa.

 

Mr Speaker Prezidan in koze, pep Seselwa in ekoute e son swa i kler. Dan sa eleksyon an Me lepep pou renouvle manda Prezidan Michel par en gran mazorite. Mon demann Seselwa pou vot pou laverite e donn Prezidan Michel ankor 5an pour li kontinyen fer sa travay ki in komanse e ki i pa ankor fini. Mon dir li donn li ankor 5. Mersi Mr Speaker, prezan zot kapab kraz sa bann cd ki zot pe ekoute. Mersi.

(Applause)

MR SPEAKER

Meeting adjourn ziska demen bomaten 9er.